UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych"

Transkrypt

1 UMOWA na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Gołuchów oraz jednostek organizacyjnych Dodatek nr 6 do SIWZ zawarta w Gołuchowie, w dniu... pomiędzy: reprezentowanym przez: zwanym dalej Bankiem a Gminą Gołuchów reprezentowaną przez: Marka Zdunka Wójta Gminy Gołuchów przy kontrasygnacie Zdzisława Gorzelińskiego Skarbnika Gminy Gołuchów zwaną dalej Gminą 1 1. Umowa niniejsza określa zasady współpracy pomiędzy Bankiem a Gminą w zakresie bankowej obsługi budżetu Gminy, którą Bank będzie wykonywać do 31 maja 2017 r. 2. Bank zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do: 1) otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego dla budżetu Gminy, 2) otwarcia i prowadzenia rachunków bieżących oraz pomocniczych dla następujących jednostek organizacyjnych Gminy Gołuchów: a) Urząd Gminy w Gołuchowie (jednostka budżetowa), b) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołuchowie (jednostka budżetowa), c) Gołuchowski Ośrodek Turystyki i Sportu (jednostka budżetowa), d) Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gołuchowie (jednostka budżetowa) e) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gołuchowie (jednostka budżetowa), f) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlcu (jednostka budżetowa), g) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tursku (jednostka budżetowa), h) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharkach (jednostka budżetowa), i) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kucharach (jednostka budżetowa), j) Zespół Szkół w Kościelnej Wsi (jednostka budżetowa), k) Gimnazjum w Gołuchowie (jednostka budżetowa), l) Zakład Usług Komunalnych w Gołuchowie (zakład budżetowy), m) Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów (instytucja kultury), n) Gołuchowskie Centrum Kultury Zamek (instytucja kultury). 3) przyjmowania wpłat gotówkowych (własnych i obcych) na rachunek bieżący budżetu oraz rachunki wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w 1 ust. 2, 4) realizacji wypłat gotówkowych z rachunku bieżącego budżetu oraz rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w 1 ust. 2, 5) dokonywania przelewów krajowych z rachunku bieżącego budżetu oraz z rachunków wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy wymienionych w 1 ust. 2,

2 6) lokowania wolnych środków na lokacie typu OVERNIGHT (środków pozostających na rachunku podstawowym budżetu Gminy oraz na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych Gminy wymienionych w 1 ust. 2, pkt. 1 lit. od a do k ) poprzez proces konsolidacji środków w ramach prowadzenia bankowego rachunku skonsolidowanego Gminy w oparciu o stawkę WIBID O/N ustalaną każdego dnia według przedostatnich notowań stawki WIBID O/N z danego dnia, skorygowaną o stałą marżę zaoferowaną przez Bank; jednak nie wyższą niż 1,00%, 7) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach pomocniczych, a także na rachunkach instytucji kultury oraz rachunku zakładu budżetowego, według zmiennej stawki bazowej WIBID 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed każdym miesiącem kredytowania, skorygowanej o stałą marże zaoferowaną przez Bank; jednak nie wyższą niż 1,20%, 8) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości ,00 zł w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu z oprocentowaniem ustalonym według zmiennej stawki bazowej WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca przed każdym miesiącem kredytowania, skorygowanej o stałą marżę zaoferowaną przez Bank, 9) zapewnienia bezpłatnego systemu bankowości elektronicznej, umożliwiającego dokonywanie przelewów oraz uzyskiwanie informacji o stanie rachunku, dla rachunków wymienionych w 1 ust. 2 (w tym: bezpłatne dostarczenie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Gminy w Gołuchowie oraz w każdej jednostce organizacyjnej, obsługa systemu oraz umożliwienie akceptacji dokonywanych przelewów na kilku stanowiskach); 10) posiadanie na terenie miejscowości Gołuchów oddziału, placówki, filii lub równoważnej jednostki organizacyjnej, zapewniającej kompleksową obsługę Zamawiającego lub otwarcie (w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy) i prowadzenia na koszt Banku punktu kasowej obsługi bankowej na terenie miejscowości Gołuchów, w okresie trwania umowy, 11) wprowadzenia identyfikacji płatności masowych określonych w pkt. 3 ppkt 6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących podatków, opłat oraz innych należności dokonywanych przez osoby fizyczne i prawne oraz podmioty nieposiadające osobowości prawnej, 12) obsługi bankowej (w oddziale, placówce, filii lub równoważnej jednostce organizacyjnej na terenie miejscowości Gołuchów), która umożliwi upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego załatwienie czynności bankowych, 13) inne typowe bankowe czynności, obejmujące bankową obsługę budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych, które zaistnieją w trakcie wykonywania zamówienia. 2 Bank realizuje wyłączenie dyspozycje pieniężne z rachunków jednostek organizacyjnych Gminy podpisane przez osoby upoważnione zgodnie z wzorami podpisów, złożonymi na karcie wzorów podpisów stanowiących integralną część niniejszej umowy do wysokości środków na rachunkach tych jednostek Środki pieniężne zgromadzone na rachunku podstawowym budżetu Gminy oraz na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych Gminy wymienionych w 1 ust. 2, pkt. 2 lit. od a do k ) lokowane są na rachunku skonsolidowanym Gminy. Oprocentowanie rachunku skonsolidowanego jest ustalane w oparciu o stawkę WIBID O/N ustalaną każdego dnia według przedostatnich notowań stawki WIBID O/N z danego dnia, skorygowaną o stałą marżę zaoferowaną przez Bank; jednak nie wyższą niż 1,00%. 2. Środki pieniężne zgromadzone na wskazanych przez Zamawiającego rachunkach pomocniczych, a także na rachunkach instytucji kultury oraz rachunku zakładu budżetowego, oprocentowane są w

3 oparciu o zmienną stawkę WIBID 1M obowiązującą w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca i obowiązuje od pierwszego dnia następnego miesiąca, skorygowaną o stałą marże zaoferowaną przez Bank; jednak nie wyższą niż 1,20%. 3. Minimalna wysokość środków niezbędna do ich skonsolidowania na lokacie overnight, łącznie na wszystkich rachunkach podlegających konsolidacji musi wynosić przynajmniej zł. 4. Zmiana oprocentowania następuje w przypadku zmiany stawki referencyjnej WIBID O/N oraz stawki WIBID 1M. 5. Kapitalizacja odsetek od środków, o których mowa w ust. 1 i 2, odbywa się w okresach miesięcznych. 6. Za czynności związane z otwarciem oraz obsługą wszystkich rachunków wymienionych w 1 ust.2 Bank pobiera miesięczną opłatę ryczałtową w wysokości..zł. 7. Opłata ryczałtowa określona w ust. 6 jest jedyną opłatą (kosztem) jaką może pobierać Bank od Gminy za czynności określone w 1 ust. 2 umowy (za wyjątkiem odsetek od kredytu w rachunku bieżącym budżetu). 8. Bank pobierze opłatę za realizację przelewów złożonych w formie papierowej (zgodnie z taryfą prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku), jednak w przypadku awarii zaistniałej ze strony Banku uniemożliwiającej wysyłanie przelewów w formie elektronicznej, Bank umożliwi bezpłatne wykonywanie przelewów w formie papierowej. 9. Z tytułu wykonywania czynności określonych w 1 ust. 2 pkt 3 i pkt 4, Bank nie może pobierać żadnych opłat od osób fizycznych, osób prawnych oraz podmiotów nieposiadających osobowości prawnej W przypadku rozliczeń wymagających standardowego przesłania dokumentów źródłowych, zlecenia lub dyspozycje złożone w dniu roboczym instytucji dokonującej rozliczeń do godziny Bank przekaże do rozrachunku w danym dniu; dokumenty złożone po tej godzinie zostaną przekazane do rozrachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym. 2. W przypadku rozliczeń złotowych w formie zlecenia poprzez system bankowości elektronicznej, zlecenie złożone w dniu roboczym instytucji dokonującej rozliczeń do godziny 14:00 Bank przekaże do rozrachunku w danym dniu; zlecenia złożone po tej godzinie lub w dniu wolnym od pracy w Banku, zostaną przekazane do rozrachunku najpóźniej w następnym dniu roboczym Informacje o stanie rachunku bieżącego dla budżetu Gminy jak również informacje o stanie rachunków jednostek organizacyjnych Gminy, Bank będzie udostępniać w formie wyciągów bankowych po każdej zmianie salda rachunku. 2. Informacje, o których mowa w ust.1 odbierane będą bezpośrednio w Banku prowadzącym bankową obsługę, przez upoważnione osoby będące pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy Bank udzieli Gminie, na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym (zwanym dalej: kredytem), do wysokości zł w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu. 2. Wysokość kredytu w kolejnych latach obwiązywania niniejszej umowy może ulec zmianie zgodnie z upoważnieniem wynikającym z uchwały budżetowej Rady Gminy. 7 Gmina zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty wykorzystanego w ciągu roku kredytu do końca każdego roku kalendarzowego.

4 8 1. Z tytułu wykorzystania kredytu Gmina zapłaci Bankowi odsetki. 2. Ustala się miesięczne okresy odsetkowe kończące się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. 3. Odsetki należne za dany okres odsetkowy płatne są do 3-ego dnia następnego miesiąca, za wyjątkiem odsetek za miesiąc grudzień, które są płatne w ostatnim dniu roboczym roku Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M, skorygowaną o stałą marżę zaoferowaną przez Bank. 2. W dniu zawarcia umowy oprocentowanie kredytu wynosi % (tj. WIBOR 1M +/- marża.%). 3. Oprocentowanie kredytu jest ustalone w każdym miesiącu, zgodnie z notowaniami stawki referencyjnej WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca przed każdym miesiącem kredytowania. 4. Oprocentowanie ustalone w sposób określony w ust. 1-3, obowiązuje każdorazowo, od pierwszego dnia następnego miesiąca. 5. W pierwszym miesiącu obowiązywania umowy oprocentowanie ustalono zgodnie z notowaniami stawki referencyjnej WIBOR 1M ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski dla pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym podpisano umowę. 6. Dla celów rozliczeniowych przyjmuje się, że miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni Wypłata kredytu następuje po ustanowieniu prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu na rzecz Banku. 2. Prawne zabezpieczenie kredytu stanowi weksel in blanco wystawiony przez Gminę. 3. Gmina ponosi koszty ustanowienia, utrzymania, zmian i wykreślenia zabezpieczenia udzielonego kredytu Gmina nie będzie ponosiła na rzecz Banku żadnych kosztów administracyjnych (prowizje, marże, opłaty itp.) z tytułu rozpatrzenia wniosku oraz z tytułu udzielenia kredytu. 2. Gmina nie będzie ponosiła na rzecz Banku żadnych kosztów z tytułu nie korzystania z udzielonego limitu kredytowego w pełnej wysokości. 12 Gmina zobowiązuje się do: 1. utrzymania na rachunku bieżącym budżetu Gminy prowadzonym przez Bank, odpowiedniej kwoty środków pieniężnych, umożliwiającej terminowe regulowanie wierzytelności Banku z tytułu umowy kredytu, 2. ponoszenia wszelkich kosztów związanych z realizacją umowy kredytu, 3. umożliwiania przedstawicielom Banku prowadzenia inspekcji w zakresie związanym z oceną sytuacji gospodarczej, finansowej realności złożonych prawnych zabezpieczeń oraz dotrzymania warunków niniejszej umowy, 4. niezwłocznego informowania Banku o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na sytuację prawną i majątkową Gminy Gmina oświadcza, że poddaje się dobrowolnej egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego, co do wszelkich roszczeń Banku, wynikających z udzielenia kredytu. 2. Bank może wystawić przeciwko Gminie bankowy tytuł egzekucyjny do kwoty... zł. 3. Bank ma prawo do dnia... wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, o którym mowa w ust. 1 i 2.

5 14 1. W przypadku niespłacenia w terminie należności Banku z tytułu udzielonego kredytu, Gmina zapłaci Bankowi odsetki od niezapłaconych kwot w wysokości ustalonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielenia kredytów Banku, stanowiącego integralną część niniejszej umowy, z wyłączeniem spraw uregulowanych odmiennie niniejszą umową. 2. Odsetki od kredytu przeterminowanego są niezwłocznie wymagalne Każda ze stron może rozwiązywać umowę z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia przypadającym na koniec miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem ust Bank może wypowiedzieć umowę tylko z ważnych powodów, którymi są w szczególności: a) przedłożenie Bankowi dokumentów fałszywych lub potwierdzających nieprawdę, b) rażące naruszenie przez Gminę postanowień umowy i regulaminów. 16 Bank zobowiązany jest pisemnie informować Gminę (w formie informacji na wyciągach bankowych lub poprzez system bankowości elektronicznej) o stopie oprocentowania: a) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podstawowym budżetu Gminy oraz na rachunkach podstawowych jednostek budżetowych Gminy Gołuchów wymienionych w 1 ust. 2, pkt. 2 lit. od a do k ) b) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach pomocniczych, a także na rachunkach instytucji kultury oraz rachunku zakładu budżetowego, c) kredytu w rachunku bieżącym. 17 Zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 18 Sprawy sporne wynikające z umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miejsca zawarcia umowy. 19 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową i Regulaminami Banku mają zastosowanie ogólne obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: 1) Prawo bankowe, 2) Kodeks cywilny, 3) Prawo zamówień publicznych. 20 Umowa została sporządzona w (2) dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po (1) jednym dla każdej ze stron. 21 Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.... (Pieczęć i podpisy za Gminę Gołuchów)... (Pieczęć i podpisy za Bank)

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ...... Wykonawca miejscowość i data I. Dane wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY OFERTA dla Szpitala Ogólnego w Kolnie 1. Pełna nazwa:... 2. Adres, województwo:... 3. Telefon/ faks:... 4.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Zawarta w dniu.. w UMOWA NR :.. pomiędzy: Miastem Limanowa, ul. Jana Pawła II 9, 34-600 Limanowa REGON 491893233, NIP 737-10-04-591 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym Załącznik nr 4 do siwz UMOWA KREDYTOWA NR.. o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym zawarta w Kielcach w dniu.... 2010 roku pomiędzy: zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Kielckim

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego

Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Umowa o prowadzenie rachunku bankowego Załącznik nr 5 zawarta w dniu.r. w Chojnicach, pomiędzy Powiatem Chojnickim z siedzibą Starostwa w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56; 89-600 Chojnice, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego

WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego WZÓR UMOWY o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w Kielcach w dniu...2012r. pomiędzy:... (Nazwa Banku/adres/oddział) zwanym dalej Bankiem reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ REGULAMIN SMART KREDYTÓW DLA PROFESJONALISTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SMART OSOBOM FIZYCZNYM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytów dla profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2015-01-13 13:45 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 261837-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie...

UMOWA POŻYCZKI NR.... [nr i nazwa] w województwie... UMOWA POŻYCZKI NR NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH OPERACJI REALIZOWANEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1)... [nr i nazwa] OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 w województwie...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo

Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo Umowa Kredytu odnawialnego Inteligo W dniu...* /wypełnia PKO Bank Polski SA/ w Warszawie pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 1, 02-1

Bardziej szczegółowo

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa

Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa Umowa Kredytu samochodowego nr.. dalej jako Umowa zawarta w dniu #data zawarcia umowy# r. pomiędzy mbank S.A. 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI NR...

UMOWA POŻYCZKI NR... UMOWA POŻYCZKI NR... W dniu... roku w Katowicach pomiędzy Funduszem Górnośląskim S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul.sokolskiej 8, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU ODNAWIALNEGO Zawarta pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r.

Biznes. Regulamin. kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych. Warszawa, grudzień 2011 r. Biznes Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych Warszawa, grudzień 2011 r. Regulamin kredytowania przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych 1. 1. Regulamin kredytowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych POL- Konto POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo