SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Turystyki i Rekrecji. WYKAZ TEMATÓW I ZAGADNIEŃ HARMONOGRAM ZAJĘĆ Liczba godzin Tematy i zagadnienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Katedra Turystyki i Rekrecji. WYKAZ TEMATÓW I ZAGADNIEŃ HARMONOGRAM ZAJĘĆ Liczba godzin Tematy i zagadnienia"

Transkrypt

1 SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu: III stacjonarne, niestacjonarne Moduł (typ) przedmiotów: Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia Forma zajęć wykłady, ćwiczenia Liczba godzin: 7 Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: Hotelarstwo i Gastronomia Obsługa Ruchu Turystycznego Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, gastronomii, turystyce i rekreacji przedmiot specjalizacyjny Nazwa jednostki prowadzącej: Kierownik przedmiotu: Prowadzący zajęcia: Katedra Turystyki i Rekrecji dr Wojciech KASPRZAK dr Elżbieta M. HEYDRYCH Założenia i cele przedmiotu: Wymagania wstępne: Narzędzia / metody dydaktyczne: Celem przedmiotu jest wyjaśnienie: - znaczenia takich pojęć jak: zdrowie, promocja zdrowia i wychowanie zdrowotne - czynników warunkujących zdrowie, - programów promujących zdrowie w tym NPZ Wiedza wynikająca z nauczania przedmiotu: Biologia (fizjologia z elementami anatomii i higieny człowieka) obowiązująca w liceum ogólnokształcącym o profilu podstawowym. wykłady, ćwiczenia laboratoryjne Wykłady: obejmują część teoretyczną i ilustracje filmowe oraz animacje komputerowe omawianego zagadnienia. Szczegółowe plany wykładów udostępniane są Studentom. Ćwiczenia: obejmują część teoretyczną i praktyczną oraz pisemne opracowania protokołów z poszczególnych zajęć. Protokoły ćwiczeniowe wraz ze szczegółowymi planami zajęć, opracowane przez Wykładowcę, są dostarczane Studentom na ćwiczeniach WYKAZ TEMATÓW I ZAGADNIEŃ HARMONOGRAM ZAJĘĆ Liczba godzin Lp. Tematy i zagadnienia Formy zajęć Razem Wykład Inne Wykłady Temat Zagadnienie : Formy wychowania zdrowotnego w życiu osobistym, rodzinie, szkole oraz w hotelarstwie, turystyce i rekreacji

2 6 Zagadnienie : Zasady prawidłowego żywienia w aspekcie korzyści osobistych oraz optymalnej dietetyki w hotelarstwie i gastronomii Zagadnienie : Higiena hoteli, ośrodków turystycznych i rekreacyjnych w aspekcie zagrożeń zdrowotnych i cywilizacyjnych Temat Zagadnienie : Stan zdrowia polskiej populacji na tle sytuacji innych państw Unii Europejskiej oraz świata. Pożądane zmiany oraz możliwości ich uzyskania Temat Zagadnienie : Możliwości udziału hotelarstwa, turystyki i rekreacji w poprawie stanu zdrowia polskiej populacji Zagadnienie : Zagrożenie chorobami zawodowymi wśród pracowników sektora hotelarstwa, turystyki i rekreacji. Możliwości przeciwdziałania tym chorobom Temat Zagadnienie : Higiena seksu, porodu i małego dziecka Zagadnienie : Zagrożenia wynikające z palenia papierosów, nadużywania picia alkoholu oraz zażywania narkotyków Temat Zagadnienie : Zakażenia przewodu pokarmowego w ramach żywienia w hotelach, turystyce i gastronomii Temat 6 Zagadnienie : Istota turystyki zdrowotnej w Polsce i świecie Zagadnienie : Fizjoterapia uzdrowiskowa w Polsce i świecie Zagadnienie : Znaczenie ośrodków promocji zdrowia, fizjoterapii i rekreacji, z szczególnym uwzględnieniem ośrodków typu SPA Dodatkowe tematy wykładowe (realizowane w ramach studiów niestacjonarnych): Definicje, modele i czynniki warunkujące zdrowie - Zagadnienie : WHO - Zagadnienie : Definicja zdrowia wg WHO - Zagadnienie : Koncepcja zdrowia wg WHO - Zagadnienie : Jakość życia - Zagadnienie : Dynamiczny charakter zdrowia - Zagadnienie 6: Warunki zapewniające zdrowie - Zagadnienie 7: Kompleksowy model zdrowia - Zagadnienie 8: Związek między zdrowiem a dobrostanem - Zagadnienie 9: Czynniki warunkujące zdrowie wg WHO - Zagadnienie 0: Czynniki szkodzące zdrowiu wg WHO - Zagadnienie : Uwarunkowania zdrowia Biomedyczny i holistyczny model zdrowia - Zagadnienie : Model biomedyczny zdrowia - Zagadnienie : Model holistyczny zdrowia - Zagadnienie : Różnice między Modelami - Zagadnienie : Pozytywne i negatywne strony Modeli - Zagadnienie : Posumowania Narodowy Program Zdrowia Główne zagrożenia zdrowia i problemy zdrowotne ludności - Zagadnienie : NPZ na lata Zagadnienie : Główne zagrożenia zdrowia - Zagadnienie : Główne problemy zdrowotne - Zagadnienia : Nierówności w zdrowiu Warunki społeczno-ekonomiczne i środowiskowe a zdrowie - Zagadnienie : Wydarzenia stres zdrowie - Zagadnienie : Stres - Zagadnienie : Ankieta / ankiety społecznego dostosowania

3 Ćwiczenia Temat : Ontogeneza człowieka - Zagadnienie : Fazy rozwoju osobniczego człowieka Zagadnienie : Hormony płciowe Zagadnienie : Medycyna XXI wieku Zagadnienie : Bezpłatna profilaktyka w ramach ubezpieczenia NFZ Temat : Początek życia - Zagadnienie : Matki Europy - Zagadnienie : Czynniki genetyczne - Zagadnienia : Choroby genetyczne - Homoseksualizm - Ilustracja tematu (film, animacja komp.) Temat : Faza starości - Zagadnienie : Podział fazy starości - Zagadnienie : Zewnętrzne i ukryte zmiany starości - Zagadnienie : Teorie starzenia się organizmu - Zagadnienie : 9 czynników, które skracają życie - Zagadnienie : Mapa długowieczności - Zagadnienie 6: Starzenie się a metabolizm - Zagadnienie 7: Ilustracja tematu ( film, animacja komp.) Temat : Wadliwy styl życia czyli zachowania zagrażające zdrowiu - Zagadnienie : czynników zagrażających zdrowiu - Zagadnienie : Skutki zdrowotne małej aktywności fizycznej - Zagadnienie : Nieprawidłowości w sposobie żywienia - Zagadnienie : Skutki zdrowotne wynikające z otyłości - Zagadnienie : Równowaga energetyczna organizmu - Zagadnienie 6: Ilustracja tematu (film, animacja komp.) Temat : Wpływ alkoholu, papierosów i substancji psychoaktywnych na organizm - Zagadnienie : Powiązanie tematu z celami operacyjnymi bieżącej edycji NPZ - Zagadnienie : Wpływ alkoholu - Zagadnienie : Wpływ palenia papierosów - Zagadnienie : Definicja uzależnienia i wpływ substancji psychoaktywnych - Zagadnienie : Ilustracja tematu (filmy, animacje komp.) Razem 0 Symbol efektów W0 W0 W0 W0 Opis zamierzonych efektów Po zaliczeniu zajęć student: W zakresie wiedzy Zna zasady zdrowego trybu życia z uwzględnieniem czynników wpływających na aktywność fizyczną oraz racjonalne żywienie Zna zasady promocji zdrowia i zdrowego trybu życia oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy Zna efekty działania aktywności ruchowej oraz sposobu na zdrowie człowieka Posiada wiedzę dotyczącą własnego zdrowia i profilaktyki najczęściej występujących chorób Odniesienie do efektów dla kierunku K_W0 K_W0 K_W0 K_W0

4 U0 W zakresie umiejętności Ma umiejętność działań profilaktycznych i ochronnych zabezpieczających przed wystąpieniem chorób gości i personelu obiektu turystycznego K_U0 U0 Ma umiejętności prowadzenia zdrowego stylu życia K_U0 U0 K0 K0 K0 Umiejętność optymalnego korzystania z możliwości polskich i zagranicznych ośrodków sportu, rekreacji, fizjoterapii, uzdrowisk oraz ośrodków typu SPA W zakresie kompetencji personalnych i społecznych Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo własne oraz działań i zachowań osób podległych Posiada aktywną postawę wobec racjonalnego spędzenia czasu wolnego swojego i innych oraz uświadomienie znaczenia profilaktyki w aspekcie chorób cywilizacyjnych Jest kompetentny w zakresie projektowania i organizacji określonych zakładów turystycznych, rekreacyjnych, uzdrowiskowych lub SPA, gwarantujących optymalny standard usług w aspekcie zarówno biznesowym jak i prozdrowotnym K_U0 K_K0 K_K0 K_K0 Forma zajęć: Zamierzone efekty Metody / formy oceny - Wykłady: Wiedza teoretyczna Egzamin ustny lub pisemny (test) - Inne: Wiedza teoretyczna i umiejętności praktyczne Ćwiczenia praktyczne, ocenianie ciągłe, opracowania protokołów ćwiczeniowych Elementy składowe oceny końcowej Sposób sprawdzenia osiągnięć efektów Ocena ćwiczeń: - opracowania protokołów ćwiczeniowych - aktywność i obecność - kolokwium wyjściowe / zaliczenie Ocena egzaminacyjna (decyduje % prawidłowych odpowiedzi): niedostateczny dostateczny dobry bardzo dobry Procenty 0% 0% 0% % % 66% 00% Efekt Egzamin ustny Egzamin pisemny W X lub X X W X lub X X W X lub X X Forma oceny Kolokwium Projekt.

5 W X lub X X X U X lub X U X lub X U X lub X Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów w godzinach Aktywność Udział w wykładach Samodzielne studiowanie tematyki wykładów Udział w ćwiczeniach Samodzielne przygotowania się do ćwiczeń Wykonanie dokumentacji protokołów ćwiczeniowych Przygotowanie do egzaminu i udział w egzaminie Obciążenie studenta h 7 h h 7 h h 8 h + h Razem: 8 godzin Podstawowa: Uzupełniająca: Zalecana literatura przedmiotu. Gromadzka- Ostrowska J., Włodarek D., Toeplitz Z.: Edukacja prozdrowotna. Wydawnictwo SGGW. Warszawa Jabłoński L., Karwat I.R. Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych. Wydawnictwo Czelej, Lublin, 00. Kasprzak W., Mańkowska A.: Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA. Wydawnictwo PZWL Warszawa Kulmatycki L.: Promocja zdrowia w kulturze fizycznej. Kryteria dobrej praktyki. Wydawnictwo AWF Wrocław. 00. Sheridan Ch.L., Radmacher S.A.: Psychologia zdrowia. Wyzwania dla biomedycznego modelu zdrowia. Instytut Psychologii Zdrowia. Warszawa Sygit M., Sygit K.: Wychowanie zdrowotne. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczcińskiego, Szczecin Sygit K.: Materiały dydaktyczne do zajęć z wychowania zdrowotnego i promocji zdrowia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczcińskiego, Szczecin Zboina B. ( red. Pracy zbiorowej). Promocja zdrowia w profilaktyce chorób cywilizacyjnych. Wydawnictwo Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości. Ostrowiec Śląski Jarosz-Lesz A.: Kompendium pierwszej pomocy i ochrony zdrowia w turystyce. Pracownia Psychoprofilaktyki. Katowice 00. Nikonorow M.: Nadzór sanitarny nad żywnością i przedmiotami użytku Wyd. PZWL Warszawa. 98. Tauber R.D., Hasik J. : Jak się odżywiać? Receptura żywienia w zdrowiu i chorobie. Wydawnictwo WSHiG w Poznaniu Tauber R.D., Hasik J. : Żywienie dietetyczne we współczesnej gastronomii. Wydawnictwo WSHiG w Poznaniu. 00

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia

Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia. Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu Kod modułu Język Efekty dla modułu Wychowanie fizyczne Zakład Fizjologii, Katedra Nauk Fizjologiczno- Medycznych Fizjologiczne podstawy treningu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod CPZ modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Nazwa modułu I nforma cje ogólne Promocja zdrowia (rok akademicki 2014/2015)

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska

Dr n. med. Elżbieta Kraśnianin. Mgr Izabela Kowalska (1) Nazwa przedmiotu Położnictwo środowiskowe (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N PRZEWODNIK

UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N PRZEWODNIK 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY im. KAROLA MARCINKOWSKIEGO w POZNANIU H I G I E N A PRZEWODNIK po wykładach, seminariach i ćwiczeniach dla studentów III roku stomatologii pod redakcją prof. dr hab. med. Jerzego

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE

SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE SYLABUSY KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE I ROK STACJONARNE ROK AKADEMICKI 2013/2014 Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Nazwa modułu/ przedmiotu Nazwa

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE

ZDROWIE ŚRODOWISKOWE CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji ZDROWIE ŚRODOWISKOWE Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w medycynie społecznej lub

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Gospodarka turystyczna 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika... 11 5. Agroturystyka...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Podstawy ergonomii i bezpieczeństwa pracy 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok I / semestr 1 5.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015

KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 KARTA PRZEDMIOTU rok akademicki 2014/2015 Kod przedmiotu 12.6-3FIZJ-C1-KUR Nazwa przedmiotu polskim Kształcenie umiejętności ruchowych i metodyka nauczania ruchu w języku angielskim Education and methods

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁA ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia IV- Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania - Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania Nazwa kierunku studiów:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4_7 2_6 26 Przedmiot: Analiza sprzedaży Kierunek/Poziom Towaroznawstwo/studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2011/2012 PIELĘGNIARSTWO tryb stacjonarny 3,5 roku, 7 semestrów semestr 3 Informacje o wydziale Informacje o wydziale

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY I WYDZIAŁ LEKARSKI, ODDZIAŁ STOMATOLOGII PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY DLA STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW LICENCJACKICH KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE SPECJALNOŚĆ HIGIENA STOMATOLOGICZNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane

INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-3s5-2012IWBIAS Pozycja planu: D5 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Systemy operacyjne 2 Kierunek studiów Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia.

SYLABUS Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: pecjalności: YLABU Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Psychologia lekarska Kod modułu LK.3.D.002 I Wydział Lekarski z Oddziałem tomatologicznym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Edukacji Narodowej 513[02]/ZSZ,SP/MEN/2007. PROGRAM NAUCZANIA OPIEKUN MEDYCZNY 513[02] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2007 Autorzy: mgr Ewa Łoś mgr Jadwiga Smogarzewska dr

Bardziej szczegółowo

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela

Rok. II, sem. III C Rodzaj zajęć i liczba godzin. Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela SYLABUS MODUŁU/PRZEDMIOTU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne modułu/przedmiotu 2 Instytut Pielęgniarstwa 3 Kierunek, Pielęgniarstwo, studia pierwszego, profil

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4

Uświadomienie potrzeby i konieczności ciągłego samokształcenia, nawyku wyszukiwania potrzebnych informacji i danych z różnych źródeł C4 Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4o14-2013 Pozycja planu: A14 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metodologia badań i statystyka 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach.

Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej. Media społecznościowe w bibliotekach. Nazwa Wydziału Załącznik nr 10 do zarządzenie nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na kursach dokształcających Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Nazwa kursu Język kursu Nazwisko

Bardziej szczegółowo

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Zakład Pielęgniarstwa PLAN I PROGRAM STUDIÓW STUDIA STACJONARNE KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Podstawa prawna: - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu

SYLABUS 2012-2015. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: SYLABUS 2012-2015 Część A - Opis przedmiotu kształcenia. PSYCHIATRIA (Opieka Specjalistyczna) Kod modułu Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu PO.1.OS-P Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne prof. dr hab. P.

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kursie dokształcającym

Program kształcenia na kursie dokształcającym Program kształcenia na kursie dokształcającym Załącznik nr 1 do Uchwały nr 17/2014/2015 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 29 stycznia 2015 r. Załącznik nr 5 Wydział Turystyki

Bardziej szczegółowo

Karta opisu przedmiotu

Karta opisu przedmiotu WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PROGRAM NAUCZANIA W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - KOSMETOLOGIA Kod Wyszczególnienie przedmiotu 0/1 Język obcy/łacina 0/2 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12

Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s12-2012TIHS Pozycja planu: D12 Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s1-01TIH Pozycja planu: D1 C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Marketing usług turystycznych Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo