UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UR nowoczesność i przyszłość regionu Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 REGULAMIN nr 1/R/ZAD4/NIPR/2015 określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w kursach praktycznych realizowanych w ramach Zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia Projektu UR nowoczesność i przyszłość regionu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1/POKL/4.1.1/ Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa studentów studiów stacjonarnych kierunku socjologia w kursach praktycznych realizowanych w ramach zadania 4 Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia projektu UR nowoczesność i przyszłość regionu ( Projekt ). 2 Definicje 1. Projekt - oznacza projekt UR nowoczesność i przyszłość regionu, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo Wyższe i Nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL / Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. 2. Beneficjent/Uczelnia - Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16 C, Rzeszów. 3. Uczestnik Projektu (UP)/Uczestnik kursu osoba spełniająca kryteria określone w 3 i w 4, pkt. 5 Regulaminu, która została zakwalifikowana na kurs w ramach Zadania 4 Projektu i skorzystała ze wsparcia w ramach Projektu. 4. Biuro Projektu adres: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 024, telefon , 5. Koordynator Zadania 4 osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację Zadania 4 Projektu Dostosowanie programu kształcenia na kierunku Socjologia. 6. Menadżer Projektu osoba zarządzająca Projektem. 7. Punkt Rekrutacyjny Instytut Socjologii, adres: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, bud. A1, pok. 002, telefon , 8. Komisja Rekrutacyjna - Komisja powołana przez Menadżera Projektu, w skład której wchodzi co najmniej Koordynator Zadania 4 oraz osoba zatrudniona na stanowisku Wsparcie administracyjne Koordynatora Zadania Materiały dydaktyczne materiały wspomagające proces dydaktyczny, wykorzystywane w trakcie jego trwania przez Uczestników kursów oraz osoby prowadzące szkolenia. 10. Kursy Praktyczne 4 kursy realizowane w ramach Zadania 4, tj.: a. kurs praktyczny z badań techniką CAPI b. kurs praktyczny z badań techniką CATI c. kurs praktyczny z badań techniką FGI d. kurs praktyczny z socjologii wizualnej 11. Wymiar godzin każdego z ww. kursów wynosi 30 godz. dydaktycznych, forma zaliczenia: zal. z oceną, liczba punktów ECTS: 2. Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 1/6

2 3 Uczestnicy kursów 1. Uczestnikiem Projektu (UP) Zadania 4 Projektu może zostać student/ka studiów stacjonarnych I stopnia (II, III rok), student/ka studiów stacjonarnych II stopnia (I, II rok) kierunku socjologia UR oraz student/ka studiów stacjonarnych III stopnia (I, II, III, IV rok). 4 Rekrutacja na kursy 1. Rekrutacja prowadzona będzie w miesiącach: styczeń-luty 2015 r. Dokładny termin rekrutacji na kursy zamieszczony będzie na stronie internetowej Projektu, Instytutu Socjologii UR oraz na tablicy ogłoszeń w Instytucje Socjologii UR. 2. Zgłoszenia do udziału w kursach można składać osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do lub drogą pocztową na adres Punktu Rekrutacyjnego: Uniwersytet Rzeszowski, Al. Rejtana 16c, Rzeszów, bud. A1, pok W celu dokonania zgłoszenia należy dostarczyć prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy dostępny w Punkcie Rekrutacyjnym, stronie internetowej Instytutu Socjologii UR oraz na stronie internetowej Projektu. 4. Kandydat wypełniający Formularz Zgłoszeniowy dokonuje wyboru 1 z oferowanych kursów praktycznych, w którym chce uczestniczyć w danym semestrze. 5. Szczegółowe zasady rekrutacji: a. osoby, które rozpoczęły studia stacjonarne I stopnia na kierunku socjologia w roku akademickim 2012/2013 lub później mogą wziąć udział w rekrutacji na kurs praktyczny z socjologii wizualnej (po ukończeniu pierwszego roku studiów). b. osoby, które rozpoczęły studia stacjonarne II stopnia na kierunku socjologia w roku akademickim 2012/2013 lub później mogą wziąć udział w rekrutacji na kursy praktyczne z badań techniką CATI, CAPI, FGI. c. osoby, które rozpoczęły studia stacjonarne III stopnia na kierunku socjologia w roku akademickim 2010/2011 lub później, mogą wziąć udział w rekrutacji na kursy praktyczne z badań techniką CATI, CAPI, FGI. 6. O przyjęciu na kursy praktyczne decydować będą wyniki postępowania rekrutacyjnego dokonanego przez Komisję Rekrutacyjną. 7. Komisja Rekrutacyjna powoływana jest na wniosek Koordynatora Zadania 4 przez Menadżera Projektu przed ogłoszeniem każdego naboru. 8. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: a. sprawdzenie kompletności złożonych przez kandydatów dokumentów, b. ocena złożonych dokumentów pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych, warunkujących przyjęcie kandydatów na kurs, c. zabezpieczenie tajności dokumentów złożonych przez kandydatów na kurs, d. ustalenie kolejności kandydatów wg otrzymanych punktów, e. ustalenie list osób przyjętych i list rezerwowych na dane szkolenie, f. sporządzenie w terminie 14 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego sprawozdania z jego przebiegu oraz przekazanie go do Menadżera Projektu. 9. Pierwszeństwo udziału w kursach będzie przysługiwać osobom, które uzyskały największą liczbę punktów wg wagi: Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 2/6

3 0,8 - średnia arytmetyczna ocen z ostatniego zaliczonego roku akademickiego lub średnia arytmetyczna ocen z: dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich i rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem na studia III stopnia (dot. studentów I roku studiów stacjonarnych III stopnia) 0,1 - student/ka studiów stacjonarnych I stopnia (III rok), student/ka studiów stacjonarnych II stopnia (II rok), student/ka studiów stacjonarnych III stopnia (IV rok) 0,1 mężczyzna 10. W przypadku równej liczby punktów, o zakwalifikowaniu na dany kurs decydować będzie kolejność zgłoszeń (wg daty i godziny przyjęcia Formularza Zgłoszeniowego w Punkcie Rekrutacyjnym). 11. Lista Kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do udziału w kursach (wg numerów indeksów) zostanie opublikowana na tablicy ogłoszeń w Instytucie Socjologii. Osoby uczestniczące w procesie rekrutacji zostaną poinformowane o wynikach naboru także za pośrednictwem poczty elektronicznej. 12. W przypadku, gdy liczba chętnych do uczestniczenia w danym kursie przekroczy 10 osób, zostanie utworzona lista rezerwowa. O kolejności na liście rezerwowej decydować będzie uzyskana przez Kandydata/-tkę liczba punktów. W przypadku równej liczby punktów, o kolejności na liście rezerwowej decydować będzie kolejność zgłoszeń (wg daty i godziny przyjęcia Formularza Zgłoszeniowego w Punkcie Rekrutacyjnym). 13. Kandydat/-tka po otrzymaniu drogą elektroniczną informacji o wstępnym zakwalifikowaniu się na kurs, zobowiązany/-a jest, w terminie wyznaczonym przez Komisję Rekrutacyjną, dostarczyć wypełnioną dokumentację obejmującą: a) umowę dot. uczestnictwa w Projekcie b) formularz danych osobowych (PEFS) c) deklarację uczestnictwa w projekcie d) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 14. Lista kandydatów ostatecznie zakwalifikowanych do udziału w kursach (wg numerów indeksów) zostanie opublikowana po uzupełnieniu dokumentacji przez osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w kursach oraz po zakończeniu procedury odwoławczej. 15. Kandydaci zamieszczeni na liście rezerwowej danego kursu mogą zostać zakwalifikowani do uczestnictwa w szkoleniu w przypadku rezygnacji lub skreślenia z listy uczestników wcześniej zakwalifikowanego Uczestnika kursu przy założeniu, że liczba już zrealizowanych godzin, nie przekroczy 30% całkowitego wymiaru czasowego ustalonego dla danego kursu. 16. Podstawą kwalifikowania osób z list rezerwowych będzie kolejność na liście rankingowej oraz dalsze spełnianie kryteriów formalnych udziału w kursach. 17. Kandydat/-tka w danym semestrze może uczestniczyć w więcej niż jednym kursie praktycznym. 18. Jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji lub na skutek rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych do udziału w kursach liczba uczestników będzie mniejsza od 10-ciu zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór Kandydatów/-tek. 19. Zgłoszenia osób, które uczestniczą w kursie praktycznym w momencie przeprowadzania dodatkowego naboru będą rozpatrywane w ostatniej kolejności (preferowane będą osoby, które nie dostały się na żaden z kursów). 20. Nie można wziąć udziału dwukrotnie w tym samym kursie. 21. Z osobami zakwalifikowanymi na kursy praktyczne zostaną podpisane stosowne umowy. Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 3/6

4 5 Procedura Odwoławcza 1. Kandydat/-ka, który/-a w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował/-a się do Projektu, może w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania informacji o wynikach naboru, złożyć w Punkcie Rekrutacyjnym pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. 2. Odwołanie powinno zawierać dane Kandydata, datę jego sporządzenia oraz wyczerpujące uzasadnienie podniesionych zarzutów odnośnie przeprowadzonej oceny dokumentacji rekrutacyjnej. 3. Odwołanie jest rozpatrywane w ciągu 5 dni roboczych przez Menadżera Projektu. 4. O uznaniu bądź odrzuceniu odwołania, Kandydat/-ka zostanie poinformowany/-a pisemnie w ciągu 5 dni roboczych od daty rozpatrzenia odwołania. 5. Decyzja podjęta w wyniku postępowania odwoławczego jest wiążąca i ostateczna. 6. Ostateczne listy osób zakwalifikowanych do udziału w poszczególnych kursach praktycznych oraz listy osób rezerwowych sporządzone zostaną po zakończeniu procedury odwoławczej i będą ogłoszone na stronie internetowej Projektu oraz Instytutu Socjologii UR. W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej możliwe są zmiany w kolejności Kandydatów na liście w stosunku do poprzednio ogłoszonych list osób wstępnie zakwalifikowanych. 6 Prawa i obowiązki Uczestników kursu 1. Koszty kursu są w całości finansowane z budżetu projektu. 2. Każdy z 4 kursów praktycznych realizowany jest w semestrze zimowym i letnim począwszy od semestru letniego 2011 r. do semestru letniego 2015 r. 3. Wymiar zajęć w ramach każdego kursu praktycznego wynosi 30 godz. 4. Liczebność poszczególnych grup szkoleniowych nie może przekroczyć 10 uczestników. 5. Każdy/a student/ka zakwalifikowany/a do udziału w kursach otrzyma nieodpłatnie, za pisemnym potwierdzeniem odbioru materiały szkoleniowe oraz promocyjne, tj. materiał dydaktyczny, trzy podręczniki, pendrive, notes, długopis oraz kubek lub koszulkę. 6. Każdy Uczestnik Projektu po zakończeniu udziału w kursie otrzyma Zaświadczenie potwierdzające udział w danym kursie. Uczestnicy Projektu, którzy będą uczestniczyli w opracowaniu raportów z badań otrzymają Zaświadczenie potwierdzające współautorstwo raportu, a także 1 sztukę raportu swojego współautorstwa po jego wydaniu. 7. Warunkiem przystąpienia do udziału w kursach jest złożenie osobiście podpisanej Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy, Formularza PEFS. 8. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach, przez co rozumie się obecność na minimum 70% ogółu godzin przewidzianych w obowiązującym harmonogramie. W przypadku zakwalifikowania Kandydata z listy rezerwowej po rozpoczęciu kursu jest on zobowiązany do uczestniczenia w co najmniej 70% ogółu godzin, które pozostały do zakończenia kursu. 9. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie wymagane jest pisemne złożenie rezygnacji wraz z jej uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem. Rezygnację należy złożyć osobiście w Punkcie Rekrutacyjnym lub przesłać listem poleconym na adres Punktu Rekrutacyjnego. Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 4/6

5 10. W przypadku rezygnacji z udziału w kursie lub skreślenia z listy (gdy absencja uczestnika/czki przekroczy 30% całkowitego wymiaru godzin przewidzianych dla danego kursu), uczestnik/czka zobowiązany/na jest zwrócić otrzymane od Beneficjenta materiały szkoleniowe. 11. W przypadku niewywiązania się uczestnika z postanowienia, o którym jest mowa w ustępie 10 niniejszego paragrafu, Beneficjent może żądać od Uczestnika Projektu zapłaty równowartości niezwróconych materiałów szkoleniowych. 12. Obecność na kursach będzie każdorazowo potwierdzana podpisem uczestnika/czki na sporządzanych listach obecności. 13. W trakcie zajęć odbywanych w ramach kursu jego uczestnicy korzystają ze sprzętu zakupionego w ramach projektu. 14. W przypadku umyślnego zniszczenia sprzętu wykorzystywanego podczas kursów tj. aparat fotograficzny, notebook, sprzęt audiowizualny, meble, itp. uczestnik/czka kursu zostanie obciążony/-a kosztami zakupu nowego sprzętu. 15. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do udziału w badaniach ewaluacyjnych przewidzianych w Projekcie, których celem jest dokonanie oceny charakteru i poziomu udzielanego wsparcia. 16. Uczestnik Projektu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Uczelnię jego danych osobowych na potrzeby Projektu, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późni. zm.). 7 Skreślenie z listy Uczestników kursu 1. Uczelnia może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku: a. nieprzestrzegania przez Uczestnika Projektu postanowień Regulaminu, b. opuszczenia bez usprawiedliwienia przez Uczestnika Projektu więcej niż 30% ogółu godzin kursu, c. przedstawienia nieprawdziwych danych eliminujących z przyczyn formalnych z udziału w kursie, d. niestosowania się do regulaminu porządkowego obowiązującego na Uczelni. 2. W przypadku rozwiązania przez Uczelnię umowy z winy Uczestnika Projektu, Uczelnia ma prawo dochodzić od niego zwrotu poniesionych kosztów, związanych z udziałem w kursie. W uzasadnionych wypadkach losowych (np. choroba uczestnika kursu potwierdzona zaświadczeniem lekarskim), uniemożliwiających mu z przyczyn obiektywnych udział w szkoleniu, Uczelnia może na pisemny i udokumentowany wniosek UP odstąpić od domagania się od niego zwrotu kosztów spowodowanych rezygnacją z udziału w kursie. 8 Postanowienia końcowe 1. Traci moc Regulamin nr 1/R/ZAD4/NIPR/2014 z dnia 22 września 2014 roku. 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2015 r. i dotyczy jedynie Zadania 4 realizowanego w ramach projektu UR nowoczesność i przyszłość regionu. 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu. 4. Zmiana Regulaminu nie powoduje zmiany umowy z UP. Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 5/6

6 5. Wszelkie sprawy związane z interpretacją Regulaminu rozstrzygane są przez Menadżera Projektu, po uzyskaniu opinii Zespołu Zarządzającego. 6. Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu, Punkcie Rekrutacyjnym, na stronie internetowej Instytutu Socjologii UR oraz Projektu UR nowoczesność i przyszłość regionu Załączniki: 1. Formularz Zgłoszeniowy 2. Umowa dot. uczestnictwa w Projekcie 3. Formularz PEFS 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Uniwersytet Rzeszowski, al. T. Rejtana 16c, Rzeszów s. 6/6

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje

REGULAMIN SZKOLENIA. 1 Definicje REGULAMIN SZKOLENIA organizowanego w ramach projektu pn. Postaw na jakość realizacja Strategii Rozwoju Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN płatnych staży dla studentek i studentów studiów II stopnia na kierunku zamawianym ochrona środowiska na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013

REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 REGULAMIN PROJEKTU PROFESJONALNE SZKOLENIA Z OBSŁUGI KOMPUTERA 2013 I. Informacje ogólne o projekcie 1. Projekt pt. Profesjonalne szkolenia z obsługi komputera 2013 jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN

Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN Załącznik do zarządzenia Rektora nr 81/13 REGULAMIN staży studenckich oraz przyznawania i wypłacania stypendiów za staże studenckie w ramach projektu Innowacyjni Informatycy studia na kierunku zamawianym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość REGULAMIN UCZESTNICTWA w ramach projektu nr UDA-POKL.04.01.02-00-223/12-00 pt. Studiuj informatykę! Zrób pewny krok w przyszłość 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Najlepsze praktyki w strategicznej transformacji KUL Biuro projektu: 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 65, +48 81 445 42 82, fax +48 81 445 41 65 e-mail: najlepsze.praktyki@kul.pl, www:

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo