USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)"

Transkrypt

1 projekt z dnia r. USTAWA z dnia. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 5 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu 2a. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, który złoŝył wniosek o przyznanie pomocy publicznej wskazany w art. 39b ust. 1, oprócz informacji określonych w ust. 2 jest obowiązany poinformować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o wytworzeniu i wprowadzeniu po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: a) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego, b) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - wraz ze wskazaniem rodzaju mikroinstalacji, w terminie 7 dni od dnia jej wytworzenia i wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej. ; 1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraŝa: 1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z , str. 16, z późn. zm.); 2) dyrektywę Rady 2013/18/UE z dnia 13 maja 2013 r. dostosowującą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, w związku z przystąpieniem Republiki Chorwacji (Dz. Urz. UE L 158 z , str. 230). 1

2 2) w art. 6: a) w ust. 3: - po pkt 2 dodaje się pkt 2a: 2a) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: a) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego, b) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - którzy złoŝyli wniosek o przyznanie pomocy publicznej wskazany w art. 39b ust. 1 oraz wytworzyli i wprowadzili energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej,, - po pkt 3 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 4) wskazanie rodzaju mikroinstalacji oraz sumarycznej mocy zainstalowanej elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: a) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego, b) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - w których energia elektryczna została wytworzona i wprowadzana do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy przez wytwórców, którzy złoŝyli wniosek o przyznanie pomocy publicznej wskazany w art. 39b ust. 1, - tiret otrzymuje brzmienie: - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału., 2

3 b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 4a. Prezes URE, w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej URE informację kwartalną o rodzaju oraz o sumarycznej mocy zainstalowanej elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 1) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego; 2) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - w których energia elektryczna została wytworzona i wprowadzana do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy przez wytwórców, którzy złoŝyli wniosek o przyznanie pomocy publicznej wskazany w art. 39b ust. 1. ; 3) w art. 20 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu 2a. Wytwórca energii elektrycznej z biogazu rolniczego, który złoŝył wniosek o przyznanie pomocy publicznej wskazany w art. 39b ust. 1, oprócz informacji określonych w ust. 2 jest obowiązany informować operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o wytworzeniu i wprowadzeniu po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej biogaz rolniczy do wytworzenia energii elektrycznej, w terminie 7 dni od dnia wytworzenia i wprowadzenia po raz pierwszy do sieci dystrybucyjnej. ; 4) w art. 22 w ust. 1 tiret otrzymuje brzmienie: - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału. ; 3

4 5) po art. 22 dodaje się art. art. 22a w brzmieniu: Art. 22a. Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego do którego sieci została przyłączona instalacja, o której mowa w art. 20 ust. 1, przekazuje Prezesowi URE sprawozdania kwartalne zawierające: 1) informacje dotyczące rodzaju mikroinstalacji oraz jej mocy zainstalowanej elektrycznej, w tym o sumarycznej mocy zainstalowanej elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy, w których energia elektryczna została wytworzona i wprowadzana do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy przez wytwórców, którzy złoŝyli wniosek o przyznanie pomocy publicznej wskazany w art. 39b ust. 1, 2) wykaz wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej biogaz rolniczy, którzy złoŝyli wniosek o przyznanie pomocy publicznej wskazany w art. 39b ust. 1 - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału. ; 6) w art. 25 uchyla się pkt 7; 7) w art. 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Do rejestru wytwórców biogazu rolniczego wpisuje się dane, o których mowa w art. 26 ust. 1, z wyłączeniem innych danych teleadresowych. ; 8) w art. 32 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) informacje, o których mowa w art. 22 ust. 1 i art. 25 pkt 4; ; 9) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Łączna wartość pomocy publicznej dla wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72, nie 4

5 moŝe przekroczyć róŝnicy między wartością stanowiącą iloczyn ceny referencyjnej, o której mowa w art. 77 ust. 1, obowiązującej w dniu złoŝenia oferty przez tego wytwórcę i ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji w okresie 15 lat, o których mowa w art. 92 ust. 6 8, a przychodami ze sprzedaŝy tej samej ilości energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnego źródła energii w tej instalacji ustalanymi według średniej ceny sprzedaŝy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy Prawo energetyczne, obowiązującej w dniu złoŝenia oferty. ; 10) po art. 39 dodaje się art. 39a i 39b w brzmieniu: Art. 39a. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3, w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, w której energia elektryczna zostanie wytworzona i wprowadzana do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy po dniu wejścia w Ŝycie rozdziału 4, który chce uzyskać cenę zakupu tej energii elektrycznej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8a, nie moŝe korzystać z innej pomocy publicznej przeznaczonej na budowę zakup, instalowanie, eksploatację lub modernizację mikroinstalacji, bez względu na datę i formę jej udzielenia. Art. 39b. 1. Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3, w mikroinstalacji wymienionej w art. 41 ust. 8a, w której energia elektryczna zostanie wytworzona i wprowadzana do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy po dniu wejścia w Ŝycie rozdziału 4, który chce uzyskać cenę zakupu tej energii elektrycznej określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8a, jest obowiązany przed budową, zakupem, instalowaniem, eksploatacją lub modernizacją tej mikroinstalacji złoŝyć do Prezesa URE pisemny wniosek o przyznanie pomocy publicznej. 2. Wniosek o przyznanie pomocy publicznej zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) opis techniczno ekonomiczny projektowanej mikroinstalacji; 3) lokalizację projektowanej mikroinstalacji; 4) pisemne oświadczenia potwierdzające Ŝe: 5

6 1) wytwórca nie korzystał, nie korzysta i nie będzie korzystał z pomocy publicznej przeznaczonej na budowę, zakup, instalowanie, eksploatację lub modernizację tej mikroinstalacji, bez względu na datę i formę jej udzielenia; 2) kwota dofinansowania wynikająca z ceny zakupu energii elektrycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8a nie przekroczy dopuszczalnej pomocy de minimis, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str Prezes URE bada kompletność złoŝonego wniosku o przyznanie pomocy publicznej. 4. JeŜeli wniosek o przyznanie pomocy publicznej jest kompletny, Prezes URE niezwłocznie: 1) umieszcza na stronie internetowej URE wykaz wytwórców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy złoŝyli wniosek o przyznanie pomocy publicznej, 2) informuje o złoŝonym wniosku o przyznanie pomocy publicznej przez wytwórcę będącego osobą fizyczną niewykonującą działalności gospodarczej regulowanej przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej właściwego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz właściwego sprzedawcę zobowiązanego. 5. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularze wniosku o przyznanie pomocy publicznej oraz opisu, o których mowa w ust W przypadku gdy wytwórca, o którym mowa w ust. 1, nie złoŝy do Prezesa URE wniosku o przyznanie pomocy publicznej, do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w tej mikroinstalacji stosuje się cenę zakupu energii określoną w art. 41 ust. 8. ; 11) w art. 41: a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 2a. Sprzedawca zobowiązany dokonuje w danym roku zakupu energii elektrycznej wytworzonej w danej mikroinstalacji wyłącznie w ilości nie większej niŝ średnia roczna 6

7 ilość stanowiąca iloczyn łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej w tej mikroinstalacji i stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej, wynoszącego w przypadku mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej: 1) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej: a) hydroenergię 4250 kwh/kw/rok, b) energię wiatru na lądzie 650 kwh/kw/rok, c) energię promieniowania słonecznego 950 kwh/kw/rok; 2) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej: a) biogaz rolniczy 7250 kwh/kw/rok, b) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów 8100 kwh/kw/rok, c) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków 6000 kwh/kw/rok, d) hydroenergię 4250 kwh/kw/rok, e) energię wiatru na lądzie 850 kwh/kw/rok, f) energię promieniowania słonecznego 950 kwh/kw/rok. 2b. Minister właściwy do spraw gospodarki moŝe, w drodze rozporządzenia, zwiększyć stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej poszczególnych rodzajów mikroinstalacji wymienionych w ust. 2a, biorąc pod uwagę postęp technicznotechnologiczny w tym zakresie., b) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 8. Z zastrzeŝeniem ust. 8a cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, stanowi równowartość średniej ceny sprzedaŝy energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy Prawo energetyczne., c) po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: 8a. Minister właściwy do spraw gospodarki określa, w drodze rozporządzenia, w terminie do 15 grudnia kaŝdego roku ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3, wytworzonej w mikroinstalacji, w której energia 7

8 elektryczna została wytworzona i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy po dniu wejścia w Ŝycie rozdziału 4, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 1) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego, 2) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - obowiązujące w następnym roku kalendarzowym, biorąc pod uwagę politykę energetyczną państwa oraz informacje zawarte w krajowym planie działania, a takŝe tempo zmian techniczno-ekonomicznych w poszczególnych technologiach wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł energii. 8b. Sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3, wytworzonej w mikroinstalacji wymienionej w ust. 8a, po stałej cenie ustalonej na dzień powstania obowiązku zakupu., d) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 9. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach, o których mowa w ust. 1, pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani., e) po ust. 9 dodaje się ust. 9a 9d w brzmieniu: 9a. Koszty uzasadnione bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne w przypadku mikroinstalacji, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsiębiorstw pokrywających te koszty, przyjmując, Ŝe kaŝda jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane 8

9 przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciąŝona tymi kosztami. 9b. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacjach, o których mowa w ust. 1. 9c. W przypadku gdy sumaryczna moc zainstalowana elektryczna w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 1) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - przekroczy 300 MW, albo 2) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystujących do wytworzenia energii elektrycznej biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - przekroczy 500 MW - Prezes URE niezwłocznie podaje tę informację w Biuletynie Informacji Publicznej URE. 9d. W przypadku, o którym mowa w ust. 9c, ceny zakupu energii elektrycznej określonej w przepisach wydanych na podstawie ust. 8a nie stosuje się do mikroinstalacji, w której po raz pierwszy wytworzono energię elektryczną i wprowadzono do sieci dystrybucyjnej po zakończeniu miesiąca, w którym Prezes URE podał informację o przekroczeniu mocy zainstalowanej elektrycznej w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Zakup energii elektrycznej wytworzonej w tej mikroinstalacji odbywa się po cenie określonej w ust. 8., f) uchyla się ust , i 20; 9

10 12) w art. 43: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej, pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani., b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a - 2c w brzmieniu: 2a. Sprzedawca zobowiązany jest odpowiedzialny za bilansowanie handlowe energii elektrycznej, o której mowa w art. 42 ust. 1 i 5, wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niŝ 500 kw. 2b. Koszty bilansowania handlowego energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niŝ 500 kw pokrywają w całości sprzedawcy zobowiązani. 2c. Koszty uzasadnione bilansowania handlowego w rozumieniu ustawy - Prawo energetyczne w przypadku mikroinstalacji, o których mowa w art. 42 ust. 1 i 5, uwzględnia się w kalkulacji cen ustalanych w taryfach przedsiębiorstw pokrywających te koszty, przyjmując, Ŝe kaŝda jednostka energii elektrycznej sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym jest w tej samej wysokości obciąŝona tymi kosztami. ; 13) w art. 44 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 6a. W przypadku gdy zakup energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 pkt 2 lit. b, wytworzonej w mikroinstalacji zmodernizowanej po dniu wejścia w Ŝycie rozdziału 4, nastąpił po cenie określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 41 ust. 8a, świadectwo pochodzenia nie przysługuje. ; 14) w art. 70 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2) Ŝądania przedstawienia dokumentów lub informacji mających znaczenie dla oceny wykonania obowiązków, o których mowa w art. 38a, art. 39b, art. 41 ust. 1, w art. 42 ust. 1, w art. 44, w art. 45, w art. 48, w art. 49 oraz w art , lub ; 10

11 15) w art. 93 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 41 ust. 8b oraz art. 92 ust. 1, 6, 7 i 9, sprzedawca zobowiązany jest obowiązany do: ; 16) w art. 95 ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 2) przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, przyłączonego bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej płatnika opłaty OZE; 3) przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej płatnika opłaty OZE, sprzedającego energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy końcowemu lub przedsiębiorstwu energetycznemu świadczącemu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącemu płatnikiem opłaty OZE, którzy są przyłączeni do urządzeń lub instalacji tego przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną. ; 17) w art. 96 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3) do urządzeń lub instalacji przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej. ; 18) w art. 168 po pkt 16 dodać pkt 16a w brzmieniu: 16a) będąc przedsiębiorstwem energetycznym świadczącym usługę przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się 11

12 wytwarzaniem energii elektrycznej nie przekazuje płatnikowi opłaty OZE informacji niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty OZE;". 19) w art. 170 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) pkt 9, 11,14, 16, 16a i 17, wynosi zł; ; 20) art. 185 otrzymuje brzmienie: Art Od dnia wejścia w Ŝycie rozdziału 4 stawka netto opłaty OZE, o której mowa w art. 95 ust. 1, wynosi 3,35 złotych za 1 MWh i obowiązuje do końca roku kalendarzowego, w którym rozdział 4 wszedł w Ŝycie. ; 21) w art. 188 ust. 20 otrzymuje brzmienie: 20. Podmiot wykonujący zadania sprzedawcy z urzędu w 2015 r. jest obowiązany do zakupu energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej znajdującej się na terenie obejmującym obszar działania tego sprzedawcy, oferowanej przez wytwórcę, który: 1) wytwarza energię elektryczną w mikroinstalacji, lub 2) uzyskał koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, lub 3) został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 7 albo w art. 23 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zakup ten odbywa się po średniej cenie sprzedaŝy energii elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym, o której mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. b ustawy zmienianej w art Art. 2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3, wytworzonej w mikroinstalacji, w której energia elektryczna została wytworzona i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej po raz pierwszy po dniu wejścia w Ŝycie rozdziału 4, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 1) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej: 12

13 a) hydroenergię wynosi 0,75 zł za 1 kwh, b) energię wiatru na lądzie wynosi 0,75 zł za 1 kwh, c) energię promieniowania słonecznego wynosi 0,75 zł za 1 kwh 2) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej: a) biogaz rolniczy wynosi 0,70 zł za 1 kwh, b) biogaz pozyskany ze składowisk odpadów wynosi 0,55 zł za 1 kwh, c) biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków wynosi 0,45 zł za 1 kwh, d) hydroenergię wynosi 0,65 zł za 1 kwh, e) energię wiatru na lądzie wynosi 0,65 zł za 1 kwh, f) energię promieniowania słonecznego wynosi 0,65 zł za 1 kwh. Art. 3. Minister właściwy do spraw gospodarki do dnia 15 grudnia 2016 r. po raz pierwszy określi, w drodze rozporządzenia, ceny zakupu energii elektrycznej, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. b i pkt 3, wytworzonej w mikroinstalacji, w której energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy po dniu wejścia w Ŝycie rozdziału 4, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej: 1) nie większej niŝ 3 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego, 2) większej niŝ 3 kw i nie większej niŝ 10 kw, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niŝszym niŝ 1 kv, wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej hydroenergię, biogaz rolniczy, biogaz pozyskany ze składowisk odpadów, biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, energię wiatru na lądzie lub energię promieniowania słonecznego - obowiązujące w 2017 r. Art Wytwórca, który przed dniem wejścia w Ŝycie rozdziału 4 zamierza wytwarzać: biogaz rolniczy w instalacjach odnawialnego źródła energii, energię elektryczną z biogazu rolniczego w instalacjach innych niŝ mikroinstalacja, energię elektryczną w małej instalacji, biopłyny lub energię elektryczną wyłącznie z biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła 13

14 energii oraz chce uzyskać świadectwo pochodzenia lub świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa odpowiednio w art. 44 ust. 1 pkt 1 albo art. 48 ust. 1, jest obowiązany złoŝyć do Prezesa URE wniosek o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty. 2. Wniosek o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty zawiera: 1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby wytwórcy; 2) opis techniczno ekonomiczny projektowanej inwestycji dla której rozpoczęcie prac nastąpi przed dniem wejścia w Ŝycie rozdziału Do wydawania urzędowego potwierdzenia efektu zachęty stosuje się przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń. 4. Prezes URE sporządza i umieszcza na stronie internetowej URE formularz wniosku o wydanie urzędowego potwierdzenia efektu zachęty. 5. Prezes URE na podstawie opisu techniczno-ekonomicznego projektowanej inwestycji, stwierdza w decyzji czy projektowana inwestycja zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla biogazu rolniczego lub energii elektrycznej wytworzonej w tej instalacji nie przysługiwałoby świadectwo pochodzenia albo świadectwo pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 albo art. 48 ust Wytwórca, który uzyskał decyzję o odmowie wydania urzędowego potwierdzenia efektu zachęty dla projektowanej inwestycji nie moŝe wnioskować do Prezesa URE o wydanie świadectwa pochodzenia lub świadectwa pochodzenia biogazu rolniczego, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 1 albo art. 48 ust. 1, dla energii elektrycznej albo biogazu rolniczego wytworzonych w tej inwestycji. 7. Od decyzji, o której mowa w ust. 5 i 6 słuŝy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu ochrony konkurencji i konsumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Art Wytwórca energii elektrycznej, który wytworzył po raz pierwszy energię elektryczną w instalacji odnawialnego źródła energii innej niŝ mikroinstalacja po dniu wejścia w Ŝycie rozdziału 4, moŝe, do dnia 31 grudnia 2016 r., sprzedawać tę energię z zastrzeŝeniem, Ŝe wytworzona energia będzie w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 2. Wytwórca, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni przed dniem wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii, składa do Prezesa 14

15 URE pisemne oświadczenie, Ŝe energia elektryczna wytworzona w tej instalacji będzie w całości wprowadzana do sieci i sprzedawana na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany. 3. W przypadku, gdy: 1) wytwórca, o którym mowa w ust. 1, nie złoŝy oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, albo złoŝy oświadczenie po upływie terminu określonego w ust. 2, albo 2) treść złoŝonego oświadczenia będzie sprzeczna z ust. 2 Prezes URE wydaje decyzję o zakazie uczestnictwa danego wytwórcy w systemie wsparcia określonym w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) w stosunku do energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii wytworzonej w tej instalacji odnawialnego źródła energii; o wydanej decyzji Prezes URE niezwłocznie informuje właściwego sprzedawcę zobowiązanego albo Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. 4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu. 5. W przypadku wygrania aukcji przez wytwórcę, o którym mowa w ust. 1, 15-letni okres sprzedaŝy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii, o której mowa w ust. 1, po cenie ustalonej w aukcji rozpoczyna się od dnia następującego po dniu wygrania aukcji przez tego wytwórcę i trwa nie dłuŝej niŝ do dnia 31 grudnia 2035 r. 6. W przypadku wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o którym mowa w ust. 1, przepisy rozdziału 4 dotyczące instalacji, o której mowa w art. 72 pkt 2 lit. a stosuje się odpowiednio. Art Maksymalny limit wydatków z budŝetu państwa przeznaczonych na wykonywanie zadań Prezesa URE, wynikających z niniejszej ustawy wynosi w: 1) 2016 r zł; 2) 2017 r zł; 4) 2018 r zł; 5) 2019 r zł; 6) 2020 r zł; 7) 2021 r. 0 zł; 8) 2022 r. 0 zł; 15

16 9) 2023 r. 0 zł; 10) 2024 r. 0 zł. 2. Prezes URE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, oraz wdraŝa mechanizmy korygujące, o których mowa w ust W przypadku gdy wielkość wydatków po pierwszym półroczu danego roku budŝetowego wyniesie więcej niŝ 65% limitu wydatków przewidzianych na dany rok, dysponent środków obniŝa wielkość środków przeznaczonych na wydatki w drugim półroczu o kwotę stanowiącą róŝnicę pomiędzy wielkością tego limitu a kwotą przekroczenia wydatków. 4. W przypadku gdy wielkość wydatków w poszczególnych miesiącach jest zgodna z planem finansowym, przepisu ust. 3 nie stosuje się. Art. 7. Ustawa wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem: 1) art. 1 pkt 21, który wchodzi w Ŝycie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 4 maja 2015 r.; 2) art. 4, który wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 16

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm)

Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Handout ustawy o odnawialnych źródłach energii (wersja przyjęta przez Sejm) Art. 3. Podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2365 USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1)

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1

USTAWA z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1 Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne. Dz.U.2015.2365 z dnia 2015.12.31 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 31 grudnia 2015 r. Wejście w życie: 31 grudnia 2015

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. z dnia 22 grudnia 2015 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

projekt z dnia r. UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy

projekt z dnia r. UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy projekt z dnia 8.07.2015 r. UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy Celem niniejszego projektu ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii (dalej: projekt ustawy) jest usunięcie wątpliwości

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Janusz Pilitowski, Departament Energii Odnawialnej Marzec 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r.

PAKIET INFORMACYJNY. System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. PAKIET INFORMACYJNY System wsparcia w projekcie ustawy o OZE 6.2 z dnia 4.02.2014r. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII OCHRONA ŚRODOWISKA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Co składa się na wartość pomocy publicznej? Na

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci

Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Ustawa o OZE oraz założenia dotyczące rozliczeń za energię elektryczną sprzedawaną do sieci Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 1 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE

ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE ENERGETYKA PROSUMENCKA AKTUALNY STAN I KIERUNKI ROZWOJU W ŚWIETLE USTAWY O OZE Marlena Ballak Szczecin, 15 maja 2015 r. OZE w regulacjach Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł energii systemy wsparcia i promocji w ustawie OZE

Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł energii systemy wsparcia i promocji w ustawie OZE Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł energii systemy wsparcia i promocji w ustawie OZE VI Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej 13-14.05.2013 r., Toruń 2 Małoskalowe technologie odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii PROSUMENT PRZYSZŁOŚĆ ENERGETYCZNA SPOŁECZNOŚCI LOKALANYCH Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Słupsk - sierpień 2015 2 Ustawa

Bardziej szczegółowo

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa

Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE. Warszawa Fotowoltaika przyszłość i inwestycje w branży w świetle nowej ustawy o OZE Warszawa 13.12.2012 2012 1. kryteria podziału 2. zasady i warunki wytwarzania 3. przyłą łączenia mikroinstalacji a NPE odnawialne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 91, poz. 875. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y

T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y T R Ó J P A K E N E R G E T Y C Z N Y Ustawa o odnawialnych źródłach energii spojrzenie odbiorcy przemysłowego. Jachranka 27.09.2012 r. WIELOPOZIOMOWE WSPARCIE ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ WIELOPOZIOMOWE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478 i 2365)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego:

DECYZJA. sprzedawcą zobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego: Warszawa, dnia'^października 2016 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DS W. WKP/6.492.3.131.2016.TW DECYZJA Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt l ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii - rozwiązania dotyczące wytwarzania ciepła oraz zmiany w kontekście zastosowania GBER Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa Konferencja pt. Ciepło dla

Bardziej szczegółowo

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii

S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J. z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 7 lutego 2015 r. w sprawie ustawy o odnawialnych źródłach energii Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku

Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku dr inż. Tadeusz Żaba DYREKTOR PRODUKCJI Odnawialne źródła energii wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami wodociągowo kanalizacyjnymi po 1 stycznia 2016 roku Przedsiębiorstwa sektora komunalnego jako

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany

Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Uwarunkowania prawne dla rozwoju energetyki odnawialnej System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce - planowane zmiany Na podstawie informacji Departament Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki

Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana. r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Aukcje przygotowanie, przebieg, wygrana r.pr. Katarzyna Szwed Lipińska Dyrektor Departamentu Systemów Wsparcia Urzędu Regulacji Energetyki Warszawa, marzec 2015 Instalacje objęte procedurą aukcyjną: -

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane

Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane 2015-01-14 Zestawienie zmian w przepisach* 1 wykonane przez: LEGENDA: poprawki odrzucone poprawki przyjęte poprawki wycofane Warszawa, dnia 13 stycznia 2015 r. Wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering

PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering PROSUMENT sieć i rozliczenia Net metering Janusz Pilitowski Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej Ministerstwo Gospodarki Warszawa, 15 maja 2014 r. 2 PROJEKT USTAWY OZE Działalność prosumencka energia

Bardziej szczegółowo

Wejście w życie: 1 lipca 2016 r., 31 sierpnia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r., 1 stycznia 2018 r. zobacz:

Wejście w życie: 1 lipca 2016 r., 31 sierpnia 2016 r., 1 stycznia 2017 r., 1 lipca 2017 r., 1 stycznia 2018 r. zobacz: Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Dz.U.2016.925 z dnia 2016.06.28 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 28 czerwca 2016 r. Wejście w życie: 1 lipca 2016 r., 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ).

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz t.j. ( Ustawa o OZE ). Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U.2017 poz. 1148 t.j. ( Ustawa o OZE ). Wybrane, najważniejsze zmiany: Zagadnienie Zmiany w zakresie definicji: a.

Bardziej szczegółowo

Marek Kulesa dyrektor biura TOE

Marek Kulesa dyrektor biura TOE Opis modelu rynkowego, w tym rozliczeń w relacji prosument i sprzedawca w warunkach obecnie obowiązującego prawa oraz w świetle przygotowywanych regulacji ustawy o OZE Warsztaty Rynku Energetycznego Zespół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 925 USTAWA z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń

Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Warszawa 9 maja 2013 Projekt ustawy o OZE podstawowe zmiany, regulacje dotyczące przyłączeń Powierzchnie biurowe sklepy i parkingi Powierzchnie handlowe Powierzchnie mieszkalne sklepy i restauracje Zakres

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej 23 kwietnia 2015 2 Ustawa OZE Cel uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii 1. Celem

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IX KADENCJA Warszawa, dnia 13 czerwca 2016 r. Druk nr 200 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Stanisław KARCZEWSKI MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii zagadnienia problemowe Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko

Ustawa o odnawialnych źródłach energii zagadnienia problemowe Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Ustawa o odnawialnych źródłach energii zagadnienia problemowe Małgorzata Niedźwiecka Małgorzata Górecka-Wszytko Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin 2018 Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r. Poz. 2348

Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r. Poz. 2348 Warszawa, dnia 17 grudnia 2018 r. Poz. 2348 USTAWA z dnia 9 listopada 2018 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o.

Zmiana taryfy Grandmaster Spółka z o. o. W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez Grandmaster Sp. z o. o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2015 r. OKA-4211-37(20)/2014/2015/5214/VII/MMi1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 marca 2019 r. Poz. 412

Warszawa, dnia 5 marca 2019 r. Poz. 412 Warszawa, dnia 5 marca 2019 r. Poz. 412 USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. przedsiębiorstwa energetycznego

D E C Y Z J A. przedsiębiorstwa energetycznego PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI OKR.4211.27.4.2019.1553.XII.JPi1 Kraków, dnia 12 lutego 2019 r. D E C Y Z J A Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Prosument dzisiaj i jutro

Prosument dzisiaj i jutro Prosument dzisiaj i jutro Małgorzata Niedźwiecka Główny Specjalista Północno-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki Szczecin, 2014 Istotne pojęcia Prawa energetycznego PROSUMENT PRODUKUJE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 r. Poz. 2389

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 r. Poz. 2389 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 grudnia 2018 r. Poz. 2389 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja

System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja System Aukcyjny w praktyce przykładowa kalkulacja Aukcja Cena referencyjna < 1 MW Stare instalacje OZE Cena ref. a > 1 MW Nowa ustawa OZE + Warunek Stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE

POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE POLSKI SYSTEM WSPRACIA OZE MARLENA BALLAK DOKTORANTKA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO SZCZECIN, 28 MARCA 2014 ROK SYSTEM WSPARCIA OZE W OBECNYCH REGULACJACH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy projektu

Kluczowe elementy projektu MINISTERSTWO GOSPODARKI Warszawa, 29.05.2012 r. Kluczowe elementy projektu Ustawa o odnawialnych źródłach energii 2 Ustawa określa: zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej,

Bardziej szczegółowo

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin

Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE. Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Inwest, 20.06.2013 r. Lublin 2 Zasady wsparcia dla fotowoltaiki w projekcie ustawy o OZE Prawo energetyczne aktualny

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/8

Kancelaria Sejmu s. 1/8 Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?,

~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, '.. MINISTER GOSPODARKI DE0-1-41 Ol 0-1/58/14 Warszawa,21 maja 2014 r. DE0/719114 Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ~rj&ijny?rw~ /tt'ruwt?u?, Przekazuję w załączeniu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE

Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE Ustawa o OZE w praktyce zadania Prezesa URE 2 KONCESJONOWANIE Definicje Ustawa określa m.in.: mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacjach

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa

Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE. 30 maja 2017 r., Warszawa Zagadnienia prawne związane z rozwojem i przyłączaniem oze z punktu widzenia OSE 30 maja 2017 r., Warszawa Otoczenie prawne Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu

System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany. Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu System wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce-planowane zmiany Jerzy Pietrewicz, Sekretarz Stanu Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie dostępnych zasobów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 31.12.2013 r. Wersja 4.1. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478

Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner

Ustawa o odnawialnych źródłach energii. Igor Muszyński Partner Ustawa o odnawialnych źródłach energii Igor Muszyński Partner Zakres Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie odnawialnych źródeł energii. System wsparcia dla OZE. Tworzenie krajowego planu działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 135/2015/Z Prezesa ARR z dnia 1 września 2015 r. Informacja o wytwórcy energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji Strona 1 z 1 Podstawa prawna: Termin

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii. Marlena Ballak Szczecin, 27 marca 2015 rok

Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii. Marlena Ballak Szczecin, 27 marca 2015 rok Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii Marlena Ballak Szczecin, 27 marca 2015 rok ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Niekopalne, odnawialne źródła obejmujące energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1)

USTAWA. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) projekt USTAWA z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 548) USTAWA z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polskie technologie biogazowe trendy i wyzwania. Sylwia Koch-Kopyszko

Polskie technologie biogazowe trendy i wyzwania. Sylwia Koch-Kopyszko Polskie technologie biogazowe trendy i wyzwania Sylwia Koch-Kopyszko BIOGAZOWNIE W POLSCE W Polsce działa 281 biogazowni o łącznej mocy 212,94 MW. Ilość biogazowni rolniczych 81, w tym: - instalacje do

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA Projekt z dnia o odnawialnych źródłach energii 1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 205 12095 Poz. 1208 1208 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii. Marlena Ballak Szczecin, 27 marca 2015 rok

Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii. Marlena Ballak Szczecin, 27 marca 2015 rok Prawne aspekty przyłączenia do sieci odnawialnych źródeł energii Marlena Ballak Szczecin, 27 marca 2015 rok ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII Źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania

Bardziej szczegółowo

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r.

Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Marszałek Senatu Druk nr 621 Warszawa, 17 czerwca 2016 r. Szanowny Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Mam

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.02.2014 r. Wersja 6.2. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r.

Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 czerwca 2018 r. Poz. 1276 USTAWA z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw

Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw Departament Energii Odnawialnej Przedstawienie założeń nowelizacji ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw Dyrektor Andrzej Kaźmierski Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Górnictwa i Energii Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I

S P R A W O Z D A N I E P O D K O M I S J I Warszawa, 8 maja 2018 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII kadencja Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa * * * Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej

Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Przyłączanie podmiotów do sieci elektroenergetycznej Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DRE-4211-116(4)/2015/3158/XIV/JSz Warszawa, 17 grudnia 2015 r. DECYZJA Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 kwietnia 2015 r. Poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r.

Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany. Warszawa, 2 października 2014 r. Kompleksowy system wsparcia energetyki odnawialnej w Polsce oraz planowane zmiany Warszawa, 2 października 2014 r. Miejsce OZE w bilansie energetycznym Zastosowanie OZE ma na celu: wykorzystanie lokalnie

Bardziej szczegółowo

Najnowsze uregulowania prawne dotyczące wspierania wytwarzania energii z OZE w Polsce. Michał Kubecki

Najnowsze uregulowania prawne dotyczące wspierania wytwarzania energii z OZE w Polsce. Michał Kubecki Najnowsze uregulowania prawne dotyczące wspierania wytwarzania energii z OZE w Polsce Michał Kubecki Zawartość prezentacji 1. Zakres sytemu wsparcia, definicje 2. Zmiany dotyczące systemów wsparcia OZE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE

AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE AKTUALNA SYTUACJA I PERSPEKTYWY SYSTEMU WSPARCIA WYTWARZANIA ENERGII Z OZE MARIAN MIŁEK 1 ZAKRES PROJEKTU USTAWY o OZE Zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Gwarancje pochodzenia energii szansą na popularyzację OZE w ramach zamówień publicznych Ustawa o OZE rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce

Gwarancje pochodzenia energii szansą na popularyzację OZE w ramach zamówień publicznych Ustawa o OZE rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce Gwarancje pochodzenia energii szansą na popularyzację OZE w ramach zamówień publicznych Ustawa o OZE rozwój sektora energetyki odnawialnej w Polsce Maciej Kapalski, Departament Energii Odnawialnej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 20 lutego 2015 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/200 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 478, 2365. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1)

USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Projekt 28.03.2006 USTAWA z dnia. 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne 1) Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z późn. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 15 grudnia 2000 w sprawie obowiązku zakupu energii elektrycznej ze źródeł niekonwencjonalnych i odnawialnych oraz wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła,

Bardziej szczegółowo

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne

Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Zasady Bilansowania - stanowisko regulacyjne Warszawa 14 marca 2016 Zawartość prezentacji 1. Podstawowe założenia do Informacji, 2. Zakres obowiązku zakupu w systemie świadectw pochodzenia. 3. Propozycja

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka

Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego. Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka Przegląd aktualnych zmian Prawa energetycznego Tomasz Ogłódek Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Ogłódek, Marzena Czarnecka z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 1/93. Dz.U. 2015 poz. 478. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1.

Kancelaria Sejmu s. 1/93. Dz.U. 2015 poz. 478. USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 2015 poz. 478 USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Art. 1. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady i warunki wykonywania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 04.02.2014 r. Wersja 6.2. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Karta aktualizacyjna nr 1/2019

Karta aktualizacyjna nr 1/2019 Karta aktualizacyjna nr 1/2019 INSTRUKCJI RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 1 1. Planowana data wejście w życie aktualizacji: data opublikowania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. o odnawialnych źródłach energii Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 16 stycznia 2015 r. 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r.

Dz.U poz MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. Dz.U. 2017 poz. 220 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne 1. Na podstawie art. 16 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE

Bydgoszcz, 16.06.2015r. Ustawa o odnawialnych źródłach energii Stan obecny i perspektywy wykorzystania OZE. Ustawa o OZE 12 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO Konferencja Rynek pelet i brykietów możliwości rozwoju Bydgoszcz, 16.06.2015r.

Bardziej szczegółowo

Kontekst problemu. Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r.

Kontekst problemu. Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. Załącznik do uchwały nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA.

ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. ENERGETYKA PROSUMENCKA MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA. Chmiel Tadeusz SEP O/Rzeszów Prosument odbiorca dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzający energię elektryczną wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki

Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Obowiązki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w sektorze energetyki Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu Prezentacja przygotowana na podstawie materiałów zgromadzonych w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii

Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii Wsparcie Odnawialnych Źródeł Energii mgr inż. Robert Niewadzik główny specjalista Północno Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki w Szczecinie Szczecin, 2012 2020 = 3 x 20% Podstawowe

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz z dnia 20 stycznia 2017 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz z dnia 20 stycznia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220

Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220 Warszawa, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 220 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo energetyczne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE

PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE PROSUMENT WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA WŁASNE POTRZEBY A PRAWO ENERGETYCZNE MAREK SIUCIAK TERESPOL, 26.05.2014 PROSUMENT? Producent + konsument Pojęcie zaczerpnięte z pilotażowego programu finansowego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 26.07.2012 r. USTAWA z dnia... 1) 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia... o odnawialnych źródłach energii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt ustawy z dnia 12.11.2013r. Wersja 4.0. USTAWA z dnia... 1), 2) o odnawialnych źródłach energii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych.

- o odnawialnych źródłach energii z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-33-14 Druk nr 2604 cz.i Warszawa, 7 lipca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej

Sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Komisja Nadzwyczajna do spraw energetyki i surowców energetycznych *** Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu

Bardziej szczegółowo