Public Profits Sp. z o.o. dla Ministerstwo Gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public Profits Sp. z o.o. dla Ministerstwo Gospodarki"

Transkrypt

1 Raport z badania ewaluacyjnego Ewaluacja działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wspartych Public Profits Sp. z o.o. dla Ministerstwo Gospodarki Poznań, grudzień 2008

2 Spis treści 1. Uwagi wstępne ZałoŜenia metodologiczne Podstawowe informacje o przeprowadzonym badaniu Raport z realizacji badania Prezentacja wyników badań Stopień spełniania przez poszczególne Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości podstawowych wymogów funkcjonalnych składających się na misję funkcjonalną AIP Ranking Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych pomiarem ewaluacyjnym Analiza track record wszystkich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych badaniem ewaluacyjnym Podstawowe informacje o inkubatorach Prezentacja danych ilościowych Analiza case study Liderzy ewaluacji Outsiderzy ewaluacji Wnioski, rekomendacje Zamieszanie pojęciowe, zamieszanie funkcjonalne Korelaty potencjału i efektywności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości bariery wzrostu Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości protopatologie

3 1. Uwagi wstępne Celem zrealizowanego badania była ocena ewaluacyjna Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (dalej AIP), które otrzymały wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Gospodarki. Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone w sposób mający umoŝliwić (1) porównanie poszczególnych AIP, które uzyskały wsparcie finansowe od resortu gospodarki pod względem ich obecnego potencjału oraz (2) uchwycenie track record wszystkich AIP objętych ewaluacją. W tym drugim przypadku kluczowe było oczywiście uzyskanie w miarę moŝliwości kompletnej, wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czy i co zmienił w funkcjonowaniu kaŝdego AIP fakt uzyskania ministerialnego wsparcia. Niniejszy materiał jest raportem pobadawczym. Jego struktura odpowiada zasadniczo rzecz biorąc głównym celom badawczym zrealizowanego przez nas badania ewaluacyjnego. I tak, kluczowa część raportu zawiera prezentację zgromadzonych rezultatów badawczych. MoŜna tę główną, najwaŝniejszą część raportu podzielić na następujące trzy ściśle powiązane ze sobą, ale zarazem stosunkowo autonomiczne podczęści. Pierwszą z tych podczęści stanowi ranking AIP objętych badaniem ewaluacyjnym, drugą - prezentacja track record poszczególnych AIP, trzecią zaś prezentacja danych jakościowych, pokazanych na dwa sposoby: (1) według kryterium częstości występowania/ typowości określonych prawidłowości, zjawisk, mechanizmów i tendencji oraz (2) w logice studium przypadku (dla kaŝdego AIP osobno). Jak zatem widać, przyjęliśmy tu dwie perspektywy spoglądania na objęte badaniem AIP. Pierwszą z nich moŝna określić mianem relacyjnej (kaŝdy biorący udział w badaniu AIP jest oglądany na tle innych inkubatorów, jest porównywany z ich uśrednionym statystycznie obrazem). Drugą nazwać by moŝna wewnętrzną. Tym razem, stawką o jaką toczy się gra nie jest juŝ pokazywanie poszczególnych inkubatorów na tle uśrednionego obrazu, nie jest nią równieŝ ich hierarchizacja w oparciu o takie, bądź inne kryteria porównawcze, ale dąŝenie do uchwycenia dynamiki rozwojowej kaŝdego z nich. Która z tych perspektyw jest waŝniejsza? Wydaje się, Ŝe obie są równie istotne i równie interesujące, choć z róŝnych przyczyn. Pierwsza ze wspomnianych perspektyw pozwala wyodrębnić grupę inkubatorów-liderów, grupę inkubatorów-średniaków i grupę inkubatorów-outsiderów. Pozawala równieŝ zorientować się w dystansach pomiędzy poszczególnymi AIP (a takŝe przyczyny i ogólniejsze uwarunkowania tych dystansów). Natomiast druga perspektywa stwarza moŝliwość uchwycenia i przeanalizowania ścieŝek rozwojowych poszczególnych AIP. Pozwala ona wniknąć w trajektorie ich dotychczasowych biografii, dostrzec w nich momenty zwrotne itp. Nieco inny status i nieco inny charakter ma kolejna część raportu, w której w syntetyczny sposób omówione zostały i zinterpretowane rezultaty uzupełniającego badania jakościowego (jako metodą posłuŝyliśmy się w nim telefonicznymi wywiadami pogłębionymi). Wspomnianym uzupełniającym badaniem objętych zostało łącznie 10 AIP (5 najlepszych i 5 najgorszych). Podstawowa funkcja owego uzupełniającego badania jakościowego była następująca: miało ono dopomóc nam zidentyfikować najwaŝniejsze przyczyny obrazu sytuacji rysującego się na podstawie pierwszej (i zasadniczej) fazy badania ewaluacyjnego. Po wtóre, miało ono takŝe umoŝliwić nam dotarcie do dodatkowych informacji pomagających we właściwy sposób zinterpretować zgromadzone wcześniej dane. Ostatnia, trzecia część niniejszego raportu stanowi rodzaj podsumowania, w którym (1) staramy się zwrócić uwagę na pewne ogólniejsze prawidłowości i mechanizmy związane z funkcjonowaniem AIP oraz (2) staramy się równieŝ wskazać na ich przyczyny. 3

4 1.1. ZałoŜenia metodologiczne Przyjęliśmy, Ŝe podstawą oceny ewaluacyjnej objętych badaniem AIP będą: (1) 2 wskaźniki zbiorcze bazujące w większości na danych ilościowych; (2) 2 kolejne wskaźniki zbiorcze oparte na danych opisowo-jakościowych; (3) uzupełniająco: analiza typu case study (oparta na wywiadach pogłębionych). PoniŜej przedstawiamy strukturę wymienionych wskaźników zbiorczych. Wskaźniki ilościowe Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnoinfrastrukturowego 1. Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim. 2. Formy i zakres bieŝącego doradztwa oferowanego przedsiębiorcom akademickim. 3. Formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej). 4. Cena najmu 1 metra kwadratowego powierzchni biurowej. 5. Łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia. 6. Łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia. 7. Warunki dostępowe do Internetu. 8. Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. 9. Proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej 1. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out) 2. Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP 3. Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się, ale upadły. 4. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność. 5. Liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. 6. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów. 7. Liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Wskaźniki na potrzeby analizy opisowej Zbiorczy Wskaźnik Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej AIP 1. Liczba regionalnych, ogólnopolskich, europejskich i innych programów i projektów, w których uczestniczył/ uczestniczy AIP. 2. Liczba partnerów instytucjonalnych AIP. 3. Liczba zmian/ innowacji organizacyjnych wprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 4. Liczba źródeł finansowania. 5. Liczba złoŝonych wniosków (bez znaczenia, czy rozpatrzonych pozytywnie, czy negatywnie) dotyczących przedmiotowo uczestnictwa AIP w programach/ projektach (krajowych, zagranicznych) związanych z szeroko pojętym wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej. 4

5 Zbiorczy Wskaźnik Współpracy z Rynkiem Kapitałowym 1. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które uzyskały finansowanie zewnętrzne (bank, fundusz venture capital, anioły biznesu, zamknięty fundusz inwestycyjny itp.). 2. Liczba umów/ porozumień z instytucjami rynku kapitałowego wyspecjalizowanymi w projektach inwestycyjnych. Wywiad pogłębiony podstawa case study Moduł 1 - OCENA PRZYDATNOŚCI WSPARCIA FINANSOWEGO RESORTU GOSPODARKI Jakie powzięte/ zrealizowane przez kierowany przez P. AIP działania/ inicjatywy/ przedsięwzięcia nie byłyby moŝliwe bez uprzedniego uzyskania finansowego wsparcia? Co te działania/ inicjatywy/ przedsięwzięcia poprawiły w funkcjonowaniu kierowanego przez P. AIP? Czy skala tych pozytywnych zmian okazała się zgodne z P. przewidywaniami, czy teŝ moŝe mniejsza lub większa niŝ się P. spodziewaliście? Czy wsparcie, jakie uzyskał kierowany przez P. AIP moŝna było wykorzystać lepiej? [jeśli tak] Jak inaczej lub na co innego moŝna było wykorzystać uzyskane z resortu pieniądze? Dlaczego tak się nie stało prosimy wskazać na najwaŝniejsze przyczyny zewnętrzne, niezaleŝne od P. Czy to, Ŝe uzyskane wsparcie nie zostało lepiej wykorzystane ma równieŝ jakieś przyczyny wewnętrzne, przyczyny leŝące po stronie kierowanego przez P. AIP? Jakie? Jak P. ocenia wysokość kwoty wsparcia finansowego uzyskanego z Ministerstwa Gospodarki? Czy jest/było wystarczające? Moduł 2 - OCENA STOPNIA SAMODZIELNOŚCI/ AUTONOMII Czy P. zdaniem, kierowany przez P. AIP jest w stanie prowadzić swoją statutową działalność bez finansowego wsparcia z zewnątrz? [jeśli nie] Czy w przyszłości będzie to moŝliwe? [jeśli tak] Jak P. sądzą, kiedy? Moduł 3 - OCZEKIEWANIA DOTYCZĄCE OPTYMALNYCH, NAJBARDZIEJ SKUTECZNYCH FORM WSPARCIA AIP Jakiego typu wsparcie i w jakich formach jest dzisiaj P. zdaniem najbardziej potrzebne kierowanemu przez P. AIP? Dlaczego? Prosimy krótko uzasadnić tę opinię. Kto P. zdaniem powinien udzielać tego wsparcia? Na jakich zasadach powinno być udzielane to wsparcie? [reguły dostępowe, kryteria] Jak AIP-y powinny być rozliczane ze sposobów wykorzystania udzielonego im wsparcia [jakie kryteria ewaluacyjne są najsprawiedliwsze i najbardziej uzasadnione merytorycznie z punktu widzenia osób kierujących AIP-ami?] Moduł 4. - OCENA PERSPEKTYW AIP Co stanowi dziś największe zagroŝenie dla kierowanego przez P. AIP-u? Co stanowi największy atut kierowanego przez P. AIP-u? Czy spodziewacie się P. w niedalekiej przeszłości jakichś nowych zagroŝeń i wyzwań, w obliczu których stanąć moŝe kierowany przez P. AIP? [jeśli tak] Jakie to zagroŝenia, wyzwania? W jaki sposób zamierzacie P. stawić im czoła? Moduł 5 - ELASTYCZNOŚĆ ADAPTACYJNA AIP Czy zamierzacie P. wprowadzić w najbliŝszym czasie jakieś zmiany w zasadach funkcjonowania kierowanego przez P. AIP-u? Jakie to zmiany? Dlaczego zamierzacie je P. wprowadzić? 5

6 Moduł 6 - PERSPEKTYWA TEMPORALNA Jaką perspektywę czasową obejmują P. plany i zamierzenia związane z kierowanym przez P. AIP-em? W zrealizowanym badaniu ewaluacyjnym posłuŝono się następującymi narzędziami badawczymi. Zbierając dane na potrzeby 4 wymienionych wyŝej wskaźników zbiorczych (Zbiorczego Wskaźnika Potencjału Organizacyjno-infrastrukturowego, Zbiorczego Wskaźnika Efektywności Inkubacyjnej, Zbiorczego Wskaźnika Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej i Zbiorczego Wskaźnika Współpracy z Rynkiem Kapitałowym) posłuŝyliśmy się kwestionariuszem statystycznoobserwacyjnym. W badaniu uzupełniającym posłuŝyliśmy się scenariuszem wywiadu pogłębionego. Funkcje poszczególnych wskaźników Wskaźniki ilościowe Wskaźniki oparte na danych opisowojakościowych Rodzaj wskaźnika/ rodzaj danych opisowych Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnoinfrastrukturowego Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Współpracy z Rynkiem Kapitałowym Funkcja Ranking AIP Analiza track record kaŝdego AIP Ranking AIP Analiza track record kaŝdego AIP Ranking AIP Podstawa analizy opisowej Ranking AIP Podstawa analizy opisowej 1.2. Podstawowe informacje o przeprowadzonym badaniu Zebrane do analizy informacje miały dwojaki, acz komplementarny charakter. Po pierwsze, zgodnie z przygotowaną bazą rekordów, do 38 z 43 (pięciu z respondentów okazało się nieosiągalnych wyjaśnienie w Raporcie z realizacji badania) potencjalnych respondentów - dyrektorów, prowadzących lub opiekunów AIP, przesłano narzędzie ankietowe wraz z listem zapowiednim, prezentującym załoŝenia, charakter oraz cele badania, będącym jednocześnie prośbą o jego realizację oraz list polecający przygotowany przez Zleceniodawcę. Po drugie, na podstawie bazy ankietowej wyłoniona została grupa 11 rozmówców do pogłębionej części analizy działania instytucji w formie wywiadu telefonicznego. Czas badania. Pierwsza faza badania objęła dwa robocze tygodnie przełomu listopada i grudnia. By zniwelować ryzyko niedostarczenia ankiety w formie elektronicznej, z kaŝdym z 38 respondentów, bądź z ich merytorycznymi pomocnikami, nawiązany został kontakt telefoniczny (1), w razie niedotrzymania deklarowanego terminu odesłania wypełnionego dokumentu, równieŝ faksowy (2), a w razie dalszego nieporozumienia, ponowny elektroniczny (3), przy ciągłym towarzyszeniu wsparcia telefonu. Ze względu na zróŝnicowany charakter oraz jakość odzewu, przewidywany czas realizacji pierwszej fazy badania nieco się wydłuŝył. Badania terenowe pozwoliły uzyskać 22 wartościowe responsy, z czego jeden został wycofany z toku badania, na wyraźne Ŝądanie Badanego (patrz: Raport z realizacji badań). 6

7 Pierwsza faza badania objęła merytorycznie opis działalności poszczególnych AIP od momentu załoŝenia poszczególnych instytucji po dziś dzień oraz pozwoliła zaprojektować część z potencjalnych potrzeb, planów oraz moŝliwości ośrodków na lata następne. Druga faza, zbudowana z rozmów 11 telefonicznych z wybranymi respondentami nie dostarczyła większych problemów w realizacji. Umówione wywiady odbyły się w przeciągu trzech dni roboczych z wybranymi przedstawicielami kadry zarządzającej AIP. W dwóch przypadkach, ze względu na trudności w umówieniu wywiadu (nieobecność pracowników AIP/ okres przedświąteczny) dobrano kolejne inkubatory z listy rankingowej. KaŜdy z respondentów zadeklarował chęć dalszego kontaktu, w razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań za strony badacza. Tutaj główny nacisk połoŝony został na prezentację swego rodzaju intuicji przewodników AIP, dotyczących zarówno przeszłych działań oraz działań w przyszłości, jak i opinii jakie, z perspektywy zebranego doświadczenia, jako praktycy, zdolni są wygłosić. Wyjaśniono równieŝ kwestie wynikające z wypełnionego kwestionariusza statystyczno-obserwacyjnego. Okres uwzględniony w zestawieniu: ostatnie 12 miesięcy, oraz inne wynikające z charakteru pytań Raport z realizacji badania Faza realizacyjna badania odbyła się na przełomie listopada i grudnia 2008 roku. Objęła swym zasięgiem wszystkie wskazane do badania jednostki AIP oraz wybrany przez zespół badawczy rekord dodatkowy. Ze względu na skomplikowany proces realizacyjny warto precyzyjnie zapoznać się z przeszkodami, problemami oraz efektami działań, jakie zostały podjęte dla osiągnięcia celu badania. PoniŜej przedstawione zostały efekty ponad trzytygodniowych starań o uzyskanie materiału badawczego. Z 44 rekordów, w pełni zrealizowane zostały 22, reprezentujące: 1. Akademię Ekonomiczną w Poznaniu; 2. Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie; 3. Górnośląską WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; 4. Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu; 5. Politechnikę Gdańską; 6. Politechnikę Krakowską; 7. Politechnikę Lubelską; 8. Politechnikę Opolską; 9. Politechnikę Poznańską; 10. Politechnikę Radomską; 11. Politechnikę Śląską w Gliwicach; 12. Politechnikę Wrocławską; 13. Szkołę Główną Handlową w Warszawie; 14. Uniwersytet Jagielloński; 15. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 16. Uniwersytet Szczeciński; 17. Uniwersytet Zielonogórski; 18. WyŜszą Szkołę Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim; 19. WyŜszą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 20. WyŜszą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie; 21. WyŜszą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu; 22. WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz WyŜsza Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu reprezentowane są przez jeden Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, z tego powodu kwestionariusz został wypełniony wspólnie. Grupa respondentów, która nie odpowiedziała na realizacyjną prośbę, zasługuje na szczególną uwagę. Powody, dla których nie spotkaliśmy się z odzewem ze strony niŝej wymienionych Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości mają silnie zróŝnicowane podłoŝe i przyczyny, które warto przybliŝyć. Instytucje te reprezentują: 7

8 Nazwa AIP Przyczyny niezrealizowania badania 1. Akademia Ekonomiczna w Krakowie AIP nie powstał ze względu na trzykrotną odmowę finansowania inicjatywy przez Ministerstwo Gospodarki. 2. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 3. Akademia Polonijna w Częstochowie Działalność instytucji została zawieszona z powodu nieaktywnej strony www oraz nieaktualnych danych teleadresowych nie udało się zebrać dokładnych informacji na temat rekordu. 4. Akademia Rolnicza w Szczecinie Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 5. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Nie udało się nawiązać kontaktu z ostatnim Innowatik Kraków przedstawicielem inkubator był inicjatywą studentów Akademii Ekonomicznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6. Akcelerator Technologii Uniwersytetu Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę Łódzkiego 7. Inkubator Technologiczny Polsko- Japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych 8. Kaszubsko-Pomorska WyŜsza Szkoła w Wejherowie 9. Kujawsko-Pomorska Szkoła WyŜsza w Bydgoszczy 10. Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych Ośrodek Zamiejscowy w Bytomiu 11. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie badawczą została niedotrzymana. Wypełniony kwestionariusz statystycznoobserwacyjny został przesłany do Public Profits po terminie przedstawienia raportu Zamawiającemu. Z przyczyn losowych jedyna merytorycznie przygotowana do udziału w badaniu respondentka, nie była w stanie w bieŝącym roku kalendarzowym dokonać analizy instytucji. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. Rekord dodatkowy, dobrany do bazy podstawowej. Poznański AIP nie wyraził woli współpracy, ze względu na napięty plan działań, związany ze zbliŝającym się końcem roku kalendarzowego. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 13. Śląska WyŜsza Szkoła Zarządzania Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 14. Uniwersytet Gdański Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 15. Uniwersytet w Białymstoku Kwestionariusz na Ŝądanie dyrektora AIP został wycofany z procesu badawczego. Przyczyną wycofania kwestionariusza był fakt niepoinformowania Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości o realizowanych badaniach. 16. Uniwersytet Warszawski Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 17. Uniwersytet Wrocławski Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 18. WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji 19. WyŜsza Szkoła Gospodarki Ośrodek Zamiejscowy w Inowrocławiu Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana, ze względu na brak zgody Kanclerza uczelni. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 8

9 20. WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 21. WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Inkubator przestał działać w 2006 roku, kiedy prowadzący go studenci ukończyli studia od tego czasu działalność instytucji nie była wznawiana. Obecnie planowany jest rozruch Centrum Transferu Innowacji i Technologii. Warto zauwaŝyć, Ŝe na badanie nie odpowiedziały silnie i pręŝnie działające inkubatory zlokalizowane w duŝych miastach, takie jak AIP Uniwersytetu Gdańskiego, AIP Uniwersytetu Warszawskiego czy np. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 9

10 2. Prezentacja wyników badań 2.1. Stopień spełniania przez poszczególne Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości podstawowych wymogów funkcjonalnych składających się na misję funkcjonalną AIP Wspominaliśmy w innym miejscu niniejszego raportu, Ŝe w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego napotkaliśmy na rozliczne problemy i trudności związane z pozyskaniem interesujących nas danych. W rezultacie, niepokojąco duŝa liczba kwestionariuszy statystyczno-obserwacyjnych zawiera liczne braki danych. Jeszcze bardziej niepokojąca (ale zarazem diagnostyczna) wydała nam (równie niestety częsta) okoliczność: otóŝ w przypadku stosunkowo wielu AIP braki danych wyniknęły z powodu nie realizowania przez nie podstawowych zadań wyznaczonych inkubatorom. Mówiąc innymi słowy, badaliśmy najprawdopodobniej (równieŝ) instytucje, które tylko po części, tylko w jakimś fragmencie były/ są inkubatorami i które de facto powinny być inaczej sklasyfikowane (np. jako biura karier, jako punkty informacyjne dla akademickich przedsiębiorców itp.). SpostrzeŜenie to skłoniło nas do sporządzenia dodatkowego zestawienia, które oparte jest na następującym, prostym załoŝeniu. OtóŜ przyjęliśmy, Ŝe podstawą rankingu/ klasyfikacji poszczególnych podmiotów objętych badaniem ewaluacyjnym moŝe być równieŝ procent braków w danych. Owe braki danych moŝna bowiem traktować jako wprawdzie pośredni, lecz jednak miarodajny wskaźnik pokazujący rzeczywistą sprawność organizacyjną inkubatorów, poziom ich rzeczywistej aktywności oraz ich faktyczne przygotowanie do wypełniania statutowych zadań. Oczywiście, wspomniana perspektywa spojrzenia moŝe być dla części AIP (np. dla inkubatorów znajdujących się w fazie organizacji lub reorganizacji) krzywdząca. Mamy teŝ świadomość, Ŝe przynajmniej część szefów badanych AIP skłonnych będzie twierdzić, Ŝe szereg pytań, które znalazły się w kwestionariuszu w zasadzie nie odnosi się przedmiotowo do kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych (ale raczej do tzw. parków naukowo-technologicznych). Jeśli chodzi o pierwszą kwestię wszędzie tam, gdzie braki w danych wynikają z jakichś konkretnych powodów (z reorganizacji, z krótkiej historii AIP, ze zmian personalnych, w wyniku których zmienił się profil działania AIP itp.) odnotowujemy ten fakt. Jeśli natomiast chodzi o drugą wątpliwość istotnie, moŝna powiedzieć, Ŝe opracowany przez nas kwestionariusz ewaluacyjny został skrojony bardziej pod parki naukowo-technolgiczne, niŝ pod typowe inkubatory przedsiębiorczości akademickiej. Rzecz w tym, Ŝe dzięki temu (celowemu) zabiegowi moŝliwa będzie odpowiedź na dość zasadnicze, naszym zdaniem pytanie, czy i do jakiego stopnia mamy do czynienia ze swoistym zamieszaniem pojęciowym, które zaciemnia prawdziwy obraz polskiej przedsiębiorczości akademickiej. Sformułować moŝna bowiem następującą hipotezę roboczą: część AIP (pytanie, jak duŝa) pełni raczej funkcję punktów informacyjnych i (lub) funkcję struktur pośredniczących, nie zaś funkcję inkubacyjną (którą starają się pełnić w polskich warunkach dopiero parki naukowo technologiczne). Ale jeśli faktycznie tak jest, naleŝałoby zastanowić się nad pewnym uporządkowaniem pojęciowym, pozwalającym w przyszłości bardziej precyzyjnie definiować zadania poszczególnych rodzajów ośrodków przedsiębiorczości akademickiej (i bardziej precyzyjnie, a zarazem realistycznie określać dla kaŝdego ich rodzaju optymalne formy pomocy oraz wsparcia). PoniŜej przedstawiamy dwa zestawienia tabelaryczne. Tabela pierwsza prezentuje ranking AIP biorących udział w badaniu ze względu na liczbę braków danych. W opracowanym przez nas kwestionariuszu statystyczno-obserwacyjnym znalazły się łącznie 23 obszary problemowe. Dla kaŝdego inkubatora podajemy w tabeli liczbę pominiętych obszarów i procent braków. 10

11 Tabela 1. Ranking AIP ze względu na kryterium pustych obszarów analizy. Suma pustych Lp. Nazwa AIP obszarów % braków analizy 1 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Radomskiej 18 78,3% 2 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości "Skuteczna firma" Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego 15 65,2% 3 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechnika Śląska 14 60,9% 4 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Gdańskiej 14 60,9% 5 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 12 52,2% 6 Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej 12 52,2% 7 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 11 47,8% 8 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości im ,8% Karola Goduli w Chorzowie 9 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 43,5% 10 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w 10 43,5% Lublinie 11 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 8 34,8% 12 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej 7 30,4% 13 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej 7 30,4% 14 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej 6 26,1% 15 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego 5 21,7% 16 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej 5 21,7% 17 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego 4 17,4% 18 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 4 17,4% 19 Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 3 13,0% 20 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego 3 13,0% 21 Centrum Transferu i Technologii Politechnika Krakowska 3 13,0% Jak widać, tylko 6 objętych badaniem ewaluacyjnym inkubatorów dostarczyło więcej niŝ 50% danych, o które zostały poproszone. śaden (!) AIP nie dostarczył kompletu danych. Niemal połowa inkubatorów wypełniła kwestionariusz mniej więcej w jednej trzeciej. O czym to świadczy? Naszym zdaniem przede wszystkim o tym, Ŝe gros uczestniczących w ewaluacji inkubatorów jest stosunkowo pasywna. Po wtóre, tak liczne braki danych wydają się potwierdzać naszą hipotezę, iŝ większość inkubatorów funkcjonuje raczej w formule punktów konsultacyjno-informacyjnych, pełni rolę pośredników między przedsiębiorcami akademickimi a określonymi wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi dla nich usługi, zajmuje się pozyskiwaniem/ organizowaniem zasobów niezbędnych do ich dalszego trwania itd. Po trzecie, sądzimy, Ŝe duŝa ilość braków danych świadczy o tym, iŝ badane inkubatory znajdują się dziś (dopiero) na etapie szukania optymalnej dla siebie formuły organizacyjno-funkcjonalnej. Drugie zestawienie tabelaryczne pokazuje, które obszary problemowe były najczęściej pomijane przy wypełnianiu kwestionariusza. 11

12 Tabela 2. Frekwencja obszarów wskaźnikowych ze względu na braki danych Obszary wskaźnikowe Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które uzyskały finansowanie zewnętrzne (bank, fundusz venture capital, anioły biznesu, zamknięty fundusz inwestycyjny itp.) Liczba zmian/ innowacji organizacyjnych wprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Liczba regionalnych, ogólnopolskich, europejskich i innych programów i projektów, w których uczestniczył/ uczestniczy AIP. Liczba umów/ porozumień instytucjami rynku kapitałowego wyspecjalizowanymi w projektach inwestycyjnych. N braków danych % braków danych 15 65,2% 14 60,9% 13 56,5% 13 56,5% Łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia ,5% Formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej) ,8% Cena najmu 1 metra kwadratowego powierzchni biurowej 11 47,8% Liczba złoŝonych wniosków (bez znaczenia, czy rozpatrzonych pozytywnie, czy negatywnie) dotyczących przedmiotowo uczestnictwa AIP w programach/ projektach (krajowych, zagranicznych) związanych z szeroko pojętym wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej. Liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej). Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność ,8% 11 47,8% 9 39,1% 9 39,1% Liczba źródeł finansowania. 8 34,8% Liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów. 8 34,8% Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP. 6 26,1% Liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. 5 21,7% Formy i zakres bieŝącego doradztwa oferowanego przedsiębiorcom akademickim. 5 21,7% Liczba partnerów instytucjonalnych AIP. 5 21,7% Proporcja między pracownikami merytorycznymi a techniczno-administracyjnymi. 5 21,7% Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out). 4 17,4% Łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia. 4 17,4% Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim. 3 13,0% Warunki dostępowe do Internetu. 3 13,0% Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. 2 8,7% Nasuwają się następujące ogólniejsze spostrzeŝenia. Po pierwsze, struktura wyników prezentowanych w powyŝszej tabeli prowadzi do wniosku, iŝ większość AIP odznacza się znaczną defensywnością (nie dąŝy do wprowadzania zmian i innowacji organizacyjnych, nie szuka partnerów i kooperantów we własnym otoczeniu instytucjonalnym, nie dąŝy do uczestnictwa w programach i projektach adresowanych do ośrodków przedsiębiorczości akademickiej itd.). Być moŝe, wspomniana defensywność wynika w duŝej mierze z braków kadrowych inkubatorów. Niewykluczone jednak, Ŝe ma ona głębsze, bardziej strukturalne podstawy (nie dość wyrazista misja funkcjonalna połączona z niedostateczną ilością zasobów wewnętrznych kompetencyjnych, organizacyjnych, finansowych itd.). Po drugie, widać wyraźnie, Ŝe przysłowiową piętą achillesową badanych inkubatorów jest brak powiązań z instytucjami inwestycyjnymi. Świadczy on o niskim poziomie praktycznej wiedzy o biznesie, o braku autentycznych doświadczeń biznesowych pracowników i współpracowników inkubatorów oraz o tym, Ŝe nie mają oni wystarczającej wiedzy na temat rynku inwestycyjnego. Świadczy to takŝe, prawdopodobnie, i o tym, Ŝe inkubatory nie mają dostatecznego autorytetu wśród inwestorów. W rezultacie jednak, nawet pomyślnie inkubowane projekty i przedsiębiorstwa skazywane są na dalsze funkcjonowanie w mikroskali (bez dostępu do kapitału, do know-how organizacyjnego nie mają one szansy ani na organiczny, ani tym bardziej na skokowy wzrost). Jest 12

13 to tym smutniejsze, Ŝe nigdzie nie jest powiedziane, iŝ owe inkubowane projekty i przedsiębiorstwa nie mają duŝego potencjału rozwojowego. Prawdopodobnie część z nich go posiada, tyle, Ŝe bez strategicznego inwestora będą się one dusić jako mikroprzedsiębiorstwa. Po trzecie, liczne braki danych i równie liczne sytuacje nieciągłości uzyskanych przez nas danych wynikają po części ze znacznej fluktuacji w zespołach kierujących inkubatorami, patrząc zaś bardziej generalnie są rezultatem niestabilności i instytucjonalnego niewkorzenienia większości AIP Ranking Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych pomiarem ewaluacyjnym Tak jak zaznaczyliśmy w Uwagach wstępnych do niniejszego raportu, jednym z zadań zrealizowanego badania ewaluacyjnego było stworzenie rankingu inkubatorów uczestniczących w badaniu. Ranking ten oparty jest co było juŝ sygnalizowane - na 4 wskaźnikach zbiorczych (na Zbiorczym Wskaźniku Potencjału Organizacyjno-infrastrukturowego, na Zbiorczym Wskaźniku Efektywności Inkubacyjnej, na Zbiorczym Wskaźniku Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej oraz na Zbiorczym Wskaźniku Współpracy z Rynkiem Kapitałowym. Dodatkowo wspomniane wskaźniki zostały zsyntetyzowane. Ów piąty, syntetyczny wskaźnik nazwany tu przez nas Zbiorczym Wskaźnikiem Potencjału AIP traktować moŝna wskaźnik informujący o aktualnym potencjale poszczególnych AIP. Wszystkie wskaźniki zbiorcze są prezentowane w poniŝszym zestawieniu tabelarycznym - jako stopień procentowego odchylenia od wartości 100 (wyraŝającej średnią dla wszystkich badanych AIP branych pod uwagę parametrów). Taki sposób prezentacji wskaźników moŝe budzić pewien niedosyt z uwagi na fakt, iŝ nie pozwala on zorientować się Czytelnikowi w liczebnościach bezwzględnych (traktowanych tu jako dane surowe ), lecz mimo to biorąc pod uwagę cele i zadania niniejszego badania- wydaje się on merytorycznie uzasadniony. Przede wszystkim, ułatwia on porównywanie ze sobą poszczególnych ośrodków AIP. Ale pomagając uchwycić wszystkie odchylenia w górę i w dół od średniej wszystkich ośrodków AIP pozwala równieŝ wychwycić wszystkie najwaŝniejsze zaleŝności i uwarunkowania. Inna zaleta proponowanego tu sposobu prezentowania wskaźników wiąŝe się z samą ich naturą (wskaźników syntetycznych). Posługiwanie się jako wartością-punktem odniesienia - średnią arytmetyczną wyraŝaną liczbą 100 pozwala we w miarę prosty sposób porównywać i agregować wskaźniki cząstkowe posługujące się róŝnymi miarami. Na pytania kwestionariusza statystyczno-obserwacyjnego odpowiedziało 21 ośrodków przedsiębiorczości akademickiej, przy czym jeden AIP wycofał kwestionariusz z badania, juŝ po jego wypełnieniu. Wszystkie odmowy udziału w badaniach oraz przyczyny niemoŝności wypełnienia kwestionariusza zostały opisane w rozdziale 1.3 Raport z realizacji badania. 13

14 Tabela 3. Ranking Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w oparciu o analizę wskaźnikową. (Stan funkcjonowania w okresie po uzyskania wsparcia finansowego do grudnia 2008). lp. AIP 2008 Rok załoŝenia AIP Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnoinfrastrukturowego Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Współpracy z Rynkiem Kapitałowym Zbiorczy wskaźnik Potencjału AIP Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej Centrum Transferu i Technologii Politechnika Krakowska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechnika Śląska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości "Skuteczna firma" Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 2004/ ,83% 184,85% 229,65% 178,57% 176,97% ,98% 227,80% 193,65% 142,86% 161,32% ,11% 165,16% 142,21% 85,71% 131,80% ,60% 82,16% 95,45% 142,86% 118,02% ,09% 0,00% 271,87% 0,00% 94,49% ,02% 173,93% 126,99% 0,00% 93,74% ,32% 30,79% 140,11% 150,00% 92,81% ,98% 229,19% 24,35% 0,00% 79,63% ,38% 0,00% 109,04% 150,00% 72,11% ,46% 44,99% 19,15% 0,00% 62,65% ,97% 17,30% 103,50% 0,00% 61,19% ,42% 0,00% 142,14% 0,00% 56,89% ,04% 0,00% 87,56% 0,00% 41,15% ,96% 17,76% 24,35% 0,00% 34,02% ,43% 8,41% 67,04% 0,00% 31,72% ,85% 2,22% 38,71% 0,00% 20,45% ,80% 0,00% 48,89% 0,00% 20,17% ,58% 0,00% 21,75% 0,00% 18,83% Politechniki Radomskiej ,46% 0,00% 36,62% 0,00% 14,02% Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej ,37% 0,00% 12,17% 0,00% 6,88% Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Gdańskiej ,00% 0,00% 4,79% 0,00% 1,20% 1 W pierwszym kwartale 2009 roku powołana zostanie Rada Nadzorująca AIP składająca się z 3 przedstawicieli Politechniki radomskiej i 2 przedstawicieli desygnowanych przez organizacje partnerskie. Działalnością AIP będzie kierował Dyrektor powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii senatu, który zostanie wybrany spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą. 2 Inkubator jest w fazie organizacyjnej. 3 Aktualnie inkubator nie ma swojej siedziby, w latach posiadał jedno pomieszczenie przy Parku Naukowo- Technologicznym. Ze względu na zmiany kierownicze w strukturze Politechniki, inkubator jest w fazie uśpienia, na której czas trwania wyznaczono pełnomocnika, który nie posiada pełnych danych dotyczących historii ośrodka. Działania AIP będą kontynuowane od początku 2009 roku. 14

15 Jak zatem widać, róŝnice w potencjale badanych AIP są kolosalne. Lider rankingu dysponuje grubo ponad stukrotnie większym potencjałem, niŝ jego outsider (!), tylko 4 AIP dysponują potencjałem przekraczającym średnią dla całej objętej badaniem grupy 20 inkubatorów, co świadczy o silnej koncentracji wszystkich kluczowych zasobów przesądzających o potencjale w niewielkiej liczbie podmiotów. Uderzać musi równieŝ fakt, Ŝe inkubatory, które wypadły w rankingu najlepiej usytuowane są w większości w miastach metropolitarnych (choć, co moŝe zastanawiać nie w Warszawie). Potwierdza się więc opinia, iŝ moŝna z duŝą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, Ŝe potencjał przedsiębiorczości akademickiej jest wprost proporcjonalnie skorelowany (1) z potencjałem akademickim województwa i (2) z metropolitarnym charakterem miasta-siedziby 4. Liderzy rankingu 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 2. Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 3. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego 4. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego 5. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2.3. Analiza track record wszystkich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych badaniem ewaluacyjnym W niniejszym rozdziale prezentujemy wyniki analizy wskaźnikowej badanych Akademickich Inkubatorów przedsiębiorczości na przestrzeni lat ich funkcjonowania, biorąc pod uwagę dane składające się na: Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnego, obejmujący 6 analizowanych obszarów, Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej, obejmujący 7 analizowanych obszarów. Tabela kaŝdorazowo zawiera dane dotyczące roku utworzenia AIP, roku uzyskania wsparcia finansowego ze środków Ministerstwa Gospodarki oraz wartości wskaźnikowe. Trzy obszary Wskaźnika Potencjału Organizacyjnego, tj. formy i zakres bieŝącego doradztwa oferowanego przedsiębiorcom; formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej) oraz warunki dostępowe do Internetu zostały wyłączone z niniejszej analizy z powodu innego charakteru uzyskanych danych. Te bowiem dotyczą 12-miesięcznego okresu przed uzyskaniem wsparcia oraz okresu po uzyskaniu wsparcia do dziś. Pozostałe obszary składające się na powyŝsze dwa wskaźniki informują o stanie analizowanych danych w latach. Obydwa wskaźniki zbiorcze są prezentowane w poniŝszych zestawieniach tabelarycznych - jako stopień procentowego odchylenia od wartości 100 (czyli od najwyŝszej w historii AIP wartości w danym obszarze). Taki sposób prezentacji danych umoŝliwia porównywanie efektywności wyraŝanej w róŝnych miarach/ jednostkach. Ze względu na liczne braki danych (występowanie tzw. pustych obszarów) niniejsza analiza obejmuje tylko te obszary, które zostały wskazane przez respondentów. Pod kaŝdą tabelą analizowanego AIP wskazano liczbę ocenionych obszarów wraz z ich opisem. Dodatkowo, do oceny wykorzystania wsparcia finansowego uzyskanego ze środków Ministerstwa Gospodarki posłuŝono się skalą trzygwiazdkową: - optymalnie wykorzystane środki finansowe na działalność AIP, 4 Zob. Drozdowski R., Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Ekspertyza wykonana w ramach Programu Wieloletniego PW-004 pn. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach , Temat SP Ekspertyzy: analizy na potrzeby resortu Ministerstwa Gospodarki dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej, Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007, dostęp: lub Portal Innowacji, 15

16 - wsparcie nie przyczyniło się do rozwoju AIP, a nawet zostało zmarnowane. Na tę ocenę składają się wartości wskaźników i ich odchylenie od wartości 100, a takŝe liczba ocenianych obszarów, te bowiem pośrednio świadczą o aktywności kaŝdego badanego inkubatora. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 50,0% 25,0% ,0% 50,0% 75,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 2 Liczba: 7 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji Wszystkie obszary wskaźnika przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,2% 16,0% 26,1% ,0% 34,7% 48,8% ,0% 80,0% 77,5% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 5 Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim, łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia, liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi, Oprócz: liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się, ale upadły, liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,1% 35,3% 54,2% ,4% 42,9% 64,1% ,0% 71,4% 85,7% 16

17 Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 5 Liczba: 7 Oprócz: łączna powierzchnia produkcyjna do Wszystkie obszary wskaźnika wynajęcia. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Radomskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% brak 100,0% 2008 inkubator uśpiony 0,0% brak 0,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 1 Liczba: 0 Oprócz: liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom Brak obszarów poddanych ocenie akademickim. Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,3% 20,0% 16,6% ,2% 31,9% 65,6% ,0% 94,0% 96,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 5 Liczba: 5 Oprócz: Łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia. Oprócz: Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność, liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 0,0% 50,0% ,0% 100,0% 100,0% ,0% 100,0% 100,0% 17

18 Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 2 Liczba: 2 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Oprócz: Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out), liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu rok utworzenia 5 dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II ,0% 20,0% ,0% 20,0% Średnia wskaźników ,0% 20,0% 10,0% ,0% 45,9% 61,0% ,0% 80,0% 90,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 5 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Oprócz: liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów, liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Centrum Transferu i Technologii Politechnika Krakowska rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 28,6% 39,3% ,0% 50,0% 2008 Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 6 Liczba: 7 Wszystkie obszary wskaźnika Wszystkie obszary wskaźnika Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 0,0% 50,0% 5 Na historię inkubatora, która trwa od 2004 roku składają się doświadczenia dwóch AIP: WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które połączyły się w 2007 roku. 18

19 ,0% 100,0% 100,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 3 Liczba: 2 Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim, łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia, liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP, liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Gdańskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 100,0% 100,0% ,6% 14,3% 21,4% ,3% 0,0% 7,1% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 1 Liczba: 3 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out), liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP, liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 75,0% ,0% 75,0% ,0% 75,0% ,0% 100,0% ,7% brak 91,7% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 0 Oprócz: Łączna powierzchnia produkcyjna do Brak obszarów poddanych ocenie wynajęcia, proporcja między pracownikami merytorycznymi a techniczno-administracyjnymi. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2004 rok załoŝenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,5% 54,2% 37,5% ,5% 45,1% 37,5% 19

20 ,0% 87,5% 75,0% ,0% 61,8% 75,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 2 Liczba: 4 Oprócz: Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim, liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. Oprócz: Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność, liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów, liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,7% 33,3% 48,0% ,8% 33,3% 51,6% ,1% 50,0% 63,6% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 6 Liczba: 6 Wszystkie obszary wskaźnika Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 100,0% ,9% brak 92,9% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 0 Oprócz: cena najmu 1 metra kwadratowego Brak obszarów poddanych ocenie powierzchni biurowej, łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,7% 50,0% 33,3% 20

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE:

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W MAŁOPOLSCE: BADANIE JAKOŚCIOWE PRZEDSIĘBIORSTW Z REGIONU MAŁOPOLSKI Raport z czwartego etapu badań naukowych Jarosław Górniak Magdalena Jelonek Seweryn Krupnik Anna Szczucka Barbara

Bardziej szczegółowo

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013

Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Efektywne i skuteczne instrumenty wsparcia osób zakładających własną firmę doświadczenia z lat 2004-2006 oraz rekomendacje dla okresu 2007-2013 Raport Warszawa, listopad 2009 r. RAPORT_druk.indd 1 09-12-19

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW

PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW PRZEPROWADZENIE DIAGNOZY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W ZAKRESIE ZBADANIA PRZYSZŁEGO OBSZARU DZIAŁANIA MAZOWIECKIEJ SIECI OŚRODKÓW DORADCZO-INFORMACYJNYCH W ZAKRESIE INNOWACJI ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań

Raport końcowy z badań Raport końcowy z badań Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce przygotowany na potrzeby i z inicjatywy Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005

OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 OCENA EFEKTYWNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH KIEROWANYCH DO PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W LATACH 1999-2005 Wykonawca: POLSKA FUNDACJA OŚRODKÓW WSPOMAGANIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO OIC

Bardziej szczegółowo

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Raport z badania OCENY EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA RPO I JEREMIE W DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ORAZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wykonawca: Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012 Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Autorzy: Dr Joanna Hołub-Iwan (Rozdziały I, II, III, IV pkt 4.1, V) Dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA

RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA RAPORT O RYNKU PRACY ORAZ ZASOBACH LUDZKICH W REGIONIE PODKARPACIA Zebranie oraz opracownie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 31-105 Kraków ul. Zwierzyniecka 30 www.testhr.pl Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015

STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 STRATEGIA rozwoju edukacji zawodowej powiatu malborskiego na lata 2010-2015 Niniejsze opracowanie jest podsumowaniem wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu W dobie przemian nowoczesny

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści: CZĘŚĆ I. OPIS CELÓW PROJEKTU ORAZ DZIAŁAŃ PODDANYCH EWALUACJI 3 1.1. Cele, organizacja i realizacja

Bardziej szczegółowo

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Badanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: MillwardBrown SMG/KRC Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy

Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim. Raport Końcowy Analiza trendów rozwojowych branŝy budowlanej w województwie podkarpackim Raport Końcowy Zamawiający Wojewódzki Urząd Pracy 35-025 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 20 Wykonawca Warszawa, maj 2009 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Benchmarking klastrów w Polsce - 2010 Raport z badania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Benchmarking

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo