Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok

2 Spis treści Subregion poznański BBF Sp. z o.o Business Centre Club Loża Wielkopolska Centrum Doradztwa Rolniczego Centrum Funduszy Europejskich Grupa Doradztwa Finansowego Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o Instytut Obróbki Plastycznej Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o Nickiel Technology Park Poznań Ośrodek Innowacji NOT w Poznaniu Polska Fundacja Przedsiębiorczości Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Budownictwa Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o Wielkopolski Instytut Jakości Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o Subregion pilski Eurodoradztwo Magdalena Binkowska-Jenczyk Pilska Izba Gospodarcza Subregion leszczyński Centrum Rozwoju Gminy Pępowo Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie Subregion koniński Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Konińska Izba Gospodarcza Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Turecka Izba Gospodarcza Subregion kaliski Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu

3 Subregion poznański 1. BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego Poznań tel , fax: BBF Sp. z o.o. świadczy następujące usługi: przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków UE (Programy Operacyjne ), przygotowanie wniosków o zmianę decyzji o dofinansowaniu projektów ze środków UE (ISPA, Fundusz Spójności), przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz), kompleksowa analiza przedsięwzięć inwestycyjnych (studium wykonalności, określanie efektywności ekonomicznej), analizy społeczno ekonomiczne dla miast i gmin (opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych, założeń budżetowych, prognoz budżetowych, wyszukiwanie źródeł finansowania inwestycji miejskich i gminnych, obsługa emisji obligacji komunalnych), opracowania z zakresu gospodarki odpadami (opracowywanie planów gospodarki odpadami, projektowanie instalacji przetwarzania odpadów), przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z procedurami FIDIC, wymogami UE oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych), opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacji (restrukturyzacja finansowa, technologiczna, zatrudnienia, majątkowa, marketingowa), analizy ekonomiczno - prawne przedsiębiorstw (opracowywanie programów naprawczych, diagnoz ekonomiczno-finansowych, opinii i ekspertyz prawnych), sporządzanie projektów inżynierskich z szerokiego zakresu zagadnień inżynierii lądowej (branże: wodno-kanalizacyjne, kolejowa, drogowa, gospodarka odpadami i inne). 2. Business Centre Club Loża Wielkopolska ul. Krzemowa 1 Złotniki Suchy Las tel , fax:

4 Za swój główny cel BCC uznaje dialog społeczny pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców, których są reprezentacją, a władzami samorządowymi i rządowymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu swoich członków (przedstawicieli biznesu), z sukcesem realizują szereg przedsięwzięć kompleksowo wspierających przedsiębiorców. Zakres świadczonych usług: współpraca z organizacjami pozarządowymi, wsparcie eksperckie dla biznesu, specjalistyczne warsztaty i szkolenia biznesowe, publikacja magazynu BCC. 3. Centrum Doradztwa Rolniczego ul. Winogrady Poznań tel fax: Określone Ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Realizowane są poprzez: przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań, przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych, opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego, prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa, prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego, organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego, koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa, upowszechnianie wyników badan naukowych w praktyce rolniczej. Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami 4

5 doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. 4. Centrum Funduszy Europejskich Grupa Doradztwa Finansowego ul. Gwarna Poznań tel. (61) , fax: (61) Centrum Funduszy Europejskich udziela profesjonalnej pomocy w realizacji procedury pozyskania dotacji, a w szczególności w: ustaleniu warunków niezbędnych do skutecznego ubiegania się o dotację, wypełnieniu wniosku o dotację, opracowaniu tzw. studium wykonalności / biznes-planu, kompletacji dokumentów i wysyłce zgodnie z wymaganiami procedury. Działalność Centrum Funduszy Europejskich obejmuje także: doradztwo świadczone podmiotom gospodarczym i samorządom w zakresie pozyskiwania funduszy, a także pomoc w wyborze właściwych instrumentów finansowych, wypełnianie wniosków o udzielenie dotacji, opracowywanie biznes planów i kompletowanie dokumentów, nadzorowanie i monitorowanie realizacji procedur pozyskiwania funduszy, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia konsorcjów zgodnie z założeniami programów Unii Europejskich (np. CRAFT). 5. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Rynek 10/ Gniezno tel fax: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego świadczy następujące usługi: profesjonalne doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i zarządzania jakością (w tym wprowadzania systemów zarządzania jakością), 5

6 doradztwo podstawowe i zaawansowane z dziedziny marketingu, zarządzania, systemów zarządzania jakością EN - PN ISO 9001, 14001, 18001, podatków, prawa, itp., specjalistyczne doradztwo podczas przygotowywania wniosku o dotacje oraz rozliczanie projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, udzielanie poręczeń kredytów zaciąganych przez małe i średnie firmy, a także osoby bezrobotne w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwijania działalności gospodarczej, szkolenia dla małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych, pomoc udzielaną małym i średnim firmom w ubieganiu się o krajowe oraz unijne środki pomocowe, specjalistyczna rekrutacji pracowników, wykonywanie biznes planów na zlecenie, przygotowywanie dokumentacji stanowiących podstawę ubiegania się o kredyty lub pożyczki, umieszczanie firm w bazach danych prowadzonych przez GARG Sp. z o.o. (w tym baz danych firm działających w Powiecie Gnieźnieńskim oraz firm poszukujących kooperantów), kojarzenie partnerów gospodarczych, udzielanie informacji na temat pozyskiwania nowych partnerów handlowych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu, pomoc udzielaną samorządom w organizowaniu szkoleń oraz seminariów dla przedsiębiorców i osób pragnących podjąć działalność gospodarczą na terenie danej gminy, pomoc udzielaną władzom lokalnym w ubieganiu się o środki pomocowe. Przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. działa Punkt Konsultacyjny (PK), który udziela bezpłatnych usług informacyjnych, z których mogą korzystać: mikro, mali, średni przedsiębiorcy oraz osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Usługi świadczone przez PK polegają na udzielaniu bezpłatnych informacji w ramach następujących pakietów: 1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej: podejmowanie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej obowiązki podatkowe, wykonywanie działalności gospodarczej zatrudnianie pracowników, wykonywanie działalności gospodarczej finansowanie działalności, wykonywanie działalności gospodarczej kontrola przedsiębiorstw, rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych: charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu. 6

7 3) Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych: informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym ( np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych(w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG), informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępnej na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora. 4) Inne informacje: informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. oferuje: usługi finansowe: o udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących dodatkowe źródło zabezpieczenia kredytów, o pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, informowanie o preferencyjnych kredytach, sporządzanie biznes planów oraz wykonywanie biznes planów na zlecenie, usługi doradcze: o podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, o specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i zarządzania jakością, usługi szkoleniowe: o dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, o specjalistyczne, np. z zakresu marketingu, finansów i zarządzania, o branżowe, o ogólne ( z zakresu obsługi komputera, internetu, kursy z zakresu księgowości oraz obsługi sekretariatu), usługi informacyjne: o udzielanie informacji na temat dostępnych źródeł finansowania, o udzielanie informacji na temat dostępnych programów pomocowych, o udzielanie informacji o firmach zagranicznych poszukujących kooperantów, o umieszczanie firm w bazach danych prowadzonych przez GARG Sp. z o.o. (w tym baz danych firm działających w Powiecie Gnieźnieńskim oraz firm poszukujących kooperantów), o udzielanie informacji o pomieszczeniach i terenach do inwestowania, o udzielanie informacji o targach, 7

8 o kojarzenie partnerów gospodarczych. 6. Instytut Obróbki Plastycznej ul. Jana Pawła II Poznań tel wew.202, 229 fax: Instytut Obróbki Plastycznej świadczy następujące usługi: profesjonalne opracowanie kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki plastycznej metali, zapewniających znaczną oszczędność energii i materiału, doradztwo techniczne oraz inne usługi szkoleniowo-informacyjne, komputerowe projektowanie, modelowanie i symulacje procesów i narzędzi, badania struktury i właściwości metali oraz obróbkę cieplną i cieplno chemiczną, informację naukowo techniczną, wydawnictwa m.in. Obróbka Plastyczna Metali, wytwarzanie prototypowych maszyn i urządzeń, wytwarzanie części metodami obróbki plastycznej. Korzyści współpracy dla przedsiębiorców: poznanie potencjału naukowego i badawczego Instytutu i Politechniki, dostęp do zasobów informacji naukowo-technicznej, posiadanych przez Instytut i Politechnikę, możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia sfery naukowo-badawczej, integracja środowiska w działaniach związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej i udziałem w programach badawczych UE, podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w zakresie obróbki plastycznej, zgodnie z ich potrzebami. 7. Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Zakopiańska Poznań tel fax: Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. to firma konsultingowa zajmująca się kompleksowym doradztwem w wielu dziedzinach działalności gospodarczej, specjalizuje się 8

9 m.in. w kompleksowym pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz innych dostępnych funduszy, także spoza Unii Europejskiej. W zakresie pozyskiwania dotacji unijnych usługi obejmują: bezpłatne konsultacje w siedzibie firmy klienta, doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji, doradztwo w zakresie wyboru optymalnych kierunków inwestowania pod kątem pozyskania dofinansowania, dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego, przygotowanie kompletnego projektu, tj. projektu gotowego do złożenia w Instytucji Finansującej, zawierającego wniosek o dotację wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami (biznes plan, studium wykonalności, oświadczenia itd.), pomoc przy zbieraniu niezbędnych załączników, sporządzanie uzupełnień, wyjaśnień czy aneksów do Instytucji Finansujących, obecność przy podpisywaniu umowy dotacji, monitoring i opiekę nad inwestycją, obecność podczas wizytacji, sporządzenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność. Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. zajmuje się: przygotowaniem wniosków kredytowych wraz z niezbędną dokumentacją, opracowanie biznes planów, studiów wykonywalności przedsięwzięć, analiz ekonomicznych oraz analiz finansowych, przygotowaniem wniosków oraz niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych, wykonaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko. 8. Nickiel Technology Park Poznań ul. Krzemowa 1, Złotniki Suchy Las tel fax: Misją NTPP jest zapewnienie możliwości rozwoju poprzez świadczenie kompleksowych usług dla klientów. Zadaniem parku technologicznego jest stworzenie przedsiębiorcom ułatwień prowadzenia działalności. NTPP to pierwszy niepubliczny park technologiczny w Polsce, którego funkcjonowanie wypełnia to założenie. NTPP oferuje kompleksowe usługi biznesowe, skupione w czterech podstawowych obszarach: 1. Obszar pierwszy: infrastruktura podstawowa wynajem powierzchni biurowych, 9

10 wynajem powierzchni magazynowych, wynajem sal konferencyjnych, wynajem powierzchni laboratoryjnych - od 2012 r. 2. Obszar drugi: obsługa powierzchni i usługi podstawowe utrzymanie czystości i zabezpieczenie mienia, usługi Data Center. 3. Obszar trzeci: Rozwój biznesu rozwój i finansowanie projektów, usługi audytu, transfer technologii, zarządzanie powiązaniami kooperacyjnymi (klastry), zarządzanie bazami danych i usługi afiliacyjne. 4. Obszar czwarty: usługi okołobiznesowe przedszkole, centrum sportu i rekreacji, restauracje i catering. 9. Ośrodek Innowacji NOT w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/ Poznań I piętro pokój nr 113 i 116, tel , fax: Usługi informacyjno-doradcze: informacje o dostępnej na rynku ofercie instytucji finansowych (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, banki i inne), informacje związane z tematyką dostępnych programów pomocowych krajowych oraz zagranicznych, informacje jak korzystać z instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, podstawowe informacje na temat prawa własności niematerialnej. Usługi wspierające: promowanie innowacyjnych przedsięwzięć (strona internetowa, organizowanie spotkań, szukanie partnerów do współpracy), pomoc w opracowywaniu wniosków o współfinansowanie inwestycji ze środków pomocowych, pomoc w opracowywaniu wniosków o kredyt, 10

11 pomoc przedsiębiorstwu w kontaktach z uczelniami, bankami, placówkami badawczymi, organizowanie przeglądów zrealizowanych projektów. Spotkania informacyjne: organizowanie spotkań informacyjnych z powyższej tematyki. W ramach punktu konsultacyjnego można korzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz źródeł i sposobów finansowania działalności innowacyjnej. Usługi świadczone przez ekspertów w ramach punktu konsultacyjnego są bezpłatne. 10. Polska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino Szczecin tel , fax: Biuro Regionalne w Poznaniu I Oddział w Poznaniu ul. Władysława Węgorka 20, pok Poznań tel./fax: II Oddział w Poznaniu ul. Wągrowska Poznań tel./fax: Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce świadczącą: usługi finansowe, doradcze, szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Poprzez stosowanie instrumentów finansowania MŚP (Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, Fundusz Seed Capital, Sieć Aniołów Biznesu, Fundusz Venture Capital) Fundacja dysponuje możliwością wspierania kapitałowego wysoce innowacyjnych i ryzykownych projektów inwestycyjnych. Regionalny i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu 11

12 rozwoju mikro- i małych przedsiębiorców. Pożyczki przeznaczone są dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego. 11. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji ul. św. Marcin 80/ Poznań tel , fax: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, powstałą z inicjatywy prężnie działających przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski. Głównym zadaniem Izby jest realizacja kompleksowych usług zgodnie z posiadanym certyfikatem ISO w zakresie projektowania i świadczenia usług szkoleniowych, usług informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym. W Punkcie Konsultacyjnym, działającym przy Izbie, dostępne są bezpłatne usługi informacyjne dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców mikro, małych i średnich. W ramach Punktu Konsultacyjnego działającego przy Izbie można uzyskać informacje: 1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej. a. Podejmowanie działalności gospodarczej: omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej, charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazanie konsekwencji formalno-prawnych wyboru danej formy prawnej, przedstawienie zakresu dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej oraz sposobu jej sporządzania, wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym: ewidencja działalności w gminie lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych, i innych jeśli są wymagane, informacja na temat orientacyjnego czasu potrzebnego na dokonanie niezbędnych czynności, opłat związanych z rejestracją itp., prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej, wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy (w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności). b. Wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe: charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy, 12

13 zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych, terminy składania deklaracji podatkowych, ogólne zasady rozliczania obciążeń podatkowych (VAT), możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów, prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych. c. Wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników: charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy) oraz umów cywilnoprawnych, zasady naliczania wynagrodzenia, zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i innych, zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę, aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, zatrudnianie cudzoziemców, telepraca. d. Wykonywanie działalności gospodarczej - finansowanie działalności: informacja na temat możliwości i zasad finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych (przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek oraz sposobu zabezpieczenia tych środków, w tym, m.in. oferta funduszy poręczeń kredytowych), charakterystyka pożyczkodawców i kredytodawców z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz celu na jaki przedsiębiorca chce uzyskać finansowanie. e. Wykonywanie działalności gospodarczej - kontrola przedsiębiorstw: informacja na temat rodzajów i zakresów kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów uprawnionych do jej dokonywania. f. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej: formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej, zakres i sposób sporządzenia dokumentacji, wskazanie właściwego podmiotu do złożenia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie działalności gospodarczej, czasowa rezygnacja (zawieszenie działalności gospodarczej). 2. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych. Punkt Konsultacyjny udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków funduszy strukturalnych UE. Jednakże pełny zakres informacji, jak opisano poniżej, dotyczy 13

14 instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach programów PO IG oraz PO KL (komponenty krajowe). Dla pozostałych programów / inicjatyw / działań w PK można uzyskać informacje ogólne opisane w punkcie: a. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania: główne założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych, charakterystyka poszczególnych programów pomocowych (zasady udzielania wsparcia, wielkość środków przeznaczonych w programie na wsparcie, okres realizacji programu, terminy składania wniosków aplikacyjnych), charakterystyka innych programów / działań / inicjatyw, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów / przedsięwzięć (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja EkoFundusz w obszarze ochrona środowiska), rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu z poszczególnych źródeł, kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań i projektów. b. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu: wymogi (kryteria) formalne i właściwości instytucji do poszczególnych programów / działań; przestawienie kryteriów zarówno w odniesieniu do projektu, jak i wnioskodawcy, zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/ działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania; maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem i inne warunki), wytyczne dla wnioskodawców (omówienie, przedstawienie zasad sporządzenia wniosku o wsparcie w ramach konkretnego programu pomocowego, wskazanie, jakie informacje wniosek powinien zawierać, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu, szczególnie w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, wskazanie zakresu i formy wymaganych załączników), wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych. c. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu: dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakres ich kompetencji, informacje na temat możliwości uzyskania pomocy na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji (np. klienci, których pomysły mogłyby być dofinansowane z PO KL będą kierowani do ośrodków Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), gdzie doradca pomoże im w przygotowaniu projektu i aplikacji; klienci, których projekty potencjalnie mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą kierowani do promotorów projektów innowacyjnych POIG oraz kontakt z instytucją, która takiej pomocy może udzielić (ośrodek ROEFS, Promotor projektów innowacyjnych PO IG, ośrodek Krajowej Sieci Innowacji (KSI), akredytowana organizacja do świadczenia usług proeksportowych, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14

15 (ARiMR); punkty informacyjne dla Regionalnych Programów Operacyjnych, ewentualnie inne), informacje na temat możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych). 3. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych: a. Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG), b. Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępną na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora. 4. Inne informacje: a. Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, b. Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji realizuje następujące cele: reprezentuje interesy firm członkowskich prowadzących działalność importową eksportową oraz kooperację międzynarodową i krajową, specjalizuje się w organizacji spotkań handlowych polskich i zagranicznych firm, kojarzy partnerów, wyszukuje kooperantów, inwestorów oraz dostawców maszyn, urządzeń i technologii, udziela pomocy w zakresie obsługi prawnej, ekonomicznej i bankowej, dysponuje informacją z Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Gmin regionu Wielkopolski o możliwościach inwestycyjnych na ich terenie, organizuje spotkania biznesowe oraz programy towarzyszące dla firm biorących udział w targach, pomaga firmom zrzeszonym w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą, wspiera inicjatywy gospodarcze firm zrzeszonych w Izbie, inspiruje i opiniuje projekty aktów normatywnych, chroni interesy członków przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi kontrahentami, prowadzi działalność doradczo konsultacyjną, przygotowuje wyjazdy w ramach misji gospodarczych do wszystkich państw, z którymi prowadzi lub organizuje współpracę gospodarczą. Zadania statusowe Izba realizuje między innymi poprzez: 15

16 poszukiwanie partnerów gospodarczych w kraju i za granicą oraz doradztwo w zakresie eksportu m.in. z wykorzystaniem funduszy unijnych, organizację spotkań z zagranicznymi kontrahentami dla poszczególnych grup branżowych, pełną informację na temat możliwości uzyskania i wykorzystania funduszy unijnych, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje, pisaniu biznes planów, kompleksową organizację uczestnictwa na międzynarodowych wystawach targowych m. in. Międzynarodowe Targi w Berlinie czy Targi Spożywcze FOODEX w Japonii, zamieszczanie ofert i materiałów reklamowych o aktualnych inicjatywach podejmowanych przez Izbę, organizację szkoleń z zakresu eksportu, rozwijania własnej firmy, organizację obsługi bankowej dla firm w zakresie transakcji eksportowych. 12. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych os. Na Murawie 11/ Poznań tel , fax: Polska Organizacja Osób Niepełnosprawnych zajmuje się m.in.: ochroną i reprezentowaniem interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspieraniem działań na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, współuczestnictwem w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz poprawą warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem, integracją środowiska przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz krzewieniem zasad etyki w działalności gospodarczej, prezentowaniem opinii i ocen środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych i zakładów pracy chronionej. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to Związek pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zrzeszeni w POPON mogą: korzystać bezpłatnie i praktycznie o każdej porze z usług działu prawnego, korzystać z systemu szkoleń - bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach - bieżąco aktualizowanego o tematy, które na skutek zmieniającego się prawa wymagają wyjaśnienia, korzystać z usług w zakresie PR i lobbingu, który umożliwia oddziaływanie na rzeczywistość, w której funkcjonują firmy, 16

17 korzystać z doradztwa w zakresie kreowania odpowiedniego wizerunku m.in. poprzez konkurs Lodołamacze, liczne wystąpienia w mediach, inne akcje promocyjne, uzyskać pomoc i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prowadzoną działalnością. 13. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Cienista Poznań tel fax: Za swój główny cel PAIP postawił pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu poprawnych wniosków o dofinansowanie z UE. Dzięki bogatemu doświadczeniu w pozyskiwaniu i realizacji projektów unijnych, z sukcesem przygotowuje projekty, które są finansowane z funduszy europejskich oraz bezpiecznie i profesjonalnie pomaga firmom prowadzić projekty w zakresie obsługi finansowej i rozliczenia projektu - kompleksowo lub wybrane elementy. Zakres świadczonych usług: doradztwo dla Start-up - profesjonalne bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców, doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii - w oparciu o analizę klienta oferuje doradztwo w zakresie wyboru technologii. Analiza firmy jest przeprowadzona dzięki własnym arkuszom ocen, dotyczy w szczególności wykorzystania nowych technologii ICT w rozwoju przedsiębiorstwa, w tym e-commerce oraz e-biznes, doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej - klientowi przedstawiane są podstawowe pojęcia w zakresie form prawnych ochrony dobra, polecane jest najwłaściwsze postępowanie po uwzględnieniu takich czynników jak dostępność środków, czas, wielkość, stopień innowacyjności. Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy z rzecznikiem patentowym, który prowadzi postępowania patentowe i inne czynności związane z właściwą ochroną dobra, doradztwo dotyczące możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym z programów UE czy inwestorów - współpraca z wieloma inwestorami w specjalizującymi się w finansowaniu projektów we wczesnych fazach rozwoju. Aby doradztwo było jak najbardziej efektywne doradca pomaga przygotować kompletny biznes plan - klient jest przygotowywany do rozmów z inwestorem poprzez omówienie poszczególnych schematów negocjacyjnych oraz możliwych scenariuszy rozmów. W oparciu o doświadczenie własne oraz potrzeby klienta wspólnie wybierany jest typ inwestora (BA, VF, inne). PAIP wspiera także przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych (doradztwo, sporządzanie wniosków o dofinansowanie), preinkubacja - polega na tym, iż osoba pragnąca prowadzić działalność zgłasza się do preinkubatora, podpisuje stosowane umowy i działa w jego ramach. Preinkubowany otrzymuje możliwość wypróbowania swoich sił w świecie biznesu i wolnego rynku. Preinkubator udostępnia preinkubowanemu swoją osobowości prawną, 17

18 realizacja projektów doradczo-szkoleniowych dofinansowanych z budżetu UMP w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość). 14. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. Al. Marcinkowskiego Poznań tel , fax: Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został utworzony dzięki wspólnym staraniom władz Miasta Poznania i banku PKO BP S.A. w roku U podstaw decyzji o utworzeniu Funduszu legło przekonanie, że jedną z głównych przeszkód w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce są trudności w dostępie do kapitału, zwłaszcza w formie kredytu bankowego. Bardzo częstym powodem odmowy udzielenia kredytu okazywał się brak możliwości przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia jego spłaty. Zatem stworzenie instytucji, która brałaby na siebie część ryzyka towarzyszącego udzielaniu kredytu wydawało się władzom Miasta ważną i konkretną formą pomocy przedsiębiorcom, przyspieszającą obrót gospodarczy. Oferta Funduszu jako lokalnej instytucji poręczeń kredytowych jest skierowana do przedsiębiorstw działających na obszarze aglomeracji poznańskiej. Fundusz prowadzi specyficzną działalność usługową polegającą na stworzeniu systemu ułatwień kredytowych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta Poznania poprzez udzielanie poręczeń kredytów bankowych. Efektem tych działań winien być i jest rozwój przedsiębiorczości a także powstawanie nowych miejsc pracy. Fundusz zajmuje się wyłącznie udzielaniem poręczeń za kredyty zaciągane w bankach przez przedsiębiorców (osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą). Poza poręczeniami Fundusz oferuje: usługi marketingowe, usługi doradcze, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu prowadzonej działalności. 15. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Klasztorna Poznań tel , fax:

19 Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi swoją działalność od 1993 roku jako dział Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Jest instrumentem rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym, podejmującym działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości samozatrudnienia i pomocy nowotworzonym przedsiębiorstwom. POWP świadczy bezpłatne usługi w zakresie: informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej, indywidualnego, specjalistycznego doradztwa i konsultacji dla małych firm. Doradztwo i konsultacje obejmują zagadnienia z dziedziny: rachunkowości i podatków, metod finansowania działalności gospodarczej, marketingu i reklamy, sporządzania biznes planu, aspektów prawnych w biznesie, prawa pracy, organizowania prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, prowadzenia czytelni publikacji dotyczących prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości, podatków, ekonomii, marketingu i zarządzania, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Czytelnia udostępnia również fachowe czasopisma i prasę codzienną. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości poza działalnością informacyjno doradczą udostępnia oferty w formie tzw. kiosków multimedialnych. Pracodawcy, którzy poszukują pracowników do pracy krótkoterminowej czy sezonowej, a także oferujący zatrudnienie studentom i młodzieży uczącej się, mogą swoją ofertę zamieścić w Ośrodku. Ze zgłoszonych przez nich propozycji mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące pracy. 16. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież Poznań tel fax: Celem nadrzędnym Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego jest wspieranie transferu technologii i innowacji z sektora nauki do gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych 19

20 i technologicznych. PPNT wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania. Główne zadania PPNT to: usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych, doradztwo i szkolenia z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, transferu technologii, działania inkubacyjne, wynajem powierzchni, dostęp do laboratoriów. Oferta PPNT skierowana jest do: przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, pracowników naukowych uczelni wyższych, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji otoczenia biznesu. PPNT wspiera funkcjonowanie nowych, innowacyjnych firm. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia ludzi dysponujących wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i biznesowym. PPNT otworzył przedsiębiorcom optymalne warunki do prowadzenia biznesu, oferując przy tym szeroki wachlarz usług około biznesowych. 17. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej ul. Bukowska 26/ Poznań tel , fax: Zgodnie z założeniami Programu Informowania Społeczeństwa, podstawowym zadaniem Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej jest informowanie obywateli o procesie integracji Polski z Unią Europejską i zachęcanie do uczestnictwa w debatach na temat Europy. Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej (Wlkp. CIE) działające przy Stowarzyszeniu Instytut Zachodni w Poznaniu powstało jesienią 1999 r. W grudniu 1999 r. uzyskało status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w sieci organizowanej przez Urząd Komitetu Informacji Europejskiej (UKIE). Obecnie sieć koordynowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Punkt informacyjny udziela informacji na temat: historii integracji europejskiej, członkowstwa Polski w UE, 20

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE

INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE INFORMATOR INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU I JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZE W MAŁOPOLSCE KRAKÓW, LISTOPAD 2008 WYDAWCA: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DEPARTAMENT TRANSPORTU, GOSPODARKI I INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch

MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch MAŁE I ŚREDNIE FIRMY NA RYNKACH MIĘDZYNARODOWYCH możliwości rozwoju działalności na rynkach: Polski, Grecji, Hiszpanii i Włoch SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON INTERNATIONAL MARKETS opportunities for development

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

Jeśli nie dotacje to co?

Jeśli nie dotacje to co? Jeśli nie dotacje to co? pożyczki i doradztwo kluczem do rozwoju firmy Poradnik dla przedsiębiorców WYDAWCA: Centrum Projektów Europejskich ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa www.cpe.gov.pl REDAKCJA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji

Pomocna dłoń. informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji 2011 Pomocna dłoń informator dla przedsiębiorców w trudnej sytuacji Spis treści 1. Wstęp...2 1.1 O Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości...2 1.2 Kim jest przedsiębiorca?...3 1.3 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo