Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 7960"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXVI/239/2009 RADY GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539 z późn. zm.) Rada Gminy Jedlnia- uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów w budżecie gminy o kwotę 3.188zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.188zł Rozdziale Pozostała działalność o kwotę 3.188zł 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.188zł 2. Zmniejsza się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł Rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu Budowa kanalizacji w Sadkowie o kwotę zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł Rozdziale Obiekty sportowe o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu Modernizacja stadionu w Jedlni- o kwotę zł 3. Zwiększa się plan wydatków w budżecie gminy o kwotę zł W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę zł Warszawa, dnia 11 lipca 2013 r. Poz Rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowice i Lasowice w gminie Jedlnia- o kwotę zł Zadaniu Projekt i budowa wodociągu w m. Maryno o kwotę zł 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł Zadaniu Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę zł rozdziale Dostarczanie wody o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie budowa studni nr 3 o kwotę zł W dziale 600 Transport i łączność o kwotę zł Rozdziale Drogi publiczne wojewódzkie o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą 737 o kwotę zł Rozdziale Drogi publiczne gminne o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu Modernizacja dróg gminnych nr W i W w gminie Jedlnia-Letnisk o kwotę zł Zadaniu Modernizacja drogi gminnej Nr W w gminie Jedlnia- o kwotę zł Zadaniu Przebudowa dróg gminnych w m. Sadków Górki, Myśliszewice, Aleksandrów, Rajec Poduchowny i Budy Gzowskie, Cudnów, Dawidów i Jedlnia- o kwotę zł 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł zadanie przebudowa drogi gminnej nr W Klwatka-Figietów o kwotę zł zadaniu przebudowa drogi gminnej w m. Kolonka o kwotę zł W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę zł Rozdziale Przedszkola o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu Budowa przedszkola w Jedlni- o kwotę zł W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę zł Rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 5.000zł 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 5.000zł Zadaniu zakup agregatu prądotwórczego wraz z oświetleniem o kwotę 5.000zł Rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł Zadaniu Budowa i modernizacja oświetlenia dróg gminnych stanowiącego własność gminy Jedlnia- o kwotę zł Rozdziale Pozostała działalność o kwotę 3.188zł 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 3.188zł W dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę zł Rozdziale Obiekty sportowe o kwotę zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę zł 4. Zwiększa się plan przychodów w budżecie gminy o kwotę zł w 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 5. Zwiększa się deficyt gminy o kwotę zł, który sfinansowany będzie pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: - sfinansowanie planowanego deficytu o kwotę zł do kwoty zł. 6. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym wprowadza się zmiany na rok 2009 jak w 2 i 3 uchwały. Na rok 2010 zmniejsza się limity wydatków i inwestycyjnych w zadaniu: - Projekt i budowa wodociągu w m. Maryno o kwotę zł. - Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie budowa studni nr 3 o kwotę zł. Na rok 2010 zwiększa się limity wydatków w zadaniu: - Budowa kanalizacji w Sadkowie o kwotę zł 7. W wyniku dokonanych zmian w Uchwale zmienia się załączniki nr 3, 3a i 4 do uchwały nr XXIII/188/2008 Rady Gminy Jedlnia- z dnia 17 grudnia 2008r., który otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały. 8. W wyniku wprowadzonych zmian Plan dochodów budżetu gminy wynosi zł Plan wydatków budżetu gminy wynosi zł, w tym wydatki inwestycyjne zł Deficyt budżetu gminy wynosi zł. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jedlnia Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy: inż. Tadeusz Hernik

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Jedlnia z dnia 5 czerwca 2009r. Numer pozycji Nazwa programu inwestycyjnego Termin Łączne koszty finansowe LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Urząd Gminy Jedlnia, ul. Radomska 43, Jedlnia KARTA INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY JEDLNIA LETNISKO ZBIORCZE ZESTAWIENIE PROGRAMÓW Z PROPOZYCJĄ ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA Źródło finansowania Przewidywany koszt realizacji inwestycji w latach Planowane wydatki na zadania Rozpocz. Zakończ rok 2010 rok 2011 rok I. PROGRAM: KANALIZACJA GMINY cel. Ochrona wód przed zanieczyszczeniami 1 Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni Środki, nakłady po roku ogółem, z tego: środki własne obligacje środki unijne Budowa kanalizacji w Sadkowie ogółem, z tego: środki własne kredyty i pożyczki środki unijne Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m Groszowice i Lasowice w gminie Jedlnia 4 Projekt i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie Górki ogółem, z tego: środki własne kredyty i pożyczki środki unijne ogółem, z tego: środki własne dotacje II. PROGRAM: WODOCIĄGOWANIE GMINY cel. Poprawa jakości wody pitnej 5 Projekt i budowa wodociągu w m ogółem, z tego: Maryno środki własne kredyty i pożyczki obligacje Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie, budowa studni nr 3 7 Projekty i rozbudowa wodociągów w Lasowicach i Myśliszewicach, Jedlni-, Siczkach, Sadkowie Górki i Rajcu Szlacheckim ogółem, z tego: środki własne ogółem, z tego: środki własne obligacje III. PROGRAM: BUDOWY I PRZEBUDOWY DRÓG GMINNYCH cel. Poprawa infrastruktury drogowej 8 Budowa deptaka przy ul. Nadrzecznej w ogółem, z tego: Jedlni- środki własne środki unijne Przebudowa dróg gminnych 2009 w m. Sadków Górki, Myśliszewice, Aleksandrów, Rajec Poduchowny, Budy Gzowskie, Dawidów, Cudnów, Jedlnia Budy Gzowskie, Cudnów, Jedlnia ogółem, z tego: środki własne kredyty i pożyczki obligacje środki własne kredyty i pożyczki IV. PROGRAM: BUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW KULTURALNO-OŚWIATOWYCH Cel: Poprawa warunków edukacji 10 Budowa Sali gimnastycznej przy PSP w ogółem, z tego: Słupicy środki własne środki unijne Rozbudowa budynku ZSO w Myśliszewicach ogółem, z tego: środki własne środki unijne Budowa Przedszkola w Jedlni ogółem, z tego: środki własne środki unijne

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz V. PROGRAM: OŚWIETLENIE DROGOWE W GMINIE cel. poprawa warunków oświetlenia drogowego 10 Budowa i modernizacja oświetlenia dróg stanowiącego własność gminy Jedlnia ogółem, z tego: środki własne obligacje OGÓŁEM ogółem, z tego: środki własne kredyty i pożyczki obligacje środki unijne

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Plan zadań inwestycyjnych na 2009 rok rok 2009 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Jedlnia z dnia 5 czerwca 2009r. z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki i obligacje środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w Jedlni a Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 2 0 b UG Jedlnia c Budowa kanalizacji w Sadkowie a Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Groszowice i Lasowice w gminie Jedlnia Projekt rozbudowy kanalizacji w Sadkowie Górki Budowa sieci wodociągowej w sołectwie Wrzosów Gmina Jedlnia Projekty i rozbudowa wodociągów w Lasowicach i Myśliszewicach, Jedlni-, Siczkach, Sadkowie Górki, Rajcu Szlacheckim Budowa wodociągu we Wrzosowie ul. Słowików Rozbudowa wodociągu w Rajcu Poduchownym Etap II Projekt i budowa wodociągu w m. Maryno Rozbudowa i modernizacja SUW w Aleksandrowie, budowa studni Nr Przebudowa drogi 699 i skrzyżowania z drogą Budowa deptaka przy ulicy Nadrzecznej w Jedlni Modernizacja drogi gminnej Nr W w gminie Jedlnia Modernizacja dróg gminnych Nr W i W w gminie Jedlnia Przebudowa dróg gminnych w m. Sadków Górki, Myśliszewice, Aleksandrów, Rajec Poduchowny i Budy Gzowskie, Cudnów, Dawidów i Jedlnia Wykonanie klimatyzacji budynku UG II Etap b UG Jedlnia a b UG Jedlnia a a b UG Jedlnia c a c a a a b UG Jedlnia c a a c a a c a a c a

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Modernizacja sieci komputerowej Urzędu Gminy Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych i oprogramowania Termomodernizacja budynków OSP Zakup samochodu bojowego dla OSP Słupica Rozbudowa budynku ZSO w Myśliszewicach Wykonanie ogrodzenia przy PSP w Gzowicach Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Słupicy Zakup gruntu przy PSp w Jedlni Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych w Myśliszewicach a a a a b UG Jedlnia a a a a a Zakup sprzętu biurowego a Budowa przedszkola w Jedlni Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego i urządzeń sportowych w Natolinie a a Zakup sprzętu biurowego a Zakup sprzętu komputerowego i a 6069 biurowego UG - POKL 2 b UG Jedlnia Zakup sprzętu komputerowego, a 6069 licencji i wyposażenia 2 b UG Jedlnia Projekt modernizacji oczyszczalni zakup agregatu prądotwórczego wraz z oświetleniem Budowa i modernizacja oświetlenia dróg stanowiącego własność gminy Jedlnia a a a c RAZEM a b c 0 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: a. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) b. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych c. Inne źródła 1. kredyty 2. pożyczki 3 obligacje

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2009 rok Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI/239/2009 Rady Gminy Jedlnia z dnia 5 czerwca 2009r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Projekt na 2009 rok Dochody ,00 2. Wydatki ,00 3. Wynik budżetu ,00 FINANSOWANIE ,00 Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki ,00 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących 903 z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) ,00 8. Inne źródła (wolne środki) ,00 Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów ,00 2. Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) ,00 7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Przewodniczący Rady Gminy: inż. Tadeusz Hernik

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE. z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR VI/39/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 26 maja 215 r. w sprawie zmian w budżecie na 215 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 213 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2009 r. Nr 135 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD GMIN: 1488 Nr XIX/140/09 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r.

Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 sierpnia 2014 r. Poz. 1859 UCHWAŁA NR XLVIII/364/2014 RADY MIEJSKIEJ W KORFANTOWIE z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Korfantów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku

Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku Uchwała Nr XXVI/231/08 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 25 sierpnia 2008 roku w sprawie zmian w budŝecie na 2008 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku

Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 27 lutego 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 24 kwietnia 2015 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDLNIA LETNISKO ZA 2005r ZARZĄDZENIE NR 17/2006 WÓJTA GMINY JEDLNIA LETNISKO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r.

Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku. w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Uchwała Nr 286/XLIV/06 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 września 2006roku w sprawie zmian w budżecie gminy Szydłowiec w 2006r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 ZARZĄDZENIA UCHWAŁA NR XXIV/136/06 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 24 marca 2006 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 17 maja 2006 r. Nr 134 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1271 Nr XXIV/136/06 Rady Gminy Dziadkowice z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie budżetu Gminy na 2006

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC. z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR VIII/72/2015 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU

UCHWAŁA Nr III/14/10 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 2010 ROKU UCHWAŁA Nr III/4/0 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 28 GRUDNIA 200 ROKU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej miasta Wodzisławia Śląskiego na 200 rok. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok

Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu w Sandomierzu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Uchwała Nr XX/192/2008 Rady Powiatu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH. z dnia 29 kwietnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2015 r. Poz. 2863 UCHWAŁA NR 57/VIII/2015 RADY MIEJSKIEJ W MYŚLENICACH z dnia 29 kwietnia 2015 roku W sprawie zmiany Uchwały Budżetowej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 26 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 775/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Krapkowicach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku

Uchwała nr XX/163/04. Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku Uchwała nr XX/163/04 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy i Miasta Lwówek Śląski na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 ROZPORZĄDZENIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 października 2005 r. Nr 222 3TREŚĆ: Poz.: ROZPORZĄDZENIE 2496 Nr 3/05 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sejnach z dnia 12 października 2005

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r.

Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. Uchwała Nr XXVII/182/2005 Rady Żarskiego z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie zmian budżetu powiatu żarskiego. Na podstawie art.12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.

Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Uchwała Nr XXV/176/2004 Rady Żarskiego z dnia 28 grudnia 2004 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Żarskiego na rok 2005. Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit.d, pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 3 września 2002 r. Nr 43 TREŚĆ: Poz. UCHWAŁY Str. 987 Nr L/409/02 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r.

Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU. z dnia 19 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 5106 UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY POWIATU W SZCZECINKU z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok

Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Pu 21 PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 UCHWAŁY DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 sierpnia 2006 r. Nr 198 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1919 Nr XLI/239/06 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo