Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS /02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich osiągnięć w odniesieniu do wymagań edukacyjnych zawartych w podstawie programowej i programie nauczania. 2. Dostarczanie uczniom, rodzicom oraz nauczającemu informacji o postępach w uczeniu się, jak też o problemach związanych z przyswajaniem wiedzy, nabywaniem umiejętności i kształtowaniem postaw. 3. Uzyskanie informacji zwrotnej dla nauczyciela w celu doskonalenia jakości pracy edukacyjnej. II. PRZEDMIOT OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Postęp w zakresie kształtowania postawy przedsiębiorczej. 2. Stopień opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu obowiązującego programu. 3. Korzystania z różnych źródeł informacji. 4. Aktywność na lekcji. 5. Posługiwanie się fachowym językiem ekonomicznym. 6. Umiejętność pracy w zespole. 7. Trafna samoocena i autoprezentacja. 8. Opracowanie projektów, wykonywanie ćwiczeń inscenizacyjnych. 9. Posługiwanie się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi gospodarkę. 10. Umiejętność posługiwania się danymi statystycznymi oraz odczytywanie i interpretacja wskaźników ekonomicznych 11. Umiejętność sporządzania podstawowej dokumentacji dla potrzeb poszukiwania pracy. III. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIE 1. Wypowiedzi ustne - kilkuzdaniowe wypowiedzi z bieżących lekcji - pełna wypowiedź z poznanego zakresu materiału - dłuższe wypowiedzi powtórzeniowe - referaty 2. Wypowiedzi pisemne - odpowiedź na pytania - rozwiązanie zadań - wykonanie ćwiczeń

2 3. Zadania praktyczne. 4. Różne przejawy aktywności intelektualnej, w tym rozumienie tekstów i instrukcji, uczestniczenie w dyskusjach, praca indywidualna i w zespole 5. Umiejętność gromadzenia i selekcji informacji z różnych źródeł, w tym z Internetu i oprogramowania komputerowego. 6. Umiejętności komunikacyjne, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych. IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE - OGÓLNE: 1. Na ocenę dostateczną (poziom podstawowy) uczeń powinien: znać podstawowe pojęcia z zakresu przedmiotu, brać udział w pracach nad projektem, uczestniczyć w ćwiczeniach ogólnoklasowych i zadaniach grupowych, znać podstawowe zagadnienia rynku pracy, umieć redagować podstawowe dokumenty potrzebne przy aktywnym poszukiwaniu pracy, 2. Na ocenę wyższą niż dostateczną (poziom ponadpodstawowy) uczeń powinien: posiadać wiedzę i umiejętności na ocenę dostateczną, umieć wykorzystywać informacje zawarte w materiałach i notatkach zebranych na lekcjach oraz w pracach w grupach i elastycznie łączyć je z pojęciami z przedmiotu, uczestniczyć i wykazywać co najmniej umiarkowaną aktywność na ćwiczeniach, znać zasady i sposoby aktywnego poszukiwania pracy, potrafić interpretować i uzasadniać zagadnienia wskazane w wymaganiach rozwiązywać przykłady dotyczące zagadnień wymienionych w wymaganiach umieć redagować w sposób poprawny dokumenty potrzebne przy aktywnym poszukiwaniu pracy, znać warunki przystąpienia Polski do UE. W procesie tworzenia i wdrażania PSO ewaluacja pozwala nauczycielowi na zebranie informacji czy przyjęte kryteria oceniania funkcjonują we właściwy sposób i czy nie są tylko mrzonką twórcy systemu oderwaną od rzeczywistości oraz oczekiwań uczniów, rodziców i wymagań stawianych przez WSO. Ponadto pozwala dokonywać zmian w celu poprawiania efektywności i jakości systemu oceniania.

3 Kryteria oceniania na poszczególne stopnie PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DKOS /02 1. Człowiek istota ekonomiczna - wyjaśnia pojęcie potrzeby, kosztu alternatywnego, zasobów, przedsiębiorczości - określa motywy aktywności człowieka - charakteryzuje swoje zasoby - wymienia czynniki produkcji - rozróżnia czynniki produkcji - wyznacza swoje cele - dokonuje trafnej samooceny - charakteryzuje potrzeby - wyznacza koszt alternatywny podejmowanych decyzji - charakteryzuje czynniki produkcji - analizuje czynniki sprzyjające realizacji celów - interpretuje krzywą możliwości produkcyjnych - hierarchizuje potrzeby Bardzo dobry - wykorzystuje piramidę Maslowa do analizy potrzeb człowieka - dobiera czynniki produkcji wykorzystywane do produkcji określonych dóbr 2. Gospodarka rynkowa - definiuje pojęcie systemu ekonomicznego - wymienia systemy ekonomiczne - wymienia filary wolnej przedsiębiorczości - wymienia zasadnicze cechy gospodarki rynkowej i centralnie planowanej - wyjaśnia przyczyny transformacji ustrojowej - określa korzyści i wymagania, jakie stwarza gospodarka rynkowa - ocenia system gospodarki rynkowej i centralnie planowanej - wyjaśnia wpływ filarów wolnej przedsiębiorczości na gospodarkę rynkową - wyjaśnia jaki wpływ na efektywność gospodarowania ma system ekonomiczny

4 Bardzo dobry - ocenia korzyści i koszty transformacji ustrojowej - porównuje systemy ekonomiczne wybranych krajów 3. Rynek popyt, podaż i cena - definiuje pojęcia: rynek, popyt, podaż, cena, dobra substytucyjne, komplementarne - wymienia czynniki wpływające na podaż, popyt, cenę - wymienia rodzaje rynków - rozróżnia struktury rynkowe - wyjaśnia prawo popytu i podaży - wykreśla krzywą popytu i podaży - opisuje mechanizm ustalania ceny - charakteryzuje struktury rynkowe - wyjaśnia pojęcie elastyczności cenowej podaży i popytu - wyznacza punkt równowagi rynkowej - analizuje konsekwencje braku równowagi na rynku - wyjaśnia pojęcie użyteczności krańcowej - ocenia struktury rynkowe - oblicza i określa elastyczność cenową popytu i podaży - uzasadnia konieczność wspierania konkurencji i walki z monopolem 4. Budżet domowy: - określa pojęcie budżetu domowego - wymienia źródła dochodów i wydatków budżetu domowego - wyjaśnia pojęcie deficytu - uzasadnia potrzebę planowania budżetu domowego - klasyfikuje dochody i wydatki budżetu domowego - analizuje strukturę wydatków gospodarstw domowych - analizuje sposoby likwidacji deficytu budżetu domowego - charakteryzuje wydatki budżetu domowego - zaplanuje budżet domowy - wskaże związek między wysokością dochodów a strukturą wydatków - analizuje prawo Engla - ocenia budżet domowy

5 5. Konsument i jego prawa - definiuje pojęcie konsumenta, reklamy, reklamacji, rękojmi - wymienia prawa konsumenta - wymienia warunki udanych zakupów - wskazuje funkcje reklamy - wyjaśnia rolę konsumenta na rynku - uzasadnia potrzebę ochrony konsumenta - charakteryzuje funkcje reklamy - wyjaśnia jak należy korzystać z reklamy - rozróżnia strategie reklamowe - wyjaśnia prawa konsumenta - charakteryzuje działalność instytucji chroniących konsumenta - wskazuje procedury związane z egzekwowaniem praw konsumenckich - analizuje zachowania konsumentów w sytuacjach konfliktowych - stosuje podstawowe zasady negocjacji - ocenia reklamy 6. Oszczędności, kredyty, inwestycje - wyjaśnia znaczenie oszczędzania - wymienia formy oszczędzania i inwestowania - wyjaśnia pojęcie kredytu - wymienia wady i zalety kredytu - określa tryb przyznawania kredytu - wymienia rodzaje kredytów - określa pojęcie procentu składanego - obliczy dochód z lokaty - sklasyfikuje kredyty wg różnych kryteriów - porówna oferty lokat - oszacuje koszty kredytu - porówna oferty kredytowe - sklasyfikuje sposoby zabezpieczenia zwrotności kredytów - zanalizuje sposoby badania sytuacji finansowej kredytobiorcy - ocenia wpływ kredytu na funkcjonowanie firmy

6 - oszacuje zysk i ryzyko planowanej inwestycji 7. Ubezpieczenia - wyjaśnia sens ekonomiczny ubezpieczeń - wymienia rodzaje ubezpieczeń - zna filary ubezpieczeń emerytalnych - sklasyfikuje ubezpieczenia - wyjaśni funkcjonowanie systemy ubezpieczeń emerytalnych w Polsce - uzasadni konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje warunki życia na emeryturze - ocenić korzyści różnych rodzajów ubezpieczeń - zanalizuje oferty ubezpieczenia emerytalnego - scharakteryzuje zasady ubezpieczeń społecznych - oceni oferty firm ubezpieczeniowych - dokona wyboru optymalnej dla siebie formy ubezpieczenia 8. Giełda papierów wartościowych - zdefiniuje pojęcie giełdy, akcji, obligacji - wymieni rodzaje giełd - wyjaśni pojęcie rynku pierwotnego i wtórnego - wymieni rodzaje akcji - scharakteryzuje rodzaje giełd - określi znaczenie giełd w gospodarce rynkowej - scharakteryzuje rodzaje akcji - wyjaśni rolę maklera giełdowego - określi zasady inwestowania na giełdzie - odczytać informacje zawarte w cedule giełdowej - wyjaśni potrzebę ryzyka w działalności gospodarczej - scharakteryzuje indeksy giełdowe - przeprowadzi analizę zysku i ryzyka związanego z inwestowaniem na giełdzie 9. Przedsiębiorstwo w gospodarce - definiuje pojęcie działalności gospodarczej, przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy - wymienia formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i źródła finansowania

7 - określa cechy małych i średnich przedsiębiorstw - definiuje pojęcie etyki w biznesie - określa cechy wspólne przedsiębiorstw - charakteryzuje formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw i źródła finansowania - omawia wady i zalety małych i średnich przedsiębiorstw - podaje przykłady etycznego postępowania w biznesie - wskazuje przyczyny niepowodzeń małych i średnich firm - rozróżnia różne cechy form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw - charakteryzuje źródła finansowania przedsiębiorstw - omawia przykłady zachowań nieetycznych w stosunkach: przedsiębiorstwo-państwo, samorząd terytorialny, dostawcy, odbiorcy, pracownicy - uzasadnia od czego zależy wybór formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstw - dobiera formy organizacyjno-prawne do prowadzenia wybranych działalności 10. Organizacja i zarządzanie firmą - zdefiniuje pojęcie organizacji pracy, zarządzania - określi cele właściwej organizacji pracy - określi zasady organizacji pracy zespołu - wymieni funkcje zarządzania - wskaże style kierowania - omówi podstawowe zasady pracy w zespole - wyjaśni rolę kierownika grupy - rozróżni style kierowania - wskaże rolę informacji w zarządzaniu - wyjaśni funkcje zarządzania - uzasadni znaczenie pracy grupowej dla prawidłowego funkcjonowania firmy - dobierze styl kierowania w firmie - scharakteryzuje przepływ informacji w firmie - uzasadni potrzebę bycia odpowiedzialnym za przyjęte zadania - dokona oceny efektywności różnych stylów zarządzania 11. Gospodarowanie w firmie - wyjaśni pojęcia: koszt, produkcja, wydajność, utarg, zysk - wymieni klasyfikację kosztów

8 - wymieni składniki majątku firmy - wskaże podstawowe rozliczenia firmy - określa wpływ zmian wielkości produkcji na kształtowanie się kosztów - rozróżnia składniki majątku firmy - wskazuje dokumenty podatkowe i ZUS-owskie jakie powinna prowadzić firma - określa zasady rozliczeń finansowych firmy - obliczy wynik finansowy firmy na podstawie prostych przykładów - sporządzi prosty bilans - zanalizuje czynniki wpływające na wydajność pracy - scharakteryzuje formy opodatkowania firm - sklasyfikuje koszty - dokona analizy rentowności - zinterpretuje krzywą kosztów przeciętnych i krańcowych 12. Jak założyć firmę? - wymienia etapy uruchomiania działalności gospodarczej - definiuje pojęcie biznesplanu - określa funkcje biznesplanu - wymienia elementy biznesplanu - omówi procedurę uruchomiania działalności gospodarczej - motywuje potrzebę sporządzania biznesplanu - wskaże instytucje wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa - charakteryzuje poszczególne elementy biznesplanu - określi dokumenty niezbędne przy rejestracji firmy - znajdzie w internecie informacje o instytucjach wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa - uzasadni decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej - sporządzi prosty biznesplan - dokona analizy opłacalności prostego przedsięwzięcia gospodarczego 13. Rynek pracy - zdefiniuje pojęcie rynku pracy, popytu, podaży - wymieni czynniki wpływające na popyt na pracę i podaż pracy - zna podstawowe prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy - wymieni formy zatrudnienia

9 - opracuje własne CV i list motywacyjny - wskaże przyczyny rozwiązania umowy o pracę - omówi specyfikę lokalnego rynku pracy - scharakteryzuje rodzaje umów z pracodawcą - dokona autoprezentacji - określi podstawowe zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy - zna zasady przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej - rozumie konieczność planowania własnej kariery zawodowej - wskaże źródła informacji dotyczących rynku pracy - planuje swoją drogę edukacyjną i zawodową - omówi czynniki wpływające na popyt na pracę oraz wpływające na podaż pracy - diagnozuje możliwości i warunki podejmowania pracy w UE - oceni różne formy zatrudnienia - uzasadni swój wybór drogi edukacyjnej i zawodowej 14. Bezrobocie - wyjaśni pojęcie bezrobocia - wymieni rodzaje bezrobocia - wymieni przyczyny i skutki bezrobocia - zna metody aktywnego poszukiwania pracy - scharakteryzuje rodzaje bezrobocia - wskaże formy pomocy osobom bezrobotnym - określi instytucje wspierające osoby poszukujące pracy i pozostające bez pracy - wskaże w jaki sposób osoby bezrobotne mogą ubiegać się o pomoc - opisze konsekwencje pozostawania bez pracy - wymieni metody przeciwdziałania bezrobociu - obliczy i zinterpretuje stopę bezrobocia - zaplanuje osobistą aktywność w celu przeciwdziałaniu własnemu bezrobociu 15. Rola państwa - wymieni cele państwa w gospodarce - wymieni funkcje państwa

10 - przedstawi poglądy liberałów, etatystów i eurokratów na rolę państwa w gospodarce - omówi rolę państwa w warunkach gospodarki rynkowej - wskaże ograniczenia i możliwości realizacji celów państwa - określi zakres ingerencji państwa w losy człowieka - uzasadnia pozytywne i negatywne konsekwencje wpływania państwa na gospodarkę 16. Dobrobyt - wyjaśni pojęcie dobrobytu - wymieni podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego - wymieni czynniki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu - omówi obieg okrężny w gospodarce - scharakteryzuje mierniki wzrostu gospodarczego: PKB, PNB, PNN - porówna ich wartości dla różnych państw - wyjaśni różnicę między dochodem realnym i nominalnym - oceni wzrost gospodarczy w wybranych krajach - rozróżni PKB i PNB - zna różnicę między dochodem narodowym per capita obliczonym wg kursu walutowego a wyznaczonym przy wykorzystaniu parytetu 17. Pieniądz i instytucje finansowe - wyjaśni pojęcie pieniądza - rozróżnia formy pieniądza - wymienia cechy i funkcje pieniądza - definiuje pojęcie inflacji - wymienia rodzaje inflacji - wymienia rodzaje banków w polskim systemie bankowym - opisuje cechy i funkcje pieniądza - wyjaśnia wpływ inflacji na gospodarkę - charakteryzuje system bankowy w Polsce - rozróżnia bankowe i niebankowe instytucje finansowe - wyjaśnia na czym polega kreacja pieniądza - opisze i rozpozna narzędzia polityki monetarnej państwa - objaśni formy pieniądza

11 - analizuje skutki inflacji - rozumie wpływ polityki monetarnej na życie gospodarcze kraju - omówi znaczenie wprowadzenia euro 18. Budżet i polityka gospodarcza - określi pojęcie budżetu państwa, deficytu budżetowego, długu publicznego - podaje przykłady dochodów i wydatków budżetu państwa - definiuje pojęcie podatków - wymienia rodzaje podatków - określa źródła dochodów i wydatków budżetu państwa - określa źródła dochodów i wydatków budżetów samorządu terytorialnego - wskazuje źródła pokrycia deficytu budżetu państwa - rozumie wpływ polityki fiskalnej na życie gospodarcze kraju - wie jak ubiegać się o fundusze strukturalne UE 19. Gospodarka globalna - zdefiniować pojęcie handlu zagranicznego, importu, eksportu, globalizacji - wymieni korzyści wynikające z handlu zagranicznego - określi korzyści integracji gospodarczej - określi sposoby oddziaływania państwa na handel zagraniczny - wyjaśni cechy rynku wewnętrznego UE - omówi korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji - omówi wpływ międzynarodowych organizacji gospodarczych na rozwój handlu - scharakteryzuje międzynarodowe instytucje finansowe - wyjaśni korzyści i zagrożenia wynikające ze współpracy międzynarodowej - rozróżni przewagę komparatywną od absolutnej - zanalizuje bilans handlowy

12 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie jest w stanie wykonać elementarnych zadań o niewielkim stopniu trudności, tj. - nie zapamiętał nawet podstawowych pojęć i klasyfikacji - nie odróżnia podstawowych pojęć - posiada duże braki wiedzy - nie rokuje ich usunięcia nawet przy pomocy nauczyciela - braki uniemożliwiają edukację na wyższym poziomie Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza wymagania na ocenę bardzo dobrą - posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego - samodzielnie zdobywa potrzebne wiadomości - systematycznie wzbogaca swoją wiedzę korzystając z różnych źródeł informacji - proponuje rozwiązania problemów teoretycznych i praktycznych - odnosi sukcesy w konkursach, olimpiadach, w których wymagana jest wiedza i umiejętności z przedmiotu

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych ZAWÓD - Technik handlowiec symbol 522305 PRZEDMIOT - Symulacyjna firma handlowa PROPOZYCJE POMIARU

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa a program nauczania

Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa a program nauczania Podstawa programowa przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce a program nauczania Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Treści z podstawy programowej przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach

Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, INFORMATYKI I FINANSÓW STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Konsekwencje wprowadzenia euro dla zarządzania ryzykiem walutowym

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły

Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły JOLANTA MISZTAL Analiza wyników egzaminów zewętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły Podejmowane w polskim systemie oświaty przedsięwzięcia w zakresie ewaluacji i oceny

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018

WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 RADA MINISTRÓW WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA NA LATA 2015 2018 Warszawa, kwiecień 2015 r. Wstęp Przyjęcie wieloletniej perspektywy planowania budżetowego sprzyja przejrzystości i racjonalności polityki

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ 751204 TYP SZKOŁY: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania w systemie 4-tygodniowych kursów Nr programu 751204/741[02]/SZ,LZ/MEN/2000.12.05/KL/2012 1. TYP

Bardziej szczegółowo

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 1 E W A B O Ń C Z A K K U C H A R C Z Y K K R Z Y S Z T O F H E R B S T K R Z Y S Z T O F C H M U R A JAK WŁADZE LOKALNE MOGĄ WSPIERAĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ FUNDACJA INICJATYW SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH POLSKA

Bardziej szczegółowo