Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku"

Transkrypt

1 WRZ Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz Miejscem obrad była sala Powiatowego Centrum Konferencyjnego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92 a. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala otworzył sesję i na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. W sesji uczestniczyło 27 radnych. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w sesji uczestniczyli zaproszeni goście zgodnie z listą stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu. Ad. 2 Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż protokół został przygotowany i wyłożony w statutowym terminie. Uwag do protokołu nie zgłoszono. Następnie Przewodniczący Rady Powiatu przystąpił do przeprowadzenia głosowania nad przyjęciem protokołu. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Protokół Nr XIV/15 z obrad XIV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 18 grudnia 2015 roku został przyjęty. Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że porządek obrad wraz z materiałami na sesję został dostarczony radnym poprzez program esesja i przedstawia się następująco: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu. 3. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Rozpatrzenie ponownej skargi związków zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIV sesji. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: a) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum w Radlinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, przy ulicy Orkana 23 i jej likwidacji, b) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna w Rydułtowach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, przy ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji, c) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład 1

2 Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji, d) wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji, e) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata , f) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata , g) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata , h) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30. i) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata , j) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami. 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej: a) sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok. 11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 12.Wnioski i oświadczenia radnych. 13.Informacje bieżące. 14. Zamknięcie obrad XV sesji. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala zgłosił następujące poprawki do porządku obrad sesji: 1) dodanie pkt 4a), który to punkt miałby otrzymać brzmienie: rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim, 2) dodanie pkt 7k), który to punkt miałby otrzymać brzmienie: współdziałania z Gmina Godów przy realizacji zadań publicznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , 3) wycofanie pkt 7a) do 7d) w sprawie: wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Technikum w Radlinie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Sejmu Śląskiego w Radlinie, przy ulicy Orkana 23 i jej likwidacji, wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej o nazwie Szkoła Policealna w Rydułtowach z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach, przy ulicy Obywatelskiej 30 i jej likwidacji, 2

3 wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Technikum Uzupełniające Nr 1 dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji, wyłączenia szkoły ponadgimnazjalnej dla dorosłych o nazwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych w Wodzisławiu Śląskim z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, wchodzącego w skład Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim, przy ulicy Gałczyńskiego 1 i jej likwidacji. Radny p. A. Kania zasugerował, iż drugi raz z rzędu mamy podobną sytuację dotyczącą wprowadzania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie współdziałania z gminą tym razem Godów, która pojawia się w ostatnim tygodniu przed sesją i nie jest opiniowana przez żadną z komisji, które odbywały się w ostatnim tygodniu. Dlatego zapytał dlaczego zastosowano takie postępowanie, bowiem jeżeli Zarząd Powiatu chciał ten projekt uchwały wprowadzić to mógł się zebrać w poniedziałek i skierować go wcześniej do Rady Powiatu aby mógł być procedowany na komisjach (Komisji Infrastruktury i Komisji Budżetu). Zawnioskował o nie wprowadzanie ww. punktu do porządku obrad sesji. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala stwierdził, iż nic nie jest postanowione, a każdy może mieć uwagi do zmiany porządku obrad sesji. Jednak dopiero wczoraj otrzymał przedmiotowy projekt uchwały i nie miał możliwości skierowania go na komisje. Starosta p. T. Skatuła poinformował w imieniu Zarządu Powiatu, że wniosek wpłynął bardzo późno, jednak według niego na tym polega współpraca, aby przychylać się do wniosków gmin. Projekt był omawiany na posiedzeniu Zarządu Powiatu w środę i w ten sam dzień wpłynął do Przewodniczącego Rady. Radny p. A. Kania zapytał czy procedowanie przedmiotowego projektu uchwały jest w jakiś sposób ograniczone czasowo? Zasugerował, iż Zarząd Powiatu mógł przyjąć projekt uchwały, jednak niekoniecznie trzeba go wprowadzać do porządku obrad dzisiejszej sesji, gdyż powinien zostać omówiony na komisjach. Przewodniczący Rady Powiatu p. E. Wala przystąpił do głosowania ww. zmian w porządku obrad sesji. Głosowanie dotyczące zmiany w porządku obrad poprzez dodanie pkt 4a). W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących. Zmiana został wprowadzona do porządku obrad. Głosowanie dotyczące zmiany w porządku obrad poprzez dodanie pkt 7k). W głosowaniu udział wzięło 25 radnych. Za przyjęciem głosowało 18 radnych, 2 głosy były przeciwne, a 5 wstrzymujących. Zmiana został wprowadzona do porządku obrad. Głosowanie dotyczące zmiany w porządku obrad poprzez wycofanie pkt 7a) do 7d). W głosowaniu udział wzięło 23 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zmiana został wprowadzona do porządku obrad. 3

4 Inne wnioski nie zostały zgłoszone, zatem Przewodniczący Rady p. E. Wala przystąpił do realizacji następującego porządku obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Powiatu. 3. Przyjęcie wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Rozpatrzenie ponownej skargi związków zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. 4a.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. 5. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIV sesji. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w następujących sprawach: a) przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata , b) przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata , c) przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata , d) ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30. e) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata , f) zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami, g) współdziałania z Gminą Godów przy realizacji zadań publicznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok Funkcje kontrolne Komisji Rewizyjnej: a) sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, b) rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok. 11.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych. 12.Wnioski i oświadczenia radnych. 13.Informacje bieżące. 14. Zamknięcie obrad XV sesji. 4

5 Ad. 4 Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi związków zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały jest pozytywna. Głosów w dyskusji nie było. projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi związków zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 20 radnych, 1 głos był przeciwny, a 3 wstrzymujące. Uchwała Nr XV/165/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi związków zawodowych oraz przedstawiciela samorządu zawodów medycznych działających przy Powiatowym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim, z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, na działalność Rady Społecznej Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Ad. 4a Projekt uchwały w sprawie wskazania nowego terminy rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie Zarządu Powiatu oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sportu do ww. projektu uchwały są pozytywne. Głosów w dyskusji nie było. projektu uchwały w sprawie wskazania nowego terminy rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim. W głosowaniu udział wzięło 26 radnych. Za przyjęciem głosowało 26 radnych, 1 głos był wstrzymujący, a głosów przeciwnych nie było. Uchwała Nr XV/166/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie wskazania nowego terminy rozpatrzenia skargi Pani M. M. P. na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Dyrektora Zespołu 5

6 Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Ad. 5 Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XIV sesji, które stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż sprawozdanie zostało umieszczone w programie esesja i każdy z radnych mógł się z nim zapoznać. Ad. 6 Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, że w okresie od ostatniej sesji nie wpłynęła żadna interpelacja. Ad. 7a) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata , stanowiący załącznik nr 8 do protokołu. Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do ww. projektu uchwały jest pozytywna. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 23 radnych, 1 głos był wstrzymujący, a głosów przeciwnych nie było. Uchwała Nr XV/167/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wodzisławskim na lata została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Ad. 7b) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata , stanowiący załącznik nr 10 do protokołu. Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do ww. projektu uchwały jest pozytywna. Radny p. R. Zalewski poprosił o informacje jak zjawisko przemocy w rodzinie wyglądało w ostatnich latach na terenie Powiatu Wodzisławskiego? Dyrektor Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie p. C. Uherek Biernat powiedziała, że na terenie Powiatu Wodzisławskiego skala zjawiska przemocy w rodzinie utrzymuje się od lat na tym samym poziomie. Jednak wskaźnik jest wysoki na co wskazuje liczba podejmowanych interwencji i niebieskich kart. projektu uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania 6

7 Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Uchwała Nr XV/168/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wodzisławskim na lata została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Ad. 7c) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata , stanowiący załącznik nr 12 do protokołu. Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej do ww. projektu uchwały jest pozytywna. projektu w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, bez głosów wstrzymujących się i przeciwnych. Uchwała Nr XV/169/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Ad. 7 d) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, stanowiący załącznik nr 14 do protokołu. Komisji Budżetu do ww. projektu uchwały jest pozytywna. Radny p. R. Zalewski zapytał jak wyglądał budżet ZAZZUP w latach poprzednich? Dyrektor ZAZZUP p. D. Szwagrzak poinformował, iż jeżeli chodzi o wysokość dotacji dla Zakładu na rok 2016 to jest to kwota zł., a w roku 2015 również na tym samym poziomie. Natomiast kiedy Zakład rozpoczął swoją działalność, to dotacja wówczas wynosiła zł. Stwierdził, iż rosną również koszty funkcjonowania Zakładu na poziomie wzrostu płacy minimalnej, a od 2009 roku środki z PFRON są cały czas na tym samym poziomie. Zasugerował także, iż wszystkie inwestycje w Zakładzie są pokrywane z własnych środków. projektu w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30. W głosowaniu udział wzięło 25 7

8 radnych. Za przyjęciem głosowało 25 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XV/170/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakładu Aktywności Zawodowej Zakładu Usług Pralniczych z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Wałowa 30, została podjęta. Uchwała ta stanowi załącznik nr 15 do protokołu. Ad. 7 e) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata , stanowiący załącznik nr 16 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu do ww. projektu uchwały są pozytywne. projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 27 radnych, a głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała Nr XV/171/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/163/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wodzisławskiego na lata została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Ad. 7 f) Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 18 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie Komisji Budżetu oraz Komisji Strategii i Rozwoju Powiatu do ww. projektu uchwały są pozytywne. projektu w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami. W głosowaniu udział wzięło 24 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, a głosów wstrzymujących i przeciwnych nie było. Uchwała Nr XV/172/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego Nr XIV/164/2015 z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok wraz z załącznikami została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 8

9 Ad. 7 g) Projekt uchwały w sprawie współdziałania z Gmina Godów przy realizacji zadań publicznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , stanowiący załącznik nr 20 do protokołu. Radny p. R. Zalewski zapytał jaka może być wielkość środków finansowych w latach 2017 i 2018 przeznaczonych na realizacje inwestycji drogowych? Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg p. T. Wójcik poinformował, iż nie została jeszcze ustalona kwota, ani zakres realizacji tego zadania, jeżeli chodzi o drogi powiatowe (są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych). Wspomniał, iż jeśli chodzi o skrzyżowanie ulic 1 Maja z Wyzwolenia w Skrzyszowie, to tam Powiat będzie realizował zadanie przebudowy ulicy w ramach tzw. Schetynówek. projektu w sprawie współdziałania z Gmina Godów przy realizacji zadań publicznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata W głosowaniu udział wzięło 27 radnych. Za przyjęciem głosowało 24 radnych, 1 głos był przeciwny, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała Nr XV/173/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie współdziałania z Gmina Godów przy realizacji zadań publicznych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 21 do protokołu. Ad. 8 Sprawozdanie z pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok, stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Rada Powiatu zapoznała się z ww. sprawozdaniem. Ad. 9 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2016, stanowi załącznik nr 23 do protokołu. Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż opinie wszystkich komisji Rady Powiatu oraz Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały są pozytywne. projektu w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok W głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem głosowało 21 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XV/174/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu oraz przyjęcia planów pracy komisji stałych na rok 2016 została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 24 do protokołu. Ad. 10 a) Sprawozdanie z realizacji Planu kontroli Komisji Rewizyjnej za 2015 rok, stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 9

10 Rada Powiatu ww. sprawozdanie przyjęła. Ad. 10b) Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok, stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Zarządu Powiatu do ww. projektu uchwały jest pozytywna. projektu w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok. W głosowaniu udział wzięło 22 radnych. Za przyjęciem głosowało 22 radnych, głosów przeciwnych i wstrzymujących nie było. Uchwała Nr XV/175/2016 Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie zatwierdzenia Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego na 2016 rok została podjęta jednogłośnie. Uchwała ta stanowi załącznik nr 27 do protokołu. Ad. 11 Nie odnotowano. Ad. 12 Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala poinformował, iż grupa 12 radnych złożyła wniosek o odwołanie Starosty Wodzisławskiego. Ww. wniosek stanowi załącznik nr 28 do protokołu. Ponadto poinformował, iż wniosek spełnia wymogi formalne i zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie powiatowym kieruje go do Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego celem wydania opinii. Członek Zarządu Powiatu p. D. Topol poinformował, iż z dniem 1 lutego br. złoży mandat radnego Powiatu Wodzisławskiego i dlatego podziękował za współpracę wszystkim radnym zwracając się do nich indywidualnie. Ad. 13 Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zapoznał radnych z: pismem Posła na Sejm RP p. K. Sitarskiego w sprawie Rynek i system ochrony zdrowia w Polsce w sytuacji wdrażania nowej polityki funkcjonowania przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, pismem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pszowie w sprawie przyjęcia apelu do Prezesa NFZ o podjęcie działań mających na celu zwieszenie wartości kontraktu dla PPZOZ, pismem Dyrektora Zespołu szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego przekazującym kserokopie umów najmu i użyczenia zawartych od dnia roku do roku, informacją dotyczącą uroczystości i spotkań w których uczestniczyli Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Radni w okresie od ostatniej sesji, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu, z harmonogramem posiedzeń Komisji w miesiącu październiku. 10

11 Powyższe pisma są dostępne do wglądu w Wydziale Rady i Zarządu oraz Współpracy Zagranicznej. Ad. 14 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Powiatu p. Eugeniusz Wala zamknął obrady XV sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego o godz Protokołowała: Małgorzata Jezusek Przewodniczący Rady /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 11

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku

Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku WRZ.0002.5.2016 Protokół nr XIX/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 20 maja 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 13.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIII / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 26 lipca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 26 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/ 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 19 grudnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 15.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto 19

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXIV / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 13 września 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 13 września br. o godzinie 16.00, zakończono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/2/2013 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Rolnictwa odbytego w dniu 20.03.2013r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XXIV Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 28 października 2016 roku.

Protokół z sesji XXIV Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 28 października 2016 roku. Protokół z sesji XXIV Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 28 października 2016 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 18

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XLI / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 28 marca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 28 marca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski

W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski Protokół Nr 94/17 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 5 maja 2017 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 11 00-11 35. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016

PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 BR.0002.1.33.2016.II PROTOKÓŁ Nr XXXIII / 2016 z XXXIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 30 grudnia 2016 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2016r. w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. Proponowany porządek obrad na XXIII Sesję Rady Gminy Kłodawa: 1. Sprawy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku.

Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Protokół z XXXIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 27 stycznia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarstwa w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 - tej. W sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku.

Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku. Protokół z XXI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 19 września 2012 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad.

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Ad.1 Zarząd Powiatu w Białogardzie zapoznał się z proponowanym porządkiem obrad. Protokół nr 32/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 9 października 2017 r. w godz. 13 00 15 00 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E

Z A W I A D O M I E N I E Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, iż dnia 12 czerwca 2015r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Hajnówce ( ul. A.Zina 1) odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Hajnowskiego z

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r.

Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. Protokół XLVI sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku IV kadencji z dnia 20 listopada 2013r. 1 Ad 1. Otwarcie obrad sesji. Pan Robert Pieszczoch, Przewodniczący Rady Powiatu w Sanoku, otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXI / 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 31 maja 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 31 maja br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza

PROTOKÓŁ nr Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza KRM.0012.0036.2017 D2017.06.03437 PROTOKÓŁ nr 0012.3.40.2017 Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza PROTOKÓŁ nr 0012.2.39.2017 Komisji Budżetu i Finansów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie

Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz w Starostwie Powiatowym w Białogardzie Protokół nr 14/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniu 31 marca 2015 r., w godz. 9 20 15 10 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście obecności,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku.

Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku. Protokół z XXXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 11 grudnia 2013 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr LVIII/2018 z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 15 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.00 LVIII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r.

PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. PROTOKÓŁ LI z Sesji Rady Gminy Białogard 30 maja 2018 r. W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Gminy oraz 31 Sołtysów. Posiedzenie odbyło się na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Białogard w godzinach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005

P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XXVIII/2005 z obrad XXVIII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 17 marca 2005 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława BASTY Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XVII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 stycznia 2016 roku.

Protokół z sesji XVII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 stycznia 2016 roku. Protokół z sesji XVII Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 stycznia 2016 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 11-tej. W Sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XII/2015 z Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 22 października 2015 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 13 00 Powiatu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLVI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 września 2014 roku.

Protokół z XLVI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 września 2014 roku. Protokół z XLVI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 września 2014 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych,

Bardziej szczegółowo

BRZ Protokół nr XXXV/13 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 września 2013 r.

BRZ Protokół nr XXXV/13 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 września 2013 r. BRZ.0002.8.2013 Protokół nr XXXV/13 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 26 września 2013 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 26 września 2013 roku o godz. 13.30. Miejscem obrad była

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 25/XXV. z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 września 2017 r.

Protokół nr 25/XXV. z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 września 2017 r. Protokół nr 25/XXV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 25 września 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji XV Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 grudnia 2015 roku.

Protokół z sesji XV Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 grudnia 2015 roku. Protokół z sesji XV Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 29 grudnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 27 września 2018 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 12:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 11 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.20.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.

2. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. Protokół Nr XXX/13 z sesji Rady Gminy Kamiennik odbytej w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kamienniku w dniu 20 czerwca 2013 r. w godzinach od 9 00 11 30 Sesję otworzył i jej obradom przewodniczył p. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r.

Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r. Protokół nr 43/2010 sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 30 sierpnia 2010 r. XLIII sesja Rady Miejskiej Głuszycy odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy w godzinach 13.00-14.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 7/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 maja 2015 roku.

Protokół nr 7/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 maja 2015 roku. Protokół nr 7/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 maja 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r.

Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola z dnia 12 maja 2016 r. Protokół nr 21/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Miasta Opola Posiedzenie Komisji Budżetowej odbyło się w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu i trwało od godz. 16.00 do godz. 17.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku.

Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Protokół z II sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 15 grudnia 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 września 2016 roku

Protokół nr XXII/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 września 2016 roku WRZ.0002.8.2016 Protokół nr XXII/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 27 września 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 27 września 2016 roku o godz. 14.00.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXXVIII/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 20 grudnia 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu O godz. 13.30 odbyło się spotkanie opłatkowe. Sesję rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2018 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2018 rok RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.14.2018 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2018 rok Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 14 00

Przewodniczący Rady Zygmunt Wielogórski o godzinie 14 00 BR.0002.5.2018 PROTOKÓŁ Nr XLI/2018 Z XLI Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 24 września 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 Przewodniczący Rady Zygmunt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 228/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 7 listopada 2018 roku

Protokół Nr 228/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 7 listopada 2018 roku WRZ.0022.46.2018 Wodzisław Śl., dn. 07.11.2018 r. Protokół Nr 228/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Wodzisławskiego w dniu 7 listopada 2018 roku Ad. 1 Starosta p. Ireneusz Serwotka otworzył posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie

Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie OI-RG 0002.11.2015 Protokół Nr XXVI/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 28 listopada 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie Godzina rozpoczęcia sesji: 15 00 Godzina zakończenia sesji: 15 45 Sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z DNIA 10 GRUDNIA 2015 ROKU Na podstawie 20 ust. 2 uchwały Nr XXX/461/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28 lutego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.9.2015.PS Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 13.10.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVII/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XXXVII/2017. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XXXVII/2017 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 28 lipca 2017 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.45.2018 PROTOKÓŁ z XLV sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 25 kwietnia 2018 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 121/2013

PROTOKÓŁ NR 121/2013 OR.II.0022.1.23.2013 PROTOKÓŁ NR 121/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 25 czerwca 2013 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku

PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku PROTOKÓŁ NR 25/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji odbytego w dniu 12 czerwca 2017 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji V Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 lutego 2015 roku.

Protokół z sesji V Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 lutego 2015 roku. Protokół z sesji V Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 lutego 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r.

Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Protokół Nr 37/6/2013 Komisja Budżetu i Finansów dn. 01 lipca 2013 r. Posiedzeniu przewodniczył Pan Andrzej Gleń Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów. Ad. 1 Pan Andrzej Gleń stwierdził na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2016 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2016 rok RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.4.2017 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI REWIZYJNEJ za 2016 rok Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Siedleckiego został ustalony Uchwałą Nr II/4/2014 z dnia 19 grudnia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII/11 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 czerwca 2011 r.

Protokół nr VIII/11 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 czerwca 2011 r. Protokół nr VIII/11 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 30 czerwca 2011 r. Sesja Rady Powiatu rozpoczęła się w dniu 30 czerwca 2011 roku o godz. 12.00. Miejscem obrad była sala Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLV / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 25 lipca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XLV / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 25 lipca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XLV / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 25 lipca 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 25 lipca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r.

Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r. Protokół Nr XXXV/2017 z trzydziestej piątej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 21 grudnia 2017 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Zespole Szkół w

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 167/V/2018 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 19 kwietnia 2018 r. w godz. od 9 30 do 13 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 29 marca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXIX/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 29 marca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXIX/ 2017 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 29 marca 2017 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 29 marca br. o godzinie 16.00, zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice.

Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. BRM.0012.1.11.2015.PS Protokół nr 11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice. Data posiedzenia: 1.12.2015 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł NR 109/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 23 stycznia 2013 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie

Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Protokół Nr XI/2007 z jedenastej Sesji Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2007 r. w Zespole Szkół w Prószkowie Przewodniczący Rady Powiatu Pan Stefan Warzecha, rozpoczął posiedzenie o godz. 10.00,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU

UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU UCHWAŁA Nr RADY POWIATU W PŁOCKU z dnia Projekt w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy sesyjnej Rady Powiatu w Płocku na 2015 rok Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad:

Dz P. A. Puszkarz przedstawił projekt porządku obrad: Dz-08.0021.47.2018 PROTOKÓŁ z XLVII sesji Rady Dzielnicy VIII Dębniki z dnia 20 czerwca 2018 r. (godz. 18:00) w siedzibie Rady Dzielnicy VIII Dębniki przy ul. Praskiej 52 w Krakowie Przewodniczący Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu. Rada Powiatu Nowosądeckiego P R O T O K Ó Ł NR XLII/2006 z XLII sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego odbytej w dniu 29 czerwca 2006 r. pod przewodnictwem Pana Wiesława Basty Przewodniczącego Rady Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla

Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla Protokół nr IV/14 z sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej 18 grudnia 2014 r. o godz. 16:00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej Śmigla

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLII / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XLII / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XLII / 2018 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej w dniu 25 kwietnia 2018 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 25 kwietnia br. o godzinie 16.00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIII / 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej 28 września 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr XXIII / 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej 28 września 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr XXIII / 2016 Sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego odbytej 28 września 2016 roku w sali 109 Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto 28 września br. o godz. 16.00, zakończono o godz. 18.00.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOKOŁU NR LI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 października 2018 roku

PROJEKT PROTOKOŁU NR LI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 października 2018 roku PROJEKT PROTOKOŁU NR LI/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 30 października 2018 roku Obrady LI Sesji Rady Miejskiej w Głogówku odbyły się w Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głogówku. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXIX/14. z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXIX/14 z XXIX sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 kwietnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 13 00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia komisji.

Członkowie komisji nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku posiedzenia komisji. Protokół Nr 11/2017 z posiedzenia Komisji Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej Kultury, Sportu i Turystyki odbytego w dniu 19.12.2017r. Radni obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo