II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y"

Transkrypt

1 II. 1.PROCEDURA POST POWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA POZOSTAJ CEGO POD OPIEK SZKO Y I. Podstawa prawna Rozporz dzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko ach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z pó niejszymi zmianami). II. Definicja Wypadek ucznia nag e zdarzenie powoduj ce uraz, wywo ane przyczyn zewn trzn, które nast pi o w czasie pozostawania ucznia pod opiek szko y: a) na terenie szko y; b) poza terenem szko y (wycieczki, wyj cia pod opiek nauczycieli, zielona szko a ). III. Cele procedury Zapewnienie profesjonalnych dzia a pracowników szko y, gwarantuj cych poszkodowanemu uczniowi nale yt opiek i niezb dn pomoc. IV. Zakres Procedura obejmuje i reguluje dzia ania pracowników szko y w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia. V. Osoby odpowiedzialne - nauczyciele, - dyrektor, - pracownicy niepedagogiczni. VI. Opis dzia a 1. Pracownik szko y, który uzyska wiadomo o wypadku ucznia: a) niezw ocznie zapewnia poszkodowanemu opiek, w szczególno ci sprowadzaj c fachow pomoc medyczn, a w miar mo liwo ci udzielaj c poszkodowanemu pierwszej pomocy (ogólne zasady

2 post powania przy udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach stanowi za cznik do procedury), b) nie dopuszcza do zaj lub przerywa je wyprowadzaj c uczniów z miejsca zagro enia, je eli miejsce, w którym s lub b d prowadzone zaj cia mo e stwarza zagro enie dla bezpiecze stwa uczniów, c) niezw ocznie powiadamia dyrektora szko y. Je li nauczyciel ma w tym czasie zaj cia z klas prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela ucz cego w najbli szej sali. 2. O ka dym wypadku piel gniarka, dyrektor szko y lub nauczyciel, pod opiek którego przebywa ucze w chwili wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt powiadomienia dokumentuje si wpisem w dzienniku zaj, podaj c dat i godzin powiadomienia matki/ojca ucznia o wypadku. 3. Przy lekkich przypadkach (brak wyra nych obra e np. widoczne tylko lekkie zaczerwienienie, zadrapanie, lekkie skaleczenie), po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi, nauczyciel, piel gniarka lub dyrektor, powiadamiaj c rodzica o zdarzeniu ustala z nim: a) potrzeb wezwania pogotowia, b) potrzeb wcze niejszego przyj cia rodzica, c) godzin odbioru dziecka ze szko y w dniu zdarzenia Informacj o powy szych ustaleniach powiadamiaj cy zamieszcza równie w dzienniku zaj. 4. W ka dym trudniejszym przypadku (widoczne obra enia, urazy, niepokoj ce objawy) piel gniarka, nauczyciel lub dyrektor szko y wzywa pogotowie ratunkowe. 5. O ka dym wypadku dyrektor szko y zawiadamia niezw ocznie organ prowadz cy i wspó pracuj cego ze szko pracownika s u by bhp. 6. O wypadku miertelnym, ci kim i zbiorowym dyrektor szko y zawiadamia niezw ocznie prokuratora i kuratora o wiaty. 7. O wypadku, do którego dosz o w wyniku zatrucia, dyrektor szko y zawiadamia niezw ocznie pa stwowego inspektora sanitarnego.

3 8. Je eli wypadek zosta spowodowany niesprawno ci techniczn pomieszczenia lub urz dze, miejsce wypadku pozostawia si nienaruszone. Dyrektor zabezpiecza je do czasu dokonania ogl dzin lub wykonania szkicu przez zespó powypadkowy. 9. Je eli wypadek zdarzy si w czasie wyj cia, imprezy organizowanej poza terenem szko y, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy/kierownik wycieczki i odpowiada za nie. 10. Dyrektor szko y powo uje cz onków zespo u powypadkowego: a) w sk ad zespo u wchodzi wspó pracuj cy ze szko pracownik s u by bezpiecze stwa i higieny pracy, inspektor bhp - pracownik szko y przeszkolony w zakresie bhp oraz spo eczny inspektor pracy, b) je eli w sk adzie zespo u nie mo e wej pracownik s u by bhp, zast puje go dyrektor szko y, pracownik szko y przeszkolony w zakresie bhp lub spo eczny inspektor pracy, c) w sk ad zespo u mo e wchodzi przedstawiciel organu prowadz cego, kuratora o wiaty, d) przewodnicz cym zespo u jest pracownik s u by bhp, a je eli nie ma go w sk adzie zespo u przewodnicz cego zespo u spo ród pracowników szko y wyznacza dyrektor, e) zespó przeprowadza post powanie powypadkowe i sporz dza dokumentacj powypadkow ; przes uchuje poszkodowanego ucznia (w obecno ci rodzica lub wychowawcy/pedagoga/psychologa szkolnego) i sporz dza protokó przes uchania, przes uchuje wiadków wypadku i sporz dza protoko y przes uchania; je eli wiadkami s uczniowie przes uchanie odbywa si w obecno ci wychowawcy lub pedagoga/psychologa szkolnego, a protokó przes uchania odczytuje si w obecno ci ucznia wiadka i jego rodziców, uzyskuje pisemne o wiadczenie nauczyciela, pod opiek którego ucze przebywa w czasie, gdy zdarzy si wypadek, uzyskuje opini lekarsk z opisem doznanych obra e i okre leniem rodzaju wypadku,

4 sporz dza protokó powypadkowy wg wzoru stanowi cego za. nr 2 do procedury, protokó powypadkowy podpisuj cz onkowie zespo u oraz dyrektor szko y. f) w sprawach spornych rozstrzygaj ce jest stanowisko przewodnicz cego zespo u; cz onek zespo u, który nie zgadza si ze stanowiskiem przewodnicz cego, mo e z o y zdanie odr bne, które odnotowuje si w protokole powypadkowym, g) z tre ci protoko u powypadkowego i innymi materia ami post powania powypadkowego zaznajamia si rodziców (opiekunów prawnych) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzaj ten fakt podpisem w protokole protokó dor cza si rodzicom (opiekunom prawnym) poszkodowanego ucznia, którzy potwierdzaj to podpisem w protokole, organowi prowadz cemu i kuratorowi o wiaty protokó powypadkowy dor cza si na ich wniosek, jeden egzemplarz protoko u powypadkowego pozostaje w szkole, - w ci gu 7 dni od dnia dor czenia protoko u powypadkowego osoby, którym dor czono protokó, mog z o y zastrze enia do ustale protoko u (s o tym informowani przy odbieraniu protoko u), zastrze enia sk ada si ustnie do protoko u powypadkowego lub na pi mie przewodnicz cemu zespo u, zastrze enia mog dotyczy w szczególno ci: niewykorzystania wszystkich rodków dowodowych niezb dnych dla ustalenia stanu faktycznego, sprzeczno ci istotnych ustale protoko u z zebranym materia em dowodowym, h) zastrze enia rozpatruje organ prowadz cy SSP nr1 - (dyr. Zbigniew Dzier y ski), i) po rozpatrzeniu zastrze e organ prowadz cy szko mo e:

5 zleci dotychczasowemu zespo owi wyja nienie ustale protoko u lub przeprowadzenie okre lonych czynno ci dowodowych, powo a nowy zespó celem ponownego przeprowadzenia post powania powypadkowego. 11. Dyrektor szko y prowadzi rejestr wypadków wg wzoru okre lonego w rozporz dzeniu MENiS z dnia r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko ach i placówkach. 12. Dyrektor szko y omawia z pracownikami szko y okoliczno ci i przyczyny wypadków oraz ustala rodki niezb dne do zapobie enia im. VII. Techniki i narz dzia monitorowania 1. Obserwacja (sale, urz dzenia i wyposa enia budynku i terenu szko y pod wzgl dem bhp). 2. Analiza dokumentacji (rejestr wypadków, protoko y powypadkowe). VIII. Sposoby gromadzenia danych 1. Rejestr wypadków 2. Dokumentacja powypadkowa 3. Protoko y pokontrolne dyrektora szko y i instytucji zewn trznych uprawnionych do kontroli. IX. Ewaluacja Sformu owanie oceny przydatno ci i skuteczno ci podejmowanych dzia a w odniesieniu do celów, ewentualna modyfikacja procedury. X. Sposób prezentacji wyników Przekazywanie uogólnionych wniosków z monitorowania i ewaluacji podczas analitycznych posiedze rady pedagogicznej dyrektor szko y.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W GIMNAZJUM NR 1 W RUMI I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 4 IV Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Białej Podlaskiej WYPADEK UCZNIA W SZKOLE PROCEDURA I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury.

Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Miejskie Przedszkole nr 39 Słoneczko w Zielonej Górze Procedura postępowania personelu przedszkola w sytuacji wystąpienia zdarzenia wypadkowego z udziałem dzieci 1. Cele procedury. Zapewnienie profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA NA TERENIE GIMNAZJUM IM K. K. BACZYŃSKIEGO W LIPSKU opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do sk adania ofert

Zaproszenie do sk adania ofert uków, dnia 11.09.2013 r. Zaproszenie do sk adania ofert 1. Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz realizuj c projekt,,budujemy swoj przysz o w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Dostosowanie Budynku Domu Studenta do wymaga dost pno ci osób niepe nosprawnych. Opracowa : mgr in. Janusz Kozio 1 Spis tre ci: Kod CPV: 45000000-7

Bardziej szczegółowo

Gdy zdarzy się wypadek

Gdy zdarzy się wypadek PROCEDURY Obowiązujące w Przedszkolu w Niechcicach Gdy zdarzy się wypadek Postępowanie nauczycieli i personelu przedszkola, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek z udziałem dziecka

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki,

1. W razie wypadku ucznia zgodnie z 4 wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani do: 1) zapewnienia poszkodowanemu opieki, Instrukcja postępowania w razie wypadku ucznia oraz postępowania z uczniem, który ma dolegliwości zdrowotne w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Rumi Podstawa prawna: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie

Rozbiórka budynków (mieszkalnego i gospodarczego) w Komorowie ODDZIA REGIONALNY OLSZTYN Ul. Kasprowicza 1 10 219 Olsztyn tel. (0-89) 542-21-00 fax. (0-89) 542-21-09 e-mail: olsztyn@wam.com.pl http://www.wam.net.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014

Ubezpieczenie grupowe na ycie dla pracowników spó ki Wodoci gi i Kanalizacja Zgierz Sp. z o.o. OZNACZENIE SPRAWY: U/PN/3/2014 1 Specyfikacja niniejsza zawiera: DZIA I INFORMACJE OGÓLNE Rozdzia 1 Instrukcja dla Wykonawców Rozdzia 2 Formularz oferty i formularze za czników do oferty DZIA II UMOWA GENERALNA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r.

ZARZ DZENIE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r. ZARZ DZE NR 13 / 2012 DYREKTORA SPECJALNEGO O RODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO im. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU. z dnia 19.12.2012r. Dotyczy: instrukcji post powania w przypadku podejrzenia, e dziecko jest

Bardziej szczegółowo