Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu"

Transkrypt

1 Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok

2 Spis treści Subregion poznański BBF Sp. z o.o Business Centre Club Loża Wielkopolska Centrum Doradztwa Rolniczego Centrum Funduszy Europejskich Grupa Doradztwa Finansowego Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o Instytut Obróbki Plastycznej Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o Nickiel Technology Park Poznań Ośrodek Innowacji NOT w Poznaniu Polska Fundacja Przedsiębiorczości Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Uczelniane Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Budownictwa Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o Wielkopolski Instytut Jakości Wielkopolski Klub Techniki i Racjonalizacji Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o Subregion pilski Eurodoradztwo Magdalena Binkowska-Jenczyk Pilska Izba Gospodarcza Subregion leszczyński Centrum Rozwoju Gminy Pępowo Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Kościanie Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie Subregion koniński Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Konińska Izba Gospodarcza Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Turecka Izba Gospodarcza Subregion kaliski Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu

3 Subregion poznański 1. BBF Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego Poznań tel , fax: BBF Sp. z o.o. świadczy następujące usługi: przygotowanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków UE (Programy Operacyjne ), przygotowanie wniosków o zmianę decyzji o dofinansowaniu projektów ze środków UE (ISPA, Fundusz Spójności), przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów (NFOŚiGW, WFOŚiGW, Ekofundusz), kompleksowa analiza przedsięwzięć inwestycyjnych (studium wykonalności, określanie efektywności ekonomicznej), analizy społeczno ekonomiczne dla miast i gmin (opracowywanie wieloletnich programów inwestycyjnych, założeń budżetowych, prognoz budżetowych, wyszukiwanie źródeł finansowania inwestycji miejskich i gminnych, obsługa emisji obligacji komunalnych), opracowania z zakresu gospodarki odpadami (opracowywanie planów gospodarki odpadami, projektowanie instalacji przetwarzania odpadów), przygotowanie dokumentacji przetargowej (zgodnie z procedurami FIDIC, wymogami UE oraz Ustawy o Zamówieniach Publicznych), opracowywanie i wdrażanie programów restrukturyzacji (restrukturyzacja finansowa, technologiczna, zatrudnienia, majątkowa, marketingowa), analizy ekonomiczno - prawne przedsiębiorstw (opracowywanie programów naprawczych, diagnoz ekonomiczno-finansowych, opinii i ekspertyz prawnych), sporządzanie projektów inżynierskich z szerokiego zakresu zagadnień inżynierii lądowej (branże: wodno-kanalizacyjne, kolejowa, drogowa, gospodarka odpadami i inne). 2. Business Centre Club Loża Wielkopolska ul. Krzemowa 1 Złotniki Suchy Las tel , fax:

4 Za swój główny cel BCC uznaje dialog społeczny pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców, których są reprezentacją, a władzami samorządowymi i rządowymi. Dzięki bogatemu doświadczeniu swoich członków (przedstawicieli biznesu), z sukcesem realizują szereg przedsięwzięć kompleksowo wspierających przedsiębiorców. Zakres świadczonych usług: współpraca z organizacjami pozarządowymi, wsparcie eksperckie dla biznesu, specjalistyczne warsztaty i szkolenia biznesowe, publikacja magazynu BCC. 3. Centrum Doradztwa Rolniczego ul. Winogrady Poznań tel fax: Określone Ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich. Realizowane są poprzez: przygotowywanie i wprowadzanie jednolitych sposobów działania ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie realizowanych przez nie zadań, przygotowywanie i przekazywanie ośrodkom doradztwa materiałów informacyjnych i szkoleniowych, opracowywanie analiz i prognoz w zakresie rozwoju doradztwa rolniczego, prowadzenie szkoleń dla pracowników ośrodków doradztwa, prowadzenie doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, tworzenie i prowadzenie centralnego systemu informacji i baz danych na potrzeby doradztwa rolniczego, organizowanie szkoleń, pokazów, seminariów i konferencji oraz innych przedsięwzięć w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego, koordynowanie zadań w zakresie rolnictwa ekologicznego wykonywanych przez ośrodki doradztwa, upowszechnianie wyników badan naukowych w praktyce rolniczej. Centrum Doradztwa Rolniczego współpracuje ściśle z instytucjami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami rolników, placówkami naukowo-badawczymi, ośrodkami 4

5 doradztwa rolniczego oraz innymi organizacjami i instytucjami pracującymi na rzecz rozwoju wsi i rolnictwa. 4. Centrum Funduszy Europejskich Grupa Doradztwa Finansowego ul. Gwarna Poznań tel. (61) , fax: (61) Centrum Funduszy Europejskich udziela profesjonalnej pomocy w realizacji procedury pozyskania dotacji, a w szczególności w: ustaleniu warunków niezbędnych do skutecznego ubiegania się o dotację, wypełnieniu wniosku o dotację, opracowaniu tzw. studium wykonalności / biznes-planu, kompletacji dokumentów i wysyłce zgodnie z wymaganiami procedury. Działalność Centrum Funduszy Europejskich obejmuje także: doradztwo świadczone podmiotom gospodarczym i samorządom w zakresie pozyskiwania funduszy, a także pomoc w wyborze właściwych instrumentów finansowych, wypełnianie wniosków o udzielenie dotacji, opracowywanie biznes planów i kompletowanie dokumentów, nadzorowanie i monitorowanie realizacji procedur pozyskiwania funduszy, doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia konsorcjów zgodnie z założeniami programów Unii Europejskich (np. CRAFT). 5. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. ul. Rynek 10/ Gniezno tel fax: Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego świadczy następujące usługi: profesjonalne doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, specjalistyczne doradztwo dla przedsiębiorców w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i zarządzania jakością (w tym wprowadzania systemów zarządzania jakością), 5

6 doradztwo podstawowe i zaawansowane z dziedziny marketingu, zarządzania, systemów zarządzania jakością EN - PN ISO 9001, 14001, 18001, podatków, prawa, itp., specjalistyczne doradztwo podczas przygotowywania wniosku o dotacje oraz rozliczanie projektów dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej, udzielanie poręczeń kredytów zaciąganych przez małe i średnie firmy, a także osoby bezrobotne w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwijania działalności gospodarczej, szkolenia dla małych i średnich firm oraz klientów indywidualnych, pomoc udzielaną małym i średnim firmom w ubieganiu się o krajowe oraz unijne środki pomocowe, specjalistyczna rekrutacji pracowników, wykonywanie biznes planów na zlecenie, przygotowywanie dokumentacji stanowiących podstawę ubiegania się o kredyty lub pożyczki, umieszczanie firm w bazach danych prowadzonych przez GARG Sp. z o.o. (w tym baz danych firm działających w Powiecie Gnieźnieńskim oraz firm poszukujących kooperantów), kojarzenie partnerów gospodarczych, udzielanie informacji na temat pozyskiwania nowych partnerów handlowych oraz poszukiwania nowych rynków zbytu, pomoc udzielaną samorządom w organizowaniu szkoleń oraz seminariów dla przedsiębiorców i osób pragnących podjąć działalność gospodarczą na terenie danej gminy, pomoc udzielaną władzom lokalnym w ubieganiu się o środki pomocowe. Przy Gnieźnieńskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. działa Punkt Konsultacyjny (PK), który udziela bezpłatnych usług informacyjnych, z których mogą korzystać: mikro, mali, średni przedsiębiorcy oraz osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą. Usługi świadczone przez PK polegają na udzielaniu bezpłatnych informacji w ramach następujących pakietów: 1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej: podejmowanie działalności gospodarczej, wykonywanie działalności gospodarczej obowiązki podatkowe, wykonywanie działalności gospodarczej zatrudnianie pracowników, wykonywanie działalności gospodarczej finansowanie działalności, wykonywanie działalności gospodarczej kontrola przedsiębiorstw, rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej. 2. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych: charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania, przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu, inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu. 6

7 3) Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych: informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym ( np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych(w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG), informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępnej na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora. 4) Inne informacje: informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych. Gnieźnieńska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. oferuje: usługi finansowe: o udzielanie poręczeń kredytowych, stanowiących dodatkowe źródło zabezpieczenia kredytów, o pomoc w poszukiwaniu finansowania zewnętrznego, informowanie o preferencyjnych kredytach, sporządzanie biznes planów oraz wykonywanie biznes planów na zlecenie, usługi doradcze: o podstawowe doradztwo dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, o specjalistyczne doradztwo w dziedzinie: marketingu, finansów, prawa, planowania i zarządzania, innowacji i transferu technologii, eksportu i zarządzania jakością, usługi szkoleniowe: o dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, o specjalistyczne, np. z zakresu marketingu, finansów i zarządzania, o branżowe, o ogólne ( z zakresu obsługi komputera, internetu, kursy z zakresu księgowości oraz obsługi sekretariatu), usługi informacyjne: o udzielanie informacji na temat dostępnych źródeł finansowania, o udzielanie informacji na temat dostępnych programów pomocowych, o udzielanie informacji o firmach zagranicznych poszukujących kooperantów, o umieszczanie firm w bazach danych prowadzonych przez GARG Sp. z o.o. (w tym baz danych firm działających w Powiecie Gnieźnieńskim oraz firm poszukujących kooperantów), o udzielanie informacji o pomieszczeniach i terenach do inwestowania, o udzielanie informacji o targach, 7

8 o kojarzenie partnerów gospodarczych. 6. Instytut Obróbki Plastycznej ul. Jana Pawła II Poznań tel wew.202, 229 fax: Instytut Obróbki Plastycznej świadczy następujące usługi: profesjonalne opracowanie kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki plastycznej metali, zapewniających znaczną oszczędność energii i materiału, doradztwo techniczne oraz inne usługi szkoleniowo-informacyjne, komputerowe projektowanie, modelowanie i symulacje procesów i narzędzi, badania struktury i właściwości metali oraz obróbkę cieplną i cieplno chemiczną, informację naukowo techniczną, wydawnictwa m.in. Obróbka Plastyczna Metali, wytwarzanie prototypowych maszyn i urządzeń, wytwarzanie części metodami obróbki plastycznej. Korzyści współpracy dla przedsiębiorców: poznanie potencjału naukowego i badawczego Instytutu i Politechniki, dostęp do zasobów informacji naukowo-technicznej, posiadanych przez Instytut i Politechnikę, możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia sfery naukowo-badawczej, integracja środowiska w działaniach związanych z pozyskiwaniem funduszy Unii Europejskiej i udziałem w programach badawczych UE, podniesienie kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw w zakresie obróbki plastycznej, zgodnie z ich potrzebami. 7. Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. ul. Zakopiańska Poznań tel fax: Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. to firma konsultingowa zajmująca się kompleksowym doradztwem w wielu dziedzinach działalności gospodarczej, specjalizuje się 8

9 m.in. w kompleksowym pozyskiwaniu dotacji unijnych oraz innych dostępnych funduszy, także spoza Unii Europejskiej. W zakresie pozyskiwania dotacji unijnych usługi obejmują: bezpłatne konsultacje w siedzibie firmy klienta, doradztwo przy wyborze optymalnych źródeł finansowania inwestycji, doradztwo w zakresie wyboru optymalnych kierunków inwestowania pod kątem pozyskania dofinansowania, dobór odpowiedniego funduszu i programu pomocowego, przygotowanie kompletnego projektu, tj. projektu gotowego do złożenia w Instytucji Finansującej, zawierającego wniosek o dotację wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i załącznikami (biznes plan, studium wykonalności, oświadczenia itd.), pomoc przy zbieraniu niezbędnych załączników, sporządzanie uzupełnień, wyjaśnień czy aneksów do Instytucji Finansujących, obecność przy podpisywaniu umowy dotacji, monitoring i opiekę nad inwestycją, obecność podczas wizytacji, sporządzenie sprawozdania końcowego wraz z wnioskiem o płatność. Metropolis Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. zajmuje się: przygotowaniem wniosków kredytowych wraz z niezbędną dokumentacją, opracowanie biznes planów, studiów wykonywalności przedsięwzięć, analiz ekonomicznych oraz analiz finansowych, przygotowaniem wniosków oraz niezbędnej dokumentacji związanej z uzyskaniem pozwoleń zintegrowanych, wykonaniem raportów o oddziaływaniu na środowisko. 8. Nickiel Technology Park Poznań ul. Krzemowa 1, Złotniki Suchy Las tel fax: Misją NTPP jest zapewnienie możliwości rozwoju poprzez świadczenie kompleksowych usług dla klientów. Zadaniem parku technologicznego jest stworzenie przedsiębiorcom ułatwień prowadzenia działalności. NTPP to pierwszy niepubliczny park technologiczny w Polsce, którego funkcjonowanie wypełnia to założenie. NTPP oferuje kompleksowe usługi biznesowe, skupione w czterech podstawowych obszarach: 1. Obszar pierwszy: infrastruktura podstawowa wynajem powierzchni biurowych, 9

10 wynajem powierzchni magazynowych, wynajem sal konferencyjnych, wynajem powierzchni laboratoryjnych - od 2012 r. 2. Obszar drugi: obsługa powierzchni i usługi podstawowe utrzymanie czystości i zabezpieczenie mienia, usługi Data Center. 3. Obszar trzeci: Rozwój biznesu rozwój i finansowanie projektów, usługi audytu, transfer technologii, zarządzanie powiązaniami kooperacyjnymi (klastry), zarządzanie bazami danych i usługi afiliacyjne. 4. Obszar czwarty: usługi okołobiznesowe przedszkole, centrum sportu i rekreacji, restauracje i catering. 9. Ośrodek Innowacji NOT w Poznaniu ul. Wieniawskiego 5/ Poznań I piętro pokój nr 113 i 116, tel , fax: Usługi informacyjno-doradcze: informacje o dostępnej na rynku ofercie instytucji finansowych (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe, banki i inne), informacje związane z tematyką dostępnych programów pomocowych krajowych oraz zagranicznych, informacje jak korzystać z instrumentów wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, podstawowe informacje na temat prawa własności niematerialnej. Usługi wspierające: promowanie innowacyjnych przedsięwzięć (strona internetowa, organizowanie spotkań, szukanie partnerów do współpracy), pomoc w opracowywaniu wniosków o współfinansowanie inwestycji ze środków pomocowych, pomoc w opracowywaniu wniosków o kredyt, 10

11 pomoc przedsiębiorstwu w kontaktach z uczelniami, bankami, placówkami badawczymi, organizowanie przeglądów zrealizowanych projektów. Spotkania informacyjne: organizowanie spotkań informacyjnych z powyższej tematyki. W ramach punktu konsultacyjnego można korzystać z bezpłatnych konsultacji w zakresie ochrony praw własności intelektualnej oraz źródeł i sposobów finansowania działalności innowacyjnej. Usługi świadczone przez ekspertów w ramach punktu konsultacyjnego są bezpłatne. 10. Polska Fundacja Przedsiębiorczości ul. Monte Cassino Szczecin tel , fax: Biuro Regionalne w Poznaniu I Oddział w Poznaniu ul. Władysława Węgorka 20, pok Poznań tel./fax: II Oddział w Poznaniu ul. Wągrowska Poznań tel./fax: Polska Fundacja Przedsiębiorczości jest jedną z instytucji otoczenia biznesu w Polsce świadczącą: usługi finansowe, doradcze, szkoleniowe dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób planujących założenie działalności gospodarczej. Fundacja jest ukierunkowana na wdrażanie programów oraz usług służących zwiększaniu poziomu aktywności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Poprzez stosowanie instrumentów finansowania MŚP (Fundusze Pożyczkowe, Fundusze Poręczeń Kredytowych, Fundusz Seed Capital, Sieć Aniołów Biznesu, Fundusz Venture Capital) Fundacja dysponuje możliwością wspierania kapitałowego wysoce innowacyjnych i ryzykownych projektów inwestycyjnych. Regionalny i Subregionalne Fundusze Pożyczkowe prowadzone przez Fundację oferują możliwość finansowania działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu 11

12 rozwoju mikro- i małych przedsiębiorców. Pożyczki przeznaczone są dla mikro- i małych przedsiębiorców, którzy nie mogą skorzystać z tradycyjnego finansowania bankowego. 11. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji ul. św. Marcin 80/ Poznań tel , fax: Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji jest organizacją samorządu gospodarczego o zasięgu ogólnokrajowym, powstałą z inicjatywy prężnie działających przedsiębiorstw z regionu Wielkopolski. Głównym zadaniem Izby jest realizacja kompleksowych usług zgodnie z posiadanym certyfikatem ISO w zakresie projektowania i świadczenia usług szkoleniowych, usług informacyjnych oraz doradczych o charakterze ogólnym i proinnowacyjnym. W Punkcie Konsultacyjnym, działającym przy Izbie, dostępne są bezpłatne usługi informacyjne dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców mikro, małych i średnich. W ramach Punktu Konsultacyjnego działającego przy Izbie można uzyskać informacje: 1. Pakiet usług informacyjnych w zakresie podejmowania i wykonywania oraz rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej. a. Podejmowanie działalności gospodarczej: omówienie kroków, jakie należy podjąć przy rejestracji działalności gospodarczej, charakterystyka poszczególnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej oraz wskazanie konsekwencji formalno-prawnych wyboru danej formy prawnej, przedstawienie zakresu dokumentacji niezbędnej do rejestracji działalności gospodarczej oraz sposobu jej sporządzania, wskazanie obowiązków rejestracyjnych: w organie rejestrującym: ewidencja działalności w gminie lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) - na potrzeby ubezpieczeń społecznych, dla celów statystycznych, i innych jeśli są wymagane, informacja na temat orientacyjnego czasu potrzebnego na dokonanie niezbędnych czynności, opłat związanych z rejestracją itp., prezentacja wymagań dotyczących działalności koncesjonowanej i regulowanej, wskazanie możliwości pozyskania kapitału zewnętrznego na etapie zakładania firmy (w tym przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych w zależności od rodzaju i zakresu podejmowanej działalności). b. Wykonywanie działalności gospodarczej - obowiązki podatkowe: charakterystyka poszczególnych form opodatkowania oraz skutki podatkowe wyboru określonej formy, 12

13 zasady obliczania wysokości zobowiązań podatkowych, terminy składania deklaracji podatkowych, ogólne zasady rozliczania obciążeń podatkowych (VAT), możliwości odliczania kosztów uzyskania przychodów, prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych. c. Wykonywanie działalności gospodarczej - zatrudnianie pracowników: charakterystyka poszczególnych rodzajów oraz form prawnych umów o pracę (kodeks pracy) oraz umów cywilnoprawnych, zasady naliczania wynagrodzenia, zasady naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne, zasady dotyczące udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich, świadczeń przysługujących w okresie czasowej niezdolności do pracy i innych, zagwarantowanie odpowiednich warunków pracy (w zależności od rodzaju prowadzonej działalności), tryb, zasady oraz terminy nawiązania oraz rozwiązania stosunku pracy/umowy o pracę, aspekty formalno-prawne, organizacyjne oraz specyfika samozatrudnienia, zatrudnienia osoby bezrobotnej lub niepełnosprawnej, zatrudnianie cudzoziemców, telepraca. d. Wykonywanie działalności gospodarczej - finansowanie działalności: informacja na temat możliwości i zasad finansowania działalności ze źródeł zewnętrznych (przedstawienie oferty działających funduszy pożyczkowych, oferty banków i innych instytucji finansowych udzielających kredytów i pożyczek oraz sposobu zabezpieczenia tych środków, w tym, m.in. oferta funduszy poręczeń kredytowych), charakterystyka pożyczkodawców i kredytodawców z uwzględnieniem profilu prowadzonej działalności gospodarczej oraz celu na jaki przedsiębiorca chce uzyskać finansowanie. e. Wykonywanie działalności gospodarczej - kontrola przedsiębiorstw: informacja na temat rodzajów i zakresów kontroli dotyczących wykonywania działalności gospodarczej oraz trybów i podmiotów uprawnionych do jej dokonywania. f. Rezygnacja z prowadzenia działalności gospodarczej: formalno-prawne obowiązki podmiotu/osoby rezygnującej z prowadzenia działalności gospodarczej, zakres i sposób sporządzenia dokumentacji, wskazanie właściwego podmiotu do złożenia wniosku/dokumentacji o wyrejestrowanie działalności gospodarczej, czasowa rezygnacja (zawieszenie działalności gospodarczej). 2. Pakiet usług informacyjnych dotyczących możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach ze środków publicznych. Punkt Konsultacyjny udziela informacji o możliwości uzyskania dofinansowania ze środków budżetu krajowego, programów międzynarodowych, w tym głównie środków funduszy strukturalnych UE. Jednakże pełny zakres informacji, jak opisano poniżej, dotyczy 13

14 instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w ramach programów PO IG oraz PO KL (komponenty krajowe). Dla pozostałych programów / inicjatyw / działań w PK można uzyskać informacje ogólne opisane w punkcie: a. Charakterystyka poszczególnych źródeł finansowania: główne założenia, priorytety i cele wdrażania poszczególnych programów pomocowych, charakterystyka poszczególnych programów pomocowych (zasady udzielania wsparcia, wielkość środków przeznaczonych w programie na wsparcie, okres realizacji programu, terminy składania wniosków aplikacyjnych), charakterystyka innych programów / działań / inicjatyw, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie projektów / przedsięwzięć (np. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja EkoFundusz w obszarze ochrona środowiska), rodzaje projektów, które podlegają dofinansowaniu z poszczególnych źródeł, kategorie podmiotów mogących ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach poszczególnych programów, działań i projektów. b. Przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektu: wymogi (kryteria) formalne i właściwości instytucji do poszczególnych programów / działań; przestawienie kryteriów zarówno w odniesieniu do projektu, jak i wnioskodawcy, zakres dofinansowania przedsięwzięcia z danego programu/ działania (rodzaj kwalifikowanych działań, wydatków, maksymalna kwota dofinansowania; maksymalny udział procentowy dofinansowania w wartości projektu ogółem i inne warunki), wytyczne dla wnioskodawców (omówienie, przedstawienie zasad sporządzenia wniosku o wsparcie w ramach konkretnego programu pomocowego, wskazanie, jakie informacje wniosek powinien zawierać, na co zwrócić szczególną uwagę przy jego wypełnianiu, szczególnie w odniesieniu do kryteriów wyboru projektów, wskazanie zakresu i formy wymaganych załączników), wskazanie obowiązków formalno-prawnych oraz dotyczących sprawozdawczości, jakie związane są z uzyskaniem wsparcia ze środków publicznych. c. Inne informacje istotne z punktu widzenia ubiegania się wsparcie finansowe na realizację projektu: dane teleadresowe instytucji zarządzających, pośredniczących oraz wdrażających poszczególne programy pomocowe oraz zakres ich kompetencji, informacje na temat możliwości uzyskania pomocy na etapie przygotowywania projektu lub jego realizacji (np. klienci, których pomysły mogłyby być dofinansowane z PO KL będą kierowani do ośrodków Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS), gdzie doradca pomoże im w przygotowaniu projektu i aplikacji; klienci, których projekty potencjalnie mogą uzyskać wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) będą kierowani do promotorów projektów innowacyjnych POIG oraz kontakt z instytucją, która takiej pomocy może udzielić (ośrodek ROEFS, Promotor projektów innowacyjnych PO IG, ośrodek Krajowej Sieci Innowacji (KSI), akredytowana organizacja do świadczenia usług proeksportowych, oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 14

15 (ARiMR); punkty informacyjne dla Regionalnych Programów Operacyjnych, ewentualnie inne), informacje na temat możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego, jako uzupełnienie koniecznego wkładu własnego przy ubieganiu się o wsparcie (oferta banków i innych instytucji finansowych, w tym funduszy pożyczkowych). 3. Informacja na temat możliwości i zasad uzyskania usług specjalistycznych: a. Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z usług specjalistycznych, m.in. z usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym (np. audyt technologiczny oraz pomoc przy pozyskaniu/wdrożeniu technologii), usług doradczych proeksportowych (w zakresie dofinansowywanym w ramach działania 6.1 PO IG), b. Informacja na temat możliwości i zasad skorzystania z dofinansowywanych szkoleń. PK posługuje się przede wszystkim zintegrowaną bazą danych usług szkoleniowych, dostępną na stronie Agencji. Konsultant pomaga wyszukać szkolenia będące w zakresie zainteresowania klienta, w tym podaje warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz kontakt do organizatora. 4. Inne informacje: a. Informacje teleadresowe (baza danych) instytucji otoczenia biznesu, które zrzeszają przedsiębiorców danej branży - instytucje otoczenia biznesu (izby, stowarzyszenia i inne) o zasięgu regionalnym, jak i ponadregionalnym wraz z ich charakterystyką i zakresem kompetencji, b. Wskazanie instytucji, które posiadają bazy danych zawierające informacje o dłużnikach i potwierdzające wiarygodność partnerów gospodarczych. Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji realizuje następujące cele: reprezentuje interesy firm członkowskich prowadzących działalność importową eksportową oraz kooperację międzynarodową i krajową, specjalizuje się w organizacji spotkań handlowych polskich i zagranicznych firm, kojarzy partnerów, wyszukuje kooperantów, inwestorów oraz dostawców maszyn, urządzeń i technologii, udziela pomocy w zakresie obsługi prawnej, ekonomicznej i bankowej, dysponuje informacją z Urzędów Wojewódzkich, Urzędów Miast i Gmin regionu Wielkopolski o możliwościach inwestycyjnych na ich terenie, organizuje spotkania biznesowe oraz programy towarzyszące dla firm biorących udział w targach, pomaga firmom zrzeszonym w rozwijaniu kontaktów handlowych w kraju i za granicą, wspiera inicjatywy gospodarcze firm zrzeszonych w Izbie, inspiruje i opiniuje projekty aktów normatywnych, chroni interesy członków przed nieuczciwą konkurencją i niesolidnymi kontrahentami, prowadzi działalność doradczo konsultacyjną, przygotowuje wyjazdy w ramach misji gospodarczych do wszystkich państw, z którymi prowadzi lub organizuje współpracę gospodarczą. Zadania statusowe Izba realizuje między innymi poprzez: 15

16 poszukiwanie partnerów gospodarczych w kraju i za granicą oraz doradztwo w zakresie eksportu m.in. z wykorzystaniem funduszy unijnych, organizację spotkań z zagranicznymi kontrahentami dla poszczególnych grup branżowych, pełną informację na temat możliwości uzyskania i wykorzystania funduszy unijnych, pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje, pisaniu biznes planów, kompleksową organizację uczestnictwa na międzynarodowych wystawach targowych m. in. Międzynarodowe Targi w Berlinie czy Targi Spożywcze FOODEX w Japonii, zamieszczanie ofert i materiałów reklamowych o aktualnych inicjatywach podejmowanych przez Izbę, organizację szkoleń z zakresu eksportu, rozwijania własnej firmy, organizację obsługi bankowej dla firm w zakresie transakcji eksportowych. 12. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych os. Na Murawie 11/ Poznań tel , fax: Polska Organizacja Osób Niepełnosprawnych zajmuje się m.in.: ochroną i reprezentowaniem interesów pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz wspieraniem rozwoju przedsiębiorstw zatrudniających osoby niepełnosprawne, wspieraniem działań na rzecz realizacji i ochrony zasady równości szans osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, współuczestnictwem w tworzeniu i realizacji polityki zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz poprawą warunków ich pracy i integracji ze społeczeństwem, integracją środowiska przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz krzewieniem zasad etyki w działalności gospodarczej, prezentowaniem opinii i ocen środowiska pracodawców osób niepełnosprawnych i zakładów pracy chronionej. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to Związek pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Zrzeszeni w POPON mogą: korzystać bezpłatnie i praktycznie o każdej porze z usług działu prawnego, korzystać z systemu szkoleń - bezpłatnie lub po preferencyjnych cenach - bieżąco aktualizowanego o tematy, które na skutek zmieniającego się prawa wymagają wyjaśnienia, korzystać z usług w zakresie PR i lobbingu, który umożliwia oddziaływanie na rzeczywistość, w której funkcjonują firmy, 16

17 korzystać z doradztwa w zakresie kreowania odpowiedniego wizerunku m.in. poprzez konkurs Lodołamacze, liczne wystąpienia w mediach, inne akcje promocyjne, uzyskać pomoc i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów związanych z prowadzoną działalnością. 13. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Cienista Poznań tel fax: Za swój główny cel PAIP postawił pomoc przedsiębiorcom w przygotowaniu poprawnych wniosków o dofinansowanie z UE. Dzięki bogatemu doświadczeniu w pozyskiwaniu i realizacji projektów unijnych, z sukcesem przygotowuje projekty, które są finansowane z funduszy europejskich oraz bezpiecznie i profesjonalnie pomaga firmom prowadzić projekty w zakresie obsługi finansowej i rozliczenia projektu - kompleksowo lub wybrane elementy. Zakres świadczonych usług: doradztwo dla Start-up - profesjonalne bezpłatne doradztwo dla przedsiębiorców, doradztwo w zakresie wdrażania nowych technologii - w oparciu o analizę klienta oferuje doradztwo w zakresie wyboru technologii. Analiza firmy jest przeprowadzona dzięki własnym arkuszom ocen, dotyczy w szczególności wykorzystania nowych technologii ICT w rozwoju przedsiębiorstwa, w tym e-commerce oraz e-biznes, doradztwo w zakresie prawa własności intelektualnej - klientowi przedstawiane są podstawowe pojęcia w zakresie form prawnych ochrony dobra, polecane jest najwłaściwsze postępowanie po uwzględnieniu takich czynników jak dostępność środków, czas, wielkość, stopień innowacyjności. Pośrednictwo w nawiązaniu współpracy z rzecznikiem patentowym, który prowadzi postępowania patentowe i inne czynności związane z właściwą ochroną dobra, doradztwo dotyczące możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego, w tym z programów UE czy inwestorów - współpraca z wieloma inwestorami w specjalizującymi się w finansowaniu projektów we wczesnych fazach rozwoju. Aby doradztwo było jak najbardziej efektywne doradca pomaga przygotować kompletny biznes plan - klient jest przygotowywany do rozmów z inwestorem poprzez omówienie poszczególnych schematów negocjacyjnych oraz możliwych scenariuszy rozmów. W oparciu o doświadczenie własne oraz potrzeby klienta wspólnie wybierany jest typ inwestora (BA, VF, inne). PAIP wspiera także przedsiębiorców w pozyskiwaniu dofinansowania z funduszy strukturalnych (doradztwo, sporządzanie wniosków o dofinansowanie), preinkubacja - polega na tym, iż osoba pragnąca prowadzić działalność zgłasza się do preinkubatora, podpisuje stosowane umowy i działa w jego ramach. Preinkubowany otrzymuje możliwość wypróbowania swoich sił w świecie biznesu i wolnego rynku. Preinkubator udostępnia preinkubowanemu swoją osobowości prawną, 17

18 realizacja projektów doradczo-szkoleniowych dofinansowanych z budżetu UMP w ramach Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy i przedsiębiorczość). 14. Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka z o.o. Al. Marcinkowskiego Poznań tel , fax: Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. został utworzony dzięki wspólnym staraniom władz Miasta Poznania i banku PKO BP S.A. w roku U podstaw decyzji o utworzeniu Funduszu legło przekonanie, że jedną z głównych przeszkód w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce są trudności w dostępie do kapitału, zwłaszcza w formie kredytu bankowego. Bardzo częstym powodem odmowy udzielenia kredytu okazywał się brak możliwości przedstawienia przez wnioskodawcę wiarygodnego zabezpieczenia jego spłaty. Zatem stworzenie instytucji, która brałaby na siebie część ryzyka towarzyszącego udzielaniu kredytu wydawało się władzom Miasta ważną i konkretną formą pomocy przedsiębiorcom, przyspieszającą obrót gospodarczy. Oferta Funduszu jako lokalnej instytucji poręczeń kredytowych jest skierowana do przedsiębiorstw działających na obszarze aglomeracji poznańskiej. Fundusz prowadzi specyficzną działalność usługową polegającą na stworzeniu systemu ułatwień kredytowych dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność na terenie miasta Poznania poprzez udzielanie poręczeń kredytów bankowych. Efektem tych działań winien być i jest rozwój przedsiębiorczości a także powstawanie nowych miejsc pracy. Fundusz zajmuje się wyłącznie udzielaniem poręczeń za kredyty zaciągane w bankach przez przedsiębiorców (osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą). Poza poręczeniami Fundusz oferuje: usługi marketingowe, usługi doradcze, usługi edukacyjne i szkoleniowe z zakresu prowadzonej działalności. 15. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Klasztorna Poznań tel , fax:

19 Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości prowadzi swoją działalność od 1993 roku jako dział Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Jest instrumentem rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym, podejmującym działania zmierzające do rozwoju przedsiębiorczości samozatrudnienia i pomocy nowotworzonym przedsiębiorstwom. POWP świadczy bezpłatne usługi w zakresie: informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej, indywidualnego, specjalistycznego doradztwa i konsultacji dla małych firm. Doradztwo i konsultacje obejmują zagadnienia z dziedziny: rachunkowości i podatków, metod finansowania działalności gospodarczej, marketingu i reklamy, sporządzania biznes planu, aspektów prawnych w biznesie, prawa pracy, organizowania prelekcji i szkoleń z zagadnień związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, prowadzenia czytelni publikacji dotyczących prawa gospodarczego, finansów, rachunkowości, podatków, ekonomii, marketingu i zarządzania, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Czytelnia udostępnia również fachowe czasopisma i prasę codzienną. Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości poza działalnością informacyjno doradczą udostępnia oferty w formie tzw. kiosków multimedialnych. Pracodawcy, którzy poszukują pracowników do pracy krótkoterminowej czy sezonowej, a także oferujący zatrudnienie studentom i młodzieży uczącej się, mogą swoją ofertę zamieścić w Ośrodku. Ze zgłoszonych przez nich propozycji mogą skorzystać wszystkie osoby poszukujące pracy. 16. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza ul. Rubież Poznań tel fax: Celem nadrzędnym Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego jest wspieranie transferu technologii i innowacji z sektora nauki do gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Misją PPNT jest pomoc w komercjalizacji wyników badań naukowych 19

20 i technologicznych. PPNT wykorzystuje także możliwości współpracy międzynarodowej. Aktywnie wspiera przedsiębiorstwa wprowadzające innowacyjne technologie i rozwiązania. Główne zadania PPNT to: usługi badawcze w dziedzinie chemii i technologii chemicznej, archeologii, informatyki, fizyki, geologii oraz nauk ekonomicznych, doradztwo i szkolenia z zakresu pozyskiwania źródeł finansowania, transferu technologii, działania inkubacyjne, wynajem powierzchni, dostęp do laboratoriów. Oferta PPNT skierowana jest do: przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, pracowników naukowych uczelni wyższych, przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji otoczenia biznesu. PPNT wspiera funkcjonowanie nowych, innowacyjnych firm. Przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia ludzi dysponujących wiedzą oraz doświadczeniem naukowym i biznesowym. PPNT otworzył przedsiębiorcom optymalne warunki do prowadzenia biznesu, oferując przy tym szeroki wachlarz usług około biznesowych. 17. Regionalne Centrum Informacji Europejskiej ul. Bukowska 26/ Poznań tel , fax: Zgodnie z założeniami Programu Informowania Społeczeństwa, podstawowym zadaniem Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej jest informowanie obywateli o procesie integracji Polski z Unią Europejską i zachęcanie do uczestnictwa w debatach na temat Europy. Wielkopolskie Centrum Informacji Europejskiej (Wlkp. CIE) działające przy Stowarzyszeniu Instytut Zachodni w Poznaniu powstało jesienią 1999 r. W grudniu 1999 r. uzyskało status Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w sieci organizowanej przez Urząd Komitetu Informacji Europejskiej (UKIE). Obecnie sieć koordynowana jest przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Punkt informacyjny udziela informacji na temat: historii integracji europejskiej, członkowstwa Polski w UE, 20

REGULAMIN Ś WIADCZENIA UŚŁUG INFORMACYJNO-DORADCZYCH

REGULAMIN Ś WIADCZENIA UŚŁUG INFORMACYJNO-DORADCZYCH REGULAMIN Ś WIADCZENIA UŚŁUG INFORMACYJNO-DORADCZYCH nr Umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego: UDA-RPWM.01.02.01-28-004/11-00 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce

POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji. Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce POLSKA IZBA GOSPODARCZA Importerów, Eksporterów i Kooperacji Janetta Sałek Koordynator Projektu EUNOP w Wielkopolsce Partnerzy Projektu EUNOP w Wielkopolsce Instytut Włókien Naturalnych jednostka badawcza

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza

dla rozwoju Mazowsza www.mazowia.eu PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza dla rozwoju Mazowsza PROMUJEMY PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Działanie 1.7 Promocja gospodarcza Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Karina Grygiel Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku

Pakiet usług. Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach w 2013 roku Pakiet usług Regionalnej Izby Gospodarczej w 2013 roku GWARANTOWANY PAKIET USŁUG DOSTĘPNY TYLKO DLA FIRM CZŁONKOWSKICH Udział w spotkaniu inicjującym współpracę z Izbą połączonym z prezentacją działalności

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE

POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE POŻYCZKA WSPARCIE NA STARCIE PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Pożyczki wsparcie na starcie - podjęcie działalności gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r.

Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa. Oferta Krajowego Systemu Usług. Warszawa, 05 grudnia 2011 r. 2011 Warszawa, 05 grudnia 2011 r. Spotkanie z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego w Ministerstwie Rolnictwa Oferta Krajowego Systemu Usług Amanda Bełdowska / Marcin Kukla Departament Rozwoju Instytucji Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Panią Bożenę Lublińską-Kasprzak Prezesa.

Panią Bożenę Lublińską-Kasprzak Prezesa. Załącznik do Uchwały Nr 332/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 2 kwietnia 2009 roku w sprawie współpracy Województwa Małopolskiego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w zakresie wsparcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r.

Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Poznań, r. Źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz wsparcie dla przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej Poznań, 09.05.2017 r. Plan prezentacji: I. Źródła informacji o Funduszach Europejskich. II. Zasady

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługi informacyjne Punktów Konsultacyjnych (PK) w ramach Krajowego Systemu Usług (KSU) Marcin Kukla Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Usługa informacyjna jako usługa systemowa Usługa informacyjna

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kaliski Inkubator

Fundacja Kaliski Inkubator Fundacja Kaliski Inkubator Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna Fundacja Kaliski Inkubator fundacje NIP 6181003820 REGON 250454894 Data rozpoczęcia działalności 2001-11-23

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości VIII Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości 3-4 marca 2010r. Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Kielce OFERTA DLA WYSTAWCY VIII Świętokrzyska Giełda

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek

Dotacje unijne na eksport. Marcin Germanek Dotacje unijne na eksport Marcin Germanek Dotacje na eksport Ścieżki dostępu: 1. Konkursy ogólnopolskie 2. Konkurs ponadregionalny (PO Polska Wschodnia) 3. Konkursy regionalne (wojewódzkie) Terminy kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE

Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju innowacyjnej Wielkopolski Starostwo Powiatowe w Koninie Pożyczki dla sektora MŚP w ramach Inicjatywy JEREMIE 24.03.2014r. Konin Bank Gospodarstwa Krajowego Inicjatywa JEREMIE

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r.

Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców. Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. www.rigp.pl Działania Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza na rzecz wspierania przedsiębiorców Starogard Gdański, 28 maja 2015 r. REGIONALNA IZBA GOSPODRACZA POMORZA Jest organizacją samorządu gospodarczego,

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Punkty Informacyjne. Gutów, 21.07.2015 r.

Punkty Informacyjne. Gutów, 21.07.2015 r. Punkty Informacyjne Gutów, 21.07.2015 r. Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu Punkt Konsultacyjny PARP w Ostrowie Wielkopolskim Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. W ramach świadczonych przez nas usług pozyskaliśmy ponad miliard złotych dotacji!!!

Doświadczenie: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.  W ramach świadczonych przez nas usług pozyskaliśmy ponad miliard złotych dotacji!!! Prezentacja firmy Doświadczenie: METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. to renomowana firma doradcza, specjalizująca się w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania inwestycji w postaci dotacji, pożyczek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK. 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 Wróble, 01.04.2014r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AGRO-WSPARCIE ZA 2012 ROK 1. Nazwa fundacji:... Fundacja Agro - Wsparcie 2. Siedziba i adres fundacji:... 88-153 Kruszwica, Wróble 37 3. Aktualny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów

Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Lubaczowa 209/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Regulamin Parku Przemysłowego Lubaczów Lubaczów, październik 2015 1 1 Postanowienia ogólne 1. Park Przemysłowy Lubaczów zwany dalej Parkiem jest administrowany przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo