Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju"

Transkrypt

1 I. Obserwuję gospodarkę rynkową Załącznik nr 1 TREŚCI PROGRAMOWE Osobowość typy osobowości 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie osobowości -znać typy osobowości Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) +1 -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju osobowości -ocenić typ osobowości u siebie 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobry) objaśnić na czym polega postawa przedsiębiorczości - dokonać charakterystyki swojej osobowości zgodnie z podziałem wg J. Hollanda 4. Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobry) porównać różne teorie dotyczące typów osobowości -dokonać trafnej i wnikliwej samooceny Potrzeby, rodzaje potrzeb Piramida Maslowa Podstawowe systemy gospodarcze - zdefiniować pojęcie potrzeba -wymienić rodzaje potrzeb - sklasyfikować rodzaje potrzeb zgodnie z hierarchią Maslowa -wymienić podstawowe systemy gospodarcze -scharakteryzować gospodarkę rynkową -wymienić sposoby ich zaspokajania -uzasadnić konieczność zaspokajania potrzeb -wyjaśnić, dlaczego hierarchia potrzeb zmienia się -podać cechy gospodarki rynkowej i centralnie planowanej -uzasadnić zmienność potrzeb - podać przykłady potrzeb zgodnie z hierarchią Maslowa -podać przykłady poszczególnych systemów gospodarczych -wyjaśnić zależność między potrzebami a zachowaniem jednostki -uzasadnić wpływ potrzeb na rozwój gospodarki - określić motywy własnego działania -przeanalizować funkcjonowanie gospodarki rynkowej Transformacja gospodarcza w Polsce po 1989 roku -wymienić przemiany gospodarcze w Polsce po 1989r. -zdefiniować pojęcia: restrukturyzacja,prywatyzacja, reprywatyzacja, demonopolizacja 1 -przedstawić etapy przechodzenia Polski z gospodarki centralnie planowanej do rynkowej -omówić skutki przemian gospodarczych w Polsce -opisać kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw w okresie przemian gospodarczych

2 Obieg okrężny w gospodarce -definiować pojęcia: ziemia, kapitał, praca, -wymienić podmioty gospodarujące na rynku -wymienić zasoby gospodarcze -określić znaczenie czynników produkcji -określić role podmiotów gospodarczych -scharakteryzować zasoby występujące w gospodarce Co to jest rynek? -wyjaśnić pojęcie rynku -podać podział rynków w zależności od różnych kryteriów -przedstawić proces obiegu dochodów -podać przykłady wykorzystania zasobów -podać przykłady rynków zgodnie z ich przeznaczeniem -scharakteryzować czynniki wpływające na proces gospodarczy -ustalić powiązania między podmiotami gosp. -scharakteryzować struktury rynkowe i podać przykłady Mechanizm rynkowy Równowaga rynkowa, czyli o najlepszym rozwiązaniu -posługiwać się pojęciami: rynek, gospodarka rynkowa, popyt, podaż -określić pojęcie równowaga rynkowa -wyjaśnić prawo popytu i podaży - narysować i zinterpretować wykres równowagi rynkowej -określić stan równowagi rynkowej - narysować i zinterpretować wykresy: popytu, podaży - wymienić czynniki pozacenowe wpływające na popyt i podaż wyjaśnić pojęcia: niedobór rynkowy, nadwyżka rynkowa, -ustalić powiązania między swoimi działaniami, a funkcjonowaniem rynku -ustalić powiązania między swoimi działaniami, a funkcjonowaniem rynku II. Żyję w gospodarstwie domowym TREŚCI PROGRAMOWE Gospodarstwo domowe, budżet domowy 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie gospodarstwa domowego -wymienić potrzeby rodziny -podać przykłady dóbr konsumpcyjnych i produkcyjnych Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) +1 -odróżnić potrzeby indywidualne od zbiorowych -podać źródła wydatków rodziny i ich rodzaje -odróżnić dobra konsumpcyjne od 2 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobry) określić potrzeby poszczególnych członków rodziny oraz wspólne -wskazać ograniczenia w budżecie domowym -objaśnić na czym polega racjonalne gospodarowanie 4. Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobry) analizować zależności między wysokością dochodów, a strukturą wydatków -stosować zasady racjonalnego gospodarowania budżetem

3 -posługiwać się pojęciami; wydatki konsumpcyjne i inwestycyjne, budżet rodziny produkcyjnych -ocenić wydatki i dochody gospodarstwa domowego -omówić zasady konstruowania budżetu domowego budżetem domowym -zaplanować wydatki gosp. domowego -analizować i ocenić postawy przedsiębiorcze członków rodziny Prawa konsumenta Pieniądz w gospodarce rynkowej Banki i kredyty Usługi bankowe - zdefiniować prawo do bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, informacji, reprezentowania i wyjaśnić ich znaczenie, -zdefiniować pojęcia: barter, pieniądz, bank, - opowiedzieć historię pieniądza, - rodzaje pieniądza; gotówkowy, elektroniczny, bezgotówkowy - wymienić rodzaje banków - rozwinąć skrót NBP -wymienić rodzaje kredytów -wymienić funkcje banków komercyjnych - wymienić rodzaje usług bankowych -wymienić sposoby reklamowania towarów i usług -scharakteryzować sposoby ochrony praw konsumenta -wyjaśnić różnicę miedzy kartą płatniczą a kredytową -określić cechy i funkcje pieniądza - objaśnić rolę banku centralnego i jego funkcje, - zdefiniować pojęcia; kredyt, pożyczka, zdolność kredytowa, żyrant, - określić różnicę między kredytem i pożyczką, -podać nazwy i najbliższe siedziby banków komercyjnych -wymienić warunki założenia konta osobistego -wyjaśnić, kiedy towar jest niezgodny z umową i różnicę pomiędzy uprawnieniami z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji. -wyjaśnić dlaczego powstały banki i jaką pełnią rolę, - wymienić elementy systemu bankowego, - scharakteryzować rodzaje kredytów -przedstawić czynniki wpływające na wybór kredytu, -wyjaśnić pojęcia: debet, limit kredytowy -porównać oferty banków w zakresie lokat -wskazać instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta - przygotować i złożyć pisemną reklamację -uzasadnić znaczenie pieniądza w życiu człowieka -wymienić i scharakteryzować organy banku centralnego -obliczyć wielkość odsetek od założonej lokaty przy oprocentowaniu stałym i zmiennym i porównać wyniki Inwestowanie, rodzaje papierów wartościowych. - wyjaśnić pojęcia: inwestowanie, oszczędzanie, inwestycje -odróżnić oszczędzanie od inwestowania, - podać przykłady inwestycji -określić wady i zalety inwestycji rzeczowych i finansowych -określić zależność pomiędzy ryzykiem a zyskiem 3

4 rzeczowe i finansowe, spekulacje, fundusze inwestycyjne - zdefiniować rodzaje papierów wartościowych: akcje, obligacje rzeczowych i finansowych, funduszy inwestycyjnych, -wybrać najkorzystniejszą dla siebie formę inwestowania Historia giełdy, funkcjonowanie giełd w gospodarce rynkowej Rodzaje podatków -podać znaczenie pojęcia giełda -odróżnić giełdy gospodarcze od giełd papierów wartościowych -przedstawić historię powstania polskiej giełdy papierów wartościowych - wymienić rodzaje podatków - wyjaśnić pojęcia: GPW, kurs akcji, rynek podstawowy i równoległy, indeks giełdowy, rachunek inwestycyjny, zlecenie, hossa, bessa, -przedstawić podstawowe funkcje giełdy -podać przykłady podatków bezpośrednich i pośrednich - wyjaśnić pojęcia : podatnik, przedmiot opodatkowania, postawa opodatkowania, stawka podatkowa -scharakteryzować funkcje giełdy -przedstawić sposoby ustalania kursów na giełdzie - dostrzec ryzyko inwestowania na GPW - wymienić stawki podatku VAT - podać przykłady państw z określonym systemem podatkowym -zanalizować podstawowe indeksy giełdowe -ocenić pozycję wybranych spółek na rynku - wyjaśnić, jak oblicza się podatek VAT - wyjaśnić rolę podatków w państwie PIT, czyli każdy z nas płaci podatek od dochodów, roczne rozliczenie podatku - wyjaśnić pojęcia: PIT, przychody, koszt uzyskania, dochód, odliczenia podatkowe, skala podatkowa -wymienić stawki podatku od osób fizycznych w Polsce - wybrać stosowny rodzaj deklaracji PIT -obliczyć roczną kwotę podatku dochodowego PIT na podstawie skali podatkowej, - znaleźć informacje dotyczące obowiązujących stawek podatkowych i odliczeń, -wypełnić roczną deklarację podatkową PIT - omówić konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków podatkowych System ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i majątkowych -posługiwać się terminami: świadczenia, ubezpieczenia, zasiłki -podać zakres ubezpieczeń społecznych -scharakteryzować system -wymienić różne rodzaje zasiłków -omówić zasady -przedstawić rolę państwa w dziedzinie ubezpieczeń -ocenić system emerytalny 4

5 -wymienić filary ubezpieczeń emerytalnych -podać przykłady towarzystw ubezpieczeniowych zabezpieczeń emerytalnych i rentowych funkcjonowania filarów emerytalnych -scharakteryzować system pomocy społecznej -porównać oferty różnych funduszy -ocenić korzyści wynikające z różnych typów ubezpieczeń. -porównać oferty różnych firm ubezpieczeniowych Dział III. Zakładam przedsiębiorstwo TREŚCI PROGRAMOWE Moje małe przedsiębiorstwo Formy organizacyjnoprawne przedsiębiorstw 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) - wyjaśnić pojęcia: działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorstwo, małe, średnie, duże przedsiębiorstwo - dokonać klasyfikacji przedsiębiorstw ze względu na wielkość, własność i formę prawnoorganizacyjną, Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) +1 -wymienić zalety i wady prowadzenia własnej działalności gosp., - podać przykłady przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, spółek i in. w regionie 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobry) +1+2 wymienić źródła pomysłów - umieć wybrać rodzaj działalności, wie jak korzystać z doradztwa - rozróżnić osoby fizyczne i prawne -odczytać skróty nazw spółek np. sp. z o.o., S.A., s. j. 4. Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobry) ocenić rolę małych i średnich firm w gospodarce. - scharakteryzować przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, firmy jednoosobowych właścicieli itp. Charakterystyka spółek - dokonać podziału spółek - scharakteryzować poszczególne spółki osobowe i kapitałowe - ocenić przydatność spółek dla wybranych rodzajów działalności gosp. - dokonać analizy porównawczej działalności różnych spółek Formalności związane z założeniem firmy - określić czynniki determinujące wybór rodzaju działalności, - ustalić kolejne etapy założenia firmy, - wyszczególnić rodzaje działalności wymagające zezwolenia lub koncesji - wyszczególnić formalności związane z rejestracją działalności 5

6 Źródła finansowania przedsiębiorstwa - korzystać z doradztwa, gosp. - ocenić szansę na pracę i rozwój zawodowy, gdy prowadzi się własne przedsiębiorstwo - wyszczególnić źródła finansowania przedsiębiorstwa, - podać instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości - znać sposoby pozyskiwania funduszy na działalność gosp., - ocenić i wybrać najdogodniejszą formę sfinansowania własnej działalności gosp. ( pożyczki, kredyty, dotacje itp.) - powiązać znaczenie poszczególnych pojęć, dotyczących finansowania działalności gosp. z ich nazwami w języku angielskim Majątek w firmie czyli podstawowe dokumenty finansowe. Uproszczony bilans. Działania marketingowe, czyli jak sprzedać produkt. - zdefiniować pojęcia: bilans, aktywa, pasywa, aktywa trwałe i obrotowe, kapitał własny i obcy, - zdefiniować pojęcie i zadania marketingu, - zdefiniować pojęcia: marketing-mix, promocja, dystrybucja, produkt, bonifikata, skonto, rabat - wymienić elementy składowe pasywów i aktywów, - wymienić rodzaje produktów i strategie cenowe - wymienić formy aktywizacji sprzedaży i kanały dystrybucji - scharakteryzować zasadę bilansową - wymienić konsekwencje bilansu niezrównoważonego, - opisuje działania składające się na promocję w firmie - wyjaśnia znaczenie działań marketingowych dla przedsiębiorstwa - wyjaśnić konieczność rzetelnego i uczciwego wypełniania dokumentów finansowych, - wymienić konsekwencje prawne nierzetelnego prowadzenia dokumentacji. - określić wpływ działań promocyjnych na wysokość ceny produktu - potrafi podać przykłady działań marketingowych w najbliższym otoczeniu Reklama rodzaje i funkcje Biznesplan - wymienić rodzaje reklamy - podać przykłady reklam i sposoby ich przekazu, - wymienić sytuacje, w których niezbędne jest stworzenie biznesplanu - wyjaśnić funkcje reklamy, - opisać oddziaływanie reklamy na konsumenta, - wymienić, jakie elementy składają się na mikro i makrootoczenie firmy, - podać przykłady dobrych i złych stron reklamy, - wyjaśnić, na czym polegają działania public relations, - wymienić warunki, które należy uwzględnić przy dokonywaniu lokalizacji - dokonać analizy opłacalności wydatków na reklamę, - ocenić swoją postawę wobec reklamy. - napisać uproszczony biznesplan 6

7 - podać elementy typowego biznesplanu i zasady jego sporządzania -wyjaśnić znaczenie pojęć: nisza rynkowa, potencjalny rynek, lokalizacja, przedsiębiorstwa, - wyjaśnić konieczność rzetelnego sporządzania biznesplanu, Dział IV. Jestem pracownikiem TREŚCI PROGRAMOWE Sztuka autoprezentacji Rynek pracy - wprowadzenie 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) - dokonać autoprezentacji na forum klasy - określić pojęcia dotyczące podmiotów rynku pracy: pracodawca, pracobiorca, samozatrudniony, bezrobotny Uczeń wie, zna, rozumie, potrafi 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) +1 - wyjaśnić pojęcia: mocne i słabe strony, analiza SWOT - określić swoje mocne i słabe strony za pomocą analizy SWOT - scharakteryzować elementy rynku pracy 3. Wymagania rozszerzające (ocena dobry) uzasadnić konieczność autoprezentacji w określonych sytuacjach - określić przyczyny nierównowagi na rynku pracy 4. Wymagania dopełniające (ocena bardzo dobry) zdefiniować rodzaje autoprezentacji - określić metody stosowane w autoprezentacji - określić sposoby poszukiwania pracy, - orientować się, jaki jest tok poszukiwania pracy, Przygotowanie dokumentów osoby ubiegającej się o pracę: życiorys zawodowy, list motywacyjny -napisać CV i list motywacyjny - planować odpowiednią formę graficzną - wyjaśnić konieczność zdobywania doświadczeń zawodowych na etapie szkolnym - wyjaśnić pojęcie Europass -przesyłać dokumentację pocztą elektroniczną -przewidywać pytania i planować odpowiedzi - modyfikować CV, list motywacyjny w zależności od oferty pracy - zredagować list intencyjny Komunikacja interpersonalna. - wyjaśnić pojęcia: komunikacja interpersonalna, -rozpoznać elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej - omówić proces komunikacji interpersonalnej, - zidentyfikować bariery komunikacyjne w symulowanych i 7

8 Rozmowa kwalifikacyjna. Podstawy prawne zatrudnienia: formy zatrudnienia i wynagrodzenia, prawa i obowiązki pracownika. Bezrobocie komunikacja werbalna i niewerbalna, mowa ciała, prajęzyk, bariery komunikacyjne - znać zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej -wymienić rodzaje umów o pracę -wymienić podstawowe przepisy prawa pracy -zdefiniować pojęcie bezrobocie, -wymienić rodzaje, przyczyny i skutki bezrobocia - prawa i obowiązki osoby bezrobotnej - wyjaśnić znaczenie komunikacji niewerbalnej w życiu codziennym - sporządzić listę rzeczy, które należy zabrać na rozmowę i dobrać odpowiedni strój -rozróżnić poszczególne typy umów o pracę - wymienić podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy -wymienić metody przeciwdziałania bezrobociu -wyszukiwać informacji o wolnych miejscach pracy -wymienić bariery w komunikacji werbalnej, - zwrócić uwagę na elementy komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej. -określić wady i zalety poszczególnych typów umów o pracę -sposoby rozwiązywania umów o pracę -ocenić metody przeciwdziałania bezrobociu - korzystać z instytucji, pomagających w znalezieniu pracy -napisać ogłoszenie prasowe o poszukiwaniu pracy rzeczywistych sytuacjach oraz zniwelować je - odczytywać znaczenie stref dystansu w kontaktach międzyludzkich - przeprowadzić symulacyjną rozmowę kwalifikacyjną (jako pracownik i pracodawca) -wymienić warunki, jakie musi spełnić właściwie skonstruowana umowa o pracę -omówić drogę postępowania w przypadku roszczeń z tytułu nieprawidłowego rozwiązania umowy o pracę -analizować strukturę przestrzenną bezrobocia w Polsce i przyczyny nierównowagi na rynku pracy -napisać plan rozwoju zawodowego - wyjaśnić konieczność ciągłego rozwoju własnych kompetencji Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który opanował materiał nie tylko na poziomie wymagań dopełniających, ale jego wiedza i umiejętności wykraczają ponad podstawę programową lub jeżeli brał udział w konkursach albo w olimpiadach przedmiotowych i odnosił na nich znaczące sukcesy. 8

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne Klasa I, II, III Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo