POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE 2 1. W Regulaminie podanym poniżej terminom nadano następujące

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE 2 1. W Regulaminie podanym poniżej terminom nadano następujące"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A. USŁUG ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII ORAZ ZA POMOCĄ INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Infolinii oraz innych środków porozumiewania się na odległość i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 2. Regulamin określa: 1) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 2) Warunki zawierania umów ubezpieczenia z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie S.A. za pośrednictwem Infolinii; 3) Warunki odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Infolinii; 4) Warunki składania Dyspozycji do umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Infolinii; 5) Tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Wszystkie rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem Infolinii są nagrywane, o czym Użytkownik jest informowany na początku rozmowy wraz z prawem do rozłączenia się w przypadku niewyrażenia zgody na jej nagrywanie. 4. W celu oferowania i zawierania przez Towarzystwo Ubezpieczeń umowy ubezpieczenia na życie dostępnego w kanale telefonicznym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie konieczne jest udzielenie przez Użytkownika następujących zgód: 1) na przekazywanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, o której mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 2) na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne; 3) na marketing produktów lub usług własnych w przypadku Użytkownika, który nie jest aktywnym Klientem Towarzystwa Ubezpieczeń lub jest aktywnym Klientem z wyrażonym sprzeciwem. 5. Zgody Użytkownika, o których mowa w ust. 4 powyżej są dobrowolne i mogą być w każdym czasie odwołane. 6. W przypadku niewyrażenia bądź odwołania zgód, o których mowa w ust. 4, nie jest możliwe oferowanie i zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń oraz na stronie oraz zostanie przekazany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. DEFINICJE 2 1. W Regulaminie podanym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Dyspozycje zlecenia, które mogą zostać złożone przez Klienta do umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń w sposób opisany w 5 i 6 Regulaminu; 2) Infolinia serwis telefoniczny Towarzystwa Ubezpieczeń dla Użytkowników dostępny pod nr lub w godzinach dostępności Infolinii. Informacja o czasie dostępności Infolinii jest prezentowana na stronie ; 3) Kodeks cywilny ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.; 4) Konsultant operator Infolinii upoważniony do udzielania informacji na temat usług i procesów dotyczących umów ubezpieczenia zawieranych z Towarzystwem Ubezpieczeń, zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii oraz przyjmowania Dyspozycji po identyfikacji i weryfikacji Klientów; 5) Korespondencja pisma dotyczące Dyspozycji składanych przez Klienta lub Pełnomocnika; 6) Operator płatności PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, Poznań; 7) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Infolinii oraz innych środków porozumiewania się na odległość; 8) Reklamacja wystąpienie skierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń przez Użytkownika/Klienta, w którym Użytkownik/Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń; 9) Towarzystwo Ubezpieczeń/Open Life Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numer REGON i numer NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 1

2 zł, prowadzący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie Dział I grupy 1 5, zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2007 r. (DNS/602/9/41/07/WR); 10) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 11) Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 13) Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 14) Użytkownik osoba fizyczna, która korzysta z Infolinii; 15) Klient Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Pełnomocnik w umowie ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Infolinii posiadający uprawnienia do składania oświadczeń woli w zakresie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU; 16) OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące dla poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Infolinii; 17) Weryfikacja Klienta potwierdzenie przez Konsultanta tożsamości Klienta korzystającego z Infolinii na podstawie weryfikacji imienia i nazwiska, nr PESEL lub daty urodzenia, ewentualnie adresu korespondencyjnego lub innych informacji dotyczących Klienta i umowy ubezpieczenia. W wybranych przypadkach, np. w procesie złożenia Dyspozycji weryfikacja może odbywać się poprzez oddzwonienie na nr telefonu Klienta jaki wskazał do kontaktu, który jest zarejestrowany w systemach Towarzystwa Ubezpieczeń. Powyższe nie wyłącza potwierdzenia przez Konsultanta tożsamości Klienta poprzez weryfikację jego danych osobowych; 18) Zawieranie umowy na odległość oferowanie w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń przez Konsultanta usługi zmierzającej do zawarcia umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem, bez jednoczesnej obecności obu stron, za pośrednictwem telefonu. 2. Skróty i określenia pisane wielką literą używane w niniejszym dokumencie, które nie zostały w nim zdefiniowane mają takie samo znaczenie jakie nadano im w odpowiednich OWU przekazanych Użytkownikowi przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Towarzystwo Ubezpieczeń z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin dostarczony jest nieodpłatnie Użytkownikom przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 3. Zgoda Użytkownika na złożenie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez złożenie dyspozycji rezygnacji ze świadczenia usług w taki sposób. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII 4 1. Towarzystwo Ubezpieczeń świadczy usługi zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii na podstawie oferty przesyłanej przez Konsultanta na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 2. OWU są udostępnione na stronie w sposób umożliwiający ich pobranie i zapisanie na swoim komputerze oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art Kodeksu cywilnego a także dostarczane są Użytkownikowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia na wskazany w rozmowie telefonicznej adres poczty elektronicznej. 3. Infolinia umożliwia zawieranie wyłącznie takich umów ubezpieczenia, jakie w momencie korzystania z Infolinii są oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń za jej pośrednictwem. 4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy ubezpieczenia składanej w formie Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii i jej przyjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 5. Podczas składania Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Użytkownik składa w rozmowie z Konsultantem następujące oświadczenia: 1) O otrzymaniu przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia OWU, Istotnych informacji związanych z ubezpieczeniem oraz niniejszego Regulaminu; 2) O świadomości, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do upływu 30-go dnia, licząc od dnia otrzymania Polisy a jeżeli najpóźniej w chwili zawar- 2

3 cia Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń nie poinformowało Ubezpieczającego o prawie odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie; 3) O tym, że numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej podany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia należy do Użytkownika i jest on jedynym użytkownikiem tego numeru i adresu poczty elektronicznej. 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są pełne i zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich Użytkownik oświadcza, że poinformował te osoby o tym fakcie i osoby te wyraziły zgodę na podanie ich danych, chyba że wiedza i zgoda taka nie są wymagane przepisami prawa. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji Konsultantowi, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. 8. Umowę ubezpieczenia uznaje się za zawartą z dniem następującym po dniu przyjęcia oferty przez Towarzystwo Ubezpieczeń, nie później jednak niż w terminie 30 Dni roboczych licząc od dnia złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia Składki należnej za ochronę ubezpieczeniową udzielaną w pierwszym Miesiącu polisowym, w wysokości wskazanej we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 9. Dokonanie płatności Składki jest możliwe w następujący sposób: 1) w drodze płatności elektronicznej udostępnionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną po zakończonym procesie rejestracji Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; 2) w drodze przelewu kwoty Składki na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy, przekazany w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną po zakończonym procesie rejestracji Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia zawierającej potwierdzenie informacji zebranych w trakcie rozmowy telefonicznej. 10. W przypadku dokonania płatności Składki w sposób, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1) za datę opłacenia Składki uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczającego kwotą Składki w pełnej wymaganej wysokości. 11. W przypadku dokonania płatności składki w sposób, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2) za dzień opłacenia Składki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń kwotą Składki w pełnej wymaganej wysokości. 12. W przypadku braku opłacenia pierwszej Składki w pełnej wysokości, nie dojdzie do rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń. 13. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia Polisą. 14. Na wniosek Klienta możliwe jest zamówienie wysyłki papierowej wersji Polisy na adres korespondencyjny wskazany przez Ubezpieczającego. Zamówienie wysyłki papierowej wersji Polisy można dokonać za pośrednictwem Infolinii lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie. 15. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Infolinii powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. WARUNKI SKŁADANIA DYSPOZYCJI ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I POWIADOMIEŃ DO UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII 5 1. Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z realizacją umowy ubezpieczenia w następujący sposób: 1) W stosunku do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji na trwałym nośniku, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej, które Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami OWU oraz przekazywanie w ten sposób wszelkich powiadomień, wniosków i oświadczeń Towarzystwa Ubezpieczeń, mających związek z umową ubezpieczenia zgodnie z treścią niniejszej zgody; 2) W stosunku do Klientów, którzy wycofali lub nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji na trwałym nośniku, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej, które Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami OWU oraz przekazywanie w ten sposób wszelkich powiadomień, wniosków i oświadczeń Towarzystwa Ubezpieczeń, mających związek z umową ubezpieczenia listem zwykłym przesłanym na aktualny adres korespondencyjny wskazany do umowy ubezpieczenia. 2. Klient może składać Dyspozycje do umowy ubezpieczenia w następujący sposób: 1) za pośrednictwem Infolinii z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 poniżej; 2) pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Departament Obsługi Klienta, 3) osobiście w trakcie wizyty w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń. 3. Warunkiem przyjęcia Dyspozycji składanej za pośrednictwem Infolinii jest pozytywny wynik weryfikacji Klienta przeprowadzony przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej. 3

4 4. Za pośrednictwem Infolinii nie mogą zostać złożone Dyspozycje lub oświadczenia, do złożenia których OWU lub obowiązujące przepisy prawa przewidują wyłącznie formę pisemną. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 6 1. W związku z Zawarciem umowy na odległość, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni liczonym od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia otrzymania informacji, o którym mowa w art. 39 ust 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zostało wysłane do Towarzystwa Ubezpieczeń. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia wiąże się ze zwrotem wpłaconej kwoty Składki w pełnej wysokości, chyba że warunki zapisane w OWU stanowią inaczej. 2. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń nie poinformowało Ubezpieczającego o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia należy złożyć w Towarzystwie Ubezpieczeń w jeden z sposobów określonych dla Dyspozycji, wskazanych w 5 ust. 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 7 1. Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy ubezpieczeniowej oraz do przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów zgodnie z przepisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 2. Administratorem danych osobowych, jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,. Celem zbierania danych jest wykonywanie Umowy ubezpieczenia oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odbiorcami danych, mogą być podmioty upoważnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 3. W przypadku realizacji płatności elektronicznej udostępnionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną, dane osobowe Użytkowników w zakresie: imię, nazwisko, adres , przekazywane są przez Towarzystwo Ubezpieczeń Operatorowi płatności, w celu świadczenia usług płatności elektronicznej, a także w celu wypełnienia przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Przekazywane Operatorowi płatności danych osobowych Użytkownika dotyczy danych niezbędnych do świadczenia usług płatności elektronicznej oraz realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa Operatora płatności. 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych Operatorowi płatności, przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z realizacją usług płatności elektronicznej jest poza Towarzystwem Ubezpieczeń także Operator płatności. REKLAMACJE 8 1. Reklamacje mogą być zgłaszane: 1) pisemnie: osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa Ubezpieczeń; 2) w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub w przy wykorzystaniu formularza na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń (); 3) ustnie: telefonicznie pod numerem Infolinii albo 4) osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń. 2. Reklamacja powinna zawierać niezbędny do jej rozpatrzenia zakres danych tj.: imię i nazwisko, adres oraz nr PESEL Użytkownika/Klienta. Składający reklamację może dodatkowo podać inne dane pozwalające na jego identyfikację w szczególności: numer Polisy. 3. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika/Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie Reklamacji przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń na żądanie zgłaszającego potwierdza fakt złożenia Reklamacji. 5. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika/Klienta odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną. 6. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 4

5 Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiedzi przed jego upływem. 7. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Towarzystwo Ubezpieczeń: 1) poinformuje Użytkownika/Klienta o przyczynach opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. 8. Niezależnie od powyższego trybu Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. Na dzień zatwierdzenia Regulaminu adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to 9. Niezależnie od powyższego trybu Użytkownikowi/Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 10. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych aktów prawnych. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, na zasadach określonych poniżej. 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi lub Klientowi odbywa się poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie oraz wysłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 4. Zmiany Regulaminu w stosunku do dotychczasowego Użytkownika wchodzą w życie z chwilą akceptacji przez Użytkownika zmienionego Regulaminu lub z upływem 30 dni od dnia, w którym miał możliwość zapoznania się z Regulaminem. 5. Użytkownik ma prawo odmowy zgody na zmianę Regulaminu co jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji rezygnacji ze świadczenia usług drogą elektroniczną. 6. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. nr 1 z dnia 7 sierpnia 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2017 roku. 5

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO Spis treści Regulamin Programu Promocyjnego Dobry początek z Prudential I. Organizatorzy 3 II. Definicje 3 III. Uczestnictwo 3 IV. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Informacja o Procedurze Reklamacyjnej obowiązującej w. Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Informacja o Procedurze Reklamacyjnej obowiązującej w. Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. Informacja o Procedurze Reklamacyjnej obowiązującej w Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. Wersja 1 Przyjęta Uchwałą Zarządu TU ZDROWIE S.A. nr UZ/48/2015 w dniu 12.10.2015 r. obowiązuje od dnia 12.10.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY Załącznik do uchwały nr 29/2015 Zarządu Banku z dnia 12.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1 Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania Danych Osobowych Użytkowników przez SuperGrosz Sp. z o. o. 2 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE Załącznik do Uchwały Nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 13.10.2015r oraz Rady Nadzorczej Nr 10/2015 z dnia 15.10.2015r Traci moc Uchwała Zarządu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Załącznik do Uchwały Nr 73/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w w Otmuchowie z dnia 09.10.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W OTMUCHOWIE Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Darmowa wpłata w Placówkach Sygma Bank Polska 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w promocji pod nazwą Darmowa wpłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie

REGULAMIN SERWISU  1. Definicje pojęć użytych w regulaminie REGULAMIN SERWISU WWW.ESKK.PL 1. Definicje pojęć użytych w regulaminie Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Izbicy Izbica, październik 2015r

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Izbicy Izbica, październik 2015r Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 37/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy z dnia 12.10.2015r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Izbicy Izbica,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU ZDROJU REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU-ZDROJU

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU ZDROJU REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU-ZDROJU BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU ZDROJU Załącznik do Uchwały nr 2/109/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku- Zdroju z dnia 05.10.2015 r. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI

Bardziej szczegółowo

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu.

1.5. Partner podmiot biorący udział w Programie, oferujący towary lub usługi Uczestnikom Programu z uwzględnieniem Rabatu. Regulamin Programu Rabatowego ( Selgros Partner ) dla posiadaczy Kart Klienta Selgros Cash&Carry I. Definicje 1.1. Transgourmet Polska Sp. z o.o. - organizator Programu Rabatowego Program Selgros Partner,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W OPOKA TFI S.A. Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Definicje... 2 3. Reklamacja... 3 4. Złożenie i przyjęcie reklamacji... 3 5. Rozpatrzenie reklamacji...

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne 1. Przepisy prawa 2. Podmiot oferujący Umowę o prowadzenie IKZE 3

Postanowienia ogólne 1. Przepisy prawa 2. Podmiot oferujący Umowę o prowadzenie IKZE 3 Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w zakresie zawierania umowy o prowadzenie IKZE w ramach obowiązującej umowy ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w APRIL Polska Service Sp. z o.o. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: APRIL Polska Service Sp. z o.o. ul. Sienna 73 00-833 Warszawa, Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach Załącznik do Uchwały Nr 68/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chorzelach z dnia 20.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Chorzelach

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Namysłowie Namysłów, październik 2015 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin rozpatrywania reklamacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Świąteczny kredyt gotówkowy z biżuterią Apart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady organizacji Programu Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZASILANIA PAKIETÓW INTERNETOWYCH W SIECI WEL.COM MOBILE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia przez PayU usługi polegającej na umożliwieniu zasilania (doładowywania)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INS Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Przedstawiciela Generalnego InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa www.kredytinkaso.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Warszawa, grudzień 2015r. Preambuła I. Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w bankowości I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł

Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł Regulamin Promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500 zł 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji Weź pożyczkę gotówkową dostępną w Carrefour i zyskaj premię do 500

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO budohurt24.pl I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy

Bardziej szczegółowo

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/2015 z dnia 19.10.2015r Zarządu NBS Puławy Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Nadwiślański

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę

Regulamin Promocji Podaruj znajomemu zniżkę Liberty Ubezpieczenia stało się częścią AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. Marka handlowa Liberty Ubezpieczenia jest używana przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na podstawie umowy zawartej w związku z nabyciem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W VIVUS FINANCE SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Wilamowicach

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Wilamowicach Załącznik do Uchwały Nr 43/3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 29.10.2015r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Wilamowicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28.

Miejsce Świadczenia Usług obiekt Sprzedawcy, Tunel Aerodynamiczny FreeFlyCenter, Leszno, 64-100 (woj. Wielkopolskie), ul. Szybowników 28. 1. Definicje FreeFlyCenter lub FFC - spółka DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Szybowników 28, 64-100 Leszno jako osobę prawną, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Sądzie Rejonowym w Opolu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu przepisu art. 384 1 ustawy z dnia dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBU SPORTOWEGO VIVE KIELCE Z DNIA 01.01.2015 r. I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zasad składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Kłodawie. INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kłodawie

Załącznik nr 1 do zasad składania i rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Kłodawie. INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kłodawie INFORMACJA dla Klientów Banku Spółdzielczego w Kłodawie Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczego w Kłodawie 1 [kwalifikacja oświadczenia klienta] 1. Oświadczenie klienta może być zakwalifikowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych. 1 Definicje REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą w sklepach meblowych 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW UBEZPIECZENIA PODRÓŻNEGO PRZEZ INTERNET Niniejszy regulamin zawierania umów ubezpieczenia podróżnego przez Internet (zwany dalej Regulaminem), stosuje się do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń

Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń Regulamin Usługi Doładowań/Zasileń 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin Zasileń Konta Prepaid (dalej Regulamin ), określa zasady świadczenia przez ecard S.A. (dalej ecard lub Usługodawca ) Usługi

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2000 PUNKTÓW ZA PŁATNOŚĆ KARTĄ KREDYTOWĄ NA WWW.SYGMADIRECT.PL 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl

REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem) Promocji Kredyt 0% na ubezpieczenie na www.sygmadirect.pl (dalej

Bardziej szczegółowo

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej:

Następujące terminy użyte w Regulaminie mają znaczenie zdefiniowane poniżej: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 10 000 punktów Sygma Bonus za Kredyt Gotówkowy 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne

REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne REGULAMIN PRENUMERATY CZASOPISM W SIECI i W SIECI HISTORII WYDAWANYCH PRZEZ FRATRIA SP. Z O.O. 1. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania, zakupu oraz realizowania prenumeraty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Walizka lub mały sprzęt AGD dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL

SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL SKLEP INTERNETOWY HIGIO.COM.PL REGULAMIN Sklep internetowy higio.com.pl ( Sklep ) prowadzony jest przez Partner in Pet Food Polska SA z siedzibą przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną do

Bardziej szczegółowo