Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015"

Transkrypt

1 Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015 Nazwa jednostki dydaktycznej 1. Psychologicz ne podstawy przedsiębior czości 2. Typy osobowości według Hipokratesa 3. Potrzeby człowieka i sposoby ich zaspokajania 4. Asertywność, rodzaje zachowań 5. Komunikacja interpersonal na-ćwiczenia 6.Efektywne porozumiewa nie się (2 h) Ocena dopuszczająca Wymagania konieczne cechy psychiczne i fizyczne człowieka przedsiębiorcz ego typy osobowości i umiejętności -podaje przykłady ludzkich potrzeb i sposoby ich zaspokajania zachowania uległe,asertyw ne, agresywne komunikację werbalną i niewerbalną Ocena dostateczna Wymagania konieczne+ -rozpoznaje swoje umiejętności i zainteresowania -rozpoznaje swoje mocne i słabe strony główne cechy charakteryzujące potrzeby człowieka -rozpoznaje obszary własnych zachowań asertywnych,uleg łych i agresywnych elementy modelu komunikacji interpersonalnej bariery występujące w komunikacji Ocena dobra Wymagania konieczne+ +rozsze rzające -wyjaśnia znaczenie pozytywnego myślenia i samoakceptacji sposoby rozwijania swoich umiejętności -planuje sposoby radzenia sobie ze słabymi stronami zasadę racjonalnego gospodarowania sytuacje,w których asertywne zachowanie ułatwia budowanie właściwych relacji między ludźmi -dobiera sposób asertywnego zachowania do wybranej sytuacji cechy dobrego nadawcy i odbiorcy -wykorzystuje techniki komunikacji werbalnej i niewerbalnej w Ocena bardzo dobra Wymagania konieczne+ +rozsze rzające+ dopełniające -wyznacza cele własnego rozwoju -porównuje wyznaczone cele rozwoju zawodowego z aktualną sytuacją -planuje własny rozwój osobowości -porównuje typy osobowości zasoby ekonomiczne do produkcji dóbr i usług -planuje doskonalenie własnych zachowań asertywnych przyczyny zachowań agresywnych i uległych -uzasadnia znaczenie autoprezentacji w różnych sytuacjach życiowych -przeprowadza autoprezentację -uczestniczy w

2 interpersonalnej różnych sytuacjach życiowych czynniki efektywnego porozumiewania się rolę prezentacji w różnych sytuacjach życiowych -dobiera właściwe techniki i środki do przeprowadzania autoprezentacji ocenie społecznej autoprezentacji kolegów 7. Człowiek przedsiębiorczy filarem gospodarki rynkowej cechy człowieka przedsiębiorcz ego -rozpoznaje swoje umiejętności sposoby rozwoju zawodowego -planuje cele własnego rozwoju -analizuje różne sytuacje zawodowe 8. Praca jako wartość w życiu człowieka praca występujące na rynku -wyjaśnia rolę w gospodarce i postrzega pracę jako wartość -dopasowuje występujące na rynku do strony popytu i podaży na tym rynku -analizuje zależności między popytem a podażą i analizuje bieżące wydarzenia na rynku 9. Mechanizm rynkowy rynku występujące na rynku prawo popytu i podaży czynniki wpływające na popyt i podaż -definiuje prawo popytu i podaży poza cenowe czynniki wpływające na popyt i podaż -analizuje działanie mechanizmu rynkowego -wyjaśnia znaczenie mechanizmu rynkowego dla funkcjonowania gospodarki rynkowej 10. Bezrobotny absolwent bezrobotnego absolwenta warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać status bezrobotnego absolwenta sposoby zarejestrowania się w powiatowym urzędzie -analizuje i obowiązki bezrobotnego absolwenta wpływ pozostawania bez na osobę bezrobotną -planuje własne działania w przypadku kłopotów ze znalezieniem 11. Rozmowa kwalifikacyjna zasady przygotowania znaczenie rozmowy i analizuje

3 12. Nawiązanie kontaktu z pracodawcą 13. Aktywne poszukiwanie rozmowy kwalifikacyjn ej dokumenty wspomagające proces aktywnego poszukiwania informacje umieszczone w życiorysie zawodowym aktywnego poszukiwania 14. Rynek rynku 15. Wybrane zagadnienia źródła się do rozmowy kwalifikacyjnej -planuje przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej -sporządza własny życiorys zawodowy elementy listu motywacyjnego -wyjaśnia na czym polega aktywne poszukiwanie występujące na rynku przepisy kodeksu dotyczące zatrudnienia kwalifikacyjnej w procesie poszukiwania -przeprowadza inscenizacje rozmowy kwalifikacyjnej cel sporządzania życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego -przygotowuje list motywacyjny w odpowiedzi na ofertę tok postępowania w procesie aktywnego poszukiwania -dopasowuje występujące na rynku do strony popytu i podaży -omawia drogę postępowania w przypadku roszczeń zachowania pozytywne i negatywne podczas rozmowy kwalifikacyjnej -dostosowuje zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej do konkretnych sytuacji -modyfikuje treść życiorysu zawodowego i listu motywacyjnego w zależności od rodzaju -analizuje znaczenie prawidłowo sporządzonych dokumentów aplikacyjnych w procesie aktywnego poszukiwania -planuje własne działania związane z aktywnym poszukiwaniem -uzasadnia znaczenie umiejętności aktywnego poszukiwania w odnoszeniu sukcesów na rynku -analizuje zależności między popytem a podażą i analizuje bieżące wydarzenia na rynku -analizuje różnice w sytuacji prawnej poszczególne typy umów o pracę,wymienia ich

4 16. Umowy o pracę podlegające pod KP i KC 17. Obowiązki i pracownika 18. Prawa i obowiązki pracodawcy 19. Płaca. Funkcje i systemy płacy 20. Rola pieniądza w gospodarce rynkowej 21. Kredyty bankowećwiczenia (2 godz) nawiązanie stosunku -omawia konieczność rzetelnego wykonywania i przestrzegania zakresu przydzielonyc h obowiązków -omawia mobbing, lobbing, molestowanie płaca pieniądza -wyjaśnia barter, tezauryzacja, emitent, denominacja rodzaje umów dotyczących wykonywania obowiązki pracownika(na podstawie Kodeksu ) obowiązki pracodawcy funkcje i systemy płacy -omawia krótko historię pieniądza zasady zawierania i rozwiązywania umowy o pracę pracownika i stosuje (podczas zajęć w szkole) zasady bezpieczeństwa i higieny -omawia sankcje jakie może stosować pracodawca gdy pracownik nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań płacę brutto od płacy netto formy wynagradzania zabezpieczenia banknotów(złotowy ch euro) -objaśnia funkcje pieniądza wady i zalety z punktu widzenia pracownika i pracodawcy -wykorzystuje wskazane przepisy do rozwiązania podstawowych problemów związanych z podejmowaniem i wykonywaniem zasady -omawia ochronę kobiet dodatkowe pracowników młodocianych -negocjuje podwyżkę pensji(w warunkach symulacyjnych) -omawia konsekwencje w euro 22. Plan budowy -uzasadnia -analizuje znaczenie

5 firmy-biznesplan elementy biznesplanu podstawowy cel sporządzania biznesplanu 23. Cele i rodzaje 24. Procedury rejestracji 25. Poszukiwanie pomysłu na własną firmę 26. Uczniowie prezentują pomysły na własne firmy (2 godz) 27. Gospodarstwo domowe a -omawia definicję przedsiębiorcy (na podstawie ) instytucje w których dokonuje się rejestracji przedsiębiorst wa osoby fizycznej -podaje przykłady rodzaje gospodarstwa korzyści wynikające z planowania rodzaje cele -identyfikuje podstawy prawne różnych form organizacyjnoprawnych czynniki mające wpływ na podejmowanie decyzji o rodzaju i zakresie gospodarstw domowe ze celowość sporządzania biznesplanu -analizuje elementy prostego biznesplanu -omawia rodzaje że zysk jest podstawowym celem i wyjaśnia zależności między zyskiem a ryzykiem korzyści i zagrożenia wynikające z jednoosobowego procedurę postępowania w celu uruchomienia dokumenty rejestracyjne -wypracowuje pomysły na prowadzenie małej firmy zależności między wysokością planowania w przedsiębiorcy -sporządza i prezentuje biznesplan prostej fazy rozwoju gospodarczego -analizuje własne predyspozycje do lokalne instytucje związane z rejestracją -dobiera dokumenty rejestracyjne do właściwej instytucji rejestrującej działalność gospodarczą -rozpoznaje własne uwarunkowania podjęcia decyzji o rodzaju i zakresie -przeprowadza analizę lokalnego rynku w celu weryfikacji pomysłów na działalność gospodarczą -analizuje zasady Engla -analizuje strukturę

6 gospodarka 28. Gospodarka centralnie sterowana a gospodarka rynkowa 29. Inflacja, przyczyny inflacji 30. Etyczne zachowania w relacjach zawodowych 31. Wymiana gospodarcza z zagranicą 32. Budżet państwa domowego źródła dochodów gospodarstw domowych kierunki wydatków gospodarstw domowych -definiuje własności systemy gospodarcze pojęcia inflacja,stopa inflacji inflację kosztową i popytową etyki -definiuje handel zagraniczny, eksport, import budżet państwa, względu na źródła dochodów formy własności -podaje przykłady różnych form własności rolę budżetu państwa w gospodarce skutki inflacji zasady etyki zawodowej korzyści z wymiany międzynarodowe j -uzasadnia potrzebę wymiany z zagranicą rolę budżetu państwa w gospodarce dochodów gospodarstwa domowego a strukturą jego wydatków -planuje własny budżet system gospodarki centralnie planowanej system gospodarki rynkowej gospodarki mieszanej sposoby walki z inflacją zasady etycznego postępowania w różnych sytuacjach zawodowych bariery występujące w handlu zagranicznym -analizuje skutki dochodów i wydatków oraz budżetów własnego budżetu -porównuje system gospodarki rynkowej z innymi systemami proces zmian gospodarczych w Polsce po roku analizuje wpływ inflacji na zachowania uczestników rynku -analizuje przyczyny, skutki i wielkość inflacji w Polsce po 1989r. -analizuje zasady etyki wybranego przez siebie zawodu -analizuje różne sytuacje zawodowe -analizuje bieżące informacje dotyczące współ Polski z zagranicą -analizuje zasady restrykcyjnej i stymulacyjnej

7 33. Narodowy Bank Polski jako bank centralny 34. Giełda Papierów Wartościowych 35.Ochrona praw 36. Decyzje konsumentów(2 godz) deficyt budżetowy źródła dochodów i kierunki wydatków budżetu państwa -definiuje bank i powstanie banków -posługuje się pojęciami i terminami: rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, instytucje finansowe -opisuje funkcjonowan ie giełdy papierów wartościowyc h -identyfikuje instytucje zajmujące się ochroną praw w Polsce na czym polega ochrona praw na czym polega ochrona praw przyczyny powstawania nadwyżki i deficytu w budżecie państwa funkcje budżetu państwa -wyjaśnia znaczenie i charakteryzuje funkcje banku centralnego rodzaje banków rodzaje giełd i uczestników rynku -identyfikuje pojęcia związane z ochroną praw samorządowych w Polsce -wyjaśnia znaczenie deficytu państwa i podaje sposoby jego pokrywania zadania banku centralnego i banków komercyjnych -opisuje rolę Rady Polityki Pieniężnej -opisuje rolę Komisji Nadzoru Finansowego instytucje zajmujące się ochroną praw w regionie źródła dotyczące ochrony praw polityki budżet państwa na dany rok dodatnie i ujemne strony sterowania gospodarką za pomocą polityki monetarnej zasady gry na giełdzie najważniejsze wskaźniki giełdowe -wykorzystuje przepisy dotyczące ochrony praw do rozstrzygania kwestii spornych między sprzedawcą a konsumentem

8 37. Finanse przedsiębiorstw -definiuje aktywa, pasywa koszty, przychody, zysk, strata, rentowność,do chodowość produktu kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwo sposoby finansowania -objaśnia przydatność bilansu i rachunku wyników -uzasadnia potrzebę wyceny wartości -ocenia sytuację finansową na podstawie bilansu i wskaźników finansowych 38.Charakterysty ka związków spółek -posługuje się terminami: przedsiębiorst wo, osobowość prawna, spółka rodzaje spółek handlowego rodzaje spółek handlowego formy prawnoorganizacyjne przedsiębiorstw czynniki, które wpływają na wybór formy prawnoorganizacyjnej -ocenia przydatność poszczególnych form prawnoorganizacyjnych przedsiębiorstw w zależności od rodzaju i wielkości -dobiera właściwą formę prawną do różnego typu przedsięwzięć gospodarczych -posługuje się aktami prawnymi regulującymi działalność jako źródłem informacji Sprawdzanie osiągnięć uczniów odbywać się będzie poprzez odpytywanie, aktywność w czasie zajęć, wkład włożony w osiągnięcie danego poziomu wiedzy i umiejętności, dociekliwość badawcza, działania twórcze, kartkówki sprawdzające systematyczność oraz prace pisemne zapowiadane na tydzień przed terminem. Opracowała: mgr Bożena Kędra

9

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Plan wynikowy do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Materiał nauczania L.g. Wymagania podstawowe Uczeń poprawnie: I. KOMUNIKJ INTERPERSONLN Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Osoba przedsiębiorcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ CZAS NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Plan wynikowy: podstawy przedsiębiorczości (napisany na podstawie Czas na przedsiębiorczość. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości. Zakres podstawowy ) Autor: Anna Czarlińska-Wężyk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Technikum Rolnicze, Technikum Geodezyjne, Technikum Weterynaryjne Klasa I, II, III Opracowała: Ewelina Krystowczyk DZIAŁ: ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju I. Obserwuję gospodarkę rynkową Załącznik nr 1 TREŚCI PROGRAMOWE Osobowość typy osobowości 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie osobowości -znać typy osobowości Uczeń zna,

Bardziej szczegółowo