UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE"

Transkrypt

1 UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej Bankiem a... zameldowaną/ego w., legitymującą/ego się dowodem osobistym, o numerze PESEL, nazwisko panieńskie matki.., adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, zwaną/ego dalej Klientem, łącznie zwanych dalej Stronami, o treści następującej: ROZDZIAŁ I UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy o zawieranie Umów Produktowych wraz z Umowa o Bankowość elektroniczną - Openonline (dalej Umowa ) jest: a) ustalenie zakresu praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy, b) ustalenie zasad, trybu i formy zawierania przez Strony następujących Umów Produktowych: Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Openonline (dalej Umowa ROR ), Umowy o Limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Openonline, Umowy rachunku oszczędnościowego Openonline, Umowy o kartę debetową Openonline, Umowy o kartę kredytową KIS, Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, z których każda indywidualnie jest zwana dalej Umową Produktową, a wszystkie łącznie Umowami Produktowymi, c) ustalenie zasad świadczenia przez Bank na rzecz Klienta usługi Bankowości elektronicznej w ramach Openonline. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Umowa umożliwia zawieranie Umów Produktowych, pozwalających na korzystanie z usług bankowych świadczonych na podstawie oferty skierowanej do Klientów korzystających z Openonline. 3. Zawarcie i obsługa Umów Produktowych innych niż wymienione powyżej w ust. 1 lit. b, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, będzie możliwe, o ile Bank udostępni Klientowi taką funkcjonalność. Rozszerzenie funkcjonalności o nowe Umowy Produktowe nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy. 4. W odniesieniu do Klientów, którzy w dniu zawarcia niniejszej Umowy są Stronami umów regulujących stosunki prawne w zakresie materii określonej niniejszą Umową oraz umowami wymienionymi w 1 ust. 1 lit. b, niniejsza Umowa określa zakres zmian treści tych umów ( 19 ust. 1). 5. Umowa określa ponadto zasady: a) zawarcia za pośrednictwem Banku, umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich pomiędzy Klientem a Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych (w pełni opłacony), (dalej Dom Maklerski ), b) Dostępu Klienta za pośrednictwem Witryny internetowej do rachunku maklerskiego prowadzonego dla Klienta przez Dom Maklerski na podstawie umowy wskazanej w lit. a powyżej, na warunkach i w zakresie określonym w 11 ust niniejszej Umowy. 2. Definicje Wyrażenia pisane w Umowie wielką literą i niezdefiniowane w niej inaczej zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Openonline (dalej Regulamin ). 3. Obowiązywanie, czas trwania i rozwiązanie Umowy 1. Zawarcie Umowy nie zobowiązuje żadnej ze Stron do zawarcia którejkolwiek Umowy Produktowej. 2. Umowa wchodzi w życie i obowiązuje niezależnie od Umów Produktowych. 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 4. Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie Strony, z momentem doręczenia Bankowi przez upoważnionego przedstawiciela Banku egzemplarza Umowy podpisanego przez Klienta. 5. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie poszczególnych lub wszystkich Umów Produktowych łączących Strony nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umowy. 6. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez Klienta z zachowaniem 1-misięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank tylko z ważnych powodów określonych w ust. 10 poniżej. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 7. Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy w całości oznacza automatyczne złożenie wypowiedzenia wszystkich umów składających się na Umowę oraz Umów Produktowych zawartych przez Strony na podstawie Umowy. 8. Wypowiedzenie może dotyczyć Umowy w całości, lub w części dotyczącej poszczególnej Umowy wskazanej w 1 ust. 1 lit. b. 9. Wypowiedzenia dokonuje się wyłącznie w drodze oświadczenia złożonego w zwykłej formie pisemnej. Zachowanie formy pisemnej jest warunkiem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku wypowiedzenia konkretnej umowy, oświadczenie o jej wypowiedzeniu winno wskazywać nazwę tej umowy, w przeciwnym razie będzie oznaczało wypowiedzenie Umowy w całości. 10. Bank może rozwiązać Umowę w całości za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się następujące sytuację, gdy: a) wprowadzenie Banku w błąd przez Klienta przy zawarciu Umowy poprzez podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Klienta, b) całkowite (tj. w odniesieniu do wszystkich Klientów) zaprzestanie przez Bank świadczenia usług w ramach Openonline, przy czym w tym przypadku Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, c) wejście w życie przepisów prawnych uniemożliwiających dalsze udostępnianie Klientom Bankowości elektronicznej, d) ujawnienie z winy Klienta którejkolwiek z poufnych informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu Bankowości elektronicznej osobom nieuprawnionym, e) próby wprowadzenia lub wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemów Banku z wykorzystaniem urządzeń Klienta albo przez Klienta, 11. Za ważne powody wypowiedzenia każdej umowy składającej się na Umowę uznaje się powody wskazane w ust. 10, jak również powody wskazane w Umowie Produktowej. 4. Prawo odstąpienia od Umowy 1. Klientowi, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub tylko od poszczególnych Umów Produktowych, o ile Umowa lub Umowa Produktowa od której Klient chce odstąpić została zawarta: a) poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny lub b) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Klient dokonuje odstąpienia, składając Bankowi oświadczenie na piśmie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy W przypadku odstąpienia od konkretnej Umowy Produktowej, oświadczenie o odstąpieniu winno wskazywać nazwę tej Umowy Produktowej, w przeciwnym razie będzie oznaczało odstąpienie od Umowy w całości, ze skutkami określonymi w ust. 4 zd. 1 niniejszego paragrafu. Klient oświadcza, że został poinformowany przez Bank o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu. 3. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Odstąpienie przez Klienta od Umowy jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta również od Umów Produktowych, które zostały zawarte przez Strony na zasadach i w trybie określonym w Umowie przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od niej lub przed otrzymaniem przez Bank oświadczenia o odstąpieniu. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Umowy Produktowej przez Klienta, Umowa lub Umowa Produktowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego Zarządu, w terminie 30 dni: a) od dnia odstąpienia od Umowy lub Umowy Produktowej w przypadku świadczeń Klienta albo b) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub Umowy Produktowej w przypadku świadczeń Banku. 6. W przypadku zawierania w trakcie trwania niniejszej Umowy kolejnych Umów Produktowych na odległość Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od nowo zawieranej Umowy Produktowej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie i właściwej Umowie Produktowej. Klient może wykorzystać formularz odstąpienia od Umowy lub Umowy Produktowej doręczony przy zawarciu Umowy z uwzględnieniem ust. 3. Strona 1 z 6

2 7. W przypadku rozpoczętego za zgodą Klienta świadczenia usług przez Bank przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Bank może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną. 5. Zmiany Umowy 1. Strony ustalają, że zmiany Umowy dokonywane będą w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu Systemu transakcyjnego Bankowości internetowej, z zastrzeżeniem przypadków, gdy: a) dla dokonania danej zmiany zastrzeżona została zwykła forma pisemna lub b) Bank umożliwił dokonanie danej zmiany przez Bankowość telefoniczną (przy czym udostępnienie tej funkcjonalności nie wyłącza możliwości dokonania zmiany Umowy w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu Systemu transakcyjnego), na warunkach określonych odrębną umową. 2. W przypadku możliwości dokonania zmiany w postaci elektronicznej, Klient składa wniosek o zmianę Umowy poprzez wypełnienie w Systemie transakcyjnym odpowiedniego formularza elektronicznego. W przypadku wniosku składanego telefonicznie, Klient przekazuje Konsultantowi Contact Center ustnie przedmiot wniosku o dokonanie zmiany. 3. Każdorazowo po akceptacji przez Bank wniosku o zmianę Umowy, złożonego przez Klienta w postaci formularza elektronicznego, Klient dokonuje Autoryzacji zmiany Umowy Ramowej przez podanie Kodu autoryzacji. Po autoryzowaniu zmiany w Systemie transakcyjnym Bank prezentuje Klientowi tekst jednolity Umowy, uwzględniający dokonane zmiany. 4. Każdorazowo po akceptacji przez Konsultanta Contact Center wniosku o zmianę Umowy j, złożonego przez Klienta telefonicznie, Klient ustnie, w czasie rozmowy z Konsultantem Contact Center, zatwierdza dokonanie zmiany Umowy. 5. Zmiana Umowy dokonana w formie elektronicznej obowiązuje od chwili, gdy Klient, po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o dokonanie zmiany i po uzyskaniu akceptacji Banku dla takiego wniosku, dokona Autoryzacji zmiany Umowy. Bank prześle wówczas Klientowi elektroniczny komunikat potwierdzający dokonanie zmiany. 6. Zmiana Umowy dokonana telefonicznie obowiązuje od chwili, gdy Klient, po przekazaniu ustnie Konsultantowi Contact Center, działającemu w imieniu Banku, wniosku o dokonanie zmiany i po uzyskaniu akceptacji Konsultanta Contact Center dla takiego wniosku, ustnie zatwierdzi zmianę Umowy. Bank prześle wówczas Klientowi elektroniczny komunikat potwierdzający dokonanie zmiany. RODZIAŁ II UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH 6. Formy i warunki zawierania Umów Produktowych 1. Umowy Produktowe mogą być zawierane: a) w postaci elektronicznej lub b) w formie pisemnej, z wyjątkiem Umowy Produktowej o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline, która może być zawarta wyłącznie w formie pisemnej. 2. Zawarcie następujących Umów Produktowych: a) Umowy o kartę kredytową KIS, b) Umowy o Limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Openonline, uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych przekazanych przez Klienta we Wniosku. 3. Zawarcie Umów Produktowych określonych w ust. 2 poprzedzone jest złożeniem stosownego Wniosku. Do Wniosku stosuje się przepisy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz odpowiednio przepisy zawarte w 7 i 8 Umowy. 4. Wydanie Karty Dodatkowej na podstawie Umowy o kartę kredytową KIS następuje po złożeniu podpisu Klienta i Użytkownika na Aneksie do Umowy o kartę kredytową KIS. Postanowienia zawarte w 8 stosuje się odpowiednio. 7. Zawieranie Umów Produktowych w postaci elektronicznej 1. Zawarcie Umowy Produktowej w postaci elektronicznej oznacza zawarcie Umowy Produktowej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 2. Strony zgodnie uznają, że zawarcie Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej spełnia wymagania formy pisemnej, zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) (tzw. równoważna forma pisemna), i stanowi realizację postanowień art. 76 Kodeksu cywilnego o wyborze formy zawarcia Umów Produktowych. 3. Do zawarcia Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości internetowej niezbędne jest: a) uprzednie zawarcie Umowy i otrzymanie przez Klienta stosownego Loginu i Hasła oraz rejestracja adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego Klienta, b) posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu, c) zalogowanie się Klienta w Witrynie internetowej, d) zapoznanie się przez Klienta z udostępnionymi w sposób określony w ust. 7: wzorem Umowy Produktowej, Regulaminem, Tabelą opłat i prowizji, Tabelą oprocentowania oraz innymi wymienionymi w treści Umowy Produktowej załącznikami, składającymi się na treść Umowy Produktowej, e) prawidłowe wypełnienie formularza danej Umowy Produktowej, udostępnianego przez Bank w Witrynie internetowej, f) dokonanie Autoryzacji. 4. Do zawarcia Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości telefonicznej niezbędne jest: a) Uprzednie zawarcie Umowy i otrzymanie przez Klienta stosownego Loginu i Hasła oraz rejestracja adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego Klienta, b) zalogowanie się Klienta w Witrynie internetowej, c) zapoznanie się przez Klienta z udostępnionymi w sposób określony w ust. 7: wzorem Umowy Produktowej, Regulaminem, Tabelą opłat i prowizji, Tabelą oprocentowania oraz innymi wymienionymi w treści Umowy Produktowej załącznikami, składającymi się na treść Umowy Produktowej, d) kontakt telefoniczny Klienta z Konsultantem Contact Center, e) identyfikacja tożsamości Klienta przez konsultanta Contact Center w oparciu o następujące dane: imię, nazwisko, nazwisko panieńskiego matki, numeru PESEL oraz wybrane znaki z Hasła telefonicznego. f) ustne potwierdzenie przez Klienta istotnych warunków Umowy podczas rozmowy z Konsultantem Contact Center. 5. Identyfikacja Klienta w systemach Banku i Autoryzacja podczas zawierania Umowy Produktowej następują z użyciem przydzielonych przez Bank Klientowi, w związku z zawarciem niniejszej Umowy Loginu, Hasła internetowego, Hasła telefonicznego oraz Kodu Autoryzacji. 6. Umowa Produktowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Klientowi przez Bank potwierdzenia zawarcia Umowy Produktowej i jej warunków. Potwierdzenie to może być Klientowi doręczone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 7. Bank udostępnia w Witrynie internetowej: wzór Umowy, wzory Umów Produktowych oraz Regulaminy, Tabele opłat i prowizji i Tabele oprocentowania oraz inne regulacje składające się na treść Umowy oraz Umów Produktowych, Powyższe regulacje udostępniane są w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 8. Zawieranie Umów Produktowych w formie pisemnej 1. Zawarcie Umowy Produktowej w formie pisemnej następuje korespondencyjnie, po uprzednim złożeniu przez Klienta za pośrednictwem Witryny internetowej prawidłowo wypełnionego wniosku o zawarcie takiej umowy lub po złożeniu wniosku o zawarcie Umowy Produktowej podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center. 2. Zawarcie Umowy Produktowej w formie pisemnej następuje przez wymianę oświadczeń woli Stron o zawarciu Umowy Produktowej złożonych pod jej treścią. 3. Przy zawieraniu Umowy Produktowej w formie pisemnej tekst tej umowy w dwóch egzemplarzach sporządza Bank, następnie oba jej egzemplarze zostają podpisane przez osobę działającą w imieniu Banku i doręczone Klientowi za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Banku. 4. Warunkiem przekazania obu egzemplarzy Umowy Produktowej Klientowi jest poprawna weryfikacja przez upoważnionego przedstawiciela Banku tożsamości Klienta na podstawie dowodu osobistego w zakresie zgodności z danymi podanymi przez Klienta podczas składania wniosku o zawarcie Umowy Produktowej. 5. Po doręczeniu oba egzemplarze Umowy Produktowej winny być podpisane przez Klienta zgodnie z wzorem jego podpisu, którym jest podpis złożony pod niniejszą Umową, i jeden z nich winien być następnie odesłany do Banku. Wysyłka do Banku jest realizowana za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Banku, który doręcza do Banku egzemplarz Umowy Produktowej podpisany przez Klienta. 6. Umowa Produktowa zawierana w formie pisemnej dochodzi do skutku i wchodzi w życie, a Bank rozpoczyna świadczenie przewidzianych w jej treści usług, z momentem doręczenia Bankowi przez upoważnionego przedstawiciela Banku egzemplarza Umowy Produktowej podpisanego przez Klienta. O fakcie tym Klient jest poinformowany wiadomością ową, wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w treści niniejszej Umowy. RODZIAŁ III UMOWA O USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (USŁUGIBANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ) dalej Umowa o Bankowość Elektroniczną 9. Bankowość elektroniczna postanowienia ogólne Strona 2 z 6

3 1. Na podstawie niniejszej Umowy o Bankowość Elektroniczną, Bank udostępnia Klientowi Bankowość elektroniczną, 2. Obsługa Klienta w Bankowości internetowej prowadzona jest poprzez Witrynę internetową (www.openonline.pl), a w Bankowości telefonicznej poprzez Contact Center (nr telefonu wskazany jest w Witrynie internetowej). 3. Na podstawie niniejszej Umowy oraz Regulaminu, Bank zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych przez niego na rachunkach otwartych w wyniku zawarcia Umów Produktowych (dalej Rachunki ) za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Klienta, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez Klienta. 4. Klient upoważnia Bank do obciążania jego Rachunków otwartych i prowadzonych w wyniku zawarcia Umów Produktowych kwotą dokonanych Operacji oraz należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, albo zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez Bank w określonych terminach (w zależności od rodzaju Umów Produktowych, które zostaną zawarte przez Bank i Klienta). 10. Zakres przedmiotowy usługi Bankowości elektronicznej 1. Za pośrednictwem odpowiednich kanałów dostępu, w ramach usługi Bankowości elektronicznej uruchamianej w związku z zawarciem Umowy, Klient może, na zasadach określonych w niniejszej Umowie i w Regulaminie a) składać wiążące oświadczenia woli wobec Banku, związane z dokonywaniem czynności bankowych, w tym zmiany umów składających się na Umowę oraz zawierania lub zmiany Umów Produktowych, chyba, że dla danej czynności nie została zastrzeżona (przez przepis prawa bądź umowę Stron) forma szczególna lub może być ona dokonana wyłącznie na piśmie, b) odbierać oświadczenia woli Banku złożone elektronicznie w sprawach, o których mowa w lit. a) powyżej. Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych złożone drogą elektroniczną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) (tzw. równoważna forma pisemna). 2. Klient, który zawarł z Bankiem Umowę ROR lub Umowę rachunku oszczędnościowego Openonline, może ponadto: a) uzyskiwać informacje o obrotach i stanie salda oraz o Dyspozycjach realizowanych na Rachunkach otwartych przez Bank w wyniku zawarcia tych umów i przeprowadzonych z tego tytułu rozliczeniach, b) dysponować środkami zgromadzonymi na Rachunkach otwartych przez Bank w wyniku zawarcia tych umów, poprzez składanie poleceń przelewu i innych Dyspozycji. 3. Klient, który zawarł z Bankiem Umowę o kartę debetową Openonline lub Umowę o kartę kredytową KIS, uzyskuje dostęp do usług dodatkowych. Za usługi dodatkowe uważane są usługi inne niż przeprowadzanie transakcji gotówkowych i transakcji bezgotówkowych za pomocą karty. 4. Klient, który zawarł z Bankiem Umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, może składać w Banku Dyspozycje realizacji zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy wyodrębnionych w ramach Otwartych Funduszy Inwestycyjnych. 5. Ponadto, w ramach Bankowości elektronicznej, Klient może otwierać i zamykać rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, przy czym wykonanie tylko tych czynności jest możliwe również bez zawierania Umowy na zasadach określonych w obowiązującym w Banku Regulaminie otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną witryna Openonline. 6. Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz informacje o pobranych przez Bank opłatach i prowizjach, Bank udostępnia Klientowi w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez udostępnienie historii transakcji na rachunkach otwartych w wyniku zawarcia Umowy ROR lub Umowy rachunku oszczędnościowego Openonline. 7. Klient jest zobowiązany zgłosić Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w sposób określony w ust. 6 powyżej w terminie określonym w regulaminach dotyczących właściwego rachunku. 8. Bank, jako agent Domu Maklerskiego wskazanego w 1 ust. 5 lit. a Umowy, umożliwia Klientowi zawarcie z Domem Maklerskim umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich (dalej Umowa z DM ). Warunkiem udostępnienia usług określonych w ust. 11 jest zawarcie Aneksu do umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich dotyczącego korzystania z rachunku maklerskiego za pośrednictwem bankowości elektronicznej Getin Noble Bank S.A., poprzez Witrynę internetową (dalej Aneks z DM ). Zawarcie Umowy i Aneksu wskazanych w poprzednich zdaniach jest możliwe za pośrednictwem Witryny internetowej, wyłącznie w formie pisemnej, na warunkach takich, jak określone dla Umów Produktowych w 8 Umowy. 9. Szczegółowe warunki świadczenia przez Dom Maklerski usług na rzecz Klienta określa umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich wraz z załącznikami do tej umowy oraz Aneks, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Bank umożliwia Klientowi, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę z DM i Aneks z DM wskazane w ust. 8 powyżej, dostęp do rachunku maklerskiego za pośrednictwem Witryny internetowej, na warunkach szczegółowo określonych w Aneksie z DM. 11. W zakresie nieuregulowanym w Aneksie z DM, w odniesieniu do Dyspozycji składanych za pośrednictwem Witryny internetowej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy. Identyfikacja Klienta oraz składanie i zatwierdzanie Dyspozycji dotyczących rachunku maklerskiego za pośrednictwem Witryny internetowej, następuje z ograniczeniami szczegółowo określonymi w Aneksie z DM na zasadach określonych niniejszą Umową z wykorzystaniem Loginu i Hasła internetowego przydzielonego Klientowi na podstawie 11 ust. 1 niniejszej Umowy. 11. Identyfikacja Klienta w systemie Bankowości elektronicznej 1. Identyfikacja Klienta w Systemie transakcyjnym Bankowości internetowej wymaga wpisania: a) Loginu przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej na zasadach określonych w Regulaminie, b) Hasła internetowego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej, a następnie ustalonego indywidualnie przez Klienta dla Bankowości internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie, c) Kodów autoryzacji (kodów SMS) kombinacji numerów przekazanych w wiadomości SMS, określanej jako kod SMS, koniecznej do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej; 2. Identyfikacja Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center wymaga podania: a) imienia i nazwiska Klienta, numeru PESEL Klienta oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta, b) Hasła telefonicznego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej, Klient zostanie poproszony o podanie losowo wybranych znaków z hasła, na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Zasady postępowania w przypadku utraty Loginu, Hasła internetowego, Hasła telefonicznego, dostępu internetowego, dostępu telefonicznego, utraty telefonu określa Regulamin. 12. Składanie i zatwierdzanie Dyspozycji w systemie Bankowości elektronicznej 1. Klient chcący złożyć dowolną Dyspozycję w systemie Bankowości internetowej, musi uprzednio zalogować się do Systemu transakcyjnego w Witrynie internetowej przy użyciu Loginu i Hasła internetowego. Dyspozycje wiążące się ze zmianą Umowy, zawarciem lub zmianą treści Umów Produktowych (o ile Bank umożliwił dokonywanie takich czynności w postaci elektronicznej) lub cechujące się ryzykiem niepożądanego wypływu środków z Rachunków Klienta otwartych w wyniku zawarcia Umów Produktowych wymagają Autoryzacji. Autoryzacja oznacza zatwierdzenie złożonej Dyspozycji przez wpisanie przez Klienta do Systemu transakcyjnego Kodu autoryzacji, przesłanego przez Bank w wiadomości SMS na telefon komórkowy Klienta. 2. Klient chcący złożyć dowolną Dyspozycję w systemie Bankowości telefonicznej kontaktuje się z Contact Center, które dokonuje identyfikacji Klienta. Identyfikacja polega na podaniu przez Klienta imienia i nazwiska, jego numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki oraz wybranych znaków Hasła telefonicznego. Po dokonaniu prawidłowej identyfikacji Klient jest uprawniony do składania Dyspozycji. Po wysłuchaniu Klienta Konsultant Contact Center odczytuje Klientowi treść przyjmowanej Dyspozycji wraz z datą i dokładną godziną jej złożenia, a Klient ustnie potwierdza prawidłowość składanej Dyspozycji. Z momentem tego potwierdzenia Dyspozycję uznaje się za skutecznie złożoną i nie wymaga ona żadnej dalszej autoryzacji dla swej ważności i skuteczności. Każda Dyspozycja złożona przez Klienta drogą telefoniczną zostaje potwierdzona przez Contact Center poprzez wysłanie informacji SMS, zawierającej treść złożonej Dyspozycji, na telefon komórkowy Klienta, z wyłączeniem potwierdzeń Dyspozycji dotyczących terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Bank nie realizuje Dyspozycji w przypadku: a) braku uprawnień Zleceniodawcy do dysponowania Rachunkiem albo środkami na Rachunku, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku, c) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN) d) braku podania danych niezbędnych do realizacji Dyspozycji, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji e) niezgodności kwoty Dyspozycji wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, f) niezgodności podpisu na Dyspozycji złożonym w postaci papierowej z wzorem tego podpisu, g) Dyspozycji nieautoryzowanych, h) gdy na Rachunku nie ma środków wystarczających na pokrycie kwoty złożonej Dyspozycji i kwoty prowizji lub opłat, należnych Bankowi za wykonanie tej Dyspozycji, i) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, j) dla Dyspozycji będących poleceniami zapłaty dodatkowo: gdy prowadzony przez Bank Rachunek osoby ustanawiającej polecenie zapłaty został zamknięty, gdy osoba ustanawiająca polecenie zapłaty odwołała zgodę na Obciążenie Rachunku przed wpływem Dyspozycji zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem. 4. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 3, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Dyspozycji, Bank niezwłocznie powiadamia Zleceniodawcę o odmowie wykonania Dyspozycji o, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o Strona 3 z 6

4 sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę w sposób wskazany w ust. 5, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 5. Zleceniodawca, będący Klientem, może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Dyspozycji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów umieszczanych w Bankowości elektronicznej lub w inny sposób, o ile zostanie on uzgodniony z Bankiem w treści Umowy Produktowej. 6. Jeżeli odmowa realizacji Dyspozycji jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, Bank realizuje Dyspozycje wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę (Klienta). 7. Dyspozycje wykonane zgodnie z podanym przez Zleceniodawcę Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Zleceniodawcę inne dane beneficjenta 8. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z Dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej Dyspozycji/zgody Klienta. 9. Za wyjątkiem Dyspozycji wiążących się ze zmianą Umowy lub zawarciem albo zmianą treści Umów Produktowych, Dyspozycje złożone przez Klienta są realizowane i rozliczane na zasadach i w terminach przewidzianych w Umowie Produktowej, której dana Dyspozycja dotyczy, jednakże nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba że inny termin realizacji wynika z Dyspozycji Klienta. 10. Kwoty Dyspozycji realizowanych za pośrednictwem Bankowości elektronicznej mogą być ograniczone limitem ustalonym przez Klienta. W przypadku udostępnienia przez Bank takiej funkcjonalności, ustalenie limitów może nastąpić za pomocą Dyspozycji złożonych w Systemie transakcyjnym lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem Contact Center. 11. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Klienta za pośrednictwem Bankowości elektronicznej oraz potwierdzenia złożenia Dyspozycji wysyłane przez Bank będą nagrywane i/lub utrwalane w dowolnej formie przez Bank, a także będą przechowywane do celów dowodowych. 12. Sposób, formę i terminy informowania Klienta o wykonanych operacjach, pobranych opłatach i prowizjach określają właściwe Umowy Produktowe, na podstawie których Bank prowadzi Rachunki. 13. Zasady bezpieczeństwa usług Bankowości elektronicznej 1. Bank, świadcząc usługi Bankowości elektronicznej zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz hasła i nie udostępniać ich osobom trzecim. 3. Klient nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości elektronicznej. W tym celu Klient powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości elektronicznej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie powyższych danych osobom trzecim. 4. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącymi do logowania do usługi Bankowości elektronicznej (Login/Hasło telefoniczne/hasło internetowe) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Klient i/lub pełnomocnik Klienta są zobowiązani skontaktować się telefonicznie z Konsultantem Contact Center w celu zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej lub anulowania danych do logowania. 5. W przypadku zgłoszenia telefonicznego warunkiem przyjęcia przez Konsultanta Contact Center tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa Bankowości elektronicznej, takich jak imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 6. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca się jednak, aby Klient upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Bank publikuje w Witrynie internetowej rekomendacje (wymogi) techniczne, których spełnienie umożliwia dostęp do usług Bankowości internetowej oraz rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową. 7. Bank nie gwarantuje poprawności pracy Systemu Bankowości internetowej w przypadku korzystania z Systemu w sposób niezgodny z rekomendacjami technicznymi udostępnionymi zgodnie z ust. 6 powyżej. 8. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Klienta są zabezpieczone w sposób trwały przez Bank i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. 9. Bank zaleca Klientowi regularne zapoznawanie się z treścią wiadomości wysyłanych przez Bank za pośrednictwem Systemu transakcyjnego. 14. Zablokowanie usługi Bankowości elektronicznej 1. W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła podczas identyfikacji Klienta w ramach usługi Bankowości elektronicznej, Bank zablokuje dostęp do usług Bankowości elektronicznej. 2. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej w przypadku uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Bankowości elektronicznej. Za uzasadnione przyczyny uznaje się: a) udostępnienie numeru Login/hasła osobom nieuprawnionym, b) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Klienta w związku z korzystaniem z usługi Bankowości elektronicznej, c) wykorzystanie usługi Bankowości elektroniczne niezgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Bankowości elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej dla usługi Bankowości elektronicznej, gdy korzystanie z usługi Bankowości elektronicznej jest związane z korzystaniem przez Klienta z udzielonego mu Kredytu. 4. Bank poinformuje Klienta, w uzgodniony z Klientem sposób o zablokowaniu usługi Bankowości elektronicznej przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. 5. Bank odblokuje dostęp do usługi Bankowości elektronicznej niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 6. Klientowi przysługuje prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej, a także do zmiany numeru Login oraz Hasła internetowego oraz Hasła telefonicznego w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 7. Zablokowanie usługi lub zmianę numeru Login/Hasła internetowego/hasła telefonicznego należy dokonać poprzez Contact Center. 8. Odblokowanie usług zablokowanych przez Bank z przyczyn określonych w ust. 1 nin. paragrafu następuje po dodatkowej weryfikacji tożsamości Klienta. 15. Bankowość elektroniczna pozostałe postanowienia 1. Pełna funkcjonalność (zakres) Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej jest prezentowana w Witrynie internetowej. 2. Szczegółowe zasady i tryb udostępniania przez Bank Komunikatu Klientowi korzystającemu z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej określa Regulamin. 3. Klient jest zobowiązany do nieujawniania takich informacji o działaniu usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie może spowodować nieskuteczność mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo Dyspozycji składanych przez Klienta. Klienta obciążają Dyspozycje złożone przez osoby, którym udostępnił informacje określone w zdaniu pierwszym. 4. Jeśli wymagają tego względy techniczne/konserwacyjne Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości internetowej lub/i Bankowości telefonicznej, za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenie. O przewidywanym terminie i czasie zawieszenia możliwości korzystania z Bankowości internetowej Bank uprzedzi (poprzez komunikat w Witrynie internetowej) na co najmniej 5 dni przed planowanym zawieszeniem. 5. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości internetowej lub/i Bankowości telefoniczne, za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenie. Jeżeli w wyniku braku dostępu do Bankowości elektronicznej Klient (do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości elektronicznej z powodów wskazanych w ust. 4 i ust. 5 Klient poniesie szkodę ma on możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 6. Bank udostępnia Klientowi informacje o wykonanych dyspozycjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez udostępnienie historii Operacji na rachunkach prowadzonych na podstawie umów wymienionych w 1 ust Klient zgłasza Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w sposób określony w ust. 6 powyżej w terminie określonym w regulaminach dotyczących właściwego rachunku. 8. W pozostałym zakresie, do Umowy Rachunku mają zastosowanie postanowienia zawarte w odpowiednich Umowach Produktowych oraz w Regulaminie. 9. Bank może rozwiązać Umowę o usługi Bankowości elektronicznej na zasadach określonych w 3 ust. 10 niniejszej Umowy. 16. Ograniczenia w posługiwaniu się Bankowością internetową lub Bankowością telefoniczną 1. Bank zastrzega, że posługiwanie się Bankowością internetową lub Bankowością telefoniczną nie jest możliwe dla wszystkich czynności, tj., w sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w zawieraniu Umów Produktowych z wykorzystaniem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej, o których mowa Umowie 2. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia w wykonywaniu danej czynności z wykorzystaniem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej, i w związku z tym konieczne jest wykonanie danej czynności w zwykłej formie pisemnej, Klient może dokonać tego korespondencyjnie, przesyłając stosowne pismo na adres Banku lub o ile Bank udostępni taką funkcjonalność podpisując stosowne pismo w obecności upoważnionego przedstawiciela Banku wysłanego do Klienta przez Bank. Upoważniony przedstawiciel Banku odbiera wówczas od Klienta podpisane przez niego pismo i dostarcza je do Banku. Czynność jest skuteczna z chwilą dostarczenia do Banku oświadczenia w formie pisemnej. 17. Opłaty i prowizje Strona 4 z 6

5 1. Z tytułu zawarcia niniejszej Umowy Bank nie pobiera opłat i prowizji. 2. Z tytułu udostępnienia Klientowi Bankowości elektronicznej Bank nie pobiera od Klienta opłat i prowizji. 3. Opłaty i prowizje są pobierane przez Bank w związku z czynnościami bankowymi realizowanymi na podstawie Umów Produktowych zawieranych przez Klienta z Bankiem. Wysokość tych opłat i prowizji jest każdorazowo określona w Umowie Produktowej oraz we właściwej dla danej Umowy Produktowej Tabeli opłat i prowizji. 18. Dane kontaktowe i korespondencyjne Klienta 1. Wszelka korespondencja wysyłana przez Bank do Klienta w formie pisemnej (papierowej) oraz oświadczenia woli Banku dotyczące Umowy i Umów Produktowych wymagające zachowania formy pisemnej kierowane będą na adres korespondencyjny podany na wstępie Umowy. 2. Bank będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i z Umów Produktowych, które Klient zawrze z Bankiem, przy użyciu adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, podanych na wstępie Umowy. 3. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą pocztową powinna być wysyłana na następujący adres: Open Finance SA, Skrytka pocztowa nr 39, Warszawa 13. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą elektroniczną powinna być wysyłana na następujący adres poczty elektronicznej 4. Podanie danych, o których mowa w ust. 2, jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania przez Klienta skutkować będzie odmową realizacji przez Bank postanowień Umowy oraz odmową zawarcia Umów Produktowych, z uwagi na to, że powyższe dane są niezbędne do przekazywania Klientowi informacji niezbędnych do korzystania z Bankowości elektronicznej oraz nawiązania, ukształtowania treści i zmiany stosunków prawnych między Stronami (zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 5. Na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego przekazywane będą przez Bank krótkie wiadomości tekstowe SMS, związane z wykonaniem niniejszej Umowy oraz Umów Produktowych, które Klient zawrze z Bankiem. 6. Klient zobowiązany jest do powiadamiania Banku w formie pisemnej o zmianach danych adresowych podanych na wstępie niniejszej Umowy, zmianach adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz o zmianach danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. 7. Jeżeli Klient nie wykona obowiązku podania nowych danych adresowych, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Bank będzie uprawniony do ustalenia nowego adresu Klienta i pobrania z tego tytułu stosownej opłaty w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. 19. Przepisy końcowe 1. Postanowienia niniejszej Umowy oraz Umów Produktowych zawartych na jej podstawie, zastępują postanowienia wcześniej zawartych przez Strony umów regulujących stosunki prawne (materię) określone w Umowie i Umowach Produktowych, o ile umowy takie zostały między Stornami zawarte przed zawarciem niniejszej Umowy Celem postanowień sformułowanych w poprzednim zdaniu jest dostosowanie treści stosunków prawnych łączących Strony w sposób umożliwiający pełną realizację postanowień określonych w Umowie w szczególności właściwą obsługę Umów Produktowych za pośrednictwem Bankowości Internetowej, realizację dyspozycji Klienta składanych za pośrednictwem usług świadczonych w ramach tej Bankowości oraz zawieranie nowych Umów Produktowych lub modyfikacje dotychczasowych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższe postanowienia nie stanowią odnowienia w rozumieniu art. 506 k.c. w zakresie stosunków prawnych określonych powyżej, których treść zostaje jedynie zmodyfikowana w zakresie i celu określonym powyżej natomiast nie powoduje umorzenia zobowiązań Stron bądź zmiany podstawy prawnej ich świadczeń. W szczególności oznacza to, że nie ulegają zmianie: Loginy i Hasła (z wyłączeniem Kodów autoryzacji) udostępnione Klientowi (o ile uprzednio nie zostały przez Klienta zmienione), okresy obowiązywania umów wskazanych w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu (z wyłączeniem sytuacji, gdy wg nowego brzmienia umowy te, dotychczas zawarte na czas oznaczony, zostają na mocy nowych postanowień przedłużone na czas nieoznaczony), numery rachunków bankowych i rachunków do spłaty należności z tytułu wydanych kart płatniczych, numery kart płatniczych i okres ich ważności (liczony od daty wydania), zlecenia stałe, limity transakcji, terminy spłaty oraz kwoty zaciągniętych zobowiązań, chyba, że Strony postanowią inaczej. Powyższe zmiany pozostają również bez wpływu na stan środków pieniężnych (saldo) zgromadzonych na rachunkach bankowych, wysokość zadłużenia Klienta związanego z wykorzystaniem limitów z tytułu kredytów udzielonych na podstawie umów o karty kredytowe i debety (limity kredytowe) w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, terminy spłaty zobowiązań wynikających z tych umów, chyba, że nowego brzmienia Umów wynika co innego. Lokaty założone przed dniem zawarcia Umowy ulegają odnowieniu lub wypowiedzeniu na zasadach określonych w nowym brzmieniu. 2. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Klientem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio za pośrednictwem usługi Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem usługi Bankowości telefonicznej przy skorzystaniu z Contact Center, poczty elektronicznej lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informacje lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Klienta czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 3. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 4. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 5. Klient w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia Mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Klienta informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazywanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczenia tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 6. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 8. Klientowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 9. Regulamin stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową. Odpowiednie postanowienia Regulaminu będą także miały zastosowanie do stosunków prawnych, które powstaną pomiędzy Stronami po zawarciu którejkolwiek z Umów Produktowych. 10. Wszelkie oświadczenia oraz doręczenia dokonywane w związku z Umową (oraz z Umowami Produktowymi, o ile nie sprzeciwia się to wyraźnemu postanowieniu Umowy lub Regulaminu) mogą następować: a) korespondencyjnie przesyłką listową na adresy Stron podane w Umowie lub b) drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemów Bankowości telefonicznej lub Bankowości internetowej, zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12. Umowa podlega prawu polskiemu. 13. Zgodnie z treścią przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także zmian w zakresie informacji przekazywanych Bankowi w składanych dokumentach i oświadczeniach. 14. Bank, na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 18, i w sytuacjach w niej wskazanych, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy wykonania Dyspozycji, c) rozwiązania Umowy, d) nienaliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 19. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się ze wzorem niniejszej Umowy, wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w 4 ust. 2 Umowy Regulaminem i akceptuje ich treść. Załącznik - Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline data i czytelny podpis Klienta data, pieczęć i podpisy osób działających za Bank Potwierdzam odbiór Umowy /data/ /podpis Klienta/ Strona 5 z 6

6 Stwierdzam autentyczność podpisu oraz zgodność zawartych w niniejszej Umowie danych osobowych z przedłożonymi dokumentami tożsamości. (Dotyczy jedynie umów zawieranych w Placówce Dystrybutora) /miejscowość i data/ /pieczątka imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku/ Strona 6 z 6

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline Definicje 1 Autoryzacja Bank Bankowość internetowa Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

Parafka. Strona 1 z 7

Parafka. Strona 1 z 7 UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ GET Niniejsza Umowa o kartę kredytową GET zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej 39, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych

Regulamin kart debetowych Regulamin kart debetowych Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i używania kart debetowych Getin Noble Banku SA oraz rozliczania operacji dokonanych z użyciem tych kart. 2. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia

b) dla operacji gotówkowych w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP pomniejszonej o pp i w dniu zawarcia UMOWA O KARTĘ KREDYTOWĄ KEEP IT SIMPLE Niniejsza Umowa o kartę kredytową Keep It Simple zawarta została pomiędzy Stronami: Bank: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin )

Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Regulamin korzystania z Bankowości Elektronicznej Getin Banku ( Regulamin ) Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A.

Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. Obowiązujący od dnia 15 kwietnia 2014 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin kart debetowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 23.04.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ikasa ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Autoryzacja Bank Infolinia Karta Display Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU OGÓLNE WARUNKI UMÓW W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W GETIN BANKU Pionie Detalicznym i Korporacyjnym Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) 1. Obowiązywanie Ogólnych Warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank

Szanowni Państwo, VISA PLATINUM Noble Bank Szanowni Państwo, Karta kredytowa VISA PLATINUM Noble Bank, która trafiła w Państwa ręce, jest wyrazem najwyższego uznania i zaufania, jakim są Państwo darzeni przez nasz Bank. Dzięki tej karcie stali

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne

Duma Przedsiębiorcy 1/22 SPIS TREŚCI. Część I. Postanowienia ogólne 1/22 Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia 30

Bardziej szczegółowo

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek

Komunikaty Login Niedopuszczalne saldo debetowe Obowiązkowe wpłaty na IKS Odbiorca Płatnik Posiadacz rachunku Polecenie zapłaty Regulamin Rachunek Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych z funkcją rozliczeniową oraz Rachunków Oszczędnościowo- Rozliczeniowych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku

Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Regulamin Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego wraz z usługami dodatkowymi Agrafka Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo