na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych."

Transkrypt

1 Zaklików, dnia roku Gmina Zaklików, Zaklików ul. Zachodnia 15 zaprasza do złożenia oferty cenowej na obsługę bankową budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest : Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych obejmujących między innymi: 1.1.Bieżąca obsługę bankową: Otwarcie i prowadzenie rachunku bieżącego oraz rachunków pomocniczych, rachunków funduszy celowych i rachunków wydzielonych a) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej oraz elektronicznej b) przyjmowanie wpłat gotówkowych c) dokonywanie wypłat gotówkowych d) wydawanie codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi 1.2.Pozostałe usługi bankowe: a) udzielanie poręczeń i pełnomocnictw b) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń c) przechowywanie depozytów d) oprocentowanie środków na rachunkach bankowych e) oprocentowanie środków na rachunku lokat terminowych 1.3.Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej : a) instalacja systemu w Urzędzie oraz w poszczególnych jednostkach b) obsługa systemu c) przeszkolenie pracowników d) realizacja przelewów w formie elektronicznej 1.4. Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w wysokości określonej upoważnieniem w uchwale budżetowej. a) oprocentowanie kredytu na rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych złotowych depozytów miedzy bankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca powiększonej o stała marżę banku.

2 2. Zamówieniem niniejszym objęte winny być następujące jednostki organizacyjne Gminy Zaklików: a) Urząd Gminy Zaklików b) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie c) Zespół Szkół w Zdziechowicach d) Zespół Szkół w Lipie e) Szkoła Podstawowa w Łysakowie f) Publiczne Przedszkole w Zaklikowie g) Publiczne Przedszkole w Lipie h) Zakład Usług Komunalnych w Zaklikowie i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zaklikowie 3. Informacje dodatkowe : 3.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji bankowych za : a) potwierdzenia salda, b) wyciągi bankowe, c) likwidację rachunku lokat, d) otwarcie rachunku lokat terminowych, e) realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego na rzecz osób trzecich posiadających rachunek bankowy w banku prowadzącym obsługę zamawiającego, f) realizację przelewów dokonywanych przez zamawiającego wewnątrz banku, pomiędzy rachunkami gminy oraz jednostkami organizacyjnymi, 3.2. Prowizje i opłaty podczas trwania umowy nie ulegną zmianom 3.3. Zamawiający informuje, że wszelki sprzęt konieczny do przesyłu środków finansowych drogą elektroniczną, jego dostarczenie, zamontowanie, skonfigurowanie oraz przeszkolenie w zakresie obsługi ponosić będzie oferent 3.4. Zamawiający wymaga, aby : - miesięczna opłata za przechowywanie depozytów wynosiła 0 zł. 3. Wykonawca nie posiadający siedziby, oddziału, filii lub innej placówki na terenie gminy Zaklików powinien umożliwić dokonywanie wpłat i wypłat na terenie Gminy Zaklików. 4. Termin i miejsce wykonania zadania: od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 roku. 5. Dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: a) wypełniony podpisany załącznik Nr 1 Formularz, b) podpisany załącznik Nr 2

3 c) aktualny odpis z właściwego rejestru poświadczony za zgodność z oryginałem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem). d) wzór umowy sporządzony przez wykonawcę 6. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania ofert: Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 10 oo w Urzędzie Gminy Zaklików, Zaklików, ul. Zachodnia 15 pok. 11(sekretariat), w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy oraz tytuł zadania Wybór banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Zaklików oraz jej jednostek organizacyjnych Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. 7. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze 1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena obsługi bankowej budżetu Gminy Zaklików i jednostek organizacyjnych(100%). 2. Zamawiający zbada każdą ofertę, złożoną w ramach niniejszego postępowania w oparciu o następujące elementy, które zawiera formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego postępowania): l.p. Opis kryteriów oceny Waga 1. Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych 8 określone w oparciu o notowanie stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 2. Oprocentowanie lokat krótkoterminowych określone w oparciu o 5 notowanie stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 3. Oprocentowanie lokat typu overnight określone w oparciu o 6 notowane stawki WIBID 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 4. Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym ustalone w 8 oparciu o notowanie stawki WIBOR 1M obowiązującej na dzień roku (w procentach) 5. Prowizja bankowa pobierana od kwoty udzielonego kredytu w 6 rachunku bieżącym (w procentach) 6. Prowizja bankowa od salda niewykorzystanej części kredytu w 8 rachunku bieżącym 7. Opłata za założenie 1 rachunku 2 8. Opłata za prowadzenie 1 rachunku (Gminy i jej jednostek 10 organizacyjnej) (w zł /miesięcznie za jeden rachunek) 9. Opłata za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku Opłata tytułem wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz 15 gminy i jednostek organizacyjnych 11. Opłata tytułem wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz 15

4 gminy i jednostek organizacyjnych a) Liczba uzyskanych punktów przez daną ofertę stanowi sumę punktów przyznanych przez Komisję przetargową, zgodnie ze stosowanymi kryteriami. b) Komisja zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. c) Kryteria mają przyporządkowaną ilość punktów w skali od 0 do 100 zgodnie z posiadaną wagą. Np. cena waga 15, maksymalna ilość punktów 15. d) Poszczególne oferty będą oceniane w następujący sposób: Ad Oprocentowanie rachunków gminy i jednostek organizacyjnych Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 8 punktów. (wartość oferty badanej/wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 8 punktów Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym. Ad Oprocentowanie lokat krótkoterminowych Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma: 5 punktów. (wartość oferty badanej/wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 5 punktów Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym. Ad Oprocentowanie lokat typu overnight Oferta o najwyższym oprocentowaniu otrzyma 6 punktów (wartość oferty badanej / wartość oferty o najwyższym oprocentowaniu) x 6 punktów Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBID dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym. Ad Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym Oferta o najniższym oprocentowaniu otrzyma: 8 punktów. (wartość oferty o najniższym oprocentowaniu/wartość oferty badanej) x 8 punktów Kwota kredytu wynosi zł. Wysokość oprocentowania należy określić w oparciu o stawkę WIBOR 1M dla 1 miesięcznych złotowych depozytów bankowych, wg notowania z dnia roku. Oprocentowanie należy podać w procentach, w stosunku rocznym z uwzględnieniem marży banku. Ad Prowizja bankowa podana w procentach od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym

5 Oferta o najniższej prowizji otrzyma 6 punktów. (wartość oferty o najniższej prowizji/wartość oferty badanej) x 6 punktów Ad Prowizja bankowa od salda niewykorzystanego kredytu Oferta o najniższej prowizji otrzyma 8 punktów. (wartość oferty o najniższej prowizji/wartość oferty badanej) x 8 punktów Ad Opłata za założenie 1 rachunku Oferta o najniższej opłacie otrzyma 2 punkty. (wartość oferty o najniższej opłacie/wartość oferty badanej) x 2 punktów Należy podać wysokość opłaty za założenie jednego rachunku w złotych. Ad Opłata za prowadzenie 1 rachunku (Gminy i jednostek organizacyjnych) Oferta o najniższej opłacie otrzyma 10 punktów. (wartość oferty o najniższej opłacie/wartość oferty badanej) x 10 punktów Należy podać wysokość miesięcznej opłaty za prowadzenie jednego rachunku w złotych. Ad Opłata za realizację 1 przelewu elektronicznego do innego banku Oferta o najniższej opłacie otrzyma 15 punktów. (wartość oferty o najniższej opłacie /wartość oferty badanej) x 15 punktów Ad Opłata tytułem wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych Oferta o najniższej opłacie otrzyma 16 punktów. ( wartość oferty o najniższym oprocentowaniu/wartość oferty badanej)x16 punktów Ad Opłata tytułem wypłat gotówkowych dokonywanych na rzecz gminy i jednostek organizacyjnych Oferta o najniższej opłacie otrzyma 16 punktów. ( wartość oferty o najniższym oprocentowaniu/wartość oferty badanej)x16 punktów 8. Osoby do kontaktów: Dodatkowych wyjaśnień dotyczących przedmiotu zamówienia udzielają w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Zaklików: 1) Aneta Łosek tel. (15) w. 34, 2) Dorota Puzio tel.(15) w.22

6 9. Zamówienie zostanie przeprowadzone w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.). Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie banku.... ( podpis kierownika jednostki)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miasta Bolesławiec Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji Miejskich Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZI-II.271.29.2015.RR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r.

Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Obsługa bankowa budżetu Gminy Łącko oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie od II kwartału 2013 r. do II kwartału 2016 r. Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016

SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 Wersja archiwalna SK.272.1.2011 - Bankowa obsługa budżetu Powiatu Milickiego w latach 2011-2016 SK.272.1.2011 - Zawiadomienie o wyborze oferty (181.1 KB) (Download/get/id,12971.html) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018. Polanica-Zdrój, dnia 19.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój zaprasza do składania ofert na zadanie pn.: Bankowa i kasowa obsługa budżetu Gminy Polanica-Zdrój na lata 2015-2018.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zatwierdzam Wójt Gminy Bożena Płonek Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDŻETU GMINY WODZIERADY W LATACH 2014-2017 Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11 48-317 Korfantów Znak sprawy: PZP-225/12/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: usługi bankowe obejmujące obsługę rachunku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA G M I N A B R O D Y Rynek 2; 68-343 BRODY; tel. (068) 371 22 05, fax (068) 371 20 15 e-mail:gmina@brody.pl www.brody.pl ZAMAWIAJĄCY : GMINA BRODY Tel. 68 3712155 fax. 68 3712015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Firlej wraz z podległymi jej jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl 1 z 5 2012-11-15 11:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspsa.pl Tarnowskie Góry: Prowadzenie rachunku bankowego oraz udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zamawiający: GMINA PRZEWORSK Ul. BERNARDYŃSKA 1 A 37-200 PRZEWORSK L:UG-0341 / 6 / 2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Bankową obsługę

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 76-200 SŁUPSK UL.DOMINIKAŃSKA 5-9 TEL. (059): 842-40-81; DYR: 842-65-18; FAX: 842-65-18 e mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl http://www.muzeum.slupsk.pl MUZEUM REJESTROWANE

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2015-01-13 13:45 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 261837-2014 z dnia 2014-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tymbark Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Tymbark

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

ŚWIADCZENIE USŁUG OBSŁUGI BANKOWEJ NA RZECZ ZAKŁADU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Gmina Bielsko-Biała Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej 43-300 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie Nr ZGM/DZ/02/2013/DK Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa 1 I Nazwa i adres zamawiającego Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa www.kargowa.pl REGON: 970770735 NIP: 923-10-49-471 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Kredyt długoterminowy dla Gminy Kargowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr Sprawy: DP/2310/ 199 /12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229480-2011:text:pl:html PL-Tarnobrzeg: Usługi bankowe i inwestycyjne 2011/S 138-229480 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ)

S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) Moskorzew, dnia 28.05.2014 r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ) 1. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot zamówienia: usługa prowadzenia rachunku bieżącego z kredytem odnawialnym w wysokości 300.000 zł. Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl Trzebiechów: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Trzebiechów oraz jednostek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich.

KONKURS OFERT. Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. KONKURS OFERT Przedmiot: Przebudowa istniejących placów zabaw dla dzieci przy ul. Bytomskiej i ul. Stawowej w Siemianowicach Śląskich. Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Michał ul. Wieczorka 7a 41-100

Bardziej szczegółowo