Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające Ocena celująca wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające + wykraczające Część I. Wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalne Uczeń potrafi: Ocena dopuszczająca: - wskazuje cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego - rozróżnia komunikację werbalną i niewerbalną - identyfikuje uczestników procesu komunikacji - dobiera podstawowe informacje do zaprezentowania własnej osoby - rozróżnia zachowanie bierne, agresywne i asertywne Ocena dostateczna: - rozpoznaje swoje mocne i słabe strony - wskazuje elementy modelu komunikacji interpersonalnej - wskazuje zasady aktywnego słuchania - wskazuje bariery występujące w komunikacji interpersonalnej - planuje autoprezentację - rozpoznaje obszary własnych zachowań asertywnych, biernych i agresywnych Ocena dobra: - planuje sposoby rozwijania swoich umiejętności - planuje sposoby radzenia sobie ze swoimi słabymi stronami - wyjaśnia znaczenie pozytywnego myślenia i samoakceptacji - wskazuje cechy dobrego nadawcy i odbiorcy - wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w różnych sytuacjach życiowych - wskazuje czynniki efektywnego porozumiewania się - wskazuje rolę prezentacji w różnych sytuacjach życiowych - dobiera właściwe techniki i środki do przeprowadzenia autoprezentacji - wskazuje sytuacje, w których asertywne zachowanie ułatwia budowanie właściwych relacji między ludźmi - dobiera sposób asertywnego zachowania do wybranej sytuacji Ocena bardzo dobra: - wyznacza cele własnego rozwoju zawodowego - uzasadnia znaczenie komunikacji interpersonalnej w tworzeniu właściwych relacji w życiu osobistym i szkole - uzasadnia znaczenie autoprezentacji w różnych sytuacjach życiowych - przeprowadza autoprezentację - uczestniczy w ocenie społecznej autoprezentacji kolegów - planuje doskonalenie własnych zachowań asertywnych - wskazuje przyczyny zachowań agresywnych i biernych 1

2 Ocena celująca: - porównuje wyznaczone cele rozwoju zawodowego z aktualną sytuacją i prognozami dla rynku pracy - uzasadnia znaczenie komunikacji interpersonalnej w tworzeniu właściwych relacji w życiu zawodowym - dokonuje samooceny przeprowadzonej autoprezentacji - uzasadnia znaczenie asertywnego zachowania w budowaniu właściwych relacji międzyludzkich - wskazuje i analizuje różne sytuacje zawodowe, w których pomaga umiejętność asertywnego zachowania Część II. Gospodarka rynkowa Uczeń potrafi: Ocena dopuszczająca: - podaje przykłady potrzeb ludzkich i sposobów ich zaspokajania - rozróżnia zasoby ekonomiczne dóbr i usług - interpretuje pojęcie rynku - rozróżnia podmioty występujące na rynku - wskazuje elementy rynku - definiuje prawo popytu i podaży - definiuje pojęcia własności - rozróżnia systemy gospodarcze - interpretuje pojęcia wzrostu i rozwoju gospodarczego - interpretuje pojęcia: PKB i PKB/ 1 mieszkańca - interpretuje podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: bezrobocie, zasoby pracy, bierni zawodowo, aktywni zawodowo, stopa bezrobocia, bezrobotny - rozróżnia rodzaje bezrobocia - interpretuje pojęcia: inflacja, stopa inflacji - rozróżnia inflację kosztową i popytową - interpretuje pojęcia: polityka, fiskalna, budżet państwa, deficyt budżetowy - wskazuje podstawowe źródła dochodów i kierunki wydatków budżetu państwa - interpretuje pojęcie: polityka monetarna - wskazuje instytucje finansowe w polskiej gospodarce - interpretuje pojęcie gospodarstwa domowego - wskazuje źródła dochodów gospodarstw domowych - wskazuje kierunki wydatków gospodarstw domowych - interpretuje pojęcie inwestowanie - wskazuje możliwości inwestowania własnych pieniędzy - identyfikuje instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta - wskazuje na czym polega ochrona praw konsumenta - definiuje pojęcia: przedsiębiorstwo, koszty, przychody, zysk, strata - podaje przykłady przedsiębiorstw na polskim rynku - definiuje pojęcia: handel zagraniczny, eksport, import Ocena dostateczna: - interpretuje pojęcie rzadkości - wskazuje główne cechy charakterystyczne potrzeb człowieka - interpretuje prawo popytu i podaży - wskazuje czynniki wpływające na popyt i podaż - rozróżnia formy własności - podaje przykłady różnych form własności - wskazuje różnice między wzrostem a rozwojem gospodarczym - wskazuje cele polityki gospodarczej państwa - wskazuje możliwości wykorzystania wskaźników PKB i PKB/ 1 mieszkańca do analizy wzrostu i rozwoju gospodarczego - charakteryzuje poszczególne rodzaje bezrobocia - wskazuje skutki bezrobocia - wskazuje przyczyny inflacji popytowej i kosztowej - wskazuje skutki inflacji - wskazuje rolę budżetu państwa w gospodarce - wskazuje przyczyny powstawania nadwyżki i deficytu w budżecie państwa 2

3 - charakteryzuje funkcje budżetu państwa - wskazuje cechy i funkcje pieniądza - wskazuje instytucje odpowiedzialne za prowadzenia polityki monetarnej w Polsce - rozróżnia gospodarstwa domowe ze względu na źródła ich dochodów - wskazuje czynniki zmniejszające ryzyko inwestowania oszczędności - rozróżnia formy oszczędzania pieniędzy - identyfikuje podstawowe prawa konsumenta - rozróżnia podstawowe pojęcia związane z ochroną praw konsumenta - rozróżnia formy własności i formy organizacyjno- -prawne przedsiębiorstw - wskazuje składniki majątku przedsiębiorstwa - wskazuje korzyści z prowadzenia wymiany międzynarodowej - uzasadnia potrzebę wymiany gospodarczej z zagranicą Ocena dobra: - interpretuje pojęcie kosztu alternatywnego - interpretuje zasadę racjonalnego gospodarowania - prezentuje na wykresie zależności między popytem a ceną oraz podażą a ceną - wskazuje pozacenowe czynniki wpływające na popyt i podaż - charakteryzuje system gospodarki centralnie planowanej - charakteryzuje system gospodarki rynkowej - interpretuje pojęcie gospodarki mieszanej - porównuje poziom rozwoju gospodarczego wybranych państw - analizuje tempo wzrostu gospodarczego Polski na podstawie danych statystycznych - analizuje przyczyny poszczególnych rodzajów bezrobocia - wskazuje sposoby walki z bezrobociem - wskazuje rolę państwa w walce z bezrobociem - wskazuje sposoby walki z inflacją - rozróżnia rodzaje podatków w polskim systemie podatkowym - oblicza wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych - analizuje strukturę dochodów i wydatków oraz budżetów samorządowych w Polsce - analizuje warunki równowagi na rynku pieniężnym - rozróżnia zadania banku centralnego i banków komercyjnych - rozróżnia podstawowe narzędzia polityki monetarnej - wskazuje zależności między wysokością dochodów gospodarstwa domowego a strukturą jego wydatków - planuje własny budżet - wskazuje cel inwestowania pieniędzy - porównuje oferty banków w celu wyboru najkorzystniejszych warunków założenia rachunku lub założenia lokaty - wskazuje zasady zabezpieczenia emerytalnego - wskazuje instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta w regionie - wskazuje źródła prawa dotyczące ochrony praw konsumenta - wskazuje cechy przedsiębiorstw - rozróżnia rodzaje spółek - wskazuje cechy składników majątku przedsiębiorstwa - ustala wynik finansowy przedsiębiorstwa - wskazuje bariery występujące w handlu zagranicznym - wskazuje najważniejsze światowe organizacje gospodarcze Ocena bardzo dobra: - wskazuje związek między zaspokajaniem potrzeb człowieka, a zjawiskiem rzadkości - analizuje skutki wyborów gospodarczych - analizuje działanie mechanizmu rynkowego - wyjaśnia znaczenie mechanizmu rynkowego dla funkcjonowania gospodarki rynkowej - analizuje wzajemne zależności między popytem, podażą a ceną - analizuje działanie mechanizmu rynkowego w warunkach nierównowagi - porównuje system gospodarki rynkowej z innymi systemami - wskazuje wpływ tempa gospodarczego na sytuację ekonomiczną państwa - wskazuje czynniki wzrostu gospodarczego - analizuje przyczyny i skutki oraz wielkość bezrobocia w Polsce po roku oblicza zasoby pracy oraz stopę bezrobocia wg podanych danych liczbowych - analizuje wpływ inflacji na zachowania uczestników rynku - analizuje przyczyny, skutki i wielkości inflacji w Polsce po 1989 r. 3

4 - analizuje cele prowadzenia polityki fiskalnej państwa - analizuje zasady prowadzenie restrykcyjnej polityki fiskalnej państwa - analizuje wpływ polityki fiskalnej na gospodarkę - wskazuje cele prowadzenia polityki monetarnej - analizuje zasady prowadzenia restrykcyjnej i stymulacyjnej polityki monetarnej na gospodarkę - analizuje zasady prawa Engela - analizuje strukturę własnego budżetu - wskazuje sposób postępowania w przypadku inwestowania na giełdzie papierów wartościowych - analizuje opłacalność różnych sposobów oszczędzania własnych pieniędzy - wykorzystuje podstawowe przepisy dotyczące ochrony praw konsumenta do rozstrzygania kwestii spornych między sprzedawcą a konsumentem - wskazuje różnice między spółkami osobowymi a kapitałowymi - analizuje opłacalność danego przedsięwzięcia gospodarczego - uzasadnia opłacalność prowadzenia wymiany gospodarczej z zagranicą - analizuje dane statystyczne dotyczące współpracy gospodarczej Polski z zagranicą Ocena celująca: - uzasadnia konieczność racjonalnego gospodarowania w oparciu o przykłady z praktyki gospodarczej - analizuje reakcje konsumentów i producentów na zmiany cen - charakteryzuje procesy zmian gospodarczych zachodzące w Polsce po roku analizuje poziom rozwoju gospodarczego wybranych państw - analizuje oddziaływania państwa na wzrost i rozwój gospodarczy - analizuje wpływ bezrobocia na zachowanie poszczególnych uczestników rynku - analizuje działania antyinflacyjne w Polsce po roku analizuje podstawowe zasady systemu podatkowego w Polsce - analizuje bieżące działania związane z prowadzeniem polityki monetarnej w Polsce - analizuje budżet swojego gospodarstwa domowego - analizuje możliwości minimalizowania ryzyka inwestowania własnych oszczędności w oparciu o rzeczywiste informacje z rynku - identyfikuje i analizuje różne formy ubezpieczeń - analizuje problemy konsumentów związane z zawieranymi transakcjami kupna sprzedaży - porównuje formy organizacyjno--prawne przedsiębiorstw - charakteryzuje najważniejsze światowe organizacje gospodarcze - analizuje bieżące informacje dotyczące współpracy gospodarczej Polski z zagranicą Część III. Wejście na rynek pracy Uczeń potrafi: Ocena dopuszczająca: - interpretuje pojęcie rynku pracy - interpretuje pojęcie aktywnego poszukiwania pracy - wskazuje obszary analizy własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych - wskazuje podstawowe aspekty analizy sytuacji gospodarczej regionu - rozróżnia dokumenty wspomagające proces aktywnego poszukiwania pracy - wskazuje informacje umieszczane w życiorysie zawodowym - interpretuje pojęcie rozmowy kwalifikacyjnej - wskazuje podstawowe źródło prawa pracy - interpretuje pojęcie etyki - interpretuje pojęcie bezrobotnego absolwenta Ocena dostateczna: - rozróżnia podmioty występujące na rynku pracy - wyjaśnia na czym polega aktywne poszukiwanie pracy - rozpoznaje własne umiejętności i predyspozycje zawodowe - wskazuje źródła informacji o potencjalnych pracodawcach - wskazuje instytucje wspomagające proces poszukiwania pracy - sporządza własny życiorys zawodowy 4

5 - wskazuje elementy listu motywacyjnego - wskazuje zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej - planuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej - wskazuje inne przykładowe źródła prawa pracy - rozpoznaje rodzaje umów dotyczących wykonywania pracy - wypełnia prawidłowo umowę o pracę - wskazuje zasady etyki zawodowej - wskazuje warunki, jakie należy spełniać, aby uzyskać status bezrobotnego absolwenta - wskazuje sposoby zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy Ocena dobra: - dopasowuje podmioty występujące na rynku pracy do strony popytu i podaży na tym rynku - wskazuje tok postępowania w procesie aktywnego poszukiwania pracy - analizuje własne umiejętności i predyspozycje zawodowe - identyfikuje zakres posiadanych kwalifikacji zawodowych - wskazuje podstawowe elementy swojej przyszłej pracy zawodowej - analizuje oczekiwania pracodawców na podstawie różnorodnych źródeł informacji - wskazuje lokalne i regionalne instytucje wspomagające poszukiwanie pracy i pośredniczące w nawiązywaniu kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy - wskazuje cel sporządzania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego - przygotowuje list motywacyjny w odpowiedzi na ofertę pracy - wskazuje znaczenie rozmowy kwalifikacyjnej w procesie poszukiwania pracy - przeprowadza inscenizacje rozmowy kwalifikacyjnej - wskazuje zasady zawierania i rozwiązywania umowy o pracę - identyfikuje podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy w świetle uregulowań prawa pracy - analizuje różnice w sytuacji prawnej osób zawierających umowę o pracę i inne umowy o charakterze cywilnoprawnym - wskazuje zasady etycznego postępowania w różnych sytuacjach zawodowych - analizuje prawa i obowiązki bezrobotnego absolwenta - wskazuje wpływ pozostawiania bez pracy na osobę bezrobotną Ocena bardzo dobra: - analizuje zależności między popytem, podażą a wysokością wynagrodzenia na rynku pracy - planuje własne działania związane z aktywnym poszukiwaniem pracy - planuje własny rozwój zawodowy na podstawie dokonanej analizy umiejętności i predyspozycji zawodowych - analizuje sytuację gospodarczą regionu pod względem możliwości zatrudnienia w zawodzie - sporządza ogłoszenie ofertę szukam pracy - modyfikuje treść życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego w zależności od rodzaju pracy - inscenizuje rozmowę telefoniczną z pracodawcą - wskazuje i analizuje zachowania pozytywne i negatywne podczas rozmowy kwalifikacyjnej - wykorzystuje wskazane przepisy prawa pracy do rozwiązywania podstawowych problemów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem pracy - analizuje zasady etyki wybranego przez siebie zawodu planuje własne działania w przypadku kłopotów ze znalezieniem pracy Ocena celująca: - wskazuje i analizuje bieżące wydarzenia na rynku pracy - uzasadnia znaczenie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w odnoszeniu sukcesów na rynku pracy - porównuje plan własnego rozwoju zawodowego z możliwościami na rynku pracy - wskazuje bieżące informacje o sytuacji i prognozach gospodarczych w regionie - modyfikuje własne plany zawodowe na podstawie informacji płynących z rynku pracy - analizuje znaczenie prawidłowo sporządzonych dokumentów: życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego w procesie aktywnego poszukiwania pracy - dostosowuje zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej do konkretnych sytuacji - wskazuje odpowiednie do sytuacji przepisy prawa pracy - analizuje znaczenie zachowań etycznych w różnych sytuacjach zawodowych - analizuje bieżące rozwiązania prawne i instytucje dotyczące bezrobotnego absolwenta 5

6 Część IV. Samozatrudnienie Uczeń potrafi: Ocena dopuszczająca: - interpretuje pojęcia: samozatrudnienie, i działalność gospodarcza - podaje przykłady działalności gospodarczej - rozróżnia rodzaje działalności gospodarczej - podaje przykłady kosztów związanych z uruchamianiem działalności gospodarczej - wskazuje przykładowe sposoby finansowania działalności gospodarczej - wskazuje instytucje, w których dokonuje się rejestracji przedsiębiorstwa osoby fizycznej - interpretuje pojęcie marketing - wskazuje elementy otoczenia marketingowego - wskazuje narzędzia marketingowe - wskazuje podstawowe elementy biznesplanu - wskazuje podstawowy cel sporządzania biznesplanu - interpretuje pojęcie zarządzania - definiuje pojęcie rachunkowości Ocena dostateczna: - wskazuje rodzaje motywów podejmowania działalności gospodarczej - wskazuje czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji o rodzaju i zakresie prowadzenia działalności gospodarczej - wskazuje rodzaje kosztów związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej - odróżnia koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej od kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa - identyfikuje podstawy prawne różnych form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej - podaje przykłady działalności koncesjonowanej - wskazuje cel planowania marketingowego przedsięwzięcia gospodarczego - identyfikuje instrumenty oddziaływania marketingowego przedsiębiorstwa - rozróżnia elementy marketingu mix - wskazuje korzyści wynikające z planowania działalności gospodarczej - wskazuje podstawowe funkcje zarządzania - wskazuje źródła przepisów prawnych w zakresie rachunkowości - wskazuje obowiązki przedsiębiorcy w zakresie rachunkowości Ocena dobra: - analizuje własne predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej - wskazuje skutki decyzji dotyczącej samozatrudnienia - wypracowuje pomysły na prowadzenie małej firmy - analizuje koszty związane z uruchomieniem działalności gospodarczej - wskazuje źródła finansowania działalności gospodarczej - wskazuje warunki niezbędne do uzyskania kredytu bankowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej - analizuje czynniki wpływające na wybór formy organizacyjno-prawnej działalności gospodarczej - wskazuje korzyści i zagrożenia wynikające z prowadzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego - wskazuje procedurę postępowania w celu uruchomienia działalności gospodarczej - rozróżnia dokumenty rejestracyjne - identyfikuje wpływ poszczególnych elementów otoczenia marketingowego na przedsiębiorstwo - wskazuje cel prowadzenia badań marketingowych - projektuje prosty kwestionariusz ankietowy - uzasadnia konieczność planowania marketingowego - uzasadnia celowość sporządzania biznesplanu - analizuje elementy prostego biznesplanu - wskazuje cechy i umiejętności dobrego menadżera 6

7 - uzasadnia konieczność prowadzenia rachunkowości przez podmioty gospodarcze - rozróżnia formy opodatkowania przedsiębiorstw osoby fizycznej - wypełnia fakturę VAT Ocena bardzo dobra: - analizuje korzyści i zagrożenia prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek - rozpoznaje własne uwarunkowania podjęcia decyzji o rodzaju i zakresie działalności gospodarczej - wskazuje instytucje w regionie wspierające uruchamianie i rozwój małych firm - analizuje możliwości skorzystania z leasingu - analizuje własne predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki lub przedsiębiorstwa jednoosobowego - wskazuje lokalne instytucje związane z rejestracją działalności gospodarczej - dobiera dokumenty rejestracyjne do właściwej instytucji rejestrującej działalność gospodarczą - wypełnia wybrane dokumenty związane z rejestracją działalności gospodarczej - analizuje otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa - przeprowadza proste badania marketingowe oraz prezentuje ich wyniki - analizuje znaczenie planowania w działalności przedsiębiorcy - wskazuje rolę zarządzania w przetrwaniu firmy na rynku i jej rozwoju - dokonuje ewidencji przykładowych zdarzeń gospodarczych w księdze przychodów i rozchodów Ocena celująca: - analizuje motywy podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek - przeprowadza analizę lokalnego rynku w celu weryfikacji pomysłów na działalność gospodarczą - analizuje możliwości skorzystania z różnych źródeł finansowania działalności gospodarczej na lokalnym rynku - porównuje warunki prowadzenia działalności gospodarczej w formie przedsiębiorstwa jednoosobowego z innymi formami organizacyjno-prawnymi - przygotowuje i wypełnia komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przedsiębiorstwa jednoosobowego - analizuje wyniki przeprowadzonych badań marketingowych - sporządza plan marketingowy dla wybranej działalności gospodarczej - sporządza i prezentuje biznesplan prostej działalności gospodarczej - analizuje role poszczególnych funkcji zarządzania w procesie decyzyjnym menadżera - analizuje sposoby zarządzania w przedsiębiorstwach, które funkcjonują na rynku - wskazuje czynniki wpływające na wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej - dokonuje analizy ewidencji zdarzeń w księdze przychodów i rozchodów 7

8 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 8

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo