produkcyjnych produkcyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "produkcyjnych produkcyjnych"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS /02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić pojęcia: koszt alternatywny, racjonalny wybór, czynniki produkcji Charakteryzować zasoby swoje i środowiska Wymienić i opisać czynniki produkcji RozróŜniać czynniki produkcji Wyjaśnić pojęcia: mikro- i makroekonomia Dokonać trafnej samooceny Wyznaczać świadomie swoje cele Analizować czynniki sprzyjające realizacji własnych planów oraz utrudniające ich realizację Wyznaczyć koszt alternatywny podejmowanych decyzji Porównywać koszty alternatywne podejmowanych decyzji Uzasadnić konieczność hierarchizacji celów Analizować współzaleŝność celów jednostkowych i grupowych Opisać czynniki produkcji Wykreślić krzywą moŝliwości produkcyjnych Interpretować krzywą moŝliwości produkcyjnych Określić czynniki mogące spowodować zmianę połoŝenia krzywej moŝliwości produkcyjnych Wykorzystać piramidę potrzeb Maslowa do analizy potrzeb człowieka 2. Gospodarka rynkowa

2 Nazywać systemy ekonomiczne Opisać na czym polega transformacja systemowa w Polsce Określić przyczyny transformacji systemowej w Polsce Przedstawić, jakie są korzyści i koszty przekształceń systemowych w Polsce Identyfikować systemy ekonomiczne Określać korzyści i wymagania, jakie stwarza gospodarka rynkowa Porównać systemy ekonomiczne wybranych krajów Scharakteryzować systemy ekonomiczne Wymienić filary gospodarki rynkowej Wyjaśnić jaki wpływ na efektywność gospodarowania ma system ekonomiczny Wskazać wady i zalety poznanych systemów ekonomicznych 3. Rynek popyt, podaŝ i cena Wyjaśnić pojęcia: popyt, podaŝ, cena równowagi Wykreślić krzywą popytu i krzywą podaŝy Wyjaśnić pojęcie uŝyteczności krańcowej Podać treść prawa popytu Na podstawie krzywych popytu i podaŝy Scharakteryzować róŝne rodzaje wyznaczyć cenę równowagi rynkowej rynku(monopol, oligopol, konkurencja doskonała) Podać treść prawa podaŝy Opisać mechanizm ustalania ceny Analizować konsekwencje braku równowagi na rynku Wymienić rodzaje rynku (monopol, Wymienić i opisać pozacenowe czynniki oligopol, konkurencja doskonała) wpływające na popyt i podaŝ Wskazać jakie czynniki mobilizują go do pracy Wyjaśnić pojęcie elastyczności cenowej popytu i podaŝy Identyfikować rodzaje rynku (monopol, oligopol, konkurencja doskonała) dodatkowo uczeń powinien umieć: Obliczyć elastyczność cenową popytu i podaŝy Opisać czynniki wpływające na elastyczność cenową popytu i podaŝy Zanalizować wpływ zmiany ceny na wielkość utargów Zanalizować wpływ zmian popytu i podaŝy na kształtowanie się ceny rynkowej Określić czynniki powodujące powstawanie monopolu Uzasadnić potrzebę wspierania konkurencji i walki z monopolem

3 4. BudŜet domowy Uzasadnić potrzebę planowania budŝetu osobistego i domowego Zanalizować strukturę wydatków gospodarstw domowych Zaplanować budŝet domowy Zanalizować wpływ zmian wysokości dochodów gospodarstw domowych na kształtowanie się struktury wydatków gospodarstw domowych (p. Engla) Wskazywać źródła dochodów oraz róŝne kategorie wydatków Scharakteryzować źródła dochodów gospodarstw domowych Scharakteryzować podstawowe wydatki gospodarstw domowych Omówić sposoby równowaŝenia budŝetu domowego Wykazać związek między wysokością dochodów a strukturą wydatków Wskazywać konsekwencje nieracjonalnego gospodarowania budŝetem domowym 5. Konsument i jego prawa Wyjaśnić kim jest konsument Uzasadnić potrzebę ochrony konsumenta RozróŜniać strategie reklamowe Analizować swoje zachowanie w sytuacjach konfliktowych Wymienić prawa konsumenta Przedstawić korzyści wynikające z reklamy Objaśnić podstawowe zasady negocjacji Stosować podstawowe zasady negocjacji Wskazywać funkcje reklamy Wyjaśnić, jak naleŝy korzystać z reklam Wskazać procedury związane z egzekwowaniem praw konsumenckich Wymienić instytucje wspomagające Identyfikować zachowania bierne, asertywne ochronę konsumenta w RP i agresywne 6. Oszczędności, kredyty, inwestycje

4 Wyjaśnić znaczenie oszczędności Obliczyć dochód z lokaty terminowej (z Dokonać wyboru oraz uzasadnić wybór w gospodarce kapitalizacją oraz bez) oferty lokaty terminowej oraz rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego) Wymienić formy oszczędzania Dokonać porównania ofert lokat Oszacować koszty kredytu terminowych Wskazać sposoby inwestowania Wymienić rodzaje kredytów Porównać oferty kredytowe Oszacować zysk i ryzyko planowanej inwestycji Określić na czym polega ryzyko danej inwestycji Wskazać wady i zalety korzystania z kredytu Opisać przykładowe kredyty konsumenckie Dokonać wyboru oraz uzasadnić wybór oferty kredytowej Określić czynniki wpływające na decyzję o przyznaniu kredytu 7. Ubezpieczenia Wymienić rodzaje ubezpieczeń Wyjaśnić sens ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych i kominikacyjnych Wyjaśnić ekonomiczny sens ubezpieczeń emerytalnych Scharakteryzować poszczególne rodzaje ubezpieczeń Zanalizować podstawowe dane zawarte w polisie ubezpieczeniowej Uzasadnić konieczność ponoszenia odpowiedzialności za swoje warunki Ŝycia na emeryturze Oszacować wysokość stawki ubezpieczeniowej Wskazać kryteria do analizy oferty firm ubezpieczeniowych Scharakteryzować podstawy systemu emerytalnego w Polsce Zanalizować oferty ubezpieczenia emerytalnego Dokonać wyboru optymalnej dla siebie formy ubezpieczenia Stosować kryteria do analizy oferty form ubezpieczeniowych

5 8. Giełda papierów wartościowych Wymienić rodzaje giełd Wskazać róŝne formy inwestowania Opisać zasady składania zleceń kupna - sprzedaŝy na Giełdzie Papierów Wartościowych Wyjaśnić funkcje giełdy Odczytywać informacje zawarte w tabelach Wymienić i opisać podstawowe indeksy w gospodarce giełdowych giełdowe Wyjaśnić pojęcia: akcja, giełda, Scharakteryzować rodzaje akcji Opisać zasady bezpiecznego dywidenda, kurs akcji, rynek inwestowania na giełdzie pierwotny, rynek wtórny Przeprowadzić analizę zysku i ryzyka związanego z inwestowaniem na giełdzie Porównać systemy notowań na giełdzie ZłoŜyć zlecenie kupna - sprzedaŝy na Giełdzie Papierów Wartościowych Wymienić rodzaje akcji Wskazać zasady bezpiecznego inwestowania na giełdzie 9. Przedsiębiorstwo w gospodarce Wymienić najwaŝniejsze akty prawne dot. prowadzenia działalności gospodarczej Identyfikować podstawowe formy własności Wymienić podstawowe formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Wyjaśnić pojęcie działalności gospodarczej Scharakteryzować formy organizacyjnoprawne przedsiębiorstw Podać przykłady etycznego postępowania w biznesie Omówić wady i zalety małych i średnich przedsiębiorstw Wyjaśnić, kto wg przepisów prawa jest Przedstawić strukturę spółki z o.o. oraz spółki akcyjnej Przedstawić źródła finansowania przedsiębiorstw Wskazać przyczyny niepowodzeń małych i średnich firm Uzasadnić wybór określonej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa Wymienić formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw w UE

6 przedsiębiorcą 10. Organizacja i zarządzanie firmą Określić zasady organizacji pracy własnej i zespołu Określić zachowania sprzyjające skutecznemu wywieraniu wpływu na innych Analizować korzyści wynikające z pracy zespołowej Uzasadnić potrzebę bycia odpowiedzialnym za przyjęte zadania Scharakteryzować podstawowe reguły budowania dobrych relacji z innymi Omówić podstawowe zasady pracy w zespole RozróŜnić rodzaje zadań w grupie RozróŜnić style kierowania Uzasadnić znaczenie pracy grupowej dla prawidłowego funkcjonowania firmy Stosować podstawowe zasady pracy w zespole Wymienić i wyjaśnić funkcje kierowania Scharakteryzować róŝne style kierowania Określić rolę lidera w organizowaniu aktywności grupy Dokonać oceny efektywności róŝnych stylów zarządzania Uzasadnić wybór stylu kierowania 11. Gospodarowanie w firmie Wyjaśnić pojęcia: produkcja,wydajność, koszt, utarg, zysk Wskazać przykłady kosztów stałych i zmiennych RozróŜniać składniki majątku przedsiębiorstwa RozróŜniać źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa Sporządzić prosty bilans Zanalizować wpływ zmian wielkości produkcji na kształtowanie się kosztów Zanalizować wpływ operacji gospodarczych na bilans Dokonać analizy rentowności prostego przedsięwzięcia gospodarczego Wymienić podstawowe narzędzia Wyjaśnić pojęcie kosztu stałego i kosztu Obliczyć próg rentowności dla prostego Wskazać wady i zalety poszczególnych

7 marketingowe zmiennego przedsięwzięcia gospodarczego, form opodatkowania RozróŜnić pojęcie wydatku i kosztu Wskazać, jakie dokumenty podatkowe oraz ZUS-owskie jakie powinna prowadzić firma Przedstawić zasady rozliczeń obowiązujące małe przedsiębiorstwa Opisać formy opodatkowania przedsiębiorstw Zinterpretować krzywą kosztów przeciętnych i krańcowych Zanalizować czynniki wpływające na wydajność pracy Dobrać narzędzia marketingowe dla przykładowych przedsięwzięć gospodarczych Obliczyć wynik finansowy przedsiębiorstwa na prostych przykładach Uzasadnić potrzebę działań marketingowych w przedsiębiorstwie 12. Jak załoŝyć firmę? Wymienić poszczególne etapy uruchamiania działalności gospodarczej (procedura) Omówić procedurę uruchamiania działalności gospodarczej Znaleźć w internecie informacje o instytucjach wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa Wymienić elementy biznesplanu Uzasadnić potrzebę sporządzania biznesplanu Opisać poszczególne elementy biznesplanu Wskazać w swojej miejscowości instytucje wspierające małe przedsiębiorstwa Uzasadnić decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej dodatkowo uczeń powinien umieć: Sporządzić prosty biznesplan Dokonać analizy opłacalności prostego przedsięwzięcia gospodarczego

8 13. Rynek pracy Wskazać kto tworzy popyt/podaŝ na rynku pracy Wymienić czynniki wpływające na popyt na pracę oraz czynniki wpływające na podaŝ pracy Opisać specyfikę lokalnego rynku pracy Wymienić róŝne formy zatrudnienia Wymienić podstawowe prawa i obowiązki pracownika / pracodawcy wynikające ze stosunku pracy Uzasadnić konieczność planowania własnej kariery zawodowej Przygotować list motywacyjny oraz Ŝyciorys Umiejętnie dokonać autoprezentacji Scharakteryzować prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy dot. stosunku pracy Określić podstawowe zasady nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy Wskazać źródła informacji dotyczących rynku pracy oraz prawa pracy Omówić czynniki wpływające na popyt na pracę oraz czynniki wpływające na podaŝ pracy Zaplanować swoją drogę edukacyjną i zawodową Określić zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej Wskazać istotne cechy typowych form zatrudnienia raz wyjaśniać róŝnice pomiędzy nimi dodatkowo uczeń powinien umieć: Uzasadnić swój wybór drogi edukacyjnej i zawodowej Wskazać plusy i minusy omawianych form zatrudnienia Diagnozować moŝliwości i warunki podejmowania zatrudnienia w krajach UE 14. Bezrobocie Wyjaśnić pojęcie bezrobocia Określić rodzaje bezrobocia i jego skutki Określić zasady aktywnego poszukiwania pracy Wskazać formy pomocy osobom bezrobotnym Opisać konsekwencje pozostawania bez pracy Wymienić metody przeciwdziałania bezrobociu Zaplanować osobistą aktywność w celu przeciwdziałania własnemu bezrobociu WdroŜyć osobistą aktywność w celu przeciwdziałania własnemu bezrobociu Wskazać, w jaki sposób osoby bezrobotne mogą ubiegać się o pomoc Obliczyć stopę bezrobocia

9 15. Rola państwa Określić rolę państwa w gospodarce Wymienić funkcje państwa w gospodarce Przedstawić poglądy liberałów i etatystów na rolę państwa w gospodarce Wymienić gospodarcze cele państwa w warunkach gospodarki rynkowej Wskazać i scharakteryzować ograniczenia w moŝliwości realizacji celów państwa Wskazywać, w jakim stopniu decyzje jednostki, a nie decyzje państwa, wpływają na jej losy. Uzasadnić pozytywne i negatywne konsekwencje wpływania państwa na gospodarkę Wskazać przykłady dóbr publicznych oraz dóbr prywatnych; wyjaśnić róŝnicę pomiędzy dobrami publicznymi i prywatnymi 16. Dobrobyt Wyjaśnić pojęcie wzrostu gospodarczego Wymienić podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego Omówić obieg okręŝny w gospodarce Scharakteryzować mierniki wzrostu gospodarczego: PKB, PNB, PNN, Opisać konsekwencje zerwania relacji pom. podmiotami występującymi w obiegu okręŝnym Wyjaśnić róŝnicę między dochodem realnym i nominalnym Na podstawie mierników wzrostu gospodarczego wskazać konsekwencje takiego wzrostu Wymienić czynniki sprzyjające wzrostowi gospodarczemu Porównać ich wartości dla róŝnych państw Obliczyć PKB, PNB, PNN na podstawie danych liczbowych Ocenić wzrost gospodarczy w wybranych krajach

10 17. Pieniądz i instytucje finansowe Wyjaśnić pojęcie pieniądza Opisać cechy oraz funkcje pieniądza Wyjaśnić na czym polega kreacja pieniądza Analizować dane dot.stopy inflacji RozróŜnić formy pieniądza Wyjaśnić wpływ inflacji na gospodarkę Opisać i rozpoznać narzędzia polityki monetarnej państwa Wymienić cechy oraz funkcje Objaśnić funkcjonowanie systemu Obliczyć CPI oraz stopę inflacji pieniądza bankowego w Polsce Wyjaśnić na czym polega inflacja i deflacja Analizować wielkość podaŝy pieniądza Scharakteryzować wpływ polityki monetarnej na Ŝycie gospodarcze kraju Wyjaśnić pojęcie polityki monetarnej Opisać ograniczenia polityki monetarnej Wymienić rodzaje inflacji Wymienić funkcje banku centralnego RozróŜnić bankowe i niebankowe instytucje finansowe Omówić znaczenie wprowadzenia euro 18. BudŜet i polityka gospodarcza Wyjaśnić pojęcia: budŝet państwa, budŝet samorządowy, deficyt budŝetowy oraz dług publiczny Określić źródła dochodów państwa Wymienić podstawowe kategorie wydatków państwa Wyjaśnić pojęcie polityki fiskalnej Wskazać sposoby finansowania deficytu budŝetowego Opisać i rozpoznać narzędzia polityki fiskalnej państwa oraz ich wpływ na Ŝycie gospodarcze w kraju Wskazać konsekwencje występowania deficytu budŝetowego i długu publicznego dla gospodarki Wskazać moŝliwości korzystania z funduszy strukturalnych Wymienić narzędzia polityki fiskalnej państwa

11 19. Gospodarka globalna Wyjaśnić pojęcie globalizacji gospodarki Wskazać konsekwencje globalizacji gospodarki Wskazać przyczyny i konsekwencje ograniczeń w handlu międzynarodowym Wskazać korzyści i zagroŝenia wynikające ze współpracy międzynarodowej Wskazać korzyści i zagroŝenia wynikające z integracji z UE Wskazać róŝnicę pomiędzy przewagą komparatywną i absolutną Wyjaśnić zasady kształtowania kursu walutowego RozróŜniać przewagę komparatywną od absolutnej Przedstawić zasady funkcjonowania międzynarodowych instytucji finansowych Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu; - twórczo rozwija swoje uzdolnienia; - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje zadania wykraczające poza program nauczania; - osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia. Aktywny udział ucznia w projektach edukacyjnych, przedsięwzięciach, olimpiadach i konkursach moŝe stanowić podstawę do podwyŝszenia oceny semestralnej/końcoworocznej.

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku.

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku. Ekonomia Stosow ana PROGRAM NAUCZANIA DO PRZEDMIOT U PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KSZTAŁCENIE OGÓ LNE W ZAKRESIE PODSTAWOWY M DLA UCZNIÓ W LICEÓ W OGÓ LNOKSZTAŁCĄ CYCH, LICEÓ W PROFILOWANYCH I T ECHNIKÓ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. (nr dopuszczenia: 427/2012) Do nowej podstawy programowej

Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. (nr dopuszczenia: 427/2012) Do nowej podstawy programowej Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR:

PROGRAM NAUCZANIA A. SZCZEGÓŁOWE CELE EDUKACYJNE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: PROGRAM NAUCZANIA TYP SZKOŁY: PRZEDMIOT: AUTOR: LICEUM I TECHNIKUM PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ROMAN SOBIECKI (Program dopuszczony do użytku szkolnego na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KRYTERIA OCENIANIA ORAZ TREŚCI NAUCZANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Ocenianie bieżące 1. Uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru najmniej trzy oceny cząstkowe a sprawdzanie jego wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo