PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU"

Transkrypt

1 PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

2 OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży, oglądamy reklamy, niektórzy z nas zakładają i prowadzą własne przedsiębiorstwo, inni szukają pracy, jeszcze inni inwestują na Giełdzie Papierów Wartościowych. Z uwagi na to, że wymienione dziedziny życia są bardzo ważne, obowiązkiem szkoły jest rozwijanie u uczniów umiejętności niezbędnych do radzenia sobie w opisanych sytuacjach. Zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego na IV etapie edukacyjnym jednym z głównych zadań stawianych przed liceami ogólnokształcącymi, liceami profilowanymi oraz technikami jest kształtowanie u uczniów umiejętności praktycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz przygotowanie ich do dorosłego życia i podjęcia pracy zawodowej. Dlatego przedmiot podstawy przedsiębiorczości jest niezwykle istotny jego głównym celem jest wdrożenie młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym. Łączy on wszystkie aspekty codziennego życia, daje podstawy teoretyczne do zrozumienia zjawisk ekonomicznych, rozwija umiejętności konieczne do realizacji takich zadań, jak prowadzenie przedsiębiorstwa, poszukiwanie pracy, korzystanie z usług bankowych, inwestowanie pieniędzy, a także uwrażliwia na problemy etyczne związane z tą sferą. Zatem aktywność ucznia powinna przejawiać się w wielu aspektach zdobywa on wiedzę merytoryczną, nabywa umiejętności, kształci przedsiębiorcze zachowania oraz uczy się świadomego i planowanego działania. Dobrze jest, kiedy w procesie nauczania przekazywane wiadomości obrazowane są rzeczywistymi przykładami z życia codziennego pozwala to w łatwy sposób przenieść treści teoretyczne na otaczającą rzeczywistość i dostrzec powiązania teorii z praktyką, a także umożliwia łatwiejsze zapamiętywanie i kojarzenie faktów. Istotne jest również, aby młodzież, zdobywając i poszerzając wiedzę z zakresu podstaw przedsiębiorczości, mogła korzystać z doświadczeń osób z najbliższego otoczenia oraz informacji dostępnych na co dzień w środkach masowego przekazu. Koncepcja programu Prezentowany program nauczania składa się z dziewięciu działów tematycznych, zgodnych z treścią podręcznika Przedsiębiorczość na czasie autorstwa Katarzyny Garbacik i Magdaleny Żmiejko: Dział 1: Obserwuję gospodarkę rynkową Dział 2: Żyję w gospodarstwie domowym Dział 3 Jestem pracownikiem Dział 4: Zakładam przedsiębiorstwo Dział 5: Zarządzam przedsiębiorstwem Dział 6: Jestem etyczny Dział 7: Widzę problemy ekonomiczne państwa Dział 8: Dostrzegam światowe tendencje gospodarcze Dział 9: Sprawdzam się w działaniu 2

3 Kolejność działów jest nieprzypadkowa. W pierwszym uczeń uzyskuje podstawową wiedzę ekonomiczną, zapoznaje się z terminologią, a jednocześnie ma możliwość całościowego spojrzenia na gospodarkę. Poruszone zostają zagadnienia związane z historią i formami pieniądza, systemem bankowym, obiegiem okrężnym w gospodarce oraz tematyka dotycząca funkcjonowania rynku, czyli zjawisk popytu i podaży oraz równowagi rynkowej. W dziale drugim omawiane są zagadnienia dotyczące funkcjonowania gospodarstwa domowego jako otoczenia najbliższego młodemu człowiekowi. Młodzież uczy się rozpoznawania i klasyfikowania własnych potrzeb oraz zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące planowania budżetu domowego i korzystania z usług bankowych, uświadamia sobie korzyści i ryzyko związane z inwestowaniem pieniędzy w walory materialne (złoto, nieruchomości, dzieła sztuki), na giełdzie papierów wartościowych, w funduszach inwestycyjnych i na rynku walutowym. Uczniowie poznają również zasady rozliczania podatku od dochodów osobistych (PIT), prawa przysługujące konsumentowi, a także wybrane zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń, w tym również ubezpieczeń emerytalnych, które w ostatnim czasie budzą wiele kontrowersji i wywołują społeczne dyskusje. W dziale trzecim młodzież wychodzi poza gospodarstwo domowe. Zostaje postawiona w sytuacji poszukiwania pracy przygotowuje dokumenty aplikacyjne oraz uczestniczy w rozmowie kwalifikacyjnej. Poznaje zagadnienia związane z autoprezentacją oraz komunikacją interpersonalną. Co istotne uzyskuje również pewną wiedzę z zakresu prawa pracy. Dział czwarty dotyczy zasad zakładania i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa w jego najprostszej formie: jednoosobowej działalności gospodarczej. Uczniowie zdobywają wiedzę o podstawowych dokumentach finansowych, rozważają zagadnienia opłacalności prowadzenia działalności gospodarczej, zaznajamiają się z podstawami działalności marketingowej oraz poznają różnorodność form organizacyjnoprawnych, których funkcjonowanie dopuszcza polskie prawo. Dział piąty obejmuje zagadnienia związane z kierowaniem zespołem ludzi, umiejętnościami menedżerskimi, negocjacjami oraz współpracą w zespole. Dział szósty pokazuje etyczne aspekty działalności w trzech płaszczyznach: ja, firma, państwo. Uwrażliwia młodzież na problem braku uczciwości w biznesie i tego konsekwencje. Duży nacisk kładziony jest na zjawisko mobbingu i sposoby obrony przed nim. Wspomniane są również zagadnienia związane z formami korupcji i jej skutkami dla obywatela, przedsiębiorstwa i państwa. Dział siódmy dotyczy problemów makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem bezrobocia i inflacji oraz metod przeciwdziałania tym zjawiskom. Ponownie jest poruszone zagadnienie obiegu okrężnego i pokazane, jakie konsekwencje dla gospodarki może mieć zaburzenie (zerwanie) strumienia pieniężnego oraz strumienia dóbr i usług. Młodzież nabywa wiedzę o roli państwa w gospodarce, budżecie państwa oraz rozwoju gospodarczym i miernikach ekonomicznych. Dział ósmy daje podstawy do charakteryzowania systemów ekonomicznych, przybliża problemy globalizacji gospodarki oraz zagadnienie handlu międzynarodowego. Dział dziewiąty przygotowuje uczniów do realizacji projektu dydaktycznego, którego celem jest podsumowanie wiadomości i umiejętności zdobytych w toku nauki. Może być on realizowany przez nauczyciela w dowolnym momencie pracy dydaktycznej z uczniami, np. po zakończeniu działu, z którego wiadomości uczniowie mogą wykorzystać, rozwiązując postawiony problem, lub pod koniec roku w celu powtórzenia i utrwalenia treści programowych. 3

4 PODSTAWA PROGRAMOWA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz.U. 2009, nr 4, poz. 17 Zgodnie z założeniami reformy podstawa programowa bardzo precyzyjnie określa zakres wiedzy i umiejętności, które powinien nabyć uczeń o przeciętnych uzdolnieniach na każdym etapie kształcenia. Jednocześnie wprowadza się nauczanie liniowe, zatem każdy poprzedni etap edukacyjny staje się podbudową dla realizacji materiału na kolejnym etapie. Zagadnienia związane z przedsiębiorczością pojawiają się już na III etapie edukacyjnym (w gimnazjum) na zajęciach WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE: Cele kształcenia wymagania ogólne VI. Rozumienie zasad gospodarki rynkowej Uczeń rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym; analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Praca i przedsiębiorczość. 1) wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspokajaniu potrzeb ekonomicznych; 2) przedstawia cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego; bierze udział w przedsięwzięciach społecznych, które pozwalają je rozwinąć; 3) stosuje w praktyce podstawowe zasady organizacji pracy (ustalenie celu, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów). 2. Gospodarka rynkowa. 1) przedstawia podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki między nimi; 2) podaje przykłady racjonalnego i nieracjonalnego gospodarowania; stosuje zasady racjonalnego gospodarowania w odniesieniu do własnych zasobów (np. czasu, pieniędzy); 3) charakteryzuje gospodarkę rynkową (prywatna własność, swoboda gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość); 4) wyjaśnia działanie prawa podaży i popytu oraz ceny jako regulatora rynku; analizuje rynek wybranego produktu i wybranej usługi. 3. Gospodarstwo domowe. 1) wyjaśnia na przykładach, jak funkcjonuje gospodarstwo domowe; 2) wymienia główne dochody i wydatki gospodarstwa domowego; układa jego budżet; 3) przygotowuje budżet konkretnego przedsięwzięcia z życia ucznia, klasy, szkoły; rozważa wydatki i źródła ich finansowania; 4) wyjaśnia, jakie prawa mają konsumenci i jak mogą ich dochodzić. 4

5 4. Pieniądz i banki. 1) przedstawia na przykładach funkcje i formy pieniądza w gospodarce rynkowej; 2) wyjaśnia, czym zajmują się: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych; 3) wyszukuje i zestawia ze sobą oferty różnych banków (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); wyjaśnia, na czym polega oszczędzanie i inwestowanie. 5. Gospodarka w skali państwa. 1) wyjaśnia terminy: produkt krajowy brutto, wzrost gospodarczy, inflacja, recesja; interpretuje dane statystyczne na ten temat; 2) wymienia najważniejsze dochody i wydatki państwa; wyjaśnia, co to jest budżet państwa; 3) przedstawia główne rodzaje podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) i oblicza wysokość podatku PIT na podstawie konkretnych danych. 6. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza. 1) wyjaśnia, na czym polega prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej; 2) wyjaśnia, jak działa przedsiębiorstwo, i oblicza na prostym przykładzie przychód, koszty, dochód i zysk; 3) wskazuje główne elementy działań marketingowych (produkt, cena, miejsce, promocja) i wyjaśnia na przykładach ich znaczenie dla przedsiębiorstwa i konsumentów; 4) przedstawia główne prawa i obowiązki pracownika; wyjaśnia, czemu służą ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. 7. Wybór szkoły i zawodu. 1) planuje dalszą edukację (w tym wybór szkoły ponadgimnazjalnej), uwzględniając własne preferencje i predyspozycje; 2) wyszukuje informacje o możliwościach zatrudnienia na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy (urzędy pracy, ogłoszenia, Internet); 3) sporządza życiorys i list motywacyjny; 4) wskazuje główne przyczyny bezrobocia w swojej miejscowości, regionie i Polsce; ocenia jego skutki. 8. Etyka w życiu gospodarczym. 1) przedstawia zasady etyczne, którymi powinni się kierować pracownicy i pracodawcy; wyjaśnia, na czym polega społeczna odpowiedzialność biznesu; 2) podaje przykłady zjawisk z szarej strefy w gospodarce i poddaje je ocenie; 3) wyjaśnia mechanizm korupcji i ocenia skutki tego zjawiska dla gospodarki. Opanowanie zagadnień i umiejętności z przedstawionego zakresu umożliwia na IV etapie kształcenia, w szkole ponadgimnazjalnej, realizację przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: Cele kształcenia wymagania ogólne I. Komunikacja i podejmowanie decyzji Uczeń wykorzystuje formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej; podejmuje decyzje i ocenia ich skutki, zarówno pozytywne, jak i negatywne. 5

6 II. Gospodarka i przedsiębiorstwo Uczeń wyjaśnia zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa i sporządza prosty biznesplan; charakteryzuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki i instytucji rynkowych oraz rolę państwa w gospodarce; analizuje aktualne zmiany i tendencje w gospodarce świata i Polski; rozróżnia i porównuje formy inwestowania i wynikające z nich ryzyko. III. Planowanie i kariera zawodowa Uczeń opisuje mocne strony swojej osobowości; analizuje dostępność rynku pracy w odniesieniu do własnych kompetencji i planów zawodowych. IV. Zasady etyczne Uczeń wyjaśnia zasady etyczne w biznesie i w relacjach pracownik pracodawca; potrafi ocenić zachowania pod względem etycznym. Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Człowiek przedsiębiorczy. 1) przedstawia cechy, jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza; 2) rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej; 3) rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej; 4) charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania; 5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie; 6) analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła sukces w życiu zawodowym; 7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia skutki własnych działań; 8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska; 9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu, pracownika, konsumenta; 10) zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży; przedstawia zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową; 11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów. 2. Rynek cechy i funkcje. 1) charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przykładów z różnych dziedzin; 2) rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki; 3) wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków; 4) wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej; 5) omawia transformację gospodarki Polski po 1989 r.; 6) charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż; 7) wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach. 6

7 3. Instytucje rynkowe. 1) rozróżnia formy i funkcje pieniądza; 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne, giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne; 3) oblicza procent od kredytu i lokaty bankowej, ocenia możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie; 4) wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie; 5) wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych; 6) wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich wagę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie; 7) rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania; 8) oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie; 9) charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą aktywnością zawodową a wysokością emerytury; 10) analizuje oferty banków, funduszy inwestycyjnych, firm ubezpieczeniowych i funduszy emerytalnych. 4. Państwo, gospodarka. 1) wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa; 2) opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego; 3) przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę; 4) wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa; 5) wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę; 6) charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej; 7) identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji; 8) wyjaśnia wpływ kursu waluty na gospodarkę i handel zagraniczny; 9) charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce; 10) wyszukuje informacje o aktualnych tendencjach i zmianach w gospodarce świata i Polski; 11) wskazuje największe centra finansowe i gospodarcze na świecie; 12) ocenia wpływ globalizacji na gospodarkę świata i Polski oraz podaje przykłady oddziaływania globalizacji na poziom życia i model konsumpcji. 5. Przedsiębiorstwo. 1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo; 2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji; 3) sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie; 4) rozróżnia podstawowe formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstwa; 5) opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa; 6) omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i wykonawcy; omawia cechy dobrego kierownika zespołu; 7) identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, szczególnie w drodze negocjacji; 8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji; 9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym; 10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa. 7

8 6. Rynek pracy. 1) omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem; 2) wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka; 3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim; 4) wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje; 5) rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy Kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy; 6) sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy; przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych; 7) charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto; wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych; 8) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania mu. Szczegółowe zasady oceniania z przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w roku szkolnym 2014/2015 Ocena dopuszczająca Uczeń powinien: - zapamiętać wiadomości konieczne do elementarnej orientacji w treściach danego działu tematycznego i z pomocą nauczyciela umieć je odtworzyć, - z pomocą nauczyciela umieć wykonać polecenia, - z pomocą nauczyciela rozpoznawać, klasyfikować i nazywać poznane pojęcia, zjawiska, procesy - współpracować w zespole w trakcie wykonywania zadań - prowadzić zeszyt przedmiotowy Ocena dostateczna Uczeń powinien: - rozumieć polecenia i instrukcje - zapamiętać podstawowe wiadomości dla danego działu tematycznego i samodzielnie je interpretować - rozumieć podstawowe omawiane zagadnienia - umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce - aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych - prowadzić zeszyt przedmiotowy Ocena dobra Uczeń powinien: 8

9 - rozumieć polecenia i instrukcje - znać omawianą na zajęciach problematykę na poziomie rozszerzonym oraz w spójny i logiczny sposób ją prezentować - rozumieć omawiane treści i umieć je wyjaśnić - uogólniać i formułować wnioski - zajmować stanowisko w kwestiach spornych i bronić swoich poglądów na forum klasy - umieć wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce - aktywnie uczestniczyć w pracach i zadaniach zespołowych - prowadzić zeszyt przedmiotowy Ocena bardzo dobra Uczeń powinien wypełniać wszystkie wymagania na ocenę dobrą oraz: - posiadać wiadomości na poziomie treści dopełniających - wykazywać zainteresowanie przedmiotem oraz literaturą dotyczącą omawianych treści - umieć samodzielnie poszukiwać informacji oraz je selekcjonować - właściwie interpretować nowe sytuacje i zjawiska, w sposób twórczy rozwiązać problemy - podejmować decyzję, negocjować stanowisko, osiągać kompromis - kierować pracą zespołu rówieśników - uczestniczyć w konkursach i olimpiadach i osiągać wyniki na poziomie szkolnym Ocena celująca Uczeń powinien wypełniać wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz: - wykazywać szczególne zainteresowanie przedmiotem - uczestniczyć w konkursach i olimpiadach i uzyskiwać wyniki wychodzące poza poziom szkolny - podejmować się wykonywania zadań dodatkowych, znacznie wykraczających poza podstawę programową 9

10 TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli jak ułatwić handel Obieg okrężny czyli teatr gospodarki historia pieniądza początki bankowości współczesny system bankowy bank centralny i jego rola polityka pieniężna pojęcie pieniądza funkcje pieniądza cechy pieniądza formy pieniądza podmioty gospodarki: gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo obieg okrężny w gospodarce: strumień pieniądza, strumień dóbr i usług podział rynku ze względu na różne kryteria rynek i jego rodzaje: rynek czynników produkcji, pracy, dóbr i usług dobra i usługi zasoby i ich klasyfikacja Dział 1: Obserwuję gospodarkę rynkową definiuje pojęcia: barter, bank, bank centralny, stopa procentowa, stopa rezerw obowiązkowych, operacje otwartego rynku rozumie przyczyny powstania banków zna rolę banku centralnego w gospodarce potrafi opowiedzieć historię pieniądza wymienia poszczególne elementy systemu bankowego i charakteryzuje ich rolę wie, który bank jest bankiem centralnym w Polsce opisuje funkcje banku centralnego charakteryzuje ekspansywną i restrykcyjną politykę pieniężną pogłębia swoją wiedzę definiuje pojęcia: pieniądz, pieniądz gotówkowy, pieniądz elektroniczny, pieniądz bezgotówkowy dostrzega różnicę pomiędzy kartą płatniczą a kredytową charakteryzuje funkcje pieniądza identyfikuje cechy pieniądza wskazuje obecnie używane formy pieniądza pogłębia swoją wiedzę dostrzega znaczenie pieniądza w życiu człowieka wyjaśnia pojęcia: gospodarstwo domowe, przedsiębiorstwo, dobra, usługi, rynek, rynek dóbr i usług, rynek zasobów rozumie zasady funkcjonowania rynku dokonuje podziału rynku ze względu na różne kryteria klasyfikuje rodzaje zasobów określa rodzaje zasobów niezbędnych do produkcji określonych dóbr dostrzega zależności pomiędzy podmiotami gospodarki w obiegu okrężnym omawia przepływ strumienia pieniężnego oraz strumienia dóbr i usług w obiegu okrężnym pogłębia swoją wiedzę i umiejętności burza mózgów spotkanie z przedstawicielem banku burza mózgów wystąpienie ucznia mapa pamięci Zapis w podstawie programowej 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: bank centralny, banki komercyjne ( ) 4. Państwo, gospodarka. 6) charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej 3. Instytucje rynkowe. 1) rozróżnia formy i funkcje pieniądza 2. Rynek cechy i funkcje. 2) rozróżnia czynniki wytwórcze (praca, przedsiębiorczość, kapitał, ziemia i informacja) i wyjaśnia ich znaczenie w różnych dziedzinach gospodarki 3) wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków 4) wyjaśnia okrężny obieg pieniądza w gospodarce rynkowej 10

11 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Równowaga rynkowa czyli o najlepszym rozwiązaniu Ja i moje potrzeby czyli jaki jestem Budżet domowy czyli o relacjach dochodów i wydatków wielkość popytu i czynniki ją kształtujące wielkość podaży i czynniki ją kształtujące prawo popytu i podaży ustalanie cen elastyczność cenowa popytu paradoksy związane z popytem klasyfikacja typów osobowości czynniki sprzyjające rozwojowi osobowości cechy osoby przedsiębiorczej osoby przedsiębiorcze, które odniosły sukces potrzeby człowieka: piramida potrzeb wg A. Maslowa zmienność potrzeb pojęcie gospodarstwa domowego budżet gospodarstwa domowego i jego planowanie źródła dochodów gospodarstw domowych rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych sposoby racjonalnego gospodarowania pieniędzmi deficyt w budżecie domowym i sposoby zapobiegania dziurze budżetowej definiuje pojęcia: popyt, podaż, cena i równowaga rynkowa dostrzega różnicę między popytem a wielkością popytu, podażą a wielkością podaży rozumie proces ustalania ceny potrafi narysować i zinterpretować wykresy: popytu, podaży i równowagi rynkowej wymienia czynniki wpływające na popyt i podaż wyjaśnia, czym jest cenowa elastyczność popytu dostrzega powiązania między swoimi działaniami a funkcjonowaniem rynku kształtuje swój pogląd na temat zachowań, z którymi spotyka się na rynku Dział 2: Żyję w gospodarstwie domowym wyjaśnia pojęcia: osobowość, potrzeba rozumie znaczenie rozwoju osobowości dla własnej kariery zawodowej rozróżnia typy osobowości zgodnie z ich klasyfikacją określa cechy charakterystyczne dla danego typu osobowości potrafi scharakteryzować własny typ osobowości, wskazuje cechy osoby przedsiębiorczej odnosi cechy osoby przedsiębiorczej do samego siebie odróżnia potrzeby niższego i wyższego rzędu klasyfikuje potrzeby zgodnie z hierarchią A. Maslowa objaśnia zjawisko zmienności potrzeb i określa, z czego ono wynika określa własne potrzeby potrafi wyznaczyć cel własnych działań z szacunkiem odnosi się do kolegów i koleżanek, niezależnie od typu ich osobowości pracuje nad rozwojem własnej osobowości dostrzega motywy własnego działania pogłębia swoją wiedzę i umiejętności wyjaśnia pojęcia: koszt alternatywny, gospodarstwo domowe, budżet gospodarstwa domowego, nadwyżka budżetowa, deficyt budżetowy, dochody gospodarstwa domowego, wydatki gospodarstwa domowego rozumie zależność między potrzebami członków gospodarstwa domowego a planowaniem budżetu rodziny potrafi sklasyfikować rodzaje dochodów gospodarstw domowych potrafi sklasyfikować rodzaje wydatków gospodarstw domowych zna sposoby zapobiegania deficytowi w budżecie domowym prezentacji wykład z użyciem prezentacji lub pogadanka odgrywanie ról wywiad (spotkanie) z przedsiębiorcą człowiekiem sukcesu foliogramów gra symulacyjna (np. Kasa Nowa dostępna na portalu Zapis w podstawie programowej 2. Rynek cechy i funkcje. 6) charakteryzuje czynniki wpływające na popyt i podaż 7) wyznacza punkt równowagi rynkowej na prostych przykładach 1. Człowiek przedsiębiorczy. 1) przedstawia cechy jakimi charakteryzuje się osoba przedsiębiorcza 3) rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej 4) charakteryzuje swoje role społeczne i typowe dla nich zachowania 6) analizuje przebieg kariery zawodowej osoby, która zgodnie z zasadami etyki odniosła sukces w życiu zawodowym 1. Człowiek przedsiębiorczy. 5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie 2. Rynek cechy i funkcje. 1) charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przykładów z różnych dziedzin 6. Rynek pracy. 2) wyjaśnia motywy aktywności zawodowej człowieka 11

12 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Kredyt czyli sposób na duże pieniądze Inne usługi bankowe czyli co jeszcze oferują banki Inwestowanie czyli jak pomnożyć pieniądze kredyt a pożyczka rodzaje kredytów: studencki, mieszkaniowy, hipoteczny, konsumpcyjny, gotówkowy, lombardowy, konsolidacyjny, obrotowy, inwestycyjny trudności z wyborem kredytu konto osobiste lokaty bankowe konto oszczędnościowe (rachunek oszczędnościowy) czynniki wpływające na wybór banku: oprocentowanie, kapitalizacja odsetek, czas trwania umowy, podatek Belki wzór pozwalający obliczyć kapitalizację odsetek oszczędzanie inwestowanie i jego formy charakterystyka inwestycji rzeczowych charakterystyka inwestycji finansowych inwestowanie w siebie i własne przedsiębiorstwo jako nietypowe formy inwestycji przesłanki podejmowania decyzji dotyczących inwestowania zależność pomiędzy ryzykiem a zyskiem szacowanie wielkości zysku z inwestycji planuje budżet własnego gospodarstwa domowego z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny dostrzega konieczność planowania własnych wydatków prezentuje efekty własnej pracy na forum klasy pogłębia swoją wiedzę i umiejętności definiuje pojęcia: kredyt, pożyczka, zdolność kredytowa, żyrant dostrzega różnicę między kredytem i pożyczką charakteryzuje różne rodzaje kredytów przedstawia czynniki wpływające na wybór kredytu podejmuje decyzję związaną z wyborem najkorzystniejszego dla siebie kredytu oblicza koszt kredytu potrafi zidentyfikować usługi świadczone przez banki komercyjne rozpoznaje prawidłowy numer rachunku bankowego oblicza kapitalizację odsetek wymienia czynniki wpływające na wybór banku dostrzega różnicę między kontem osobistym, oszczędnościowym a lokatą bankową świadomie funkcjonuje na rynku usług bankowych wybiera najkorzystniejszą dla niego ofertę banków wyjaśnia pojęcia: inwestowanie, oszczędzanie, inwestycje rzeczowe i finansowe, spekulacja, obligacje, akcje, waluty obce, jednostki funduszy inwestycyjnych rozumie zależność pomiędzy zyskiem a ponoszonym ryzykiem odróżnia oszczędzanie od inwestowania podaje przykłady inwestycji rzeczowych potrafi scharakteryzować rodzaje inwestycji rzeczowych oraz określić ich wady i zalety podaje przykłady inwestycji finansowych, w tym akcji, obligacji, walut, produktów strukturyzowanych potrafi scharakteryzować rodzaje inwestycji finansowych oraz określić ich wady i zalety wybiera najkorzystniejszą dla siebie formę inwestowania dostrzega konieczność inwestowania w siebie dostrzega możliwość inwestowania poprzez założenie i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa aktywnie pracuje w grupie prezentuje wyniki pracy grupy na forum klasy prezentacja przygotowana przez ucznia mapa pamięci na podstawie przygotowanego tekstu praca w grupie gra symulacyjna (np. Gotówka dostępna na portalu Zapis w podstawie programowej 3. Instytucje rynkowe. 3) oblicza procent od kredytu ( ), ocenia możliwość spłaty zaciągniętego kredytu przy określonym dochodzie 10) analizuje oferty banków 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią ( ) banki komercyjne (...) 3) oblicza procent od ( ) lokaty bankowej ( ) 7) rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania 8) oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie 10) analizuje oferty banków ( ) 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: ( ) giełda papierów wartościowych, fundusze inwestycyjne ( ) 5) wskazuje różnicę między różnymi rodzajami papierów wartościowych 7) rozróżnia formy inwestowania kapitału i dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania 8) oblicza przewidywany zysk z przykładowej inwestycji kapitałowej w krótkim i długim okresie 12

13 13 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Giełda Papierów Wartościowych czyli ryzykowny sposób na duże pieniądze Fundusze inwestycyjne czyli dla każdego coś dobrego PIT czyli każdy z nas płaci podatek od dochodów Prawa konsumenta czyli co powinno się wiedzieć, robiąc zakupy rodzaje giełd struktura rynku kapitałowego Giełda Papierów Wartościowych papiery wartościowe notowania giełdowe indeksy giełdowe i ich rola w podejmowaniu decyzji o inwestowaniu inwestowanie na giełdzie papierów wartościowych (w tym zasady wyboru spółki giełdowej) rodzaje i podział funduszy inwestycyjnych kryteria wyboru funduszu inwestycyjnego analiza oferty funduszu inwestycyjnego podatek dochodowy przychody, koszt uzyskania, dochody rodzaje deklaracji podatkowych PIT wypełnianie deklaracji podatkowej PIT źródła informacji o zasadach rozliczania PIT ochrona konsumenta prawo do bezpieczeństwa i ochrony zdrowia prawo do informacji prawo do ochrony interesu ekonomicznego prawo do reprezentowania instytucje wspierające konsumentów wyjaśnia pojęcia: giełda papierów wartościowych, papiery wartościowe, rynek pierwotny i wtórny, rynek podstawowy i równoległy, kurs akcji, indeks giełdowy, dywersyfikacja portfela, rachunek inwestycyjny, zlecenie, hossa, bessa rozumie zasady przepływu pieniędzy w gospodarce za pośrednictwem rynku kapitałowego zna zasadę ustalania kursu akcji potrafi scharakteryzować instytucje rynku kapitałowego czyta informacje zawarte w cedule giełdowej nazywa i charakteryzuje podstawowe indeksy giełdowe omawia kolejne działania, które należy podjąć, aby zainwestować na giełdzie papierów wartościowych wyszukuje informacje niezbędne do wyboru spółki giełdowej dostrzega ryzyko inwestowania na giełdzie papierów wartościowych pogłębia swoją wiedzę i umiejętności wyjaśnia pojęcia: fundusz inwestycyjny, jednostka uczestnictwa, certyfikat inwestycyjny, umorzenie jednostki charakteryzuje poszczególne typy funduszy inwestycyjnych dostrzega korzyści i zagrożenia płynące z powierzania swoich pieniędzy specjalistom dostrzega zależność między zyskiem a ryzykiem podczas inwestowania w fundusze inwestycyjne wybiera najlepszy dla siebie fundusz w warunkach symulowanych wyjaśnia pojęcia: PIT, przychody, koszt uzyskania, dochód, odliczenia podatkowe, skala podatkowa potrafi obliczyć kwotę podatku dochodowego PIT na podstawie skali podatkowej umie wybrać odpowiednią deklarację podatkową PIT wypełnia deklarację podatkową PIT znajduje informacje dotyczące obowiązujących stawek podatkowych i odliczeń dostrzega konieczność rzetelnego wypełniania deklaracji PIT wyjaśnia pojęcia: prawo do bezpieczeństwa, prawo do ochrony zdrowia, prawo do informacji, prawo do ochrony interesu ekonomicznego, prawo do reprezentowania rozumie konieczność ochrony konsumenta wymienia instytucje wspierające konsumenta i określa zakres ich działania rozpoznaje informacje umieszczane na opakowaniach towarów film edukacyjny, np. Chciałbym zainwestować przygotowany przez GPW prezentacji gra symulacyjna mapa pamięci na podstawie przygotowanego tekstu praca w grupie foliogramów lub plansz spotkanie z doradcą podatkowym debata Zapis w podstawie programowej 2. Rynek cechy i funkcje. 3) wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: ( ) giełda papierów wartościowych 4) wyjaśnia mechanizm funkcjonowania giełdy papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 6) wymienia podstawowe wskaźniki giełdowe i wyjaśnia ich wagę w podejmowaniu decyzji dotyczących inwestowania na giełdzie 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią ( )fundusze inwestycyjne ( ) 7) ( ) dostrzega zróżnicowanie stopnia ryzyka w zależności od rodzaju inwestycji oraz okresu inwestowania 10) analizuje oferty ( ) funduszy inwestycyjnych 6. Rynek pracy. 8) ( ) wypełnia deklarację podatkową PIT, opierając się na przykładowych danych 1. Człowiek przedsiębiorczy. 10) zna prawa konsumenta oraz wymienia instytucje stojące na ich straży ( )

14 14 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Reklamacja czyli korzystam ze swoich praw System ubezpieczeń czyli o myśleniu na przyszłość Emerytura czyli pieniądze na jesień życia Sztuka autoprezentacji czyli prezentuję moje mocne strony uprawnienia konsumenta wynikające z niezgodności towaru z umową uprawnienia konsumenta wynikające z gwarancji składanie reklamacji asertywny konsument rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia rzeczowe, ubezpieczenia zdrowotne, ubezpieczenia społeczne tendencje na rynku ubezpieczeń rodzaje systemów emerytalnych (repartycyjny, kapitałowy, mieszany) system emerytalny w Polsce czynniki wpływające na wysokość emerytury stopa zastąpienia przykład wyliczania przyszłej emerytury mocne i słabe strony, analiza SWOT metody wywierania wrażenia na innych elementy autoprezentacji wymienia obowiązki ciążące na sprzedawcy i producencie wynikające z praw konsumenta do rzetelnej informacji wyjaśnia, co oznacza prawo do ochrony interesu ekonomicznego określa rolę Miejskiego Rzecznika Konsumentów oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wymienia organizacje pozarządowe chroniące prawa konsumenta objaśnia, jakie prawa przysługują mu jako konsumentowi dostrzega wagę ochrony konsumenta dostrzega konieczność odpowiedzialnego zachowania sprzedawcy oraz producenta wyjaśnia pojęcia: reklamacja, niezgodność towaru z umową, gwarancja, asertywność potrafi określić, kiedy towar jest niezgodny z umową wyjaśnia różnicę pomiędzy uprawnieniami z tytułu niezgodności towaru z umową oraz gwarancji potrafi przygotować i złożyć pisemną reklamację rozpoznaje zachowania uległe, agresywne i asertywne przejawia asertywną postawę w różnych aspektach życia poprawnie argumentuje swoje racje podczas dochodzenia swoich praw definiuje pojęcie: ubezpieczenie charakteryzuje różnego rodzaju ubezpieczenia rozumie celowość ubezpieczania się definiuje pojęcia: system emerytalny, stopa zastąpienia rozumie zasady funkcjonowania systemu emerytalnego w Polsce zna budowę systemu emerytalnego ma świadomość tego, iż o wysokość emerytury powinno się dbać od samego początku aktywności zawodowej potrafi oszacować wysokość świadczenia emerytalnego na prostych przykładach Dział 3: Chcę być pracownikiem wyjaśnia pojęcia: mocne i słabe strony, analiza SWOT, autoprezentacja rozumie konieczność dokonywania autoprezentacji w odgrywanie ról spotkanie z brokerem ubezpieczeniowym debata ćwiczenia z wykorzystaniem kalkulatorów emerytalnych pogadanka analiza SWOT Zapis w podstawie programowej 1. Człowiek przedsiębiorczy. 2) rozpoznaje zachowania asertywne, uległe i agresywne; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej 8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu ( ) prezentacji własnego stanowiska 9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli ( ) konsumenta 10) ( ) przedstawia zasady składania reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią ( ) firmy ubezpieczeniowe ( ) 10) analizuje oferty ( ) firm ubezpieczeniowych ( ) 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią ( ) fundusze emerytalne 9) charakteryzuje system emerytalny w Polsce i wskazuje związek pomiędzy swoją przyszłą aktywnością zawodową a wysokością emerytury 10) analizuje oferty ( ) funduszy emerytalnych 1. Człowiek przedsiębiorczy. 3) rozpoznaje mocne i słabe strony własnej osobowości; odnosi je do cech osoby przedsiębiorczej

15 15 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg CV i list motywacyjny czyli autoprezentacja na papierze Komunikacja interpersonalna czyli jak porozumieć się z innymi Rozmowa kwalifikacyjna czyli jak przekonać do siebie pracodawcę Formy zatrudnienia i wynagradzania czyli co jest dla mnie najlepsze proces rekrutacji zasady pisana CV zasady pisania listu motywacyjnego przygotowanie Europass CV komunikacja interpersonalna schemat przesyłania komunikatu komunikacja werbalna i niewerbalna bariery komunikacji przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej wygląd zewnętrzny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej formy zatrudnienia wynikające z kodeksu pracy: umowy o pracę formy wynikające z kodeksu cywilnego: umowa zlecenie, umowa o dzieło kontrakt menedżerski wady i zalety form zatrudnienia wynagrodzenie pracownika: określonych sytuacjach określa swoje mocne i słabe strony za pomocą analizy SWOT definiuje rodzaje autoprezentacji określa metody stosowane w autoprezentacji dokonuje autoprezentacji na forum klasy świadomie ocenia własne możliwości i potrafi je zaprezentować wyjaśnia pojęcia: CV, list motywacyjny, Europass CV wskazuje cechy wiarygodnego ogłoszenia o pracę rozumie rolę CV i listu motywacyjnego potrafi przygotować CV i list motywacyjny w odpowiedzi na ofertę pracy potrafi wypełnić formularz Europass CV widzi konieczność planowania swojej kariery zawodowej dostrzega wagę zdobywania doświadczeń zawodowych na etapie szkoły ponadgimnazjalnej wyjaśnia pojęcia: komunikacja interpersonalna, komunikacja werbalna i niewerbalna, mowa ciała, parajęzyk, bariery komunikacyjne potrafi zidentyfikować elementy komunikacji werbalnej i niewerbalnej omawia proces komunikacji interpersonalnej identyfikuje bariery komunikacyjne w symulowanych i rzeczywistych sytuacjach oraz potrafi je niwelować sprawnie komunikuje się z innymi dostrzega wagę komunikacji niewerbalnej w życiu codziennym wyjaśnia pojęcia: rozmowa kwalifikacyjna, portfolio potrafi przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej potrafi zadbać o wygląd zewnętrzny podczas rozmowy kwalifikacyjnej przygotowuje odpowiednie dokumenty oraz portfolio dostrzega wagę rozmowy kwalifikacyjnej w procesie rekrutacji zwraca uwagę na elementy komunikacji niewerbalnej podczas rozmowy kwalifikacyjnej potrafi rozróżnić formy zatrudnienia opisuje charakterystyczne cechy form zatrudnienia wymienia i definiuje różne formy wynagrodzenia rozumie wagę legalnego zatrudnienia dostrzega różnice pomiędzy różnymi formami zatrudnienia ma świadomość wad i zalet różnych form zatrudnienia oblicza własne wynagrodzenie brutto i netto na prostych prezentacje uczniowskie pogadanka odgrywanie ról portfolio metoda projektów mapa pamięci odgrywanie ról burza mózgów odgrywanie ról prezentacja przygotowana przez ucznia Zapis w podstawie programowej 8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji ( ) 6. Rynek pracy. 3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim 1. Człowiek przedsiębiorczy. 5) zna korzyści wynikające z planowania własnych działań i inwestowania w siebie 6. Rynek pracy. 3) analizuje własne możliwości znalezienia pracy na rynku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim 4) wyszukuje oferty pracy, uwzględniając własne możliwości i predyspozycje 6) sporządza dokumenty aplikacyjne dotyczące konkretnej oferty pracy 1. Człowiek przedsiębiorczy. 8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu ( ) prezentacji własnego stanowiska 9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli członka zespołu ( ) 1. Człowiek przedsiębiorczy. 8) stosuje różne formy komunikacji werbalnej i niewerbalnej w celu autoprezentacji oraz prezentacji własnego stanowiska 6. Rynek pracy. 7) przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej i uczestniczy w niej w warunkach symulowanych 1. Człowiek przedsiębiorczy. 9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli ( ) pracownika ( ) 6. Rynek pracy. 5) rozróżnia sposoby zatrudnienia pracownika i interpretuje podstawowe przepisy kodeksu pracy ( ) 8) charakteryzuje różne formy wynagrodzeń i

16 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika czyli o prawie i regulaminach Moje małe przedsiębiorstwo czyli od pomysłu do realizacji Inne przedsiębiorstwa w gospodarce czyli o różnorodności form Działania marketingowe czyli jak sprzedać produkt prowizyjne, akordowe, zadaniowe płaca brutto, netto prawa i obowiązki pracownika prawa i obowiązki pracodawcy regulamin pracy umowa prawo czy obowiązek poszukiwanie pomysłu na własną działalność gospodarczą zalety i wady prowadzenia własnego przedsiębiorstwa cele działalności gospodarczej pozyskiwanie funduszy na działalność gospodarczą formalności związane z zakładaniem małego przedsiębiorstwa czynniki sukcesu i porażki przedsiębiorstwa małe i średnie przedsiębiorstwa rodzaje przedsiębiorstw: państwowe, spółdzielnie, spółki charakterystyka spółek osobowych charakterystyka spółek kapitałowych identyfikacja klientów marketing mix (produkt, cena, dystrybucja, promocja) trendy w marketingu (partyzancki, szeptany, zapachowy itp.) przykładach wymienia prawa i obowiązki pracownika wymienia prawa i obowiązki pracodawcy definiuje pojęcie regulaminu pracy rozumie znaczenie regulaminu pracy zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika ma świadomość swoich praw i obowiązków jako pracownik działa asertywnie w obronie swoich praw jako pracownika Dział 4: Zakładam przedsiębiorstwo wyjaśnia pojęcia: przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, działalność gospodarcza dostrzega zalety i wady prowadzenia własnego przedsiębiorstwa określa cel działalności gospodarczej zna sposoby pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą charakteryzuje czynniki sprzyjające sukcesowi zna czynniki wpływające na porażkę przedsiębiorstwa potrafi dopełnić formalności związanych z założeniem jednoosobowej działalności gospodarczej dostrzega szansę na pracę i rozwój zawodowy poprzez prowadzenie własnego przedsiębiorstwa wyjaśnia pojęcia: mikroprzedsiębiorstwo, małe przedsiębiorstwo, średnie przedsiębiorstwo rozumie rolę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce wymienia rodzaje przedsiębiorstw charakteryzuje poszczególne spółki osobowe i kapitałowe dostrzega różnicę pomiędzy osobą fizyczną i prawną podejmuje decyzję o wyborze najlepszej dla siebie formy prowadzenia działalności gospodarczej aktywnie pracuje w grupie definiuje pojęcia: marketing mix, dystrybucja, produkt potrafi wymienić kryteria niezbędne przy tworzeniu segmentu docelowego rozumie sens ustalania segmentu docelowego zna i rozumie istotę działań marketingowych spotkanie z przedstawicielem Państwowej Inspekcji Pracy burza mózgów foliogramów lub prezentacji mapa pamięci na podstawie przygotowanego tekstu praca w grupach wystąpienie ucznia Zapis w podstawie programowej oblicza swoje wynagrodzenie brutto i netto ( ), opierając się na przykładowych danych 1. Człowiek przedsiębiorczy. 9) przedstawia drogę, jaką dochodzi się własnych praw w roli ( ) pracownika ( ) 6. Rynek pracy. 5) ( ) interpretuje podstawowe przepisy kodeksu pracy, w tym obowiązki i uprawnienia pracownika i pracodawcy 2. Rynek cechy i funkcje. 1) charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przy kładów z różnych dziedzin 3. Instytucje rynkowe. 2) wyjaśnia rolę, jaką w gospodarce pełnią instytucje rynkowe: ( ) banki komercyjne, giełda papierów wartościowych( ) 5. Przedsiębiorstwo. 2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji 5) opisuje procedury i wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa 5. Przedsiębiorstwo. 4) rozróżnia podstawowe formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstwa 5. Przedsiębiorstwo. 1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo 2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz sposoby ich realizacji 10) charakteryzuje czynniki wpływające na 16

17 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Reklama czyli jak wpłynąć na decyzję klienta rodzaje reklamy funkcje reklamy oddziaływanie reklamy na konsumenta narzędzia perswazyjne w reklamie kampanie reklamowe opisuje działania składające się na promocję w przedsiębiorstwie dostrzega znaczenie działań marketingowych dla przedsiębiorstwa rozumie zależność działań promocyjnych na wysokość ceny produktu staje się świadomym odbiorcą działań promocyjnych oraz asertywnym konsumentem definiuje pojęcie: reklama dokonuje podziału reklamy ze względu na różne kryteria odróżnia elementy perswazyjne od informacji zawartych w reklamach rozumie mechanizm oddziaływania reklamy na konsumenta analizuje ogłoszenia reklamowe tworzy proste ogłoszenie reklamowe wg własnej koncepcji spotkanie z pracownikiem agencji reklamowej metoda projektów Zapis w podstawie programowej sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa 1. Człowiek przedsiębiorczy. 11) odczytuje informacje zawarte w reklamach, odróżniając je od elementów perswazyjnych; wskazuje pozytywne i negatywne przykłady wpływu reklamy na konsumentów. 5. Przedsiębiorstwo. 10) charakteryzuje czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie przedsiębiorstwa Majątek w firmie czyli podstawowe dokumenty finansowe Opłacalność działalności gospodarczej czyli o progu rentowności Biznesplan czyli plan działania mojego przedsiębiorstwa bilans aktywa pasywa rachunek zysków i strat rachunek przepływów pieniężnych przychody w przedsiębiorstwie koszty w przedsiębiorstwie próg rentowności i zysk wskaźniki rentowności: wskaźnik rentowności aktywów, kapitału własnego, przychodów mikro- i makrootoczenie przedsiębiorstwa elementy biznesplanu uproszczony biznesplan definiuje pojęcia: bilans, aktywa, pasywa, aktywa trwałe, aktywa obrotowe, kapitał własny, kapitał obcy wymienia elementy składowe aktywów wymienia elementy składowe pasywów rozumie zasadę bilansową zna konsekwencje niezrównoważonego bilansu dostrzega znaczenie rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa dostrzega konieczność rzetelnego i uczciwego wypełniania dokumentów finansowych wymienia przychody możliwe do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo potrafi sklasyfikować i zdefiniować koszty przedsiębiorstwa oblicza dwoma sposobami próg rentowności wskazuje zysk lub stratę w przedsiębiorstwie rozumie pojęcie progu rentowności oraz potrzebę stosowania tego wskaźnika w przedsiębiorstwie oblicza wskaźniki rentowności: wskaźnik rentowności aktywów, kapitału własnego, przychodów i wskazuje ich wagę w analizie funkcjonowania przedsiębiorstwa dostrzega ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej pogłębia swoją wiedzę i umiejętności wymienia sytuacje, w których niezbędne jest stworzenie biznesplanu charakteryzuje otoczenie przedsiębiorstwa spotkanie z pracownikiem księgowości odcinek programu Firma 5. Przedsiębiorstwo. 3) sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie 5) opisuje ( ) wymagania związane z zakładaniem przedsiębiorstwa 1. Człowiek przedsiębiorczy. 7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach, i ocenia skutki własnych działań 2. Rynek cechy i funkcje. 1) charakteryzuje społeczne i ekonomiczne cele gospodarowania, odwołując się do przykładów z różnych dziedzin 5. Przedsiębiorstwo. 1) charakteryzuje otoczenie, w którym działa przedsiębiorstwo 2) omawia cele działania przedsiębiorstwa oraz 17

18 18 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Menedżer w firmie czyli o kierownikach słów kilka Współpraca między pracownikami czyli o pracy grupowej Negocjacje czyli o rozwiązywaniu konfliktów Etyczne przedsiębiorstwo czyli o uczciwości wobec kontrahentów kierownicy na różnych szczeblach zarządzania umiejętności kierownicze style zarządzania rodzaje decyzji algorytm podejmowania decyzji specyfika grupy role uczestników grupy planowanie pracy zespołowej (harmonogram) wady i zalety pracy indywidualnej i w zespole zakłócenia w procesie komunikacji między pracownikami rodzaje konfliktów (koło konfliktów) zasady negocjacji wybrane techniki stosowane w czasie negocjacji konflikt etyka etyczne przedsiębiorstwo etyczny pracownik odpowiedzialność wobec pracowników odpowiedzialność wobec klientów opisuje funkcje biznesplanu w przedsiębiorstwie potrafi napisać uproszczony biznesplan rozumie zasadność tworzenia biznesplanu dostrzega konieczność rzetelnego sporządzania biznesplanu Dział 5: Zarządzam przedsiębiorstwem wymienia rodzaje kierowników charakteryzuje obowiązki i umiejętności na poszczególnym szczeblu zarządzania opisuje różne style zarządzania ocenia zastosowanie różnych stylów kierowania w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa i przedmiotu działalności rozumie motywy zastosowania różnych stylów zarządzania charakteryzuje rodzaje decyzji omawia etapy podejmowania decyzji tworzy proste drzewko decyzyjne definiuje pojęcia: rola, efekt synergii, syndrom grupowego myślenia wymienia cechy charakteryzujące grupę charakteryzuje role grupowe zna i stosuje w praktyce zasady pracy grupowej potrafi zorganizować pracę zespołu tworzy proste harmonogramy pracy zna przyczyny zakłóceń w procesie komunikacji między pracownikami dostrzega wady i zalety zarówno pracy zespołowej, jak i indywidualnej, rozumie, z czego one wynikają pogłębia swoją wiedzę i umiejętności definiuje pojęcia: konflikt, negocjacje wymienia zasady negocjacji opisuje różne techniki negocjacji rozumie zasadność stosowania poszczególnych technik negocjacyjnych rozpoznaje role członków zespołu negocjacyjnego prezentuje efekty własnej pracy na forum klasy pogłębia swoją wiedzę i umiejętności Dział 6: Jestem etyczny wyjaśnia pojęcia: etyka, kodeks etyczny, interesariusz, outplacement dostrzega obszary problemów etycznych w skali przedsiębiorstwa podaje przykłady etycznych działań przedsiębiorstwa analiza SWOT gra symulacyjna (np. Football manager dostępna portalu odgrywanie ról drzewko decyzyjne Zapis w podstawie programowej sposoby ich realizacji 3) sporządza projekt własnego przedsiębiorstwa oparty na biznesplanie 8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji 1. Człowiek przedsiębiorczy. 7) podejmuje racjonalne decyzje, opierając się na posiadanych informacjach ( ) 5. Przedsiębiorstwo. 6) ( ) omawia cechy dobrego kierownika zespołu 5. Przedsiębiorstwo. 6) omawia zasady pracy zespołowej i wyjaśnia, na czym polegają role lidera i wykonawcy ( ) 8) omawia etapy realizacji projektu oraz planuje działania zmierzające do jego realizacji 5. Przedsiębiorstwo. 7) identyfikuje i analizuje konflikty w zespole i proponuje metody ich rozwiązania, szczególnie w drodze negocjacji 6. Rynek pracy. 9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika ( ) 9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym

19 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Mobbing czyli o terrorze w pracy Uczciwe państwo czyli o rozwiązywaniu problemów etycznych Rola państwa w gospodarce czyli czego oczekują obywatele Budżet państwa czyli skąd państwo ma pieniądze przykłady etycznych działań: kodeks etyczny, treningi wrażliwości etycznej, gorąca linia, program Przedsiębiorstwo Fair Play, outplacement zjawisko mobbingu i jego fazy przykłady działań mobbingowych obrona przed mobbinigiem sposoby przeciwdziałania mobbingowi regulacje prawne w gospodarce etyczne państwo obszary działalności etycznego państwa propagowanie wartości społecznych przejrzysty system prawny problemy szarej strefy korupcja formy korupcji wskaźnik korupcji walka z korupcją rola państwa w gospodarce państwo i jego funkcje zewnętrzne i wewnętrzne funkcje państwa dochody państwa system podatkowy: podatki bezpośrednie (PIT, CIT), podatki pośrednie (akcyza, VAT) wydatki państwa wobec interesariuszy wskazuje korzyści wynikające z etycznych działań przedsiębiorstwa rozpoznaje etyczne i nieetyczne działania rozumie znaczenie uczciwości w pracy i konieczność stosowania zasad etycznych w aspekcie działalności przedsiębiorstwa prezentuje swoje poglądy na forum klasy czynnie uczestniczy w dyskusji i poprawnie przytacza argumenty wyjaśnia pojęcia: mobbing, mobber, ofiara mobbingu rozpoznaje zachowania mobbingowe dostrzega konieczność obrony przed mobbingiem zna sposoby przeciwdziałania mobbingowi dostrzega zależność między własnym postępowaniem a możliwością wystąpienia zjawiska mobbingu prezentuje solidarność z ofiarami mobbingu wyjaśnia pojęcie: szara strefa charakteryzuje obszary działalności etycznego państwa wskazuje przyczyny powstania szarej strefy w gospodarce dostrzega konieczność propagowania wartości społecznych, wprowadzenia przejrzystego i prostego systemu prawnego, działań proekologicznych oraz odpowiedniej kontroli ze strony państwa wyjaśnia pojęcie korupcji charakteryzuje formy korupcji podaje przykłady różnych form korupcji spotykanych w życiu codziennym dostrzega skutki korupcji dla jednostki, społeczeństwa i państwa dostrzega wagę własnej postawy w walce z korupcją Dział 7: Widzę problemy ekonomiczne państwa wyjaśnia pojęcia: subwencja, dotacja, wewnętrzne funkcje państwa, zewnętrzne funkcje państwa, dobra publiczne wskazuje, jaką rolę pełni państwo w gospodarce rozróżnia wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwa wymienia wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwa dostrzega zależność między funkcjami państwa a wydatkami budżetowymi interpretuje Wskaźnik Wolności Gospodarczej definiuje pojęcia: budżet państwa, podatek, wartość dodana, dług publiczny, deficyt budżetowy zna zasady tworzenia budżetu państwa potrafi wymienić najważniejsze przychody i wydatki z debata burza mózgów metoda projektów Zapis w podstawie programowej 6. Rynek pracy. 9) rozróżnia zachowania etyczne i nieetyczne w roli pracodawcy i pracownika; wyjaśnia zjawisko mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawia sposoby przeciwdziałania 5. Przedsiębiorstwo. 9) charakteryzuje zachowania etyczne i nieetyczne w biznesie krajowym i międzynarodowym 4. Państwo, gospodarka. 1) wymienia i charakteryzuje ekonomiczne funkcje państwa 3) przedstawia przyczyny i narzędzia oddziaływania państwa na gospodarkę 4. Państwo, gospodarka. 4) wymienia źródła dochodów i rodzaje wydatków państwa 5) wyjaśnia wpływ deficytu budżetowego i długu publicznego na gospodarkę 19

20 Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Inflacja czyli o sytuacji, kiedy pieniądza jest za dużo Bezrobocie czyli o niedoskonałości rynku pracy Rozwój gospodarczy państwa czyli o miernikach ekonomicznych deficyt budżetowy i dług publiczny budżetu państwa klasyfikuje podatki rozumie celowość funkcjonowania podatków w państwie oblicza podatek VAT dostrzega istotę rzetelnego rozliczania się z podatków wyjaśnia, jaki wpływ na stan gospodarki ma deficyt budżetowy i dług publiczny pojęcie inflacji i jej rodzaje metody walki z inflacją uczestnicy rynku pracy osoba bezrobotna rodzaje bezrobocia metody walki z bezrobociem wzrost gospodarczy rozwój gospodarczy wskaźniki wzrostu gospodarczego: PKB, PKB per capita, PNB cykl koniunkturalny definiuje pojęcie inflacji klasyfikuje rodzaje inflacji według różnych kryteriów potrafi odnaleźć informacje dotyczące aktualnego poziomu inflacji w Polsce i na świecie wie, jakie skutki niesie za sobą inflacja rozumie wpływ inflacji na obieg okrężny i funkcjonowanie gospodarki wymienia metody walki z inflacją definiuje pojęcia: bezrobocie, popyt na rynku pracy, podaż na rynku pracy różne rodzaje bezrobocia wymienia przyczyny powstawania zjawiska bezrobocia potrafi odnaleźć informacje dotyczące aktualnego poziomu bezrobocia w Polsce i na świecie oblicza stopę bezrobocia wymienia warunki, jakie musi spełnić osoba, aby otrzymać status bezrobotnej zna różne metody walki z bezrobociem dostrzega zasadność położenia większej wagi na aktywne metody walki z bezrobociem dostrzega konieczność ciągłego rozwoju własnych kompetencji, aby zminimalizować ryzyko bycia bezrobotnym wyjaśnia pojęcia: wzrost gospodarczy, rozwój gospodarczy, dobra pośrednie, dobra finalne, nominalny PKB, realny PKB dostrzega różnice pomiędzy wzrostem a rozwojem gospodarczym rozumie różnice pomiędzy dobrami pośrednimi i finalnymi zna podstawowe wskaźniki wzrostu gospodarczego: PKB, PKB per capita, PNB definiuje PKB, PKB per capita, PNB zna zasadę pomiaru PKB wyjaśnia, dlaczego nominalny i realny PKB się różnią dostrzega ograniczoność wskaźnika PKB przy porównaniu jakości życia obywateli w różnych państwach charakteryzuje cykl koniunkturalny burza mózgów debata mapa pamięci prezentacja wyników pracy grupy prezentacji Zapis w podstawie programowej 4. Państwo, gospodarka. 6) charakteryzuje narzędzia polityki pieniężnej 7) identyfikuje rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz stopy inflacji 2. Rynek cechy i funkcje. 3) wymienia podstawowe cechy, funkcje i rodzaje rynków 6. Rynek pracy. 1) omawia mierniki i skutki bezrobocia dla gospodarki oraz sposoby walki z bezrobociem 4. Państwo, gospodarka. 2) opisuje podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego 9) charakteryzuje zjawiska recesji i dobrej koniunktury w gospodarce 20

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych

Marian Pietraszewski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych Marian Pietraszewski Jak działać na rynku Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zasadniczych szkołach zawodowych materiały i podręczniki Mariana Pietraszewskiego Poznań 2003 Redaktor: Krystyna

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak

Autor: Urszula Małek. Opracowanie graficzne i skład: Anna Fijałkowska-Oleksiak Ilustracje: Anna Fijałkowska-Oleksiak Zdjęcia: Grzegorz Oleksiak Autor: Urszula Małek Redakcja i korekta: Daria Dziewięcka, Małgorzata Kazubska, Marcin Polak Konsultacja merytoryczna: Marcin Polak Koordynator projektu: Małgorzata Kazubska Opracowanie graficzne i skład:

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Rynek firm pożyczkowych w Polsce

Rynek firm pożyczkowych w Polsce Rynek firm pożyczkowych w Polsce Spis treści Wprowadzenie wypowiedź prof. Witolda M. Orłowskiego, głównego doradcy ekonomicznego PwC w Polsce 1. Wstęp 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zakres przedmiotowy raportu

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium

Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Koncepcje zarządzania zagadnienia do kolokwium gr.1 st. II stopnia niestacjonarne Katowice xxx 2008-11-13 Spis treści 1. Zarządzanie przez komunikowanie... 3 1.1. Na czym

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo