Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad."

Transkrypt

1 Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński powitał przybyłych radnych powiatu, Zarząd Powiatu z Przewodniczącym Wojciechem Kwiatkowskim na czele, Dyrektorów i Kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, pracowników Starostwa Powiatowego oraz przedstawicieli prasy. Następnie, o godz. 13:30 otworzył XXXVIII sesję Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Ad. 2 Na podstawie listy obecności stanowiącej załącznik doi niniejszego protokołu Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że z ustawowego składu Rady Powiatu, tj, 17 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska. Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Starosta Golubsko-Dobrzyński Wojciech Kwiatkowski zgłosił wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad, w pkt 10 lit. f, dodatkowego projektu uchwały w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu- Dobrzyniu. Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dodatkowego projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Golubiu- Dobrzyniu. 1

2 Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Porządek XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego, po wprowadzeniu dodatkowego projektu uchwały, przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie XXXVIII sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Wnioski w sprawie zmian porządku obrad. 4. Wybór Sekretarza Obrad. 5. Przyjęcie protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu. 6. Sprawozdanie Starosty z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz podejmowanych działań między sesjami. 7. Informacja z prac komisji Rady Powiatu oraz prac Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego. 8. Interpelacje i zapytania radnych oraz osób zaproszonych. 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012: a) wystąpienie Starosty, b) opinia Komisji Rewizyjnej na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012, c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, d) dyskusja, e) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012, f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających, b) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko - Dobrzyńskim na lata , 2

3 c) rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim, d) rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, e) rozpatrzenia ponownej skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu Dobrzyniu, f) utworzenia w Kowalewie Pomorskim filii Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu Dobrzyniu. 11. Wnioski i oświadczenia. 12. Zakończenie. Ad. 4 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby Sekretarzem Obrad, zgodnie z kolejnością alfabetyczną listy obecności radnych, został radny Jacek Cybulski. Następnie poddał pod głosowanie wniosek dotyczący wyboru na Sekretarza Obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu radnego Jacka Cybulskiego. Na obecnych na sali 14 radnych, za wyborem radnego Jacka Cybulskiego na Sekretarza Obrad, głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska), Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że na Sekretarza Obrad, jednogłośnie wybrany został radny Jacek Cybulski. Ad. 5 Przewodniczący Rady Powiatu zaproponował, aby ze względu na wyłożenie w biurze Rady Powiatu, protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu do wglądu radnych na 7 dni przed terminem sesji w celu zgłoszenia uwag oraz propozycji zmian, w dniu dzisiejszym zostały one przyjęte bez odczytywania. Innych wniosków nie zgłoszono. 3

4 W związku z powyższym Przewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołów z XXXV, XXXVI oraz XXXVII sesji Rady Powiatu bez odczytywania. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Danuta Brzoskowska). Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty jednogłośnie. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że na dzisiejszą Sesję została zaproszona Pani Irena Műller długoletnia Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Golubiu-Dobrzyniu w celu złożenia podziękowań za wieloletnią pracę społeczną, po czym oddał głos Staroście Golubsko-Dobrzyńskiemu. Starosta Golubsko-Dobrzyński powitał przybyłą Panią Irenę Műller, a następnie odczytał treść przygotowanych wcześniej oficjalnych podziękowań: W imieniu własnym oraz władz samorządu powiatowego pragnę złożyć Pani najserdeczniejsze podziękowania za aktywność, zaangażowanie i pełne oddanie dla społecznej pracy w Oddziale Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Golubiu-Dobrzyniu. Pani osoba stanowi przykład bezinteresownego i szlachetnego działania na rzecz drugiego człowieka. Wypełniając przyjęte przez siebie obowiązki, jako Przewodnicząca PZERiI Oddziału w Golubiu-Dobrzyniu, zyskała Pani szacunek i uznanie lokalnej społeczności oraz przedstawicieli jednostek samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego różnego szczebla. Pani Ireno, jesteśmy przekonani, że to dzięki takim osobom jak Pani codzienne, sumienne i rzetelne realizowanie zadań i przyjętych obowiązków daje poczucie spełnienia i własnego zadowolenia. W tym tak uroczystym dniu życzymy Pani wiele zdrowia, satysfakcji oraz spełnienia marzeń, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Następnie wręczył Pani Irenie Műller bukiet kwiatów oraz okolicznościowy grawer z podziękowaniami. 4

5 Pani Irena Műller podziękowała za zaproszenie na sesję Rady Powiatu, za ciepłe słowa uznania za Jej dotychczasową pracę w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Golubiu-Dobrzyniu oraz za piękne kwiaty. Poinformowała, że praca z ludźmi i dla ludzi zawsze dostarczała Jej wiele satysfakcji. Z przyjemnością organizowała różne uroczystości i wycieczki. Z racji swojego wieku pamięta tak wiele rzeczy, w tym otwarcie obecnego Szpitala Powiatowego, gdzie przecinała wstęgę. Na ręce Pana Starosty złożyła podziękowania pracownikom Starostwa Powiatowego, którzy zawsze chętnie pomagali Jej w różnego rodzaju sprawach organizacyjnych. Na zakończenie wyraziła nadzieję, że jeżeli tylko zdrowie Jej na to pozwoli, to w dalszym ciągu będzie angażowała się w życie społeczne zarówno miasta, jak i całego powiatu. Ad. 6 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego o złożenie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Powiatu, prac Zarządu Powiatu oraz działań podejmowanych między sesjami, Starosta Golubsko-Dobrzyński złożył sprawozdania, jak w załącznikach do niniejszego protokołu. O godz. 13:50 na sesję dotarła radna Danuta Brzoskowska. Od tego punktu porządku obrad na sali obecnych było 15 radnych z ustawowego, 17 osobowego składu Rady Powiatu. Ad. 7 Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Filip Szreter poinformował, że Komisja w okresie sprawozdawczym obradowała trzykrotnie. Pierwsze posiedzenie odbyło się 22 kwietnia 2013 r.. Przedmiotem posiedzenia Komisji było przyjęcie informacji w zakresie działalności Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Golubiu Dobrzyniu. Komisja również zapoznała się ze skargą Pani Katarzyny Dąbrowskiej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim oraz skargami Pana Ryszarda Jagodzińskiego na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Golubiu Dobrzyniu. Kolejne posiedzenie odbyło się 15 maja 2013 r. Przedmiotem posiedzenia Komisji była analiza sprawozdania 5

6 Zarządu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 wraz ze sprawozdaniami finansowymi oraz zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wykonania budżetu za rok Komisja Rewizyjna także opracowała opinię w sprawie wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 oraz podjęła uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko Dobrzyńskiemu. Komisja również zapoznała się z informacją o stanie mienia Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego. Ostatnie posiedzenie odbyło się 22 maja 2013 r. Komisja na posiedzeniu rozpatrzyła skargi, które były przedmiotem Komisji w dniu 22 kwietnia 2013 r. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Leśnictwa Janusz Cybulski poinformował, że Komisja nie obradowała. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Rozwoju Andrzej Okruciński poinformował, że Komisja odbyła posiedzenie w dniu 22 maja 2013 r. Przedmiotem posiedzenia Komisji było przyjęcie informacji w zakresie aktualnej sytuacji na drogach powiatowych oraz podsumowanie kosztów zimowego utrzymania dróg. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Oświaty i Kultury o złożenie sprawozdania z prac Komisji. Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury Franciszek Gutowski poinformował, że posiedzenie Komisji miało miejsce w Powiatowej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Wielgiem. Przedmiotem wyjazdowego posiedzenia było zapoznanie się z funkcjonowaniem Powiatowej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej. Pan Franciszek Gutowski przekazał słowa uznania dla Pani Dyrektor Hanny Wiśniewskiej za poświęcenie z jakim prowadzić tą placówkę. Przewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetowej o złożenie sprawozdania z prac Komisji. 6

7 Przewodnicząca Komisji Budżetowej Wiesława Alechniewicz poinformowała, że Komisja odbyła 3 spotkania. Pierwsze posiedzenie odbyło się wspólnie z Komisją Zdrowia, Sportu i Turystyki w dniu 25 kwietnia 2013 r. Przedmiotem posiedzenia było przyjęcie informacji w zakresie oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie golubsko dobrzyńskim za rok 2012 oraz zapoznanie się z bieżącą sytuacją Spółki z o.o. Szpital Powiatowy w Golubiu Dobrzyniu. Komisja także zapoznała się i zaopiniowała projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok. Kolejne posiedzenie odbyło się 10 czerwca 2013 r. i przedmiotem było zaopiniowanie projektów uchwał: zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2013 rok oraz udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie udziału w Przebudowie drogi powiatowej nr 1772 C Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie. Ostatnie posiedzenie odbyło się 19 czerwca 2013 r. i jego przedmiotem było przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz zapoznanie się i zaopiniowanie projektów uchwał które są przedmiotem dzisiejszej sesji. Ad. 8 Przewodniczący Rady Powiatu poinformował, że obecnie trwają prace nad aktualizacją Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z tym ma pytanie czy również samorząd powiatowy przystąpił do aktualizacji swoich dokumentów strategicznych, tj. Strategii Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego oraz Lokalnego Planu Rozwoju. Jest to o tyle ważne, że dokumenty te muszą być ze sobą spójne i zawierać wzajemne odniesienia, co w przyszłości pozwoli ubiegać się o środki unijne na realizację zadań powiatowych. Po drugie, zapytał, czy zgodnie z obietnicą Pan Bober wesprze samorząd powiatowy i udzieli poparcia w staraniach dotyczących pomocy finansowej w budowie nowego budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu. Starosta Golubsko-Dobrzyński odpowiedział, że Pan Bober złożył obietnicę wpisania budowy budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu w Strategię Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie projekt Strategii Województwa Kujawsko-Pomorskiego został umieszczony na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego i w okresie od dnia 3 czerwca do dnia 15 lipca 2013 r. poddawany jest społecznym konsultacjom. Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego w województwie mają prawo zgłoszenia swoich uwag i wniosków do tego dokumentu, na specjalnie do tego 7

8 przeznaczonym formularzu. Projekt Strategii Województwa został w tej chwili przekazany do wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego, a także Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Zakładu Dróg i Transportu celem przeanalizowania i zaproponowania istotnych z punktu widzenia samorządu powiatowego zmian. Dodał, że po zebraniu wszystkich danych z całą pewnością, to co zostanie uznane za istotne postaramy się umieścić w dokumencie samorządu wojewódzkiego. Już w tym tygodniu osobiście zgłosił pierwsze zastrzeżenie dotyczące umieszczenia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na linii równej z mniejszymi miastami województwa do Pana dr Andrzeja Potoczka osoby odpowiedzialnej w Urzędzie Marszałkowskim za konstrukcję dokumentu strategicznego województwa. Radny Mieczysław Kończalski zapytał o istniejący konflikt w Zespole Szkół Nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu pomiędzy Dyrektorem, a jednym z nauczycieli. Dodał, że jako członek Komisji Rewizyjnej wie, iż wpłynęło ok. 7 skarg nauczyciela na Dyrektora. Z całą pewnością ta sytuacja nie wpływa na dobrą opinię o szkole. Osobiście nie staje ani po jednej ani po drugiej stronie tego konfliktu, ale chciałby wiedzieć jakie jest stanowisko Zarządu Powiatu w tej sprawie. Następnie poinformował, że już niedługo rozpoczną się prace nad budżetem powiatu na rok Zapytał czy planowane są wydatki na dokończenie modernizacji Szpitala Powiatowego, czy samorząd powiatowy posiada na ten cel jakieś środki własne. Starosta Golubsko-Dobrzyński odpowiedział, że Zarząd Powiatu także ubolewa nad powstałym konfliktem w Zespole Szkół Nr 1. Jak Radny doskonale wie, większość spraw, których dotyczą skargi nauczyciela należy do kompetencji Sądu Pracy. Jedyną kwestią dotyczącą spraw administracyjnych było udostępnienie informacji publicznej przez Dyrektora. Jeżeli natomiast chodzi o Szpital Powiatowy, to w grę wchodzi poręczenie kredytu. Polityka obecnego Zarządu Spółki Szpitala Powiatowego jest może mało popularna i społeczna, ale przynosi efekty. Prezes Zarządu stara się wprowadzać zmiany rozsądnie, np. wprowadził elektroniczny system obiegu leków. Na tle województwa są już pierwsze pozytywne efekty tych działań. Problemem jest natomiast dokończenie inwestycji rozpoczętej ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Potrzebny jest 1 mln zł. na okres 2 lat. Uważa, że przy takiej kwocie spokojnie uda się przeprowadzić tę inwestycję. Być może powiatowi powiedzie się sprzedaż jakiejś nieruchomości, ale uzyskanie dobrej ceny wymaga czasu. Szybka sprzedaż może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Dodał, że po okresie wakacyjnym należy intensywnie przystąpić do inwestycji w szpitalu. 8

9 Radny Mieczysław Kończalski poprosił, aby Zarząd Powiatu brał pod uwagę funkcjonowanie szpitala pod kątem poszerzenia jego usług. Opinie na temat działalności i poziomu leczenia w miejscowym szpitalu są bardzo różne, ale jednostkę należy wyposażać w coraz nowocześniejszy sprzęt do leczenia. Starosta Golubsko-Dobrzyński poinformował, że Prezes Zarządu szpitala stopniowo realizuje dosprzętowienie jednostki. Trudno jest jednak zachęcać młodych lekarzy do odbywania staży specjalizacyjnych, które muszą odbywać się w Bydgoszczy pod okiem profesorów. Przewodniczący Rady Powiatu podziękował za głosy w dyskusji i poinformował, że ze względu na fakt, iż musi pilnie wyjechać, dalszą część obrad poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Beyger. O godz. 14:20 Przewodniczący Rady Powiatu zarządził 10 min. przerwę w obradach i opuścił salę obrad. O godz. 14:30 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Marek Beyger wznowił obrady. Od tego punktu obrad obecnych na sali było 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). Ad. 9 a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Starostę Golubsko-Dobrzyńskiego o zabranie głosu w kwestii wykonania budżetu powiatu za rok Starosta Golubsko-Dobrzyński zaproponował, aby sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 przedstawiła Pani Małgorzata Chojnacka Skarbnik Powiatu. Skarbnik Powiatu - Małgorzata Chojnacka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. Poinformowała, że budżet Powiatu golubsko-dobrzyńskiego na 2012 r. został uchwalony przez Radę Powiatu uchwałą XVIII/105/2012 w dniu 17 stycznia 2012 roku. Był to budżet niezrównoważony i zamykał się po stronie dochodów kwotą ,00 zł, a po stronie wydatków kwotą ,00 zł, tak więc w planowanym budżecie na 2012 r. 9

10 wystąpiła nadwyżka budżetowa w wysokości ,00 zł. przewidziana jako zabezpieczenie rozchodów Powiatu związanych ze spłatą rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych W wyniku dokonania zmian w budżecie Powiatu 19 uchwałami Zarządu Powiatu i 11 uchwałami Rady Powiatu ostatecznie na dzień 30 grudnia roku planowane dochody zamknęły się kwotą ,00 zł, planowane wydatki kwotą ,00 zł. W budżecie Powiatu po zmianach został zaplanowany deficyt w kwocie ,00 zł, którego źródłem pokrycia był kredyt długoterminowy w kwocie łącznej zł ,00. Różnica kredytu w kwocie ,00 zł i wolne środki z lat poprzednich w kwocie ,00 zł zabezpieczyły potrzeby po stronie rozchodów. W roku budżetowym 2012 dochody zostały zrealizowane w kwocie ,62 zł, a wydatki w kwocie ,86 zł. Zaplanowane dochody budżetu Powiatu na 2012 r. zostały zrealizowane 100,08 w %, zaplanowane wydatki w 95,26 %, a budżet Powiatu za 2012 rok zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie ,76 zł. Poinformowała, że jeżeli chodzi o dochody, to najwyższym udziałem w strukturze dochodów, jak co roku, odznacza się wpływ z subwencji 54,13 %. Dochody własne oraz wpływy z dotacji celowych kształtują się na poziomie 23,05 % i 22,82 % udziału w strukturze dochodów ogółem. W dochodach własnych uwzględnione są wpływy z udziału w podatkach od osób prawnych i fizycznych oraz dochody uzyskiwane z majątku Powiatu. Zrealizowano w 100 % wpływy ze sprzedaży majątku czyli ze sprzedaży działki na łączną kwotę ,00 zł. Jeden z wyższych wpływów dochodów własnych odnotowano w pozycji czynsze i dzierżawy pomieszczeń i nieruchomości stanowiących własność Powiatu ,17 zł. W ramach dochodów własnych wykonano również 101,14% czyli w kwocie ,31 zł wpływy z opłaty komunikacyjnej. Przekazała, że planowane dochody budżetu powiatu z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały zrealizowane w 99,99%. Realizacja wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest niższa niż w roku ubiegłym i osiągnęła poziom 97,22 % planu rocznego, czyli kwotę zł ,00 ( o ,00 zł mniej niż planowano). Większe niż planowano dochody osiągnięto również z tytułu wpływów z podatku CITpo korekcie planów w trakcie wykonywania budżetu udziały w większym niż można było przewidywać stopniu, wpłynęły do budżetu w IV kwartale roku osiągając 116,74 % planu rocznego czyli kwotę ,29 zł przy planie ,00 zł. W kwestii wydatków poinformowała, że plan wydatków budżetu Powiatu po zmianach w 2012 roku zamknął się po zmianach kwotą ,00 zł, a jego 10

11 wykonanie kwotą ,86 zł czyli plan wydatków został zrealizowany w 95,26 %. W wydatkach rzeczowych zanotowano kwotę zobowiązań nie wymagalnych ,27 zł powstałą z powodu trudności w rozliczeniu energii elektrycznej za okres 14 miesięcy zawinioną przez operatora wyłonionego w przetargu. Wpływ na zobowiązania miały również wprowadzone pod koniec roku procedury oszczędnościowe w zakupach bieżących między innymi opału, środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do remontu itp. Wśród poniesionych wydatków z budżetu Powiatu w 2012 roku przeznaczono na wydatki bieżące kwotę ,89 zł., natomiast na wydatki majątkowe ,97 zł, co stanowi odpowiednio 99,05 % i 0,95 % poniesionych wydatków ogółem w kwocie ,86 zł poniesionych w roku W ramach wydatków zrealizowanych w budżecie Powiatu w 2012 roku.- najwięcej środków finansowych przeznaczono na oświatę i wychowanie oraz na edukacyjną opiekę wychowawczą ,25 zł, co stanowi 43,10 % wykonanych w roku wydatków Powiatu ogółem. Przekazała, że na drugim miejscu znalazły się wydatki na pomoc społeczną oraz pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej ,25zł, co stanowi 15,57 % wykonanych ogółem wydatków w roku, na trzecim miejscu znalazły się wydatki na administrację publiczną ,38 zł środki te pochodzą głównie z dochodów własnych budżetu powiatu. Stwierdziła, że przekroczenia wykonania planów wynikają jedynie z zaokrągleń kwot planów wydatków stosunku do rzeczywiście zrealizowanych wydatków w pełnej szczegółowości do drugiego miejsca po przecinku. Wykonanie budżetu przedstawiono w postaci załączonych do sprawozdania tabel nr 1 dochodów i nr 2 wydatków oraz pozostałych załączników obrazujących wykonanie plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, dochodów własnych jednostek budżetowych, dochodów i wydatków realizowanych na zadania z zakresu administracji rządowej, wydatków przewidzianych na dotacje realizowane na podstawie porozumień. Dokonano terminowej spłaty odsetek od obligacji, kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych, jak również realizację spłaty rat kapitałowych i transz obligacji w roku poddanym analizie Komisji. Kwota przeznaczona na spłatę odsetek od tytułów dłużnych to ,14 zł przy planie rocznym ,00 zł. Największym obciążeniem jest spłata odsetek od wyemitowanych przez Bank Millennium obligacji. Terminowo spłacano odsetki od kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Pocztowym, Banku Millennium i Banku Ochrony Środowiska oraz od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 11

12 W rozchodach budżetu na spłaty pożyczek i kredytów wydatkowano ,00 zł. Spłacono następujące kwoty poszczególnych tytułów dłużnych : 1. kredyt I Banku Ochrony Środowiska na zakup remontera i samochodu dla PZD ,00 2. Kredyt II z Banku Ochrony Środowiska na zakup recyklera dla PZD ,00 3 Pożyczka z WFOŚiGW wymiana systemu ogrzewania w Kowalewie POM ,00 4. Pożyczka z WFOŚiGW termomodernizacja sali gimnastycznej i Warsztatów ,00 5. Obligacje z Millennium na modernizacje i remonty dróg powiatowych ,00 6. Kredyt z Millennium na remonty i modernizacje dróg powiatowych ,00 7. Kredyt z Banku Pocztowego na dofinansowanie zadań oświatowych ,00 Łącznie spłacono w roku ,00 Ponadto poinformowała, że Zarząd Powiatu w trakcie roku budżetowego wystąpił o umorzenie części pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota umorzenia to ,00 zł. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła również przedstawioną jej informację o stanie mienia Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego i zapoznała się ze stanem majątku oraz realizacją dochodów w roku 2012 a także z możliwością pozyskiwania dochodów z posiadanego mienia w latach następnych. Zarząd Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego przedłożył również informacje o stanie mienia samorządu powiatowego oraz sprawozdania finansowe w postaci bilansu z wykonania budżetu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu jednostki. Na podstawie przedstawionych sprawozdań oraz udzielonych przez Zarząd Powiatu informacji Rada Powiatu nie wniosła zastrzeżeń do prawidłowości realizacji budżetu za rok budżetowy Ad. 9 b Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii komisji na temat sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Filip Szreter poinformował, że opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 jest pozytywna. W/w opinia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik niniejszego protokołu. 12

13 Ad. 9 c Wiceprzewodniczący Rady Powiatu odczytał treść Uchwały nr 14/S/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu, informując jednocześnie, że jest to opinia pozytywna. Przedstawiona uchwała RIO stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Następnie odczytał treść uchwały Nr 7/W/2013 Składu Orzekającego Nr 5 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za 2013 rok, informując jednocześnie, że wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Przedstawiona uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 d Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zabieranie głosu w dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok W punkcie przeznaczonym do dyskusji nad sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 nikt głosu nie zabrał. Ad. 9 e Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie treści projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do odczytanego projektu uchwały. 13

14 Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok Na obecnych na sali 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński), za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych. jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/223/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego za rok 2012 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 9 f Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok

15 Na obecnych na sali 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/224/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2012 stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 a Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił o opinię Rady Powiatu. pozytywna. Przewodniczący komisji Rady Powiatu poinformowali, że opinia komisji jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący zarządził głosowanie nad projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających. 15

16 Na obecnych na sali 14 radnych za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/225/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 b Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata Sekretarz Obrad odczytał treść projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata Pomorskie. O zabranie głosu poprosił Jerzy Koralewski przedstawiciel Gminy Kowalewo Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poinformował, że osoby zaproszone mogą zabierać głoś w dalszej części obrad. Jednakże ze względu na prośbą radnych poddaje pod głosowanie wniosek w sprawie udzielenia głosu Panu Jerzemu Koralewskiemu. Za udzieleniem głosu Panu Jerzemu Koralewskiemu na obecnych na sali 14 radnych głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że wniosek został przyjęty Wiceprzewodniczący Rady Powiatu oddał głos Panu Jerzemu Koralewskiemu. 16

17 Jerzy Koralewski poinformował, że zapoznał się z omawianym dokumentem, jednak zabrakło mu jednej rzeczy, a mianowicie wydzielenia w budżecie powiatu funduszu stypendialnego dla młodzieży. Jest przekonany, że taki fundusz jest potrzebny. Stwierdził, że od długiego czasu taka pozycja funkcjonuje w budżecie Gminy Kowalewo i jest to oczekiwane ze strony mieszkańców powiatu. Zaproponował, aby fundusz stypendialny był przyznawany zdolnej młodzieży bez względu n uzyskiwane dochody w rodzinie. Stwierdził, że uzupełnianie się programów gminnych i powiatowego jest konieczne, bo silne samorządy gminne, to silny samorząd powiatowy i odwrotnie. Ponadto zaproponował utworzenie Forum na rzecz osób bezrobotnych z udziałem przedstawicieli wszystkich środowisk. Swego czasu proponował także utworzenie Centrum Kształcenia Praktycznego na bazie Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Jest przekonany, że to także przyczyniłoby się dla poprawy sytuacji osób bezrobotnych w powiecie. Następnie pogratulował Pani Elżbiecie Arbart realizacji remontu ul. 1-go Maja w Kowalewie Pomorskim. O głos poprosiła Pani Małgorzata Badźmirowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Golubiu-Dobrzyniu. Pani Małgorzata Badźmirowska poinformowała, że projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata był zamieszczony do społecznych konsultacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PCPR. Nikt nie zgłosił uwag, poza Gminą Kowalewo Pomorskie, która zgłosiła drobne poprawki kosmetyczne i to z całą pewnością nie te, o których dziś informuje Pan Koralewski. Jeżeli chodzi o osoby bezrobotne, to kwestie związane z pracami nad zmniejszeniem liczby osób bezrobotnych lub rodzajami konkretnej pomocy takim osobom powinny znaleźć się w merytorycznych dokumentach opracowywanych np. przez Powiatowy Urząd Pracy. Radny Jarosław Molendowski poprosił Pana Jerzego Koralewskiego o sprecyzowanie swojej wypowiedzi w części dotyczącej podziękowań dla radnej Elżbiety Arbart za przystąpienie samorządu powiatowego do realizacji zadania związanego z remontem ulicy 1-go Maja w Kowalewie Pomorskim. Stwierdził, że udział w tej kwestii miało wiele osób i zapytał czy rzeczywiście dobrze zrozumiał, że Pan Koralewski dziękuje wyłącznie radnej Arbart, czy wszystkim radnym powiatowym. 17

18 Pan Jerzy Koralewski odpowiedział, że oczywiści podziękowania należą się wszystkim radnym. Radna Elżbieta Arbart zaproponowała przyjęcie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim na lata w wersji przedstawionej radnym na dzisiejszej sesji, Jednak uwagi zgłoszone przez Pana Jerzego Koralewskiego mogą być przedmiotem posiedzeń komisji Rady Powiatu i jeżeli zostaną przyjęte, to do dokumentu będzie można wprowadzić zmiany. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii do projektu uchwały. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że opinia komisji Rady Powiatu jest pozytywna. W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia przedstawionego projektu uchwały. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała nr XXXVIII/226/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim na lata stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 c Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. 18

19 Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. pozytywna. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że uchwała komisji Rady Powiatu jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim. Na obecnych na Sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński). jednogłośnie. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta Uchwała Nr XXXVIII/227/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Kowalewie Pomorskim stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 d Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Sekretarza Obrad o odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzeni skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 19

20 Sekretarz Obrad odczytał projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu- Dobrzyniu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poprosił Przewodniczących Komisji Rady Powiatu o przedstawienie opinii w sprawie przedstawionego projektu uchwały. pozytywna. Przewodniczący Komisji stwierdzili, że uchwała komisji Rady Powiatu jest W związku z powyższym Wiceprzewodniczący Rady Powiatu poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. Na obecnych na sali 14 radnych za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych (nieobecni radni: Józef Wojciechowski, Roman Mirowski, Jacek Foksiński), od głosowania wstrzymał się 1 radny (radny Marek Beyger). Wiceprzewodniczący Rady Powiatu stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała Nr XXXVIII/228/2013 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Ad. 10 e 20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź

W posiedzeniu zgodnie z listą obecności uczestniczyło 24 radnych. Nieobecny Radny: Stanisław Góźdź Protokół Nr XLVIII/2013 z sesji Rady Miasta Kielce która odbyła się w dniu 27 czerwca 2013 roku, w godz. 9.00-12.10, w sali obrad Rady Miasta im. Stefana Artwińskiego w Kielcach, Rynek 1 W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07

OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 OR.0062-3/06 Golub-Dobrzyń, 2006-12-07 P R O T O K Ó Ł nr 3/2006 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytego w dniu 7 grudnia 2006 r. Ad. 1. 3 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W

P R O T O K Ó Ł. W zebraniu udział wzięli : 1. Członkowie Spółdzielni w Legionowie według listy obecności, 2. Zarząd SML-W P R O T O K Ó Ł z obrad zebrania części VII Walnego Zgromadzenia Członków SML-W w Legionowie zamieszkałych na osiedlu Sobieskiego w obrębie ulic: Sobieskiego, Siwińskiego, Zwycięstwa, Leśnej, Pałacowej,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/13

Protokół Nr XXXVIII/13 Protokół Nr XXXVIII/13 z przebiegu obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie odbytej w dniu 20 grudnia 2013 roku w godz. od 16 00 do godz. 17 20 na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego pod przewodnictwem

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI

PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI PROTOKÓŁ NR XXVI/08 z XXIII SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO III KADENCJI (16.04.2008 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 00 radny Piotr Zienc,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu Znak: OR. 0041-4/07 Protokół nr IV/2007 z IV sesji Rady Powiatu Rawickiego odbytej 25 stycznia 2007 r. w Sali Portretowej Ratusza w Rawiczu o godz. 9.00 W sesji udział wzięli: 1. Jan Borucki 2. Wiesław

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo