Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od 01.07 2014-30.06.2019"

Transkrypt

1 Obsługa bankowa budżetu Gminy Wielowieś w okresie od Wersja archiwalna Zaproszenie Urząd Gminy Wielowieś informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie: Obsługi bankowej budżetu Gminy Wielowieś w okresie od Termin składania ofert: do 16 czerwca 2014 r. do godziny 14:00 Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Gminy Wielowieś Wielowieś ul. Główna 1 Forma składania ofert: Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres: Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, Wielowieś Oznakowane następująco: Oferta na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wielowieś Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: w Urzędzie Gminy Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielenia zamówień publicznych do kwoty euro, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Wielowieś nr 60/2014 z dnia r. Zaproszenie do złożenia oferty na obsługę bankową budżetu gminy Wielowieś Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wielowieś od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2019 roku. I. Zamawiający Gmina Wielowieś ul. Główna Wielowieś (http://www.wielowies.pl/) Godziny urzędowania poniedziałek środa, piątek 7-15 Czwartek godz II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zarządzenie nr 60/2014 w sprawie udzielenia zamówienia do kwoty euro. III. Opis przedmiotu zamówienia Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych obejmującą następujące usługi: 1. Prowadzenie rachunku bieżącego Gminy Wielowieś oraz jednostek organizacyjnych Gminy Wielowieś. 2. Prowadzenie rachunków pomocniczych Gminy Wielowieś oraz jej jednostek organizacyjnych. 3. Realizacja lokat terminowych, na zlecenie Gminy Wielowieś

2 4. Uruchomienie linii kredytowej w rachunku bieżącym Gminy Wielowieś. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. 5. Bankowość elektroniczna obejmująca w szczególności: stałą obserwację obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, możliwość dokonywania operacji bankowych z siedziby urzędu oraz jednostek pomocniczych, dostęp do usług i produktów bankowości transakcyjnej: płatności masowe. 6. realizacja zleceń płatniczych w formie elektronicznej nie później niż następnego dnia roboczego. 7. Przyjmowanie wpłat gotówkowych. 8. Dokonywanie wypłat gotówkowych. 9. Przechowywanie depozytów. 10. Przyjmowanie środków pozostających na koniec dnia na rachunku podstawowym budżetu gminy i jej jednostek organizacyjnych na lokaty jednodniowe oraz weekendowe. Oprocentowanie środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych obliczone w oparciu o stopę redyskonta weksli dla złotowych depozytów międzybankowych pomniejszonych o stałą marżę banku (m): - dla lokat weekendowych przyjmuje się stopę redyskonta weksli. 11. Możliwość otwierania w trakcie trwania umowy rachunków pomocniczych na wniosek gminy oraz jej jednostek organizacyjnych. Codziennego przygotowania i wydawania wyciągów bankowych Zamawiającemu. 2.Informacje dodatkowe 1.Budżet Gminy na rok 2014 wynosi po stronie dochodów ,66 zł wydatków ,96 zł 2.Gmina posiada 17 kont bankowych dla których prowadzi obsługę księgową w swojej siedzibie. 3.Średnio w ciągu miesiąca dokonanych jest około 700 przelewów do innych banków. 4.Gotówką pobierana jest kwota w ciągu miesiąca około ,00 zł. 5.Gmina średnio miesięcznie posiada ,00 zł środków na rachunkach bankowych. 6.W 2014 roku gmina ma upoważnienie do zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie ,00 zł. 7.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobrania opłat i prowizji bankowej od wpłat gotówkowych dokonanych na własne konta bankowe. 8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowej za realizację polecenia przelewu wydanego przez zamawiającego na rachunek prowadzony przez Oferenta. 9.W postępowaniu mogą brać udział banki, które posiadają siedzibę lub oddział w Wielowsi lub po podpisaniu umowy uruchomią oddział w miejscowości Wielowieś (najpóźniej do 3 miesięcy od daty podpisania umowy ). IV. Termin wykonywania zamówienia D0 30 czerwca 2019 r. - rozpoczęcie realizacji z chwilą zawarcia umowy. V. Dokumenty wymagane : formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru załącznik nr 1 VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia oferty. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres : Urząd Gminy Wielowieś Wielowieś ul. Główna 1, faksem 32/ , lub na adres Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontrahenta się z wykonawcami jest Maria Domagała tel.032/

3 VII. Opis przygotowania oferty 1.Przygotowanie oferty 1.1.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 1.2.Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 1.3.Wykonawca może założyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę. 1.4.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 1.5.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należny dołączyć właściwe upoważnienie. 1.6.Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki o których mowa w treści niniejszego zaproszenia. 1.7.Wszystkie strony oferty, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 1.8.Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane. 1.9.Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zeszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwość dekompletacji zawartości oferty. 2.Cena oferowana obejmuje: 2.1.Cenę za prowadzenie rachunku bankowego w PLN. 2.2.Cenę podaną w PLN dla każdego przelewu. 2.3.Prowizję bankową podaną w procentach od wielkości wypłat 2.4.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych dla wszystkich rodzajów rachunków w %- liczone według stopy redyskonta weksli podanej na 7 dni przed terminem założenia oferty. 2.5.Prowizję bankową podaną w procentach od kwoty uruchomionego kredytu w rachunku bieżącym. 2.6.Oprocentowanie wykorzystanych środków w linii kredytowej kredytu udzielonego rachunku podaną w % - liczone według stopy weksli na 7 dni przed terminem założenia oferty. 3.Inne wymaganie dotyczące przygotowania oferty 3.1.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w : siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, Wielowieś (sekretariat). 3.2.Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres : Urząd Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, Wielowieś 3.3. Oznakowane następująco: Oferta na wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wielowieś VIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Oferty należy składać w: Sekretariacie Urzędu Gminy Wielowieś, ul. Główna 1 do dnia 16 czerwca 2014r. Do godz. 14:00 Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcą bez otwierania. IX. Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z wyodrębnieniem należnego podatku VAT jeżeli występuje z dokładnością do 1 grosza. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Kryteria wyboru oferty: - Cena (koszt obsługi bankowej) waga 70% - Oprocentowanie rachunków bieżących i pomocniczych waga 10% - Oprocentowanie lokat waga 15%

4 - Oprocentowanie i prowizja od uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym waga 5 % Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych przy zastosowaniu poniższego wzoru. Po = Pc+Prb+Pl+Pk gdzie: Po = wartość punktowa badanej oferty Pc wartość punktowa w kryterium cena (koszt obsługi bankowej) obliczona wg wzoru: (cena najniższa wśród ofert / cena badanej oferty) x 100 pkt x 70% Prb = wartość punktowa w kryterium oprocentowanie rachunków bieżących obliczona wg wzoru: (oprocentowanie badanej oferty / oprocentowanie najwyższe wśród ofert) x 100 pkt x 10%. Pl wartość punktowa w kryterium oprocentowanie lokat obliczona wg wzoru: (oprocentowanie badanej oferty / oprocentowanie najwyższe wśród ofert) x 100 pkt x 15%. Pl wartość punktowa w kryterium koszty kredytu obliczona wg wzoru: (oprocentowanie badanej oferty / oprocentowanie najwyższe wśród ofert) x 100 pkt x 5%. Zastrzeżenia: W przypadku gdy, którakolwiek oferta będzie zawierała w kryterium cena (koszt obsługi bankowej) wartość 0 Zamawiający doda do wszystkich ofert w tym kryterium 1 zł. W przypadku gdy, w kryterium oprocentowanie rachunków bieżących lub oprocentowanie lokat najwyższa oferta będzie wynosiła 0% Zamawiający powiększy oprocentowanie we wszystkich ofertach w danym kryterium o 0,01 pkt %. Załącznik Nr 1 Nazwa i dokładny adres banku OFERTA Nawiązując do ogłoszenia dotychczasowego wykonanie obsługi bankowej budżetu Gminy Wielowieś 1.Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie objętymi istotnymi warunkami zamówienia w następujący sposób: 1. Cena za prowadzenie rachunku bankowego (miesięcznie) (Pc) Cena przelewu do innego banku (Pc) Prowizja od wartości wypłat gotówkowych (Pc).. 4. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych (Po) Oprocentowanie lokat (Pl) Prowizja bankowa od kwoty uruchomionego kredytu w procentach (Pr) Wysokość oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym (Pr) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy koniecznie informacje do właściwego przygotowania oferty. 3. Deklarujemy otwarcie oddziału banku w miejscowości Wielowieś w terminie do... (nie dotyczy Banku posiadającego oddział w Wielowsi).... / imię i nazwisko / / podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta /

5 Załączniki zaproszenie_do_skladania_ofert.doc Data: :14:59 Rozmiar: 63.5k Format:.doc METRYKA Liczba odwiedzin : 45 Podmiot udostępniający informację : Osoba wprowadzająca informację : Osoba odpowiedzialna za informację : Urząd Krzysztof Kocot Maria Domagała Czas wytworzenia: :56:48 Czas publikacji: :43:18 Data przeniesienia do archiwum :

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam Wójt Gminy Bożena Płonek Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WODZIERADY W LATACH 2014-2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRODY Tel. 68 3712155 fax. 68 3712015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 Wersja archiwalna SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 SK.272.1.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty (181.1 KB) (Download/get/id,12971.html) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji S.A. Ostrów Wielkopolski, POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 ROKU PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Znak sprawy: PZP-225/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Sieradzu ul. 3 Maja 7 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ubezpieczenia komunikacyjne (OC, AC, NW) Przedmiot zamówienia: Usługi z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 Znak sprawy: RF:271.9.2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Kredyty długoterminowe

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo