UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE"

Transkrypt

1 UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE Umowa zawarta w dniu.. pomiędzy: Getin Noble Bank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Przyokopowa 33, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego ,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej Bankiem a... zameldowaną/ego w., legitymującą/ego się dowodem osobistym, o numerze PESEL, nazwisko panieńskie matki.., adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, zwaną/ego dalej Klientem, łącznie zwanych dalej Stronami, o treści następującej: ROZDZIAŁ I UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNĄ OPENONLINE 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej Umowy o zawieranie Umów Produktowych wraz z Umowa o Bankowość elektroniczną - Openonline (dalej Umowa ) jest: a) ustalenie zakresu praw i obowiązków Stron wynikających z Umowy, b) ustalenie zasad, trybu i formy zawierania przez Strony następujących Umów Produktowych: Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Openonline (dalej Umowa ROR ), Umowy o Limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Openonline, Umowy rachunku oszczędnościowego Openonline, Umowy o kartę debetową Openonline, Umowy o kartę kredytową KIS, Umowy o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, z których każda indywidualnie jest zwana dalej Umową Produktową, a wszystkie łącznie Umowami Produktowymi, c) ustalenie zasad świadczenia przez Bank na rzecz Klienta usługi Bankowości elektronicznej w ramach Openonline. z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3 niniejszego paragrafu. 2. Umowa umożliwia zawieranie Umów Produktowych, pozwalających na korzystanie z usług bankowych świadczonych na podstawie oferty skierowanej do Klientów korzystających z Openonline. 3. Zawarcie i obsługa Umów Produktowych innych niż wymienione powyżej w ust. 1 lit. b, na zasadach określonych w niniejszej Umowie, będzie możliwe, o ile Bank udostępni Klientowi taką funkcjonalność. Rozszerzenie funkcjonalności o nowe Umowy Produktowe nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy. 4. W odniesieniu do Klientów, którzy w dniu zawarcia niniejszej Umowy są Stronami umów regulujących stosunki prawne w zakresie materii określonej niniejszą Umową oraz umowami wymienionymi w 1 ust. 1 lit. b, niniejsza Umowa określa zakres zmian treści tych umów ( 19 ust. 1). 5. Umowa określa ponadto zasady: a) zawarcia za pośrednictwem Banku, umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich pomiędzy Klientem a Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33, Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawa dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS , NIP , REGON , której kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych (w pełni opłacony), (dalej Dom Maklerski ), b) Dostępu Klienta za pośrednictwem Witryny internetowej do rachunku maklerskiego prowadzonego dla Klienta przez Dom Maklerski na podstawie umowy wskazanej w lit. a powyżej, na warunkach i w zakresie określonym w 11 ust niniejszej Umowy. 2. Definicje Wyrażenia pisane w Umowie wielką literą i niezdefiniowane w niej inaczej zachowują znaczenie nadane im w Regulaminie korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej witryna Openonline (dalej Regulamin ). 3. Obowiązywanie, czas trwania i rozwiązanie Umowy 1. Zawarcie Umowy nie zobowiązuje żadnej ze Stron do zawarcia którejkolwiek Umowy Produktowej. 2. Umowa wchodzi w życie i obowiązuje niezależnie od Umów Produktowych. 3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 4. Umowa wchodzi w życie po jej podpisaniu przez obie Strony, z momentem doręczenia Bankowi przez upoważnionego przedstawiciela Banku egzemplarza Umowy podpisanego przez Klienta. 5. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie poszczególnych lub wszystkich Umów Produktowych łączących Strony nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umowy. 6. Rozwiązanie Umowy może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez Klienta z zachowaniem 1-misięcznego okresu wypowiedzenia lub przez Bank tylko z ważnych powodów określonych w ust. 10 poniżej. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 7. Złożenie oświadczenia woli o wypowiedzeniu Umowy w całości oznacza automatyczne złożenie wypowiedzenia wszystkich umów składających się na Umowę oraz Umów Produktowych zawartych przez Strony na podstawie Umowy. 8. Wypowiedzenie może dotyczyć Umowy w całości, lub w części dotyczącej poszczególnej Umowy wskazanej w 1 ust. 1 lit. b. 9. Wypowiedzenia dokonuje się wyłącznie w drodze oświadczenia złożonego w zwykłej formie pisemnej. Zachowanie formy pisemnej jest warunkiem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W przypadku wypowiedzenia konkretnej umowy, oświadczenie o jej wypowiedzeniu winno wskazywać nazwę tej umowy, w przeciwnym razie będzie oznaczało wypowiedzenie Umowy w całości. 10. Bank może rozwiązać Umowę w całości za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się następujące sytuację, gdy: a) wprowadzenie Banku w błąd przez Klienta przy zawarciu Umowy poprzez podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Klienta, b) całkowite (tj. w odniesieniu do wszystkich Klientów) zaprzestanie przez Bank świadczenia usług w ramach Openonline, przy czym w tym przypadku Bankowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia, c) wejście w życie przepisów prawnych uniemożliwiających dalsze udostępnianie Klientom Bankowości elektronicznej, d) ujawnienie z winy Klienta którejkolwiek z poufnych informacji dotyczących bezpieczeństwa systemu Bankowości elektronicznej osobom nieuprawnionym, e) próby wprowadzenia lub wprowadzenie szkodliwego oprogramowania do systemów Banku z wykorzystaniem urządzeń Klienta albo przez Klienta, 11. Za ważne powody wypowiedzenia każdej umowy składającej się na Umowę uznaje się powody wskazane w ust. 10, jak również powody wskazane w Umowie Produktowej. 4. Prawo odstąpienia od Umowy 1. Klientowi, który zawarł Umowę poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub tylko od poszczególnych Umów Produktowych, o ile Umowa lub Umowa Produktowa od której Klient chce odstąpić została zawarta: a) poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny lub b) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny. 2. Klient dokonuje odstąpienia, składając Bankowi oświadczenie na piśmie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy W przypadku odstąpienia od konkretnej Umowy Produktowej, oświadczenie o odstąpieniu winno wskazywać nazwę tej Umowy Produktowej, w przeciwnym razie będzie oznaczało odstąpienie od Umowy w całości, ze skutkami określonymi w ust. 4 zd. 1 niniejszego paragrafu. Klient oświadcza, że został poinformowany przez Bank o prawie odstąpienia i że otrzymał wzór oświadczenia o odstąpieniu. 3. Do zachowania terminu określonego w ust. 1 wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. Odstąpienie przez Klienta od Umowy jest równoznaczne z odstąpieniem przez Klienta również od Umów Produktowych, które zostały zawarte przez Strony na zasadach i w trybie określonym w Umowie przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od niej lub przed otrzymaniem przez Bank oświadczenia o odstąpieniu. 5. W przypadku odstąpienia od Umowy lub Umowy Produktowej przez Klienta, Umowa lub Umowa Produktowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego Zarządu, w terminie 30 dni: a) od dnia odstąpienia od Umowy lub Umowy Produktowej w przypadku świadczeń Klienta albo b) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub Umowy Produktowej w przypadku świadczeń Banku. 6. W przypadku zawierania w trakcie trwania niniejszej Umowy kolejnych Umów Produktowych na odległość Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od nowo zawieranej Umowy Produktowej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie i właściwej Umowie Produktowej. Klient może wykorzystać formularz odstąpienia od Umowy lub Umowy Produktowej doręczony przy zawarciu Umowy z uwzględnieniem ust. 3. Strona 1 z 6

2 7. W przypadku rozpoczętego za zgodą Klienta świadczenia usług przez Bank przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Bank może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną. 5. Zmiany Umowy 1. Strony ustalają, że zmiany Umowy dokonywane będą w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu Systemu transakcyjnego Bankowości internetowej, z zastrzeżeniem przypadków, gdy: a) dla dokonania danej zmiany zastrzeżona została zwykła forma pisemna lub b) Bank umożliwił dokonanie danej zmiany przez Bankowość telefoniczną (przy czym udostępnienie tej funkcjonalności nie wyłącza możliwości dokonania zmiany Umowy w postaci elektronicznej, przy wykorzystaniu Systemu transakcyjnego), na warunkach określonych odrębną umową. 2. W przypadku możliwości dokonania zmiany w postaci elektronicznej, Klient składa wniosek o zmianę Umowy poprzez wypełnienie w Systemie transakcyjnym odpowiedniego formularza elektronicznego. W przypadku wniosku składanego telefonicznie, Klient przekazuje Konsultantowi Contact Center ustnie przedmiot wniosku o dokonanie zmiany. 3. Każdorazowo po akceptacji przez Bank wniosku o zmianę Umowy, złożonego przez Klienta w postaci formularza elektronicznego, Klient dokonuje Autoryzacji zmiany Umowy Ramowej przez podanie Kodu autoryzacji. Po autoryzowaniu zmiany w Systemie transakcyjnym Bank prezentuje Klientowi tekst jednolity Umowy, uwzględniający dokonane zmiany. 4. Każdorazowo po akceptacji przez Konsultanta Contact Center wniosku o zmianę Umowy j, złożonego przez Klienta telefonicznie, Klient ustnie, w czasie rozmowy z Konsultantem Contact Center, zatwierdza dokonanie zmiany Umowy. 5. Zmiana Umowy dokonana w formie elektronicznej obowiązuje od chwili, gdy Klient, po złożeniu prawidłowo wypełnionego wniosku o dokonanie zmiany i po uzyskaniu akceptacji Banku dla takiego wniosku, dokona Autoryzacji zmiany Umowy. Bank prześle wówczas Klientowi elektroniczny komunikat potwierdzający dokonanie zmiany. 6. Zmiana Umowy dokonana telefonicznie obowiązuje od chwili, gdy Klient, po przekazaniu ustnie Konsultantowi Contact Center, działającemu w imieniu Banku, wniosku o dokonanie zmiany i po uzyskaniu akceptacji Konsultanta Contact Center dla takiego wniosku, ustnie zatwierdzi zmianę Umowy. Bank prześle wówczas Klientowi elektroniczny komunikat potwierdzający dokonanie zmiany. RODZIAŁ II UMOWA O ZAWIERANIE UMÓW PRODUKTOWYCH 6. Formy i warunki zawierania Umów Produktowych 1. Umowy Produktowe mogą być zawierane: a) w postaci elektronicznej lub b) w formie pisemnej, z wyjątkiem Umowy Produktowej o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline, która może być zawarta wyłącznie w formie pisemnej. 2. Zawarcie następujących Umów Produktowych: a) Umowy o kartę kredytową KIS, b) Umowy o Limit kredytowy w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym Openonline, uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych przekazanych przez Klienta we Wniosku. 3. Zawarcie Umów Produktowych określonych w ust. 2 poprzedzone jest złożeniem stosownego Wniosku. Do Wniosku stosuje się przepisy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz odpowiednio przepisy zawarte w 7 i 8 Umowy. 4. Wydanie Karty Dodatkowej na podstawie Umowy o kartę kredytową KIS następuje po złożeniu podpisu Klienta i Użytkownika na Aneksie do Umowy o kartę kredytową KIS. Postanowienia zawarte w 8 stosuje się odpowiednio. 7. Zawieranie Umów Produktowych w postaci elektronicznej 1. Zawarcie Umowy Produktowej w postaci elektronicznej oznacza zawarcie Umowy Produktowej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (DzU z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 2. Strony zgodnie uznają, że zawarcie Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej spełnia wymagania formy pisemnej, zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) (tzw. równoważna forma pisemna), i stanowi realizację postanowień art. 76 Kodeksu cywilnego o wyborze formy zawarcia Umów Produktowych. 3. Do zawarcia Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości internetowej niezbędne jest: a) uprzednie zawarcie Umowy i otrzymanie przez Klienta stosownego Loginu i Hasła oraz rejestracja adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego Klienta, b) posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu, c) zalogowanie się Klienta w Witrynie internetowej, d) zapoznanie się przez Klienta z udostępnionymi w sposób określony w ust. 7: wzorem Umowy Produktowej, Regulaminem, Tabelą opłat i prowizji, Tabelą oprocentowania oraz innymi wymienionymi w treści Umowy Produktowej załącznikami, składającymi się na treść Umowy Produktowej, e) prawidłowe wypełnienie formularza danej Umowy Produktowej, udostępnianego przez Bank w Witrynie internetowej, f) dokonanie Autoryzacji. 4. Do zawarcia Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości telefonicznej niezbędne jest: a) Uprzednie zawarcie Umowy i otrzymanie przez Klienta stosownego Loginu i Hasła oraz rejestracja adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego Klienta, b) zalogowanie się Klienta w Witrynie internetowej, c) zapoznanie się przez Klienta z udostępnionymi w sposób określony w ust. 7: wzorem Umowy Produktowej, Regulaminem, Tabelą opłat i prowizji, Tabelą oprocentowania oraz innymi wymienionymi w treści Umowy Produktowej załącznikami, składającymi się na treść Umowy Produktowej, d) kontakt telefoniczny Klienta z Konsultantem Contact Center, e) identyfikacja tożsamości Klienta przez konsultanta Contact Center w oparciu o następujące dane: imię, nazwisko, nazwisko panieńskiego matki, numeru PESEL oraz wybrane znaki z Hasła telefonicznego. f) ustne potwierdzenie przez Klienta istotnych warunków Umowy podczas rozmowy z Konsultantem Contact Center. 5. Identyfikacja Klienta w systemach Banku i Autoryzacja podczas zawierania Umowy Produktowej następują z użyciem przydzielonych przez Bank Klientowi, w związku z zawarciem niniejszej Umowy Loginu, Hasła internetowego, Hasła telefonicznego oraz Kodu Autoryzacji. 6. Umowa Produktowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Klientowi przez Bank potwierdzenia zawarcia Umowy Produktowej i jej warunków. Potwierdzenie to może być Klientowi doręczone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. 7. Bank udostępnia w Witrynie internetowej: wzór Umowy, wzory Umów Produktowych oraz Regulaminy, Tabele opłat i prowizji i Tabele oprocentowania oraz inne regulacje składające się na treść Umowy oraz Umów Produktowych, Powyższe regulacje udostępniane są w formie umożliwiającej ich pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 8. Zawieranie Umów Produktowych w formie pisemnej 1. Zawarcie Umowy Produktowej w formie pisemnej następuje korespondencyjnie, po uprzednim złożeniu przez Klienta za pośrednictwem Witryny internetowej prawidłowo wypełnionego wniosku o zawarcie takiej umowy lub po złożeniu wniosku o zawarcie Umowy Produktowej podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center. 2. Zawarcie Umowy Produktowej w formie pisemnej następuje przez wymianę oświadczeń woli Stron o zawarciu Umowy Produktowej złożonych pod jej treścią. 3. Przy zawieraniu Umowy Produktowej w formie pisemnej tekst tej umowy w dwóch egzemplarzach sporządza Bank, następnie oba jej egzemplarze zostają podpisane przez osobę działającą w imieniu Banku i doręczone Klientowi za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Banku. 4. Warunkiem przekazania obu egzemplarzy Umowy Produktowej Klientowi jest poprawna weryfikacja przez upoważnionego przedstawiciela Banku tożsamości Klienta na podstawie dowodu osobistego w zakresie zgodności z danymi podanymi przez Klienta podczas składania wniosku o zawarcie Umowy Produktowej. 5. Po doręczeniu oba egzemplarze Umowy Produktowej winny być podpisane przez Klienta zgodnie z wzorem jego podpisu, którym jest podpis złożony pod niniejszą Umową, i jeden z nich winien być następnie odesłany do Banku. Wysyłka do Banku jest realizowana za pośrednictwem upoważnionego przedstawiciela Banku, który doręcza do Banku egzemplarz Umowy Produktowej podpisany przez Klienta. 6. Umowa Produktowa zawierana w formie pisemnej dochodzi do skutku i wchodzi w życie, a Bank rozpoczyna świadczenie przewidzianych w jej treści usług, z momentem doręczenia Bankowi przez upoważnionego przedstawiciela Banku egzemplarza Umowy Produktowej podpisanego przez Klienta. O fakcie tym Klient jest poinformowany wiadomością ową, wysłaną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w treści niniejszej Umowy. RODZIAŁ III UMOWA O USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ (USŁUGIBANKOWOŚCI INTERNETOWEJ I BANKOWOŚCI TELEFONICZNEJ) dalej Umowa o Bankowość Elektroniczną 9. Bankowość elektroniczna postanowienia ogólne Strona 2 z 6

3 1. Na podstawie niniejszej Umowy o Bankowość Elektroniczną, Bank udostępnia Klientowi Bankowość elektroniczną, 2. Obsługa Klienta w Bankowości internetowej prowadzona jest poprzez Witrynę internetową (www.openonline.pl), a w Bankowości telefonicznej poprzez Contact Center (nr telefonu wskazany jest w Witrynie internetowej). 3. Na podstawie niniejszej Umowy oraz Regulaminu, Bank zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych przez niego na rachunkach otwartych w wyniku zawarcia Umów Produktowych (dalej Rachunki ) za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Klienta, a także do wykonywania operacji lub innych czynności zleconych przez Klienta. 4. Klient upoważnia Bank do obciążania jego Rachunków otwartych i prowadzonych w wyniku zawarcia Umów Produktowych kwotą dokonanych Operacji oraz należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, albo zobowiązuje się do zapłaty należności na rachunek wskazany przez Bank w określonych terminach (w zależności od rodzaju Umów Produktowych, które zostaną zawarte przez Bank i Klienta). 10. Zakres przedmiotowy usługi Bankowości elektronicznej 1. Za pośrednictwem odpowiednich kanałów dostępu, w ramach usługi Bankowości elektronicznej uruchamianej w związku z zawarciem Umowy, Klient może, na zasadach określonych w niniejszej Umowie i w Regulaminie a) składać wiążące oświadczenia woli wobec Banku, związane z dokonywaniem czynności bankowych, w tym zmiany umów składających się na Umowę oraz zawierania lub zmiany Umów Produktowych, chyba, że dla danej czynności nie została zastrzeżona (przez przepis prawa bądź umowę Stron) forma szczególna lub może być ona dokonana wyłącznie na piśmie, b) odbierać oświadczenia woli Banku złożone elektronicznie w sprawach, o których mowa w lit. a) powyżej. Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych złożone drogą elektroniczną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 7 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. DzU z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.) (tzw. równoważna forma pisemna). 2. Klient, który zawarł z Bankiem Umowę ROR lub Umowę rachunku oszczędnościowego Openonline, może ponadto: a) uzyskiwać informacje o obrotach i stanie salda oraz o Dyspozycjach realizowanych na Rachunkach otwartych przez Bank w wyniku zawarcia tych umów i przeprowadzonych z tego tytułu rozliczeniach, b) dysponować środkami zgromadzonymi na Rachunkach otwartych przez Bank w wyniku zawarcia tych umów, poprzez składanie poleceń przelewu i innych Dyspozycji. 3. Klient, który zawarł z Bankiem Umowę o kartę debetową Openonline lub Umowę o kartę kredytową KIS, uzyskuje dostęp do usług dodatkowych. Za usługi dodatkowe uważane są usługi inne niż przeprowadzanie transakcji gotówkowych i transakcji bezgotówkowych za pomocą karty. 4. Klient, który zawarł z Bankiem Umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej, może składać w Banku Dyspozycje realizacji zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy wyodrębnionych w ramach Otwartych Funduszy Inwestycyjnych. 5. Ponadto, w ramach Bankowości elektronicznej, Klient może otwierać i zamykać rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, przy czym wykonanie tylko tych czynności jest możliwe również bez zawierania Umowy na zasadach określonych w obowiązującym w Banku Regulaminie otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną witryna Openonline. 6. Informacje, o których mowa w ust. 2 lit. a, oraz informacje o pobranych przez Bank opłatach i prowizjach, Bank udostępnia Klientowi w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez udostępnienie historii transakcji na rachunkach otwartych w wyniku zawarcia Umowy ROR lub Umowy rachunku oszczędnościowego Openonline. 7. Klient jest zobowiązany zgłosić Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w sposób określony w ust. 6 powyżej w terminie określonym w regulaminach dotyczących właściwego rachunku. 8. Bank, jako agent Domu Maklerskiego wskazanego w 1 ust. 5 lit. a Umowy, umożliwia Klientowi zawarcie z Domem Maklerskim umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich (dalej Umowa z DM ). Warunkiem udostępnienia usług określonych w ust. 11 jest zawarcie Aneksu do umowy o świadczenie usług maklerskich i brokerskich dotyczącego korzystania z rachunku maklerskiego za pośrednictwem bankowości elektronicznej Getin Noble Bank S.A., poprzez Witrynę internetową (dalej Aneks z DM ). Zawarcie Umowy i Aneksu wskazanych w poprzednich zdaniach jest możliwe za pośrednictwem Witryny internetowej, wyłącznie w formie pisemnej, na warunkach takich, jak określone dla Umów Produktowych w 8 Umowy. 9. Szczegółowe warunki świadczenia przez Dom Maklerski usług na rzecz Klienta określa umowa o świadczenie usług maklerskich i brokerskich wraz z załącznikami do tej umowy oraz Aneks, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. 10. Bank umożliwia Klientowi, który zawarł z Domem Maklerskim Umowę z DM i Aneks z DM wskazane w ust. 8 powyżej, dostęp do rachunku maklerskiego za pośrednictwem Witryny internetowej, na warunkach szczegółowo określonych w Aneksie z DM. 11. W zakresie nieuregulowanym w Aneksie z DM, w odniesieniu do Dyspozycji składanych za pośrednictwem Witryny internetowej stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Umowy. Identyfikacja Klienta oraz składanie i zatwierdzanie Dyspozycji dotyczących rachunku maklerskiego za pośrednictwem Witryny internetowej, następuje z ograniczeniami szczegółowo określonymi w Aneksie z DM na zasadach określonych niniejszą Umową z wykorzystaniem Loginu i Hasła internetowego przydzielonego Klientowi na podstawie 11 ust. 1 niniejszej Umowy. 11. Identyfikacja Klienta w systemie Bankowości elektronicznej 1. Identyfikacja Klienta w Systemie transakcyjnym Bankowości internetowej wymaga wpisania: a) Loginu przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej na zasadach określonych w Regulaminie, b) Hasła internetowego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej, a następnie ustalonego indywidualnie przez Klienta dla Bankowości internetowej, na zasadach określonych w Regulaminie, c) Kodów autoryzacji (kodów SMS) kombinacji numerów przekazanych w wiadomości SMS, określanej jako kod SMS, koniecznej do Autoryzacji Dyspozycji składanych przez Klienta w Bankowości internetowej; 2. Identyfikacja Klienta podczas rozmowy telefonicznej z Konsultantem Contact Center wymaga podania: a) imienia i nazwiska Klienta, numeru PESEL Klienta oraz nazwiska panieńskiego matki Klienta, b) Hasła telefonicznego przydzielonego Klientowi po złożeniu pierwszego wniosku w Bankowości internetowej lub w Bankowości telefonicznej, Klient zostanie poproszony o podanie losowo wybranych znaków z hasła, na zasadach określonych w Regulaminie. 3. Zasady postępowania w przypadku utraty Loginu, Hasła internetowego, Hasła telefonicznego, dostępu internetowego, dostępu telefonicznego, utraty telefonu określa Regulamin. 12. Składanie i zatwierdzanie Dyspozycji w systemie Bankowości elektronicznej 1. Klient chcący złożyć dowolną Dyspozycję w systemie Bankowości internetowej, musi uprzednio zalogować się do Systemu transakcyjnego w Witrynie internetowej przy użyciu Loginu i Hasła internetowego. Dyspozycje wiążące się ze zmianą Umowy, zawarciem lub zmianą treści Umów Produktowych (o ile Bank umożliwił dokonywanie takich czynności w postaci elektronicznej) lub cechujące się ryzykiem niepożądanego wypływu środków z Rachunków Klienta otwartych w wyniku zawarcia Umów Produktowych wymagają Autoryzacji. Autoryzacja oznacza zatwierdzenie złożonej Dyspozycji przez wpisanie przez Klienta do Systemu transakcyjnego Kodu autoryzacji, przesłanego przez Bank w wiadomości SMS na telefon komórkowy Klienta. 2. Klient chcący złożyć dowolną Dyspozycję w systemie Bankowości telefonicznej kontaktuje się z Contact Center, które dokonuje identyfikacji Klienta. Identyfikacja polega na podaniu przez Klienta imienia i nazwiska, jego numeru PESEL, nazwiska panieńskiego matki oraz wybranych znaków Hasła telefonicznego. Po dokonaniu prawidłowej identyfikacji Klient jest uprawniony do składania Dyspozycji. Po wysłuchaniu Klienta Konsultant Contact Center odczytuje Klientowi treść przyjmowanej Dyspozycji wraz z datą i dokładną godziną jej złożenia, a Klient ustnie potwierdza prawidłowość składanej Dyspozycji. Z momentem tego potwierdzenia Dyspozycję uznaje się za skutecznie złożoną i nie wymaga ona żadnej dalszej autoryzacji dla swej ważności i skuteczności. Każda Dyspozycja złożona przez Klienta drogą telefoniczną zostaje potwierdzona przez Contact Center poprzez wysłanie informacji SMS, zawierającej treść złożonej Dyspozycji, na telefon komórkowy Klienta, z wyłączeniem potwierdzeń Dyspozycji dotyczących terminowych lokat oszczędnościowych. 3. Bank nie realizuje Dyspozycji w przypadku: a) braku uprawnień Zleceniodawcy do dysponowania Rachunkiem albo środkami na Rachunku, b) postanowienia wydanego przez uprawniony organ, zakazującego dokonywania transakcji na Rachunku, c) stwierdzenia, że wskazany numer rachunku Odbiorcy nie jest Unikatowym identyfikatorem (numer rachunku niezgodny ze standardami NRB lub IBAN) d) braku podania danych niezbędnych do realizacji Dyspozycji, określonych w formularzu stosowanym przez Bank dla danego rodzaju Dyspozycji e) niezgodności kwoty Dyspozycji wpisanej słownie z kwotą wpisaną cyfrowo, f) niezgodności podpisu na Dyspozycji złożonym w postaci papierowej z wzorem tego podpisu, g) Dyspozycji nieautoryzowanych, h) gdy na Rachunku nie ma środków wystarczających na pokrycie kwoty złożonej Dyspozycji i kwoty prowizji lub opłat, należnych Bankowi za wykonanie tej Dyspozycji, i) w przypadkach określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, j) dla Dyspozycji będących poleceniami zapłaty dodatkowo: gdy prowadzony przez Bank Rachunek osoby ustanawiającej polecenie zapłaty został zamknięty, gdy osoba ustanawiająca polecenie zapłaty odwołała zgodę na Obciążenie Rachunku przed wpływem Dyspozycji zainicjowanej przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem. 4. Jeżeli wystąpi którakolwiek z okoliczności opisanych powyżej w ust. 3, to jest nie zostaną spełnione warunki niezbędne dla realizacji Dyspozycji, Bank niezwłocznie powiadamia Zleceniodawcę o odmowie wykonania Dyspozycji o, przyczynach tej odmowy oraz, w stosownych przypadkach, o Strona 3 z 6

4 sposobie skorygowania błędów, które spowodowały odmowę w sposób wskazany w ust. 5, chyba, że powiadomienie takie jest niedopuszczalne na mocy odrębnych przepisów. 5. Zleceniodawca, będący Klientem, może otrzymywać powiadomienie dotyczące odmowy wykonania Dyspozycji, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatów umieszczanych w Bankowości elektronicznej lub w inny sposób, o ile zostanie on uzgodniony z Bankiem w treści Umowy Produktowej. 6. Jeżeli odmowa realizacji Dyspozycji jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji, Bank realizuje Dyspozycje wyłącznie w oparciu o Unikatowy identyfikator podany przez Zleceniodawcę (Klienta). 7. Dyspozycje wykonane zgodnie z podanym przez Zleceniodawcę Unikatowym identyfikatorem traktuje się jako wykonane prawidłowo, bez względu na dostarczone przez Zleceniodawcę inne dane beneficjenta 8. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z Dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku, Bank dokonuje korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej Dyspozycji/zgody Klienta. 9. Za wyjątkiem Dyspozycji wiążących się ze zmianą Umowy lub zawarciem albo zmianą treści Umów Produktowych, Dyspozycje złożone przez Klienta są realizowane i rozliczane na zasadach i w terminach przewidzianych w Umowie Produktowej, której dana Dyspozycja dotyczy, jednakże nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba że inny termin realizacji wynika z Dyspozycji Klienta. 10. Kwoty Dyspozycji realizowanych za pośrednictwem Bankowości elektronicznej mogą być ograniczone limitem ustalonym przez Klienta. W przypadku udostępnienia przez Bank takiej funkcjonalności, ustalenie limitów może nastąpić za pomocą Dyspozycji złożonych w Systemie transakcyjnym lub przez kontakt telefoniczny z Konsultantem Contact Center. 11. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Klienta za pośrednictwem Bankowości elektronicznej oraz potwierdzenia złożenia Dyspozycji wysyłane przez Bank będą nagrywane i/lub utrwalane w dowolnej formie przez Bank, a także będą przechowywane do celów dowodowych. 12. Sposób, formę i terminy informowania Klienta o wykonanych operacjach, pobranych opłatach i prowizjach określają właściwe Umowy Produktowe, na podstawie których Bank prowadzi Rachunki. 13. Zasady bezpieczeństwa usług Bankowości elektronicznej 1. Bank, świadcząc usługi Bankowości elektronicznej zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa wykonywania Dyspozycji, z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. 2. Klient zobowiązany jest skutecznie zabezpieczyć Login oraz hasła i nie udostępniać ich osobom trzecim. 3. Klient nie może przekazywać danych o charakterze bezprawnym i zobowiązany jest stosować się do zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas korzystania z Bankowości elektronicznej. W tym celu Klient powinien z należytą starannością chronić dane wykorzystywane do identyfikacji i weryfikacji jego tożsamości w Bankowości elektronicznej. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie powyższych danych osobom trzecim. 4. W przypadku utraty lub podejrzenia utraty wyłącznej kontroli nad danymi służącymi do logowania do usługi Bankowości elektronicznej (Login/Hasło telefoniczne/hasło internetowe) lub ich kradzieży albo w przypadku ich nieuprawnionego użycia lub podejrzenia nieuprawnionego użycia, Klient i/lub pełnomocnik Klienta są zobowiązani skontaktować się telefonicznie z Konsultantem Contact Center w celu zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej lub anulowania danych do logowania. 5. W przypadku zgłoszenia telefonicznego warunkiem przyjęcia przez Konsultanta Contact Center tego zgłoszenia jest podanie informacji pozwalających na jednoznaczną identyfikację osoby, na rzecz której jest świadczona usługa Bankowości elektronicznej, takich jak imię, nazwisko, datę urodzenia oraz nazwisko rodowe matki. 6. Bank nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca się jednak, aby Klient upewnił się, czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne. Bank publikuje w Witrynie internetowej rekomendacje (wymogi) techniczne, których spełnienie umożliwia dostęp do usług Bankowości internetowej oraz rekomendacje w zakresie bezpieczeństwa transakcji internetowych w celu ochrony przed szczególnymi zagrożeniami powodowanymi poprzez łączenie się z siecią internetową. 7. Bank nie gwarantuje poprawności pracy Systemu Bankowości internetowej w przypadku korzystania z Systemu w sposób niezgodny z rekomendacjami technicznymi udostępnionymi zgodnie z ust. 6 powyżej. 8. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Klienta są zabezpieczone w sposób trwały przez Bank i stanowią dowody w przypadku sytuacji spornych. 9. Bank zaleca Klientowi regularne zapoznawanie się z treścią wiadomości wysyłanych przez Bank za pośrednictwem Systemu transakcyjnego. 14. Zablokowanie usługi Bankowości elektronicznej 1. W przypadku trzykrotnego błędnego podania hasła podczas identyfikacji Klienta w ramach usługi Bankowości elektronicznej, Bank zablokuje dostęp do usług Bankowości elektronicznej. 2. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej w przypadku uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Bankowości elektronicznej. Za uzasadnione przyczyny uznaje się: a) udostępnienie numeru Login/hasła osobom nieuprawnionym, b) uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa przez Klienta w związku z korzystaniem z usługi Bankowości elektronicznej, c) wykorzystanie usługi Bankowości elektroniczne niezgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Bank ma prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej w związku z podejrzeniem nieuprawnionego użycia Bankowości elektronicznej lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej oraz z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Klienta zdolności kredytowej dla usługi Bankowości elektronicznej, gdy korzystanie z usługi Bankowości elektronicznej jest związane z korzystaniem przez Klienta z udzielonego mu Kredytu. 4. Bank poinformuje Klienta, w uzgodniony z Klientem sposób o zablokowaniu usługi Bankowości elektronicznej przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. 5. Bank odblokuje dostęp do usługi Bankowości elektronicznej niezwłocznie po ustaniu podstaw do utrzymywania blokady. 6. Klientowi przysługuje prawo do zablokowania dostępu do usługi Bankowości elektronicznej, a także do zmiany numeru Login oraz Hasła internetowego oraz Hasła telefonicznego w przypadku wystąpienia podejrzeń o możliwości wejścia osób trzecich w ich posiadanie oraz w innych uzasadnionych przypadkach. 7. Zablokowanie usługi lub zmianę numeru Login/Hasła internetowego/hasła telefonicznego należy dokonać poprzez Contact Center. 8. Odblokowanie usług zablokowanych przez Bank z przyczyn określonych w ust. 1 nin. paragrafu następuje po dodatkowej weryfikacji tożsamości Klienta. 15. Bankowość elektroniczna pozostałe postanowienia 1. Pełna funkcjonalność (zakres) Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej jest prezentowana w Witrynie internetowej. 2. Szczegółowe zasady i tryb udostępniania przez Bank Komunikatu Klientowi korzystającemu z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej określa Regulamin. 3. Klient jest zobowiązany do nieujawniania takich informacji o działaniu usługi bankowości elektronicznej, których ujawnienie może spowodować nieskuteczność mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo Dyspozycji składanych przez Klienta. Klienta obciążają Dyspozycje złożone przez osoby, którym udostępnił informacje określone w zdaniu pierwszym. 4. Jeśli wymagają tego względy techniczne/konserwacyjne Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości internetowej lub/i Bankowości telefonicznej, za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenie. O przewidywanym terminie i czasie zawieszenia możliwości korzystania z Bankowości internetowej Bank uprzedzi (poprzez komunikat w Witrynie internetowej) na co najmniej 5 dni przed planowanym zawieszeniem. 5. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa Bank może czasowo ograniczyć dostęp do wszystkich bądź poszczególnych funkcjonalności Bankowości internetowej lub/i Bankowości telefoniczne, za pośrednictwem kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. Bank dołoży wszelkich starań w celu zminimalizowania zakresu oraz czasu trwania ograniczenia wynikającego z zawieszenie. Jeżeli w wyniku braku dostępu do Bankowości elektronicznej Klient (do wszystkich lub wybranych usług bankowych za pośrednictwem Bankowości elektronicznej z powodów wskazanych w ust. 4 i ust. 5 Klient poniesie szkodę ma on możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. 6. Bank udostępnia Klientowi informacje o wykonanych dyspozycjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez udostępnienie historii Operacji na rachunkach prowadzonych na podstawie umów wymienionych w 1 ust Klient zgłasza Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w sposób określony w ust. 6 powyżej w terminie określonym w regulaminach dotyczących właściwego rachunku. 8. W pozostałym zakresie, do Umowy Rachunku mają zastosowanie postanowienia zawarte w odpowiednich Umowach Produktowych oraz w Regulaminie. 9. Bank może rozwiązać Umowę o usługi Bankowości elektronicznej na zasadach określonych w 3 ust. 10 niniejszej Umowy. 16. Ograniczenia w posługiwaniu się Bankowością internetową lub Bankowością telefoniczną 1. Bank zastrzega, że posługiwanie się Bankowością internetową lub Bankowością telefoniczną nie jest możliwe dla wszystkich czynności, tj., w sytuacji, gdy istnieją ograniczenia w zawieraniu Umów Produktowych z wykorzystaniem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej, o których mowa Umowie 2. W przypadku, gdy istnieją ograniczenia w wykonywaniu danej czynności z wykorzystaniem Bankowości internetowej lub Bankowości telefonicznej, i w związku z tym konieczne jest wykonanie danej czynności w zwykłej formie pisemnej, Klient może dokonać tego korespondencyjnie, przesyłając stosowne pismo na adres Banku lub o ile Bank udostępni taką funkcjonalność podpisując stosowne pismo w obecności upoważnionego przedstawiciela Banku wysłanego do Klienta przez Bank. Upoważniony przedstawiciel Banku odbiera wówczas od Klienta podpisane przez niego pismo i dostarcza je do Banku. Czynność jest skuteczna z chwilą dostarczenia do Banku oświadczenia w formie pisemnej. 17. Opłaty i prowizje Strona 4 z 6

5 1. Z tytułu zawarcia niniejszej Umowy Bank nie pobiera opłat i prowizji. 2. Z tytułu udostępnienia Klientowi Bankowości elektronicznej Bank nie pobiera od Klienta opłat i prowizji. 3. Opłaty i prowizje są pobierane przez Bank w związku z czynnościami bankowymi realizowanymi na podstawie Umów Produktowych zawieranych przez Klienta z Bankiem. Wysokość tych opłat i prowizji jest każdorazowo określona w Umowie Produktowej oraz we właściwej dla danej Umowy Produktowej Tabeli opłat i prowizji. 18. Dane kontaktowe i korespondencyjne Klienta 1. Wszelka korespondencja wysyłana przez Bank do Klienta w formie pisemnej (papierowej) oraz oświadczenia woli Banku dotyczące Umowy i Umów Produktowych wymagające zachowania formy pisemnej kierowane będą na adres korespondencyjny podany na wstępie Umowy. 2. Bank będzie wykonywał obowiązki wynikające z niniejszej Umowy i z Umów Produktowych, które Klient zawrze z Bankiem, przy użyciu adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego, podanych na wstępie Umowy. 3. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą pocztową powinna być wysyłana na następujący adres: Open Finance SA, Skrytka pocztowa nr 39, Warszawa 13. Wszelka korespondencja, którą Klient w związku z Umową kieruje do Banku drogą elektroniczną powinna być wysyłana na następujący adres poczty elektronicznej 4. Podanie danych, o których mowa w ust. 2, jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania przez Klienta skutkować będzie odmową realizacji przez Bank postanowień Umowy oraz odmową zawarcia Umów Produktowych, z uwagi na to, że powyższe dane są niezbędne do przekazywania Klientowi informacji niezbędnych do korzystania z Bankowości elektronicznej oraz nawiązania, ukształtowania treści i zmiany stosunków prawnych między Stronami (zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 5. Na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego przekazywane będą przez Bank krótkie wiadomości tekstowe SMS, związane z wykonaniem niniejszej Umowy oraz Umów Produktowych, które Klient zawrze z Bankiem. 6. Klient zobowiązany jest do powiadamiania Banku w formie pisemnej o zmianach danych adresowych podanych na wstępie niniejszej Umowy, zmianach adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, oraz o zmianach danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, niezwłocznie po zaistnieniu tych zmian. 7. Jeżeli Klient nie wykona obowiązku podania nowych danych adresowych, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Bank będzie uprawniony do ustalenia nowego adresu Klienta i pobrania z tego tytułu stosownej opłaty w wysokości określonej w Tabeli opłat i prowizji. 19. Przepisy końcowe 1. Postanowienia niniejszej Umowy oraz Umów Produktowych zawartych na jej podstawie, zastępują postanowienia wcześniej zawartych przez Strony umów regulujących stosunki prawne (materię) określone w Umowie i Umowach Produktowych, o ile umowy takie zostały między Stornami zawarte przed zawarciem niniejszej Umowy Celem postanowień sformułowanych w poprzednim zdaniu jest dostosowanie treści stosunków prawnych łączących Strony w sposób umożliwiający pełną realizację postanowień określonych w Umowie w szczególności właściwą obsługę Umów Produktowych za pośrednictwem Bankowości Internetowej, realizację dyspozycji Klienta składanych za pośrednictwem usług świadczonych w ramach tej Bankowości oraz zawieranie nowych Umów Produktowych lub modyfikacje dotychczasowych. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że powyższe postanowienia nie stanowią odnowienia w rozumieniu art. 506 k.c. w zakresie stosunków prawnych określonych powyżej, których treść zostaje jedynie zmodyfikowana w zakresie i celu określonym powyżej natomiast nie powoduje umorzenia zobowiązań Stron bądź zmiany podstawy prawnej ich świadczeń. W szczególności oznacza to, że nie ulegają zmianie: Loginy i Hasła (z wyłączeniem Kodów autoryzacji) udostępnione Klientowi (o ile uprzednio nie zostały przez Klienta zmienione), okresy obowiązywania umów wskazanych w pierwszym zdaniu niniejszego ustępu (z wyłączeniem sytuacji, gdy wg nowego brzmienia umowy te, dotychczas zawarte na czas oznaczony, zostają na mocy nowych postanowień przedłużone na czas nieoznaczony), numery rachunków bankowych i rachunków do spłaty należności z tytułu wydanych kart płatniczych, numery kart płatniczych i okres ich ważności (liczony od daty wydania), zlecenia stałe, limity transakcji, terminy spłaty oraz kwoty zaciągniętych zobowiązań, chyba, że Strony postanowią inaczej. Powyższe zmiany pozostają również bez wpływu na stan środków pieniężnych (saldo) zgromadzonych na rachunkach bankowych, wysokość zadłużenia Klienta związanego z wykorzystaniem limitów z tytułu kredytów udzielonych na podstawie umów o karty kredytowe i debety (limity kredytowe) w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych, terminy spłaty zobowiązań wynikających z tych umów, chyba, że nowego brzmienia Umów wynika co innego. Lokaty założone przed dniem zawarcia Umowy ulegają odnowieniu lub wypowiedzeniu na zasadach określonych w nowym brzmieniu. 2. Komunikacja pomiędzy Bankiem a Klientem jest realizowana w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej odpowiednio za pośrednictwem usługi Bankowości internetowej przy użyciu Systemu transakcyjnego lub Witryny internetowej, za pośrednictwem usługi Bankowości telefonicznej przy skorzystaniu z Contact Center, poczty elektronicznej lub listownie. Wyjątkiem od zasady wyboru przez Stronę przekazującą informacje lub dokonującą zgłoszenia środka porozumiewania się, są sytuacje gdy Umowa lub Regulamin dla dokonania przez Bank lub Klienta czynności danego rodzaju wymagają zachowania formy pisemnej lub innej formy szczególnej. W takich przypadkach swoboda wyboru przez Stronę środka porozumiewania się jest ograniczona do tych środków porozumiewania się, które pozwalają na zachowanie wymaganej formy. 3. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 4. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim. 5. Klient w okresie obowiązywania Umowy ma prawo żądać w każdym czasie udostępnienia Mu przez Bank postanowień Umowy i Regulaminu oraz informacji określonych w art. 27 UUP, w postaci papierowej lub na innym trwałym nośniku informacji. Za zgodą Klienta informacje te mogą być dostarczone pocztą elektroniczną, o ile dostarczenie w takiej postaci umożliwia dostęp do przekazywanych informacji przez okres właściwy do celów dostarczenia tych informacji i pozwala na odtworzenie przekazanych informacji w niezmienionej postaci. 6. Prawem właściwym do zawarcia i wykonywania Umowy, do której stosuje się niniejszy regulamin oraz do rozstrzygania sporów z niej wynikających, jest prawo polskie. 7. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd powszechny właściwy miejscowo na zasadach ogólnych. 8. Klientowi przysługuje prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z Umowy przez Arbitra Bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, z zastrzeżeniem, że przedmiotem postępowania przed Arbitrem Bankowym mogą być wyłącznie spory w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Bank czynności bankowych lub innych, których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż kwota złotych. Do postępowania przed Arbitrem Bankowym ma zastosowanie Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępny na stronie 9. Regulamin stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową. Odpowiednie postanowienia Regulaminu będą także miały zastosowanie do stosunków prawnych, które powstaną pomiędzy Stronami po zawarciu którejkolwiek z Umów Produktowych. 10. Wszelkie oświadczenia oraz doręczenia dokonywane w związku z Umową (oraz z Umowami Produktowymi, o ile nie sprzeciwia się to wyraźnemu postanowieniu Umowy lub Regulaminu) mogą następować: a) korespondencyjnie przesyłką listową na adresy Stron podane w Umowie lub b) drogą elektroniczną przy wykorzystaniu Systemów Bankowości telefonicznej lub Bankowości internetowej, zgodnie z postanowieniami Umowy i Regulaminu. 11. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 12. Umowa podlega prawu polskiemu. 13. Zgodnie z treścią przepisów Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity DzU z 2010 r. Nr 46 poz. 276, z późn. zm.), Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku w przypadku zaistnienia zmian personalnych/adresowych, a także zmian w zakresie informacji przekazywanych Bankowi w składanych dokumentach i oświadczeniach. 14. Bank, na podstawie ustawy, o której mowa w ust. 18, i w sytuacjach w niej wskazanych, ma prawo m.in. do: a) stosowania wobec Klienta środków bezpieczeństwa finansowego wskazanych w art. 8b ust. 3 ww. ustawy, b) odmowy wykonania Dyspozycji, c) rozwiązania Umowy, d) nienaliczania należnych odsetek i prowizji (dotyczy zamrożonych środków). 19. Klient oświadcza, że przed podpisaniem niniejszej Umowy zapoznał się ze wzorem niniejszej Umowy, wzorem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w 4 ust. 2 Umowy Regulaminem i akceptuje ich treść. Załącznik - Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline data i czytelny podpis Klienta data, pieczęć i podpisy osób działających za Bank Potwierdzam odbiór Umowy /data/ /podpis Klienta/ Strona 5 z 6

6 Stwierdzam autentyczność podpisu oraz zgodność zawartych w niniejszej Umowie danych osobowych z przedłożonymi dokumentami tożsamości. (Dotyczy jedynie umów zawieranych w Placówce Dystrybutora) /miejscowość i data/ /pieczątka imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku/ Strona 6 z 6

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek

Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek Załącznik nr 1 Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin funkcjonowania systemu i udzielania pożyczek, zwany dalej Regulaminem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013

U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 operacja... realizowana w ramach działania... kod działania W dniu...w...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK przedsiębiorców prowadzących działalność w formie spółki cywilnej zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA

Regulamin świadczenia usługi Bankowości Telefonicznej Getin Noble Banku SA Regulamin świadczenia usługi Bankowości Getin Noble Banku SA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i zakres świadczenia przez Getin Noble Bank SA usługi Bankowości na rzecz Użytkowników.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisaną pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych

Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych Regulamin dostępu do informacji o kredytach hipotecznych w Systemie Bankowości Internetowej Banku BPH dla Klientów indywidualnych 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich Bank BPH S.A. umożliwia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, TELEFONICZNĄ ORAZ W PLACÓWCKACH DYSTRYBUTORA Warszawa, dnia 24.10.2008 r. (zmieniony w dniu 28.03.2013 r.) 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, 01-208

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

SANTANDER CONSUMER BANK S.A.

SANTANDER CONSUMER BANK S.A. Umowa ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego Zawarta w dniu pomiędzy: SANTANDER CONSUMER BANK S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Bankowość Internetowa Noble Banku służy do składania przez Klientów dyspozycji płatniczych, zakładania lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Openonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki.

Operacja..., realizowana w ramach działania..., poddziałania..., typu operacji., umowy pożyczki nr, zwanej dalej umową pożyczki. U M O W A rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Operacja......., realizowana w

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 Autoryzacja Bank Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r. Postanowienia ogólne. Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora 1 Bank Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą internetową, telefoniczną oraz w placówkach dystrybutora Warszawa, dnia 29.09.2010 r. (zmieniony w dniu 13.01.2014 r.) 1 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej Witryna Getinonline Postanowienia ogólne. Definicje 1 1. Niniejszy Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA

Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia Zapłaty w Alior Banku SA obowiązuje od dnia 27.03.2017r. 1 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin realizacji rozliczeń w formie Polecenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II

Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Regulamin Promocji 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego II Obowiązuje od 17.12.2014 r. do 27.01.2015 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja

Bardziej szczegółowo

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO

WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO WZOR UMOWY KREDYTU SAMOCHODOWEGO UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

tabele funkcjonalności kanałów dostępu

tabele funkcjonalności kanałów dostępu tabele funkcjonalności kanałów dostępu 1. tabele funkcjonalności kanałów dostępu klient indywidualny założenie konta i aktywacja dostępu Złożenie wniosku o otwarcie konta Identyfikacja klienta Identyfikator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r.

Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II. Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. Regulamin promocji Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem Spłaty Kredytu Odnawialnego II Obowiązuje od 03.07.2014 r. do 15.07.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Wakacje kredytowe 2x0% z Ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online

Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online Regulamin Promocji Prowizja 0% za udzielenie kredytu samochodowego online I. Organizator Promocji 1. Promocja Prowizja 0% za udzielenie

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową

Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Umowa Konta Inteligo (Inteligo Konto Dziecka), zwana dalej umową Zawarta pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie.

Czas trwania Promocji obejmuje okres od dnia 14 listopada 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. włącznie. REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ: Bilet za transakcje 1. Nazwa sprzedaży premiowej Sprzedaż premiowa nosi nazwę: Bilet za transakcje, zwana jest dalej Promocją. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym.

REGULAMIN. świadczenia usługi bankowości internetowej. ebanknet. dla posiadaczy rachunków bankowych. w Banku Spółdzielczym. REGULAMIN świadczenia usługi bankowości internetowej ebanknet dla posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Białej Biała, czerwiec 2006 1 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne.... 3 II. Złożenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Franciszka Stefczyka z siedzibą w Gdyni, ul. Bohaterów Starówki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo