Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego OPERAT SZACUNKOWY. Przedmiot wyceny:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego OPERAT SZACUNKOWY. Przedmiot wyceny:"

Transkrypt

1 Consulting-Jaworski Kancelaria Rzeczoznawcy Majątkowego Inż. Zdzisław Jaworski Łopuskiego 27/02, Kołobrzeg Numer z rejestru operatów: 1861 OPERAT SZACUNKOWY Przedmiot wyceny: Nieruchomość gruntowa zabudowana Hotelem Villa Tarsis położona w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 70-72, składająca się z działek nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11, o łącznej powierzchni 0,5888 ha, w obrębie 8 miasta Kołobrzeg, opisana w księdze wieczystej KW nr Właściciel nieruchomości: Anna Bożena Płoszczyńska Cel wyceny: Określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości jako podstawy do zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Autor opinii szacunkowej: Imię i nazwisko Rzeczoznawcy Majątkowego: inż. Zdzisław Jaworski Miejscowość oraz data sporządzenia operatu szacunkowego: Kołobrzeg, dnia 23 maja 2011 roku. 1

2 WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO sporządzony na podstawie art. 158 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 115/1997 poz. 741 z późniejszymi zmianami; teks jednolity Dz. U. Nr 261/2004 poz. 2603) oraz R.R.M. z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. Nr 207/2004 poz. 2109) Opis nieruchomości: Prawo własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem Hotelu Villa Tarsis położonej w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej 70-72, składającej się z działek nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11, o łącznej powierzchni 0,5888 ha, w obrębie 8 miasta Kołobrzeg, dla której Sąd Rejonowy w Kołobrzegu prowadzi księgę wieczystą nr KO1L / /2. Rodzaj nieruchomości Nieruchomość zabudowana budynkiem hotelu Villa Tarsis Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Oznaczenie nieruchomości w katastrze Jednostka ewidencyjna: Miasto Kołobrzeg Działki ewidencyjne nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11 Obręb 8 KW nr Cel wyceny Określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości jako podstawy do zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Właściciel nieruchomości Anna Bożena Płoszczyńska Metoda wyceny Podejście porównawcze, metoda porównywania parami. Data określenia wartości rynkowej 23 maja 2011 roku Oszacowana wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości WRN = ,00 zł Słownie: czternaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 Autor opracowania inż. Zdzisław Jaworski uprawnienia UMiRM nr 637 Data sporządzenia operatu: 23 maja 2011 roku 2

3 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL WYCENY PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNO PRAWNE WYCENY DATY WYCENY OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI OTOCZENIA NIERUCHOMOŚCI-CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI INFORMACJE OGÓLNE OPIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI CECHY WPŁYWAJĄCE NA WARTOSC ANALIZA I CHARAKTERYSTYKA RYNKU ANALIZA RYNKU HOTELOWEGO W POLSCE ANALIZA BRANŻY HOTELOWEJ W KOŁOBRZEGU ANALIZA TRANSACJI REPREZENTAWYNYCH METODYKA WYCENY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ NIERUCHOMOŚCI ZAŁOŻENIA DO WYCENY PROCEDURA OKREŚLENIA WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI OKREŚLENIE WIELKOŚCI WAG RYNKOWYCH OKREŚLENIE RODZAJU CECH RYNKOWYCH WRAZ Z ICH OCENĄ OKREŚLENIE RODZAJU CECH RYNKOWYCH NIERUCHOMOŚCI WRAZ Z ICH OCENĄ NIERUCHOMOŚCI PORÓWNAWCZE PRZYJĘTE DO WYCENY PRZEDSTAWIENIE PROCEDURY OBLICZENIOWEJ TABELA WYCENY WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI WNIOSKI UWAGI KOŃCOWE, KLAUZULE

4 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL WYCENY: PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest prawo własności działek gruntu nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11 o łącznym obszarze 0,5888 ha zabudowanych budynkiem Hotelu Villa Tarsis położonym w Kołobrzegu przy ul. Koszalińskiej nr Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu księga wieczysta nr KO1L / / 2. ZAKRES WYCENY Zakres wyceny obejmuje określenie wartości rynkowej prawa własności w/w nieruchomości zabudowanej dla optymalnego (aktualnego) sposobu użytkowania. CEL WYCENY Określenie aktualnej wartości rynkowej nieruchomości jako podstawy do zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Wartość rynkową nieruchomości określa się zgodnie z PKZW Wartość rynkową nieruchomości określa się na podstawie przepisów działu IV rozdziału I (art. 149) ustawy o gospodarce nieruchomościami. Przedmiotem opinii jest nieruchomość w rozumieniu art. 46 kodeksu cywilnego PODSTAWY FORMALNE I MATERIALNO PRAWNE WYCENY: PODSTAWY FORMALNE WYCENY Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie Pani Anny Płoszczyńskiej. WYKORZYSTANE PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZAWODOWE Przepisy podstawowe: 1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.VIII.1997 r. (Dz. U nr 102 poz. 651), 2. Ustawa kodeks cywilny z dnia 23.IV.1964 (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z 1971 roku z późniejszymi zm.) 3. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego z dnia 21.IX.2004 r. (Dz. U. z 21.IX.2004r. Nr 207, poz. 2109). 4

5 4. Standard Zawodowy Rzeczoznawców Majątkowych Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności, ustalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych w uzgodnieniu z Ministrem Infrastruktury. Przepisy uzupełniające: 1. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece z dnia 6.VII.1982r. (Dz.U. nr 19, poz. 147 z późniejszymi zmianami). 2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.III.2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717). 3. Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12.IV.2002 r. (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.). 4. Standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych oraz tymczasowe noty interpretacyjne opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. MATERIAŁY I ŹRÓDŁA DANYCH O NIERUCHOMOŚCI 1. Dane transakcyjne z lokalnego rynku nieruchomości uzyskane z aktów notarialnych. 2. Informacje o rynku ( cenach ofertowych) i własne dane dotyczące lokalnego rynku nieruchomości oraz o rynku branżowym. 3. Oględziny nieruchomości i dokumentacja fotograficzna dokonane przez autora opracowania w dniu r. 4. Wypis z rejestru gruntu działek nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11 o łącznym obszarze 0,5888 ha z dnia r. 5. Mapa ewidencyjna działek grunty nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11 z dnia r. 6. Plan zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Kołobrzeg. 7. Portal podsystemu dostępu do centralnej bazy danych ksiąg wieczystych 8. Portal W przypadku, gdy przedłożone do wyceny przez zleceniodawcę dokumenty nie dostarczają kompletnych informacji o nieruchomości, przyjęte zostały ogólne założenia wynikające ze specyfiki rynku lokalnego odpowiedniego dla opiniowanej nieruchomości. MATERIAŁY POMOCNICZE 1. Leksykon rzeczoznawcy majątkowego-wydanie PFSRM, Warszawa 2004 r. 2. Nieruchomości a rynek- prof. Ewa Kucharska Stasiak, PWN 1997 r. 3. Wycena nieruchomości przy zastosowaniu podejścia porównawczego- prof. M. Prystupa-PFSRM, Warszawa PN-70/B Powierzchnia budynków. Podział, określenia i zasady obmiaru 5. PN-ISO 9836:1997 Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych 5

6 6. Pismo Dyrektora Departamentu Architektury, Budownictwa, Geodezji i Kartografii dotyczące zasad stosowania norm przy pomiarze powierzchni użytkowej lokali. 7. Sposoby ustalania zużycia technicznego budynków i budowli. Wyd. II opracowanie H.Hajdasz, 1992r. Katowice. 8. Specjalistyczne raporty i opracowania w zakresie sytuacji na rynku nieruchomości w Polsce, publikacje Internetowe, literatura fachowa itd. AUTOR OPRACOWANIA Autorem opinii jest inż. Zdzisław Jaworski - Rzeczoznawca Majątkowy w zakresie szacowania nieruchomości (uprawnienia zawodowe nr 637 nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa), biegły sądowy Sądu Okręgowego w Koszalinie, prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Koszalinie oraz członek Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, posiadający uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanych, projektanta w specjalności architektonicznej oraz konstrukcyjno-budowlanych. Autor opinii posiada obowiązkowe ubezpieczenie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń nr polisy A/ Wykonawca realizujący niniejszy operat oświadcza, że nie ma żadnych prywatnych czy też służbowych związków z osobami zainteresowanymi niniejszą opinią ani kontaktów, które mogłyby wpłynąć na bezstronność opracowania DATY WYCENY : DATA SPORZĄDZENIA WYCENY: r. Przez datę sporządzenia wyceny należy rozumieć dzień, w którym opracowanie zakończono i podpisano. DATA OKREŚLENIA WARTOŚCI PRZEDMIOTU WYCENY: r. Przez datę określenia wartości należy rozumieć dzień, w którym nieruchomość warta była określoną w opinii kwotę. DATA OKREŚLENIA STANU PRZEDMIOTU WYCENY: r. Przez dzień określenia stanu nieruchomości rozumieć należy datę, w której ustalono stan techniczno użytkowy przedmiotu, stan fizyczny i stan prawny a także stan otoczenia nieruchomości. DATA DOKONANIA OGLĘDZIN NIERUCHOMOŚCI r. Jest to data lub daty w których rzeczoznawca wizytował nieruchomość dokonując oględzin, pomiarów etc. 6

7 2. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI Poprzez stan nieruchomości rozumie się stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-użytkowy, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury technicznej, a także stan otoczenia nieruchomości, w tym wielkość, charakter i stopień zurbanizowania miejscowości, w której nieruchomość jest położona. 2.1.OTOCZENIA NIERUCHOMOŚCI-CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI MIASTO KOŁOBRZEG Kołobrzeg miasto i gmina w północno-zachodniej Polsce, w północnej części województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, położone na Pomorzu Zachodnim u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku, przy drodze krajowej nr 11. Kołobrzeg (przy współrzędnych 54 11'N 15 34'E / , ) leży w środkowej części wybrzeża województwa zachodniopomorskiego, w północnej części powiatu kołobrzeskiego. Czwarty ośrodek miejski województwa (pod względem liczby ludności), duże kąpielisko morskie oraz uzdrowisko. W ujściu rzeki znajduje się port handlowy, pasażerski, rybacki i jachtowy. W mieście i okolicach występują źródła wody mineralnej, solanki oraz pokłady borowiny. W Kołobrzegu leczy się głównie choroby górnych dróg oddechowych, krążenia i choroby stawów. Kołobrzeg jest także regionalnym ośrodkiem kulturalnym. W okresie letnim odbywają się tu liczne koncerty popularnych piosenkarzy, muzyków, kabarecistów. Miasto jest jedną ze stolic diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej (konkatedra) Kościoła katolickiego. Miasto znajduje się w brzeżnej części Wybrzeża Trzebiatowskiego (do ujścia Parsęty). Dalej na wschód rozciąga się obszar Równiny Białogardzkiej i Wybrzeża Słowińskiego. Kołobrzeg leży na historycznym Pomorzu Zachodnim, związany był z księstwem kamieńskim. Od 1815 roku w rejencji koszalińskiej, w prowincji Pomorze. Po II wojnie światowej Kołobrzeg przyłączono do województwa szczecińskiego, a w 1950 roku został włączony do nowo powstałego województwa koszalińskiego. GOSPODARKA Funkcja portowa jest najstarszą funkcją miastotwórczą Kołobrzegu, choć miasto rozwijało się w oderwaniu od portu. Dzisiaj tereny portowe, miejskie i uzdrowiskowe zlewają się ze sobą. W mieście działa port handlowy (Polska Żegluga Bałtycka), rybacki, jachtowy, wojenny oraz przystań pasażerska. Port handlowy w Kołobrzegu ma znaczenie regionalne; obroty ładunkowe w 2003 r. wynosiły 150,8 tys. ton. W okresie przedwojennym port kołobrzeski miał prawie dwukrotnie wyższe obroty ładunkowe tj. 234,2 tys. ton. Flota rybacka w Kołobrzegu składa się ze 114 jednostek. Według danych z 2007 roku Kołobrzeg miał 9036 prywatnych podmiotów gospodarczych, z czego 7443 stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, 71 spółdzielnie oraz 103 spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego. Według danych z 31 grudnia 2007, miasto miało mieszkańców. 7

8 Według danych z roku 2005, średni dochód na mieszkańca wynosił 2253,80 PLN. Stopa bezrobocia w 2004 roku wynosiła 9,3%. W maju 2009 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy było zarejestrowanych 1368 bezrobotnych mieszkańców Kołobrzegu. Obecnie miasto przeżywa okres dynamicznego rozwoju. Środki unijne umożliwiły rozpoczęcie szeregu inwestycji, poprawiających standard życia mieszkańców i wypoczywających turystów. Buduje się nowy stadion piłkarski, rewitalizowana jest strefa uzdrowiskowa. Rusza budowa małej obwodnicy, a także remont i naprawa brzegów morskich. Te wielomilionowe inwestycje sprawiają, że Kołobrzeg jest w ścisłej czołówce wielu rankingów, publikowanych przez Rzeczpospolitą, Wspólnotę czy Forbsa. Obecność w gronie laureatów Konkursu "Teraz Polska" jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej pozycji miasta wśród polskich ośrodków turystycznych i uzdrowiskowych. Kołobrzeg zapewnia również szeroki wachlarz imprez kulturalnych, które realizowane są m.in. w Regionalnym Centrum Kultury czy pięknie położonym amfiteatrze. PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Obszar miasta jest podzielony na 9 jednostek pomocniczych miasta osiedli posiada organy samorządowe. Organem uchwałodawczym każdego jest rada osiedla, która liczy 15 radnych. INFASTRUKTURA TURYSTYCZNA Główną gałęzią lokalnej gospodarki jest działalność uzdrowiskowo-turystyczna. Liczne sanatoria (27 ośrodków sanatoryjnych o łącznej liczbie łóżek sięgającej 6500) i domy wypoczynkowe. W 2008 r. miasto posiadało 56 obiekty zbiorowego zakwaterowania na miejsc. Znajduje się tu 11 hoteli całorocznych (w tym 1 pięciogwiazdkowy, 4 czterogwiazdkowe) o łącznej liczbie ok miejsc noclegowych. W ciągu całego 2008 roku z noclegu w Kołobrzegu skorzystało osób, z których 35,5% stanowili turyści zagraniczni. 8

9 W mieście i okolicach występują źródła wody mineralnej (Perła Bałtyku), solanki oraz pokłady borowiny. W Kołobrzegu leczy się głównie choroby górnych dróg oddechowych i krążenia, choroby stawów, jak również zaburzenia przemiany materii (cukrzyca). W mieście przez cały rok działają 23 zakłady uzdrowiskowe, z których w 2007 roku 39% korzystających stanowili goście zagraniczni. Liczba korzystających z noclegów w Kołobrzegu w ciągu ostatnich lat W mieście znajdują się 3 punkty informacji turystycznej. Władze miasta powołały Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, którego zadaniem jest promocja Kołobrzegu jako największego kurortu nadmorskiego w Polsce. Na terenie Kołobrzegu funkcjonują trzy piesze szlaki turystyczne: Szlak Nadmorski im. Czesława Piskorskiego, Szlak Solny, Szlak im. Jana Frankowskiego. Na terenie miasta nie istnieje zorganizowany system dróg i szlaków rowerowych. W Kołobrzegu rozpoczyna się kilka szlaków rowerowych gminy Kołobrzeg i gminy Ustronie Morskie. Przez miasto przechodzi także międzynarodowy szlak rowerowy R-10, który został wytyczony wzdłuż wybrzeża Bałtyku. Tereny o szczególnym znaczeniu dla ruchu turystycznego to rejon Starego Miasta, dzielnica portowa i teren uzdrowiska wschodniego. 9

10 2.2. INFORMACJE OGÓLNE LOKALIZACJA OGÓLNA Rozpatrywana nieruchomość znajduje się w granicach administracyjnych miasta Kołobrzeg, położona jest w wschodniej części miejscowości w dzielnicy Podczele przy ulicy Koszalińskiej. Osiedle jest odseparowane od głównej zabudowy Kołobrzegu przybrzeżnym Lasem Kołobrzeskim oraz rozlewiskiem słonych bagien, na których w 1996 roku utworzony został Ekopark Wschodni. Obszar osiedla należy do Koszalińskiego Pasa Nadmorskiego, a także obszaru ochrony Trzebiatowsko-Kołobrzeskiego Pasa Nadmorskiego. Dominuje tutaj zabudowa mieszkalna. Kilkukondygnacyjne ceglane budynki przedwojennych koszar wojskowych oraz poradzieckie bloki mieszkalne z wielkiej płyty. W północnej i zachodniej części dzielnicy znajdują się zabudowania infrastruktury dawnego lotniska m.in.: drogi kołowania samolotów, hangary i schronohangary. Podczele ma charakter sypialni miasta. W zachodniej części na skraju Lasu Kołobrzeskiego, która w przeszłości nie wchodziła w skład radzieckiej bazy wojskowej znajduje się duży kompleks sanatoryjno-wypoczynkowy "Podczele". Nieruchomość będąca przedmiotem wyceny położona jest we wschodniej części miejscowości Kołobrzeg na terenie dzielnicy Podczele w odległości ok. 5 km od centrum miasta. Hotel usytuowany jest w odległości ok. 900m od Morza Bałtyckiego, do którego prowadzi droga przez rozlewiska krajobrazowego Eko-Parku. Zalety lokalizacji Kołobrzeg to modna, nadmorska miejscowość wczasowo, która charakteryzuje się dużymi walorami krajobrazowymi i przyrodniczymi oraz typowymi cechami klimatu morskiego, z silnymi wiatrami w okresie jesienno-zimowym i dużą zawartością jodu w powietrzu. 10

11 SĄSIEDZTWO I OTOCZENIE Bezpośrednie sąsiedztwo przedmiotowej nieruchomości stanowią ośrodki turystyczne Holtur oraz Podczele II. Nieruchomość zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego Ekopark Wschodni. Dostępność punktów handlowych i usługowych jak również kulturalno oświatowych w tej części miasta jest niezadawalającym (punkty handlowe i obiekty administracji oddalone). Ogólnie lokalizację przedmiotu wyceny w kontekście sprawowanej funkcji należy uznać za dobrą. Ogólny prestiż i standard zagospodarowania okolicy na poziomie przeciętnym. DOSTĘP KOMUNIKACYJNY Dostęp do głównych szlaków komunikacyjnych tj. drogi krajowej nr 11 zapewniony poprzez ulicę Promienną ( drogę wewnętrzną - o dobrym poziomie utrzymania, droga asfaltowa). Położenie nieruchomości w stosunku do komunikacji miejskiej miasta można określić jako dobre. UKLAD FUNKCJONALNY ANALIZOWANEJ NIERUCHOMOŚCI Działki ewidencyjne nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11 o łącznym obszarze 0,5888 ha o kształtach nieregularnych lecz dających możliwość racjonalnego zagospodarowania. Wielkość parceli zapewnia możliwość optymalnego zagospodarowania. Wielkość działki w stosunku do zabudowy dobra. Teren działki ogrodzony w granicach władania, bez elementów infrastruktury utrudniających zabudowę. Dostęp do infrastruktury technicznej dobry. Nie przeprowadzono bezpośrednich badań geologicznych. Z informacji uzyskanych od strony wynika, że na nieruchomości nie występują pogorszone warunki geotechniczne gruntu związane z wysokim położeniem lustra wody gruntowej i małą nośnością gruntu. 11

12 Stan zagospodarowania terenu nieruchomości ocenia się jako dobry (utwardzone drogi wewnętrzne ośrodka, chodniki i place parkingowe, elementy małej architektury, ogrodzenie z elementów stalowych oraz zieleń w postaci pojedynczych drzew, krzewów i trawników). OBECNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA Sposób użytkowania na nieruchomości prowadzi się działalność całoroczną, nieruchomość jest wykorzystywana jako ogólnodostępny Hotel organizujący wypoczynek dla osób indywidualnych oraz zorganizowanych grup turystycznych. Hotel dysponuje 38 pokojami, 6 apartamentami, pokojami rodzinnymi oraz pokojami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Łącznie może przyjąć 140 osób. Hotel dysponuje salą konferencyjną na około 100 osób, restauracją na ca. 40 osób, jadalnią na ok. 60 osób, oraz nowoczesnym SPA. Pokoje z balkonami, wszystkie z łazienką, TV-sat, telefonem oraz Wi-Fi. Obiekt niekategoryzowany, monitorowany. POTENCJAŁ ROZWOJOWY Potencjał rozwojowy istnieją potencjalne możliwości dalszego rozwoju zainwestowania terenu nieruchomości ze względu na dużą powierzchnie gruntów (rezerwa gruntu). Dodatkowo obecny charakter zainwestowania nieruchomości umożliwia przebudowę i modernizacje budynku Gwarek pod działalność gospodarczą. 12

13 ZUŻYCIE ŚRODOWISKOWE Zużycie środowiskowe w otoczeniu szacowanej nieruchomości nie znajdują się, ani nie są projektowane uciążliwe dla środowiska zakłady produkcyjne, brak emitorów zanieczyszczeń gazowych. Znikome natężenie ruchu samochodowego. Na terenie, gdzie zlokalizowana jest szacowana nieruchomość, nie odnotowuje się szkodliwego wpływu zniszczonego ekologicznie środowiska na trwałość obiektów budowlanych i jakość gruntu nie występują szczególnie szkodliwe kwaśne deszcze, opad pyłów, itp. Teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej, a przedmiotowy obiekt nie stanowi zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników. Budynek nie emituje żadnych szkodliwych wibracji, hałasu oraz promieniowania OPIS TECHNICZNY NIERUCHOMOŚCI Powierzchnia użytkowa hotelu Villa Tarsis 4200 m 2 Powierzchnia zabudowy 1088 m 2 Uwaga: Wartości liczbowe podano za oświadczeniem oraz dokumentacją otrzymaną od zamawiającego. Typ budynku: Zabudowa: Technologia wykonania: Ilość kondygnacji: Podpiwniczenie budynku: Hotel wolnostojąca tradycyjna murowana IV nie Przedmiotowa nieruchomość składa się z dwóch budynków realizowanych w różnych okresach czasu tj. budynek główny hotelowy Villa Tarsis oraz budynek Gwarek. BUDYNEK HOTELU VILLA TARSIS Hotel dysponuje 44 pokojami o różnym standardzie wykończenia, salą konferencyjną, restauracją oraz SPA. W 2006 roku przeprowadzone były prace wykończeniowe oraz modernizacyjne budynku, dokonano także jego przebudowy. Hotel został otwarty na początku 2007 roku. Hotel mieści 38 pokoi i 6 apartamentów o powierzchni od 39 do 54 m 2, podzielonych na cztery kategorie ze względu na standard wyposażenia. 13

14 Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń Hotelu: Obszar Powierzchnia (m 2 ) 11 pokoi na trzecim piętrze pokoje na parterze, I piętrze i II piętrze apartamenty Deluxe 98 SPA 360 Sala konferencyjna 126 Jadalnia 103 Restauracja 135 Korytarze 483 Łącznie 3516 m 2 Kuchnia, inne pomieszczenia gospodarcze, socjalne 684 m 2 Pokoje w Villa Tarsis : Standard Liczba Pokoje TRI 28 Pokoje Double 10 Apartamenty VIP 4 Apartamenty Deluxe 2 Pokoje socjalne-gospodarcze 4 Łącznie 48 Pokoje TRI: W Villi Tarsis znajduje się 28 pokoi typu TRI najmniejszych w ofercie Hotelu. Podobnie jak pozostałe typy pokoi, zostały one urządzone w pomieszczeniach przeznaczonych uprzednio na apartamenty. Aneks kuchenny został zaadoptowany na potrzeby mieszkalne i wstawione zostało dodatkowe łóżko. Pokój typu TRI dysponuje trzema miejscami noclegowymi. W pokojach znajduje się łązienka z prysznicem oraz telewizor. Pokoje TRI mają 39 m 2 na 3 piętrze i 54 m 2 na pozostałych piętrach. 14

15 Pokoje Double: Pokój Double ma 54 m 2 powierzchni. Również w tym przypadku w pomieszczeniu przeznaczonym pierwotnie na aneks kuchenny umieszczono trzecie łóżko. Hotel dysponuje 10 pokojami tego typu. Apartamenty VIP: Cztery apartamenty typu VIP znajdują się na pierwszym piętrze Hotelu. Apartamenty mają powierzchnię 54 m 2. Charakteryzują się znacznie wyższym standardem wykończenia i wyposażenia w stosunku do pokoi TR i Double. W pokojach znajdują się po trzy łóżka, dwa w części głównej oraz jedno w zaadoptowanym do potrzeb mieszkalnych aneksie kuchennym. Apartamenty Deluxe: Hotel dysponuje dwoma apartamentami typu Daluxe o powierzchni 49 m 2. Apartamenty są położone w nowo wybudowanej części czołowej Hotelu na pierwszym i drugim piętrze. Apartamenty wyposażone są w luksusowe elementy wyposażenia wnętrz. Pokoje podzielone są na korytarz wejściowy, część dzienną oraz oddzielony ścianką aneks sypialny. SPA: Hotel dysponuje SPA o łącznej powierzchni 360 m 2. Pomieszczenia Villi Tarsis, znajdujące się na najniższym, parterowym poziomie zostały przystosowane i wyposażone w urządzenia Spa na przełomie lat 2006 i Pomieszczenia SPA: Część SPA składa się z pięciu gabinetów: Gabinet zabiegów kosmetycznych na twarz, Gabinet zabiegów na ciało, Gabinet masażu leczniczego, Gabinet masażu wodnego, Gabinet zabiegów czystych. Oprócz wyżej wymienionych gabinetów, w SPA znajdują się jeszcze następujące pomieszczenia: Recepcja z barem i miejscami siedzącymi dla gości, Dwie szatnie z toaletami i prysznicami, Pomieszczenie ćwiczeń, Solarium, Sauna parowa wraz z prysznicami, pomieszczenie z jaccuzi, Pomieszczenia socjalne i techniczne. 15

16 Wyposażenie SPA SPA jest wyposażone w następujące urządzenia: Kapsuła NeoQi, Hydro-jet, Konsola do dermabrazji diamentowej Diamondtone, Aparat do elektrostymulacji Divina, Aparat do masażu endotermicznego Lightli, Urządzenie do magnetoterapii MagnerPlus, Aparat do elektroterapii i laseroterapii DuoterPlus, Lampa terapeutyczna Lumina, Wapozorn, Podgrzewacz do parafiny, Solarium POWERDOME (Targa Ctt, Targa CPS) Wanna do hydromasaży ORION, Jacuzzi. Z gabinetów i urządzeń SPA morze w danym momencie korzystać około 10 gości. RESTAURACJA: Restauracja Misz-Masz o powierzchni 135 m 2 mieści się na najniższym, parterowym poziomie Hotelu. Restauracja jest w stanie jednorazowo przyjąć około 40 gości. SALA KONFERENCYJNA W Hotelu znajduje się sala konferencyjna na około 100 osób o powierzchni 126 m 2, usytuowana na trzecim piętrze. Do wyposażenia Sali nalezą rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, oraz system nagłośnienia wraz z mikrofonami. W Sali konferencyjnej dostępny jest także Internet bezprzewodowy. Z Sali konferencyjnej do jadalni znajdującej się piętro niżej prowadzą bezpośrednio spiralne schody. JADALNIA Powierzchnia jadalni, usytuowanej pod salą konferencyjną wynosi 103 m2. Jadalnia może jednorazowo przyjąć około 60 osób. Pomieszczenie jest przeznaczone głównie do serwowania śniadań oraz posiłków dla gości konferencyjnych. Jadalnia wyposażone jest w sprzęt zachowujący temperaturę umożliwiający serwowanie posiłków gorących. 16

17 BUDYNEK GWAREK W budynku Gwarek nie jest prowadzona obecnie żadna działalność gospodarcza. Budynek Gwarek był wykorzystywany w przeszłości jako hotel robotniczy. Obecnie stan techniczny budynku pozwala wykorzystywać jedynie jego część garażową. Budynek kwalifikuje się do remontu kapitalnego. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń budynku Gwarek: Pomieszczenie Powierzchnia (m 2 ) 24 pokoje ( 21 m 2 każdy) garaży ( 12,50 m 2 każdy) 200 Łącznie 710 OCENA OBIEKTU HOTELOWEGO Na podstawie oględzin nieruchomości, badań makroskopowych elementów konstrukcji obiektu, ustnych i udokumentowanych informacji stwierdza się, bardzo dobry stan techniczny budynku hotelowego (widoczna dbałość o standard obiektu, otoczenie). Obiekt utrzymany jest należycie. Standard wykończenia budynku klasyfikuje się jako podwyższony (budynek Villa Tarsis został zmodernizowany i wyremontowany, spełnia wymagania kategoryzacji obiektów trzygwiazdkowych). Aktualny program funkcjonalny budynków klasyfikuje się jako dobry. Uwaga: Przyjęta w opinii ocena stanu technicznego wycenianego obiektu nie stanowi ekspertyzy technicznej. Opinia o bieżącym stanie technicznym jest teoretyczną oceną potencjalnego kupca lub innego uczestnika rynku nieruchomości, o stopniu zużycia technicznego, funkcjonalnego i ekonomicznego wycenianego obiektu. Dokumentacja fotograficzna nieruchomości Hotel Villa Tarsis 17

18 18

19 19

20 20

21 Budynek Gwarek 21

22 2.4. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Na rozpatrywaną nieruchomość założona są księga wieczysta nr KO1L / / 2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kołobrzegu, Wydział Ksiąg Wieczystych. Stan na dzień r. KW NR KO1L / / 2 Dział I Oznaczenie Nieruchomości Nieruchomość gruntowa, położona w Kołobrzegu, przy ul. Koszalińskiej 70-72, na działkach gruntu nr 6/1, 6/8, 6/11, 6/2 o łącznym obszarze 0,5888 ha, w obrębie ewidencyjnym nr 8. Sposób korzystania: Tereny zabudowane inne, tereny zurbanizowane niezabudowane. Dział II Własność Wielkość udziału: 1/1 Anna Bożena Płoszczyńska Dział III Prawa, roszczenia i ograniczenia Ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością. Treść wpisu: nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu, dojazdu do urządzeń technicznych, uzbrojenia terenu, studni, źródeł wody lub innych urządzeń koniecznych do prawidłowego korzystania z terenu, na rzecz każdoczesnego użytkownika wieczystego i właściciela nieruchomości sąsiednich objętych księgą wieczystą KW nr 8402 Dział IV Hipoteka 1. Hipoteka umowna zwykła w wysokości ,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych) na rzecz Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Termin zapłaty Wierzytelność: kredyt. Umowa kredytu nr war/3005/07/887/rb z dnia r. 2. Hipoteka umowna kaucyjna w wysokości ,00 zł (czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto czterdzieści złotych) na rzecz Fortis Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Termin zapłaty Wierzytelność: odsetki i pozostałe koszty. Umowa kredytu nr war/3005/07/887/rb z dnia r. Stan prawny według ewidencji gruntów i budynków. Stan na dzień r. Województwo: zachodniopomorskie Powiat: kołobrzeski Jednostka ewidencyjna: Kołobrzeg (gm. Miejska) [320801_1] Działki ewidencyjne nr 6/1, 6/2, 6/8, 6/11 KW właściciel: Płoszczyńska Anna 22

23 Obręb Nr działki Położenie Użytek lub klasa Rodzaj Pow. (ha) 8 6/1 Ul. Koszalińska Bi 0, /2 Ul. Koszalińska Bp 0, /8 - Bi 0, /11 - Bp 0,0268 Razem powierzchnia działek: 0,5888 ha 23

24 2.5. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Dla przedmiotowej nieruchomości brak aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XLV/470/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu, teren rozpatrywanej nieruchomości położony jest w obszarze oznaczonym symbolem 9.3 SW: specjalne tereny wypoczynkowe (SW), Specjalne tereny wypoczynkowe SW Specjalne tereny wypoczynkowe służą przede wszystkim funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej lokalizacji obiektów uzdrowiskowych, hotelowych i pensjonatowych oraz realizacji usług właściwych dla tej strefy miasta. Są to tereny w przeważającej części już zabudowane, podlegające przekształceniom zmierzającym do podniesienia ich standardu. 1. Na specjalnych terenach wypoczynkowych dopuszcza się lokalizowanie: domów uzdrowiskowych, hoteli i pensjonatów; sklepów, obiektów gastronomicznych, rozrywkowych; obiektów służących celom sportowym, kulturalnym i zdrowotnym związanych z funkcją uzdrowiskową i wypoczynkową; obiektów biurowych i administracyjnych związanych z funkcją uzdrowiskową i wypoczynkową; garaży i miejsc postojowych dla potrzeb własnych, na własnej działce dla samochodów osobowych do 3,5 t i autokarów; ogólnodostępnych garaży i parkingów; obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu terenów budowlanych w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, urządzenia odprowadzające ścieki oraz innych obiektów związanych z obsługą techniczną terenu; 24

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną. położoną w Sianożętach Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. oferuje na sprzedaż nieruchomość gruntową zabudowaną położoną w Sianożętach (powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie) Charakterystyka położenia Sianożęty

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych.

Państwa działalności gospodarczej. Obiekt posiada garaże podziemne i naziemne wyposażone łącznie w kilkaset stanowisk postojowych. WYSOKA Dane podstawowe: miejscowość Wysoka, ul. Lipowa, Obręb 0028 Wysoka, gmina Kobierzyce, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, działka Nr 46/68 (nowy podział: 46/73-83) o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania:

Operat szacunkowy. Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej. (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Operat szacunkowy Określenia wartości rynkowej nieruchomości lokalowej (Kocierzowy 1A/5, gm. Gomunice ) Autor opracowania: Konrad Mazur Rzeczoznawca Majątkowy Biegł Sądowy ds. szacowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r.

Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej. Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Działania rozwojowe w zakresie infrastruktury turystycznej Property Forum Polska Północna Gdańsk, 5 marca 2012 r. Informacje ogólne Liczba mieszkańców: około 40 tys. Wyspiarskie położenie. Przygraniczne

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej.

O P I N I A o wartości nieruchomości rolnej. O P I N I A o wartości rolnej. Adres : Pniówek, gmina Zamość. Księga wieczysta numer: ZA1Z/00023194/9. Właściciel: Mieczysław Andrzej Duda. Cel opracowania : Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości:

OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: Sygn. akt. 90/09 OPINIA sporządzona przez biegłego sądowego mgr inż. Stanisława Miśkiewicza dotycząca określenia wartości: rolnej położonej w m. Orłów Murowany Kolonia, gm. Izbica, pow. Krasnystaw, woj.

Bardziej szczegółowo

AK EXPERT tel. 828 13 31 fax. 828 45 81 00-302 Warszawa, ul. Mariensztat 15/1 www.akexpert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ Warszawa ul. Gwiaździsta 71 działka nr ewid. 1/7 obręb 7-04-03

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Szklarska Poręba ul. Wojska Polskiego 13,15,15A Wrocław 5 czerwca 2014 r. Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Szklarska

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI

OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI tel.: 648 72 47 tel. mob.: 0-602 235-951 e-mail: alfajet@interia.pl OPERAT SZACUNKOWY NIERUCHOMOŚCI niezabudowana położona w miejscowości Chechło II gm. Dobroń pow. pabianicki, woj. łódzkie stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9

Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 Operat szacunkowy wyciąg KZ1A/00037399/9 operat szacunkowy zabudowanej nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ul. Piwonickiej 17-33, obręb 111 Zagorzynek, stanowiącej zabudowane działki oznaczone w ewidencji

Bardziej szczegółowo

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY

GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl OPERAT SZACUNKOWY GEOINFO - Krakowski Zespół Ekspertów Spółka z o.o. 31-444 Kraków ul. Ładna 14 www.ekspert.com.pl Dot,. Sygn. Akt VIIIGUp 23/10/S OPERAT SZACUNKOWY Określający wartość rynkową dwóch kompleksów nieruchomości

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej

OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ. prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego. wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej OPERAT SZACUNKOWY ZAWIERAJĄCY OKREŚLENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ prawa do odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego: Kraków ul. Moniuszki 2a/8. Autor: Kraków,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI 6. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 6.1. STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI Oznaczenie Księgi wieczystej: Księga wieczysta; KR1I/00031976/6 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych.

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA

Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA. Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż. Szczecińska Stocznia Remontowa GRYFIA SA Nieruchomość gruntowa rekreacyjna na sprzedaż GRYFIA 2011 SA Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Gryfia S.A. ( Sprzedający ) oferuje na sprzedaż prawo użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej niezabudowanej,

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa składająca się z działki gruntu nr 306/6 o powierzchni 2 434 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym,

Bardziej szczegółowo

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r.

Rynek. Nowych Mieszkań. Rynek Nowych. Mieszkań. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych III kwartał 213 r. Mieszkań III kwartał 212 r. str. 2 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: utrzymanie stabilnego poziomu cen, możliwe wzrosty dla szczególnie

Bardziej szczegółowo

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32

ESTIMER. Barbara Zielezińska. ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 ESTIMER Barbara Zielezińska ul. Ratajczaka 26/3 GSM: 0-602-356-013 61-815 Poznań tel. 48 (61) 855-86-32 Numer z rejestru operatów: 07/03/2013 Nr egzemplarza 1/3 OPERAT SZACUNKOWY wartości rynkowej prawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80

Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż. Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 Nieruchomość RWE Stoen Operator na sprzedaż Budynek biurowy wraz z gruntem Warszawa, ul. Pory 80 INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ NA SPRZEDAŻ Przedmiotem sprzedaży jest przysługujące RWE Stoen

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o.

Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Bydgoski Dom Aukcyjny Sp. z o.o. Zamość ul. Bydgoska 41, 89-200 Szubin tel. +48 517 419 995 e-mail: biuro@bydgoskidomaukcyjny.pl www.bydgoskidomaukcyjny.pl OFERTA INWESTYCYJNA - ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA

Bardziej szczegółowo

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II

Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa. Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Inwestycja Funkcja obiektu Lokalizacja Inwestor Projektant Nowa Marina Gdynia Funkcja związana z uprawianiem żeglarstwa, hotelowa, usługowa i biurowa Nabrzeże Beniowskiego, wzdłuż Alei Jana Pawła II Biuro

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE)

OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) OFERTA SPRZEDAŻY KAMIENICY W POZNANIU PRZY ULICY SŁOWACKIEGO 20 (DZIELNICA JEŻYCE) POZNAŃ, LIPIEC 2014 1. Opis nieruchomości: a) działka: nr 142, arkusz mapy 12, obręb Nr 0021 Jeżyce, o powierzchni 752

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie MEMORANDUM INFORMACYJNE Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie SPIS TREŚCI 1. ZAKRES MEMORANDUM 2 2. INFORMACJE OGÓLNE...2 3. INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT FS HOLDING S.A....3 4. STATUS PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Wyższy poziom rentowności

Wyższy poziom rentowności Wyższy poziom rentowności Jak zainwestować 469 tys. zł? Papiery wartościowe Obligacje skarbowe Fundusze emerytalne Nieruchomości wartościowe Golden Tulip Apartament hotelowy pow. 40,3m 2 Udział w powierzchni

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY NIERUCHOMOŚĆ STANOWIĄCA LOKAL MIESZKALNY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00036597/9 lokal

Bardziej szczegółowo

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów

Analiza SWOT. Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Plan rewitalizacji Miasta Nałęczów Ewelina Szantyka Cel strategiczny: Osiągnięcie trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przy utrzymaniu uzdrowiskowego charakteru Nałęczowa, poprzez wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość na sprzedaż

Nieruchomość na sprzedaż Nieruchomość na sprzedaż Willa w centrum Szczecina Wszystkie prawa zastrzeżone dla M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spółka komandytowa A. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI Al. Wojska Polskiego 66, Szczecin, dzielnica

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Pila ul. Wawelska grunt niezabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 4,9197 ha Położenie: Piła, ul. Wawelska Tytuł prawny: własność Kliknij i zlokalizuj na mapie Przedmiot sprzedaży: prawo

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

Turystyka w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2013 Notatka prezentuje wyniki badania prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu KT-1 (sprawozdanie o wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Warszawa ulica Sowińskiego 28 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Powierzchnia gruntu: 23 954 m2 Powierzchnia użytkowa: 5 888,10 m2 Adres: ul. Sowińskiego 28, Warszawa Tytuł prawny

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ)

OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) OFERTA SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANEJ DZIAŁKI W POZNANIU POMIĘDZY ULICAMI ŚNIADECKICH I ŚWIĘCICKIEGO (ŁAZARZ) POZNAŃ, LIPIEC 2014 Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana o nieregularnym kształcie

Bardziej szczegółowo

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m

80 km (60 min.) 40 km (40 min.) 7 km (12 min.) 6 km (10 min.) 45 km (50 min.) 200m 500m PPPT to miejsce kreujące i wspomagające procesy gospodarcze oparte na innowacyjnych projektach oraz programach naukowo-badawczych, które doprowadzą do zwiększenia konkurencyjności rynkowej jego Klientów.

Bardziej szczegółowo

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska

GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska GUBIN, ul. 3 Maja / Drukarska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ Prezentacja nieruchomości Gubin 1 MIASTO GUBIN Gubin (niem. Guben) miasto i gmina miejska w województwie lubuskim,

Bardziej szczegółowo

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y

O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y IX KM 2312/12 O P I N I A O P E R A T S Z A C U N K O W Y określający wartość rynkową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Litewskiej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul.

Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 180/9, 180/10, 180/11, 180/12. LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. OPERAT SZACUNKOWY Nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr LOKALIZACJA: Lędowo woj. pomorskie pow. gdański ul. Jesionowa - 2014 2 O P E R A T S Z A C U N K O W Y NIERUCHOMOŚCI - DZIAŁKI NIEZABUDOWANE

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wczasowy na sprzedaż w Ustroniu Morskim

Ośrodek Wczasowy na sprzedaż w Ustroniu Morskim Ośrodek Wczasowy na sprzedaż w Ustroniu Morskim Na sprzedaż: Ośrodek dla 144 osób, położony 200 m od morza, doskonale funkcjonujący, ze 100% obłożeniem turystów w okresie wakacyjnym wraz z prywatną drogą

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów

Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wawrzkowizna. Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna Wawrzkowizna 1 k. Rząsawy, 97-400 Bełchatów Lokalizacja N 51 30 09 E 19 33 48 Odległość z ośrodka: Bełchatów 8 km Łódź 60 km Katowice 140 km Warszawa 175 km Wrocław

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM - Skierniewice ul. Henryka Sienkiewicza 2 POWIERZCHNIE BIUROWE I POMIESZCZENIE MAGAZYNOWE Przedmiot wynajmu: Pomieszczenia biurowe o łącznej powierzchni użytkowej 145,20m 2 oraz pomieszczenie magazynowe

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w apartamenty w Busku Zdroju. Bristol Aparthotel. Realizacja wspólna Bristol**** Art & Spa Sanatorium oraz Dorbud S.A.

Zainwestuj w apartamenty w Busku Zdroju. Bristol Aparthotel. Realizacja wspólna Bristol**** Art & Spa Sanatorium oraz Dorbud S.A. Zainwestuj w apartamenty w Busku Zdroju Bristol Aparthotel Realizacja wspólna Bristol**** Art & Spa Sanatorium oraz Dorbud S.A. Informacje o inwestycji Bristol Aparthotel to luksusowy apartamentowiec w

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA

WYCIĄG Z OPINII. Właściciel: OBCIĄŻENIA WYCIĄG Z OPINII RODZAJ NIERUCHOMOŚCI Nieruchomość lokalowa lokal mieszkalny ADRES Kraków ul. Oboźna 4/31 OBRĘB Kraków Krowodrza, Obr. 45 RODZAJ WYCENIANYCH PRAW Prawo własności KSIĘGA WIECZYSTA KR1P/00443571/5

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO Lokal mieszkalny - spółdzielcze własnościowe prawe do lokalu RODZAJ NIERUCHOMOŚCI mieszkalnego ADRES ul. Mazowiecka 84/42, Kraków JEDNOSTKA EWIDENCYJNA Kraków Krowodrza RODZAJ

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

Hotel REYMONT. 91-072 Łódź ul. Legionów 81. 42 633 80 23 / fax: 42 633 80 23. www: hotelewam.pl/653-hotel -reymont-lodz.html. reymont@hotelewam.

Hotel REYMONT. 91-072 Łódź ul. Legionów 81. 42 633 80 23 / fax: 42 633 80 23. www: hotelewam.pl/653-hotel -reymont-lodz.html. reymont@hotelewam. Hotel REYMONT 91-072 Łódź ul. Legionów 81 42 633 80 23 / fax: 42 633 80 23 www: hotelewam.pl/653-hotel -reymont-lodz.html reymont@hotelewam.pl Dostępność: całoroczna Informacje podstawowe Trzygwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca prawo użytkowania wieczystego działek gruntu o łącznej powierzchni 18.978 m 2, oraz prawo własności budynków o

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r.

Uchwała Nr 1/2009. Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. Uchwała Nr 1/2009 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów z dnia 25.05.2009r. w sprawie: określenia przedmiotu odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: Adres nieruchomości Krynica Morska ul. Gdańska Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 57,10 m 2 - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w condohotel

Inwestycja w condohotel Inwestycja w condohotel Historia i dokonania Qualia Development Ponad 12 lat obecności na rynku, wcześniej jako Wiarygodność i bezpieczeństwo spółka w 100% należy do PKO Banku Polskiego Finansowanie wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Toruń ul. Ukośna; Nieruchomość gruntowa w wieczystym użytkowaniu: Działki nr 84/1, 85/1 o łącznej powierzchni 0,2919 ha objęte KW nr TO1T/00031549/6; Nieruchomość gruntowa w prawie własności: Działki nr

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI położonej przy Centrum Targowo-Wystawienniczym Expo Silesia w Sosnowcu Idealne miejsce na hotel, stację benzynową, stację obsługi samochodów, magazyny, firmowy biurowiec.

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo