KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający."

Transkrypt

1 KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić pojęcia: koszt alternatywny, racjonalny wybór, czynniki produkcji Charakteryzować zasoby swoje i środowiska Wymienić i opisać czynniki produkcji Rozróżniać czynniki produkcji Wyjaśnić pojęcia: mikro- i makroekonomia Dokonać trafnej samooceny Wyznaczać świadomie swoje cele Analizować czynniki sprzyjające realizacji własnych planów oraz utrudniające ich realizację Wyznaczyć koszt alternatywny podejmowanych decyzji Porównywać koszty alternatywne podejmowanych decyzji Uzasadnić konieczność hierarchizacji celów Analizować współzależność celów jednostkowych i grupowych Opisać czynniki produkcji Wykreślić krzywą możliwości produkcyjnych Interpretować krzywą możliwości produkcyjnych Określić czynniki mogące spowodować zmianę położenia krzywej możliwości produkcyjnych Wykorzystać piramidę potrzeb Maslowa do analizy potrzeb człowieka w konkursach i 1

2 bardzo Dział II - Gospodarka Nazywać systemy Opisać na czym polega Określić przyczyny Przedstawić, jakie są ekonomiczne transformacja systemowa transformacji systemowej korzyści i koszty Identyfikować systemy w Polsce w Polsce przekształceń ekonomiczne Określać korzyści Wyjaśnić jaki wpływ na systemowych w Polsce i wymagania, jakie efektywność Porównać systemy systemy ekonomiczne stwarza gospodarka gospodarowania ma ekonomiczne wybranych Wymienić filary rynkowa system ekonomiczny krajów gospodarki rynkowej Wykreślić krzywą popytu Wskazać wady i zalety Wyjaśnić pojęcia: popyt, i krzywą podaży użyteczności krańcowej poznanych systemów podaż, cena równowagi Na podstawie krzywych różne ekonomicznych Podać treść prawa popytu popytu i podaży rodzaje rynku(monopol, Obliczyć elastyczność Podać treść prawa wyznaczyć cenę oligopol, konkurencja cenową popytu i podaży podaży równowagi rynkowej doskonała) Opisać czynniki Wymienić rodzaje rynku Opisać mechanizm Analizować wpływające na (monopol, oligopol, ustalania ceny konsekwencje braku elastyczność cenową konkurencja doskonała) Wymienić i opisać równowagi na rynku popytu i podaży Wskazać jakie czynniki pozacenowe czynniki Zanalizować wpływ mobilizują go do wpływające na popyt zmiany ceny na wielkość i podaż utargów Zanalizować wpływ zmian elastyczności cenowej popytu i podaży na popytu i podaży kształtowanie się ceny Identyfikować rodzaje rynkowej rynku (monopol, oligopol, Określić czynniki konkurencja doskonała) powodujące powstawanie 2

3 bardzo monopolu Uzasadnić potrzebę wspierania konkurencji i walki z monopolem Dział III Ekonomia osobista Uzasadnić potrzebę Zanalizować strukturę Zaplanować budżet Zanalizować wpływ zmian planowania budżetu wydatków gospodarstw domowy wysokości dochodów osobistego i domowego domowych Wykazać związek między gospodarstw domowych Wskazywać źródła Omówić sposoby wysokością dochodów na kształtowanie się dochodów oraz różne równoważenia budżetu a strukturą wydatków struktury wydatków kategorie wydatków domowego Wskazywać gospodarstw domowych źródła Uzasadnić potrzebę konsekwencje (p. Engla) dochodów gospodarstw ochrony konsumenta nieracjonalnego Analizować swoje domowych Przedstawić korzyści gospodarowania zachowanie w sytuacjach wynikające z reklamy budżetem domowym konfliktowych podstawowe wydatki Wyjaśnić, jak należy Rozróżniać strategie Stosować podstawowe gospodarstw domowych korzystać z reklam reklamowe zasady negocjacji Wyjaśnić kim jest Identyfikować Objaśnić podstawowe Oszacować zysk i ryzyko konsument zachowania bierne, zasady negocjacji planowanej inwestycji Wymienić prawa asertywne i agresywne Wskazać procedury Dokonać wyboru konsumenta Obliczyć dochód z lokaty związane optymalnej dla siebie Wskazywać funkcje terminowej z egzekwowaniem praw formy ubezpieczenia reklamy (z kapitalizacją oraz bez) konsumenckich Stosować kryteria do Wymienić instytucje Dokonać porównania Dokonać wyboru oraz analizy oferty form wspomagające ochronę ofert lokat terminowych uzasadnić wybór oferty ubezpieczeniowych konsumenta w RP Wymienić rodzaje lokaty terminowej oraz Przeprowadzić analizę Wyjaśnić znaczenie kredytów rachunku zysku i ryzyka oszczędności w Opisać przykładowe oszczędnościowo- związanego gospodarce kredyty konsumenckie rozliczeniowego) z inwestowaniem na 3

4 bardzo Wymienić formy Oszacować koszty giełdzie oszczędzania poszczególne rodzaje kredytu Porównać systemy Wskazać sposoby ubezpieczeń Porównać oferty notowań na giełdzie inwestowania Zanalizować podstawowe kredytowe Złożyć zlecenie kupna - Określić na czym polega dane zawarte w polisie Dokonać wyboru oraz sprzedaży na Giełdzie ryzyko danej inwestycji ubezpieczeniowej uzasadnić wybór oferty Papierów Wartościowych Wskazać wady i zalety Uzasadnić konieczność kredytowej korzystania z kredytu ponoszenia Określić czynniki Wymienić rodzaje odpowiedzialności za wpływające na decyzję ubezpieczeń swoje warunki życia na o przyznaniu kredytu Wyjaśnić sens emeryturze Oszacować wysokość ubezpieczeń Wskazać różne formy stawki ubezpieczeniowej majątkowych, inwestowania Wskazać kryteria do zdrowotnych i Odczytywać informacje analizy oferty firm komunikacyjnych zawarte w tabelach ubezpieczeniowych Wyjaśnić ekonomiczny giełdowych sens ubezpieczeń podstawy systemu emerytalnych rodzaje akcji emerytalnego w Polsce Wymienić rodzaje giełd Wskazać zasady Zanalizować oferty Wyjaśnić funkcje giełdy bezpiecznego ubezpieczenia w gospodarce inwestowania na giełdzie emerytalnego Wyjaśnić pojęcia: akcja, Opisać zasady składania giełda, dywidenda, kurs zleceń kupna - sprzedaży akcji, rynek pierwotny, na Giełdzie Papierów rynek wtórny Wartościowych Wymienić rodzaje akcji. Wymienić i opisać podstawowe indeksy giełdowe Opisać zasady bezpiecznego 4

5 bardzo Dział IV Kariera zawodowa inwestowania na giełdzie Wskazać kto tworzy Uzasadnić konieczność Wskazać źródła Uzasadnić swój wybór popyt/podaż na rynku planowania własnej informacji dotyczących drogi edukacyjnej kariery zawodowej rynku oraz prawa i zawodowej Wymienić czynniki Przygotować list Wskazać plusy i minusy wpływające na popyt na motywacyjny oraz Omówić czynniki omawianych form pracę oraz czynniki życiorys wpływające na popyt na zatrudnienia wpływające na podaż Umiejętnie dokonać pracę oraz czynniki Diagnozować możliwości autoprezentacji wpływające na podaż i warunki podejmowania Opisać specyfikę prawa zatrudnienia w krajach lokalnego rynku i obowiązki pracownika Zaplanować swoją drogę UE Wymienić różne formy i pracodawcy dot. edukacyjną i zawodową Zaplanować osobistą zatrudnienia stosunku Określić zasady aktywność w celu Wymienić podstawowe Określić podstawowe przeprowadzania przeciwdziałania prawa i obowiązki zasady nawiązania rozmowy kwalifikacyjnej własnemu bezrobociu pracownika / pracodawcy i rozwiązywania stosunku Wskazać istotne cechy Wdrożyć osobistą wynikające ze stosunku. typowych form aktywność w celu Określić zasady zatrudnienia raz przeciwdziałania aktywnego poszukiwania wyjaśniać różnice własnemu bezrobociu. bezrobocia pomiędzy nimi Określić rodzaje Wskazać formy pomocy Opisać konsekwencje bezrobocia i jego skutki osobom bezrobotnym pozostawania bez Wskazać, w jaki sposób Wymienić metody osoby bezrobotne mogą przeciwdziałania ubiegać się o pomoc. bezrobociu Obliczyć stopę bezrobocia 5

6 bardzo Dział V Przedsiębiorstwo Wymienić najważniejsze Przedstawić strukturę Uzasadnić wybór akty prawne dot. działalności gospodarczej spółki z o.o. oraz spółki określonej formy prowadzenia działalności formy akcyjnej organizacyjno-prawnej gospodarczej organizacyjno-prawne Przedstawić źródła przedsiębiorstwa Identyfikować przedsiębiorstw finansowania Wymienić formy podstawowe formy Podać przykłady przedsiębiorstw organizacyjno-prawne własności etycznego postępowania Wskazać przyczyny przedsiębiorstw w UE Wymienić podstawowe w biznesie niepowodzeń małych Uzasadnić potrzebę bycia formy organizacyjno- Omówić wady i zalety i średnich firm odpowiedzialnym za prawne przedsiębiorstw małych i średnich Analizować korzyści przyjęte zadania Określić zasady przedsiębiorstw wynikające z Dokonać oceny organizacji własnej Wyjaśnić, kto wg zespołowej efektywności różnych i zespołu przepisów prawa jest Stosować podstawowe stylów zarządzania przedsiębiorcą zasady w zespole Uzasadnić wybór stylu podstawowe reguły Określić zachowania Wymienić i wyjaśnić kierowania budowania ch relacji sprzyjające skutecznemu funkcje kierowania Zanalizować wpływ z innymi wywieraniu wpływu na różne operacji gospodarczych Wyjaśnić pojęcia: innych style kierowania na bilans produkcja,wydajność, Omówić podstawowe Określić rolę lidera Dokonać analizy koszt, utarg, zysk zasady w zespole w organizowaniu rentowności prostego Wskazać przykłady Rozróżnić rodzaje zadań aktywności grupy przedsięwzięcia kosztów stałych w grupie Sporządzić prosty bilans gospodarczego i zmiennych Rozróżnić style Zanalizować wpływ zmian Wskazać wady i zalety Wymienić podstawowe kierowania wielkości produkcji na poszczególnych form narzędzia marketingowe Uzasadnić znaczenie kształtowanie się kosztów opodatkowania Wymienić poszczególne grupowej dla Obliczyć próg Zinterpretować krzywą etapy uruchamiania prawidłowego rentowności dla prostego kosztów przeciętnych 6

7 bardzo działalności gospodarczej funkcjonowania firmy przedsięwzięcia i krańcowych (procedura) Rozróżniać składniki gospodarczego, Sporządzić prosty Wymienić elementy majątku przedsiębiorstwa Opisać formy biznesplan biznesplanu Rozróżniać źródła opodatkowania Dokonać analizy finansowania majątku przedsiębiorstw opłacalności prostego przedsiębiorstwa Zanalizować czynniki przedsięwzięcia kosztu wpływające na wydajność gospodarczego stałego i kosztu zmiennego Dobrać narzędzia Rozróżnić pojęcie marketingowe dla wydatku i kosztu przykładowych Wskazać, jakie przedsięwzięć dokumenty podatkowe gospodarczych oraz ZUS-owskie jakie Znaleźć w internecie powinna prowadzić firma informacje o instytucjach Przedstawić zasady wspierających małe rozliczeń obowiązujące i średnie przedsiębiorstwa małe przedsiębiorstwa Opisać poszczególne Obliczyć wynik finansowy elementy biznesplanu przedsiębiorstwa na Uzasadnić decyzję o prostych przykładach rozpoczęciu działalności Uzasadnić potrzebę gospodarczej działań marketingowych w przedsiębiorstwie Omówić procedurę uruchamiania działalności gospodarczej Uzasadnić potrzebę sporządzania biznesplanu Wskazać w swojej 7

8 bardzo miejscowości instytucje wspierające małe przedsiębiorstwa Dział VI Państwo i gospodarka Określić rolę państwa w Przedstawić poglądy Wskazać i Uzasadnić pozytywne gospodarce liberałów i etatystów na scharakteryzować i negatywne Wymienić funkcje rolę państwa ograniczenia w konsekwencje wpływania państwa w gospodarce w gospodarce możliwości realizacji państwa na gospodarkę Wskazać przykłady dóbr Wymienić gospodarcze celów państwa Na podstawie mierników publicznych oraz dóbr cele państwa w Wskazywać, w jakim wzrostu gospodarczego prywatnych warunkach gospodarki stopniu decyzje jednostki, wskazać konsekwencje Wyjaśnić różnicę rynkowej a nie decyzje państwa, takiego wzrostu pomiędzy dobrami Omówić obieg okrężny wpływają na jej losy. Analizować dane dot. publicznymi i prywatnymi w gospodarce Opisać konsekwencje stopy inflacji wzrostu zerwania relacji Analizować wielkość gospodarczego mierniki wzrostu pomiędzy. podmiotami podaży pieniądza Wymienić podstawowe gospodarczego: PKB, występującymi w obiegu wpływ mierniki wzrostu PNB, PNN, okrężnym polityki monetarnej na gospodarczego Porównać ich wartości dla Wyjaśnić różnicę między życie gospodarcze kraju Wymienić czynniki różnych państw dochodem realnym Opisać ograniczenia sprzyjające wzrostowi Opisać cechy oraz i nominalnym polityki monetarnej gospodarczemu funkcje pieniądza Obliczyć PKB, PNB, PNN Omówić znaczenie Wyjaśnić wpływ inflacji na na podstawie danych wprowadzenia euro pieniądza gospodarkę liczbowych Wskazać konsekwencje Rozróżnić formy Objaśnić funkcjonowanie Ocenić wzrost występowania deficytu pieniądza systemu bankowego gospodarczy budżetowego i długu Wymienić cechy oraz w Polsce w wybranych krajach publicznego dla funkcje pieniądza polityki Wyjaśnić na czym polega gospodarki Wyjaśnić na czym polega monetarnej kreacja pieniądza Wskazać możliwości inflacja i deflacja Rozróżnić bankowe i nie Opisać i rozpoznać korzystania z funduszy 8

9 bardzo Wymienić rodzaje inflacji bankowe instytucje narzędzia polityki strukturalnych Wymienić funkcje banku finansowe monetarnej państwa centralnego Określić źródła dochodów Obliczyć CPI oraz stopę Wyjaśnić pojęcia: budżet państwa inflacji państwa, budżet Wymienić podstawowe Wskazać sposoby samorządowy, deficyt kategorie wydatków finansowania deficytu budżetowy oraz dług państwa budżetowego publiczny polityki Opisać i rozpoznać Wymienić fazy cyklu fiskalnej narzędzia polityki koniunkturalnego. Wymienić narzędzia fiskalnej państwa oraz ich polityki fiskalnej państwa wpływ na życie gospodarcze w kraju cyklu koniunkturalnego Opisać fazy cyklu Dział VII Globalna gospodarka koniunkturalnego Wskazać przyczyny Wskazać różnicę Rozróżniać przewagę globalizacji gospodarki i konsekwencje pomiędzy przewagą komparatywną od Wskazać konsekwencje ograniczeń w handlu komparatywną absolutnej globalizacji gospodarki międzynarodowym i absolutną Przedstawić zasady Wskazać korzyści Wyjaśnić zasady funkcjonowania i zagrożenia wynikające kształtowania kursu międzynarodowych ze współ walutowego instytucji finansowych międzynarodowej Wskazać korzyści i zagrożenia wynikające z integracji z UE 9

10 bardzo 10

11 11

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku.

Z ostał on opracow any zgodnie z podstaw ą programow ą z dnia 26 lutego 2002 roku. Ekonomia Stosow ana PROGRAM NAUCZANIA DO PRZEDMIOT U PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KSZTAŁCENIE OGÓ LNE W ZAKRESIE PODSTAWOWY M DLA UCZNIÓ W LICEÓ W OGÓ LNOKSZTAŁCĄ CYCH, LICEÓ W PROFILOWANYCH I T ECHNIKÓ

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne Klasa I, II, III Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo