ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA"

Transkrypt

1 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie przedmiot - przedsiębiorczość ZASADY OCENIANIA Standardy edukacyjne dla uczniów technikum: a. dokonanie trafnej i uzasadnionej samooceny oraz umiejętność autoprezentacji, b. umiejętność stosowania podstawowych zasad pracy w zespole i prowadzenia negocjacji, c. planowanie budżetu domowego, d. rozróżnianie form inwestowania, e. umiejętność obliczania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka, f. identyfikowanie podstawowych form własności oraz form organizacyjno prawnych przedsiębiorstw, g. identyfikowanie podstawowych mierników wzrostu gospodarczego (PKB, PNB nominalny i realny oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca), h. interpretacja podstawowych wskaźników inflacji, i. ukazywanie wpływu polityki fiskalnej i monetarnej na życie gospodarcze kraju, j. wskazywanie korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy międzynarodowej. Wymagania programowe dla uczniów liceum i technikum: 1) Wymagania podstawowe: Moduł I: zdefiniować pojęcie osobowości człowieka i posługiwać się nim, scharakteryzować różne typy osobowości człowieka, scharakteryzować zasady rozwoju osobowości, wymienić cechy człowieka asertywnego, objaśnić na czym polega kreatywność i przedsiębiorczość człowieka, ocenić mocne i słabe strony własnej osobowości o posługiwać się pojęciem potrzeby, 1

2 2 o scharakteryzować pojęcie potrzeb, o omówić poszczególne rodzaje potrzeb, o wymienić czynniki mające wpływ na zmianę hierarchii potrzeb, scharakteryzować role, jakie odgrywa człowiek w swoim życiu, rozróżniać role społeczne i organizacyjne, wyjaśnić, dlaczego człowiek zachowuje się odmiennie w różnych sytuacjach, posługiwać się pojęciem motywacji, scharakteryzować proces wzmacniania zachowania człowieka wymienić i scharakteryzować podstawowe narzędzia motywacyjne. scharakteryzować podstawowe psychologiczne teorie człowieka rozpoznawać różne rodzaje zachowań ludzi w organizacji. Moduł II: posługiwać się pojęciami i terminami: konsument, zasoby, rynek, podaż, pieniądz, okrężny obieg dochodów, wymienić podmioty gospodarki rynkowej i określić ich role, wyjaśnić rolę rynku w gospodarce, omówić funkcje pieniądza, o posługiwać się pojęciami: przedsiębiorstwo, makrootoczenie przedsiębiorstwa, o wymienić i scharakteryzować elementy wchodzące w skład makrootoczenia przedsiębiorstwa, posługiwać się terminami i pojęciami: dochód narodowy, produkt narodowy brutto, produkt krajowy brutto, inflacja, eksport, import, recesja, koniunktura, opisać podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego, identyfikować rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz poziomu inflacji, wymienić i scharakteryzować funkcje państwa, objaśnić konstrukcję budżetu państwa, wyjaśnić znaczenie i funkcje banku centralnego, scharakteryzować zasady i instrumenty polityki monetarnej, wyjaśnić zasady i instrumenty polityki monetarnej wyjaśnić zasady i instrumenty polityki fiskalnej, posługiwać się pojęciami i terminami: rynek pracy, podaż pracy, popyt na pracę, 2

3 3 wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na podaż pracy i popyt na pracę omówić równowagę na rynku pracy, identyfikować przyczyny i rodzaje bezrobocia, posługiwać się pojęciami i terminami: rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, instytucje finansowe, wymienić i scharakteryzować składniki rynku finansowego wymienić i scharakteryzować instrumenty finansowe, wymienić instytucje finansowe, opisać funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych, posługiwać się pojęciami: międzynarodowa integracja gospodarcza, unia celna, strefa wolnego handlu. Moduł III: posługiwać się terminami i pojęciami: otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa, konkurenci, substytut, potencjalny konkurent, bariery wejścia, dostawca, nabywca, wymienić i scharakteryzować uczestników otoczenia konkurencyjnego, wymienić i scharakteryzować bariery wejścia do branży, o posługiwać się pojęciami : strategia, przewaga konkurencyjna, o wymienić i scharakteryzować rodzaje strategii, posługiwać się terminami : przedsiębiorstwo, osobowość prawna, spółka, wymienić i scharakteryzować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw, wymienić i scharakteryzować rodzaje spółek prawa handlowego posługiwać się pojęciami i terminami: struktura organizacyjna, struktura kapitałowa, struktura kontraktowa, opisać parametry struktury organizacyjnej, omówić model biurokratyczny i organiczny struktur organizacyjnych, scharakteryzować struktury kapitałowe, scharakteryzować struktury kontraktowe, posługiwać się pojęciami: aktywa, pasywa, strata, zysk, koszty, rentowność, dochodowość produktu, wymienić składniki bilansu przedsiębiorstwa, scharakteryzować próg rentowności, scharakteryzować sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa, 3

4 4 scharakteryzować kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwo, scharakteryzować proces podejmowania decyzji, posługiwać się pojęciami i terminami: problem decyzyjny, decydent, decyzja, racjonalność decyzji, omówić formy podejmowania decyzji, posługiwać się pojęciami: informacja, luka informacyjna, użyteczność informacji, wymienić i scharakteryzować cechy użytecznej informacji, wymienić rodzaje informacji, scharakteryzować proces kierowania, omówić czynniki wpływające na skuteczność kierowania, omówić funkcje kierownicze, wymienić i scharakteryzować style kierowania, o scharakteryzować sytuację konfliktową, o wymienić rodzaje konfliktów, o scharakteryzować przyczyny powstawania konfliktów organizacyjnych, o opisać przebieg konfliktów, o wymienić sposoby kierowania konfliktem, wymienić czynniki wpływające na skuteczność negocjacji, scharakteryzować podstawy dobrej komunikacji, scharakteryzować zasady organizacji pracy zespołu, opisać sposób tworzenia zespołów, scharakteryzować podstawowe techniki planowania działań zespołu, scharakteryzować czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie w działalności przedsiębiorstwa, zdefiniować pojęcie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, wymienić sposoby ograniczenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej, scharakteryzować rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie, wymienić sposoby restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Moduł IV: identyfikować potrzeby członków rodziny, określać źródła dochodów członków rodziny, 4

5 5 wymienić sposoby zaspokojenia potrzeb, o odróżnić dobra konsumpcyjne od dóbr produkcyjnych, o posługiwać się pojęciami i terminami: użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, mapa obojętności, ścieżka cen, o scharakteryzować decyzje podejmowane przez konsumenta, o scharakteryzować sposoby ochrony konsumenta, scharakteryzować różne formy zatrudnienia, scharakteryzować różne formy wynagrodzeń, scharakteryzować podatki liczone od wynagrodzeń, scharakteryzować system zabezpieczenia emerytalnego, scharakteryzować system rent, posługiwać się pojęciami i terminami: kapitał, jednostka uczestnictwa, lokata, akcja, dywidenda, obligacje, lokaty rzeczowe, wymienić i scharakteryzować formy lokowania pieniędzy, odróżnić wydatki stałe od wydatków okresowych, odróżnić wydatki konsumpcyjne od wydatków inwestycyjnych, posługiwać się terminami: suma ubezpieczenia, składka, szkoda, odszkodowanie, wymienić i scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń majątkowych, wymienić i scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń na życie, ocenić dochody gospodarstwa domowego, ocenić wydatki gospodarstwa domowego, omówić zasady konstruowania budżetu gospodarstwa domowego, wskazać źródła zwiększenia dochodów gospodarstwa domowego, wskazać źródła oszczędzania. Moduł V: wymienić cele społeczne w państwie, identyfikować rodzaje wydatków na cele społeczne, o scharakteryzować strukturę samorządu terytorialnego w Polsce, o scharakteryzować budżet samorządu terytorialnego, o wymienić zadania samorządu terytorialnego, posługiwać się terminami i pojęciami: organizacja pozarządowa, wolontariusz, donator, działalność charytatywna, fundacja, stowarzyszenie, 5

6 6 wymienić rodzaje organizacji pozarządowych, zilustrować przykładami działalność organizacji pozarządowych, wymienić cele działalności organizacji pozarządowych. 2) Wymagania rozszerzające: Moduł I: wyjaśnić co to jest stres i jak sobie z nim poradzić, wskazać jakimi cechami powinien odznaczać się przywódca, o scharakteryzować potrzeby człowieka w pracy, o wyznaczyć cele i zadania do realizacji objaśnić pojęcie organizacji, wyjaśnić na czym polega konflikt ról, scharakteryzować role kierownicze, wyjaśnić jak skutecznie motywować człowieka wymienić i scharakteryzować techniki wywierania wpływu na innych ludzi, wymienić i scharakteryzować eksperymenty dotyczące zarządzania w przemyśle, wskazać różnice między psychologicznymi teoriami człowieka, Moduł II: wymienić i scharakteryzować zasoby występujące w gospodarce, omówić proces okrężnego obiegu dochodów, wyjaśnić prawa popytu i podaży, podać cech makrootoczenia przedsiębiorstwa, opisać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa, wynikające z jego makrootoczenia, scharakteryzować współpracę międzynarodową, scharakteryzować wpływ wzrostu gospodarczego na działalność przedsiębiorstw, analizować przyczyny i skutki inflacji, scharakteryzować zjawisko recesji w gospodarce, scharakteryzować zjawisko dobrej koniunktury w gospodarce, wyjaśnić znaczenie deficytu państwa i podać sposoby jego pokrywania, scharakteryzować Radę Polityki Pieniężnej, objaśnić wpływ polityki fiskalnej na rozwój gospodarki 6

7 7 wyjaśnić relację między wysokością płacy a wielkością popytu na pracę i wielkością podaży pracy, wykazać wpływ polityki rządu na rynek pracy objaśnić wpływ związków zawodowych na rynek pracy scharakteryzować sposoby zmniejszania bezrobocia scharakteryzować narzędzia przeciwdziałania bezrobociu stosowane przez państwo, odróżnić rynek pieniężny od rynku kapitałowego, wyjaśnić cele rynku pieniężnego i kapitałowego, omówić role instytucji finansowych w gospodarce, wymienić główne organy Unii Europejskiej omówić zasady polityki Unii Europejskiej, wymienić cztery swobody rynku wewnętrznego, Moduł III: wyróżnić i scharakteryzować czynniki wpływające na atrakcyjność branży, ustalić konkurentów danego przedsiębiorstwa i ich siłę oddziaływania, ocenić bariery wejścia do danej branży, ocenić siłę oddziaływania dostawców i nabywców w danej branży, o wyjaśnić dlaczego każde przedsiębiorstwo powinno mieć strategię, o wymienić czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy budowaniu strategii, o zidentyfikować strategię przedsiębiorstwa, wymienić czynniki, które wpływają na wybór formy prawno organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocenić przydatność poszczególnych form prawno organizacyjnych przedsiębiorstw w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, zdiagnozować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, podać przykłady struktur kapitałowych, podać przykłady struktur kontraktowych, obliczyć: zysk netto, zysk brutto, próg rentowności, dochodowość produktu, objaśnić przydatność bilansu przedsiębiorstwa i rachunku zysków i strat, wymienić bariery racjonalności decyzji, wskazać wady i zalety decyzji indywidualnych i grupowych, 7

8 8 wymienić kryteria oceny rozwiązań problemu decyzyjnego, odróżnić informacje od wiadomości, objaśnić pojęcie luki informacyjnej, wymienić funkcje pełnione przez informacje w organizacji, ocenić skuteczność kierownika w danej organizacji, zdiagnozować stosunki międzyludzkie w zespole za pomocą socjogramu, o zdiagnozować sytuację konfliktową, o scharakteryzować zachowania uczestników konfliktu, o omówić rolę, jaką odgrywają konflikty w organizacji, scharakteryzować przebieg negocjacji, wymienić zasady skutecznej argumentacji wymienić zasady ustępowania, wymienić czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, wskazać nieprawidłowości w pracy zespołu ocenić ryzyko związane z prowadzeniem działalności, zdiagnozować źródła i przejawy kryzysu w przedsiębiorstwie, Moduł IV: odróżnić potrzeby indywidualne od potrzeb zbiorowych, rozróżniać potrzeby bieżące i przyszłe, o objaśnić przebieg krzywej użyteczności, krzywej obojętności i ścieżki cen o wyznaczyć punkt równowagi konsumenta, o wykazać przyczyny różnych zachowań gospodarstw domowych na rynku, rozróżnić formę zatrudnienia stałego i dorywczego, posługiwać się terminem wynagrodzenie nominalne i realne, posługiwać się pojęciem zasiłek, wymienić i omówić rodzaje zasiłków, scharakteryzować system pomocy społecznej, omówić zasady funkcjonowania I, II, i III filaru, omówić wady i zalety różnych form lokowania pieniędzy, wymienić cechy dobrej lokaty, wyjaśnić, skąd biorą się oszczędności w gospodarstwie domowym, wyjaśnić, dlaczego nie warto przechowywać pieniędzy w skarpecie, odróżnić ubezpieczenia indywidualne od ubezpieczeń obowiązkowych, 8

9 9 wymienić różnych ubezpieczycieli, wskazać ograniczenia przy konstruowaniu budżetu gospodarstwa domowego, scharakteryzować kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, objaśnić na czym polega racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa domowego, wskazać możliwości zmniejszenia ryzyka związanego z oszczędzaniem. Moduł V: wskazać powiązania między poszczególnymi wydatkami na cele społeczne, o wymienić sposoby pozyskiwania dochodów przez samorząd terytorialny, o wymienić rodzaje wydatków samorządu terytorialnego, o scharakteryzować rodzaje działań przedsiębiorczych na rzecz lokalnej społeczności, scharakteryzować zachowania przedsiębiorcze organizacji pozarządowych, wymienić źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych. 3) Wymagania dopełniające: Moduł I: odróżnić asertywność od uległości i agresji, dokonać trafnej i uzasadnionej samooceny, dokonać autoprezentacji, o uzasadnić konieczność zaspakajania potrzeb przez człowieka, o wskazać zależność miedzy zachowaniem człowieka a jego potrzebami, o scharakteryzować potrzeby człowieka w pracy, wskazać przyczyny występowania konfliktu ról, podać sposoby rozwiązywania konfliktu ról, uzasadnić konieczność znajomości ról jaką odgrywa dana osoba, uzasadnić, dlaczego skuteczniejsze jest nagradzanie niż karanie, dobrać narzędzia motywacyjne do indywidualnych cech osób, ocenić efektywność poszczególnych teorii w praktyce. Moduł II: scharakteryzować czynniki wpływające na popyt i podaż, określić punkt równowagi rynkowej, ustalić powiązania między podmiotami występującymi w okrężnym obiegu dochodów, 9

10 10 o wyjaśnić, dlaczego makrootoczenia firm działających na różnych rynkach są różne, o wskazać potrzebę znajomości zjawisk zachodzących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa, o objaśnić wpływ poszczególnych elementów wchodzących w skład makrootoczenia na działalność przedsiębiorstwa, obliczyć dynamikę PKB, obliczyć stopę inflacji, porównać wielkość dochodu narodowego w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, wymienić zalety i wady dochodu narodowego jako miernika rozwoju gospodarczego, analizować tempo wzrostu gospodarczego w kraju i za granicą, analizować zmiany poziomu inflacji w Polsce i innych krajach, omówić bilans płatniczy i bilans handlowy, wykorzystywać rocznik statystyczny jako źródło informacji dla charakteryzowania zjawisk ekonomicznych, wykazać wpływ polityki monetarnej na działalność przedsiębiorstw, scharakteryzować budżet państwa na dany rok, wskazać rolę państwa w działalności gospodarczej, wskazać dodatnie strony sterowania gospodarką za pomocą polityki monetarnej i fiskalnej, scharakteryzować politykę fiskalną i monetarną w Polsce, scharakteryzować przejście Polski do gospodarki rynkowej, objaśnić specyfikę rynku pracy na tle innych rynków gospodarki narodowej, obliczyć współczynnik aktywności zawodowej, scharakteryzować bezrobocie w Polsce i porównać je z bezrobociem występującym w innych krajach, scharakteryzować wpływ nierównowagi rynkowej i czynników wzrostu gospodarczego na wielkość, rodzaj i strukturę bezrobocia, wskazać zależność między typami i stopą bezrobocia a rozwojem gospodarczym kraju, obliczyć stopę bezrobocia, wymienić organy administracji rządowej ds. bezrobocia, 10

11 11 omówić rolę jaką odgrywa w gospodarce system finansowy, wymienić instrumenty rynku kapitałowego w Polsce, wskazać zasady gry na giełdzie, interpretować najważniejsze wskaźniki giełdowe, ocenić aktualne wskaźniki GPW, scharakteryzować konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej, omówić zalety i koszty przystąpienia Polski do U E, omówić aktualny stan zaawansowania procesu wejścia Polski do U E, podać międzynarodowe organizacje gospodarcze, których członkiem jest Polska, Moduł III: wskazać, dlaczego przedsiębiorca powinien badać otoczenie konkurencyjne, porównać bariery różnych branż, wskazać sposoby przeciwdziałania pojawienia się nowych konkurentów, dokonać analizy sektora za pomocą metody pięciu sił Portera, o wymienić i omówić strategie dużych i małych uczestników rynku, o podać przykłady różnych strategii przedsiębiorstw, o omówić strategię dużych międzynarodowych przedsiębiorstw, o podać zasady budowania strategii przedsiębiorstwa, dobrać właściwą formę prawną do różnego typu przedsięwzięć gospodarczych, wymienić zalety i wady poszczególnych form prawno organizacyjnych przedsiębiorstw, omówić sposoby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, posługiwać się aktami prawnymi regulującymi działalność przedsiębiorstwa, jako źródłem informacji, omówić czynniki strukturotwórcze, scharakteryzować struktury złożonych organizacji gospodarczych, scharakteryzować zasady wyceny przedsiębiorstwa, uzasadnić potrzebę wyceny wartości przedsiębiorstwa, ocenić sytuacje finansową przedsiębiorstwa na podstawie bilansu i wskaźników finansowych, ocenić poprawność podjętej decyzji wskazać na potrzebę racjonalności decyzji, 11

12 12 omówić rodzaje decyzji, podać przykłady decyzji racjonalnych i nieracjonalnych, zidentyfikować różne źródła pozyskiwania informacji, opisać odwróconą piramidę informacji, ocenić użyteczność uzyskiwanych informacji, ocenić skuteczność kierownika w danej organizacji, zdiagnozować stosunki międzyludzkie za pomocą socjogramu, o ocenić skuteczność różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, o wskazać na potrzebę umiejętnego kierowania konfliktami ze względu na ich nieuchronne występowanie w organizacji, ocenić proces negocjacyjny z punktu widzenia sprawności negocjacji, wymienić czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, przeprowadzić negocjacje, uzasadnić potrzebę integracji i spójności grupy jako warunku koniecznego w pracy zespołowej, zdiagnozować pracę zespołu, posługiwać się podstawowymi technikami planowania działań zespołowych, wyjaśnić, dlaczego ryzykowne przedsięwzięcia są bardziej opłacalne, wyjaśnić, dlaczego ryzyko w działalności gospodarczej jest nieuniknione, zaproponować sposób restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Moduł IV: określić potrzeby członków własnej rodziny, określić wspólne potrzeby rodziny, określić przyszłe potrzeby rodziny, o uzasadnić konieczność sporządzania przez gospodarstwa domowe budżetów, o objaśnić pojęcie kosztów alternatywnych, rozróżnić płacę brutto i netto, odróżnić przychody z pracy od kosztów pracy, obliczyć dochody brutto i netto, ukazać rolę państwa w zakresie świadczeń, ocenić system zabezpieczenia emerytalnego, wymienić różnych ubezpieczycieli, ocenić korzyści wynikające z różnych typów ubezpieczeń, 12

13 13 porównać oferty funduszy emerytalnych, scharakteryzować zarządzanie portfelem inwestycyjnym, określić strategie gracza giełdowego, obliczyć odsetki od lokat bankowych, porównać warunki oszczędzania i kredytowania w miejscowych bankach i wybrać najkorzystniejsze z nich, zaplanować wydatki gospodarstwa domowego, wskazać rolę państwa dotyczącą regulacji ubezpieczeń, ocenić korzyści wynikające z różnych typów ubezpieczeń, dokonać wyboru ubezpieczenia na życie, zaplanować zbilansowany budżet gospodarstwa domowego, wykazać duże znaczenie dobrze skonstruowanego budżetu gospodarstwa domowego, ocenić postawy przedsiębiorcze w rodzinie. Moduł V: wyjaśnić rolę państwa w zaspakajaniu potrzeb społecznych, o wykazać znaczący wpływ działalności samorządu terytorialnego na funkcjonowanie lokalnej społeczności, o uzasadnić potrzebę aktywnego włączania się każdego mieszkańca danej społeczności w jej rozwój, uzasadnić potrzebę istnienia organizacji pozarządowych, objasnić powiązania organizacji pozarządowych z państwem i samorządem terytorialnym, wskazać na konieczność wspierania przez państwo i samorząd terytorialny organizacji pozarządowych, zidentyfikować i scharakteryzować organizacje pozarządowe działające w środowisku lokalnym. 13

14 14 Przedmiotowy System Oceniania Podstawy Przedsiębiorczości. 1) Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego uczenia się. 2) W procesie oceniania uwzględnia się: a. zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach i potrzebach w tym zakresie, b. określenie poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i przyjętego programu nauczania wyrażające się w stopniach szkolnych, c. przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o osiągnięciach, postępach, a także o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, d. planowanie procesu kształcenia ucznia oraz pracy dydaktycznej nauczyciela, wprowadzanie działań korygujących. 3) Wszystkie oceny są jawne. 4) Sprawdzone i ocenione sprawdziany wiadomości uczniowie otrzymują do wglądu. 5) Na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę. 6) Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w terminie dwóch tygodni od daty oddania i omówienia oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. 7) Nauczyciel dokonuje okresowej oceny postępów ucznia w nabywaniu wiadomości i umiejętności w formie i na zasadach określonych przez zespół klasowy. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu to: 1) wiadomości ucznia, a. wypowiedzi ustne, b. wypowiedzi pisemne, 2) praca na zajęciach, 3) praca domowa, 4) zeszyt przedmiotowy. Kryteria oceniania : 1) 50% spełnionych wymagań podstawowych...stopień dopuszczający 2) 75% spełnionych wymagań podstawowych...stopień dostateczny 3) 75% spełnionych wymagań podstawowych 14

15 15 i 50% spełnionych wymagań rozszerzających...stopień dobry 4) 75% spełnionych wymagań podstawowych i 75% spełnionych wymagań rozszerzających...stopień bardzo dobry 5) 75% spełnionych wymagań podstawowych i 75% spełnionych wymagań rozszerzających i 50% wymagań dopełniających... stopień celujący 6) nie spełnienie przez ucznia 50% wymagań podstawowych...stopień niedostateczny Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów: 1) dziennik lekcyjny, 2) inne formy zaproponowane przez wychowawców klas lub zespoły klasowe. Formy informowania uczniów: 1) przedstawienie wymagań na poszczególne oceny na początku roku szkolnego, 2) ustne podanie oceny do wiadomości ucznia wraz z uzasadnieniem, 3) wskazanie braków ale też umiejętności ucznia, 4) indywidualne rozmowy z rodzicami. W razie konieczności PSO może być zmieniony po uprzednim poinformowaniu uczniów. Podpis nauczyciela: 15

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości w XIII LO w Białymstoku System oceniania jest zgodny z rozporządzeniem MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania i klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE SKALA I KRYTERIA OCENIANIA Przedmiotowe Zasady Oceniania- podstawy przedsiębiorczości obowiązujący w VIII. Liceum Ogólnokształcącym w roku szkolnym 202/203 realizowany przez p. Katarzynę Zawada w oparciu o podręcznik Krok w przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1. Temat: Organizacja pracy na lekcjach podstaw przedsiębiorczości Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza Ścieżki edukacyjne: -------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących zgodny z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1 Obowiązuje od 1 września 2013r. I Informacje ogólne Przedmiotowy system oceniania obowiązuje od: 1 września 2013 r. Program

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Jacek Musiałkiewicz ZARYS PRZEDSIĘBIORCZOŚCI program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników, zasadniczych szkół zawodowych i liceów ogólnokształcących Program zdobył

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH ul. M.Curie-Skłodowskiej 2 58-400 Kamienna Góra tel.: (+48) 75-645-01-82 fax: (+48) 75-645-01-83 E-mail: zso@kamienna-gora.pl WWW: http://www.zso.kamienna-gora.pl PRZEDMIOTOWY

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie )

Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) Wymagania programowe dla przedmiotu PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI (do podręcznika Wydawnictwa Szkolnego PWN Przedsiębiorczość na czasie ) klasa 1 LO, rok szk. 2014/2015 Dział /temat Dział 1: Pieniądz w gospodarce

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2

A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje

Podstawowy (ocena dostateczna) wymienia cechy osoby przedsiębiorczej. i charakteryzuje Dział programu Lp. Temat lekcji KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja społeczna Wymagania edukacyjne z podstaw

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA i ROZKŁAD MATERIAŁU Klasy pierwsze Liceum Ogólnokształcące nr 16 im. St. Sempołowskiej w Warszawie ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciel prowadzący: mgr inż. Zygmunt Kawecki Wg podręcznika

Bardziej szczegółowo