Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad."

Transkrypt

1 Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński powitał przybyłych radnych powiatu, Zarząd Powiatu z Przewodniczącym Wojciechem Kwiatkowskim na czele, Dyrektorów i Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli prasy. Następnie, o godz. 13:30 otworzył XXXVIII sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik doi niniejszego protokołu Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że z ustawowego składu Rady Powiatu, tj, 17 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska. Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Starosta Golubsko-Dobrzyński Wojciech Kwiatkowski zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad, w pkt 10 lit. f, dodatkowego projektu uchwały w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu- Dobrzyniu. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu- Dobrzyniu. 1

2 Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały, przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie XXXVIII sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Obrad. 5. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu. 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami. 7. Informacja z prac komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012: a) wystąpienie Starosty, b) opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012, c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012, f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim na lata , 2

3 c) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, d) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, e) rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, f) utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu Dobrzyniu. 11. Wnioski i oświadczenia. 12. Zakończenie. Ad. 4 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby Sekretarzem Obrad, zgodnie z kolejnością alfabetyczną listy obecności radnych, został radny Jacek Cybulski. Następnie poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wyboru na Sekretarza Obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu radnego Jacka Cybulskiego. Na obecnych na sali 14 radnych, za wyborem radnego Jacka Cybulskiego na Sekretarza Obrad, głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska), Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że na Sekretarza Obrad, jednogłośnie wybrany został radny Jacek Cybulski. Ad. 5 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby ze względu na wyłożenie w biurze Rady Powiatu, protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu do wglądu radnych na 7 dni przed terminem sesji w celu zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian, w dniu dzisiejszym zostały one przyjęte bez odczytywania. Innych wniosków nie zgłoszono. 3

4 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu bez odczytywania. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska). Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że na dzisiejszą Sesję została zaproszona Pani Irena Műller długoletnia Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Golubiu-Dobrzyniu w celu złożenia podziękowań za wieloletnią pracę społeczną, po czym oddał głos Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. Starosta Golubsko-Dobrzyński powitał przybyłą Panią Irenę Műller, a następnie odczytał treść przygotowanych wcześniej oficjalnych podziękowań: W imieniu własnym oraz władz samorządu powiatowego pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze podziękowania za aktywność, zaangażowanie i pełne oddanie dla społecznej pracy w Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu. Pani osoba stanowi przykład bezinteresownego i szlachetnego działania na rzecz drugiego człowieka. Wypełniając przyjęte przez siebie obowiązki, jako Przewodnicząca PZERiI Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu, zyskała Pani szacunek i uznanie lokalnej społeczności oraz przedstawicieli jednostek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego różnego szczebla. Pani Ireno, jesteśmy przekonani, że to dzięki takim osobom jak Pani codzienne, sumienne i rzetelne realizowanie zadań i przyjętych obowiązków daje poczucie spełnienia i własnego zadowolenia. W tym tak uroczystym dniu życzymy Pani wiele zdrowia, satysfakcji oraz spełnienia marzeń, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Następnie wręczył Pani Irenie Műller bukiet kwiatów oraz okolicznościowy grawer z podziękowaniami. 4

5 Pani Irena Műller podziękowała za zaproszenie na sesję Rady Powiatu, za ciepłe słowa uznania za Jej dotychczasową pracę w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Golubiu-Dobrzyniu oraz za piękne kwiaty. Poinformowała, że praca z ludźmi i dla ludzi zawsze dostarczała Jej wiele satysfakcji. Z przyjemnością organizowała różne uroczystości i wycieczki. Z racji swojego wieku pamięta tak wiele rzeczy, w tym otwarcie obecnego Szpitala Powiatowego, gdzie przecinała wstęgę. Na ręce Pana Starosty złożyła podziękowania pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy zawsze chętnie pomagali Jej w różnego rodzaju sprawach organizacyjnych. Na zakończenie wyraziła nadzieję, że jeżeli tylko zdrowie Jej na to pozwoli, to w dalszym ciągu będzie angażowała się w życie społeczne zarówno miasta, jak i całego powiatu. Ad. 6 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego o złożenie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz działań podejmowanych między sesjami, Starosta Golubsko-Dobrzyński złożył sprawozdania, jak w załącznikach do niniejszego protokołu. O godz. 13:50 na sesję dotarła radna Danuta Brzoskowska. Od tego punktu porządku obrad na sali obecnych było 15 radnych z ustawowego, 17 osobowego składu Rady Powiatu. Ad. 7 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Filip Szreter poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 22 kwietnia 2013 r.. Przedmiotem posiedzenia Komisji było przyjęcie informacji w zakresie działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu Dobrzyniu. Komisja również zapoznała się ze skargą Pani Katarzyny Dąbrowskiej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz skargami Pana Ryszarda Jagodzińskiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu Dobrzyniu. Kolejne posiedzenie odbyło się 15 maja 2013 r. Przedmiotem posiedzenia Komisji była analiza sprawozdania 5

6 Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniami finansowymi oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok Komisja Rewizyjna także opracowała opinię w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko Dobrzyńskiemu. Komisja również zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego. Ostatnie posiedzenie odbyło się 22 maja 2013 r. Komisja na posiedzeniu rozpatrzyła skargi, które były przedmiotem Komisji w dniu 22 kwietnia 2013 r. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa Janusz Cybulski poinformował, że Komisja nie obradowała. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Andrzej Okruciński poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 22 maja 2013 r. Przedmiotem posiedzenia Komisji było przyjęcie informacji w zakresie aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Franciszek Gutowski poinformował, że posiedzenie Komisji miało miejsce w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wielgiem. Przedmiotem wyjazdowego posiedzenia było zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Pan Franciszek Gutowski przekazał słowa uznania dla Pani Dyrektor Hanny Wiśniewskiej za poświęcenie z jakim prowadzić tą placówkę. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowej o złożenie sprawozdania z prac Komisji. 6

7 Przewodnicząca Komisji Budżetowej Wiesława Alechniewicz poinformowała, że Komisja odbyła 3 spotkania. Pierwsze posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 25 kwietnia 2013 r. Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie informacji w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie golubsko dobrzyńskim za rok 2012 oraz zapoznanie się z bieżącą sytuacją Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu. Komisja także zapoznała się i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok. Kolejne posiedzenie odbyło się 10 czerwca 2013 r. i przedmiotem było zaopiniowanie projektów uchwał: zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok oraz udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w Przebudowie drogi powiatowej nr 1772 C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie. Ostatnie posiedzenie odbyło się 19 czerwca 2013 r. i jego przedmiotem było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz zapoznanie się i zaopiniowanie projektów uchwał które są przedmiotem dzisiejszej sesji. Ad. 8 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z tym ma pytanie czy również samorząd powiatowy przystąpił do aktualizacji swoich dokumentów strategicznych, tj. Strategii Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Lokalnego Planu Rozwoju. Jest to o tyle ważne, że dokumenty te muszą być ze sobą spójne i zawierać wzajemne odniesienia, co w przyszłości pozwoli ubiegać się o środki unijne na realizację zadań powiatowych. Po drugie, zapytał, czy zgodnie z obietnicą Pan Bober wesprze samorząd powiatowy i udzieli poparcia w staraniach dotyczących pomocy finansowej w budowie nowego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Starosta Golubsko-Dobrzyński odpowiedział, że Pan Bober złożył obietnicę wpisania budowy budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w Strategię Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie projekt Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego został umieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego i w okresie od dnia 3 czerwca do dnia 15 lipca 2013 r. poddawany jest społecznym konsultacjom. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie mają prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków do tego dokumentu, na specjalnie do tego 7

8 przeznaczonym formularzu. Projekt Strategii Województwa został w tej chwili przekazany do wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego, a także Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu celem przeanalizowania i zaproponowania istotnych z punktu widzenia samorządu powiatowego zmian. Dodał, że po zebraniu wszystkich danych z całą pewnością, to co zostanie uznane za istotne postaramy się umieścić w dokumencie samorządu wojewódzkiego. Już w tym tygodniu osobiście zgłosił pierwsze zastrzeżenie dotyczące umieszczenia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na linii równej z mniejszymi miastami województwa do Pana dr Andrzeja Potoczka osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Marszałkowskim za konstrukcję dokumentu strategicznego województwa. Radny Mieczysław Kończalski zapytał o istniejący konflikt w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy Dyrektorem, a jednym z nauczycieli. Dodał, że jako członek Komisji Rewizyjnej wie, iż wpłynęło ok. 7 skarg nauczyciela na Dyrektora. Z całą pewnością ta sytuacja nie wpływa na dobrą opinię o szkole. Osobiście nie staje ani po jednej ani po drugiej stronie tego konfliktu, ale chciałby wiedzieć jakie jest stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie. Następnie poinformował, że już niedługo rozpoczną się prace nad budżetem powiatu na rok Zapytał czy planowane są wydatki na dokończenie modernizacji Szpitala Powiatowego, czy samorząd powiatowy posiada na ten cel jakieś środki własne. Starosta Golubsko-Dobrzyński odpowiedział, że Zarząd Powiatu także ubolewa nad powstałym konfliktem w Zespole Szkół Nr 1. Jak Radny doskonale wie, większość spraw, których dotyczą skargi nauczyciela należy do kompetencji Sądu Pracy. Jedyną kwestią dotyczącą spraw administracyjnych było udostępnienie informacji publicznej przez Dyrektora. Jeżeli natomiast chodzi o Szpital Powiatowy, to w grę wchodzi poręczenie kredytu. Polityka obecnego Zarządu Spółki Szpitala Powiatowego jest może mało popularna i społeczna, ale przynosi efekty. Prezes Zarządu stara się wprowadzać zmiany rozsądnie, np. wprowadził elektroniczny system obiegu leków. Na tle województwa są już pierwsze pozytywne efekty tych działań. Problemem jest natomiast dokończenie inwestycji rozpoczętej ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Potrzebny jest 1 mln zł. na okres 2 lat. Uważa, że przy takiej kwocie spokojnie uda się przeprowadzić tę inwestycję. Być może powiatowi powiedzie się sprzedaż jakiejś nieruchomości, ale uzyskanie dobrej ceny wymaga czasu. Szybka sprzedaż może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Dodał, że po okresie wakacyjnym należy intensywnie przystąpić do inwestycji w szpitalu. 8

9 Radny Mieczysław Kończalski poprosił, aby Zarząd Powiatu brał pod uwagę funkcjonowanie szpitala pod kątem poszerzenia jego usług. Opinie na temat działalności i poziomu leczenia w miejscowym szpitalu są bardzo różne, ale jednostkę należy wyposażać w coraz nowocześniejszy sprzęt do leczenia. Starosta Golubsko-Dobrzyński poinformował, że Prezes Zarządu szpitala stopniowo realizuje dosprzętowienie jednostki. Trudno jest jednak zachęcać młodych lekarzy do odbywania staży specjalizacyjnych, które muszą odbywać się w Bydgoszczy pod okiem profesorów. Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za głosy w dyskusji i poinformował, że ze względu na fakt, iż musi pilnie wyjechać, dalszą część obrad poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Beyger. O godz. 14:20 Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 10 min. przerwę w obradach i opuścił salę obrad. O godz. 14:30 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Beyger wznowił obrady. Od tego punktu obrad obecnych na sali było 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). Ad. 9 a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego o zabranie głosu w kwestii wykonania budżetu powiatu za rok Starosta Golubsko-Dobrzyński zaproponował, aby sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 przedstawiła Pani Małgorzata Chojnacka Skarbnik Powiatu. Skarbnik Powiatu - Małgorzata Chojnacka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Poinformowała, że budżet Powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2012 r. został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą XVIII/105/2012 w dniu 17 stycznia 2012 roku. Był to budżet niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków kwotą ,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2012 r. 9

10 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości ,00 zł. przewidziana jako zabezpieczenie rozchodów Powiatu związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych W wyniku dokonania zmian w budżecie Powiatu 19 uchwałami Zarządu Powiatu i 11 uchwałami Rady Powiatu ostatecznie na dzień 30 grudnia roku planowane dochody zamknęły się kwotą ,00 zł, planowane wydatki kwotą ,00 zł. W budżecie Powiatu po zmianach został zaplanowany deficyt w kwocie ,00 zł, którego źródłem pokrycia był kredyt długoterminowy w kwocie łącznej zł ,00. Różnica kredytu w kwocie ,00 zł i wolne środki z lat poprzednich w kwocie ,00 zł zabezpieczyły potrzeby po stronie rozchodów. W roku budżetowym 2012 dochody zostały zrealizowane w kwocie ,62 zł, a wydatki w kwocie ,86 zł. Zaplanowane dochody budżetu Powiatu na 2012 r. zostały zrealizowane 100,08 w %, zaplanowane wydatki w 95,26 %, a budżet Powiatu za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,76 zł. Poinformowała, że jeżeli chodzi o dochody, to najwyższym udziałem w strukturze dochodów, jak co roku, odznacza się wpływ z subwencji 54,13 %. Dochody własne oraz wpływy z dotacji celowych kształtują się na poziomie 23,05 % i 22,82 % udziału w strukturze dochodów ogółem. W dochodach własnych uwzględnione są wpływy z udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz dochody uzyskiwane z majątku Powiatu. Zrealizowano w 100 % wpływy ze sprzedaży majątku czyli ze sprzedaży działki na łączną kwotę ,00 zł. Jeden z wyższych wpływów dochodów własnych odnotowano w pozycji czynsze i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości stanowiących własność Powiatu ,17 zł. W ramach dochodów własnych wykonano również 101,14% czyli w kwocie ,31 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej. Przekazała, że planowane dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,99%. Realizacja wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższa niż w roku ubiegłym i osiągnęła poziom 97,22 % planu rocznego, czyli kwotę zł ,00 ( o ,00 zł mniej niż planowano). Większe niż planowano dochody osiągnięto również z tytułu wpływów z podatku CITpo korekcie planów w trakcie wykonywania budżetu udziały w większym niż można było przewidywać stopniu, wpłynęły do budżetu w IV kwartale roku osiągając 116,74 % planu rocznego czyli kwotę ,29 zł przy planie ,00 zł. W kwestii wydatków poinformowała, że plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach w 2012 roku zamknął się po zmianach kwotą ,00 zł, a jego 10

11 wykonanie kwotą ,86 zł czyli plan wydatków został zrealizowany w 95,26 %. W wydatkach rzeczowych zanotowano kwotę zobowiązań nie wymagalnych ,27 zł powstałą z powodu trudności w rozliczeniu energii elektrycznej za okres 14 miesięcy zawinioną przez operatora wyłonionego w przetargu. Wpływ na zobowiązania miały również wprowadzone pod koniec roku procedury oszczędnościowe w zakupach bieżących między innymi opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. Wśród poniesionych wydatków z budżetu Powiatu w 2012 roku przeznaczono na wydatki bieżące kwotę ,89 zł., natomiast na wydatki majątkowe ,97 zł, co stanowi odpowiednio 99,05 % i 0,95 % poniesionych wydatków ogółem w kwocie ,86 zł poniesionych w roku W ramach wydatków zrealizowanych w budżecie Powiatu w 2012 roku.- najwięcej środków finansowych przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą ,25 zł, co stanowi 43,10 % wykonanych w roku wydatków Powiatu ogółem. Przekazała, że na drugim miejscu znalazły się wydatki na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,25zł, co stanowi 15,57 % wykonanych ogółem wydatków w roku, na trzecim miejscu znalazły się wydatki na administrację publiczną ,38 zł środki te pochodzą głównie z dochodów własnych budżetu powiatu. Stwierdziła, że przekroczenia wykonania planów wynikają jedynie z zaokrągleń kwot planów wydatków stosunku do rzeczywiście zrealizowanych wydatków w pełnej szczegółowości do drugiego miejsca po przecinku. Wykonanie budżetu przedstawiono w postaci załączonych do sprawozdania tabel nr 1 dochodów i nr 2 wydatków oraz pozostałych załączników obrazujących wykonanie plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, dochodów własnych jednostek budżetowych, dochodów i wydatków realizowanych na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatków przewidzianych na dotacje realizowane na podstawie porozumień. Dokonano terminowej spłaty odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, jak również realizację spłaty rat kapitałowych i transz obligacji w roku poddanym analizie Komisji. Kwota przeznaczona na spłatę odsetek od tytułów dłużnych to ,14 zł przy planie rocznym ,00 zł. Największym obciążeniem jest spłata odsetek od wyemitowanych przez Bank Millennium obligacji. Terminowo spłacano odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pocztowym, Banku Millennium i Banku Ochrony Środowiska oraz od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 11

12 W rozchodach budżetu na spłaty pożyczek i kredytów wydatkowano ,00 zł. Spłacono następujące kwoty poszczególnych tytułów dłużnych : 1. kredyt I Banku Ochrony Środowiska na zakup remontera i samochodu dla PZD ,00 2. Kredyt II z Banku Ochrony Środowiska na zakup recyklera dla PZD ,00 3 Pożyczka z WFOŚiGW wymiana systemu ogrzewania w Kowalewie POM ,00 4. Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja sali gimnastycznej i Warsztatów ,00 5. Obligacje z Millennium na modernizacje i remonty dróg powiatowych ,00 6. Kredyt z Millennium na remonty i modernizacje dróg powiatowych ,00 7. Kredyt z Banku Pocztowego na dofinansowanie zadań oświatowych ,00 Łącznie spłacono w roku ,00 Ponadto poinformowała, że Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego wystąpił o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota umorzenia to ,00 zł. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła również przedstawioną jej informację o stanie mienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i zapoznała się ze stanem majątku oraz realizacją dochodów w roku 2012 a także z możliwością pozyskiwania dochodów z posiadanego mienia w latach następnych. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył również informacje o stanie mienia samorządu powiatowego oraz sprawozdania finansowe w postaci bilansu z wykonania budżetu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki. Na podstawie przedstawionych sprawozdań oraz udzielonych przez Zarząd Powiatu informacji Rada Powiatu nie wniosła zastrzeżeń do prawidłowości realizacji budżetu za rok budżetowy Ad. 9 b Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Filip Szreter poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 jest pozytywna. W/w opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu. 12

13 Ad. 9 c Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał treść Uchwały nr 14/S/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, informując jednocześnie, że jest to opinia pozytywna. Przedstawiona uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie odczytał treść uchwały Nr 7/W/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2013 rok, informując jednocześnie, że wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 d Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zabieranie głosu w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok W punkcie przeznaczonym do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 nikt głosu nie zabrał. Ad. 9 e Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do odczytanego projektu uchwały. 13

14 Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok Na obecnych na sali 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński), za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 f Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok

15 Na obecnych na sali 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/224/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Rady Powiatu. pozytywna. Przewodniczący komisji Rady Powiatu poinformowali, że opinia komisji jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. 15

16 Na obecnych na sali 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 b Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata Pomorskie. O zabranie głosu poprosił Jerzy Koralewski przedstawiciel Gminy Kowalewo Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, że osoby zaproszone mogą zabierać głoś w dalszej części obrad. Jednakże ze względu na prośbą radnych poddaje pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia głosu Panu Jerzemu Koralewskiemu. Za udzieleniem głosu Panu Jerzemu Koralewskiemu na obecnych na sali 14 radnych głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oddał głos Panu Jerzemu Koralewskiemu. 16

17 Jerzy Koralewski poinformował, że zapoznał się z omawianym dokumentem, jednak zabrakło mu jednej rzeczy, a mianowicie wydzielenia w budżecie powiatu funduszu stypendialnego dla młodzieży. Jest przekonany, że taki fundusz jest potrzebny. Stwierdził, że od długiego czasu taka pozycja funkcjonuje w budżecie Gminy Kowalewo i jest to oczekiwane ze strony mieszkańców powiatu. Zaproponował, aby fundusz stypendialny był przyznawany zdolnej młodzieży bez względu n uzyskiwane dochody w rodzinie. Stwierdził, że uzupełnianie się programów gminnych i powiatowego jest konieczne, bo silne samorządy gminne, to silny samorząd powiatowy i odwrotnie. Ponadto zaproponował utworzenie Forum na rzecz osób bezrobotnych z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk. Swego czasu proponował także utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego na bazie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Jest przekonany, że to także przyczyniłoby się dla poprawy sytuacji osób bezrobotnych w powiecie. Następnie pogratulował Pani Elżbiecie Arbart realizacji remontu ul. 1-go Maja w Kowalewie Pomorskim. O głos poprosiła Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Pani Małgorzata Badźmirowska poinformowała, że projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata był zamieszczony do społecznych konsultacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR. Nikt nie zgłosił uwag, poza Gminą Kowalewo Pomorskie, która zgłosiła drobne poprawki kosmetyczne i to z całą pewnością nie te, o których dziś informuje Pan Koralewski. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, to kwestie związane z pracami nad zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych lub rodzajami konkretnej pomocy takim osobom powinny znaleźć się w merytorycznych dokumentach opracowywanych np. przez Powiatowy Urząd Pracy. Radny Jarosław Molendowski poprosił Pana Jerzego Koralewskiego o sprecyzowanie swojej wypowiedzi w części dotyczącej podziękowań dla radnej Elżbiety Arbart za przystąpienie samorządu powiatowego do realizacji zadania związanego z remontem ulicy 1-go Maja w Kowalewie Pomorskim. Stwierdził, że udział w tej kwestii miało wiele osób i zapytał czy rzeczywiście dobrze zrozumiał, że Pan Koralewski dziękuje wyłącznie radnej Arbart, czy wszystkim radnym powiatowym. 17

18 Pan Jerzy Koralewski odpowiedział, że oczywiści podziękowania należą się wszystkim radnym. Radna Elżbieta Arbart zaproponowała przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata w wersji przedstawionej radnym na dzisiejszej sesji, Jednak uwagi zgłoszone przez Pana Jerzego Koralewskiego mogą być przedmiotem posiedzeń komisji Rady Powiatu i jeżeli zostaną przyjęte, to do dokumentu będzie można wprowadzić zmiany. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że opinia komisji Rady Powiatu jest pozytywna. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim na lata stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 c Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. 18

19 Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. pozytywna. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że uchwała komisji Rady Powiatu jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/227/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 d Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzeni skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 19

20 Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu- Dobrzyniu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. pozytywna. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że uchwała komisji Rady Powiatu jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Na obecnych na sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński), od głosowania wstrzymał się 1 radny (radny Marek Beyger). Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała Nr XXXVIII/228/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 e 20

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Ad. 1 Otwarcia ostatniej, LIX sesji IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVI/2016 z obrad XXVI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 28 kwietnia 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVI sesję

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski.

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski. Protokół nr VIII/2015 z obrad VIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 VIII

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r.

PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. PROTOKÓŁ NR 19/2016 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 9 maja 2016 r. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz zaproszeni goście: pani Danuta Bywalec

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Filip Szreter.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski oraz Pan Filip Szreter. Protokół nr XXXVIII/2017 z obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 26 stycznia 2017 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXXVIII

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska.

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska. Protokół nr III/2014 z obrad III sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 13.30 III sesję

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego na rok 2015 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku.

Protokół Nr 2/ Pan K.G reprezentant strony skarżącej, 2.Mariusz Kaczmarski-Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku. Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kluczborku w dniu 4 maja 2015 r. Przewodniczyła Przewodnicząca Komisji Celina Zając Porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia. 2.Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. Ad. 1 35 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 10 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 sierpnia 2015 r. Poz. 2499 ZARZĄDZENIE NR 201/2015 PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie

Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Protokół Nr II/10 z obrad II Sesji Rady Gminy Mieleszyn odbytej w dniu 3 grudnia 2010 r. w świetlicy gminnej w Mieleszynie Obrady rozpoczęto w dniu 03.12.2010 r. o godzinie 11 00, zakończono w dniu 03.12.2010

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania:

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania: Protokół nr XV/2015 z obrad XV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 31 lipca 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XV sesję Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. Ad. 1. 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 12.03.2009 r. Znak: OR.0062/88/09 P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Ad. 1 88 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 14.09.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/131/10 P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Ad. 1 131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu INFORMACJA o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tłuszcz, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku Budżet

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 20/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ryjewo z dnia 12 maja 2014 r. Lista obecności radnych stanowiąca załącznik Nr 1 do protokołu. Posiedzenie otworzył Pan Zbigniew Reducha -

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 6/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 16 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r.

PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. PROTOKÓŁ Nr XXXV/09 XXXV sesji Rady Miasta Szczecinek, odbytej w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Szczecinek w dniu 28 lipca 2009r. Stan Radnych 20 Obecnych - 16 radnych. Nieobecni radni: Andrzej Jaszczur,

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco:

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco: Protokół nr LI/2014 z obrad nadzwyczajnej LI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 21 maja 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa.

Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w latach 2011 2014. Gminy, powiaty, miasta na prawach powiatu oraz województwa. Kraków, sierpień 2015 Polski Instytut Credit Management KRS 0000540469

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 26 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej: 1. Stanisław Ryfa - Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Wojciech Kwiatkowski, Pan Filip Szreter oraz Pan Tomasz Zwoliński.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Wojciech Kwiatkowski, Pan Filip Szreter oraz Pan Tomasz Zwoliński. Protokół nr XII/2015 z obrad XII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 29 maja 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XII sesję Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz

PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. godz PROTOKÓŁ NR 28/2013 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 19 lutego 2013 r. GODZINA godz. 15.00 16.00 MIEJSCE KOMISJI sala Nr 2 UM w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/2014 z sesji Rady Gminy Dąbrowa odbytej w dniu 27 marca 2014 r. Ad. 1 Otwarcia XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrowa dokonał Przewodniczący Rady Gminy Piotr Wieczorek. Prowadzący obrady

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach i trwało od godz. 10.00 do godz. 13.15. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku

Ad.pkt. 2. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Słupska za I półrocze 2016 roku 1 Protokół Nr 21/16 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 16 września 2016 r. 1. Sprawy regulaminowe. Przewodnicząca Komisji Jadwiga Stec otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo