POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE 2 1. W Regulaminie podanym poniżej terminom nadano następujące

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE. DEFINICJE 2 1. W Regulaminie podanym poniżej terminom nadano następujące"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ OPEN LIFE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ŻYCIE S.A. USŁUG ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII ORAZ ZA POMOCĄ INNYCH ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Infolinii oraz innych środków porozumiewania się na odległość i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 2. Regulamin określa: 1) Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną; 2) Warunki zawierania umów ubezpieczenia z Open Life Towarzystwem Ubezpieczeń Życie S.A. za pośrednictwem Infolinii; 3) Warunki odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Infolinii; 4) Warunki składania Dyspozycji do umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Infolinii; 5) Tryb postępowania reklamacyjnego. 3. Wszystkie rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem Infolinii są nagrywane, o czym Użytkownik jest informowany na początku rozmowy wraz z prawem do rozłączenia się w przypadku niewyrażenia zgody na jej nagrywanie. 4. W celu oferowania i zawierania przez Towarzystwo Ubezpieczeń umowy ubezpieczenia na życie dostępnego w kanale telefonicznym na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie konieczne jest udzielenie przez Użytkownika następujących zgód: 1) na przekazywanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, o której mowa w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 2) na marketing bezpośredni przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących przez Towarzystwo Ubezpieczeń, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy Prawo telekomunikacyjne; 3) na marketing produktów lub usług własnych w przypadku Użytkownika, który nie jest aktywnym Klientem Towarzystwa Ubezpieczeń lub jest aktywnym Klientem z wyrażonym sprzeciwem. 5. Zgody Użytkownika, o których mowa w ust. 4 powyżej są dobrowolne i mogą być w każdym czasie odwołane. 6. W przypadku niewyrażenia bądź odwołania zgód, o których mowa w ust. 4, nie jest możliwe oferowanie i zawarcie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 7. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń oraz na stronie oraz zostanie przekazany na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. DEFINICJE 2 1. W Regulaminie podanym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Dyspozycje zlecenia, które mogą zostać złożone przez Klienta do umowy ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń w sposób opisany w 5 i 6 Regulaminu; 2) Infolinia serwis telefoniczny Towarzystwa Ubezpieczeń dla Użytkowników dostępny pod nr lub w godzinach dostępności Infolinii. Informacja o czasie dostępności Infolinii jest prezentowana na stronie ; 3) Kodeks cywilny ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.; 4) Konsultant operator Infolinii upoważniony do udzielania informacji na temat usług i procesów dotyczących umów ubezpieczenia zawieranych z Towarzystwem Ubezpieczeń, zawierania umów ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii oraz przyjmowania Dyspozycji po identyfikacji i weryfikacji Klientów; 5) Korespondencja pisma dotyczące Dyspozycji składanych przez Klienta lub Pełnomocnika; 6) Operator płatności PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 182, Poznań; 7) Regulamin niniejszy Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Infolinii oraz innych środków porozumiewania się na odległość; 8) Reklamacja wystąpienie skierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń przez Użytkownika/Klienta, w którym Użytkownik/Klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Towarzystwo Ubezpieczeń; 9) Towarzystwo Ubezpieczeń/Open Life Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , posiadającą numer REGON i numer NIP , kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości opłacony wynosi 1

2 zł, prowadzący działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie Dział I grupy 1 5, zgodnie z załącznikiem do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2007 r. (DNS/602/9/41/07/WR); 10) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 11) Ustawa o ochronie danych osobowych ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; 12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; 13) Ustawa o prawach konsumenta ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 14) Użytkownik osoba fizyczna, która korzysta z Infolinii; 15) Klient Ubezpieczający, Ubezpieczony lub Pełnomocnik w umowie ubezpieczenia zawartej z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Infolinii posiadający uprawnienia do składania oświadczeń woli w zakresie umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w OWU; 16) OWU Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące dla poszczególnych umów ubezpieczenia zawartych z Towarzystwem Ubezpieczeń za pośrednictwem Infolinii; 17) Weryfikacja Klienta potwierdzenie przez Konsultanta tożsamości Klienta korzystającego z Infolinii na podstawie weryfikacji imienia i nazwiska, nr PESEL lub daty urodzenia, ewentualnie adresu korespondencyjnego lub innych informacji dotyczących Klienta i umowy ubezpieczenia. W wybranych przypadkach, np. w procesie złożenia Dyspozycji weryfikacja może odbywać się poprzez oddzwonienie na nr telefonu Klienta jaki wskazał do kontaktu, który jest zarejestrowany w systemach Towarzystwa Ubezpieczeń. Powyższe nie wyłącza potwierdzenia przez Konsultanta tożsamości Klienta poprzez weryfikację jego danych osobowych; 18) Zawieranie umowy na odległość oferowanie w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń przez Konsultanta usługi zmierzającej do zawarcia umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem, bez jednoczesnej obecności obu stron, za pośrednictwem telefonu. 2. Skróty i określenia pisane wielką literą używane w niniejszym dokumencie, które nie zostały w nim zdefiniowane mają takie samo znaczenie jakie nadano im w odpowiednich OWU przekazanych Użytkownikowi przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 3 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej przez Towarzystwo Ubezpieczeń z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. 2. Przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Regulamin dostarczony jest nieodpłatnie Użytkownikom przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 3. Zgoda Użytkownika na złożenie Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii oznacza akceptację przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 4. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, poprzez złożenie dyspozycji rezygnacji ze świadczenia usług w taki sposób. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII 4 1. Towarzystwo Ubezpieczeń świadczy usługi zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii na podstawie oferty przesyłanej przez Konsultanta na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. 2. OWU są udostępnione na stronie w sposób umożliwiający ich pobranie i zapisanie na swoim komputerze oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, zgodnie z art Kodeksu cywilnego a także dostarczane są Użytkownikowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia na wskazany w rozmowie telefonicznej adres poczty elektronicznej. 3. Infolinia umożliwia zawieranie wyłącznie takich umów ubezpieczenia, jakie w momencie korzystania z Infolinii są oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń za jej pośrednictwem. 4. Umowa ubezpieczenia zawierana jest pod warunkiem złożenia przez Użytkownika oferty zawarcia umowy ubezpieczenia składanej w formie Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Infolinii i jej przyjęcia przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 5. Podczas składania Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, Użytkownik składa w rozmowie z Konsultantem następujące oświadczenia: 1) O otrzymaniu przed złożeniem Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia OWU, Istotnych informacji związanych z ubezpieczeniem oraz niniejszego Regulaminu; 2) O świadomości, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do upływu 30-go dnia, licząc od dnia otrzymania Polisy a jeżeli najpóźniej w chwili zawar- 2

3 cia Umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń nie poinformowało Ubezpieczającego o prawie odstąpienia od Umowy ubezpieczenia, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie; 3) O tym, że numer telefonu komórkowego oraz adres poczty elektronicznej podany we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia należy do Użytkownika i jest on jedynym użytkownikiem tego numeru i adresu poczty elektronicznej. 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że podane przez niego dane są pełne i zgodne ze stanem faktycznym. Podając dane osób trzecich Użytkownik oświadcza, że poinformował te osoby o tym fakcie i osoby te wyraziły zgodę na podanie ich danych, chyba że wiedza i zgoda taka nie są wymagane przepisami prawa. 7. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji Konsultantowi, w szczególności w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. 8. Umowę ubezpieczenia uznaje się za zawartą z dniem następującym po dniu przyjęcia oferty przez Towarzystwo Ubezpieczeń, nie później jednak niż w terminie 30 Dni roboczych licząc od dnia złożenia Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia, pod warunkiem opłacenia Składki należnej za ochronę ubezpieczeniową udzielaną w pierwszym Miesiącu polisowym, w wysokości wskazanej we Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia. 9. Dokonanie płatności Składki jest możliwe w następujący sposób: 1) w drodze płatności elektronicznej udostępnionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną po zakończonym procesie rejestracji Wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia; 2) w drodze przelewu kwoty Składki na wskazany przez Towarzystwo Ubezpieczeń rachunek bankowy, przekazany w wiadomości wysłanej pocztą elektroniczną po zakończonym procesie rejestracji Wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia zawierającej potwierdzenie informacji zebranych w trakcie rozmowy telefonicznej. 10. W przypadku dokonania płatności Składki w sposób, o którym mowa w ust. 9 pkt. 1) za datę opłacenia Składki uznaje się dzień obciążenia rachunku Ubezpieczającego kwotą Składki w pełnej wymaganej wysokości. 11. W przypadku dokonania płatności składki w sposób, o którym mowa w ust. 9 pkt. 2) za dzień opłacenia Składki uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Towarzystwa Ubezpieczeń kwotą Składki w pełnej wymaganej wysokości. 12. W przypadku braku opłacenia pierwszej Składki w pełnej wysokości, nie dojdzie do rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń. 13. Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza zawarcie Umowy ubezpieczenia Polisą. 14. Na wniosek Klienta możliwe jest zamówienie wysyłki papierowej wersji Polisy na adres korespondencyjny wskazany przez Ubezpieczającego. Zamówienie wysyłki papierowej wersji Polisy można dokonać za pośrednictwem Infolinii lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie. 15. Rozwiązanie Umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Infolinii powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. WARUNKI SKŁADANIA DYSPOZYCJI ORAZ INNYCH OŚWIADCZEŃ I POWIADOMIEŃ DO UMOWY UBEZPIECZENIA ZAWARTEJ ZA POŚREDNICTWEM INFOLINII 5 1. Towarzystwo Ubezpieczeń przekazuje wszelkie oświadczenia i zawiadomienia związane z realizacją umowy ubezpieczenia w następujący sposób: 1) W stosunku do Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji na trwałym nośniku, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej, które Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami OWU oraz przekazywanie w ten sposób wszelkich powiadomień, wniosków i oświadczeń Towarzystwa Ubezpieczeń, mających związek z umową ubezpieczenia zgodnie z treścią niniejszej zgody; 2) W stosunku do Klientów, którzy wycofali lub nie wyrazili zgody na otrzymywanie informacji na trwałym nośniku, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej, które Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązane jest przekazywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami OWU oraz przekazywanie w ten sposób wszelkich powiadomień, wniosków i oświadczeń Towarzystwa Ubezpieczeń, mających związek z umową ubezpieczenia listem zwykłym przesłanym na aktualny adres korespondencyjny wskazany do umowy ubezpieczenia. 2. Klient może składać Dyspozycje do umowy ubezpieczenia w następujący sposób: 1) za pośrednictwem Infolinii z zastrzeżeniem zapisów ust. 3 i 4 poniżej; 2) pisemnie, wysyłając pismo na adres siedziby Towarzystwa Ubezpieczeń: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. Departament Obsługi Klienta, 3) osobiście w trakcie wizyty w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń. 3. Warunkiem przyjęcia Dyspozycji składanej za pośrednictwem Infolinii jest pozytywny wynik weryfikacji Klienta przeprowadzony przez Konsultanta podczas rozmowy telefonicznej. 3

4 4. Za pośrednictwem Infolinii nie mogą zostać złożone Dyspozycje lub oświadczenia, do złożenia których OWU lub obowiązujące przepisy prawa przewidują wyłącznie formę pisemną. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA 6 1. W związku z Zawarciem umowy na odległość, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia, bez podania przyczyn i bez dodatkowych kosztów, składając stosowne oświadczenie w terminie 30 dni liczonym od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia otrzymania informacji, o którym mowa w art. 39 ust 3 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia zostało wysłane do Towarzystwa Ubezpieczeń. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia wiąże się ze zwrotem wpłaconej kwoty Składki w pełnej wysokości, chyba że warunki zapisane w OWU stanowią inaczej. 2. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń nie poinformowało Ubezpieczającego o prawie odstąpienia od umowy, termin 30 dni biegnie od dnia, w którym Ubezpieczający dowiedział się o tym prawie. 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia należy złożyć w Towarzystwie Ubezpieczeń w jeden z sposobów określonych dla Dyspozycji, wskazanych w 5 ust. 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 7 1. Towarzystwo Ubezpieczeń zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy ubezpieczeniowej oraz do przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów zgodnie z przepisami Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. 2. Administratorem danych osobowych, jest Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,,. Celem zbierania danych jest wykonywanie Umowy ubezpieczenia oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym z Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odbiorcami danych, mogą być podmioty upoważnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści jej danych osobowych i prawie ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania Umowy. 3. W przypadku realizacji płatności elektronicznej udostępnionej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną, dane osobowe Użytkowników w zakresie: imię, nazwisko, adres , przekazywane są przez Towarzystwo Ubezpieczeń Operatorowi płatności, w celu świadczenia usług płatności elektronicznej, a także w celu wypełnienia przez Operatora płatności obowiązków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Przekazywane Operatorowi płatności danych osobowych Użytkownika dotyczy danych niezbędnych do świadczenia usług płatności elektronicznej oraz realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa Operatora płatności. 4. Administratorem danych osobowych Użytkowników, przekazanych Operatorowi płatności, przez Towarzystwo Ubezpieczeń w związku z realizacją usług płatności elektronicznej jest poza Towarzystwem Ubezpieczeń także Operator płatności. REKLAMACJE 8 1. Reklamacje mogą być zgłaszane: 1) pisemnie: osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa Ubezpieczeń; 2) w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres lub w przy wykorzystaniu formularza na stronie internetowej Towarzystwa Ubezpieczeń (); 3) ustnie: telefonicznie pod numerem Infolinii albo 4) osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń. 2. Reklamacja powinna zawierać niezbędny do jej rozpatrzenia zakres danych tj.: imię i nazwisko, adres oraz nr PESEL Użytkownika/Klienta. Składający reklamację może dodatkowo podać inne dane pozwalające na jego identyfikację w szczególności: numer Polisy. 3. Złożenie Reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Użytkownika/Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie Reklamacji przez Towarzystwo Ubezpieczeń. 4. Towarzystwo Ubezpieczeń na żądanie zgłaszającego potwierdza fakt złożenia Reklamacji. 5. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika/Klienta odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną. 6. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania 4

5 Reklamacji. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Towarzystwo Ubezpieczeń odpowiedzi przed jego upływem. 7. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni Towarzystwo Ubezpieczeń: 1) poinformuje Użytkownika/Klienta o przyczynach opóźnienia; 2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy; 3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji. 8. Niezależnie od powyższego trybu Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego lub wystąpienia z wnioskiem o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Klientami podmiotów rynku finansowego a tymi podmiotami. Na dzień zatwierdzenia Regulaminu adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to 9. Niezależnie od powyższego trybu Użytkownikowi/Klientowi, który jest konsumentem, przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 10. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 9 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych aktów prawnych. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, na zasadach określonych poniżej. 3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi lub Klientowi odbywa się poprzez umieszczenie zmiany Regulaminu na stronie oraz wysłanie na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 4. Zmiany Regulaminu w stosunku do dotychczasowego Użytkownika wchodzą w życie z chwilą akceptacji przez Użytkownika zmienionego Regulaminu lub z upływem 30 dni od dnia, w którym miał możliwość zapoznania się z Regulaminem. 5. Użytkownik ma prawo odmowy zgody na zmianę Regulaminu co jest równoznaczne ze złożeniem dyspozycji rezygnacji ze świadczenia usług drogą elektroniczną. 6. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. nr 1 z dnia 7 sierpnia 2017 r. i wchodzi w życie z dniem 8 sierpnia 2017 roku. 5

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Sprzedaż ubezpieczeń przez telefon Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 25% zniżki na ubezpieczenie Twojej nieruchomości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA CASCO POJAZDÓW SZYNOWYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA PZU AUTO KORPORACYJNE AC ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO)

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYM (CARGO) ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Home Broker do 25% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku Regulamin promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Klientów Alior Banku. 1.2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5000 punktów za zakupy na kross.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO OD USZKODZEŃ ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima

Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima Regulamin promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Oferta specjalna dla Użytkowników Strony BGŻOptima. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej w sklepach AGD RTV 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w programie Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby

Regulamin Promocji. Gotówka na różne potrzeby Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 10% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne w sklepach sieci Tesco

Regulamin promocji 10% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne w sklepach sieci Tesco Regulamin promocji 10% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne w sklepach sieci Tesco 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji 10% zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Punkty za rezerwacje na booking.com 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Program sprzedaży premiowej Karta dla Ciebie- karty partnerskie

Program sprzedaży premiowej Karta dla Ciebie- karty partnerskie Regulamin Sprzedaży Premiowej Karta dla Ciebie karty partnerskie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Ekstra punkty za transakcje w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Kredyt z bonusem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 za zakupy odzieżowe 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 punktów w RTV EURO AGD 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Wakacyjne punkty za gotówkę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH UBEZPIECZENIA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych warunkach

Bardziej szczegółowo

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. MS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Regulamin rozpatrywania reklamacji przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 1 Definicje Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO

DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO DOBRY POCZĄTEK Z PRUDENTIAL REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO Spis treści Regulamin Programu Promocyjnego Dobry początek z Prudential I. Organizatorzy 3 II. Definicje 3 III. Uczestnictwo 3 IV. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej punktów na wakacje 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Koc lub kosz słodyczy lub walizka dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin infolinii Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Regulamin infolinii Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Regulamin infolinii Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Skierniewice, listopad 2016 1 Spis treści..2 I. Postanowienia ogólne..3 II. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną. 3 III. Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia

Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia Regulamin dotyczący zawierania umów ubezpieczenia 1. Postanowienia Ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, wydany na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej w dniu urodzin 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin składania i rozpatrywania skarg i reklamacji w Investors TFI S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady składania Skarg i Reklamacji dotyczących Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 1000 pkt za 500 zł 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO W IMIENIU PZU SA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej

Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej Regulamin Promocji Zwrot opłaty za wydanie Naklejki płatniczej 1 Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. BANK / Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17, 85-959

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE

REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE REGULAMIN ZASAD WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ ZE SPÓŁKAMI Z GRUPY SALESBEE 1 W niniejszym regulaminie wskazanym poniżej definicjom nadano następujące znaczenie: 1) Agencja SalesBee Technologies spółka z o.o.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 4x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Dane Zakładu Ubezpieczeń: Firma: Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. zwane dalej TU INTER Polska Adres

Bardziej szczegółowo

Informacja o Procedurze Reklamacyjnej obowiązującej w. Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A.

Informacja o Procedurze Reklamacyjnej obowiązującej w. Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. Informacja o Procedurze Reklamacyjnej obowiązującej w Towarzystwie Ubezpieczeń ZDROWIE S.A. Wersja 1 Przyjęta Uchwałą Zarządu TU ZDROWIE S.A. nr UZ/48/2015 w dniu 12.10.2015 r. obowiązuje od dnia 12.10.2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA

REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA REGULAMIN ZAWIERANIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ LUB POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady zawierania przez Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ MAŁA POŻYCZKA SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został wprowadzony w oparciu o zapisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa tryb i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej BONUS DLA CIEBIE ( Regulamin ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o.

Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji Metrofinance Sp. z o. o. Niniejszy Regulamin zgłaszania i rozpatrywania reklamacji został przyjęty na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez www.generali.pl Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Obowiązuje od 10 października 2015 roku generali.pl Generali T.U. S.A. Regulamin świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5x więcej w lutym. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5x więcej w lutym. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 5x więcej w lutym 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w serwisie www.ubezpieczenia.med.pl Dane podmiotu prowadzącego serwis: Firma: Młynarski Rafał RAFF Adres siedziby: Krężnica Jara 442, 20-515 Lublin Podstawa

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback w aptekach i księgarniach. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback w aptekach i księgarniach. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback w aptekach i księgarniach 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 2x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank. 3. Promocja kierowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez  Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez www.generalidirect.pl Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Obowiązuje od 10 października 2015 roku generalidirect.pl Generali T.U. S.A. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie

Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie Regulamin Promocji Zyskaj z kartą na Poczcie 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Walizka lub kupon premiowy za pierwszą transakcję dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Bilety do kina za transakcje kartą 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu. Mariusz Adamiak Członek Zarządu. Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia r.

Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu. Mariusz Adamiak Członek Zarządu. Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia r. Tytuł: Zatwierdził: Jacek Wiśniewski Prezes Zarządu Mariusz Adamiak Członek Zarządu Procedura obowiązuje na mocy Uchwały Zarządu nr 1 z dnia r. Strona 1 z 7 Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Karta z Ubezpieczeniem

Regulamin Programu Karta z Ubezpieczeniem Regulamin Programu Karta z Ubezpieczeniem 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AGENT przedsiębiorca wykonujący w imieniu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych czynności agencyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska Regulamin konferencji MIXX Awards & Conference 2016 organizowanej przez Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE

REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE REGULAMIN UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH ON-LINE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady uzyskiwania porad prawnych za pośrednictwem strony internetowej www.sw-law.eu w zakładce

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya

Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya przeznaczonej dla klientów sieci Moya.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladuj.interia.pl/ I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów

Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów Regulamin Sprzedaży Premiowej,,Prezent dla nowych Klientów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD. 1.Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Raty 10x 0% w RTV EURO AGD 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3. Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze - Praktiker 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze Praktiker (dalej zwany Regulaminem) określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile

Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile 1 Regulamin konkursu Doładuj telefon w BZWBK24 mobile Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa tryb i zasady przeprowadzenia konkursu z nagrodami pod nazwą Doładuj telefon w BZWBK24 mobile.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. REGULAMIN AKCJI Kup S7 Flat, dostaniesz 300 zł na kolejne zakupy (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 9 lutego 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup S7 Flat, dostaniesz 300

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach

Regulamin rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach Załącznik 16 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Gliwicach nr 4/50/2017r. z dnia 14.06.2017r. DO UŻYTKU POWSZECHNEGO Regulamin rozpatrywania reklamacji w Banku Spółdzielczym w Gliwicach Gliwice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Active Weather sp. z o.o. 1 Definicje 1. Usługodawca Active Weather sp. z o.o. z Siedzibą w Rzeszowie ul. Spokojna 8 35-112 Rzeszów KRS 0000442284

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego UbezpieczTelefon24.pl (zwanego dalej Serwisem ) jest Justyna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W BRZEŹNICY Załącznik do uchwały nr 29/2015 Zarządu Banku z dnia 12.10.2015 r. Regulamin rozpatrywania reklamacji związanych z usługami świadczonymi przez Bank Spółdzielczy w Brzeźnicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Karta dla Ciebie - oddział banku

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Karta dla Ciebie - oddział banku REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Karta dla Ciebie - oddział banku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Zwrot pierwszej raty ( Regulamin )

Regulamin oferty Zwrot pierwszej raty ( Regulamin ) Regulamin oferty Zwrot pierwszej raty ( Regulamin ) Organizator 1. Organizatorem Oferty Zwrot pierwszej raty ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/5 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl.

Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 661-713-716 lub za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem akademia@akademiatp.pl. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.akademiatp.pl jest Akademia Transportu i Przedsiębiorczości Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 4B, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl

Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl Regulamin świadczenia usługi natychmiastowych doładowań telefonów komórkowych w serwisie http://doladowania.njumobile.pl I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy

Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy Regulamin Programu Zabierz kartę na zakupy 1. Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. AKTYWACJA KARTY złożenie przez posiadacza karty dyspozycji aktywacji Karty w rejestrowanej rozmowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii

Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii Regulamin Promocji Kredyt 0% na start w Posnanii 1.Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Promocji. 2. Organizatorem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Moneyback na stacjach benzynowych 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3x więcej u partnerów 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady Sprzedaży Premiowej. 2. Organizatorem Sprzedaży Premiowej jest Bank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN)

Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) Regulamin Sprzedaży Urządzeń VOIP (Aneks do Regulaminu FCN) obowiązujący od 1 maja 2015 Strona 1 z 5 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin określa warunki sprzedaży Urządzeń VoIP na rzecz Kupujących, przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje

Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack. 1 Definicje Regulamin Akcji marketingowej Odkurzacze CashBack 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - (dalej Akcja marketingowa lub Promocja ) jest sprzedażą premiową przeznaczona dla Uczestników dokonujących zakupów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A.

REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. REGULAMIN SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI W EFIX DOM MAKLERSKI S.A. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady składania i rozpatrywania reklamacji Klientów w EFIX DOM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY z

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY  z REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ SERWIS INTERNETOWY WWW.TRANSFORMACJABIZNESU.COM.PL z 15.08.2017 I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka

Bardziej szczegółowo