I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy."

Transkrypt

1 Protokół nr I/2014 z I sesji V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego I Sesja V kadencji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego rozpoczęła się o godz Przed jej rozpoczęciem odegrany został Hymn Państwowy. Ad. 1 Zgodnie z regulacją art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sali. Mając na względzie powyższe, I sesję Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji otworzyła i prowadziła Pani Radna Danuta Brzoskowska. Pani Radna Danuta Brzoskowska, pełniąc funkcję Radnego Seniora, powitała wszystkich radnych, kierowników oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu, szefów służb i inspekcji, a także zaproszonych gości, w tym Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Pana Andrzeja Grabowskiego. Ponadto powitalne słowa skierowała również w kierunku Pana Starosty, Pana Wicestarosty, członków Zarządu, Pani Skarbnik, Pana Sekretarza, pracowników Starostwa Powiatowego oraz wszystkich Państwa obecnych na sali. Kolejno Radna Danuta Brzoskowska stwierdziła, że na ogólną liczbę 17 radnych, w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Pani Radna nadmieniła, że do Rady Powiatu wpłynęły postanowienia Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie wygaśnięcia mandatów Radnych Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Pana Marka Ryłowicza, Pana Piotra Wolskiego oraz Pana Andrzeja Grabowskiego w związku z wyborem w wyborach samorządowych odpowiednio na funkcję Wójta Gminy Golub Dobrzyń, Wójta Gminy Radomin oraz Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie. Ad. 2 Przewodnicząca Obrad poinformowała, że stosownie do postanowień art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Przekazała, że może być również dodane zdanie Tak mi dopomóż Bóg. Poprosiła wszystkich zebranych o powstanie, a następnie odczytała rotę ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Pan Radny Filip Szreter odczytywał nazwiska radnych według listy obecności. 1

2 Wszyscy wyczytywani radni złożyli ww. ślubowanie. Ad. 3 Przewodnicząca Obrad Pani Radna Danuta Brzoskowska poinformowała, że radni otrzymali porządek obrad wraz z projektem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego. Kolejno Radna Danuta Brzoskowska skierowała pytanie do radnych w kwestii chęci zgłaszania wniosków w sprawie zmian porządku obrad. O możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Jarosław Falkowski, który zwrócił się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad punktów w zakresie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu, wyboru Starosty, Wicestarosty oraz członka Zarządu. Pani Radna Danuta Brzoskowska zaproponowała wprowadzenie punktu wnioski i oświadczenia radnych oraz osób zaproszonych. Przewodnicząca Obrad skierowała pytanie w kwestii chęci zgłaszania innych wniosków w przedmiocie zmiany porządku obrad. Innych wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca Obrad Pani Danuta Brzoskowska poddała pod głosowanie wprowadzenie proponowanych zmian do porządku obrad dzisiejszej sesji. Zmiana porządku obrad została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych Powiatu. Kolejno Pani Radna Danuta Brzoskowska odczytała proponowany porządek obrad sesji, uwzględniający wprowadzone zmiany, poddając go pod głosowanie. Ww. porządek sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego został przyjęty jednogłośnie w obecności 14 radnych Powiatu. Porządek I sesji po zmianie przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie sesji. 2. Ślubowanie radnych. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu. 5. Przyjęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora. 5 a. Wybór Wiceprzewodniczących Rady. 5 b. Wybór Starosty. 5 c. Wybór Wicestarosty. 5 d. Wybór członka Zarządu. 5 e. Wnioski i oświadczenia radnych oraz osób zaproszonych. 6. Zakończenie. Ad. 4 Przewodnicząca Obrad Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że kolejnym punktem porządku sesji jest wybór Przewodniczącego Rady. Wyjaśniła, że Rada dokonuje 2

3 wyboru przewodniczącego zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, tj. bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodnicząca Obrad poprosiła Wysoką Radę o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę radnej Danuty Brzoskowskiej. Przewodnicząca Obrad poprosiła Wysoką Radę o zgłaszanie innych kandydatur. Innych propozycji nie zgłoszono. Wobec powyższego Pani Radna Danuta Brzoskowska odnosząc się do kwestii wyrażenia zgody na kandydowanie poinformowała, że wolę taką wyraża. Przewodnicząca Obrad zapoznała następnie Wysoką Radę z zasadami głosowania obowiązującymi przy wyborze Przewodniczącego Rady Powiatu. Poinformowała, że każdy radny otrzyma kartę do głosowania opatrzoną pieczęcią rady. Wyjaśniła, że postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa TAK oznacza głos za, postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa NIE oznacza głos przeciw, natomiast brak znaku X przy obu słowach oznacza głos nieważny. Pani Radna poinformowała, że głosowanie jest tajne i przeprowadzi je wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna. Po wyjaśnieniu zasad głosowania zapytała radnych, czy chcą zgłosić pytania. Pytań nie zgłoszono. Przewodnicząca Obrad poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Skrutacyjnej. Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Zbigniewa Winiarskiego. Radna Danuta Brzoskowska zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Mariana Wrzesińskiego. Radna Danuta Brzoskowska zgłosiła kandydaturę Pana Radnego Tomasza Zwolińskiego. Przewodnicząca Obrad Pani Danuta Brzoskowska skierowała pytanie do zgłoszonych kandydatów, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Obrad skierowała kolejno pytanie do radnych, czy mają uwagi do zaproponowanego składu Komisji Skrutacyjnej. Uwag nie zgłoszono. 3

4 W związku z powyższym Przewodnicząca Obrad poddała pod głosowanie wniosek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1) Zbigniew Winiarski, 2) Marian Wrzesiński, 3) Tomasz Zwoliński. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Przewodnicząca Obrad stwierdziła, że Komisja Skrutacyjna została powołana jednogłośnie. Poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. W tym celu zarządziła krótką przerwę w obradach. Po przerwie Przewodnicząca Obrad wznowiła obrady. Pani Radna Danuta Brzoskowska jeszcze raz wyjaśniła zasady głosowania, po czym Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Przewodnicząca Obrad zapytała, czy wszyscy radni otrzymali kartę do głosowania i czy wszystko jest jasne. Uwag nie zgłoszono. Wobec powyższego Przewodnicząca poprosiła o wypełnianie i wrzucanie kart do urny. Następnie Przewodnicząca Obrad zarządziła krótką przerwę w obradach w celu obliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania i przygotowania protokołu. Po przerwie Radna Danuta Brzoskowska wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Zbigniew Winiarski odczytał protokół Komisji z wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski - przewodniczący 4

5 2) Tomasz Zwoliński - członek 3) Marian Wrzesiński - członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu zgłoszono spośród radnych następującego kandydata: 1) Danuta Brzoskowska. 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych. 5. Danuta Brzoskowska 1) Głosów ważnych oddano ) Głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Danuta Brzoskowska 14 głosów TAK - 0 głos NIE 7. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu wybrana została radna Danuta Brzoskowska. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 1)... 2)... 3)... kwiaty. Na sali rozległy się brawa, kolejno delegacje przybyłych gości wręczyły Pani Radnej Przewodnicząca Obrad odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania 14 radnych głosowało ZA. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. 5

6 Ad. 5 Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska podziękowała za udzielone poparcie i wybór jej osoby do pełnienia funkcji przewodniczącego. Dodała, iż ze swej strony postara się w sposób godny, skuteczny i rozsądny kierować pracami rady, tak aby przez cztery najbliższe lata zrealizować wszystkie zamierzenia Powiatu. Ad. 5a Przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Brzoskowska przekazała, że zgodnie ze Statutem Powiatu, Rada wybiera ze swego grona dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym. W związku z powyższym, Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowiska Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego. Pan Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę Pana Radnego Mieczysława Wrzesińskiego oraz Pana Radnego Sławomira Szlejer na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska skierowała pytanie w kwestii wyrażenia przez wysunięte osoby zgody na kandydowanie. Ww. kandydaci jednomyślnie wyrazili zgodę. Przewodnicząca Rady Powiatu poprosiła o zgłaszanie innych kandydatur. Innych propozycji nie zgłoszono. Po zamknięciu listy kandydatów Przewodnicząca Rady zaproponowała, aby głosowanie zostało przeprowadzone przez tych samych członków Komisji Skrutacyjnej. Nadmieniła, iż należało będzie jednakże powołać w skład komisji osobę dodatkową, w miejsce dotychczasowego członka Komisji Pana Mariana Wrzesińskiego. Radni wyrazili zgodę na powyższą propozycję. Wobec powyższego Pan Radny Marian Wrzesiński wysunął propozycję Pana Romana Mirowskiego, jako kandydata na członka Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała, czy Radny Roman Mirowski wyraża zgodę na pracę w komisji. Pan Radny Roman Mirowski wyraził zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. Przewodnicząca Rady Powiatu poddała pod głosowanie kandydaturę Pana Romana Mirowskiego jako członka Komisji Skrutacyjnej. Kandydatura została przyjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych. Kolejno Przewodnicząca Danuta Brzoskowska poddała pod głosowanie wniosek w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej w składzie: 6

7 1) Zbigniew Winiarski, 2) Tomasz Zwoliński, 3) Roman Mirowski. Na obecnych na sali 14 radnych za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła krótką przerwę celem przygotowania przez członków Komisji Skrutacyjnej kart do głosowania. Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady, prosząc członków Komisji Skrutacyjnej o wręczenie radnym kart do głosowania. Przypomniała również zasady głosowania, kolejno prosząc o wypełnianie i wrzucanie kart do urny. Następnie Pani Radna zarządziła przerwę w obradach w celu obliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania i sporządzenia protokołu. Po przerwie, Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady, prosząc Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o przedstawienie wyników głosowania. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Radny Zbigniew Winiarski przedstawił protokół Komisji z wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego. 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński członek 3) Roman Mirowski członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu, na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu zgłoszono spośród radnych następujących kandydatów: 1) Marian Wrzesiński; 2) Sławomir Szlejer. 7

8 3. Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w tajnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 5. I. Marian Wrzesiński 1) Głosów ważnych oddano ) Głosów nieważnych oddano - 0 II. Sławomir Szlejer 1) Głosów ważnych oddano ) Głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Marian Wrzesiński - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE 2) Sławomir Szlejer - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE 7. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Powiatu wybrano Pana Mariana Wrzesińskiego oraz Pana Sławomira Szlejer. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 1)... 2)... 3)... Przewodnicząca Rady Powiatu pogratulowała radnym wyboru na Wiceprzewodniczących Rady Powiatu. Radna Danuta Brzoskowska odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając ją pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych 14 głosowało ZA. 8

9 Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. Ad. 5b Przewodnicząca Rady Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu radnych w głosowaniu tajnym. Następnie poprosiła radnych o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Radny Jarosław Falkowski zgłosił kandydaturę Pana Andrzej Okrucińskiego. Poinformował zebranych, że Pan Okruciński ma 55 lat, jest żonaty, mieszka i prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy Ciechocin. Dodał, iż wysunięty kandydat od 2006 roku zasiada w Radzie Powiatu, pełniąc w III kadencji Rady funkcję Przewodniczącego Komisji Budżetowej i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz w IV kadencji - funkcję Przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Rozwoju, a także Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała radnego Andrzeja Okrucińskiego, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Radny Andrzej Okruciński wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała radnych, czy wyrażają chęć zgłoszenia innych kandydatur. Innych kandydatur nie zgłoszono. Przewodnicząca Rady zaproponowała tożsamy skład Komisji Skrutacyjnej co w poprzednich głosowaniach. Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji. Następnie Przewodnicząca poddał pod głosowanie skład komisji Skrutacyjnej. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Wobec powyższego Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła przerwę w obradach celem przygotowania przez członków Komisji Skrutacyjnej kart do głosowania. Po przerwie Przewodnicząca Rady wznowiła obrady i poprosiła członków Komisji Skrutacyjnej o rozdanie radnym kart do głosowania. Korzystając z okazji Radna Danuta Brzoskowska jeszcze raz przypomniała radnym zasady głosowania. Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła krótką przerwę w obradach w celu zliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania. Po przerwie Przewodnicząca wznowiła obrady i poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej Pana Zbigniewa Winiarskiego o przedstawienie wyniku głosowania. 9

10 Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół Komisji Skrutacyjnej w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego. 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski - przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński - członek 3) Roman Mirowski - członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Starosty Powiatu zgłoszono (spośród radnych) następującą kandydaturę: 1) Andrzej Okruciński. 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Starosty Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w tajnym głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 5. Andrzej Okruciński 1) głosów ważnych oddano 14 2) głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następujące ilości ważnie oddanych głosów: 1) Andrzej Okruciński - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE 7. W związku z powyższym bezwzględną większością głosów na funkcję Starosty Powiatu wybrany został radny Andrzej Okruciński. 10

11 Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: 1)... 2)... 3)... Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała kolejno treść uchwały w sprawie wyboru Starosty Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych, 13 głosowało ZA oraz jeden radny WSTRZYMAŁ SIĘ OD GŁOSU (Pan Radny Andrzej Okruciński). Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Starosty Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta bezwzględną większością głosów. Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyła nowo wybranemu Staroście bukiet kwiatów, składając gratulacje i życzenia pomyślności. Nowo wybrany Starosta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Okruciński przyjął gratulacje od radnych, kierowników jednostek, gości biorących udział w sesji oraz pracowników Starostwa Powiatowego. Ad. 5c Przewodnicząca Rady Powiatu wyjaśniła, że zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym, Rada Powiatu wybiera wicestarostę na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Wobec powyższego Radna Danuta Brzoskowska zwróciła się do Starosty o wskazanie kandydatury na funkcję Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Starosta Golubsko-Dobrzyński Andrzej Okruciński zgłosił kandydaturę radnego Franciszka Gutowskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu zapytała radnego Franciszka Gutowskiego czy wyraża zgodę na kandydowanie. Pan Radny Gutowski wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca zaproponowała przeprowadzenie wyborów przez Komisję Skrutacyjną w tym samym składzie, obejmującym osoby Pana Zbigniewa Winiarskiego, Pana Tomasza Zwolińskiego oraz Pana Romana Mirowskiego. Zapytała członków komisji czy wyrażają zgodę na dalszą pracę w Komisji Skrutacyjnej. 11

12 Członkowie wyrazili zgodę na pracę w komisji. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie skład komisji. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Przewodnicząca Rady zarządziła krótką przerwę, celem przygotowania kart do głosowania. Po przerwie członkowie Komisji rozdali karty do głosowania 14 obecnym radnym. Przewodnicząca Rady Powiatu omówiła natomiast zasady głosowania informując, iż w przypadku głosowania zwykłą większością głosów postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa TAK oznacza głos za, postawienie znaku X w kratce z lewej strony słowa NIE oznacza głos przeciw, postawienie znaku X przy obu słowach oznacza głos wstrzymujący się,, natomiast brak znaku X przy obu słowach oznacza głos nieważny. Kolejno Radni oddali swój głos do urny. Przewodnicząca zarządziła kolejną krótką przerwę w celu zliczenia głosów oraz przygotowania protokołu z głosowania. Po przerwie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Zbigniew Winiarski odczytał protokół z wyboru Wicestarosty Golubsko-Dobrzyńskiego. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński członek 3) Roman Mirowski członek stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach sesji Rady Powiatu, na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym. 2. Na funkcję Wicestarosty Powiatu zgłoszono spośród radnych następującego kandydata: 12

13 1) Franciszek Gutowski 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Wicestarosty Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych. 5. Franciszek Gutowski 1) głosów ważnych oddano ) głosów nieważnych oddano 0 6. Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Franciszek Gutowski - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE - 0 głosów wstrzymujących się 7. W związku z powyższym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na funkcję Wicestarosty Powiatu wybrany został radny Franciszek Gutowski. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. ZA. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych, 14 głosowało Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Wicestarosty Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. 5d. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Brzoskowska przekazała, że wyboru członków zarządu dokonuje Rada Powiatu na wniosek Starosty, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym, zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym. Wobec powyższego Pani Radna poprosiła Pana Starostę o wskazanie kandydatur. 13

14 Starosta Powiatu Andrzej Okruciński zgłosił kandydaturę Pana Radnego Jacka Foksińskiego na funkcję członka Zarządu Powiatu. Następnie Przewodnicząca Rady zapytała, czy radny Jacek Foksiński wyraża zgodę na kandydowanie. Pan Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodnicząca Rady Pani Danuta Brzoskowska zaproponowała ten sam skład Komisji Skrutacyjnej. Zapytał wobec tego jej członków czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji. Członkowie wyrazili zgodę. Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie skład komisji. Na obecnych na sali 14 radnych, za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w zaproponowanym składzie głosowało 14 radnych. Wobec powyższego Przewodnicząca zarządziła przerwę w obradach w celu przygotowania przez członków Komisji Skrutacyjnej kart do głosowania. Po przerwie Przewodnicząca Rady Powiatu wznowiła obrady, a członkowie Komisji Skrutacyjnej rozdali radnym karty do głosowania. Przewodnicząca Rady Powiatu przypomniała kolejno zasady głosowania, obowiązujące przy wyborze członka Zarządu Powiatu. Po wrzuceniu wszystkich głosów do urny Przewodnicząca Rady Powiatu zarządziła krótką przerwę w obradach w celu obliczenia przez członków Komisji Skrutacyjnej wyników głosowania. Po powrocie na salę członków Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Pan Radny Zbigniew Winiarski odczytał protokół z wyboru członka Zarządu. Protokół Komisji Skrutacyjnej powołanej przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego podczas I Sesji V kadencji w dniu 1 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru członka Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. Komisja Skrutacyjna w składzie: 1) Zbigniew Winiarski - przewodniczący 2) Tomasz Zwoliński - członek 3) Roman Mirowski - członek 14

15 stwierdziła na podstawie listy obecności, że w obradach Rady Powiatu, na ustawową liczbę 17 radnych, uczestniczy 14 radnych. Powyższe oznacza, że spełniony został wymóg art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 2. Na członka Zarządu Powiatu zgłoszono spośród radnych następującego kandydata: 1) Jacek Foksiński 3. Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie na członka Zarządu Powiatu. 4. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym udział wzięło 14 radnych. 5. Jacek Foksiński głosów ważnych oddano - 14 głosów nieważnych oddano Kandydat otrzymał następującą ilość ważnie oddanych głosów: 1) Jacek Foksiński - 14 głosów TAK - 0 głosów NIE - 0 głosów wstrzymujących się 7. W związku z powyższym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady na członka Zarządu Powiatu wybrany został Jacek Foksiński. Podpisy członków Komisji Skrutacyjnej: Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu odczytała treść uchwały w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, kolejno poddając go pod głosowanie. ZA. W wyniku przeprowadzonego głosowania na 14 radnych obecnych, 14 głosowało Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska poinformowała, że uchwała w sprawie wyboru Zarządu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego została podjęta jednogłośnie. 15

16 Ad. 5e Głos zabrała Przewodnicząca Rady Powiatu Pani Danuta Brzoskowska, która w imieniu swoim, członków Rady Powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu chciałaby podziękować Panu Staroście, Panu Wicestaroście oraz członkom Zarządu za osiem lat ciężkiej pracy na rzecz Powiatu. Na sali rozległy się brawa. Przewodnicząca Rady Powiatu wręczyła ustępującemu Zarządowi Powiatu bukiet kwiatów, składając życzenia pomyślności. Kolejno o możliwość zabrania głosu poprosił Pan Radny Jarosław Falkowski, który poinformował, iż w ramach Rady Powiatu V kadencji utworzono klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nadmienił, iż zgodnie z 85 ust. 2 i 3 Regulaminu Rady Powiatu, stanowiącego załącznik nr 3 do Statutu Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, ww. klub radnych będzie funkcjonował w następującym składzie: 1. Falkowski Jarosław Przewodniczący klubu, 2. Gutowski Franciszek członek klubu, 3. Mirowski Roman członek klubu, 4. Okruciński Andrzej członek klubu, 5. Szlejer Sławomir członek klubu, 6. Winiarski Zbigniew członek klubu, 7. Wrzesiński Marian członek klubu, 8. Zwoliński Tomasz członek klubu, 9. Foksiński Jacek członek klubu, 10. Brzoskowska Danuta członek klubu. Kolejno pismo w przedmiotowej sprawie Radny Jarosław Falkowski złożył na ręce Przewodniczącej Rady Powiatu. O możliwość zabrania głosu poprosił Starosta Golubsko Dobrzyński Pan Andrzej Okruciński. Podziękował radnym Powiatu za podjętą decyzję. Nadmienił, iż desygnowanie jego osoby na tak ważne stanowisko stanowi wyraz dużego zaufania oraz uznania, a przede wszystkim ogromne wyzwanie i odpowiedzialność. Starosta Golubsko Dobrzyński podkreślił, iż powierzone mu obowiązki będzie starał się wykonywać z najwyższym zaangażowaniem i starannością. Kończąc swoją wypowiedź Starosta Andrzej Okruciński zadeklarował otwartość i współpracę z Radą Powiatu, licząc na stworzenie zgranego zespołu Radnych działających na korzyść społeczności lokalnej. Kolejno głos zabrał Wicestarosta Pan Franciszek Gutowski, który podkreślił, iż jest bardzo wzruszony faktem obdarowania jego osoby tak dużym kredytem zaufania, poprzez powierzenie funkcji Wicestarosty Powiatu. Nadmienił, iż zdaje sobie sprawę z ogromu odpowiedzialności i zadań, które wiążą się z wypełnianiem tego stanowiska. Jak podkreślił Pan Wicestarosta, wyniki dzisiejszych głosowań, a dokładnie jednomyślność podjętych decyzji, daje nadzieję na dobrą współpracę. Przypomniał, iż Powiat swoje zadania realizuje w wielu dziedzinach, a mianowicie swoją działalnością obejmuje oświatę drogi czy też służbę zdrowia. W odniesieniu do powyższego Wicestarosta 16

17 Franciszek Gutowski podkreślił, iż w tych działaniach przyświecać będzie Zarządowi Powiatu idea zrównoważonego rozwoju całego obszaru Powiatu. Wicestarosta poinformował, iż liczy na dobrą współpracę w wewnątrz Rady Powiatu, w tym na współpracę z członkami ustępującego w dniu dzisiejszym Zarządu Powiatu. Głos zabrała Pani Danuta Brzoskowska Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego, która poinformowała, że Zarząd Powiatu zostanie uzupełniony o kolejne dwie osoby na kolejnej sesji Rady Powiatu. Kolejno Przewodnicząca Rady Powiatu przekazała, że w chwili obecnej Radnym Powiatu zostaną rozdane druki oświadczeń majątkowych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa radni zobowiązani są złożyć w terminie 30 dni, licząc od dnia złożenia ślubowania. Dodała, że na ręce Radych Powiatu zostanie przedłożony również projekt budżetu Powiatu na rok Ad. 6 Przewodnicząca Rady Powiatu po stwierdzeniu, że wszystkie punkty porządku obrad zostały wyczerpane, podziękowała wszystkim za przybycie i o godz zamknęła I sesję Rady Powiatu V kadencji. Na tym protokół zakończono. Protokół sporządziła: Agnieszka Malon Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego /-/ Danuta Brzoskowska 17

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska.

Kolejno ślubowanie złożyli odpowiednio: Pani Radna Maria Wiśniewska, Pan Radny Janusz Cybulski oraz Pani Radna Aleksandra Szałwińska. Protokół nr III/2014 z obrad III sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 23 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 13.30 III sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 01 grudnia 2014 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie obrad i prowadzenie Sesji do czasu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście.

PROTOKÓŁ Nr I/2014. z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z I Sesji Rady Gminy Nowe Miasto odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Nowym Mieście. Obrady rozpoczęto o godz.14.00, Zakończono o godz.16.00 Skład Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I / 2014 sesji Rady Gminy Miedziana Góra odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku Porządek sesji: 1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Miedziana Góra. 2. Wręczenie przez Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

P R O T O K Ó Ł Nr I I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. 1 P R O T O K Ó Ł Nr I.2014 I sesji Rady Gminy Białośliwie odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu. Czas trwania posiedzenia : 10 00-12 10 Obecni : - radni według

Bardziej szczegółowo

R A D A G M I N Y O Ł A W A

R A D A G M I N Y O Ł A W A R A D A G M I N Y O Ł A W A P R O T O K Ó Ł nr I/2014 I z inauguracyjnej sesji RADY GMINY OŁAWA, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 r. 1 P R O T O K Ó Ł nr I/2014 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.

PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11. PROTOKÓŁ NR I/10 z I sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim IV kadencji z dnia 30 listopada 2010 r. Rozpoczęcie: 9.00 Zakończenie: 11.10 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady

Bardziej szczegółowo

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego

Pkt 1 Otwarcie sesji Rady Gminy w Sobolewie przez najstarszego wiekiem radnego Protokół Nr I/2014 z I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Sobolewie, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sobolewie. Godzina rozpoczęcia 13 00 Godzina zakończenia

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 )

Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Protokół Nr I/14 z sesji Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 28 listopada 2014 r. ( od godz. 12-13 1 ) Ad.1. Otwarcie sesji. Otwarcia I sesji VII kadencji Rady Miejskiej w Byczynie dokonał najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I/2014 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesję rozpoczęto o godzinie 12.00, a zakończono o godzinie 13.45 W sesji uczestniczyli zaproszeni goście

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR 1/14 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Leśnicy w dniu 1 grudnia 2014 r. Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych:

Protokół nr I/2018. Przed złożeniem ślubowania Pan i Elżbieta Kober poprosiła wszystkich o powstanie i odczytała treść Roty ślubowania dla radnych: Rada Gminy Szydłowo Rada Gminy Protokół nr I/2018 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 w Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 o godz. 13:00, a zakończono o godz.

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach.

Ad 2. Wręczenie zaświadczeń przez Miejską Komisje Wyborczą w Kaletach. Protokół I/2010 I inauguracyjnej sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Kaletach z 2 grudnia 2010 r. Miejsce obrad: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach Ad 1. Otwarcie sesji. Radny Senior Kazimierz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku

PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku PROJEKT PROTOKOŁU NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 21 listopada 2018 roku Pierwsza sesja nowo wybranej Rady kadencji 2018-2023 została zwołana postanowieniem Komisarza Wyborczego w Opolu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr I/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 28 listopada 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 17 00. Pierwszą sesję Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku.

Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Protokół Nr 1/18 z posiedzenia sesji Rady Gminy Rudka z dnia 19 listopada 2018 roku. Ad. pkt. 1. Obrady I sesji Rady Gminy Rudka otworzył Rady Senior Pan Tadeusz Uszyński o godz. 1300 modlitwą Ojczenasz...

Bardziej szczegółowo

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska

Urzędu Gminy w Sicienku. Magda Kluska W I Sesji Rady Gminy na 15 radnych udział wzięło 15 radnych i zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) podejmowane uchwały

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30

Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny do godziny 15.30 Protokół Nr I/2014 z Sesji Zwyczajnej Rady Gminy Kościerzyna z dnia 01 grudnia 2014 roku od godziny 14.00 do godziny 15.30 Stan radnych Rady Gminy 15 Obecnych na sesji w trakcie głosowań 14 Sesja Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Ożarowie w dniu 20 listopada 2018 roku Sesję rozpoczęto o godz.10 02 i zakończono o godz.11 53. Na 15 radnych w sesji uczestniczyło 15 radnych wg załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z I sesji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 20 listopada 2018 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 10 00 11 40 w sali nr 16 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej nr 45 w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ nr I/2014 z sesji Rady Gminy Chynów odbytej w sali konferencyjnej Gminnego Domu Kultury w dniu 1 grudnia 2014 r. Bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014

P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 P R O T O K Ó Ł Nr 1/2014 I-szej sesji Rady Gminy Świercze odbytej w dniu 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Świercze. Obrady rozpoczęto o godz. 10-tej, zakończono o godz. 12 30. Obradom

Bardziej szczegółowo

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW

Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW RG. 0002 A SESJE RADY GMINY PROTOKÓŁ Nr I/18 Z I INAUGURACYJNEJ SESJI RADY GMINY JANÓW Z DNIA 22 LISTOPADA 2018 ROKU Kadencja 2018 2023 Protokół Nr I/18 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy Janów z dnia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/18 z obrad I Sesji Rady Gminy Stara Biała która odbyła się w dniu 21 listopada 2018 r. Porządek obrad sesji: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Ślubowanie radnych.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO

PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO PROTOKÓŁ Nr I/2014 OBRAD SESJI RADY GMINY PARCHOWO zwołanej postanowieniem Nr 49/14 z dnia 25 listopada 2014 r. przez Komisarza Wyborczego w Słupsku, która odbyła się 1 grudnia 2014 roku w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku

P R O T O K Ó Ł NR I/2014. z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku BRM.0002.I.2014 P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I SESJI RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCIEŃCU odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku P R O T O K Ó Ł NR I/2014 z I Sesji Rady Miejskiej w Złocieńcu, odbytej w dniu 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r.

Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne. odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Protokół I Sesji Rady Gminy Poświętne odbytej dniu 20 listopada 2018 r. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9-tej dokonał najstarszy wiekiem radny Pan Stanisław

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó ł I/2014 z I sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 15 00 Na 15-to osobowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r.

Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Protokół nr I/18 z sesji Rady Gminy Lubicz z dnia 17 listopada 2018 r. Obecni - wg załączonej listy obecności. Pierwsze obrady Rady Gminy Lubicz w nowej kadencji rozpoczęły się o godz. 9.00 w sali nr 4

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I.2014 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr I.2014 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr I.2014 z sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Obrady Rady Powiatu rozpoczęte zostały o godzinie 10 00 a zakończone o godzinie 11 55. W sesji wzięło udział

Bardziej szczegółowo

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu

Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Protokół nr LIX/2014 z obrad LIX sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 12 listopada 2014 r. na Zamku w Golubiu Dobrzyniu Ad. 1 Otwarcia ostatniej, LIX sesji IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ I/2014. z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy. w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ I/2014 z przebiegu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Bojszowy w dniu 28 listopada 2014r. Obecni zgodnie z załączoną listą obecności. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie Sesji Rady przez radnego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku

PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 19 listopada 2018 roku Na 15 osobowy skład Rady, w sesji uczestniczyło 15 radnych, co stanowi 100% ogółu Rady. - lista obecności zał. Nr 8 Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r.

Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Protokół nr I/2010 Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Głuszycy w dniu 13 grudnia 2010 r. Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej kadencji 2010-2014 odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku.

Protokół. z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Protokół z I sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 30 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 19 radnych, (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I/2014 sesji Rady Gminy Lubin z dnia 1 grudnia 2014 r. I sesja Rady Gminy Lubin odbyła się w Świetlicy Wiejskiej w Goli. Sesję rozpoczęto o godz. 10:00, otworzył ją i obradom przewodniczył do

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Szemud w dniu 1 grudnia 2014 roku I Sesja nowo wybranej Rady Gminy odbyła się w GCKSiR w Szemudzie. W sesji udział wzięli radni wybrani w wyborach samorządowych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r.

Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu r. Protokół nr I/2018 z obrad sesji Rady Gminy Jedlińsk odbytej w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku w dniu 19.11.2018 r. Obrady sesji Rady Gminy Jedlińsk kadencji 2018 2023 wybranej w wyborach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 1/VII/0002/2014 z I Sesji Rady Gminy Jordanów Śląski w dniu 1 grudnia 2014 r. W Sesji udział wzięło 14 radnych (nieobecna była Pani Alina Janerka) oraz Sołtysi Gminy Jordanów Śląski - listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice

PROTOKÓŁ I/10 pierwszej 1 grudnia 2010 załącznik nr 1 Anna Strug Otwieram I sesję Rady Gminy Słopnice PROTOKÓŁ I/10 z pierwszej sesji VI kadencji Rady Gminy Słopnice, która odbyła się dnia 1 grudnia 2010 r. w Gimnazjum w Słopnicach. Sesja trwała od godz. 16.00 do godz. 18.10. Szczegółowa lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji ) w dniu 27 listopada 2014 roku BR 0002.1.2014 Radomsko, dnia 27 listopada 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/2014 sporządzony na I sesji Rady Powiatu Radomszczańskiego (w kadencji 2014 2018) w dniu 27 listopada 2014 roku Rozpoczęcie obrad sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad:

Protokół Nr I/2010. Porządek obrad: Protokół Nr I/2010 z obrad I sesji VI kadencji Rady Gminy w Jeżewie odbytej w dniu 30 listopada 2010 r. od godz. 13 30 do godz. 15 20 w sali Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie. Obecnych wg listy obecności

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu

P r o t o k ó ł Nr I/2014. z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu P r o t o k ó ł Nr I/2014 z Inauguracyjnej sesji nowo wybranej Rady Gminy Sadkowice odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w kadencji 2014 2018. Sesja rozpoczęła się o godź. 10 oo w świetlicy środowiskowej w

Bardziej szczegółowo

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r.

I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. 1 Dz-18.0021.1.2018 Podsumowanie: I sesja VIII kadencji w dniu 17 grudnia 2018 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie

Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Protokół nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Godkowo kadencji 2014-2018 odbytej dnia 28 listopada 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy w Godkowie Ad.1. Otwarcie sesji przez Radnego najstarszego wiekiem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r.

PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z przebiegu obrad Rady Gminy Leszno w dniu 28 listopada 2014r. O godzinie 17:30 obrady Inauguracyjnej sesji Rady Gminy Leszno rozpoczynającej VII kadencję (2014-2018) otworzył najstarszy

Bardziej szczegółowo

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco:

Wniosków nie zgłoszono. Wobec powyższego porządek obrad przedstawiał się następująco: Protokół nr XXVII/2016 z obrad XXVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 19 maja 2016 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXVII sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne.

PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. PROTOKÓŁ NR I/14 sesji Rady Gminy Poświętne odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w sali narad Urzędu Gminy Poświętne. Po odmówieniu modlitwy otwarcia obrad I sesji Rady Gminy Poświętne o godzinie 9- tej

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

Ad. 3 Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Roman Mirowski skierował pytanie w kwestii chęci składania wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Protokół nr LVIII/2018 z obrad LVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego V kadencji, zwołanej na dzień 15 marca 2018 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Ad. 1 O godz. 15.00 LVIII

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji.

1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji. Rada Gminy Niwiska Protokół nr 1 I Sesja w dniu 19 listopada 2018 r. Obrady rozpoczęto 19 listopada 2018 r. o godz. 16:00, a zakończono o godz. 18:14 tego samego dnia. W posiedzeniu wzięło udział 15 radnych.

Bardziej szczegółowo

Z I SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE

Z I SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE ON.0002. 1.2018 PROTOKÓŁ NR I/2018 Z I SESJI RADY POWIATU W OSTROŁĘCE W DNIU 21 LISTOPADA 2018 ROKU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ W SALI KONFERENCYJNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROŁĘCE Obrady rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R.

PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. PROTOKÓŁ NR I/2018 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU, KTÓRA ODBYŁA SIĘ DNIA 19 LISTOPADA 2015 R. Miejsc obrad: Miejski Ośrodek Kultury ul. 27 Stycznia 4 83-220 Skórcz W sesji udział wzięło 15. radnych oraz

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ad.1. Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym I Inauguracyjną sesję Rady Gminy w Dobryszycach w dniu 01 grudnia 2014 r. otworzyła Pani Urszula Półrola - najstarsza wiekiem

Bardziej szczegółowo

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz

RO ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz RO.0002.1.2018.ORM Protokół nr I/2018 z sesji Rady Miejskiej w Prószkowie odbytej w dniu 21 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w hotelu Arkas w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 12 1. Otwarcie sesji. Otwarcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury

Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury 1A MIEJSKA 15KIM Protokół nr 1/2006 z sesji inauguracyjnej Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim odbytej 24 listopada 2006 roku w Ośrodku Kultury ad. l Sesja inauguracyjna Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I Sesji nowej Kadencji Rady Gminy Suwałki odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 8 00 9 45 w sali nr 11 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do

Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od do Protokół nr 1/10 z I Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 30 listopada 2010r w Sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 11.00 do 13.00. Obradom przewodniczyli kolejno: 1. Przewodniczący Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nidzickiego.

4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum). 5. Wybór Przewodniczącego Rady Powiatu Nidzickiego. Protokół Nr I/2014 z obrad I sesji Rady Powiatu w Nidzicy V kadencji, która odbyła się w sali konferencyjnej nidzickiego Ratusza w dniu 1 grudnia 2014 r. Ad. 1. Najstarszy wiekiem radny p. Ryszard Kumelski

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym "Otwieram I sesję Rady Gminy...".

Na podstawie art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym Otwieram I sesję Rady Gminy.... Scenariusz opracowano w oparciu o porządek obrad, zawarty w przykładzie zaproszenia na I sesję rady gminy załączonym do artykułu pt. "Zwołanie I sesji rady jednostki samorządu terytorialnego". Na podstawie

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych.

RADA GMINY HAŻLACH. l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności. 2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze radnego. 3. Złożenie ślubowania przez radnych. RADA GMINY HAŻLACH BRG.0002.\O.20\4 Protokół nr XJ2014 z Sesji Rady Gminy Hażlach w dniu l grudnia 2014 roku Obecni: według załączonej listy obecności. Porządek obrad: l. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z obrad pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy Miłkowice w kadencji 2014 2018 z dnia 1 grudnia 2014 r. Obrady pierwszej inauguracyjnej sesji Rady Gminy w Miłkowice w kadencji 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2018. Ad. 1.

PROTOKÓŁ NR I/2018. Ad. 1. BR.0002.1.2018 PROTOKÓŁ NR I/2018 z I Sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 22 listopada 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 Zgodnie z art. 15 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję.

Złożenie ślubowania przez Wójta wobec rady gminy jest jednocześnie objęciem obowiązków Wójta na nową kadencję. Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 19 listopada 2018r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 12 30. Obrady sesji były transmitowane i utrwalono nagranie z obrad. Link

Bardziej szczegółowo

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r.

Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. Protokół I sesji VII kadencji Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 1 grudnia 2014 r. W związku z Obwieszczeniem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 listopada 2014 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ NR I/2014 z I sesji VII Kadencji Rady Gminy w Morzeszczynie odbytej w dniu 01 grudnia 2014 roku W pierwszej sesji VII Kadencji uczestniczyli radni Rady Gminy według załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr I/14. z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji. odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ Nr I/14 z obrad I Sesji Rady Powiatu Krasnostawskiego V kadencji odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. w sali obrad Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie przy ul. Sobieskiego 3 początek godz. 9 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie

Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie Protokół Nr I/2014 z pierwszej sesji Rady Gminy Pierzchnica odbytej w dniu 1 grudnia 2014r. Sesja rozpoczęła się o godzinie 14 00. Ad.1.Otwarcia sesji dokonał Radny Senior Wiesław Kwaśniewski. Powitał

Bardziej szczegółowo

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r.

I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. 1 Dz-18.0021.1.2014 Podsumowanie: I sesja VII kadencji w dniu 16 grudnia 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, 2. Ślubowanie członków Rady Dzielnicy, 3. Przedstawienie projektu porządku obrad, 4.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz

Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu r. w Urzędzie Gminy Lipusz Protokół Nr I/2014 z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 01.12.2014 r. w Urzędzie Gminy Lipusz Ad. 1 Obrady sesji rozpoczęto o godz.14 00. Prowadzeniu obrad I sesji Rady Gminy przewodniczył najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2014 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz. Sesję Rady Miejskiej Tomaszowa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku

PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku PROTOKÓŁ z VI NADZWYCZAJNEJ SESJI Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 12 marca 2015 roku Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia, 2. Stwierdzenie prawomocności obrad, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Głosowanie

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Sejmiku Województwa Warmińsko- Mazurskiego. KS-BOR.0002.44.2018 Protokół Nr I/2018 z I Sesji Sejmiku Województwa z dnia 23 listopada 2018 r. Sala Sesyjna Sejmiku Początek Sesji: godz. 11.05 Zakończenie Sesji: godz. 108 Spośród 30 radnych obecnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2018. z Sesji Rady Gminy. Mińsk Mazowiecki. z dnia 19 listopada 2018 r. RO.0002.12.2018.PD PROTOKÓŁ NR 1/2018 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2018 r. str. 1/6 Protokół Nr 1/2014 z Sesji Rady Gminy Mińsk Mazowiecki w dniu 19 listopada 2018 r. I Sesja

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3

Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Ad.2 Ad.3 Protokół Nr I.2014 obrad I Inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 1 grudnia 2014 roku Ad. 1 Otwarcia obrad I Inaguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Drezdenku dokonał najstarszy wiekiem radny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Protokół Nr I/18. Stan Radnych 23 Obecnych 23 Lista obecności radnych Rady Miejskiej w Pabianicach stanowi załącznik Nr 1 do protokołu. Protokół Nr I/18 z I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Pabianicach, która odbyła się w dniu 22 listopada 2018 r. w sali Dworu Kapituły Krakowskiej ul. Stary Rynek 1 w Pabianicach. Stan Radnych 23 Obecnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r.

PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. PROTOKÓŁ NR I/14 z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 1 grudnia 2014 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 12 00 i trwała do godz. 14 00. Lista obecności stanowi załącznik nr 1. W posiedzeniu udział wzięli:

Bardziej szczegółowo

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata

1) Wewiorka Sandra 2) Sobota Teresa 3) Michalska Małgorzata 1 Protokół Nr I/2018 z pierwszej sesji Rady Miejskiej w Ujeździe odbytej w dniu 19 listopada 2018 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe w godzinach 15 00 16 00. Komisarz Wyborczy w Opolu III

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski.

Nieobecni radni: Pan Janusz Cybulski oraz Pan Jacek Boluk Sobolewski. Protokół nr VIII/2015 z obrad VIII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji odbytej w dniu 26 lutego 2015 r. w sali posiedzeń Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego Ad. 1 O godzinie 15.00 VIII

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018

P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 P R O T O K Ó Ł Nr I / 2018 Sesji Rady Gminy Jaktorów z dnia 21 listopada 2018r. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym I sesję zwołuje Komisarz Wyborczy w terminie 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Protokół Nr III/2014 Sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 18 grudnia 2014 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz. 19 30. Otwarcia obrad III Sesji

Bardziej szczegółowo

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer.

Nieobecni radni: Pan Jarosław Falkowski, Pan Jarosław Molendowski oraz Pan Sławomir Szlejer. Protokół nr XXII/2015 z obrad XXII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego V kadencji zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 XXII sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30

Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Protokół Nr VII/2014 sesji Rady Dzielnicy Środula w Sosnowcu z dnia 4 grudnia 2014 r. Godz. rozpoczęcia sesji 17 05 Godz. zakończenia sesji 18 30 Ad.1.Otwarcie sesji. Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/10

P R O T O K Ó Ł Nr I/10 P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad I zwyczajnej sesji Rady Gminy w Platerowie odbytej w dniu 2 grudnia 2010r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Platerowie ( w godz. 10 20-11 45 ) Ustawy skład rady 15 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul.

PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu r. w Sali Obrad Urzędu ul. PROTOKÓŁ nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Miasta Lędziny VII Kadencji odbytej w dniu 27.11.2014 r. w Sali Obrad Urzędu ul. Lędzińska 55 Ad 1. Radny Senior Pan Tadeusz Kowalczyk na podstawie art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

BR Protokół nr I/18 z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego VI kadencji z dnia 19 listopada 2018 roku.

BR Protokół nr I/18 z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego VI kadencji z dnia 19 listopada 2018 roku. BR.0002.1.18 Protokół nr I/18 z inauguracyjnej sesji Rady Powiatu Nowodworskiego VI kadencji 2018-2023 z dnia 19 listopada 2018 roku. I sesja Rady Powiatu Nowodworskiego odbyła się w na terenie warsztatów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo.

PROTOKÓŁ Nr I/10. Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. PROTOKÓŁ Nr I/10 Z I Sesji Rady Gminy w Słaboszowie odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 10 oo i trwałą do godz. 13 oo. Obradom przewodniczył Pan Józef Michta najstarszy wiekiem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku

Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Protokół Nr I/2014 I Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 1 grudnia 2014 roku Posiedzenie trwało od godziny 12-tej do godziny 14.00 i odbywało się w sali narad Starostwa Powiatowego w Chojnicach. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad

Protokół Nr I/2014. Do punktu pierwszego porządku obrad Protokół Nr I/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Sadowne z dnia 01 grudnia 2014r., która odbyła się w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sadowne w godz. 9-13 Skład Rady 15 Obecnych według listy obecności 15

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. P R O T O K Ó Ł Nr I/06 z I inauguracyjnej sesji Rady Gminy G O Ś C I E R A D Ó W V kadencji odbytej w dniu 24 listopada 2006 roku. Obrady I inauguracyjnej sesji Rady Gminy otworzył Pan Szymon Tomczyk

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr I/14

P r o t o k ó ł Nr I/14 P r o t o k ó ł Nr I/14 Z inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej w Parczewie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 r. Godzina rozpoczęcia 10 00 Godzina zakończenia - 12 50. Na stan 15 radnych, na sesji było obecnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z pierwszej Sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2010-2014 odbytej w dniu 2 grudnia 2010 r. Ad. 1 Pierwszą sesję Rady Gminy Dąbrowa otworzył Radny Senior Stanisław Królikowski.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r.

Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Protokół Nr XVII/2016 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Karczmiska odbytej dnia 23 marca 2016 r. Obrady XVII Sesji Rady Gminy Karczmiska odbyły się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy 1. Otwarcie sesji.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Protokół Nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu odbytej w dniu 27 listopada 2006 roku w sali Urzędu Miejskiego w Łowiczu. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad I Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r.

RG Susiec, PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. RG.0052.1.2014 Susiec, 2014-12-03 PROTOKÓŁ Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Susiec z dnia 1 grudnia i 3 grudnia 2014 r. Pierwsza sesja siódmej kadencji Rady Gminy Susiec odbyła się w dniu 1 i 3 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku

PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku PROTOKÓŁ Nr I/14 z sesji Rady Gminy Jedwabno z dnia 01 grudnia 2014 roku Obrady pierwszej sesji Rady Gminy otworzył Radny Senior Sylwester Janowski, witając serdecznie radnych, sołtysów, przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

W dalszej części przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez Radnych.

W dalszej części przystąpiono do ceremonii złożenia ślubowania przez Radnych. Protokół Nr I /2014 z I sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego odbytej w dniu 1grudnia2014 roku w rozpoczętej o godz. 10 0, a zakończonej o godz. 18 30 Komisarz Wyborczy p. Arkadiusz Trojanowski poinformował,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku

Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Protokół Nr I/2014 z przebiegu obrad I sesji Rady Gminy Lubiszyn odbytej w dniu 1 grudnia 20104roku Sesja rozpoczęła się o godz.13 00 i zakończyła się o godz.14 30 Na sesji obecnych było 15 radnych według

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr I/2010 z sesji Rady Gminy Świdwin odbytej w dniu 1 grudnia 2010 roku Stan radnych... 15 Obecnych na sesji... 15 Lista obecności stanowi załącznik do protokołu Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo