Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad."

Transkrypt

1 Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński powitał przybyłych radnych powiatu, Zarząd Powiatu z Przewodniczącym Wojciechem Kwiatkowskim na czele, Dyrektorów i Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli prasy. Następnie, o godz. 13:30 otworzył XXXVIII sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik doi niniejszego protokołu Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że z ustawowego składu Rady Powiatu, tj, 17 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska. Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Starosta Golubsko-Dobrzyński Wojciech Kwiatkowski zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad, w pkt 10 lit. f, dodatkowego projektu uchwały w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu- Dobrzyniu. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu- Dobrzyniu. 1

2 Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały, przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie XXXVIII sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Obrad. 5. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu. 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami. 7. Informacja z prac komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012: a) wystąpienie Starosty, b) opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012, c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012, f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim na lata , 2

3 c) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, d) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, e) rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, f) utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu Dobrzyniu. 11. Wnioski i oświadczenia. 12. Zakończenie. Ad. 4 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby Sekretarzem Obrad, zgodnie z kolejnością alfabetyczną listy obecności radnych, został radny Jacek Cybulski. Następnie poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wyboru na Sekretarza Obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu radnego Jacka Cybulskiego. Na obecnych na sali 14 radnych, za wyborem radnego Jacka Cybulskiego na Sekretarza Obrad, głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska), Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że na Sekretarza Obrad, jednogłośnie wybrany został radny Jacek Cybulski. Ad. 5 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby ze względu na wyłożenie w biurze Rady Powiatu, protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu do wglądu radnych na 7 dni przed terminem sesji w celu zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian, w dniu dzisiejszym zostały one przyjęte bez odczytywania. Innych wniosków nie zgłoszono. 3

4 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu bez odczytywania. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska). Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że na dzisiejszą Sesję została zaproszona Pani Irena Műller długoletnia Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Golubiu-Dobrzyniu w celu złożenia podziękowań za wieloletnią pracę społeczną, po czym oddał głos Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. Starosta Golubsko-Dobrzyński powitał przybyłą Panią Irenę Műller, a następnie odczytał treść przygotowanych wcześniej oficjalnych podziękowań: W imieniu własnym oraz władz samorządu powiatowego pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze podziękowania za aktywność, zaangażowanie i pełne oddanie dla społecznej pracy w Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu. Pani osoba stanowi przykład bezinteresownego i szlachetnego działania na rzecz drugiego człowieka. Wypełniając przyjęte przez siebie obowiązki, jako Przewodnicząca PZERiI Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu, zyskała Pani szacunek i uznanie lokalnej społeczności oraz przedstawicieli jednostek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego różnego szczebla. Pani Ireno, jesteśmy przekonani, że to dzięki takim osobom jak Pani codzienne, sumienne i rzetelne realizowanie zadań i przyjętych obowiązków daje poczucie spełnienia i własnego zadowolenia. W tym tak uroczystym dniu życzymy Pani wiele zdrowia, satysfakcji oraz spełnienia marzeń, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Następnie wręczył Pani Irenie Műller bukiet kwiatów oraz okolicznościowy grawer z podziękowaniami. 4

5 Pani Irena Műller podziękowała za zaproszenie na sesję Rady Powiatu, za ciepłe słowa uznania za Jej dotychczasową pracę w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Golubiu-Dobrzyniu oraz za piękne kwiaty. Poinformowała, że praca z ludźmi i dla ludzi zawsze dostarczała Jej wiele satysfakcji. Z przyjemnością organizowała różne uroczystości i wycieczki. Z racji swojego wieku pamięta tak wiele rzeczy, w tym otwarcie obecnego Szpitala Powiatowego, gdzie przecinała wstęgę. Na ręce Pana Starosty złożyła podziękowania pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy zawsze chętnie pomagali Jej w różnego rodzaju sprawach organizacyjnych. Na zakończenie wyraziła nadzieję, że jeżeli tylko zdrowie Jej na to pozwoli, to w dalszym ciągu będzie angażowała się w życie społeczne zarówno miasta, jak i całego powiatu. Ad. 6 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego o złożenie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz działań podejmowanych między sesjami, Starosta Golubsko-Dobrzyński złożył sprawozdania, jak w załącznikach do niniejszego protokołu. O godz. 13:50 na sesję dotarła radna Danuta Brzoskowska. Od tego punktu porządku obrad na sali obecnych było 15 radnych z ustawowego, 17 osobowego składu Rady Powiatu. Ad. 7 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Filip Szreter poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 22 kwietnia 2013 r.. Przedmiotem posiedzenia Komisji było przyjęcie informacji w zakresie działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu Dobrzyniu. Komisja również zapoznała się ze skargą Pani Katarzyny Dąbrowskiej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz skargami Pana Ryszarda Jagodzińskiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu Dobrzyniu. Kolejne posiedzenie odbyło się 15 maja 2013 r. Przedmiotem posiedzenia Komisji była analiza sprawozdania 5

6 Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniami finansowymi oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok Komisja Rewizyjna także opracowała opinię w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko Dobrzyńskiemu. Komisja również zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego. Ostatnie posiedzenie odbyło się 22 maja 2013 r. Komisja na posiedzeniu rozpatrzyła skargi, które były przedmiotem Komisji w dniu 22 kwietnia 2013 r. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa Janusz Cybulski poinformował, że Komisja nie obradowała. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Andrzej Okruciński poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 22 maja 2013 r. Przedmiotem posiedzenia Komisji było przyjęcie informacji w zakresie aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Franciszek Gutowski poinformował, że posiedzenie Komisji miało miejsce w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wielgiem. Przedmiotem wyjazdowego posiedzenia było zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Pan Franciszek Gutowski przekazał słowa uznania dla Pani Dyrektor Hanny Wiśniewskiej za poświęcenie z jakim prowadzić tą placówkę. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowej o złożenie sprawozdania z prac Komisji. 6

7 Przewodnicząca Komisji Budżetowej Wiesława Alechniewicz poinformowała, że Komisja odbyła 3 spotkania. Pierwsze posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 25 kwietnia 2013 r. Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie informacji w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie golubsko dobrzyńskim za rok 2012 oraz zapoznanie się z bieżącą sytuacją Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu. Komisja także zapoznała się i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok. Kolejne posiedzenie odbyło się 10 czerwca 2013 r. i przedmiotem było zaopiniowanie projektów uchwał: zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok oraz udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w Przebudowie drogi powiatowej nr 1772 C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie. Ostatnie posiedzenie odbyło się 19 czerwca 2013 r. i jego przedmiotem było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz zapoznanie się i zaopiniowanie projektów uchwał które są przedmiotem dzisiejszej sesji. Ad. 8 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z tym ma pytanie czy również samorząd powiatowy przystąpił do aktualizacji swoich dokumentów strategicznych, tj. Strategii Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Lokalnego Planu Rozwoju. Jest to o tyle ważne, że dokumenty te muszą być ze sobą spójne i zawierać wzajemne odniesienia, co w przyszłości pozwoli ubiegać się o środki unijne na realizację zadań powiatowych. Po drugie, zapytał, czy zgodnie z obietnicą Pan Bober wesprze samorząd powiatowy i udzieli poparcia w staraniach dotyczących pomocy finansowej w budowie nowego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Starosta Golubsko-Dobrzyński odpowiedział, że Pan Bober złożył obietnicę wpisania budowy budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w Strategię Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie projekt Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego został umieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego i w okresie od dnia 3 czerwca do dnia 15 lipca 2013 r. poddawany jest społecznym konsultacjom. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie mają prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków do tego dokumentu, na specjalnie do tego 7

8 przeznaczonym formularzu. Projekt Strategii Województwa został w tej chwili przekazany do wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego, a także Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu celem przeanalizowania i zaproponowania istotnych z punktu widzenia samorządu powiatowego zmian. Dodał, że po zebraniu wszystkich danych z całą pewnością, to co zostanie uznane za istotne postaramy się umieścić w dokumencie samorządu wojewódzkiego. Już w tym tygodniu osobiście zgłosił pierwsze zastrzeżenie dotyczące umieszczenia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na linii równej z mniejszymi miastami województwa do Pana dr Andrzeja Potoczka osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Marszałkowskim za konstrukcję dokumentu strategicznego województwa. Radny Mieczysław Kończalski zapytał o istniejący konflikt w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy Dyrektorem, a jednym z nauczycieli. Dodał, że jako członek Komisji Rewizyjnej wie, iż wpłynęło ok. 7 skarg nauczyciela na Dyrektora. Z całą pewnością ta sytuacja nie wpływa na dobrą opinię o szkole. Osobiście nie staje ani po jednej ani po drugiej stronie tego konfliktu, ale chciałby wiedzieć jakie jest stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie. Następnie poinformował, że już niedługo rozpoczną się prace nad budżetem powiatu na rok Zapytał czy planowane są wydatki na dokończenie modernizacji Szpitala Powiatowego, czy samorząd powiatowy posiada na ten cel jakieś środki własne. Starosta Golubsko-Dobrzyński odpowiedział, że Zarząd Powiatu także ubolewa nad powstałym konfliktem w Zespole Szkół Nr 1. Jak Radny doskonale wie, większość spraw, których dotyczą skargi nauczyciela należy do kompetencji Sądu Pracy. Jedyną kwestią dotyczącą spraw administracyjnych było udostępnienie informacji publicznej przez Dyrektora. Jeżeli natomiast chodzi o Szpital Powiatowy, to w grę wchodzi poręczenie kredytu. Polityka obecnego Zarządu Spółki Szpitala Powiatowego jest może mało popularna i społeczna, ale przynosi efekty. Prezes Zarządu stara się wprowadzać zmiany rozsądnie, np. wprowadził elektroniczny system obiegu leków. Na tle województwa są już pierwsze pozytywne efekty tych działań. Problemem jest natomiast dokończenie inwestycji rozpoczętej ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Potrzebny jest 1 mln zł. na okres 2 lat. Uważa, że przy takiej kwocie spokojnie uda się przeprowadzić tę inwestycję. Być może powiatowi powiedzie się sprzedaż jakiejś nieruchomości, ale uzyskanie dobrej ceny wymaga czasu. Szybka sprzedaż może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Dodał, że po okresie wakacyjnym należy intensywnie przystąpić do inwestycji w szpitalu. 8

9 Radny Mieczysław Kończalski poprosił, aby Zarząd Powiatu brał pod uwagę funkcjonowanie szpitala pod kątem poszerzenia jego usług. Opinie na temat działalności i poziomu leczenia w miejscowym szpitalu są bardzo różne, ale jednostkę należy wyposażać w coraz nowocześniejszy sprzęt do leczenia. Starosta Golubsko-Dobrzyński poinformował, że Prezes Zarządu szpitala stopniowo realizuje dosprzętowienie jednostki. Trudno jest jednak zachęcać młodych lekarzy do odbywania staży specjalizacyjnych, które muszą odbywać się w Bydgoszczy pod okiem profesorów. Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za głosy w dyskusji i poinformował, że ze względu na fakt, iż musi pilnie wyjechać, dalszą część obrad poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Beyger. O godz. 14:20 Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 10 min. przerwę w obradach i opuścił salę obrad. O godz. 14:30 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Beyger wznowił obrady. Od tego punktu obrad obecnych na sali było 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). Ad. 9 a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego o zabranie głosu w kwestii wykonania budżetu powiatu za rok Starosta Golubsko-Dobrzyński zaproponował, aby sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 przedstawiła Pani Małgorzata Chojnacka Skarbnik Powiatu. Skarbnik Powiatu - Małgorzata Chojnacka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Poinformowała, że budżet Powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2012 r. został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą XVIII/105/2012 w dniu 17 stycznia 2012 roku. Był to budżet niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków kwotą ,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2012 r. 9

10 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości ,00 zł. przewidziana jako zabezpieczenie rozchodów Powiatu związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych W wyniku dokonania zmian w budżecie Powiatu 19 uchwałami Zarządu Powiatu i 11 uchwałami Rady Powiatu ostatecznie na dzień 30 grudnia roku planowane dochody zamknęły się kwotą ,00 zł, planowane wydatki kwotą ,00 zł. W budżecie Powiatu po zmianach został zaplanowany deficyt w kwocie ,00 zł, którego źródłem pokrycia był kredyt długoterminowy w kwocie łącznej zł ,00. Różnica kredytu w kwocie ,00 zł i wolne środki z lat poprzednich w kwocie ,00 zł zabezpieczyły potrzeby po stronie rozchodów. W roku budżetowym 2012 dochody zostały zrealizowane w kwocie ,62 zł, a wydatki w kwocie ,86 zł. Zaplanowane dochody budżetu Powiatu na 2012 r. zostały zrealizowane 100,08 w %, zaplanowane wydatki w 95,26 %, a budżet Powiatu za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,76 zł. Poinformowała, że jeżeli chodzi o dochody, to najwyższym udziałem w strukturze dochodów, jak co roku, odznacza się wpływ z subwencji 54,13 %. Dochody własne oraz wpływy z dotacji celowych kształtują się na poziomie 23,05 % i 22,82 % udziału w strukturze dochodów ogółem. W dochodach własnych uwzględnione są wpływy z udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz dochody uzyskiwane z majątku Powiatu. Zrealizowano w 100 % wpływy ze sprzedaży majątku czyli ze sprzedaży działki na łączną kwotę ,00 zł. Jeden z wyższych wpływów dochodów własnych odnotowano w pozycji czynsze i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości stanowiących własność Powiatu ,17 zł. W ramach dochodów własnych wykonano również 101,14% czyli w kwocie ,31 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej. Przekazała, że planowane dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,99%. Realizacja wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższa niż w roku ubiegłym i osiągnęła poziom 97,22 % planu rocznego, czyli kwotę zł ,00 ( o ,00 zł mniej niż planowano). Większe niż planowano dochody osiągnięto również z tytułu wpływów z podatku CITpo korekcie planów w trakcie wykonywania budżetu udziały w większym niż można było przewidywać stopniu, wpłynęły do budżetu w IV kwartale roku osiągając 116,74 % planu rocznego czyli kwotę ,29 zł przy planie ,00 zł. W kwestii wydatków poinformowała, że plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach w 2012 roku zamknął się po zmianach kwotą ,00 zł, a jego 10

11 wykonanie kwotą ,86 zł czyli plan wydatków został zrealizowany w 95,26 %. W wydatkach rzeczowych zanotowano kwotę zobowiązań nie wymagalnych ,27 zł powstałą z powodu trudności w rozliczeniu energii elektrycznej za okres 14 miesięcy zawinioną przez operatora wyłonionego w przetargu. Wpływ na zobowiązania miały również wprowadzone pod koniec roku procedury oszczędnościowe w zakupach bieżących między innymi opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. Wśród poniesionych wydatków z budżetu Powiatu w 2012 roku przeznaczono na wydatki bieżące kwotę ,89 zł., natomiast na wydatki majątkowe ,97 zł, co stanowi odpowiednio 99,05 % i 0,95 % poniesionych wydatków ogółem w kwocie ,86 zł poniesionych w roku W ramach wydatków zrealizowanych w budżecie Powiatu w 2012 roku.- najwięcej środków finansowych przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą ,25 zł, co stanowi 43,10 % wykonanych w roku wydatków Powiatu ogółem. Przekazała, że na drugim miejscu znalazły się wydatki na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,25zł, co stanowi 15,57 % wykonanych ogółem wydatków w roku, na trzecim miejscu znalazły się wydatki na administrację publiczną ,38 zł środki te pochodzą głównie z dochodów własnych budżetu powiatu. Stwierdziła, że przekroczenia wykonania planów wynikają jedynie z zaokrągleń kwot planów wydatków stosunku do rzeczywiście zrealizowanych wydatków w pełnej szczegółowości do drugiego miejsca po przecinku. Wykonanie budżetu przedstawiono w postaci załączonych do sprawozdania tabel nr 1 dochodów i nr 2 wydatków oraz pozostałych załączników obrazujących wykonanie plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, dochodów własnych jednostek budżetowych, dochodów i wydatków realizowanych na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatków przewidzianych na dotacje realizowane na podstawie porozumień. Dokonano terminowej spłaty odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, jak również realizację spłaty rat kapitałowych i transz obligacji w roku poddanym analizie Komisji. Kwota przeznaczona na spłatę odsetek od tytułów dłużnych to ,14 zł przy planie rocznym ,00 zł. Największym obciążeniem jest spłata odsetek od wyemitowanych przez Bank Millennium obligacji. Terminowo spłacano odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pocztowym, Banku Millennium i Banku Ochrony Środowiska oraz od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 11

12 W rozchodach budżetu na spłaty pożyczek i kredytów wydatkowano ,00 zł. Spłacono następujące kwoty poszczególnych tytułów dłużnych : 1. kredyt I Banku Ochrony Środowiska na zakup remontera i samochodu dla PZD ,00 2. Kredyt II z Banku Ochrony Środowiska na zakup recyklera dla PZD ,00 3 Pożyczka z WFOŚiGW wymiana systemu ogrzewania w Kowalewie POM ,00 4. Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja sali gimnastycznej i Warsztatów ,00 5. Obligacje z Millennium na modernizacje i remonty dróg powiatowych ,00 6. Kredyt z Millennium na remonty i modernizacje dróg powiatowych ,00 7. Kredyt z Banku Pocztowego na dofinansowanie zadań oświatowych ,00 Łącznie spłacono w roku ,00 Ponadto poinformowała, że Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego wystąpił o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota umorzenia to ,00 zł. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła również przedstawioną jej informację o stanie mienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i zapoznała się ze stanem majątku oraz realizacją dochodów w roku 2012 a także z możliwością pozyskiwania dochodów z posiadanego mienia w latach następnych. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył również informacje o stanie mienia samorządu powiatowego oraz sprawozdania finansowe w postaci bilansu z wykonania budżetu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki. Na podstawie przedstawionych sprawozdań oraz udzielonych przez Zarząd Powiatu informacji Rada Powiatu nie wniosła zastrzeżeń do prawidłowości realizacji budżetu za rok budżetowy Ad. 9 b Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Filip Szreter poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 jest pozytywna. W/w opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu. 12

13 Ad. 9 c Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał treść Uchwały nr 14/S/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, informując jednocześnie, że jest to opinia pozytywna. Przedstawiona uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie odczytał treść uchwały Nr 7/W/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2013 rok, informując jednocześnie, że wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 d Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zabieranie głosu w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok W punkcie przeznaczonym do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 nikt głosu nie zabrał. Ad. 9 e Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do odczytanego projektu uchwały. 13

14 Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok Na obecnych na sali 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński), za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 f Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok

15 Na obecnych na sali 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/224/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Rady Powiatu. pozytywna. Przewodniczący komisji Rady Powiatu poinformowali, że opinia komisji jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. 15

16 Na obecnych na sali 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 b Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata Pomorskie. O zabranie głosu poprosił Jerzy Koralewski przedstawiciel Gminy Kowalewo Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, że osoby zaproszone mogą zabierać głoś w dalszej części obrad. Jednakże ze względu na prośbą radnych poddaje pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia głosu Panu Jerzemu Koralewskiemu. Za udzieleniem głosu Panu Jerzemu Koralewskiemu na obecnych na sali 14 radnych głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oddał głos Panu Jerzemu Koralewskiemu. 16

17 Jerzy Koralewski poinformował, że zapoznał się z omawianym dokumentem, jednak zabrakło mu jednej rzeczy, a mianowicie wydzielenia w budżecie powiatu funduszu stypendialnego dla młodzieży. Jest przekonany, że taki fundusz jest potrzebny. Stwierdził, że od długiego czasu taka pozycja funkcjonuje w budżecie Gminy Kowalewo i jest to oczekiwane ze strony mieszkańców powiatu. Zaproponował, aby fundusz stypendialny był przyznawany zdolnej młodzieży bez względu n uzyskiwane dochody w rodzinie. Stwierdził, że uzupełnianie się programów gminnych i powiatowego jest konieczne, bo silne samorządy gminne, to silny samorząd powiatowy i odwrotnie. Ponadto zaproponował utworzenie Forum na rzecz osób bezrobotnych z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk. Swego czasu proponował także utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego na bazie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Jest przekonany, że to także przyczyniłoby się dla poprawy sytuacji osób bezrobotnych w powiecie. Następnie pogratulował Pani Elżbiecie Arbart realizacji remontu ul. 1-go Maja w Kowalewie Pomorskim. O głos poprosiła Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Pani Małgorzata Badźmirowska poinformowała, że projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata był zamieszczony do społecznych konsultacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR. Nikt nie zgłosił uwag, poza Gminą Kowalewo Pomorskie, która zgłosiła drobne poprawki kosmetyczne i to z całą pewnością nie te, o których dziś informuje Pan Koralewski. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, to kwestie związane z pracami nad zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych lub rodzajami konkretnej pomocy takim osobom powinny znaleźć się w merytorycznych dokumentach opracowywanych np. przez Powiatowy Urząd Pracy. Radny Jarosław Molendowski poprosił Pana Jerzego Koralewskiego o sprecyzowanie swojej wypowiedzi w części dotyczącej podziękowań dla radnej Elżbiety Arbart za przystąpienie samorządu powiatowego do realizacji zadania związanego z remontem ulicy 1-go Maja w Kowalewie Pomorskim. Stwierdził, że udział w tej kwestii miało wiele osób i zapytał czy rzeczywiście dobrze zrozumiał, że Pan Koralewski dziękuje wyłącznie radnej Arbart, czy wszystkim radnym powiatowym. 17

18 Pan Jerzy Koralewski odpowiedział, że oczywiści podziękowania należą się wszystkim radnym. Radna Elżbieta Arbart zaproponowała przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata w wersji przedstawionej radnym na dzisiejszej sesji, Jednak uwagi zgłoszone przez Pana Jerzego Koralewskiego mogą być przedmiotem posiedzeń komisji Rady Powiatu i jeżeli zostaną przyjęte, to do dokumentu będzie można wprowadzić zmiany. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że opinia komisji Rady Powiatu jest pozytywna. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim na lata stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 c Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. 18

19 Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. pozytywna. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że uchwała komisji Rady Powiatu jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/227/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 d Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzeni skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 19

20 Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu- Dobrzyniu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. pozytywna. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że uchwała komisji Rady Powiatu jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Na obecnych na sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński), od głosowania wstrzymał się 1 radny (radny Marek Beyger). Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała Nr XXXVIII/228/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 e 20

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 52/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 maja 2012 r. Ad. 1. 52 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 11 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r.

PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. PROTOKÓŁ NR 37/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w dniu 17 grudnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz goście według załączonych list obecności. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r.

Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. Postanowienie Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Oświęcim z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta i wniosku do Rady Miasta o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Oświęcim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego na rok 2015 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 35/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 21 października 2011 r. Ad. 1 35 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 10 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr 78/13 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 06 lutego 2013 r. Ad. 1. 78 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 14 00 otworzył i prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013

P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/2013 z obrad XXVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie w godz. 10 05 11 25 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania:

Ad.2. Przewodnicząca Rady odczytała treść ślubowania: Protokół nr XV/2015 z obrad XV sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 31 lipca 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XV sesję Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco:

Porządek sesji po zmianach przedstawiał się następująco: Protokół nr LI/2014 z obrad nadzwyczajnej LI sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 21 maja 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 14.09.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/131/10 P R O T O K Ó Ł Nr 131/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 14 września 2010 r. Ad. 1 131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. PROTOKÓŁ NR 7/2015 Z POSIEDZENIA KOMISJI BUDŻETU I MIENIA w dniu 25 maja 2015 r. 1. Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy obecności oraz pani Danuta Bywalec Skarbnik Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie.

Wobec braku uwag Przewodniczący obrad poddał projekt porządku obrad pod głosowanie. PROTOKÓŁ Nr XXXVII/2014 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich odbytej w dniu 16 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich W nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Końskich wzięło

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Wojciech Kwiatkowski, Pan Filip Szreter oraz Pan Tomasz Zwoliński.

Nieobecni radni: Pan Jacek Boluk Sobolewski, Pan Jarosław Falkowski, Pan Wojciech Kwiatkowski, Pan Filip Szreter oraz Pan Tomasz Zwoliński. Protokół nr XII/2015 z obrad XII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 29 maja 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XII sesję Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r.

PROTOKÓŁ Nr XII/2015. z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju. w dniu 29 czerwca 2015 r. RM.0002.12.2015.BJ Polanica Zdrój, dn. 29.06.2015 r. PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z XII sesji Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju w dniu 29 czerwca 2015 r. Miejsce posiedzenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Golub-Dobrzyń, dnia 25.09.2008 r. Znak: OR.0062/70/08 P R O T O K Ó Ł Nr 70/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 25 września 2008 r. Ad. 1 70 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Golub-Dobrzyń, dnia 12.03.2009 r. Znak: OR.0062/88/09 P R O T O K Ó Ł Nr 88/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 marca 2009 r. Ad. 1 88 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olkuszu Data utworzenia 2007-04-04 Numer aktu Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbyło się w sali narad Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy.

Obradom przewodniczył P. Dariusz Kazun przewodniczący Rady Gminy. P R O T O K Ó Ł Nr XXVIII/2013 z obrad XXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie, odbytej w dniu 17 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Platerowie w godz. 9 05 10 20 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych).

(W trakcie omawiania tego punktu do sali obrad przybyła radna Zofia Kotecka. Od tej pory Rada obradowała w obecności 15 radnych). Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Neter poinformował Radę, że Komisja analizowała szczegółowo dokumenty, które pozwolą na przedstawienie organowi stanowiącemu wniosku w sprawie absolutorium. Zastępca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zbąszynek za 2009 rok Budżet Gminy na 2009 rok, uchwalony został w dniu 22 grudnia 2008 roku, Uchwałą Nr XXIX/64/2008 Rady Miejskiej w Zbąszynku. W trakcie całego

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r.

Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Protokół Nr 0012.6.2011.KPPiZ z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego i Zdrowia w dniu 15 czerwca 2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta - sala nr 305. Godzina rozpoczęcia: 15 00. Obecnych: a. 5

Bardziej szczegółowo

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2.

Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Protokół nr XVII/12 Z obrad XVII sesji Rady Powiatu Wielickiego, która odbyła się w dniu 28 listopada 2012r. w siedzibie Starostwa przy ul. E. Dembowskiego 2. Przewodniczący Rady Powiatu Wielickiego Adam

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4

Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Ad. 2 Ad. 3 nr 4 Protokół Nr XXXVIII.2013 z obrad XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 18 lipca 2013 roku Ad. 1 Przewodniczący Rady Miejskiej p. Adam Kołwzan dokonał otwarcia XXXVIII sesji Rady Miejskiej, jednocześnie

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227

885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na rok 2005... 3227 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2005 r. Nr 39 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD M IEJSKICH: 885 Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Góra na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 54/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. OR.II.0022.1.52.2015 PROTOKÓŁ NR 54/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 listopada 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r.

PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. PROTOKÓŁ NR 1/12 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 26 kwietnia 2012 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. Mari Skłodowskiej Curie 1a. Obrady Rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2014 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 9 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/389/214 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 9 lipca 214 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 214 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. b oraz art. 61

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00

PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 PROTOKÓŁ Nr 16/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 29 czerwca 2015r. godz. 9:00 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 8 czerwca 2012 r. Poz. 1279 z wykonania budżetu za 2011 rok. Informacja ogólna o budżecie gminy za 2011 rok. SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 06.10.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/133/10 P R O T O K Ó Ł Nr 133/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 6 października 2010 r. Ad. 1 133 posiedzenie Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji.

Przewodniczący stwierdził, że projekt porządku obrad stanowi porządek obrad dzisiejszej sesji. Protokół Nr VIII/2015 z sesji Rady Dzielnicy IX Łagiewniki Borek Fałęcki odbytej w dniu 14.04.2015r. o godz. 18,30 w siedzibie Rady przy ul. Żywieckiej 13. Ad.1. Przewodniczący Rady Dzielnicy IX Jan Stanisław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIX/12 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 28 marca 2012r. godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIX Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 13:00 Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU LIMANOWSKIEGO na 2004 r. Rady Powiatu Limanowskiego Nr XIII/129/04 z dnia 25 lutego 2004 r. Na podst. art.12, pkt.5, pkt.8, lit. d, pkt.9, art.51, ust.2 i 3,ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r.

Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 marca 2014 r. Poz. 1146 UCHWAŁA NR XXXII/179/14 RADY MIASTA KOLNO z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40

PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 PROTOKÓŁ NR 2/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 21 stycznia 2015 r. w godzinach od 13 00 do 15 40 Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ VIII/07 Z VIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ VIII/07 Z VIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ VIII/07 Z VIII SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2007r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach przy ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r.

XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Dz.18.0020.1.31.2013 Podsumowanie: XXXI sesja VI kadencji w dniu 15 kwietnia 2013 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Zatwierdzenie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji. 4. Roczne Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od

Gminy Rogowo. Za przyjęciem protokołu bez czytania jego treści głosowało 12 radnych, 2 radnych ( Słomiński i Szałwiński ) wstrzymało się od P r o t o k ó ł Nr VIII/04 z obrad XIX sesji Rady Gminy w Rogowie odbytej w dniu 29 grudnia 2004r pod przewodnictwem przewodniczącego Rady Gminy Pana Marka Długokęckiego. Na obrady sesji przybyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji

Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Protokół Nr 12/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie w dniu 29 stycznia 2015 r. po sesji Termin posiedzenia Zarządu na dzień 29 stycznia 2015 r. został ustalony wcześniej przez p. Starostę. W obradach

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011

Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2011 Komisja Rewizyjna Rady Gminy w osobach: 1. Zbigniew Rydzik - Przewodniczący 2. Stanisław Ryfa - Z-ca Przewodniczącego 3. Feliks Joniec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik z wykonania budżetu za 2013 rok Uchwałą Nr XXVI/223/2012 Rady Miejskiej w Chmielniku w dniu 28 grudnia 2012 r. przyjęto do realizacji budżet Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo