W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W sto sun ku do roku 2007 nast¹pi³o zwiê ksze nie ilo œci pro wa dzo nych akcji ra to w ni czych o 4,7% przy"

Transkrypt

1 Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Stan wypa d ko wo œc w PSP OSP Accdents n State Fre Servce W sto sun ku do roku 2007 nast¹p³o zwê ksze ne lo œc pro wa dzo nych akcj ra to w n czych o 4,7% przy jednoczesnym wzroœce lczby ratownków PSP OSP uczestncz¹cych w dza³anach ratownczych o 6,3%. Ta be la 55. Akcje ra to w n cze wy pa d k podczas tych akcj w la tach lczba Akcje ratowncze % przyrostu w stosunku do roku poprzednego Ratowncy PSP OSP uczestncz¹cy w akcjach ratownczych lczba % przyrostu w stosunku do roku poprzednego lczba Wypadk w PSP OSP % przyrostu w stosunku do roku poprzednego lczba Poszkodowan w wypadkach % przyrostu w stosunku do roku poprzednego , , , , , , * 4, * 6, , ,2 * dane wstê p ne Pommo wzrostu w 2008 r. loœc prowadzonych dza³añ ratownczych w stosunku do lat poprzednch, loœæ wy pa d ków oraz osób w nch po szko do wa nych po zo sta³a na tym sa mym po zo me. Fakt ten œwa d czy o pod ne - senu warunków wymogów bezpeczeñstwa w trakce prowadzena dza³añ ratownczo-gaœnczych przez Pañstwow¹ Ocho t ncz¹ Stra Po arn¹. Ta be la 56. L cz ba wy pa d ków ndy wdu a l nych zbo ro wych pod czas s³u by pra cy w PSP OSP w la tach Wypadk Lczba wypadków w latach Ogó³em Indywdualnych Zborowych W 2008 r. nast¹p³ spa dek lo œc zda rzeñ wy pa d ko wych o 33 w po rów na nu do ana log cz ne go okre su w roku Iloœæ wypadków zborowych równe uleg³a zmnejszenu o 4. Ta be la 57. Lczba osób poszkodowanych podczas s³u by lub pracy w wypadkach lekkch, cê kch œmertelnych Wypadk Lczba poszkodowanych w latach Ogó³em Lekkch Cê kch Œmertelnych Analza powy szych danych pozwala stwerdzæ, e na przestrzen ostatnch lat systematyczne zmnejsza sê lczba osób poszkodowanych w wypadkach, poza rokem 2006, który by³ wyj¹tkowo bezpecznym. W 2008 r. ob ra e nom uleg³o 1538 osób, tj. o 30 mnej n w roku Wzros³a o 3 l cz ba po szko do wa nych w wypadkach cê kch, natomast ne ma³ mejsca aden wypadek œmertelny. Fakt ten jest tym bardzej godny podkreœlena, gdy od momentu powstana PSP, w ka dym roku melœmy do czynena z wypadkam œmertelnym, które najczêœcej ma³y mejsce podczas prowadzonych dza³añ ratownczych. 7

2 Informaton Bulletn of the State Fre Servce for the Year Lczba wypadków ogó³em Lczba wypadków ndywdualnych Lczba wypadków zborowych Rys. 46. L cz ba wy pa d ków w la tach Wypadk lekke Wypadk cê ke Wypadk œmertelne Rys 47. L cz ba osób po szko do wa nych w wy pa d kach 5 8

3 Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 L cz ba osób po szko do wa nych w wy pa d kach w Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej w 2008 r. Na ogóln¹ l cz bê 1349 wy pa d ków, do ja kch dosz³o w 2008 r. pod czas s³u by pra cy w Pa ñ stwo wej Stra y Po arnej sk³adaj¹ sê: 1308 wy pa d ków fun kcjo na ru szy PSP (97% ogó l nej l cz by wy pa d ków), 22 wy pa d k pra co w n ków cy w l nych (1,6% ogó l nej l cz by wy pa d ków), 19 wy pa d ków osób od by waj¹cych s³u bê za stêpcz¹ (1,4% ogó l nej l cz by wy pa d ków). Tabela 58. Wypadk w Pañstwowej Stra y Po arnej Wypadk Lczba wypadków w PSP Lczba wypadków funkcjonaruszy PSP Lczba wypadków pracownków cywlnych Lczba wypadków osób odbywaj¹cych s³u bê zastêpcz¹ Ogó³em Indywdualnych Zborowych Z analzy powy szej tabel wynka, e w stosunku do roku poprzednego loœæ wypadków powsta³ych wœród funkcjonaruszy pracownków PSP kszta³tuje sê nastêpuj¹co: fun kcjo na ru szy 1308 zda rzeñ, spa dek o 71 wy pa d ków w po rów na nu do 2007 r., pra co w n ków cy w l nych 22 zda rze na, wzrost o wy pa d ków, osób od by waj¹cych s³u bê za stêpcz¹ 19 wy pa d ków, wzrost o 17 zda rzeñ. Najwêcej wypadków wydarzy³o sê w du ych województwach, co zw¹zane jest z loœc¹ prowadzonych nterwencj oraz loœc¹ osób zatrudnonych w znajduj¹cych sê tam jednostkach organzacyjnych Lczba wypadków w PSP Lczba wypadków funkcjonaruszy Lczba wypadków pracownków cywlnych Rys. 48. Wy pa d k w Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej Lczba wypadków osób odbywaj¹cych s³u bê zastêpcz¹ 9

4 Informaton Bulletn of the State Fre Servce for the Year 2008 Stan wypadkowoœc w poszczególnych województwach przedstawa sê nastêpuj¹co: ma zo we c ke 133 wy pa d k, ma³opo l ske 116 wy pa d ków, œl¹ske 111 wy pa d ków, po mo r ske 105 wy pa d ków, do lnoœl¹ske 95 wy pa d ków, ³ódz ke 95 wy pa d ków, pod kar pa c ke 90 wy pa d ków, kuja wsko- pomo r ske 89 wy pa d ków, wel ko po l ske 88 wy pa d ków, warm ñsko- mazu r ske 66 wy pa d ków, zacho dno pomo r ske 63 wy pa d k, lu be l ske 59 wy pa d ków, œwê to krzy ske 56 wy pa d ków, lu bu ske 43 wy pa d k, pod la ske 38 wy pa d ków, opo l ske 34 wy pa d k. Jednostk¹ organzacyjn¹ PSP, w której ne odnotowano wypadków jest Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przecwpo arowej w Józefowe. W 2008 r. w 1349 wypadkach w Pañstwowej Stra y Po arnej poszkodowanych zosta³o: 1322 fun kcjo na ru szy PSP, 23 pra co w n ków cy w l nych, 19 osób od by waj¹cych s³u bê za stêpcz¹. Ta be la 59. Poszkodowan w poszczególnych grupach zawodowych Poszkodowan w wypadkach w PSP Lczba poszkodowanych w PSP Lczba poszkodowanych funkcjonaruszy PSP Lczba poszkodowanych pracownków cywlnych Lczba poszkodowanych osób odbywaj¹cych s³u bê zastêpcz¹ Ogó³em Lekkch Cê kch Œmertelnych Z analzy powy szej tabel wynka, e wœród poszkodowanych: fun kcjo na ru szy 1318 do z na³o lek kch ob ra eñ ca³a (97% ogó l nej l cz by po szko do wa nych spa dek w sto sun ku do roku 2007 o 84 fun kcjo na ru szy), czte rech fun kcjo na ru szy uleg³o wy pa d kom cê km, pra co w n ków cy w l nych 23, wszy stke od no to wa ne wy pa d k by³y lek ke, osób w s³u be za stê pczej 19 zda rzeñ, wszy stke wy pa d k za kwa lf ko wano jako lek ke. 150

5 Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok Lczba poszkodowanych ogó³em Lczba poszkodowanych ratownków Lczba poszkodowanych pracownków cywlnych Lczba poszkodowanych osób odbywajacych s³u bê zastêpcz¹ Rys. 49. Po szko do wa n w po szcze gó l nych gru pach za wo do wych Ta be la 60. Okolcznoœc wypadków w latach alarmu akcj ratownczej jazdy do od akcj, manewrów, zawodów, æwczeñ szkoleñ æwczeñ Wypadk zastna³e podczas: konserwacj, napraw sprzêtu urz¹dzeñ zajêæ sportowych nnej s³u by w stra ncy poza stra nc¹ drog na s³u bê ze s³u by podró y s³u bowej W roku 2006 w celu otrzymywana bardzej warygodnych danych oddzelono okolcznoœc zw¹zane z powstawanem wypadków podczas szkoleñ æwczeñ od zajêæ sportowych. Pozwol³o to na ustalene, jak du a loœæ wy pa d ków po wsta je pod czas pro wa dzo nych w cza se s³u by ger ze spo³owych. Ne zme n³o to jed - nak znacz¹co statystyk, bo podobne jak w latach poprzednch, najwêcej wypadków, tj. 527 (39% wszystkch wy pa d ków) zw¹zane jest w³aœ ne z tym zajêcam. 313 wy pa d ków po wsta³o pod czas akcj ra to w n czej (23,1% ogó l nej l cz by wszy stkch wy pa d ków). Nast¹p³ ne zna cz ny spa dek lo œc wy pa d ków w sto sun ku do roku 2007 o 2 zda rze na, 161 wy pa d ków zda rzy³o sê pod czas n nej s³u by w stra n cy, sta no w to 11,9% ogó³u wy pa d ków. Z analzy tabel wynka, e najmnej wypadków powstaje podczas podró y s³u bowej 21, jazdy do od akcj, ma ne w rów, za wo dów, æw czeñ 28 oraz og³osze na ala r mu

6 Ta be la 61. Przyczyny wypadków w latach Wady konstrukcyjne matera³owe, wykonane lub lokalzacja czynnka new³aœcwe materalnego Utrata wytrzyma³oœc, awara, naruszene konstrukcj lub czynnka materalnego New³aœcwa materalnego eksploatacja czynnka Trudne, pod³o e nerówne, œlske przejœce, przestrzene, Brak, neu yce, new³aœcwy dobór lub nesprawnoœæ œrodków ochronnych New³aœcwa organzacja pracy Neprzestrzegane przepsów zasad bhp, new³aœcwe wykonywane pracy New³aœcwy stan psychofzyczny Neprawd³owe zachowane sê, neostro noœæ Brak lub new³aœcwe przeszkolene w zakrese bhp albo nedostateczne przygotowane zawodowe Nag³e przypadk medyczne nne przyczyny Z analzy tabel wynka, e najczêstsze przyczyny wypadków to: neprawd³owe zachowane sê, neostro noœæ w dalszym c¹gu jest to najczêstsza przyczyna wypadków w PSP 53,3% wszy stkch zda rzeñ, trud ne, ne rów ne, œl ske prze j œce, pod³o e 23,2% wszy stkch zda rzeñ, nag³e przy pa d k me dy cz ne nne przy czy ny 13,5% wszy stkch zda rzeñ. Ta be la 62. Wydarzena bezpoœredno powoduj¹ce wypadk w latach Uderzene, przygnecene wysypuj¹cy, wylewaj¹cy przez spadaj¹cy, sê czynnk materalny Zetknêce sê lub uderzene czynnk materalne o neruchome Zetknêce sê, przygnecene w ruchu uderzene, pochwycene, przez czynnk materalne bêd¹ce Potknêce sê, upadek, w tym z otworów poœlzgnêce, wysokoœc utrata równowag, do zag³êbeñ Wypadek komunkacyjny Skrajne temperatury, atmosferyczne uc¹ lwe warunk Pora ene pr¹dem elektrycznym Wybuch Zetknêce zakaÿnym, czynnkam sê z substancjam promenowanem nebezpecznym chemcznym, nnym szkodlwym Fzyczne obc¹ ene dynamczne Inne wydarzena (kontakt zadza³ane s³ przyrody, ze nne) zwerzêtam, Informaton Bulletn of the State Fre Servce for the Year

7 Z analzy tabel wynka, e najczêstsze wydarzena powoduj¹ce wypadk to: po tknê ce sê, po œlz g nê ce, utra ta rów no wa g od we lu lat to naj czê st sza przy czy na 47,3% wszy - stkch wy da rzeñ spa dek w sto sun ku do roku 2007 o 4 zda rze na, f zy cz ne obc¹ e ne dy na m cz ne,9% wszy stkch zda rzeñ spa dek w sto sun ku do roku 2007 o 17 wy da rzeñ, zetknêce sê lub uderzene o neruchome czynnk materalne 10,3% wszystkch zdarzeñ wzrost w sto sun ku do roku 2007 o 2 wy da rze na, zetknêce sê, uderzene, pochwycene, przygnecene przez czynnk materalne bêd¹ce w ruchu 9,7% wszy stkch zda rzeñ spa dek w sto sun ku do roku 2007 o 37 wy da rzeñ. Analogczne jak w latach poprzednch najmnej bezpoœrednch wydarzeñ powoduj¹cych wypadek by³o spowodowanych pora enem pr¹dem elektrycznym wybuchem. Ta be la 63. Okolcznoœc wyst¹pena zagro eñ w latach Zagro ene wyst¹p³o podczas rodzaju dza³añ lub ratownctwa s³u by pracy w jednostce, w odnesenu do: techncznego gaœnczych dza³añ wysokoœcowego chemczno-ekologcznego wodnego Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 nne g o æwczeñ szkolena sportowych zajêæ napraw sprzêtu konserwacj konstrukcj lub budowy budynku albo jego elementów nstalacj, narzêdz nnych techncznych w obekce maszyn, urz¹dzeñ pracy stanowsk pomeszczeñ ochronnego po arnczego sprzêtu jednostk zagro eñ nnych S³u ba w PSP powoduje bezpoœredn kontakt z ró nego rodzaju zagro enam wystêpuj¹cym w œrodowsku pracy s³u by, skutkem tych zdarzeñ ne zawsze mus byæ wypadek. Nejednokrotne wczesne zauwa ene okreœlene skal wystêpuj¹cego zagro ena pozwala unkn¹æ zdarzeñ wypadkowych oraz ogranczyæ lub ca³kem zlkwdowaæ wystêpuj¹ce nebezpeczeñstwo. Najwêksza lczba zagro eñ wypadkowych wyst¹p³a podczas: za jêæ spo r to wych 462 przy pa d k oraz 129 przy pa d ków pod czas szko leñ æw czeñ w su me sta - now¹ one najczêstsz¹ przyczynê wystêpowana zagro eñ dla zdrowa yca ratownka, s³u by pra cy w jed no st ce w od ne se nu do po me sz czeñ sta no wsk pra cy 179 przy pa d ków, pro wa dze na dza³añ ga œ n czych 300 przy pa d ków, Podobne jak w latach poprzednch, stosunkowo najmnej zagro eñ wyst¹p³o podczas ratownctwa wysokoœcowego (1), wodnego (2) oraz chemczno-ekologcznego (11). Co najmnej zastanawa fakt, e zagro ena wystêpuj¹ce podczas prowadzonych dza³añ ratownczych (413 zagro eñ) s¹ rzadsze n te, z którym ratownk ma do czynena podczas szkolena, æwczeñ uprawana ró nych dyscypln sportowych (591 zagro eñ). 153

8 Informaton Bulletn of the State Fre Servce for the Year 2008 Ta be la 64. Nastêpstwa wypadków w latach Utrata koñczyn lub ch czêœc Z³amana, zwchnêca pêknêca koœc, St³uczena Rany Oparzena Odmro ena Obra ena wewnêtrzne Zatruca Uszkodzene wzroku Pora ene pr¹dem elektrycznym Nedow³ady, udary, zawa³y serca Inne nastêpstwa Z analzy powy szej tabel wynka, e najczêœcej doznawanym obra enam s¹: z³ama na, pê k nê ca ko œc zw ch nê ca 762 przy pa d k po do b ne jak w la tach po prze dnch jest to najczêœcej doznawany uraz 56,4% wszystkch obra eñ, st³ucze na 204 przy pa d k 15,1% wszy stkch ob ra eñ, rany 133 przy pa d k 9,8% wszy stkch ob ra eñ, nne na stê p stwa 177 przy pa d ków 13,1% wszy stkch ob ra eñ. Istnej¹ pewne, stale stosowane wskaÿnk charakteryzuj¹ce ryzyko zawodowe w danej bran y. Z pewnym przybl enem mo na stwerdzæ, e podejmuj¹c s³u bê w Stra y Po arnej decydujemy sê na dzesêcokrotne wêksze ryzyko utraty zdrowa lub yca, n w nnych dzedznach zawodowych. Najczêœcej u ywane wskaÿnk to: WskaŸnk cê koœc wypadków jest to l cz ba dn ne zdo l no œc do s³u by lub pra cy w zw¹zku z na by tym urazem powypadkowym w stosunku do lczby poszkodowanych w danym zak³adze pracy. 32,0 34,4 WskaŸnk czêstotlwoœc wypadków jest to l cz ba osób po szko do wa nych x 1000 w sto sun ku do l cz by stra a ków bor¹cych udza³ w akcjach ra to w n czych. W 2007 r. wska Ÿ nk ten wy nós³ 0,75 by³ n szy o 21,3%, n w roku 2008, w któ rym wy nós³ 0,91. 0,75 0,91 154

9 Buletyn Informacyjny Pañstwowej Stra y Po arnej za rok 2008 Wy pa d k cz³on ków Ocho t n czej Stra y Po a r nej Ta be la 65. Wypadk cz³onków Ochotnczej Stra y Po arnej Lczba wypadków cz³onków OSP Wy pa d k Ogó³em Indywdualnych Zborowych 2 4 Ta be la 66. Lczba poszkodowanych cz³onków Ochotnczej Stra y Po arnej Wy pa d k Lczba poszkodowanych cz³onków OSP Ogó³em Lekkch Cê kch 1 1 Œmertelnych 3 Analza powy szych tabel wskazuje newelk wzrost loœc wypadków wœród cz³onków Ochotnczych Stra- y Po a r nych o 7 zda rzeñ (w sto sun ku do roku ubeg³ego wy pa d ko woœæ zwê kszy³a sê o 4,5%), nast¹p³ rów - ne wzrost loœc cz³onków OSP poszkodowanych w trakce prowadzonych dza³añ ratownczych o 10 osób. Wêkszoœæ zdarzeñ wypadkowych (99,4%) zakwalfkowana zosta³a do wypadków lekkch, nestety w 2008 r. ma³ me j s ce 1 wy pa dek cê k, po do b ne jak w roku po prze dnm. Poszkodowan cz³onkowe OSP ulegl wypadkom podczas prowadzena dza³añ ratownczych, w trakce szko le na lub æw czeñ oraz pod czas udza³u w za wo dach po arnczych. SUMMARY De spte the h gher num ber of re scue oper at ons car red out n 2008 com par ed wth the prevous years, the num bers of acc de nts and per sons nju red n the co urse of them re ma ned at the same level. Ths n dc ated the m provem ent of the sa fety con dt ons and requ rem ents n the co urse of the f ref gh tng and re scue oper at ons car red out by the Sta te and Vo lunt ary Fre Se rvce unts. In the co urse of the oper at ons of ths type, 505 acc de nts occur red, wth 511 re scue rs from the State or Voluntary Fre Servce njured. Ta kng nto acc ount the acc de nts whch took pla ce only n the Sta te Fre Se rvce n the co urse of duty or work, t can be seen that the r num ber fell by about 3% com par ed wth the prevous year. The re was a lar ge n crea se n the num ber of nju red per sons among cv lans and em ploye es do ng sub stt ute se rvce. Ths was drec tly re lat ed to the chan ge n the employment structure. De spte the re sea rch car red out for many years to re duce the acc de nt rate n the co urse of spor ts clas ses, t con tn ued to re pres ent the lar gest num ber of acc de nts n 2008, n the se cr cums tances about 39% acc de nts occurred. Last year the re was no case of fa tal ty among re scue rs of the SFS or the mem bers of Vo lunt ary Fre Se rvce unts. It s all the more m port ant to em phas se ths fact as sn ce the fo und at on of SFS each year the re were fa tal acc de nts most often n the co urse of drect rescue operatons. 155

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI

DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Syndrom NIMBY ne opuszcza Polsk DU E MIASTA MUSZ MIEÆ SPALARNIE ŒMIECI Krystyna Forowcz W Polsce planuje sê budowê klkunastu spalarn odpadów komunalnych, które bêd¹ produkowa- ³y energê cepln¹ elektryczn¹.

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH

ZMIANY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ NIERUCHOMO CI JAKO PODSTAWA PROGNOZY PRZEKSZTA CE TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Zmiany struktury przestrzennej... Nr 7/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 209 220 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie

Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Psychologia Spo eczna 2011 tom 6 3 (18) 226 240 ISSN 1896-1800 Kiedy mie dziecko? Jako ciowe badanie procesu odraczania decyzji o rodzicielstwie Monika Mynarska Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardyna

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007

BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 BADANIA FIZJOGRAFICZNE NAD POLSK ZACHODNI Seria A Geografia Fizyczna, Tom 58: 47 78 2007 SZYMON UKASIEWICZ, JACEK OLEKSYN ZRÓ NICOWANIE PRZESTRZENNE ELEMENTÓW METEOROLOGICZNYCH I ICH WP YW NA ROZWÓJ KASZTANOWCA

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo