ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie ZASADY OCENIANIA"

Transkrypt

1 1 ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Jana Liszewskiego w Braniewie przedmiot - przedsiębiorczość ZASADY OCENIANIA Standardy edukacyjne dla uczniów technikum: a. dokonanie trafnej i uzasadnionej samooceny oraz umiejętność autoprezentacji, b. umiejętność stosowania podstawowych zasad pracy w zespole i prowadzenia negocjacji, c. planowanie budżetu domowego, d. rozróżnianie form inwestowania, e. umiejętność obliczania opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego w kontekście wydatków i przychodów, zysku i ryzyka, f. identyfikowanie podstawowych form własności oraz form organizacyjno prawnych przedsiębiorstw, g. identyfikowanie podstawowych mierników wzrostu gospodarczego (PKB, PNB nominalny i realny oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca), h. interpretacja podstawowych wskaźników inflacji, i. ukazywanie wpływu polityki fiskalnej i monetarnej na życie gospodarcze kraju, j. wskazywanie korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy międzynarodowej. Wymagania programowe dla uczniów liceum i technikum: 1) Wymagania podstawowe: Moduł I: zdefiniować pojęcie osobowości człowieka i posługiwać się nim, scharakteryzować różne typy osobowości człowieka, scharakteryzować zasady rozwoju osobowości, wymienić cechy człowieka asertywnego, objaśnić na czym polega kreatywność i przedsiębiorczość człowieka, ocenić mocne i słabe strony własnej osobowości o posługiwać się pojęciem potrzeby, 1

2 2 o scharakteryzować pojęcie potrzeb, o omówić poszczególne rodzaje potrzeb, o wymienić czynniki mające wpływ na zmianę hierarchii potrzeb, scharakteryzować role, jakie odgrywa człowiek w swoim życiu, rozróżniać role społeczne i organizacyjne, wyjaśnić, dlaczego człowiek zachowuje się odmiennie w różnych sytuacjach, posługiwać się pojęciem motywacji, scharakteryzować proces wzmacniania zachowania człowieka wymienić i scharakteryzować podstawowe narzędzia motywacyjne. scharakteryzować podstawowe psychologiczne teorie człowieka rozpoznawać różne rodzaje zachowań ludzi w organizacji. Moduł II: posługiwać się pojęciami i terminami: konsument, zasoby, rynek, podaż, pieniądz, okrężny obieg dochodów, wymienić podmioty gospodarki rynkowej i określić ich role, wyjaśnić rolę rynku w gospodarce, omówić funkcje pieniądza, o posługiwać się pojęciami: przedsiębiorstwo, makrootoczenie przedsiębiorstwa, o wymienić i scharakteryzować elementy wchodzące w skład makrootoczenia przedsiębiorstwa, posługiwać się terminami i pojęciami: dochód narodowy, produkt narodowy brutto, produkt krajowy brutto, inflacja, eksport, import, recesja, koniunktura, opisać podstawowe mierniki wzrostu gospodarczego, identyfikować rodzaje inflacji w zależności od przyczyn jej powstania oraz poziomu inflacji, wymienić i scharakteryzować funkcje państwa, objaśnić konstrukcję budżetu państwa, wyjaśnić znaczenie i funkcje banku centralnego, scharakteryzować zasady i instrumenty polityki monetarnej, wyjaśnić zasady i instrumenty polityki monetarnej wyjaśnić zasady i instrumenty polityki fiskalnej, posługiwać się pojęciami i terminami: rynek pracy, podaż pracy, popyt na pracę, 2

3 3 wymienić i scharakteryzować czynniki wpływające na podaż pracy i popyt na pracę omówić równowagę na rynku pracy, identyfikować przyczyny i rodzaje bezrobocia, posługiwać się pojęciami i terminami: rynek finansowy, rynek pieniężny, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, instytucje finansowe, wymienić i scharakteryzować składniki rynku finansowego wymienić i scharakteryzować instrumenty finansowe, wymienić instytucje finansowe, opisać funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych, posługiwać się pojęciami: międzynarodowa integracja gospodarcza, unia celna, strefa wolnego handlu. Moduł III: posługiwać się terminami i pojęciami: otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa, konkurenci, substytut, potencjalny konkurent, bariery wejścia, dostawca, nabywca, wymienić i scharakteryzować uczestników otoczenia konkurencyjnego, wymienić i scharakteryzować bariery wejścia do branży, o posługiwać się pojęciami : strategia, przewaga konkurencyjna, o wymienić i scharakteryzować rodzaje strategii, posługiwać się terminami : przedsiębiorstwo, osobowość prawna, spółka, wymienić i scharakteryzować formy prawno-organizacyjne przedsiębiorstw, wymienić i scharakteryzować rodzaje spółek prawa handlowego posługiwać się pojęciami i terminami: struktura organizacyjna, struktura kapitałowa, struktura kontraktowa, opisać parametry struktury organizacyjnej, omówić model biurokratyczny i organiczny struktur organizacyjnych, scharakteryzować struktury kapitałowe, scharakteryzować struktury kontraktowe, posługiwać się pojęciami: aktywa, pasywa, strata, zysk, koszty, rentowność, dochodowość produktu, wymienić składniki bilansu przedsiębiorstwa, scharakteryzować próg rentowności, scharakteryzować sposoby finansowania działalności przedsiębiorstwa, 3

4 4 scharakteryzować kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwo, scharakteryzować proces podejmowania decyzji, posługiwać się pojęciami i terminami: problem decyzyjny, decydent, decyzja, racjonalność decyzji, omówić formy podejmowania decyzji, posługiwać się pojęciami: informacja, luka informacyjna, użyteczność informacji, wymienić i scharakteryzować cechy użytecznej informacji, wymienić rodzaje informacji, scharakteryzować proces kierowania, omówić czynniki wpływające na skuteczność kierowania, omówić funkcje kierownicze, wymienić i scharakteryzować style kierowania, o scharakteryzować sytuację konfliktową, o wymienić rodzaje konfliktów, o scharakteryzować przyczyny powstawania konfliktów organizacyjnych, o opisać przebieg konfliktów, o wymienić sposoby kierowania konfliktem, wymienić czynniki wpływające na skuteczność negocjacji, scharakteryzować podstawy dobrej komunikacji, scharakteryzować zasady organizacji pracy zespołu, opisać sposób tworzenia zespołów, scharakteryzować podstawowe techniki planowania działań zespołu, scharakteryzować czynniki wpływające na sukces i niepowodzenie w działalności przedsiębiorstwa, zdefiniować pojęcie ryzyka w działalności przedsiębiorstwa, wymienić sposoby ograniczenia ryzyka w prowadzeniu działalności gospodarczej, scharakteryzować rodzaje kryzysu w przedsiębiorstwie, wymienić sposoby restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Moduł IV: identyfikować potrzeby członków rodziny, określać źródła dochodów członków rodziny, 4

5 5 wymienić sposoby zaspokojenia potrzeb, o odróżnić dobra konsumpcyjne od dóbr produkcyjnych, o posługiwać się pojęciami i terminami: użyteczność całkowita, użyteczność krańcowa, mapa obojętności, ścieżka cen, o scharakteryzować decyzje podejmowane przez konsumenta, o scharakteryzować sposoby ochrony konsumenta, scharakteryzować różne formy zatrudnienia, scharakteryzować różne formy wynagrodzeń, scharakteryzować podatki liczone od wynagrodzeń, scharakteryzować system zabezpieczenia emerytalnego, scharakteryzować system rent, posługiwać się pojęciami i terminami: kapitał, jednostka uczestnictwa, lokata, akcja, dywidenda, obligacje, lokaty rzeczowe, wymienić i scharakteryzować formy lokowania pieniędzy, odróżnić wydatki stałe od wydatków okresowych, odróżnić wydatki konsumpcyjne od wydatków inwestycyjnych, posługiwać się terminami: suma ubezpieczenia, składka, szkoda, odszkodowanie, wymienić i scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń majątkowych, wymienić i scharakteryzować rodzaje ubezpieczeń na życie, ocenić dochody gospodarstwa domowego, ocenić wydatki gospodarstwa domowego, omówić zasady konstruowania budżetu gospodarstwa domowego, wskazać źródła zwiększenia dochodów gospodarstwa domowego, wskazać źródła oszczędzania. Moduł V: wymienić cele społeczne w państwie, identyfikować rodzaje wydatków na cele społeczne, o scharakteryzować strukturę samorządu terytorialnego w Polsce, o scharakteryzować budżet samorządu terytorialnego, o wymienić zadania samorządu terytorialnego, posługiwać się terminami i pojęciami: organizacja pozarządowa, wolontariusz, donator, działalność charytatywna, fundacja, stowarzyszenie, 5

6 6 wymienić rodzaje organizacji pozarządowych, zilustrować przykładami działalność organizacji pozarządowych, wymienić cele działalności organizacji pozarządowych. 2) Wymagania rozszerzające: Moduł I: wyjaśnić co to jest stres i jak sobie z nim poradzić, wskazać jakimi cechami powinien odznaczać się przywódca, o scharakteryzować potrzeby człowieka w pracy, o wyznaczyć cele i zadania do realizacji objaśnić pojęcie organizacji, wyjaśnić na czym polega konflikt ról, scharakteryzować role kierownicze, wyjaśnić jak skutecznie motywować człowieka wymienić i scharakteryzować techniki wywierania wpływu na innych ludzi, wymienić i scharakteryzować eksperymenty dotyczące zarządzania w przemyśle, wskazać różnice między psychologicznymi teoriami człowieka, Moduł II: wymienić i scharakteryzować zasoby występujące w gospodarce, omówić proces okrężnego obiegu dochodów, wyjaśnić prawa popytu i podaży, podać cech makrootoczenia przedsiębiorstwa, opisać szanse i zagrożenia przedsiębiorstwa, wynikające z jego makrootoczenia, scharakteryzować współpracę międzynarodową, scharakteryzować wpływ wzrostu gospodarczego na działalność przedsiębiorstw, analizować przyczyny i skutki inflacji, scharakteryzować zjawisko recesji w gospodarce, scharakteryzować zjawisko dobrej koniunktury w gospodarce, wyjaśnić znaczenie deficytu państwa i podać sposoby jego pokrywania, scharakteryzować Radę Polityki Pieniężnej, objaśnić wpływ polityki fiskalnej na rozwój gospodarki 6

7 7 wyjaśnić relację między wysokością płacy a wielkością popytu na pracę i wielkością podaży pracy, wykazać wpływ polityki rządu na rynek pracy objaśnić wpływ związków zawodowych na rynek pracy scharakteryzować sposoby zmniejszania bezrobocia scharakteryzować narzędzia przeciwdziałania bezrobociu stosowane przez państwo, odróżnić rynek pieniężny od rynku kapitałowego, wyjaśnić cele rynku pieniężnego i kapitałowego, omówić role instytucji finansowych w gospodarce, wymienić główne organy Unii Europejskiej omówić zasady polityki Unii Europejskiej, wymienić cztery swobody rynku wewnętrznego, Moduł III: wyróżnić i scharakteryzować czynniki wpływające na atrakcyjność branży, ustalić konkurentów danego przedsiębiorstwa i ich siłę oddziaływania, ocenić bariery wejścia do danej branży, ocenić siłę oddziaływania dostawców i nabywców w danej branży, o wyjaśnić dlaczego każde przedsiębiorstwo powinno mieć strategię, o wymienić czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy budowaniu strategii, o zidentyfikować strategię przedsiębiorstwa, wymienić czynniki, które wpływają na wybór formy prawno organizacyjnej przedsiębiorstwa, ocenić przydatność poszczególnych form prawno organizacyjnych przedsiębiorstw w zależności od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa, zdiagnozować strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa, podać przykłady struktur kapitałowych, podać przykłady struktur kontraktowych, obliczyć: zysk netto, zysk brutto, próg rentowności, dochodowość produktu, objaśnić przydatność bilansu przedsiębiorstwa i rachunku zysków i strat, wymienić bariery racjonalności decyzji, wskazać wady i zalety decyzji indywidualnych i grupowych, 7

8 8 wymienić kryteria oceny rozwiązań problemu decyzyjnego, odróżnić informacje od wiadomości, objaśnić pojęcie luki informacyjnej, wymienić funkcje pełnione przez informacje w organizacji, ocenić skuteczność kierownika w danej organizacji, zdiagnozować stosunki międzyludzkie w zespole za pomocą socjogramu, o zdiagnozować sytuację konfliktową, o scharakteryzować zachowania uczestników konfliktu, o omówić rolę, jaką odgrywają konflikty w organizacji, scharakteryzować przebieg negocjacji, wymienić zasady skutecznej argumentacji wymienić zasady ustępowania, wymienić czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, wskazać nieprawidłowości w pracy zespołu ocenić ryzyko związane z prowadzeniem działalności, zdiagnozować źródła i przejawy kryzysu w przedsiębiorstwie, Moduł IV: odróżnić potrzeby indywidualne od potrzeb zbiorowych, rozróżniać potrzeby bieżące i przyszłe, o objaśnić przebieg krzywej użyteczności, krzywej obojętności i ścieżki cen o wyznaczyć punkt równowagi konsumenta, o wykazać przyczyny różnych zachowań gospodarstw domowych na rynku, rozróżnić formę zatrudnienia stałego i dorywczego, posługiwać się terminem wynagrodzenie nominalne i realne, posługiwać się pojęciem zasiłek, wymienić i omówić rodzaje zasiłków, scharakteryzować system pomocy społecznej, omówić zasady funkcjonowania I, II, i III filaru, omówić wady i zalety różnych form lokowania pieniędzy, wymienić cechy dobrej lokaty, wyjaśnić, skąd biorą się oszczędności w gospodarstwie domowym, wyjaśnić, dlaczego nie warto przechowywać pieniędzy w skarpecie, odróżnić ubezpieczenia indywidualne od ubezpieczeń obowiązkowych, 8

9 9 wymienić różnych ubezpieczycieli, wskazać ograniczenia przy konstruowaniu budżetu gospodarstwa domowego, scharakteryzować kredyty konsumpcyjne i mieszkaniowe, objaśnić na czym polega racjonalne gospodarowanie budżetem gospodarstwa domowego, wskazać możliwości zmniejszenia ryzyka związanego z oszczędzaniem. Moduł V: wskazać powiązania między poszczególnymi wydatkami na cele społeczne, o wymienić sposoby pozyskiwania dochodów przez samorząd terytorialny, o wymienić rodzaje wydatków samorządu terytorialnego, o scharakteryzować rodzaje działań przedsiębiorczych na rzecz lokalnej społeczności, scharakteryzować zachowania przedsiębiorcze organizacji pozarządowych, wymienić źródła finansowania działalności organizacji pozarządowych. 3) Wymagania dopełniające: Moduł I: odróżnić asertywność od uległości i agresji, dokonać trafnej i uzasadnionej samooceny, dokonać autoprezentacji, o uzasadnić konieczność zaspakajania potrzeb przez człowieka, o wskazać zależność miedzy zachowaniem człowieka a jego potrzebami, o scharakteryzować potrzeby człowieka w pracy, wskazać przyczyny występowania konfliktu ról, podać sposoby rozwiązywania konfliktu ról, uzasadnić konieczność znajomości ról jaką odgrywa dana osoba, uzasadnić, dlaczego skuteczniejsze jest nagradzanie niż karanie, dobrać narzędzia motywacyjne do indywidualnych cech osób, ocenić efektywność poszczególnych teorii w praktyce. Moduł II: scharakteryzować czynniki wpływające na popyt i podaż, określić punkt równowagi rynkowej, ustalić powiązania między podmiotami występującymi w okrężnym obiegu dochodów, 9

10 10 o wyjaśnić, dlaczego makrootoczenia firm działających na różnych rynkach są różne, o wskazać potrzebę znajomości zjawisk zachodzących w makrootoczeniu przedsiębiorstwa, o objaśnić wpływ poszczególnych elementów wchodzących w skład makrootoczenia na działalność przedsiębiorstwa, obliczyć dynamikę PKB, obliczyć stopę inflacji, porównać wielkość dochodu narodowego w krajach wysoko i słabo rozwiniętych, wymienić zalety i wady dochodu narodowego jako miernika rozwoju gospodarczego, analizować tempo wzrostu gospodarczego w kraju i za granicą, analizować zmiany poziomu inflacji w Polsce i innych krajach, omówić bilans płatniczy i bilans handlowy, wykorzystywać rocznik statystyczny jako źródło informacji dla charakteryzowania zjawisk ekonomicznych, wykazać wpływ polityki monetarnej na działalność przedsiębiorstw, scharakteryzować budżet państwa na dany rok, wskazać rolę państwa w działalności gospodarczej, wskazać dodatnie strony sterowania gospodarką za pomocą polityki monetarnej i fiskalnej, scharakteryzować politykę fiskalną i monetarną w Polsce, scharakteryzować przejście Polski do gospodarki rynkowej, objaśnić specyfikę rynku pracy na tle innych rynków gospodarki narodowej, obliczyć współczynnik aktywności zawodowej, scharakteryzować bezrobocie w Polsce i porównać je z bezrobociem występującym w innych krajach, scharakteryzować wpływ nierównowagi rynkowej i czynników wzrostu gospodarczego na wielkość, rodzaj i strukturę bezrobocia, wskazać zależność między typami i stopą bezrobocia a rozwojem gospodarczym kraju, obliczyć stopę bezrobocia, wymienić organy administracji rządowej ds. bezrobocia, 10

11 11 omówić rolę jaką odgrywa w gospodarce system finansowy, wymienić instrumenty rynku kapitałowego w Polsce, wskazać zasady gry na giełdzie, interpretować najważniejsze wskaźniki giełdowe, ocenić aktualne wskaźniki GPW, scharakteryzować konsekwencje wejścia Polski do Unii Europejskiej, omówić zalety i koszty przystąpienia Polski do U E, omówić aktualny stan zaawansowania procesu wejścia Polski do U E, podać międzynarodowe organizacje gospodarcze, których członkiem jest Polska, Moduł III: wskazać, dlaczego przedsiębiorca powinien badać otoczenie konkurencyjne, porównać bariery różnych branż, wskazać sposoby przeciwdziałania pojawienia się nowych konkurentów, dokonać analizy sektora za pomocą metody pięciu sił Portera, o wymienić i omówić strategie dużych i małych uczestników rynku, o podać przykłady różnych strategii przedsiębiorstw, o omówić strategię dużych międzynarodowych przedsiębiorstw, o podać zasady budowania strategii przedsiębiorstwa, dobrać właściwą formę prawną do różnego typu przedsięwzięć gospodarczych, wymienić zalety i wady poszczególnych form prawno organizacyjnych przedsiębiorstw, omówić sposoby prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, posługiwać się aktami prawnymi regulującymi działalność przedsiębiorstwa, jako źródłem informacji, omówić czynniki strukturotwórcze, scharakteryzować struktury złożonych organizacji gospodarczych, scharakteryzować zasady wyceny przedsiębiorstwa, uzasadnić potrzebę wyceny wartości przedsiębiorstwa, ocenić sytuacje finansową przedsiębiorstwa na podstawie bilansu i wskaźników finansowych, ocenić poprawność podjętej decyzji wskazać na potrzebę racjonalności decyzji, 11

12 12 omówić rodzaje decyzji, podać przykłady decyzji racjonalnych i nieracjonalnych, zidentyfikować różne źródła pozyskiwania informacji, opisać odwróconą piramidę informacji, ocenić użyteczność uzyskiwanych informacji, ocenić skuteczność kierownika w danej organizacji, zdiagnozować stosunki międzyludzkie za pomocą socjogramu, o ocenić skuteczność różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, o wskazać na potrzebę umiejętnego kierowania konfliktami ze względu na ich nieuchronne występowanie w organizacji, ocenić proces negocjacyjny z punktu widzenia sprawności negocjacji, wymienić czynniki wpływające na efektywność pracy zespołowej, przeprowadzić negocjacje, uzasadnić potrzebę integracji i spójności grupy jako warunku koniecznego w pracy zespołowej, zdiagnozować pracę zespołu, posługiwać się podstawowymi technikami planowania działań zespołowych, wyjaśnić, dlaczego ryzykowne przedsięwzięcia są bardziej opłacalne, wyjaśnić, dlaczego ryzyko w działalności gospodarczej jest nieuniknione, zaproponować sposób restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Moduł IV: określić potrzeby członków własnej rodziny, określić wspólne potrzeby rodziny, określić przyszłe potrzeby rodziny, o uzasadnić konieczność sporządzania przez gospodarstwa domowe budżetów, o objaśnić pojęcie kosztów alternatywnych, rozróżnić płacę brutto i netto, odróżnić przychody z pracy od kosztów pracy, obliczyć dochody brutto i netto, ukazać rolę państwa w zakresie świadczeń, ocenić system zabezpieczenia emerytalnego, wymienić różnych ubezpieczycieli, ocenić korzyści wynikające z różnych typów ubezpieczeń, 12

13 13 porównać oferty funduszy emerytalnych, scharakteryzować zarządzanie portfelem inwestycyjnym, określić strategie gracza giełdowego, obliczyć odsetki od lokat bankowych, porównać warunki oszczędzania i kredytowania w miejscowych bankach i wybrać najkorzystniejsze z nich, zaplanować wydatki gospodarstwa domowego, wskazać rolę państwa dotyczącą regulacji ubezpieczeń, ocenić korzyści wynikające z różnych typów ubezpieczeń, dokonać wyboru ubezpieczenia na życie, zaplanować zbilansowany budżet gospodarstwa domowego, wykazać duże znaczenie dobrze skonstruowanego budżetu gospodarstwa domowego, ocenić postawy przedsiębiorcze w rodzinie. Moduł V: wyjaśnić rolę państwa w zaspakajaniu potrzeb społecznych, o wykazać znaczący wpływ działalności samorządu terytorialnego na funkcjonowanie lokalnej społeczności, o uzasadnić potrzebę aktywnego włączania się każdego mieszkańca danej społeczności w jej rozwój, uzasadnić potrzebę istnienia organizacji pozarządowych, objasnić powiązania organizacji pozarządowych z państwem i samorządem terytorialnym, wskazać na konieczność wspierania przez państwo i samorząd terytorialny organizacji pozarządowych, zidentyfikować i scharakteryzować organizacje pozarządowe działające w środowisku lokalnym. 13

14 14 Przedmiotowy System Oceniania Podstawy Przedsiębiorczości. 1) Głównym celem oceniania jest pozytywne wzmacnianie ucznia, motywowanie i wspieranie w pracy, wdrażanie do samooceny i planowania własnego uczenia się. 2) W procesie oceniania uwzględnia się: a. zbieranie informacji o osiągnięciach edukacyjnych ucznia, jego postępach i potrzebach w tym zakresie, b. określenie poziomu osiągnięć ucznia w stosunku do wymagań wynikających z podstawy programowej i przyjętego programu nauczania wyrażające się w stopniach szkolnych, c. przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o osiągnięciach, postępach, a także o trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia, d. planowanie procesu kształcenia ucznia oraz pracy dydaktycznej nauczyciela, wprowadzanie działań korygujących. 3) Wszystkie oceny są jawne. 4) Sprawdzone i ocenione sprawdziany wiadomości uczniowie otrzymują do wglądu. 5) Na prośbę ucznia nauczyciel uzasadnia ocenę. 6) Uczeń ma prawo do poprawy oceny cząstkowej w terminie dwóch tygodni od daty oddania i omówienia oceny w formie ustalonej przez nauczyciela. 7) Nauczyciel dokonuje okresowej oceny postępów ucznia w nabywaniu wiadomości i umiejętności w formie i na zasadach określonych przez zespół klasowy. Obszary aktywności ucznia podlegające ocenianiu to: 1) wiadomości ucznia, a. wypowiedzi ustne, b. wypowiedzi pisemne, 2) praca na zajęciach, 3) praca domowa, 4) zeszyt przedmiotowy. Kryteria oceniania : 1) 50% spełnionych wymagań podstawowych...stopień dopuszczający 2) 75% spełnionych wymagań podstawowych...stopień dostateczny 3) 75% spełnionych wymagań podstawowych 14

15 15 i 50% spełnionych wymagań rozszerzających...stopień dobry 4) 75% spełnionych wymagań podstawowych i 75% spełnionych wymagań rozszerzających...stopień bardzo dobry 5) 75% spełnionych wymagań podstawowych i 75% spełnionych wymagań rozszerzających i 50% wymagań dopełniających... stopień celujący 6) nie spełnienie przez ucznia 50% wymagań podstawowych...stopień niedostateczny Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów: 1) dziennik lekcyjny, 2) inne formy zaproponowane przez wychowawców klas lub zespoły klasowe. Formy informowania uczniów: 1) przedstawienie wymagań na poszczególne oceny na początku roku szkolnego, 2) ustne podanie oceny do wiadomości ucznia wraz z uzasadnieniem, 3) wskazanie braków ale też umiejętności ucznia, 4) indywidualne rozmowy z rodzicami. W razie konieczności PSO może być zmieniony po uprzednim poinformowaniu uczniów. Podpis nauczyciela: 15

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE TECHNIKUM Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY

ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY ZASADY OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁOMŻY Ocenianie ma to na celu monitorowanie stopnia osiągnięcia założonych celów kształcenia oraz pomaga w doborze skutecznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIAŁ I PSYCHOLOGICZNE I SOCJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA

PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA PRZDMIOTOWY SYSTEM OCENIENIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Bełchatowie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Cele przedmiotowe Uświadomienie uczniom konieczności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów

Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Przedmiotowy System Oceniania z Finansów Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający.

KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. bardzo dobry. dopuszczający. KRYTERIA OCENIANIA podstawy przedsiębiorczości, klasy pierwsze, poziom podstawowy, nowa podstawa programowa. dopuszczający bardzo Dział I Osoba przedsiębiorcza Określać motywy aktywności człowieka Wyjaśnić

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE

Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Kryteria oceniania z Podstaw przedsiębiorczości dla klas I LO i I i II TE Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości z podziałem na dwa zakresy wymagań. Wiadomości i umiejętności ucznia dzieli się

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Ocenienia z Podstaw Przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Przedmiotowy System Ocenienia z Podstaw Przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie Przedmiotowy System Ocenienia z Podstaw Przedsiębiorczości w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 1. Podstawa prawna Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający

Wymagania edukacyjne przedmiot Podstawy ekonomii Dział I Gospodarka, pieniądz. dopuszczający Wymagania edukacyjne przedmiot "Podstawy ekonomii" Dział I Gospodarka, pieniądz. wyróżnić potrzeby ekonomiczne, wymienić podstawowe rodzaje środków zaspokajających potrzeby, rozróżnić podstawowe zasoby

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron

2.2 Poznajcie mnie autoprezentacja mocnych stron Rozkład materiału Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa, kierownik zespołu dr Jarosław Neneman, Ekonomia Stosowana", wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Treści nauczania wymagania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Program Przedsiębiorczość bez tajemnic (DKOS /7)

Przedmiotowy System Oceniania Program Przedsiębiorczość bez tajemnic (DKOS /7) Przedmiotowy System Oceniania Program Przedsiębiorczość bez tajemnic (DKOS-5002-19/7) Zakres Nauczyciel: podstawowy mgr Robert Goździk Cele edukacyjne Ogólnym celem kształcenia w zakresie podstaw przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8

Do nowej podstawy programowej. Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania edukacyjne z rozdziałów: 1 i 2 oraz 7 i 8 1 Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują

Bardziej szczegółowo

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści

P ds d taw a w prze z d e s d ięb ę iorcz c o z ści Reforma programowa kształcenia ogólnego Projekt zmian podstawy programowej z Podstaw przedsiębiorczości. MoŜliwości nauczania ekonomii w praktyce. (wrzesień 2008) Kielce listopad 2008 Nowy układ podstawy

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II

ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II ZAGADNIENIA I WYMAGANIA DLA UCZNIÓW KL.I LO PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ SEMESTR I /II SEMESTR I l.p Zagadnienia. 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości Wymagania dla ucznia wyjaśnia, czym jest przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ

Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Przedmiotowy System Oceniania z Podstaw Przedsiębiorczości ZSZ Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe +

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 2016-09-01 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI KLASA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SZKOŁY BENEDYKTA Treści edukacyjne Na podstawie rozporządzenia dotyczącego nowej podstawy programowej można określić następujące

Bardziej szczegółowo

produkcyjnych produkcyjnych

produkcyjnych produkcyjnych Kryteria oceniania na poszczególne stopnie szkolne przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1. Człowiek istota ekonomiczna Określać motywy

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju

Uczeń zna, rozumie, umie, potrafi. 2. Wymagania podstawowe (ocena dostateczny) -dokonać charakterystyki typów osobowości -znać zasady rozwoju I. Obserwuję gospodarkę rynkową Załącznik nr 1 TREŚCI PROGRAMOWE Osobowość typy osobowości 1. Wymagania konieczne (ocena dopuszczający) -zdefiniować pojęcie osobowości -znać typy osobowości Uczeń zna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ:

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI CZĘSTOTLIWOŚĆ I ILOŚC SPOTKAŃ: SZKOLNY KLUB PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Spotkania w ramach SKP mają na celu przygotować ucznia do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym, pobudzić w nim ducha przedsiębiorczości, kształcić postawy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02)

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania przedmiot: podstawy przedsiębiorczości program: Ekonomia Stosowana (nr dopuszczenia: DKOS-4015-177/02) 1 Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKOŁY POLICEALNEJ WYCHOWANIE FIZYCZNE Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne: wspiera rozwój fizyczny, psychiczny,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości

Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Plan wynikowy nauczania podstaw przedsiębiorczości Program: Ekonomia Stosowana Podręcznik: praca zbiorowa pod kierunkiem dr. Jarosława Nenemana, wyd. FMP, Warszawa Tematyka zajęć dydaktycznych Osoba przedsiębiorcza,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości Nr programu nauczania DKOS-4015-177/02; podręcznik pod red. M. Belki Ekonomia Stosowana Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi.

EKONOMIKA. Plan dydaktyczny. Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Przewidywane osiągnięcia ucznia. Uwagi. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa II nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń zna, wie, rozumie Uczeń potrafi Uwagi 1 DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Liceum w Zespole Szkól Urszulańskich we Wrocławiu Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wg. Ekonomia stosowana. Opracowanie Krystyna Opalińska 1 W toku nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na czasie. strona 1 z 5. Ocena dopuszczająca (zapamiętanie)

Przedsiębiorczość na czasie. strona 1 z 5. Ocena dopuszczająca (zapamiętanie) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Przedsiębiorczość na czasie Nr dopuszczenia 427/2012 Dział Ocena dopuszczająca (zapamiętanie)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I JAKI JESTEM, UCZEŃ POZNAJE SIEBIE. Materiał nauczania Cele edukacyjne zajęć Osiągnięcia uczniów Temat: Poznanie siebie warunkiem własnego

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań / Stopnie szkolne I. KOMUNIKACJA PERSONALNA

Poziom wymagań / Stopnie szkolne I. KOMUNIKACJA PERSONALNA Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości w klasie pierwszej Technikum Nr 4: Krok w przedsiębiorczość; mgr inż. Lucyna Szlechta, mgr Renata Michalska Nr lekcji Temat lekcji konieczny [1] podstawowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II. Kontrakt z uczniami NAUCZYCIEL BARBARA PAPUSZKA KONTRAKT NAUCZYCIEL UCZEŃ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EKONOMII W PRAKTYCE W KLASIE II Kontrakt z uczniami Nauczyciel na bieżąco stosuje ocenę, której celem jest uwidocznienie

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla

Wymagania ponadpodst. ( 4, 5) ISTOTA FUNKCJONOWANIA GOSPODARKI RYNKOWEJ. postaw dla PLAN WYNIKOWY Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA KL I L0 Opracowany i realizowany na podstawie programu DKOS 4015 76/02 wydanego przez wydawnictwo,,nowa Era Lp. Jednostka tematyczna Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Kryteria ocen z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Ocenę niedostateczną może otrzymać uczeń, który: nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania; nie potrafi,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015

Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015 Rozkład materiału nauczania podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny- 2014/2015 Nazwa jednostki dydaktycznej 1. Psychologicz ne podstawy przedsiębior czości 2. Typy osobowości według Hipokratesa 3. Potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym

Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy system oceniania. 2 Organizacja pracy w roku szkolnym ZAKRES TREŚCI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY ORGAMIZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA TRANSPORTOWO- SPEDYCYJNEGO KL 1 TLS ROK SZKOLNY 2015/2016 L.p. Zakres treści 1 Moduł dział - temat Program nauczania dla przedmiotu. Przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Plan wynikowy z mi edukacyjnymi przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych W planie ujęte są treści, których realizacja nie jest zawarta w podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH IM. C.K. NORWIDA W LUBLINIE Przedmiotowy System Oceniania z podstaw przedsiębiorczości I. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania 1. Wspieranie uczniów poprzez diagnozowanie ich

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI Z PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ZAKRESIE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ KLASA I LA, CIEKAWI ŚWIATA WYD.OPERON Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych

Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania. Pojęcie finansów. Definiowanie pojęcia finansów publicznych i prywatnych Zakres treści z przedmiotu Finanse Klasa 2TE1, 2TE2 LP Temat Zakres treści 1 Lekcja organizacyjna Omówienie programu nauczania Przedmiotowy system oceniania 1 Pojęcie finansów Definiowanie pojęcia finansów

Bardziej szczegółowo

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku).

Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Zadanie 1 Podana tabela przedstawia składniki PKB pewnej gospodarki w danym roku, wyrażone w cenach bieżących (z tego samego roku). Składniki PKB Wielkość (mld) Wydatki konsumpcyjne (C ) 300 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego dla klas drugich i trzecich Technikum Menedżersko Usługowego w zawodzie: technik hotelarstwa Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

1 Lekcja organizacyjna

1 Lekcja organizacyjna NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu ekonomika rolnictwa na podstawie programu nr TA/PZS1/PG/2012 klasa 2TA l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia Zakres podstawowy

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Podstawy przedsiębiorczości Materiał nauczania Człowiek przedsiębiorczy Poznanie siebie Komunikacja interpersonalna Człowiek przedsiębiorczy definiuje pojęcie osobowość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA Zawód: TECHNIK MECHANIK,TECHNIK AWIONIK, TECHNIK MECHATRONIK,TECHNIK MECHANIK LOTNICZY, TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH P 04. KOMPETENCJE PERSONALNE I SPOŁECZNE Opracowała:

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Zamach na GPW

Sylabus gry terenowej Zamach na GPW Sylabus gry terenowej Zamach na GPW realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2011 W ramach gry terenowej Zamach na GWP zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka J. Piłsudskiego w Słupcy WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Opracowali: 1. mgr Aleksandra Nowak 2. mgr Tadeusz Raczkowski

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin /

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. /6 godzin / PROPOZYCJA ROZKŁADU MATERIAŁU NAUCZANIA PRZEDMIOTU PODSTAWY EKONOMII dla zawodu: technik ekonomista-23,02,/mf/1991.08.09 liceum ekonomiczne, wszystkie specjalności, klasa I, semestr pierwszy I. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce

Szczegółowe wymagania edukacyjne. Przedmiot: Ekonomia w praktyce Szczegółowe wymagania edukacyjne Przedmiot: Ekonomia w praktyce ocena dopuszczająca uczeń ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra wyszukuje informacje niezbędne i dodatkowe dotyczące działalności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PODSTAWY EKONOMII KLASA I Ocena dopuszczająca wymagania konieczne Ocena dostateczna wymagania konieczne + podstawowe Ocena dobra wymagania konieczne + podstawowe + rozszerzające

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr ZSK/PZS1/PG/2014 klasy 2ZSK l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia ucznia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ SEMESTR I 1 Przedmiot i zakres ekonomii. Podstawowe pojęcia ekonomiczne. rozróżnić podstawowe pojęcia z zakresu mikroekonomii i makroekonomii wyjaśnić,

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Uczeń: Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej. Wymienia przykłady przemian systemowych w gospodarce.

Ocena dostateczna. Uczeń: Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej. Wymienia przykłady przemian systemowych w gospodarce. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej Klasa I LA, Ciekawi świata wyd.operon Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna.

Bardziej szczegółowo

Wymienia cechy potrzeb ludzkich

Wymienia cechy potrzeb ludzkich NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY z planem wynikowym z przedmiotu podstawy działalności w gastronomii na podstawie programu nr TŻ/PZS1/PG/2012 klasy 2TŻ1, 2TŻ2. l.p. Nazwa jednostki organizacyjnej Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Kształcone umiejętności. Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Cele ogólne Cele szczegółowe Kształcone umiejętności. Dział 1. Podstawy gospodarki rynkowej Roczny plan dydaktyczny przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie podstawowym, uwzględniający kształcone umiejętności i treści podstawy programowej Temat Liczba godzin Treści podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Sylabus gry terenowej Skarbiec

Sylabus gry terenowej Skarbiec Sylabus gry terenowej Skarbiec realizowanej w ramach konferencji upowszechniającej projekt Przedsiębiorcze szkoły 17 listopada 2010 W ramach gry terenowej Skarbiec zespoły uczniowskie będą rozwiązywać

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej ROK SZKOLNY 2012/2013

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej ROK SZKOLNY 2012/2013 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w zakresie szkoły ponadgimnazjalnej ROK SZKOLNY 2012/2013 Temat Ocena dopuszczająca. Uczeń: Ocena dostateczna. Uczeń: Ocena

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

1. Założenia programu Postawa przedsiębiorcza, jaką prezentuje człowiek wobec otaczającej go rzeczywistości oraz sytuacji problemowych jest

1. Założenia programu Postawa przedsiębiorcza, jaką prezentuje człowiek wobec otaczającej go rzeczywistości oraz sytuacji problemowych jest 1. Założenia programu Postawa przedsiębiorcza, jaką prezentuje człowiek wobec otaczającej go rzeczywistości oraz sytuacji problemowych jest kompozycją jego predyspozycji poznawczych, kreatywności, innowacyjności,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ANDRZEJA ŚREDNIAWSKIEGO W MYŚLENICACH TECHNIKUM: TECHNIK INFORMATYK Rok szkolny 2016/2017 Imię i nazwisko nauczyciela mgr Łukasz Drewienkiewicz Zajęcia edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania...

SPIS TREŚCI. Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19. CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 5 SPIS TREŚCI Wykaz ważniejszych skrótów... 17 Słowo od Redaktorów... 19 CZĘŚĆ I Zakład opieki zdrowotnej i mechanizmy zarządzania... 21 Rozdział 1. Zakład opieki zdrowotnej i jego formy organizacyjno-prawne...

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. (nr dopuszczenia: 427/2012) Do nowej podstawy programowej

Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości. (nr dopuszczenia: 427/2012) Do nowej podstawy programowej Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania Przedsiębiorczość na czasie Program nauczania przedmiotu podstawy przedsiębiorczości (nr dopuszczenia: 427/2012) Uczniów klas pierwszych Technikum obowiązują wymagania

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo