Przyłączanie do sieci uwarunkowania prawne i ekonomiczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przyłączanie do sieci uwarunkowania prawne i ekonomiczne"

Transkrypt

1 Przyłączanie do sieci uwarunkowania prawne i ekonomiczne Puławy,

2 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7 PE 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją ( ) energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, ( ) jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii( ). Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając przyczyny odmowy.( ). W pierwszej kolejności często należy rozstrzygnąć czy mamy do czynienia z przyłączeniem? Na podstawie wieloletnich doświadczeń LPEC stoi na stanowisku, że o umowie o przyłączenie można mówić jeżeli dochodzi fizycznie do podłączenia obiektu do systemu ciepłowniczego (nowy obiekt lub korzystający z innego sposobu ogrzewania) lub ilość ciepła, która będzie pobierana będzie zwiększona na skutek rzeczywistej rozbudowy. Wykluczone z tego zostają obiekty, które chcą zmienić sposób zasilania, sposób podłączenia lub przebudowywane.

3 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7 PE Techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia (dalej zwane przesłankami). Rozdzielenie tych zagadnień wcale nie jest jednoznaczne, o ile w przesłankach ekonomicznych na pewno możemy rozważać okres zwrotu inwestycji, to pytaniem jest czy koszty eksploatacji (straty ciepła, pompowania) są nimi także? Należy na to pytanie odpowiedzieć twierdząco co oznacza, że po stronie kosztowej należy ujmować zarówno nakłady inwestycyjne jak i utrzymania infrastruktury. Jeżeli wszelkie koszty utrzymania wejdą w przesłanki ekonomiczne to jakie należałoby zaliczyć do technicznych? W tym zakresie można wskazać: brak możliwości realizacji inwestycji z powodu braku technologii (rzadko), brak miejsca na ułożenie sieci (przy zwiększonych nakładach można przełożyć każde uzbrojenie i pokonać każdą przeszkodę), niedostępność terenu ze względów własnościowych (właściwie do obejścia na drodze administracyjnej), brak czasu na przygotowanie inwestycji przede wszystkim ze względu na sprawy własnościowe.

4 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7 PE 3a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych dalej warunkami przyłączenia, w przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie. Momentem decydującym o rozpoczęciu procedury przyłączania do sieci jest złożenie wniosku, na podstawie którego wydaje się warunki przyłączenia lub odmowę przyłączenia. Należy zwrócić uwagę, że brak warunków, które od potencjalnego odbiorcy wymagają nieco wysiłku (dane techniczne, mapa geodezyjna) nie rozpoczyna procedury, a może prowadzić do rozstrzygnięcia czy przyłączenie może być zrealizowane. Jest to szczególnie ważne w świetle art. 7b, gdy wniosków mogłoby być wiele, a istnieje ustawowa konieczność informowania URE o wydanych odmowach.

5 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7 PE

6 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7 PE

7 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7b PE 1. Podmiot ( ), który nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, oraz w którym przewidywana szczytowa moc cieplna ( ) do ogrzewania tego obiektu wynosi nie mniej niż 50 kw, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej, w której nie mniej niż 75% ciepła w skali roku kalendarzowego stanowi ciepło wytwarzane w odnawialnych źródłach energii, ciepło użytkowe w kogeneracji lub ciepło odpadowe z instalacji przemysłowych, ma obowiązek zapewnić efektywne energetycznie wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez: 1) wyposażenie obiektu w indywidualne odnawialne źródło ciepła, źródło ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródło ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, albo 2) przyłączenie obiektu do sieci ciepłowniczej - chyba, że przedsiębiorstwo energetyczne ( ) odmówiło wydania warunków przyłączenia do sieci albo dostarczanie ciepła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej lub z indywidualnego odnawialnego źródła ciepła, źródła ciepła użytkowego w kogeneracji lub źródła ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych zapewnia mniejszą efektywność energetyczną, aniżeli z innego indywidualnego źródła ciepła, które może być wykorzystane do dostarczania ciepła do tego obiektu.

8 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7b PE 3. Efektywność energetyczną dostarczania ciepła, o której mowa w ust. 1, określa się na podstawie audytu, o którym mowa w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. (Dz.U ) w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii W P,i, W PK < W Pc

9 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7b PE Sposób wdrożenia obowiązku: Obliczenia udziału ciepła w każdym roku kalendarzowym, sprawdzenie warunku cenowego, Powiadomienie urzędów w szczególności administracji architektonicznej, Wsparcie administracji w interpretacji prawa i bieżącym działaniu, Sprawna obsługa podmiotów w zakresie informowania o technicznej możliwości dostarczania ciepła (wydania warunków), Informacja ogólna w mediach i pracowniach projektowych.

10 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7b PE

11 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7b PE

12 Regulacje prawne dotyczące przyłączania art.7 PE 5. Przedsiębiorstwo energetyczne ( ) jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów ubiegających się o przyłączenie, na warunkach ( ) założeniach lub planach, o których mowa w art. 19 i 20. Cykl realizacji przyłączenia: Wniosek Warunki Projekt Umowa Pytanie: Jeżeli zachodzi konieczność finansowania i prawo pozwala na sprawdzenie przesłanek technicznych i ekonomicznych, to kiedy należy je sprawdzić?

13 Cykl realizacji przyłączenia Zagadnieniem zasadniczym jest rozstrzygnięcie kiedy zostaje złożona deklaracja przyłączenia, czy w momencie wydania warunków czy podpisania umowy? LPEC przyjął następujące rozwiązanie: Wstępna weryfikacja opłacalności przy wydawaniu warunków (po stronie wysokich parametrów na podstawie tabeli wskaźnikowej), Podział obowiązków stron, gdzie projekt pozostaje generalnie po stronie inwestora, ale regulacje własnościowe po stronie LPEC, Oferta (z możliwością budowy węzłów) na podstawie danych projektowych, z dokładnymi obliczeniami okresów zwrotu, Podpisanie umowy na bazie w/w dokumentów dających przynajmniej częściową pewność możliwości realizacji. Na każdym etapie istnieje prawdopodobieństwo zmiany założeń!!!

14 Opłaty za przyłączenie Art. 7 PE 8. Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad: 2) za przyłączenie do sieci ( ) ciepłowniczej ( ) opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych na budowę odcinków sieci ( ) określonych w planie rozwoju, o którym mowa w art. 16; ( ) 9. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo to może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust. 8 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a nie stosuje się. 11. W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki opłat za przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8, a w przypadku o którym mowa w art. 7b ust. 1, nie pobiera się opłaty za przyłączenie do sieci. Prawo nie reguluje kwestii odpłatności za węzły cieplne.

15 Obliczenia efektywności przyłączenia Przychody Ocena realności założeń projektowych (moc dokumentacyjna), a późniejszego poboru ciepła. Identyfikacja grup np. budownictwo mieszkaniowe, obiekty dydaktyczne, budownictwo usługowe i handlowe, Ocena proporcji pomiędzy mocą dokumentacyjną, a zamówioną (wynikającą z rzeczywistego zużycia). Określenie średniorocznych zużyć GJ/MW mocy zamówionej. Bilans roczny przychodów.

16 Obliczenia efektywności przyłączenia rodzaj obiektu Qz/Qd c.o. Qz/Qd c.w. Qz/Qd went. Qz/Qd GJ/MW c.o. GJ/MW c.w. GJ/MW razem budynki mieszkalne jednorodzinne budynki mieszkalne wielorodzinne obiekty edukacyjne obiekty służby zdrowia urzędy i instytucje kościoły przemysł handel i usługi 1, , , , , ,4 5982,35 0, , , , , ,4 7666,3 0,7627 0, , , , ,4 6227,81 0, , , , , ,4 7699,39 0, , ,3711 0, , ,4 6102,29 0, , , , , ,4 6214,31 0, , , , , ,4 5222,81 0,6482 0, , , , ,4 4231,12

17 Obliczenia efektywności przyłączenia Koszty Nakłady inwestycyjne, Koszty eksploatacyjne (w normalnych warunkach jako zmniejszenie strony przychodowej w nakładzie na jednostkę mocy i ciepła), Koszty regulacji własnościowych, Ewentualne pomniejszenia z tytułu dofinansowania, opłat.

18 Obliczenia efektywności przyłączenia Założenia ekonomiczne: Metoda oceny efektywności inwestycji wykorzystująca zdyskontowane przepływy pieniężne (NPV, IRR) Stopa dyskonta 8,29 Okres zwrotu max 15 lat Cytat z pisma wyjaśniającego odmowę wydania warunków skierowanego do URE o ile okres 20 lat może być przedmiotem analizy zdyskontowanych przepływów pieniężnych, to przyjmowanie go jako opłacalny okres zwrotu w ciepłownictwie jest, naszym zdaniem niezasadne ze względu na realną żywotność sieci i urządzeń, a także funkcjonujące okresy amortyzacji. Okresy ekonomicznej użyteczności wynoszą: dla sieci 22,2 lata, dla węzłów 10 lat, dla automatyki 7 lat oraz dla ciepłomierzy 5 lat. Przytoczone dane wskazują, że jedynie sieci amortyzują się w okresie dłuższym niż 20 lat, natomiast pozostałe elementy składowe amortyzują się znacznie krócej. W LPEC Sp. z o.o. obecnie przyjmuje, że inwestycja opłacalna ekonomicznie powinna zwracać się najpóźniej po 15 latach, co stanowi wypadkową ekonomicznych okresów użyteczności ww. elementów.

19 Obliczenia efektywności przyłączenia

20 Obliczenia efektywności przyłączenia

21 Obliczenia efektywności przyłączenia W przypadku braku zwrotu w okresie 15 lat naliczana jest opłata, która jest przedmiotem negocjacji lub odmowy wydania warunków

22 Ocena efektywności dużych zadań

23 Ocena efektywności dużych zadań

24 Dziękuję za uwagę Paweł Okapa Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju LPEC S.A Puławy,

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203, 1397, z 2015 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/23 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551, z 2012 r. poz. 951, 1203,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1)

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 4 marca 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Dz.U.2011.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia Prawo energetyczne 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i warunki dostarczania energii elektrycznej i ciepła, przyłączania do sieci, sprzedaŝy energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną;

www.rcl.gov.pl USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 2) energia energię pierwotną lub energię finalną; Dziennik Ustaw Nr 94 5569 Poz. 551 Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1.

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/26 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 1) Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 94, poz. 551. Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1)

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Część ogólna

Uzasadnienie. Część ogólna Uzasadnienie Część ogólna Projektowana ustawa - Prawo energetyczne ma na celu uporządkowanie oraz uproszczenie obwiązujących przepisów, wprowadzenie nowatorskich rozwiązań podyktowanych rozwojem rynku

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia. Rozdział 1. Przepisy ogólne Projekt 12.06.2014 r. wersja 1.16. U S T AWA z dnia o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań w zakresie efektywności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/107 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. 1) audyt efektywności energetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

U S T A W A. z dnia. 1) audyt efektywności energetycznej. Rozdział 1. Przepisy ogólne U S T A W A z dnia. 1),2) o efektywności energetycznej Projekt z dnia 30.10.2014 r. wersja 1.19. Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) zasady opracowania krajowego planu działa ń w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA. z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2013 r. Poz. 984 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/78 USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 984. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r.

Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. Prawo energetyczne. Dz.U.2012.1059 z dnia 2012.09.25 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 4 maja 2015 r. do: 31 grudnia 2015 r. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 1 stycznia 2012 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice

Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców. Gmina Siechnice Informacja Zbiorcza dla Wnioskodawców Gmina Siechnice marzec 2011 r. Strona 1 z 24 Spis Treści : Strona Spis treści...... 2 Podstawowe pojęcia i ich skróty stosowane w opracowaniu..... 3 1. Wstęp.......

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 9 sierpnia 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (tekst jednolity) Dz.U.2012.1059 2013.09.11 zm. Dz.U.2013.984 art. 1 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa,

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 26 lipca 2013 r. 1), 2) o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo