REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje"

Transkrypt

1 REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /08-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 4 Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. 1 Definicje 1. Projekt oznacza projekt Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /08-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 4 Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie: Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Projekt realizowany jest w okresie: r. do r. 2. Uczelnia Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, Szczecin. Uczelnia jest Beneficjentem Projektu. 3. Szkolenie Szkolenie realizowane w ramach Zadania 8 Szkolenie kadry dydaktycznej Projektu. Szkolenie składa się z pięciu Zadań (Zadanie nr 1, Zadanie nr 2, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4, Zadanie nr 5). 4. Uczestnik/Uczestniczka Szkolenia pracownik dydaktyczny lub dydaktyczno-naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zatrudniony w PUM w Szczecinie na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania, nie będący dotychczas uczestnikiem szkoleń realizowanych w ramach Zadania 8 Szkolenie kadry dydaktycznej w ramach Projektu Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji został zakwalifikowany na Szkolenie. 5. Organizator Szkolenia jednostka organizacyjna Uczelni odpowiedzialna za realizację Projektu Postaw na jakość - realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie Dział Programów Europejskich PUM. 6. Koordynator Szkolenia osoba ds. obsługi administracyjnej szkoleń kadry dydaktycznej odpowiedzialna za prawidłową realizację Szkolenia pod względem organizacyjnym. 7. Biuro Szkolenia adres: Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Żołnierska 54, Szczecin, Studium Kształcenia Podyplomowego, pokój nr Regulamin - Regulamin Szkolenia dotyczący szkolenia dla kadry dydaktycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który określa: Termin realizacji, cel i organizację Szkolenia Organizację procesu rekrutacyjnego Regulamin rekrutacji Prawa i obowiązki Uczestników Szkolenia. 2 Informacje ogólne 1. Szkolenie jest realizowane w ramach projektu Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Celem Projektu jest rozszerzenie oferty edukacyjnej poprzez utworzenie i realizację nowych kierunków studiów podyplomowych, programu wyrównawczego z zakresu fizyki i matematyki dla studentów 1-go roku, modyfikację programu nauczania biofizyki oraz podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej.

2 3. Uczestnictwo w Szkoleniu jest tożsame z uczestnictwem w Projekcie. 4. Szkolenie jest bezpłatne z zastrzeżeniem 8 pkt. 2 Regulaminu. 3 Cel Szkolenia 1. Celem Szkolenia jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry dydaktycznej uczelni mające służyć podniesieniu jakości oferty edukacyjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznych wskazówek budujących profesjonalny wizerunek nauczyciela akademickiego. 4 Uczestnicy Szkolenia 1. Uczestnikiem Szkolenia może być pracownik dydaktyczny lub dydaktyczno-naukowy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zatrudniony w PUM w Szczecinie na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania, nie będący dotychczas uczestnikiem szkoleń realizowanych w ramach Zadania 8 Szkolenie kadry dydaktycznej w ramach Projektu Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji został zakwalifikowany na Szkolenie. 2. W szkoleniu może wziąć udział 150 osób. 5 Termin realizacji i organizacja Szkolenia 1. Termin realizacji Szkolenia planowany jest na I oraz II kwartał 2015 (do ). 2. Szkolenie odbywać się będzie w salach dydaktycznych - szkoleniowych i komputerowych - mieszczących się w budynkach Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 3. Szkolenie będzie realizowane w trybie weekendowym (sobota-niedziela) 4. Ramowy program Szkolenia obejmuje: 1) Zadanie nr 1 Szkolenie pn.: Autoprezentacja i wystąpienia publiczne w pracy nauczyciela akademickiego - 16 godz. zrealizowanych w trakcie 2 dni szkoleniowych (1 weekend) Wiedza teoretyczna i praktyczne wskazówki budujące profesjonalny wizerunek nauczyciela akademickiego Poznanie swojego stylu komunikacji i wynikających z tego konsekwencji Uświadomienie wpływu motywacji i poczucia własnej wartości nauczyciela akademickiego na poziom jego satysfakcji z wykonywanej pracy Komunikacja pozawerbalna- budowanie wizerunku strojem Komunikacja niewerbalna - jak zrobić dobre pierwsze wrażenie Komunikacja wokalna - głos a postawa ciała, trema, techniki relaksacyjne, oddech w procesie mówienia, dykcja, tempo wypowiedzi. Komunikacja werbalna - budowanie wizerunku słowami Nawiązywanie kontaktu ze słuchaczami -sztuka słuchania i zadawania pytań. 2) Zadanie nr 2 Szkolenie pn.: Techniki przygotowania prezentacji multimedialnych - 16 godz. zrealizowanych w trakcie 2 dni szkoleniowych (1 weekend) Poznanie zasad oraz narzędzi konstruowania prezentacji do celów dydaktycznych oraz przedstawianie wyników badań Konstruowanie prezentacji Przygotowanie treści prezentacji Praca ze slajdami Tabele i wykresy Diagramy, Grafika i animacje Drukowanie i pokaz.

3 3) Zadanie nr 3 - Szkolenie pn. : E-learning dodatkowe możliwości nauczania - 10 godz. zrealizowanych w trakcie 2 dni szkoleniowych (1 weekend) ABC e-learningu Zalety i wady e-learningu Efektywność dydaktyczna e-learningu Praca nad treścią szkolenia e-learningowego Dobre i złe praktyki projektantów szkoleń e-learningowych. 4) Zadanie nr 4 Szkolenie pn.: Praca w grupie, rozwiązywanie trudnych sytuacji konfliktowych - 12 godz. zrealizowanych w trakcie 2 dni szkoleniowych (1 weekend) Zarządzanie własnymi emocjami w sytuacjach stresujących i konfliktowych Zarządzanie stanami emocjonalnymi osób będących pod wpływem silnych emocji w sytuacji konfliktowych(opór bierny i jawny, postawa roszczeniowa, atak werbalny) Dostrzeganie pozytywnych aspektów konfliktu Dostrzeganie konfliktu w jego wczesnej fazie Poznanie praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktów Kształtowanie relacji z grupą opartych na komunikacji "wprost" Umiejętność kierowania konfliktem. 5) Zadanie nr 5 Szkolenie pn.: Komunikacja interpersonalna - 12 godz. zrealizowanych w trakcie 2 dni szkoleniowych (1 weekend) Mówienie i słuchanie Problematyka stylów komunikowania się Komunikacja werbalna i niewerbalna a spójność komunikatu Umiejętność odmawiania, odwaga i pewność siebie Umiejętność przekazywania oraz przyjmowania konstruktywnej krytyki Efektywna komunikacja w pracy zespołu Komunikacja pisemna Jak rozwijać umiejętności komunikacji interpersonalnej. 5. Organizator Szkolenia dopuszcza możliwość dokonywania drobnych modyfikacji tematyki ww. Zadań, jeżeli wprowadzone modyfikacje zwiększą wartość praktyczną Szkolenia. 6. Organizator Szkolenia zakłada obowiązkowe uczestnictwo każdego Uczestnika Szkolenia w trzech Zadaniach o charakterze obowiązkowym (Zadanie nr 1, 2, 3 ) oraz w jednym z Zadań wybranym spośród dwóch pozostałych (Zadanie nr 4 lub 5). 7. Jedna godzina szkoleniowa jest równa 45 minut. 8. Szkolenie odbywać się będzie w grupach szkoleniowych max. 15-osobowych. 9. Liczba osób w grupie szkoleniowej w ramach Zadania 1, 4 i 5 może zostać zwiększona pod warunkiem, że nie obniży to znacząco jakości Szkolenia. Decyzję o zwiększeniu liczby miejsc w grupie szkoleniowej podejmuje każdorazowo Koordynator Szkolenia. Zwiększenie liczebności grupy szkoleniowej nie jest możliwe dla zajęć w ramach Zadania nr 2 i 3 max. liczba osób to Szkolenie będzie realizowane w oparciu o Harmonogram Szkolenia. 11. Szczegółowy Harmonogram Szkolenia zostanie umieszczony na stronie internetowej Uczelni: w zakładce Aktualności i Konferencje»Szkolenia. 12. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Harmonogramie Szkolenia, o czym zobowiązuje się poinformować Uczestników Szkolenia pocztą elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem. 13. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca jak również odwołania zajęć z ramach Szkolenia w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. 14. Organizator nie pokrywa kosztów przejazdów na Szkolenie. 15. Szkolenie prowadzone jest w języku polskim. 6

4 Zasady rekrutacji 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest wśród osób stanowiących kadrę dydaktyczną PUM. 2. O uczestnictwo w Szkoleniu może ubiegać się osoba, która należy do kadry dydaktycznej będąc pracownikiem dydaktycznym lub pracownikiem dydaktyczno-naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, z którą nawiązany został stosunek pracy na podstawie mianowania albo umowy o pracę. (Art. 118 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym) oraz nie była dotychczas uczestnikiem szkoleń realizowanych w ramach Zadania 8 Szkolenie kadry dydaktycznej w ramach Projektu. 3. Do uczestnictwa w Szkoleniu zostanie zakwalifikowanych 150 osób. 4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez Kanclerz PUM. 5. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy : sprawdzenie złożonych Formularzy zgłoszeniowych. ustalenie listy przyjętych oraz rezerwowych na Szkolenie. powiadomienie osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w Szkoleniu. sporządzenie protokołu z przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. 6. Osoba ubiegająca się o uczestnictwo w Szkoleniu składa oryginał podpisanego własnoręcznie Formularza zgłoszeniowego osobiście w Biurze Szkolenia lub za pośrednictwem poczty na adres Biura Szkolenia: Koordynator Szkolenia Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Żołnierska 54, Szczecin. Studium Kształcenia Podyplomowego pokój nr Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu Szkolenia. 8. Osobą odpowiedzialną za kontakt ze strony Organizatora Szkolenia z osobami zainteresowanymi udziałem w Szkoleniu jest Koordynator Szkolenia Pani Monika Długołęcka tel lub ; 9. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. 10. Kwalifikacja do uczestnictwa w Szkoleniu następuje według następujących kryteriów: 1) formalnych obowiązkowe spełnienie dwóch poniższych warunków: osoba, która jest pracownikiem dydaktycznym lub dydaktyczno-naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zatrudniona w PUM w Szczecinie na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania, osoba, która nie była dotychczas uczestnikiem szkoleń realizowanych w ramach Zadania 8 Szkolenie kadry dydaktycznej w ramach Projektu Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /08-00, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 2) podstawowych: wypełnienie i dostarczenie do Biura Szkolenia Formularza zgłoszeniowego ; 3) rozszerzających: w przypadku zgłoszenia większej liczby osób niż liczba miejsc szkoleniowych o przyjęciu decyduje kolejność przyjęcia Formularza zgłoszeniowego w Biurze Szkolenia; 11. Rekrutacja na Szkolenie ogłoszona zostanie co najmniej na 2 tygodnie przed terminem rozpoczęcia Szkolenia. 12. Osoby, które prześlą Formularz zgłoszeniowy zostaną poinformowane pocztą elektroniczną lub telefonicznie o miejscu realizacji Szkolenia oraz poproszone o potwierdzenie uczestnictwa w Szkoleniu. 13. W przypadku braku wolnych miejsc osoba, która złoży Formularz zgłoszeniowy zostanie umieszczona na liście rezerwowej według kolejności zgłoszeń. W razie skreślenia Uczestnika Szkolenia z listy, na jego miejsce zostaje zakwalifikowana kolejna w rankingu osoba z listy rezerwowej. 14. Z osobą zakwalifikowaną do uczestnictwa w Szkoleniu zostanie podpisana stosowna umowa (wzór umowy stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu Szkolenia), której załącznikami będą: Oświadczenie Uczestnika Projektu o przyjęciu do wiadomości informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla potrzeb Projektu oraz informacji o administratorze danych osobowych (wzór

5 dokumentu stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu Szkolenia). Osoba zakwalifikowana ma obowiązek wypełnienia Formularza PEFS (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu Szkolenia) oraz Deklaracji uczestnictwa w Projekcie (wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do Regulaminu Szkolenia) 15. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z polityką równych szans (w tym równości płci) bez kryteriów zawężających uczestnictwo w Projekcie/Szkoleniu wybranym grupom. 16. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji oraz Szkolenia zamieszczane będą na stronie internetowej Uczelni w zakładce Aktualności i Konferencje»Szkolenia. 7 Prawa i obowiązki Uczestnika Szkolenia 1. Uczestnik Szkolenia uprawniony jest do otrzymania w ramach realizowanego szkolenia nieodpłatnie: wydrukowanych i nagranych na płytę CD/DVD materiałów merytorycznych materiałów szkoleniowych zawierających notatnik i długopis usługi cateringowej, w tym serwisu kawowego, bufetu samoobsługowego dostępnych w trakcie przerw w zajęciach (kawa, herbata, woda mineralna, soki owocowe) oraz kanapek w trakcie jednej z przerw. 2. Uczestnik Szkolenia uprawniony jest do otrzymania imiennego zaświadczenia o ukończeniu Szkolenia pod warunkiem zrealizowania zakresu kształcenia przewidzianego w programie szkolenia. 3. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do udziału w zajęciach zgodnie z Harmonogramem Szkolenia w przypadku przewidywanej nieobecności na zajęciach uczestnik ma obowiązek poinformować o tym fakcie Koordynatora Szkolenia pisemnie lub drogą elektroniczną na adres mailowy najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień szkoleniowy do godziny 12- stej. 4. Uczestnik Szkolenia ma obowiązek uczestniczyć: w trzech Zadaniach obowiązkowych (Zadanie nr 1, 2, 3 ) oraz w jednym zadaniu do wyboru z pozostałych (Zadanie nr 4 lub 5). 5. Dopuszcza się nieobecność Uczestnika Szkolenia na zajęciach w trakcie maksymalnie jednego dnia szkoleniowego. W przypadku nieobecności sięgającej powyżej jednego dnia szkoleniowego Uczestnik Szkolenia zobowiązuje się przedstawić zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność (zaświadczenie lekarskie na piśmie lub mailowo). 6. Dopuszczalna jest zamiana terminów uczestnictwa w zajęciach pomiędzy Uczestnikami Szkolenia, którzy są członkami różnych grup szkoleniowych. O zamianie terminu udziału w Zadaniu na inny termin w ramach tego samego Zadania musi zostać poinformowany Koordynator Szkolenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień szkoleniowy do godziny 12-stej. 7. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do potwierdzenia swojej obecności na zajęciach oraz potwierdzenia odbioru cateringu poprzez złożenie podpisu na Liście obecności i odbioru wyżywienia. 8. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i materiałów merytorycznych. 9. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do wypełniania i złożenia wraz z niniejszą umową innych dokumentów wskazanych przez Organizatora Szkolenia, w tym Formularza PEFS, Oświadczenia Uczestnika Projektu o przyjęciu do wiadomości informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych dla potrzeb projektu oraz informacji o administratorze danych osobowych, a także Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 10. Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Organizatora Szkolenia o wszelkich zmianach danych teleadresowych zawartych w Formularzu PEFS w okresie trwania Projektu Uczestnik Szkolenia zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w Projekcie, których celem jest dokonanie oceny charakteru i poziomu udzielanego wsparcia. Na etapie realizacji szkolenia Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do wypełniania ankiet oceniających jakość szkolenia oraz Ankiet oceniających efektywność szkolenia. 11. Uczestnik Szkolenia ma prawo do korzystania z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków Uczelni do realizacji zadań związanych ze Szkoleniem. 12. Uczestnik Szkolenia jest zobowiązany do przestrzegania regulaminów i zarządzeń obowiązujących na Uczelni oraz poszanowania mienia Uczelni.

6 8 Rezygnacja z udziału w szkoleniu 1. Uczelnia może rozwiązać zawartą z Uczestnikiem szkolenia umowę o udziale w szkoleniu, bez wypowiedzenia, w przypadku: nieprzestrzegania przez Uczestnika szkolenia postanowień Regulaminu Szkolenia, przepisów prawa oraz zasad współżycia społecznego opuszczenia bez usprawiedliwienia więcej niż 1 dnia szkoleniowego przewidzianego w obowiązującym go Harmonogramie szkolenia, przedstawienia nieprawdziwych danych eliminujących go, z przyczyn formalnych, z udziału w szkoleniu, niestosowania się do regulaminu porządkowego obowiązującego w Uczelni. Od ww. decyzji nie przysługuje odwołanie. 2. W przypadku rozwiązania przez Uczelnię umowy z przyczyn leżących po stronie Uczestnika szkolenia, Uczelnia ma prawo dochodzić od niego pełnego zwrotu poniesionych kosztów, związanych z udziałem w szkoleniu. 3. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. choroba Uczestnika szkolenia potwierdzona zaświadczeniem lekarskim), uniemożliwiających mu, z przyczyn obiektywnych, udział w szkoleniu, Uczelnia może na pisemny i udokumentowany wniosek Uczestnika szkolenia odstąpić od domagania się od niego zwrotu kosztów spowodowanych rezygnacją z udziału w szkoleniu. Decyzję tę podejmuje Komisja Rekrutacyjna. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu lub skreślenia uczestnika z listy uczestników przez Organizatora Szkolenia, Uczestnik Szkolenia dokona zwrotu otrzymanych materiałów merytorycznych i szkoleniowych, o których mowa w 7 pkt Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kanclerza PUM. 2. Organizator Szkolenia zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. 3. Zmiana treści Regulaminu nie ma wpływu na ważność umowy o udziale w szkoleniu zawartej przez Uczelnię z Uczestnikiem Szkolenia. 4. W sprawach spornych nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu w zakresie porządku i trybu odbywania i prowadzenia szkolenia decyduje Organizator Szkolenia. 5. Regulamin Szkolenia jest dostępny w Biurze Szkolenia oraz na stronie internetowej Uczelni: w zakładkach: Aktualności oraz Konferencje»Szkolenia. Załączniki: Załącznik nr 1 wzór Formularza zgłoszeniowego Załącznik nr 2 wzór Umowy szkoleniowej Załącznik nr 3 wzór Oświadczenia Uczestnika Szkolenia dane osobowe Załącznik nr 4 wzór Formularza PEFS Załącznik nr 5 wzór Deklaracji uczestnictwa Zatwierdzam Kanclerz PUM w Szczecinie Szczecin, dn.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej

Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej Podstawa prawna: Zasady organizacji szkoleń dla osób uprawnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kolbuszowej 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r., o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie i rozliczanie projektu w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska

Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska. Recenzent: Jolanta Kosakowska Autorzy: Zespół Wydziału Oświaty Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu Iwona Derda, Hanna Ratajczak, Magdalena Najdzion, Małgorzata Maciejewska Projekt okładki: Małgorzata Maciejewska Recenzent:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu..

UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strona1 UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Ujazdowskich 18/16, 00-478 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1)

Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/93 Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 776 USTAWA z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo