750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych POMOC SPOŁECZNA 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 500, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300, Pozostała działalność 300,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 300,00 Razem 4 819, ,00

2 Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0, ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0, , Wydatki inwestycyjne, z tego: ,00 Rozbudowa ujęcia wody w Czyżeminie , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe 0, , Rezerwa celowa 1 700, Drogi publiczne gminne , , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne, z tego: 0, ,00 Przebudowa i remont przepustu w Orzku , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy gmin , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 019, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 6 000, ,00 Zakup sprzętu komputerowego ,00 Zakup i montaż centrali telefonicznej 6 000, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwa ogólna , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 021, Gimnazja 5 021, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 021, POMOC SPOŁECZNA 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 500, Świadczenia społeczne 500, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 021, Świetlice szkolne 5 021, Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 226, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33, Składki na ubezpieczenia społeczne 659, Składki na Fundusz Pracy 103,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA , Zakłady gospodarki komunalnej ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 6210 budżetowych, z tego: ,00 Ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie ,00 Montaż zasuw na sieci wodociągowej w Mierzączce Dużej 6 489,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 300,00 300, Pozostała działalność 300,00 300, Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300, KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 000,00 0, Obiekty sportowe 7 000,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 RAZEM , ,00

3 Załącznik Nr 3 ZMIANYW PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW NA 2008 ROK w zł Dział Rozdział Nazwa zadania Zwiększenie Zmniejszenie po zmianach 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin Rozbudowa ujęcia wody w Czyżeminie Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Granicznej i Spokojnej w Dłutowie Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej i Krótkiej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w Redocinach Przebudowa i remont przepustu w Łaziskach Przebudowa i remont przepustu w Orzku Przebudowa drogi w Ślądkowicach Przebudowa drogi w Stoczkach-Porąbkach Przebudowa ulicy Leśnej w Dłutowie Przebudowa drogi w Łaziskach Przebudowa drogi w Piętkowie Przebudowa ulicy Akacjowej w Hucie Dłutowskiej Przebudowa ulicy Poprzecznej w Hucie Dłutowskiej Przebudowa ulicy Spadowej i Południowej w Dłutowie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urząd gminy

4 Zakup sprzętu komputerowego Zakup kserokopiarki Zakup i montaż centrali telefonicznej BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Pabianicach RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Zakup kserokopiarki Przedszkola Budowa Przedszkola w Dłutowie Pozostała działalność Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa punktów oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej w Pawłówku Zakłady gospodarki komunalnej Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na montaż zasuw na sieci wodociagowej w Mierzączce Dużej Razem nakłady

5 Załącznik Nr 4 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK Lp. Określenie przychodów przed zmianami rozchodów przed zmianami Zwiększenie Zmniejsze nie przychodów po zmianach w zł rozchodów po zmianach Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) Nadwyżki z lat ubiegłych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem

6 LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA Załącznik Nr 5 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej Budowa sieci wodociagowej Borkowice - Budy Dłutowskie Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Spokojnej i Granicznej w Dłutowie Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej i Krótkiej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w Orzku Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" Budowa Przedszkola w Dłutowie Budowa punktów oświetlenia ulicznego przy drodze w Pawłówku Razem Nakłady Okres poniesione Nakłady Nakłady Nakłady Razem Inwestor realizacji do 2008 r r r r. nakłady Dłutów Dłutów Dłutów Dłutów Dłutów Dłutów Dłutów Województwo Łódzkie Dłutów Dłutów

7 Załącznik Nr 6 PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY DŁUTÓW NA KONIEC 2008 ROKU I LATA NASTĘPNE Stan owana spłata zobowiązań w latach Stan owane do owane do zobowiązań zobowiązań zaciągnięcia spłaty pozostałych jednostki na zobowiązania w zobowiązania w do spłaty na Lp. Wyszczególnienie r roku 2008 roku r Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego: emisja papierów wartościowych kredyty i pożyczki przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania: a jednostek budżetowych b pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji i innych tytułów Ogółem Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem) Ogółem

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r.

WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2013 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr.. z dnia 25 lutego r. WYKAZ GMINNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA r. Lp. Nazwa 1. Budowa targowiska wraz z budynkami towarzyszącymi oraz parkingiem i kładką przez rzekę Olszynka

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK

BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2003 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 23 ROK Wykonała: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec 23

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NOWE MIASTECZKO NA 2003 ROK Plan budżetu gminy Nowe Miasteczko na 2003 rok opracowano zgodnie z ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 19/02 Zarządu Miasta Szczecina z dnia 04 stycznia 2002 r. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE SPORZĄDZONY NA PODSTAWIE WSTĘPNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Turek z dnia 31.03.2011 r. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Plan dochodów na 2010 r. po zmianach wynosi 19.030.235,31 zł.

Bardziej szczegółowo

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r.

Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. Plany dochodów i wydatków Gminy Ornontowice w r. 2003 Załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 7/03 WÓJTA GMINY ORNONTOWICE z dnia 7 stycznia 2003 r. DOCHODY Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2006 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2006 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr XXXIV/218/05 Rady Powiatu Mieleckiego z dnia 29 grudnia 2005 roku, w

Bardziej szczegółowo

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku

W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I. 06 marca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 5. 19.214 W Ó J T A G M I N Y P A W Ł O W I C Z K I 6 marca 214 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz dotacji w związku z zmianą budŝetu na 214 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo