UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH"

Transkrypt

1 UMOWA O PAKIET PRODUKTÓW BANKOWYCH WRAZ Z UMOWĄ O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH Umowa zawarta w dniu w..pomiędzy: Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego wynosi ,00 złotych (wpłacony w całości), zwana dalej Bankiem a.. PESEL:.. lub DATA URODZENIA:.. nazwisko rodowe matki:.. zwaną/ym/ymi dalej Klientem / Posiadaczem lub Posiadaczem rachunku łącznie zwanych dalej Stronami o treści następującej: ROZDZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE I PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: a) ustalenie zakresu praw i obowiązków Stron wynikających z niniejszej umowy, na którą składają się: - Produkt wiodący - Umowa Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego w pakiecie wskazanym w Rozdziale II par. 3 ust.2 (dalej Umowa ROR ), lub Umowa o Konto Oszczędnościowe (dalej Umowa o Konto Oszczędnościowe ) w pakiecie wskazanym w Rozdziale V par.15 ust.2. Umowa o usługi Bankowości Internetowej, Umowa Bankowości Telefonicznej Getin Banku Umowa o usługi Bankowości Internetowej i Bankowości Telefonicznej Getin Banku zwana też łącznie Umowa Bankowości Elektronicznej (dalej Umowa o BE lub Umowa o BI i BT ) oraz Umowa o Kartę Debetową (dalej Umowa o Kartę Debetową ), Umowa o Konto Oszczędnościowe Skarbonka (dalej Umowa o Konto Oszczędnościowe Skarbonka ), Umowa ramowa o zawieranie terminowych lokat oszczędnościowych drogą elektroniczną (dalej Umowa Ramowa o zawieranie Lokat ) b) ustalenie zasad, trybu i formy zawierania przez Strony (dalej Umowa o zawieranie kolejnych Umów Produktowych ) następujących Umów Produktowych: Umowy Limitu Kredytowego w ROR, Umowy o Kartę Kredytową, Umowy o Celowe Konto Oszczędnościowe (dalej Umowa o Celowe Konto Oszczędnościowe ) Klient może otworzyć maksymalnie pięć Celowych Kont Oszczędnościowych z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 4 niniejszego paragrafu. 2. Umowy wskazane w ust. 1 lit. a oraz Umowa o zawieranie kolejnych Umów Produktowych zwane są dalej łącznie Umową Pakietową. 3. Zawarcie Umowy Pakietowej umożliwia zawieranie Umów Produktowych pozwalających na korzystanie z usług bankowych świadczonych na podstawie oferty skierowanej do Klientów korzystających z Bankowości Internetowej i Bankowości Telefonicznej Getin Banku. 4. Zawarcie i obsługa Umów Produktowych innych niż wymienione powyżej w ust.1 lit b), na zasadach określonych w niniejszej Umowie Pakietowej, będą możliwe, o ile Bank udostępni Klientowi taką możliwość. Umożliwienie zawierania i obsługi nowych Umów Produktowych nie wymaga podpisania Aneksu do Umowy Pakietowej. 5. Bank zapewnia dostęp do rachunków prowadzonych na podstawie umów wskazanych w niniejszej Umowie Pakietowej w Placówkach Banku, jak również za pomocą Bankowości Elektronicznej. Na warunkach określonych w Rozdziale III, Bank zapewnia również dostęp do funkcjonalności o charakterze informacyjnym i pomocniczym, związanych z usługami bankowymi świadczonymi na rzecz Klientów w oparciu o umowy określone w niniejszej Umowie Pakietowej. 2. Definicje Wyrażenia pisane w Umowie Pakietowej wielką literą i niezdefiniowane inaczej w tej umowie lub regulaminach do umów określonych w Rozdziałach. ROZDZIAŁ II. UMOWA RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWEGO 3. Postanowienia wstępne 1. Bank otwiera rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w złotych polskich nr..zwany dalej Rachunkiem ROR i zobowiązuje się względem Posiadacza do przechowywania jego środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, w tym Transakcji Płatniczych, na warunkach określonych w niniejszej Umowie ROR oraz zgodnie z Regulaminem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego Getin Banku, zwanym dalej Regulaminem ROR. 2. Rachunek ROR będzie prowadzony w pakiecie Posiadacz wyraża zgodę na następujący sposób informowania o stanie Rachunku, zrealizowanych Transakcjach Płatniczych i saldzie Rachunku: a) sposób udostępniania wyciągów:.. Wybór wysyłki pocztą, jako sposobu udostępniania wyciągów wiąże się z naliczeniem przez Bank opłaty w wysokości określonej w Tabeli prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku ( Tabela ). b) częstotliwość sporządzania wyciągów:.. Dostarczenie powyższych informacji w wyżej określony sposób stanowi uzgodnienie przewidziane w art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 1 UUP. W przypadku rachunków wspólnych do zmiany sposobu udostępniania wyciągów/częstotliwości sporządzania wyciągów wystarczające jest oświadczenie jednego ze Współposiadaczy. 4. Wszelkich Dyspozycji wypłat Bank dokonuje w granicach kwoty dostępnej na Rachunku ROR. 5. Realizacja Dyspozycji następuje po okazaniu przez Posiadacza lub Pełnomocnika (zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) ważnego dokumentu tożsamości oraz złożeniu przez Posiadacza lub Pełnomocnika podpisu zgodnego z wzorem podpisu złożonym w Banku na dokumentach wskazanych w Regulaminie ROR. Wycofanie zgody na realizację Zlecenia Płatniczego następuje przez jego odwołanie 6. Realizacja Dyspozycji wpłaty/wypłaty gotówkowej następuje w dacie złożenia i autoryzacji tej dyspozycji w Banku, z zastrzeżeniem Dyspozycji składanych w Placówkach Franczyzowych. Dyspozycje są realizowane przez Bank w Dniach roboczych. Szczegółowe zasady realizacji Dyspozycji składanych w Placówkach Franczyzowych zostały określone w Regulaminie ROR. 7. Posiadacz nie może odwołać złożonej Dyspozycji od chwili jej otrzymania przez Bank, z tym zastrzeżeniem, że odwołanie przez Posiadacza niezrealizowanej Dyspozycji w postaci polecenia zapłaty oraz zlecenia stałego może nastąpić nie później niż do końca Dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień obciążenia Rachunku ROR. W przypadku Dyspozycji w postaci polecenia przelewu, Posiadacz może odwołać Dyspozycję, gdy proces jej realizacji nie został jeszcze rozpoczęty. Odwołanie Dyspozycji może nastąpić w takich formach, w jakich jest dopuszczalne jej złożenie. 8. W przypadku odmowy realizacji Dyspozycji, Bank przekazuje Posiadaczowi powiadomienie o odmowie wykonania Dyspozycji zgodnie z postanowieniami Regulaminu ROR. Jeżeli odmowa realizacji Dyspozycji jest uzasadniona, za powiadomienie o odmowie Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w 23 Umowy Pakietowej. Przyczyny odmowy realizacji Dyspozycji wskazane są w Regulaminie ROR. 9. Dyspozycje, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank realizuje w dniu ich złożenia lub najpóźniej w następnym Dniu roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba, że z treści Dyspozycji wynika termin późniejszy. 10. W odniesieniu do Dyspozycji, do których nie mają zastosowania przepisy UUP, Bank odpowiada za terminowe i zgodne z treścią wykonanie Dyspozycji. Odpowiedzialność ta została opisana w Regulaminie ROR. 11. W przypadku otwarcia Rachunku ROR wspólnego (prowadzonego dla dwóch osób fizycznych), stosuje się postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie i Regulaminie ROR. 12. Każda z osób, które zawarły Umowę ROR jako Klient, zwana jest z osobna Współposiadaczem. 13. Rachunek ROR jest prowadzony jako rachunek rozłączny, co oznacza, że każdy ze Współposiadaczy tego Rachunku ROR może samodzielnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku ROR, z zastrzeżeniem ust Do zawarcia Umowy ROR wymagane jest współdziałanie wszystkich Współposiadaczy. 15. Bank, pobiera opłaty i prowizje za wykonanie czynności wynikających z Umowy ROR lub związanych z jej obsługą lub zmianą jak również za inne czynności wykonywane na polecenie Posiadacza zgodnie z Tabelą. 16. Umowa ROR została zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę ROR zawartą na czas nieokreślony. 17. Posiadacz może złożyć oświadczenie o rozwiązanie Umowy ROR bez podania przyczyn. Rozwiązanie Umowy ROR przez Posiadacza może nastąpić w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy ROR dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 18. Bank jest uprawniony do rozwiązania Umowy ROR z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia, z ważnych przyczyn określonych w Regulaminie ROR. 19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Umowie ROR stosuje się postanowienia Regulaminu ROR. ROZDZIAŁ III. UMOWA O USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ GETIN BANKU (UMOWA O BE) 4. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie niniejszej Umowy o BE, Bank udostępnia Klientowi Bankowość Elektroniczną na warunkach określonych w Umowie o BE oraz zgodnie z Regulaminem BE. 2. Obsługa Klienta w Bankowości Internetowej prowadzona jest poprzez Witrynę Internetową dostępną pod adresem Obsługa Klienta w Bankowości Telefonicznej prowadzona jest za pośrednictwem urządzeń sieci telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych. 3. Na zasadach określonych w niniejszej Umowie o BE oraz w Regulaminie BE, Bank zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Klienta otwartych i prowadzonych na podstawie Umów Produktowych (dalej Rachunki ), za pośrednictwem urządzeń łączności przewodowej lub bezprzewodowej wykorzystywanych przez Klienta, a także do wykonywania Operacji, składania Dyspozycji lub innych czynności zleconych przez Klienta. Klient otrzymuje również dostęp do innych usług, w tym dodatkowych usług, na zasadach określonych w Regulaminie BE. 4. Bank obciąży właściwy rachunek Klienta kwotą Operacji/Dyspozycji dokonanych/złożonych za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej należnymi Bankowi opłatami i prowizjami. Właściwym rachunkiem będzie ten, z którego zlecono Operację lub do którego złożono Dyspozycję. 5. Klient ponosi koszty korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, tj. koszty korzystania z sieci telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych, według taryfy swojego operatora. 5. Zakres przedmiotowy usługi Bankowości Elektronicznej. Umowa Ramowa o zawieranie Lokat. 1. Za pośrednictwem odpowiedniego kanału dostępu, w ramach usług Bankowości Elektronicznej, Klient może, na zasadach określonych w niniejszej Umowie o BE, właściwej Umowie Produktowej, Umowie Ramowej o zawieranie Lokat, w Regulaminie BE oraz w Regulaminie rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku (dalej Regulamin Lokat ): a) z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 19 ust. 1 Umowy, składać wiążące oświadczenia woli wobec Banku związane z dokonywaniem czynności bankowych, w tym zmiany niniejszej Umowy o BE oraz zawierania nowych lub zmiany Umów Produktowych, b) odbierać oświadczenia woli Banku złożone elektronicznie w sprawach, o których mowa w lit. a) powyżej, c) składać oświadczenia woli dotyczące wykonania (realizacji) przez Bank Operacji (Dyspozycje).

2 Strony zgodnie postanawiają, że oświadczenia woli związane z dokonywaniem czynności bankowych, złożone drogą elektroniczną, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, spełniają wymagania formy pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) (tzw. równoważna forma pisemna). 2. Szczegółowe informacje na temat funkcjonalności i usług dostępnych za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej znajdują się w Regulaminie BE. 3. W ramach Bankowości Elektronicznej, Klient może otwierać i zamykać rachunki terminowych lokat oszczędnościowych (dalej zwane w skrócie Lokatami ). 4. Warunki otwierania i prowadzenia Lokat określone są w niniejszej Umowie Ramowej o zawieranie Lokat, Regulaminie Lokat, Tabeli oprocentowania i Tabeli. Warunki ofertowe Lokat, tj. okres na jaki może być otwarta Lokata i wysokość oprocentowania Lokaty (zależna od rodzaju, okresu trwania i kwoty Lokaty), jak również minimalna kwota Lokaty oraz odnawialność Lokaty ustalone są zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku lub uchwałą Zarządu Banku i podawane do wiadomości Klientów m.in. na tablicy ogłoszeń w Placówkach Banku i w Placówkach Franczyzowych, publikowane na stronie internetowej Banku pod adresem oraz w Witrynie Internetowej. Warunki te obowiązują do czasu ich zmiany, poprzez ogłoszenie nowych warunków ofertowych w sposób opisany w poprzednim zdaniu. Bank może oferować jednocześnie kilka rodzajów Lokat (określanych nazwami handlowymi), różniących się warunkami ofertowymi. 5. Klient może założyć Lokatę w złotych polskich, składając Dyspozycję założenia Lokaty za pośrednictwem usługi Bankowości Elektronicznej. Wysokość oprocentowania Lokaty jest uzależniona od rodzaju, kwoty i czasu trwania Lokaty oraz daty wpływu środków pieniężnych Klienta na rachunek Lokaty. Klient za pośrednictwem Bankowości Internetowej zakłada Lokatę bezgotówkowo, za pomocą odpowiedniego formularza Dyspozycji założenia Lokaty udostępnionego w Witrynie Internetowej, poprzez wybranie opcji założenia Lokaty. Szczegółowe zasady wypełnienia formularza zawiera Regulamin Lokat. Przy wykorzystaniu Bankowości Telefonicznej Klient zakłada Lokatę bezgotówkowo, składając ustną Dyspozycję założenia Lokaty za pośrednictwem Infolinii, Realizacja Dyspozycji założenia Lokaty następuje na warunkach określonych w Regulaminie Lokat. Każda Lokata stanowi odrębny stosunek prawny pomiędzy Klientem a Bankiem. 6. Lokata jest zawierana z chwilą wpływu środków pieniężnych z rachunku wybranego przez Klienta w Dyspozycji założenia Lokaty, na warunkach ofertowych obowiązujących w dniu założenia Lokaty, tj. w dacie wpływu środków pieniężnych na rachunek Lokaty. Za początek okresu deponowania środków przyjmuje się dzień wpływu środków na rachunek Lokaty, a w przypadku odnowienia się Lokaty ostatni dzień okresu poprzedniego. Złożenie Dyspozycji, o której mowa w ust. 5 oznacza zgodę Klienta na związanie ww. warunkami otwarcia i prowadzenia Lokaty. 7. Środki pieniężne wpłacone na rachunek Lokaty i wypłacone z tego rachunku w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. Oprocentowanie środków pieniężnych złożonych na rachunku Lokaty rozpoczyna się od dnia ich wpływu/wpłaty do Banku, a kończy się z dniem poprzedzającym ich wypłatę włącznie. 8. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Lokaty są naliczane i dopisywane do salda rachunku Lokaty w ostatnim dniu każdego miesiąca lub w dniu zamknięcia rachunku, zgodnie z warunkami wybranej Lokaty. 9. Należne Klientowi odsetki pomniejszane są o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten na dzień zawarcia niniejszej Umowy Ramowej o zawieranie Lokat wynosi 19%. 10. Kwota Lokaty wraz z odsetkami lub odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta zgodnie z warunkami wybranej Lokaty. Klient może złożyć, do dnia poprzedzającego ostatni dzień okresu deponowania środków, Dyspozycję dotyczącą wykonania w ostatnim dniu okresu deponowania środków przelewu odsetek i/lub kapitału wraz z odsetkami na wskazany rachunek prowadzony w Banku. Dyspozycja ta może zostać zlecona w Placówce Banku, Placówce Franczyzowej, poprzez Infolinię lub w Witrynie Internetowej. 11. Lokata jest odnawialna na zasadach obowiązujących w Banku w dniu odnowienia (informacja o zasadach odnowienia dostępna jest na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem lub na Infolinii) lub w przypadku, gdy Lokata ma charakter nieodnawialny środki z zakończonej Lokaty są przekazywane na rachunek, z którego została założona lub zgodnie z Dyspozycją Klienta. 12. Wysokość oprocentowania środków deponowanych na rachunku Lokaty Bank określa każdorazowo w momencie zakładania Lokaty w Bankowości Internetowej lub za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej a ponadto podaje do wiadomości Klientów w formie oferty w Bankowości Internetowej i Bankowości Telefonicznej (informacja za pośrednictwem Infolinii) lub na stronie internetowej Banku dostępnej pod adresem 13. Wypłata środków z Lokaty przed zakończeniem okresu na jaki środki zostały zdeponowane powoduje zerwanie Lokaty. Skutki zerwania Lokaty założonej za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej określone są w imiennym potwierdzeniu założenia Lokaty dostarczonym Klientowi zgodnie z ust. 14 poniżej. Skutki zerwania Lokaty założonej za pośrednictwem Bankowości Internetowej określone są w Witrynie Internetowej. 14. Imienne potwierdzenie założenia Lokaty za pośrednictwem Bankowości Internetowej udostępniane jest Klientowi w Witrynie Internetowej - w formie elektronicznej. Imienne potwierdzenie założenia Lokaty za pośrednictwem Bankowości Telefonicznej Bank przesyła w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta w 27 ust 2 lit. a) adres poczty elektronicznej. W obu formach Klient ma możliwość ich pobrania, utrwalenia, odtwarzania i wydrukowania. Informacja o stanie Lokat oraz ich saldach udostępniana jest Klientowi w ramach usługi Bankowości Internetowej - elektronicznie w formie szczegółów Lokaty generowanych z wykorzystaniem usługi Bankowości Internetowej Getin Banku, natomiast w ramach usługi Bankowości Telefonicznej - poprzez kontakt z konsultantem Infolinii. 15. Klient ma możliwość zakładania, zrywania oraz zmiany warunków Lokat za pomocą Bankowości Elektronicznej, z zastrzeżeniem, że w czasie trwania Lokaty nie jest możliwa zmiana okresu deponowania środków. Zmiana okresu deponowania środków wymaga likwidacji istniejącej Lokaty i założenia nowej. 16. W ramach Bankowości Elektronicznej, Klient może również otwierać i zamykać rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w walutach obcych (dalej zwane Lokatami walutowymi ). Do Lokat walutowych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Lokat, zawarte w ust oraz ust z zastrzeżeniem ust Warunki ofertowe Lokat walutowych, oprócz informacji zawartych w ust. 4, zawierają również rodzaj waluty obcej, w jakiej Bank prowadzi Lokatę walutową. 18. Wypłata środków z Lokaty walutowej przed zakończeniem okresu deponowania środków, powoduje zerwanie Lokaty walutowej i - jeżeli Lokata walutowa wypłacona została w ciągu 1 miesiąca od jej założenia lub odnowienia utratę odsetek, a jeżeli Lokata walutowa wypłacona została w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od jej założenia lub odnowienia obniżenie oprocentowania do wysokości 0% w przypadku Lokaty walutowej prowadzonej w CHF lub obniżenie oprocentowania do wysokości 0,05% w przypadku lokat prowadzonych w EUR, USD, GBP w stosunku rocznym od dnia założenia lub odnowienia Lokaty walutowej. 6. Identyfikacja Klienta w systemie Bankowości Elektronicznej 1. Identyfikacja Klienta Bankowości Elektronicznej wymaga wpisania: a) Loginu Elektronicznego oraz Hasła Elektronicznego (Internetowego/Telefonicznego) b) Haseł jednorazowych dodatkowych zabezpieczeń realizacji Dyspozycji składanych poprzez Witrynę Internetową. 2. Login do Bankowości Elektronicznej, o którym mowa w ust. 3 poniżej zostanie dodatkowo wysłany na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w niniejszej Umowie, Hasło internetowe natomiast jest wysyłane w wiadomości SMS na numer telefonu komórkowego podany w niniejszej Umowie. 3. Login Elektroniczny do Bankowości Elektronicznej dla.. login:.. 7. Składanie i zatwierdzanie Dyspozycji w systemie Bankowości Elektronicznej. Zestawienia Operacji 1. Klient, chcąc złożyć dowolną Dyspozycję w systemie Bankowości Elektronicznej, musi uprzednio zalogować się do Witryny Internetowej przy użyciu Loginu Elektronicznego i Hasła (Internetowego). Dyspozycje wiążące się ze zmianą Umowy o BE, zawarciem lub zmianą treści Umów Produktowych (o ile Bank umożliwił dokonywanie takich czynności w postaci elektronicznej) lub cechujące się ryzykiem niepożądanego wypływu środków z Rachunków Klienta, wymagają Autoryzacji. Autoryzacja oznacza zatwierdzenie złożonej Dyspozycji przez wpisanie przez Klienta w odpowiednie pole w Witrynie Internetowej Hasła jednorazowego. 2. W przypadku odmowy wykonania Dyspozycji złożonej przez Klienta z przyczyn wskazanych w regulaminie właściwego rachunku, Bank niezwłocznie udostępni Klientowi informację na ten temat w Witrynie Internetowej, oznaczając taką Dyspozycję jako odrzuconą. 3. Złożenie Dyspozycji w Bankowości Telefonicznej następuje po elektronicznej identyfikacji Klienta, za pomocą przydzielonego mu Loginu Elektronicznego i Hasła Telefonicznego (tonowe wprowadzenie znaków przy użyciu klawiatury aparatu telefonicznego). 4. Pozostałe zasady składania i realizacji Dyspozycji określają Umowy Produktowe dotyczące właściwych rachunków (z których złożono Dyspozycje) oraz Regulamin BE. 5. Z wyjątkiem Dyspozycji wiążących się ze zmianą niniejszej Umowy o BE lub z zawarciem albo zmianą treści Umów Produktowych, Dyspozycje złożone przez Klienta są realizowane i rozliczane na zasadach i w terminach przewidzianych w Umowie Produktowej, której dana Dyspozycja dotyczy, jednak nie później niż w następnym Dniu Roboczym po dniu złożenia Dyspozycji, chyba że inny termin realizacji wynika z Dyspozycji Klienta. 6. Wszystkie Dyspozycje złożone przez Klienta za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej oraz potwierdzenia realizacji przez Bank Dyspozycji złożonych przez Klienta wysyłanych przez Bank, będą utrwalane w dowolnej formie przez Bank, a także będą przechowywane dla celów dowodowych. Sposób, formę i terminy informowania Klienta o wykonanych Operacjach, pobranych opłatach i prowizjach określają właściwe Umowy Produktowe, na podstawie których Bank prowadzi Rachunki. 8. Zasady obsługi Klienta w Samoobsługowych Oddziałach Getin Banku - Getin Point 1. Obsługa Klienta w Bankowości Elektronicznej prowadzona jest również poprzez Samoobsługowe Oddziały Getin Banku - Getin Point (dalej: Getin Point ). Wykaz punktów Getin Point udostępniany jest przez Bank na stronie internetowej Bank będzie na bieżąco aktualizował listę tych punktów. 2. Do Bankowości Elektronicznej udostępnianej za pomocą Getin Point odpowiednie zastosowanie mają postanowienia odnoszące się do Bankowości Elektronicznej zawarte w pozostałych paragrafach niniejszej Umowy o BE z zastrzeżeniem odrębności i wyłączeń wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w Regulaminie BE. 3. Pełny zakres funkcjonalności Bankowości Elektronicznej udostępnianej za pomocą Getin Point szczegółowo określony jest w Regulaminie BE. Bieżący zakres funkcjonalności Bankowości Elektronicznej udostępnianej za pomocą Getin Point prezentowany jest w Getin Point, a w przypadku rozszerzenia tego zakresu, Bank poinformuje o tym fakcie komunikatem umieszczonym w Witrynie Internetowej oraz w Getin Point. 4. Identyfikacja Klienta w Bankowości Elektronicznej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej, wymaga: a) wpisania Loginu Elektronicznego oraz Hasła Internetowego lub b) o ile Bank udostępni taką funkcjonalność - umieszczenia w czytniku aktywnej karty płatniczej wydanej przez Bank oraz wpisanie kodu PIN do tej karty jeśli Klient wcześniej aktywował poprawnie kartę płatniczą oraz posiada kod PIN do karty, lub c) wpisania numeru PESEL i dokonania biometrycznej weryfikacji tożsamości z wykorzystaniem technologii FingerVein, na zasadach określonych odrębną umową. 5. Autoryzacja Dyspozycji składanych w Bankowości Elektronicznej poprzez Getin Point wymaga wpisana Haseł jednorazowych lub autoryzacji z użyciem danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein. 6. W przypadku trzykrotnego błędnego podania Hasła Internetowego podczas identyfikacji lub trzykrotnej błędnej weryfikacji biometrią podczas identyfikacji lub trzykrotnej błędnej weryfikacji podczas identyfikacji kodem PIN do karty płatniczej wydanej przez Bank w ramach usług Bankowości Elektronicznej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point, Bank zablokuje dostęp do Bankowości Elektronicznej udostępnionej za pośrednictwem Getin Point oraz Bankowości Elektronicznej (wyłącznie w przypadku logowania z użyciem danych umieszczonych ust. 4 lit. a) przy użyciu danej metody logowania. 7. Przy wykorzystaniu Bankowości Elektronicznej udostępnianej za pomocą Getin Point możliwe jest zawieranie Umów Produktowych w postaci elektronicznej. Do zawarcia Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Getin Point niezbędne jest: a) uprzednie zawarcie umowy określającej zasady obsługi Klienta w Samoobsługowych Oddziałach Getin Banku - Getin Point, b) uprzednie zawarcie umowy o biometrię, w przypadku, gdy weryfikacja tożsamości Klienta oraz Autoryzacja dokonywana jest za pomocą danych biometrycznych z wykorzystaniem technologii FingerVein, c) rejestracja adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego Klienta, d) prawidłowe wypełnienie formularza danej umowy, udostępnianego przez Bank w Getin Point, e) złożenie oświadczenia woli poprzez dokonanie Autoryzacji w sposób określony w ust Pozostałe postanowienia 1. Pełna funkcjonalność Bankowości Elektronicznej jest prezentowana w Witrynie Internetowej i Regulaminie BE. 2. Bank udostępnia Klientowi informacje o wykonanych Dyspozycjach i zrealizowanych z tego tytułu rozliczeniach oraz pobranych opłatach i prowizjach w dowolnym momencie trwania Umowy, poprzez udostępnienie historii operacji na rachunkach prowadzonych w Getin Banku, udostępnionych poprzez Bankowość Internetową. 3. Klient zgłasza Bankowi zastrzeżenia do informacji udostępnionych w sposób określony w ust. 2 powyżej, w terminie określonym w regulaminach dotyczących właściwego rachunku. 4. W pozostałym zakresie, do Umów Rachunków mają zastosowanie odpowiednie postanowienia zawarte w Regulaminie BE oraz w rozdziale IX Postanowienia wspólne i końcowe niniejszej Umowy Pakietowej.

3 5. W przypadku, gdy Klient miał przed zawarciem niniejszej Umowy o BE dostęp do produktów poprzez system Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej, postanowienia zawarte w niniejszej Umowie o BE zastępują postanowienia umów określających sposób korzystania z systemu Bankowości Internetowej lub Bankowości Telefonicznej, które miały zastosowanie w tym przypadku, z zastrzeżeniem ust. 6. W zakresie nieuregulowanym Umową o BE, powyższa zmiana nie ma wpływu na umowy dotyczące produktów zawarte na podstawie umów określających sposób korzystania z systemu Bankowość Elektroniczną. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, dotychczasowy Login Elektroniczny i Hasła Elektroniczne (Internetowe/Telefoniczne), umożliwiające dostęp do systemu Bankowości Elektronicznych, mogą ulec zmianie. 7. Bank może rozwiązać Umowę o BE za uprzednim 2-miesięcznym wypowiedzeniem, dokonanym z ważnych powodów określonych w Regulaminie BE. Wypowiedzenie ostatniej Umowy ROR prowadzonej przez Bank dla Klienta w pakiecie, o którym mowa w 3 ust 2 Umowy Pakietowej lub Umowy o Konto Oszczędnościowe, o którym mowa w par.15 ust. 2 jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy o BE w części dotyczącej Bankowości Internetowej. 8. W przypadku zablokowania usługi Bankowości Elektronicznej przez Bank, Bank poinformuje o tym Klienta w sposób uzgodniony w 24 ust. 2 przed jej zablokowaniem, a jeżeli nie będzie to możliwe niezwłocznie po jej zablokowaniu. ROZDZIAŁ IV. UMOWA O KARTĘ DEBETOWĄ 10. Postanowienia wstępne 1. Postanowienia niniejszego rozdziału będą stosowane wyłącznie w przypadku wydania przez Bank karty debetowej do Rachunku ROR. 2. Określenia użyte w niniejszej Umowie o Kartę Debetową mają znaczenie nadane im w Regulaminie kart debetowych Getin Noble Bank S.A. (dalej Regulamin kart debetowych ). 3. Na podstawie Umowy o Kartę Debetową, Bank zobowiązuje się do wydawania kart debetowych (dalej: Karty ) na wniosek Posiadacza oraz obsługi i rozliczania operacji dokonywanych przy użyciu wydanych Kart w ciężar Rachunku wskazanego w 1 ust. 1 lit a) Umowy Pakietowej. 4. Posiadacz zobowiązuje się do zapłaty zobowiązań wynikających z Operacji wykonanych przy użyciu Karty wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami wskazanymi w Tabeli. Za operacje dokonane Kartami wydanymi na podstawie Umowy o Kartę Debetową, odpowiadają solidarnie wszyscy Współposiadacze Rachunku wspólnego. 5. W odniesieniu do Zleceń Płatniczych dokonywanych przez Posiadacza/Użytkownika przy użyciu Karty, w zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową o Kartę Debetową i Regulaminem kart debetowych, stosuje się postanowienia Umowy ROR. 11. Okres trwania Umowy o Kartę Debetową 1. Umowa o Kartę Debetową zawarta zostaje na czas nieokreślony. 2. Rozwiązanie Umowy o Kartę Debetową może nastąpić wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron. Posiadacz może w każdym momencie trwania Umowy o Kartę Debetową złożyć oświadczenie o jej rozwiązaniu. Rozwiązanie Umowy o Kartę Debetową następuje wówczas bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Kartę Debetową dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. Bank może rozwiązać Umowę o Kartę Debetową za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, dokonanym z ważnych powodów określonych w Regulaminie kart debetowych. 3. Skutkiem rozwiązania Umowy o Kartę Debetową jest zastrzeżenie wszystkich Kart przez Bank z momentem rozwiązania Umowy o Kartę Debetową. Rozwiązanie przez Posiadacza Umowy ROR jest jednoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy o Kartę Debetową i powoduje zastrzeżenie wszystkich Kart wydanych do tego rachunku z momentem rozwiązania Umowy ROR. 12. Używanie Karty oraz dokonywanie, potwierdzanie i rozliczanie Operacji 1. Posiadacz zobowiązany jest utrzymywać na Rachunku ROR środki zapewniające rozliczenie wszystkich Operacji dokonanych Kartą oraz należnych Bankowi opłat i prowizji. Posiadacz zobowiązany jest również do niezwłocznego zwrotu Bankowi kwot Operacji, wraz z należnymi Bankowi opłatami i prowizjami, dokonanych w trakcie ważności Karty, a rozliczonych przez Bank po zamknięciu Rachunku ROR, do którego Karta została wydana. 2. Zasady, terminy i sposób rozliczania Operacji, w tym sposób dokonywania przeliczeń walutowych, określone są w Regulaminie kart debetowych. 3. Dokonanie Operacji Kartą wymaga jej Autoryzacji przez Posiadacza/Użytkownika poprzez: a) potwierdzenie Kodem PIN w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej podania prawidłowego Kodu PIN, b) złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym treść Operacji w przypadku Operacji dokonywanej z fizycznym użyciem Karty, wymagającej złożenia podpisu zgodnego z wzorem podpisu umieszczonego na Karcie, c) użycie Karty poprzez umożliwienie odczytania danych Karty w przypadku Operacji, których dokonanie nie wymaga podanie Kodu PIN ani złożenia podpisu, d) podanie numeru Karty, daty ważności Karty oraz trzycyfrowego CVC2/CVV2 umieszczonego na rewersie Karty w przypadku Operacji dokonywanej bez fizycznego użycia Karty, takich jak zamówienia pocztowe, telefoniczne lub internetowe, e) zbliżenie Karty w przypadku Operacji dokonywanej z wykorzystaniem funkcjonalności zbliżeniowej Karty. 4.Autoryzacja Posiadacza/Użytkownika może dotyczyć także kolejnych Operacji. 13. Wyciągi Zestawienie Operacji wykonanych Kartą zawarte jest w wyciągach z Rachunku ROR. Sposób, formę i terminy otrzymywania wyciągów określa Umowa ROR. 14. Odesłanie W pozostałym zakresie do Umowy o Kartę Debetową stosuje się postanowienia Regulaminu kart debetowych oraz odpowiednie postanowienia Rozdziału IX Postanowienia wspólne i końcowe niniejszej Umowy Pakietowej. ROZDZIAŁ V. UMOWA O KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 15. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie niniejszej Umowy o Konto Oszczędnościowe, Bank otwiera i zobowiązuje się prowadzić na rzecz Klienta rachunek oszczędnościowy w złotych polskich, zwany dalej Kontem Oszczędnościowym, o numerze Konto Oszczędnościowe prowadzone będzie w pakiecie.. 3. Środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej równej 0,5 x WIBOR 1M w stosunku rocznym, której wysokość na dzień zawarcia Umowy o Konto Oszczędnościowe wynosi 1,31%. Wysokość oprocentowania obowiązującego od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego ustalana jest w oparciu o wartość stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 4. Bank będzie doręczał Klientowi informacje o zmianach oprocentowania Konta Oszczędnościowego przez umieszczenie ich na wyciągach z Konta Oszczędnościowego. Informacja o aktualnej wartości stopy WIBOR 1M dostępna jest także za pośrednictwem Bankowości Internetowej, tabeli oprocentowania dostępnej na stronie internetowej Banku, na stronie serwisu ACI Polska pod adresem internetowym w Placówce Banku lub za pośrednictwem Infolinii. 5. Klient wyraża zgodę na następujący sposób informowania o stanie Konta Oszczędnościowego, dokonanych Transakcjach Płatniczych i saldzie Konta Oszczędnościowego: a) sposób udostępniania wyciągów: Wybór wysyłki pocztą, jako sposobu udostępniania wyciągów wiąże się z naliczeniem przez Bank opłaty w wysokości określonej w Umowie i w Tabeli. b) częstotliwość sporządzania wyciągów:.. W przypadku rachunków wspólnych do zmiany sposobu udostępniania wyciągów/częstotliwości sporządzania wyciągów wystarczające jest oświadczenie jednego ze Współposiadaczy. Dostarczenie powyższych informacji stanowi uzgodnienie przewidziane w art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 1 UUP. 6. W przypadku gdy Konto Oszczędnościowe jest rachunkiem prowadzonym dla więcej niż jednej osoby (Konto Oszczędnościowe wspólne), stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w 3 ust Umowy Pakietowej i w Regulaminie BE. ROZDZIAŁ VI. UMOWA O KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE SKARBONKA 16. Postanowienia wstępne. 1. Na podstawie niniejszej Umowy o Konto Oszczędnościowe Skarbonka, Bank otwiera i zobowiązuje się prowadzić na rzecz Klienta: rachunek oszczędnościowy w złotych polskich, zwany dalej Kontem Oszczędnościowym Skarbonka o numerze.. 2.Konto Oszczędnościowe Skarbonka prowadzone będzie w pakiecie 3.Środki zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym oprocentowane są według zmiennej stopy procentowej, równej 0,5 x WIBOR 1M w stosunku rocznym, której wysokość na dzień zawarcia Umowy o Konto Oszczędnościowe wynosi 1,31 %Wysokość oprocentowania obowiązującego od pierwszego dnia danego miesiąca kalendarzowego ustalana jest w oparciu o wartość stopy WIBOR 1M z ostatniego dnia roboczego poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 4. Bank będzie doręczał Klientowi informacje o zmianach oprocentowania Konta Oszczędnościowego przez umieszczenie ich na wyciągach z Konta Oszczędnościowego. Informacja o aktualnej wartości stopy WIBOR 1M dostępna jest także za pośrednictwem Bankowości Internetowej, tabeli oprocentowania dostępnej na stronie internetowej Banku, na stronie serwisu ACI Polska pod adresem internetowym w Placówce Banku lub za pośrednictwem Infolinii. 5. Klient wyraża zgodę na następujący sposób informowania o stanie Konta Oszczędnościowego Skarbonka, dokonanych Transakcjach Płatniczych i saldzie Konta Oszczędnościowego Skarbonka: a) sposób udostępniania wyciągów: Wybór wysyłki pocztą, jako sposobu udostępniania wyciągów wiąże się z naliczeniem przez Bank opłaty w wysokości określonej w Umowie i w Tabeli. b) częstotliwość sporządzania wyciągów :.. W przypadku rachunków wspólnych do zmiany sposobu udostępniania wyciągów/częstotliwości sporządzania wyciągów wystarczające jest oświadczenie jednego ze Współposiadaczy. Dostarczenie powyższych informacji stanowi uzgodnienie przewidziane w art. 31 ust. 1 i art. 32 ust. 1 UUP. 6. W przypadku, gdy Konto Oszczędnościowe Skarbonka jest rachunkiem prowadzonym dla więcej niż jednej osoby jako Posiadacza (Konto Oszczędnościowe Skarbonka wspólne), stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w 3 ust Umowy Pakietowej i Regulaminie BE. ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA KONTA OSZCZEDNOŚCIOWEGO I KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO SKARBONKA 17. Rozliczanie Transakcji. Pozostałe postanowienia 1. W całym okresie umownym istnieje możliwość dopłaty środków w dowolnej wysokości, wypłaty części lub całości środków zgromadzonych na Koncie Oszczędnościowym i/lub Koncie Oszczędnościowym Skarbonka (każde z nich zwane: Konto ) bez utraty odsetek. 2. Wypłata środków z Konta w Placówce Banku następuje po okazaniu przez Klienta ważnego dokumentu tożsamości, tj. dowodu osobistego, paszportu lub karty pobytu. 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Rozdziale, w szczególności w odniesieniu do Transakcji Płatniczych wykonywanych za pośrednictwem Konta stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Konta, Rozdziału IX Umowy Pakietowej, 3 ust oraz ust niniejszej Umowy Pakietowej oraz Regulamin ROR. 4. Dysponowanie Kontem następuje poprzez realizację Dyspozycji gotówkowych lub bezgotówkowych. Zasady dostępu do środków zdeponowanych na Koncie i składania Zleceń Płatniczych z wykorzystaniem Bankowości Internetowej i Bankowości Telefonicznej określa Rozdział III niniejszej Umowy Pakietowej oraz Regulamin BE. W zakresie tam nieuregulowanym, do Dyspozycji składanych drogą elektroniczną i telefoniczną stosuje się postanowienia zawarte w Umowie ROR i Regulaminie ROR. 5. Bank, może rozwiązać Umowę o Konto, za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się sytuacje wskazane w Regulaminie Konta. 6. W dniu wymagalności zadłużenia Klienta wynikającego z zawartej przez Strony umowy o prowadzenie Konta, Bank pobiera środki z Konta i zalicza je na spłatę tego zadłużenia. 7. Należne Klientowi odsetki pomniejszane są o podatek od zysków kapitałowych, naliczony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który na dzień zawarcia Umowy o Konto Oszczędnościowe lub Umowy o Konto Oszczędnościowe Skarbonka wynosi 19%. ROZDZIAŁ VIII. UMOWA O ZAWIERANIE KOLEJNYCH UMÓW PRODUKTOWYCH 18. Formy i warunki zawierania Umów Produktowych 1. Umowy Produktowe mogą być zawierane w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 19 ust. 1 niniejszej Umowy Pakietowej.

4 2. Zawarcie Umów Produktowych powodujących udzielenie przez Bank kredytu, uzależnione jest od uprzedniej oceny zdolności kredytowej Klienta. Ocena ta dokonywana jest na podstawie stosownych danych przekazanych przez Klienta we wniosku kredytowym. 3. Zawarcie Umów Produktowych określonych w ust. 2 poprzedzone jest złożeniem wniosku kredytowego. Do wniosku kredytowego stosuje się przepisy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz odpowiednio przepisy zawarte w 19 poniżej. 19. Zawieranie Umów Produktowych w postaci elektronicznej 1. Postanowienia dotyczące zawierania lub zmiany Umów Produktowych w postaci elektronicznej wchodzą w życie z chwilą wprowadzenia takiej możliwości przez Bank. Bank poinformuje Klientów o udostępnieniu możliwości określonej w poprzednim zdaniu w formie komunikatu zamieszczonego w Witrynie Internetowej. 2. Zawarcie Umowy Produktowej w postaci elektronicznej oznacza zawarcie Umowy Produktowej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.). 3. Strony zgodnie uznają, że zawarcie Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej spełnia wymagania formy pisemnej zgodnie z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 1376, z późn. zm.) (tzw. równoważna forma pisemna) i stanowi realizację postanowień art. 76 Kodeksu cywilnego o wyborze formy zawarcia Umów Produktowych. 4. Do zawarcia Umowy Produktowej w postaci elektronicznej za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej niezbędne jest uprzednie zawarcie niniejszej Umowy o zawieranie kolejnych Umów Produktowych i otrzymanie przez Klienta stosownego Loginu Elektronicznego i Haseł Elektronicznych (Internetowego/Telefonicznego), rejestracja adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego Klienta, posiadanie przez Klienta dostępu do Internetu, zalogowanie się Klienta w Witrynie Internetowej, prawidłowe wypełnienie wniosku o zawarcie danej Umowy Produktowej (udostępnianego przez Bank w Witrynie Internetowej) oraz dokonanie Autoryzacji. 5. Identyfikacja Klienta w systemach Banku i Autoryzacja podczas zawierania Umowy Produktowej następuje z użyciem przydzielonych przez Bank Klientowi, w związku z zawarciem niniejszej Umowy o BE: Loginu oraz Haseł (Internetowego/Telefonicznego) do Bankowości Elektronicznej. 6. Poprzez wykonanie czynności określonych w ust. 4 zawierana jest Umowa Produktowa o treści przyjętej z wzorca umowy (formularz Umowy Produktowej, regulamin stosowany do właściwej Umowy Produktowej) obowiązującego w dniu wypełnienia wniosku o zawarcie Umowy Produktowej. 7. Umowa Produktowa zawierana w postaci elektronicznej wchodzi w życie z chwilą przekazania Klientowi przez Bank potwierdzenia zawarcia Umowy Produktowej i jej warunków. Potwierdzenie to jest doręczane Klientowi na piśmie lub w formie elektronicznej, według wyboru Klienta, dokonywanego w trakcie zawierania tej Umowy Produktowej. 8. W przypadku, gdy do zawarcia Umowy Produktowej wymagane jest współdziałanie więcej niż jednej osoby fizycznej jako Klientem, stosuje się postanowienia zawarte Regulaminie BE. ROZDZIAŁ IX. POSTANOWIENIA WSPÓLNE I KOŃCOWE 20. Obowiązywanie, czas trwania i rozwiązanie Umowy Pakietowej 1. Postanowienia zawarte w niniejszym rozdziale mają zastosowanie do umów określonych w Rozdziałach II-VIII Umowy Pakietowej. 2. Umowa Pakietowa wchodzi w życie i obowiązuje niezależnie od Umów Produktowych. Umowa Pakietowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 3. Umowa Pakietowa wchodzi w życie z momentem jej podpisania przez obie Strony. W przypadku zawarcia Umowy Pakietowej z więcej niż jedną osobą jako Klientem, datą zawarcia Umowy Pakietowej jest data podpisania Umowy Pakietowej przez Bank oraz wszystkie osoby będące Klientem. 4. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie poszczególnych lub wszystkich Umów Produktowych łączących Strony nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umowy Pakietowej, z zastrzeżeniem 9 ust. 7 zd. drugie. 5. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę Pakietową. Rozwiązanie Umowy Pakietowej przez Klienta może nastąpić w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia. Bank może rozwiązać Umowę Pakietową z zachowaniem okresu wypowiedzenia, tylko z ważnych powodów określonych w ust. 10, z zastrzeżeniem ust. 11. W przypadku, gdy Umowa Pakietowa została zawarta z więcej niż jedną osobą jako Klientem, oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Pakietowej może złożyć samodzielnie każdy Klient. Oświadczenie to jest skuteczne wobec wszystkich osób będących Klientami, jednakże rozwiązanie Umowy Pakietowej tylko w części, w zakresie Umowy o Kartę Debetową, jest skuteczne wyłącznie w stosunku do tego Klienta, który złożył oświadczenie o rozwiązaniu Umowy o Kartę Debetową. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Pakietowej oraz Umów Produktowych dla swej ważności wymaga formy pisemnej i musi zostać podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 6. Złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu Umowy Pakietowej w całości oznacza automatyczne złożenie oświadczenia o rozwiązaniu wszystkich umów składających się na Umowę Pakietową 7. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 8 poniżej, rozwiązanie może dotyczyć Umowy Pakietowej w całości lub w części dotyczącej właściwej Umowy Produktowej. 8. Rozwiązanie Umowy ROR jest równoznaczne z rozwiązaniem wszystkich umów związanych z tą umową, tj.: Umowy o Kartę Debetową i/lub Umowy o Limit Kredytowy w ROR, o ile zostały zawarte przez Strony. 9. Wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie poszczególnych lub wszystkich Umów Produktowych łączących Strony nie wpływa na ważność i obowiązywanie Umowy Pakietowej, z zastrzeżeniem, że wypowiedzenie ostatniej umowy Rachunku Oszczędnościowo-Rozliczeniowego prowadzonej w pakiecie ROR UNIWERSALNY PLUS, ROR SŁONECZNY lub KONTO GETIN UP (do włącznie pod nazwą KONTO OPTYMALNE PLUS) lub umowy o Konto Oszczędnościowe prowadzonej w dowolnym pakiecie dla Klienta w Banku jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy Pakietowej w części dotyczącej Bankowości Internetowej. 10. Rozwiązania danej Umowy Produktowej lub Umowy Pakietowej dokonuje się wyłącznie w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej. Zachowanie formy pisemnej jest warunkiem skuteczności oświadczenia o rozwiązaniu danej umowy. W przypadku rozwiązania Umowy Pakietowej w części, oświadczenie o jej rozwiązaniu winno wskazywać nazwę tej Umowy Produktowej, która ma zostać rozwiązana, w przeciwnym razie będzie oznaczało wypowiedzenie Umowy Pakietowej w całości. 11. Bank, może rozwiązać Umowę Pakietową w całości, za uprzednim 2-miesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, dokonanym z ważnych powodów. Za ważne powody uznaje się: a) wprowadzenie Banku w błąd przez Klienta przy zawarciu Umowy Pakietowej przez podanie nieprawdziwych danych identyfikujących Klienta, b) brak możliwości doręczania pism Banku na adres Klienta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) wskutek zmiany przez Klienta adresu zamieszkania lub adresu do doręczeń na znajdujący się poza Rzeczpospolitą Polską i niewskazanie takiego adresu na terenie RP. 12. Za ważne powody wypowiedzenia każdej umowy składającej się na Umowę Pakietową lub Umowy Produktowej uznaje się powody wskazane w ust. 11, jak również powody wskazane odpowiednio w tej umowie bądź w Umowie Produktowej. 21. Prawo odstąpienia od Umowy Pakietowej lub poszczególnych Umów Produktowych 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Klientowi, który zawarł Umowę Pakietową poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Pakietowej w całości albo w części - od poszczególnych Umów Produktowych. Jeżeli umowa od której Klient chce odstąpić została zawarta: a) poza lokalem przedsiębiorstwa odstąpienie jest możliwe w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny, b) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość odstąpienie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Odstąpienie od Umowy ROR jest równoznaczne z odstąpieniem od wszystkich umów związanych z Umową ROR, tj. od: Umowy o Kartę Debetową i/lub Umowy o Limit Kredytowy w ROR, o ile zostały zawarte przez Strony. Odstąpienie od Umowy Pakietowej w zakresie Umowy o BE skutkuje pozbawieniem Klienta dostępu do produktów posiadanych w Getin Banku za pośrednictwem Bankowości Elektronicznej. 2. Odstąpienia Klient dokonuje składając Bankowi oświadczenie na piśmie, Bank pomocniczo przekazuje Klientowi wzór oświadczenia odstąpienia od Umowy Pakietowej, który stanowi załącznik do niniejszej Umowy Pakietowej. W przypadku odstąpienia od Umowy Pakietowej w części, oświadczenie o odstąpieniu winno wskazywać nazwę tej Umowy Produktowej, której dotyczy. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu bez wskazania Umowy Produktowej, której dotyczy, będzie oznaczało odstąpienie od Umowy Pakietowej w całości. 3. W przypadku zawierania w trakcie trwania niniejszej Umowy Pakietowej kolejnych Umów Produktowych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od nowo zawieranej Umowy Produktowej na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, w pouczeniu znajdującym się na wzorze oświadczenia o odstąpieniu (stosowanych odpowiednio) i we właściwej Umowie Produktowej. Klient może wówczas wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu doręczony mu przy zawarciu niniejszej Umowy Pakietowej, wskazując nazwę Umowy Produktowej, od której odstępuje. 4. Na podstawie przepisów UUP, Posiadacz ma prawo odstąpić od Umowy o Kartę Debetową bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania po raz pierwszy Karty, o ile Kartą nie zostały wykonane żadne operacje. Odstąpienia dokonuje się przez złożenie Bankowi przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, pisemnego oświadczenia, które może zostać złożone wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej Umowy o Kartę Debetową. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oświadczenia na adres Banku. W przypadku odstąpienia, Bank dokonuje zwrotu opłaty za wydanie Karty (o ile została pobrana) i może obciążyć Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem Karty, które równe są opłacie za wydanie Karty wskazanej w Tabeli. 5. Klient może na zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz w pouczeniu znajdującym się na wzorze oświadczenia o odstąpieniu (stosowanych odpowiednio) odstąpić od każdej umowy Lokaty założonej na podstawie postanowień 5 ust. 3 niniejszej Umowy Pakietowej. Odstąpienie od umowy Lokaty pozostaje bez wpływu na obowiązywanie Umowy Pakietowej. Do odstąpienia od umowy Lokaty Klient może wykorzystać wzór oświadczenia o odstąpieniu doręczony Klientowi przy zawarciu Umowy Pakietowej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Lokaty dla swej skuteczności powinno jednak wskazać numer rachunku Lokaty, której dotyczy. 6. Pozostałe postanowienia dotyczące prawa odstąpienia zawarte są w pouczeniu znajdującym się we wzorze oświadczenia o odstąpieniu oraz w Umowach Produktowych i regulaminach Umów Produktowych. 22. Zmiany Umowy 1. Strony ustalają, że z zastrzeżeniem postanowień zawartych w 19 ust. 1, zmiany niniejszej Umowy Pakietowej dokonywane będą w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Witryny Internetowej Bankowości Elektronicznej, z wyjątkiem przypadków, gdy dla dokonania danej zmiany zastrzeżona została zwykła forma pisemna lub gdy Bank umożliwił dokonanie danej zmiany również przez Bankowość Telefoniczną (przy czym udostępnienie tej funkcjonalności nie wyłącza możliwości dokonania zmiany niniejszej Umowy Pakietowej w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu Witryny Internetowej), na warunkach określonych odrębną umową. 2. Zmiana wysokości opłat i/lub prowizji albo zasad ich stosowania i naliczania, wprowadzenie opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas nie ujęte w Tabeli albo rezygnacja z opłat i/lub prowizji za czynności dotychczas ujęte w Tabeli, są możliwe z ważnych przyczyn, określonych w Regulaminie BE. 3. Zmiana przez Klienta pakietu, o którym mowa w 3 ust. 2 Umowy Pakietowej, oznacza również zmianę opłat i prowizji w zakresie wynikającym ze zmiany pakietu. 4. Bank poinformuje Klienta o wprowadzeniu zmian w Tabeli nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą ich wejścia w życie, podając w informacji przekazywanej Klientowi tę datę. Bank doręcza informację o wprowadzeniu zmian w formie pisemnej lub elektronicznej. 23 Opłaty i prowizje 1.Bank pobiera opłatę za powiadomienie o odmowie wykonania Zlecenia Płatniczego, która na dzień zawarcia niniejszej Umowy Pakietowej wynosi (opłata jest pobierana w ciężar rachunku, którego odmowa wykonania Zlecenia Płatniczego dotyczy): - wysyłka listem 4,99 zł za każde powiadomienie, - komunikat w Bankowości Internetowej (dotyczy tylko rachunku udostępnionego w Bankowości Internetowej) bez opłat. 24. Dane kontaktowe i korespondencyjne Klienta 1. Wszelka korespondencja związana z wykonaniem niniejszej Umowy Pakietowej i Umów Produktowych wysyłana przez Bank do Klienta w formie pisemnej (papierowej) oraz oświadczenia woli Banku dotyczące Umowy Pakietowej i Umów Produktowych wymagające zachowania formy pisemnej kierowane będą na następujący adres korespondencyjny: 2. Klient podaje Bankowi: a) następujący adres poczty elektronicznej:.. b) następujący numer telefonu komórkowego:..

5 3. Podanie danych, o których mowa w ust. 2 jest dobrowolne, ale warunkuje zawarcie Umowy Pakietowej z uwagi na fakt, iż powyższe dane są niezbędne Bankowi do przekazywania Klientowi informacji koniecznych do korzystania z Bankowości Elektronicznej oraz nawiązywania, ukształtowania treści i zmiany stosunków prawnych między Stronami (zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dn r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). 4. Na podany przez Klienta numer telefonu komórkowego przekazywane będą przez Bank krótkie wiadomości tekstowe SMS, związane z wykonaniem niniejszej Umowy Pakietowej oraz Umów Produktowych. 5. Klient zobowiązany jest do bezzwłocznego powiadamiania Banku, w formie pisemnej, o zmianach podanych na wstępie niniejszej Umowy Pakietowej danych adresowych, zmianach adresu korespondencyjnego wskazanego w ust. 1 powyżej oraz zmianach danych kontaktowych, o których mowa w ust. 2 powyżej. Jeżeli Klient nie wykona obowiązku podania nowych danych adresowych, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a zaistnieje konieczność kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu jego danych adresowych, Bank będzie uprawniony do ustalenia nowego adresu Klienta i pobrania z tego tytułu opłaty w wysokości określonej w Tabeli. 25. Przepisy końcowe 1. Regulamin BE stosuje się w zakresie nieuregulowanym Umową Pakietową. Odpowiednie postanowienia Regulaminu BE będą także miały zastosowanie do stosunków prawnych, które powstaną pomiędzy Stronami po zawarciu którejkolwiek z Umów Produktowych. 2. W razie sprzeczności treści dokumentów określonych w ust. 7 pkt 1, 3-8 poniżej z Umową Pakietową, Strony zobowiązane są postanowieniami Umowy Pakietowej i odpowiednich umów składających się na Umowę Pakietową oraz Umów Produktowych. W przypadku sprzeczności Umowy Pakietowej oraz dokumentów określonych w ust. 7 pkt 1, 3-8 poniżej z Umowami Produktowymi, pierwszeństwo mają postanowienia Umów Produktowych. 3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy Pakietowej lub Umów Produktowych albo regulaminów lub tabel do tych umów zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niewiążące, nie będzie miało to wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień ww. regulacji, z wyjątkiem sytuacji gdy bez postanowień uznanych za niezgodne lub niewiążące, regulacje te nie będą mogły być należycie wykonywane. 4. Wszelkie oświadczenia składane lub doręczenia dokonywane w związku z Umową Pakietową (oraz z Umowami Produktowymi, o ile nie sprzeciwia się to wyraźnemu postanowieniu Umowy Pakietowej lub Regulaminu BE ) mogą następować korespondencyjnie przesyłką listową na adresy Stron podane w umowie lub w Placówce Banku lub w Placówce Franczyzowej lub drogą elektroniczną przy wykorzystaniu systemów Bankowości Elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Umowy Pakietowej i Regulaminu. 5. Bank informuje, że środki gwarantowane ulokowane przez deponentów na rachunkach bankowych otwieranych na podstawie Umowy Pakietowej objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania funkcjonującym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Objęcie obowiązkowym systemem gwarantowania następuje do wysokości równowartości w złotych ,00 euro w 100%. Szczegółowe informacje na temat zakresu ochrony wynikającego z objęcia obowiązkowym systemem gwarantowania zawarte są w Regulaminie ROR. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 7. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową Pakietową, stosuje się ponadto odpowiednie postanowienia: 1) Regulaminu ROR, 2) Regulaminu realizacji w Getin Noble Banku S.A. poleceń wypłaty w obrocie dewizowym i przelewów europejskich, 3) Regulaminu Konta Oszczędnościowego Getin Banku, 4) Tabeli, 5) Regulaminu BE, 6) Regulaminu kart debetowych, 7) Regulaminu Lokat, 8) właściwych regulaminów, tabel opłat i prowizji oraz tabel oprocentowania uzupełniających treść Umów Produktowych zawartych na podstawie Umowy Ramowej (Rozdział VIII niniejszej Umowy Pakietowej). 8. Klient oświadcza, że przed zawarciem niniejszej Umowy Pakietowej otrzymał regulacje określone w ust. 7 pkt 1-3 oraz 5-7 powyżej: w formie papierowej, w formie elektronicznej jako załączniki do wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Klienta oraz że zapoznał się z nimi i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień w nich zawartych. 9. Klient potwierdza, że przed zawarciem Umowy Pakietowej otrzymał jej wzór, wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pakietowej, o którym mowa w 21 ust. 2 Umowy Pakietowej, wyciąg z Tabeli data i pełny podpis Klienta (imię i nazwisko) 2... data i pełny podpis Klienta (imię i nazwisko)... data, pieczęć i podpisy osób działających za Bank Potwierdzam zgodność danych osobowych Posiadacza oraz fakt złożenia przez niego podpisu w mojej obecności: (dane doradcy) (miejscowość), (data)... pieczątka imienna i podpis upoważnionego przedstawiciela Banku (dane oddziału) dnia. (dane klienta) OŚWIADCZENIE O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Niniejszym oświadczam, że w zakresie wszelkich roszczeń Getin Noble Banku S.A. o zapłatę, jakie mogą wyniknąć z Umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego nr. sporządzonej dnia. poddaję się egzekucji prowadzonej na podstawie BANKOWEGO TYTUŁU EGZEKUCYJNEGO (dalej: BTE), który Bank może wystawić do kwoty zł (słownie: trzy tysiące złotych polskich) i w okresie 24 miesięcy kalendarzowych od dnia wystąpienia niedozwolonego salda debetowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym wystąpić do Sądu o nadanie temu tytułowi klauzuli wykonalności. Postępowanie może być prowadzone pod warunkiem, że nie spłaciłem/am w terminie wyżej powołanego zadłużenia lub jego części, a zadłużenie stało się wymagalne w całości lub w części. Ponadto Bank ma prawo do wystawienia BTE w stosunku do części wymagalnej wierzytelności. Niniejszym potwierdzam, iż przed podpisaniem niniejszego oświadczenia zapoznałem się z treścią pouczenia o konsekwencjach i skutkach prawnych wystawienia BTE. (miejscowość), dn... pełny podpis Posiadacza/ Współposiadaczy (imię i nazwisko) POUCZENIE Bankowy Tytuł Egzekucyjny wystawiany jest na podstawie i zgodnie z trybem ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1376, z późn. zm.), w szczególności art BTE opatrzony przez sąd klauzulą wykonalności jest podstawą prowadzenia egzekucji według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Koszty prowadzenia egzekucji w całości obciążają dłużnika. Klauzula wykonalności nadawana jest przez Sąd w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku przez Bank. Postępowanie o nadanie klauzuli wykonalności ograniczone jest do badania czy dłużnik poddał się egzekucji oraz czy roszczenie objęte BTE wynika z czynności bankowej lub z zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikającej z tej czynności. Sąd nie rozpatruje zasadności wierzytelności. Dłużnikowi służy zażalenie na postanowienie sądu o nadaniu klauzuli wykonalności lub powództwo przeciw egzekucyjne w przypadku kwestionowania istnienia obowiązku objętego BTE. Konsekwencją złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji jest możliwość wystawienia BTE i uproszczenie procedury dochodzenia należności Banku, jak również obniżenie kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń. Potwierdzam własnoręczność podpisu Posiadacza/Współposiadacza rachunku dn.... imię i nazwisko oraz podpis osoby przyjmującej oświadczenie

6 , dnia 20 r. miejscowość data imię i nazwisko Klienta/Klientów Adres zameldowania ulica, nr domu Kod pocztowy, miejscowość PESEL nr telefonu Załącznik do Umowy Pakietowej Getin Noble Bank S.A. Centrum Operacji Bankowych przegródka pocztowa Wrocław 59 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA/NA ODLEGŁOŚĆ* - wzór Oświadczam, że na podstawie: - art. 2 ust. 1/art. 16c ust. 1* ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r. Nr 22, poz. 271, z późn. zm.) - na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. nr 199 poz. 1175, z późn. zm.)** odstępuję***: w całości od Umowy o Pakiet Produktów Bankowych wraz z Umową o zawieranie kolejnych Umów Produktowych nr zawartej w dniu z Getin Noble Bankiem S.A. w części od Umowy o Pakiet Produktów Bankowych wraz z Umową o zawieranie kolejnych Umów Produktowych w zakresie Umowy nr zawartej w dniu z Getin Noble Bankiem S.A. Pouczenie Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od właściwej umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu. W przypadku odstąpienia przez Klienta od danej umowy, umowa ta jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony sobie nawzajem świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w terminie 30 dni: a) od dnia odstąpienia od umowy w przypadku świadczeń Klienta albo b) od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w przypadku świadczeń Banku. W przypadku rozpoczętego za zgodą Klienta świadczenia usług przez Bank przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Bank może żądać zapłaty ceny za usługę rzeczywiście wykonaną. W przypadku gdy w czasie trwania Umowy Pakietowej są zawierane na odległość kolejne Umowy Produktowe, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od nowo zawieranej Umowy Produktowej na zasadach określonych w Umowie Pakietowej i we właściwej Umowie Produktowej. Do złożenia oświadczenia o odstąpieniu Klient może wówczas wykorzystać powyższy wzór. Odstąpienia Klient dokonuje składając Bankowi oświadczenie na piśmie, według wzoru zamieszczonego powyżej. W przypadku odstąpienia od konkretnej umowy, oświadczenie o odstąpieniu winno wskazywać nazwę tej umowy, w przeciwnym razie będzie oznaczało odstąpienie od Umowy Pakietowej w całości, co jest równoznaczne z odstąpieniem od wszystkich umów zawartych we ramach Umowy Pakietowej, jak również wszystkich Umów Produktowych, które zostały zawarte przez Strony na zasadach i trybie określonym w Umowie Pakietowej przed złożeniem przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od niej lub przed otrzymaniem przez Bank oświadczenia o odstąpieniu. Klient może na zasadach określonych w 25 Umowy Pakietowej oraz w niniejszym pouczeniu (stosowanych odpowiednio) odstąpić od każdej umowy Lokaty zawartej na podstawie Umowy Pakietowej. Odstąpienie od umowy Lokaty pozostaje bez wpływu na obowiązywanie Umowy Pakietowej. Do odstąpienia od umowy Lokaty Klient może wykorzystać powyższy wzór, powinien jednak wskazać numer rachunku Lokaty, którego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu. podpis Posiadacza/Współposiadaczy * w zależności od sposobu zawarcia umowy. Niepotrzebne skreślić. Oznaczenie przez Klienta niewłaściwej podstawy prawnej pozostaje bez wpływu na ważność oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy ** dotyczy wyłącznie odstąpienia od umowy o kartę płatniczą w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, o ile Posiadacz tej karty nie dokonał żadnej operacji przy użyciu tej karty *** należy zakreślić tylko jedno, właściwe pole poniżej. W przypadku gdy oświadczenie ma dotyczyć odstąpienia od konkretnej Umowy Produktowej, należy zaznaczyć drugie z pól i wskazać nazwę Umowy Produktowej, której dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

7 Dyspozycja przekazywania wynagrodzenia / emerytury / renty/stypendium na konto osobiste w Getin Banku NAZWA ZAKŁADU PRACY, ODDZIAŁU ZUS LUB UCZELNI ULICA, NUMER BUDYNKU Imię: Nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL: KOD POCZTOWY, MIEJSCOWOŚĆ Ja, niżej podpisany, proszę o przekazywanie począwszy od dnia mojego wynagrodzenia na moje konto osobiste w Getin Noble Banku S.A. o numerze: Kwota wynagrodzenia przekazywana na konto w Getin Bank: w całości LUB określona kwota z wynagrodzenia: zł LUB procent wynagrodzenia: % DATA I PODPIS POSIADACZA KONTA OSOBISTEGO

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. Hasło Internetowe 1 Autoryzacja Hasło Mobilne Bank Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Getin Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złożonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart debetowych Getinonline

Regulamin kart debetowych Getinonline Regulamin kart debetowych Getinonline Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki w zakresie wydawania kart debetowych przez Getin Noble Banku SA oraz zasady korzystania z tych kart, w tym dokonywania

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1

Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Regulamin korzystania z Bankowości Internetowej Noble Banku ( Regulamin ) Postanowienia ogólne. 1 Przez uŝyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się: Autoryzacja zatwierdzenie złoŝonej Dyspozycji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny

Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny Regulamin otwierania i prowadzenia bankowych rachunków dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbankdawny MultiBank) Obowiązuje od 7 października 2014r. Spis treści Dział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku

Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z systemu banku internetowego efirma24 zwany dalej Regulaminem określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin usług płatniczych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Spis treści... 1 Dział I... 2 Postanowienia ogólne... 2 Dział II... 4 Warunki realizacji zleceń płatniczych... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEJ PLATFORMY TRANSAKCYJNEJ R-DEALER ORAZ FUNKCJONALNOŚCI R-DEALER MOBILE DOSTEPNEJ W MOBILNYM BANKU DLA KLIENTÓW MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności

Zasady wydawania i używania kart płatniczych Banku Zachodniego WBK dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 r., z zastrzeżeniem zmian o których mowa w 18, które wejdą w życie od dnia 19 lipca 2015 r. Preambuła 1. Niniejsze zasady określają warunki i tryb wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin kont dla ludności 1

Regulamin kont dla ludności 1 Regulamin kont dla ludności 1 Obowiązuje od dnia 1 lutego 2014 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Bank moŝe otwierać i prowadzić rachunki: oszczędnościowe, oszczędnościowo-rozliczeniowe, powiernicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo