Liczby w ewaluacji są ważne lecz nie zawsze mówią o wszystkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Liczby w ewaluacji są ważne lecz nie zawsze mówią o wszystkim"

Transkrypt

1 dr hab. Toni A. Sondergeld dr hab. Kristin L. K. Koskey Liczby w ewaluacji są ważne lecz nie zawsze mówią o wszystkim Co to są badania ewaluacyjne? Jako specjaliści z sektora oświaty mamy możliwość uczestnictwa w procesie ewaluacji bieżącej. Pedagodzy nieustannie dążą do poprawy jakości pracy na poziomie klasy jak i całej szkoły, zastanawiając się nad tym, czym jest wiedza użyteczna w praktyce, dla celów poprawy naszych działań można powiedzieć, że jest to rodzaj ewaluacji. Z bardziej naukowego punktu widzenia można powiedzieć, iż badania ewaluacyjne prowadzone są w celu podejmowania świadomych decyzji lub ocen dotyczących merytorycznych, ilościowych i wartościowych działań na rzecz określonej grupy odbiorców zaangażowanych bezpośrednio lub pośrednio w badanie. Zakres materiału badawczego poddanego ewaluacji może zawierać: program instruktażowy, metodę nauczania, materiały dydaktyczne, określoną organizacji lub politykę oświatową. W pewnym stopniu każde badanie jest z zasady ewaluowane, tak, że wszyscy badacze zbierają dane w celu podjęcia decyzji lub sformułowania oceny. Różnica pomiędzy badaniami ewaluacyjnymi w edukacji, a innymi typami badań ewaluacyjnych prowadzonymi tradycyjnymi metodami może nie być wyraźna. Rozważmy następujący scenariusz, w celu ułatwienia słuchaczowi zrozumienia różnicy pomiędzy badaniami ewaluacyjnymi a badaniami tradycyjnymi. Scenariusz tradycyjnego badania: Badający poddaje analizie, porównanie czy uczniowie biorący udział w kursie internetowym osiągają takie same rezultaty, jak ci uczestniczący w tradycyjnych lekcjach odbywających się w klasach. Tego rodzaju podejście, to podejście tradycyjne do przeprowadzania badania.

2 Scenariusz badania ewaluacyjnego: Dla odmiany, ewaluator nie jest zainteresowany porównywaniem jednego podejścia do drugiego. Zamiast tego koncentrować się będzie na ewaluacji merytorycznej, ilościowej i wartościowej klasy internetowej. Aby to zrobić, ewaluator powinien osądzić lub poddać analizie więcej zagadnień niż tylko uzyskane osiągnięcia ucznia. Ewaluator zadaje pytania, by zbadać, czy taki kurs internetowy powinien być dalej przeprowadzany. Pytając na przykład o to: Czy ten kurs internetowy spełnia cele, które zostały postawione do osiągnięcia? Jakie strategie były skuteczne w wspieraniu nauki uczniów? Jakie czynniki blokowały kształcenie uczniów? Jakie cechy charakterystyczne posiadali internetowi uczniowie i instruktorzy? Jak długo i jakiego rodzaju wsparcie potrzebowali instruktorzy, aby efektywnie nauczać w środowisku internetowym? Czy uzyskane korzyści były większe niż poniesione koszty? Proszę zwrócić uwagę, że pytania przy badaniu ewaluacyjnym skupiają się na informowaniu merytorycznym, ilościowym lub wartościowym o kursie internetowym. Tak, więc, różnica pomiędzy badaniem ewaluacyjnym a innymi badaniami tradycyjnymi polega na tym, że badanie ewaluacyjne prowadzi się w celach podejmowania decyzji, natomiast inne typy badań są zazwyczaj przeprowadzane w celu stworzenia ogólnego zrozumienia i pozyskania wiedzy na dany temat. Pamiętać należy, że głównym celem, dla którego przeprowadza się badania ewaluacyjne jest pomoc w podejmowaniu świadomych decyzji o merytorycznych, ilościowych i wartościowych działaniach opartych na wiedzy dla określonej grupy zaangażowanych odbiorców. Istota grupy odbiorców zaangażowanych to kolejny element rozróżniający badania ewaluacyjne od innych typów badań tradycyjnych. Odbiorcy zaangażowani, to grupa osób zaangażowanych w proces badań, na postawie którego przeprowadza się ewaluację, jak w scenariuszu z poprzedniego przykładu - instruktor oraz uczniowie biorący udział w kursie internetowym. Odbiorcy zaangażowani, to ci, których wnioski z ewaluacji mogą dotyczyć lub są zainteresowani jej wynikami. Kto jeszcze może

3 być odbiorcą badania w poprzednim scenariuszu, poza uczniami i instruktorem? Prawdopodobnie szkoła lub administracja samorządowa osoby zarządzające, których może interesować kształcenie uczniów oraz ponoszone z tego tytułu koszty. Rodzaje ewaluacji Ewaluator lub zespół ewaluatorów mogą przeprowadzić ewaluację kształtującą i/lub podsumowującą, w zależności od przeznaczenia i celów badania. Ewaluacja kształtująca wykorzystuje dane zebrane na potrzeby programu lub zarządzania szkołą, podczas wdrożenia/ewaluacji programu. Informuje o zmianach, jakie są niezbędne do wprowadzenia w programie w celu poprawy jakości. Ewaluator może skorzystać z notatek, prezentacji, rozmów telefonicznych, raportów czy też innych form dokumentacji w celu zapoznania kierownika projektu z opinią zwrotną kształtującą program, na temat wszelkich zagadnień i problemów badawczych, aby ułatwić zmianę programu dla przyszłej poprawy jakości pracy. Ewaluacja podsumowująca wykorzystuje zgromadzone dane w celu zmierzenia wyników oraz sposobu, w jaki odnoszą się one do ogólnej oceny programu, metody, organizacji, czy też innego obszaru, który był ewaluowany. Podczas gdy wyniki badań kształtujących prezentowane są podczas fazy wprowadzania/ewaluacji programu, takie wyniki badań podsumowujących prezentuje się po zakończeniu ewaluacji lub jako zakończenie rocznego lub etapowego projektu. Ewaluacja ta może zawierać wyniki osiągnięć uczniów, odpowiedzi na badania kwestionariuszowe lub wyniki z przeprowadzanych indywidualnych i grupowych wywiadów. Dane te są następnie podsumowywane w celu zebrania informacji o wynikach programu i możliwości stwierdzenia, czy program jest skuteczny, czy też nie. Ponadto, rekomendacje programowe są często oparte na wynikach takiej ewaluacji. Metody wykorzystywane w ewaluacji Wykorzystywanie liczb w ewaluacji. Przeprowadzając ewaluację, meritum programu i opinie wartościujące tworzone są w oparciu o przemyślane i w pewnym stopniu dokładne wykorzystanie danych jakościowych z różnych źródeł. Każdego typu dane, które mogą wnieść dodatkowe informacje do oceny opartej na celach, są dopuszczane do wykorzystania. Jednak, w większości przypadków, ewaluacja kładzie większy nacisk na dane ilościowe. Dane wartościowe pochodzą z dowolnego źródła, które dostarcza informacje liczbowe. Przykładowe pytania ewaluacji ilościowej, które mogą i często są zadawane, to:

4 W jakim stopniu program wpływa na osiągnięcia uczniów? Jak często włącza się uczniów do programu? Ilu uczniów bierze udział w programie tygodniowo? Ile kosztuje uruchomienie programu? Dlaczego pytania ilościowe są tak istotne w badaniu ewaluacyjnym? Pytania ilościowe umożliwiają ocenę wpływu programu oraz porównanie czy trud dostarczenia konkretnej, liczbowej oceny całego programu ma znaczenie i jest wartościowy. Pozwólcie przedstawić sobie konkretny przykład wykorzystujący ilościowe pytanie ewaluacyjne. Duży grant finansowany przez rząd Stanów Zjednoczonych został przyznany uniwersytetowi, który współpracował z gimnazjum (grupa uczniów w wieku 11-14) w celu zreformowania szkoły i jej polityk dążących do poprawy jakości kształcenia uczniów, poprawy zachowania, zwiększenia frekwencji oraz ilości przyjęć na studia wyższe. Program reformy szkoły w tym miejscu dawał studentom możliwość dodatkowego pozyskania informacji o wymaganiach, jakie muszą spełniać, aby uczęszczać na uczelnię wyższą, oraz danych o potencjalnych korzyściach osobistych z uzyskania tytułu po ukończonych studiach. Rodzicom świadczone były usługi doradcze i opieka mentorska, jako pomoc w wyjaśnieniu jak mogą pomóc swoim dzieciom w dostaniu się na uczelnię wyższą i jak ją mogą opłacić. Natomiast nauczyciele uczestniczyli w profesjonalnym kursie rozwoju zawodowego, który wspomagał opracowanie własnych programów klasowych i wypracowanie interakcji skierowanych na uczniów o bardzo niskim poziomie zamożności, którzy zazwyczaj nie podejmowali studiów. Nauczycieli mieli także dostęp do środków dofinansowania na cele tworzenia programów motywacyjnych dla uczniów, aby zwiększyć osiągane wyniki w nauce, frekwencję w szkole oraz poprawić zachowanie. Pieniądze z dotacji można było także wykorzystać na tworzenie i utrzymywanie kół i programów szkolnych, które doprowadziłyby także do poprawy sytuacji w tych obszarach. Aby utrzymać otrzymaną dotację należało co roku sporządzić raport ewaluacyjny i odpowiedzieć na następujące pytania ilościowe. W jakim stopniu program grantowy wpłynął na poprawę wyników w nauce w śród uczniów z przedmiotów obowiązkowych (matematyka i czytanie)? O ile wzrosła frekwencja uczniów, dzięki wprowadzeniu programu grantowego? O ile zmniejszyła się liczba przypadków złego zachowania, dzięki wprowadzeniu programu grantowego?

5 Wskaźnik mediany frekwencji Wskaźnik mediany frekwencji Poniżej przedstawiony został wykres obrazujący wykorzystanie danych ilościowych w celu odpowiedzi na pytania ewaluacyjne, koncentrujący się wyłącznie na frekwencji uczniów w szkole w danym okresie czasu. Aby go przygotować, zespół ewaluacyjny zebrał dane dotyczące wskaźnika średniej frekwencji uczniów w szkole z okresu przed pozyskaniem dotacji (rok szkolny ) do ostatniego roku funkcjonowania programu (rok szkolny ). Idealna frekwencja wynosi 100% (oznacza: uczeń jest w szkole każdego dnia, w którym funkcjonuje instytucja). Natomiast średnia oczekiwana frekwencja, wg kryteriów stanu wynosi 94%. Szkoły w stanie Ohio (USA), które nie spełniły tego celu zostały ocenione niżej w ich karcie sprawozdania stanowego, a w konsekwencji mogą mieć nałożone sankcje stanowe (np. zmniejszone dofinansowanie stanowe, nałożone zarządzanie szkołą przez organ stanu). Poniższy schemat przedstawia wyniki badań dotyczące tego obszaru w zakresie ewaluacji ilościowej. Proszę zapoznać się z rysunkiem i zastanowić się, jak przedstawia się wpływ dotacji na frekwencję uczniów. Schemat 1 Średnia frekwencja w latach od do Średnia frekwencja wymagana przez władze stanowe (94%) przed programem Rok szkolny Rok szkolny jest rokiem bazowym, w którym nie były jeszcze realizowane żadne działania z programu dotacji. We wszystkich kolejnych latach realizacja działań z programu dotacji była widoczna.

6 Zespół ewaluatorów zinterpretował te dane, jako wskazujące na to, że realizacja działań z programu dotacji wpłynęła na znaczącą poprawę frekwencji uczniów w tej szkole. Dowody potwierdzające tą tezę zostały przedstawione na schemacie, gdzie widać, że przed realizacją działań z programów dotacyjnych ( ) średnia frekwencja uczniów w szkole wynosiła tylko 86%. Wskaźnik średniej frekwencji rósł z każdym rokiem od rozpoczęcia realizacji programów z dotacji, a w roku wskaźnik średniej frekwencji osiągnął wreszcie średni wskaźnik frekwencji wymagany przez stan, wynoszący 94%. Pomimo tego, iż osiągnięcie postawionego przez stan celu, zespół ewaluacyjny uznał, że działania realizowane z programu dotacji przynoszą dobre rezultaty i mają duży wpływ na frekwencję uczniów, z uwagi na wzrost ilościowy, jaki wskazano. Opierając rekomendacje zespołu ewaluacyjnego wyłącznie na tych wynikach liczbowych, można by uznać stwierdzenie kontynuowania obecnych działań programowych związanych z frekwencją uczniów, jako naturalne. Czy liczby w ewaluacji mówią o wszystkim? W tym miejscu możecie zadawać sobie pytanie, skąd zespół ewaluacyjny wiedział, że wzrost spowodowany był wprowadzeniem programu? A odpowiedzią na to istotne pytanie jest, iż zespół ewaluacyjny tak naprawdę nie wie czy ich wnioski są prawdziwe, gdy opiera je tylko na zebranych informacjach liczbowych (ilościowych). Grupa ewaluatorów nie wiedział, że realizowano wiele programów w tym czasie, aby zwiększyć motywację uczniów do uczęszczania do szkoły, zespół ewaluacyjny zobaczył znaczący wzrost wskaźnika frekwencji, więc wysnuł wniosek, że programy przyczyniły się do poprawy wskaźnika frekwencji. Pomimo, iż ten kierunek wnioskowania jest sensowny, nie daje jednak wymaganej asysty dla pełnego zrozumienia dlaczego te wzrosty wskaźnika frekwencji wystąpiły. W celu wykonania pełniejszej oceny ewaluacyjnej wpływu realizacji programowej dotacji na wskaźnik frekwencji uczniów, należy zebrać dane jakościowe. Dane jakościowe, to zazwyczaj dane w formie ustnej, które pomogą wyjaśnić jak lub dlaczego zostały uzyskane poszczególne wyniki liczbowe w ewaluacji. Czasami dane jakościowe wspomagają liczby a czasami wyjaśniają kwestie, które mogłyby być nie do końca zrozumiałe wykorzystując wyłącznie liczby. Nawiązując dalej do sytuacji z ewaluacji wskaźnika frekwencji, zespół ewaluacyjny zdecydował, iż nie chcą polegać wyłącznie na informacjach ilościowych (liczbowym wskaźniku frekwencji w czasie). Dlatego też, zespół ewaluacyjny przeprowadził 3

7 zogniskowane wywiady grupowe z grupami nauczycieli i pracownikami administracyjnymi, którzy pracowali w szkole nie krócej jak od czasu wprowadzenia działań programowych z dotacji. Zogniskowane wywiady prowadzone są zazwyczaj w grupach 7-10 osobowych, uczestnicy są w stanie dostarczyć znaczące informacje w celu głębszego zrozumienia pytań badawczych. W tym przypadku, grupie badanych nauczycieli i pracowników administracji pokazano ten sam schemat, jak wyżej, a następnie zadano następujące pytania, aby umożliwić wyjaśnienie kwestii, dlaczego wyniki mogą tak się przedstawiać. Dlaczego, według Pana/Pani, wskaźnik frekwencji wzrastał w Pana/Pani szkole od czasu pozyskania dotacji? Jak, według Pana/Pani, mogły wpłynąć działania programowe z dotacji na frekwencję uczniów? Zogniskowane wywiady grupowe były nagrywane i zapisywane (w programie do edycji), więc zespół ewaluacyjny mógł przeglądać odpowiedzi i starać się wyciągnąć wnioski na temat czynników, które przyczyniły się do poprawy wskaźnika frekwencji uczniów w szkole. Zespół ewaluacyjny stwierdził, iż wszyscy nauczyciele i cały personel administracyjny byli trochę zaskoczeni, gdy zobaczyli wzrost frekwencji uczniów na taką skalę. Zamiast przypisywać zasługi wzrostu frekwencji ściśle działaniom z programu dotacji, nauczyciele i pracownicy administracyjni mieli wrażenie, że wzrost ten może mieć związek ze zmianami stanowej polityki sprawozdawczej dot. frekwencji oraz ograniczonym możliwościom działu zajmującego się szkolną frekwencją przy prawidłowym odnotowywaniu danych dotyczących frekwencji. Odnośnie polityki stanu, w przeszłości, wliczano do frekwencji uczniów, kierunkowe zajęcia alternatywne, które obecnie nie są wliczane. Alternatywne zajęcia są oferowane uczniom, którzy otrzymają zawieszenie ze szkoły, uczniowie ci kierują się do innego budynku w celu wykonania zadań, aby uniknąć wpisania na listę jako nieobecni. W konsekwencji, niektórzy nauczyciele stwierdzili, iż frekwencja to gra z przepisami, które ciągle się zmieniają. Personel dydaktyczny i administracyjny odniósł także wrażenie, że wskaźnik frekwencji zależał w głównej mierze od tego, kto zajmował się prowadzeniem tego i kto to sprawdzał. Według opinii administracji rola sekretarza ds. frekwencji jest najmniej pożądaną funkcją w całym obiekcie a frekwencja uczniów w przeszłości nie była prawidłowo odnotowywana. Jeden z nauczycieli doniósł, że do roku szkolnego często zdarzało się, że uczniowie, którzy byli obecni w szkole byli wpisani jako

8 nieobecni, a uczniowie niebędący w szkole jako obecni na liście obecności. Odnośnie realizacji działań programowych z dotacji, nauczyciele uważają, że mogły one mieć jakiś wpływ na wzrost frekwencji, z uwagi na fakt, że programy grantowe pomagają w utworzeniu szkoły, która jest kierowana przez nauczycieli i dlatego obecnie to oni zwracają większą uwagę na rezultat (frekwencji). Nauczyciele twierdzą, że obecnie rozmawiają więcej z uczniami i rodzicami o tym gdzie uczniowie przebywali, kiedy nie byli obecni w szkole i dlaczego ich tam nie było. Po prostu wykazują większe zainteresowanie w tym zakresie, dzwoniąc do domu uczniów i wysyłając notatkę, gdy są oni nieobecni. Zmiana ta zaczęła być odnotowywana, gdy utworzono wiązki nauczycieli dla celów dotacji i te właśnie grupy rozpoczęły współpracę w celu utworzenia bliskich społeczności uczniów i studentów. Nauczyciele także odczuli, że uczniowie częściej uczęszczają do szkoły żeby zarobić regularną frekwencję, to bodźce z wiązek sprawiały wrażenie, że wszystko pochodzi z przyznanych dotacji. Dzięki zebraniu informacji w formie liczbowej (ilościowej) oraz w formie grupowych wywiadów zogniskowanych (jakościowej) można zobaczyć bardziej pełny i na pewien sposób inny obraz wpływu działań programowych z dotacji. Teraz, zamiast przypisywać zasługę wzrostu wskaźnika frekwencji samym działaniom programowym z dotacji, zespół ewaluacyjny musi wziąć pod uwagę potencjalny wpływ zmian polityki stanowej oraz prawdopodobny błąd odnotowywania frekwencji przez sekretarza ds. frekwencji w szkole. Rekomendacje, jakie zostały wydane na podstawie tej nowej, bardziej kompletnej ewaluacji były następujące: Za każdym razem, jak zmienia się polityka odnotowywania frekwencji na poziomie stanu, zespół ewaluacyjny powinien zostać o tym poinformowany by właściwie określić, jak taka zmiana polityki może wpłynąć na wskaźnik frekwencji uczniów. Odnotowywanie wskaźnika frekwencji w szkole należy poddać dalszemu badaniu przez administrację szkoły. W ramach możliwości powinno się wprowadzić szkolenie dla sekretarza ds. obecności lub nowy system odnotowujący obecność w całej szkole. Nauczyciele powinni utrzymywać kontakt z rodzicami w sprawie frekwencji uczniów. Wykorzystywanie narzędzia zachęcania do frekwencji wydaje się być dobre i powinno zostać zachowane.

9 Wnioski W dokumencie tym zostało krótko omówione, co oznacza ewaluacja w oświacie oraz opisane metody, jakie mogą być wykorzystane do przeprowadzania ewaluacji. Jak wykazano w niniejszym dokumencie, aby uzyskać najlepszy i najbardziej pełny obraz nt. znaczenia i wartości programu, ewaluatorzy powinni współpracować ze szkołami, zbierać dane z różnych źródeł oraz wykorzystywać zarówno ilościowe (liczbowe), jak i celowe jakościowe (ustne) informacje w celu informowania o wynikach i rekomendacjach. Wiedza o tym co się stało oraz ile zmian wystąpiło jest dobrym punktem wyjścia w ewaluacji. Jednak ze względu na brak danych o tym dlaczego zmiana miała lub nie miała miejsca pozostawia nas z niepełnym obrazem, który może wpływać na tylko częściowe lub nieprawidłowe rekomendacje. Mamy dla Was zadanie, abyście pomyśleli o danych, które zazwyczaj gromadzicie podczas wykonywania ewaluacji i zapytajcie siebie, w jaki sposób możecie połączyć zarówno liczby, jak i ustne wyjaśnienia w celu przedstawienia bardziej całościowej ewaluacji? Jakiego rodzaju pytania musicie zacząć zadawać, aby lepiej zrozumieć wyniki swoich ewaluacji?

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty

Obiektywność oceny stopnia spełnienia wymagań stawianych przez państwo szkołom w ramach Systemu Ewaluacji Oświaty Paulina Skórska Maciej Koniewski Instytut Socjologii UJ XVIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Wrocław 2012 Przemysław Majkut Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Zespół EWD Obiektywność oceny

Bardziej szczegółowo

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka

Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka BG Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Komisja Europejska Nauka czytania w Europie: kontekst, polityka i praktyka Niniejsze opracowanie zostało po raz pierwszy opublikowane w języku

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII

DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII DOBRE PRAKTYKI W NAUCZANIU HISTORII Raport z badania jakościowego Warszawa, czerwiec 2014 ALBO TYLKO 2 r Autorzy: Jolanta Choińska-Mika Jakub Lorenc Krzysztof Mrozowski Aleksandra Oniszczuk Jacek Staniszewski

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy

Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska. Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów Raport końcowy Paweł Grzelak dr Paweł Kubicki Marta Orłowska REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8

Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 5 Tutoring, czyli wzajemne wspieranie się w nauce 8 Keith Topping Wstęp 93 1. Realistyczne cele 95 2. Pytanie i podpowiedź 96 3. Sprawdzanie i poprawianie błędów 98 4. Omówienie i pochwała 99 5. Czytanie:

Bardziej szczegółowo

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole

ABC Doradcy zawodowego. ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Doradcy zawodowego ABC Poradnictwa zawodowego w szkole ABC Poradnictwa zawodowego w szkole Praca zbiorowa Warszawa, 2008 Opracowanie redakcyjne i korekta Marta Kotarba, Marta Łuczak Skład Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce.

kompetencje cytowanego sposobu pracy w bezpośrednim kontakcie ze swoimi uczniami. Warto nie tylko przeczytać, ale również zastosować w praktyce. 7 dualnej relacji z drugim człowiekiem. Mentoring, tutoring oraz coaching są metodami indywidualnej pracy z uczniem, która przekładają się na jego intensywny rozwój. Pozwalają doskonalić kompetencje personalne

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce

Raport z badania. Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z badania Kompetencje komputerowe i informacyjne młodzieży w Polsce Raport z międzynarodowego badania kompetencji komputerowych i informacyjnych ICILS 2013 Koordynator badania: Kamil Sijko Redakcja

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie EWALUACJA GMINNYCH I POWIATOWYCH PROGRAMÓW PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. PORADNIK Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku

Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia realizacji pewnego projektu Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku czyli historia finansowej realizacji pewnego projektu Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo