Public Profits Sp. z o.o. dla Ministerstwo Gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Public Profits Sp. z o.o. dla Ministerstwo Gospodarki"

Transkrypt

1 Raport z badania ewaluacyjnego Ewaluacja działalności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (AIP) wspartych Public Profits Sp. z o.o. dla Ministerstwo Gospodarki Poznań, grudzień 2008

2 Spis treści 1. Uwagi wstępne ZałoŜenia metodologiczne Podstawowe informacje o przeprowadzonym badaniu Raport z realizacji badania Prezentacja wyników badań Stopień spełniania przez poszczególne Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości podstawowych wymogów funkcjonalnych składających się na misję funkcjonalną AIP Ranking Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych pomiarem ewaluacyjnym Analiza track record wszystkich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych badaniem ewaluacyjnym Podstawowe informacje o inkubatorach Prezentacja danych ilościowych Analiza case study Liderzy ewaluacji Outsiderzy ewaluacji Wnioski, rekomendacje Zamieszanie pojęciowe, zamieszanie funkcjonalne Korelaty potencjału i efektywności Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości bariery wzrostu Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości protopatologie

3 1. Uwagi wstępne Celem zrealizowanego badania była ocena ewaluacyjna Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości (dalej AIP), które otrzymały wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Gospodarki. Badanie zostało zaprojektowane i przeprowadzone w sposób mający umoŝliwić (1) porównanie poszczególnych AIP, które uzyskały wsparcie finansowe od resortu gospodarki pod względem ich obecnego potencjału oraz (2) uchwycenie track record wszystkich AIP objętych ewaluacją. W tym drugim przypadku kluczowe było oczywiście uzyskanie w miarę moŝliwości kompletnej, wyczerpującej odpowiedzi na pytanie, czy i co zmienił w funkcjonowaniu kaŝdego AIP fakt uzyskania ministerialnego wsparcia. Niniejszy materiał jest raportem pobadawczym. Jego struktura odpowiada zasadniczo rzecz biorąc głównym celom badawczym zrealizowanego przez nas badania ewaluacyjnego. I tak, kluczowa część raportu zawiera prezentację zgromadzonych rezultatów badawczych. MoŜna tę główną, najwaŝniejszą część raportu podzielić na następujące trzy ściśle powiązane ze sobą, ale zarazem stosunkowo autonomiczne podczęści. Pierwszą z tych podczęści stanowi ranking AIP objętych badaniem ewaluacyjnym, drugą - prezentacja track record poszczególnych AIP, trzecią zaś prezentacja danych jakościowych, pokazanych na dwa sposoby: (1) według kryterium częstości występowania/ typowości określonych prawidłowości, zjawisk, mechanizmów i tendencji oraz (2) w logice studium przypadku (dla kaŝdego AIP osobno). Jak zatem widać, przyjęliśmy tu dwie perspektywy spoglądania na objęte badaniem AIP. Pierwszą z nich moŝna określić mianem relacyjnej (kaŝdy biorący udział w badaniu AIP jest oglądany na tle innych inkubatorów, jest porównywany z ich uśrednionym statystycznie obrazem). Drugą nazwać by moŝna wewnętrzną. Tym razem, stawką o jaką toczy się gra nie jest juŝ pokazywanie poszczególnych inkubatorów na tle uśrednionego obrazu, nie jest nią równieŝ ich hierarchizacja w oparciu o takie, bądź inne kryteria porównawcze, ale dąŝenie do uchwycenia dynamiki rozwojowej kaŝdego z nich. Która z tych perspektyw jest waŝniejsza? Wydaje się, Ŝe obie są równie istotne i równie interesujące, choć z róŝnych przyczyn. Pierwsza ze wspomnianych perspektyw pozwala wyodrębnić grupę inkubatorów-liderów, grupę inkubatorów-średniaków i grupę inkubatorów-outsiderów. Pozawala równieŝ zorientować się w dystansach pomiędzy poszczególnymi AIP (a takŝe przyczyny i ogólniejsze uwarunkowania tych dystansów). Natomiast druga perspektywa stwarza moŝliwość uchwycenia i przeanalizowania ścieŝek rozwojowych poszczególnych AIP. Pozwala ona wniknąć w trajektorie ich dotychczasowych biografii, dostrzec w nich momenty zwrotne itp. Nieco inny status i nieco inny charakter ma kolejna część raportu, w której w syntetyczny sposób omówione zostały i zinterpretowane rezultaty uzupełniającego badania jakościowego (jako metodą posłuŝyliśmy się w nim telefonicznymi wywiadami pogłębionymi). Wspomnianym uzupełniającym badaniem objętych zostało łącznie 10 AIP (5 najlepszych i 5 najgorszych). Podstawowa funkcja owego uzupełniającego badania jakościowego była następująca: miało ono dopomóc nam zidentyfikować najwaŝniejsze przyczyny obrazu sytuacji rysującego się na podstawie pierwszej (i zasadniczej) fazy badania ewaluacyjnego. Po wtóre, miało ono takŝe umoŝliwić nam dotarcie do dodatkowych informacji pomagających we właściwy sposób zinterpretować zgromadzone wcześniej dane. Ostatnia, trzecia część niniejszego raportu stanowi rodzaj podsumowania, w którym (1) staramy się zwrócić uwagę na pewne ogólniejsze prawidłowości i mechanizmy związane z funkcjonowaniem AIP oraz (2) staramy się równieŝ wskazać na ich przyczyny. 3

4 1.1. ZałoŜenia metodologiczne Przyjęliśmy, Ŝe podstawą oceny ewaluacyjnej objętych badaniem AIP będą: (1) 2 wskaźniki zbiorcze bazujące w większości na danych ilościowych; (2) 2 kolejne wskaźniki zbiorcze oparte na danych opisowo-jakościowych; (3) uzupełniająco: analiza typu case study (oparta na wywiadach pogłębionych). PoniŜej przedstawiamy strukturę wymienionych wskaźników zbiorczych. Wskaźniki ilościowe Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnoinfrastrukturowego 1. Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim. 2. Formy i zakres bieŝącego doradztwa oferowanego przedsiębiorcom akademickim. 3. Formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej). 4. Cena najmu 1 metra kwadratowego powierzchni biurowej. 5. Łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia. 6. Łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia. 7. Warunki dostępowe do Internetu. 8. Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. 9. Proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej 1. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out) 2. Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP 3. Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się, ale upadły. 4. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność. 5. Liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. 6. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów. 7. Liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Wskaźniki na potrzeby analizy opisowej Zbiorczy Wskaźnik Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej AIP 1. Liczba regionalnych, ogólnopolskich, europejskich i innych programów i projektów, w których uczestniczył/ uczestniczy AIP. 2. Liczba partnerów instytucjonalnych AIP. 3. Liczba zmian/ innowacji organizacyjnych wprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 4. Liczba źródeł finansowania. 5. Liczba złoŝonych wniosków (bez znaczenia, czy rozpatrzonych pozytywnie, czy negatywnie) dotyczących przedmiotowo uczestnictwa AIP w programach/ projektach (krajowych, zagranicznych) związanych z szeroko pojętym wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej. 4

5 Zbiorczy Wskaźnik Współpracy z Rynkiem Kapitałowym 1. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które uzyskały finansowanie zewnętrzne (bank, fundusz venture capital, anioły biznesu, zamknięty fundusz inwestycyjny itp.). 2. Liczba umów/ porozumień z instytucjami rynku kapitałowego wyspecjalizowanymi w projektach inwestycyjnych. Wywiad pogłębiony podstawa case study Moduł 1 - OCENA PRZYDATNOŚCI WSPARCIA FINANSOWEGO RESORTU GOSPODARKI Jakie powzięte/ zrealizowane przez kierowany przez P. AIP działania/ inicjatywy/ przedsięwzięcia nie byłyby moŝliwe bez uprzedniego uzyskania finansowego wsparcia? Co te działania/ inicjatywy/ przedsięwzięcia poprawiły w funkcjonowaniu kierowanego przez P. AIP? Czy skala tych pozytywnych zmian okazała się zgodne z P. przewidywaniami, czy teŝ moŝe mniejsza lub większa niŝ się P. spodziewaliście? Czy wsparcie, jakie uzyskał kierowany przez P. AIP moŝna było wykorzystać lepiej? [jeśli tak] Jak inaczej lub na co innego moŝna było wykorzystać uzyskane z resortu pieniądze? Dlaczego tak się nie stało prosimy wskazać na najwaŝniejsze przyczyny zewnętrzne, niezaleŝne od P. Czy to, Ŝe uzyskane wsparcie nie zostało lepiej wykorzystane ma równieŝ jakieś przyczyny wewnętrzne, przyczyny leŝące po stronie kierowanego przez P. AIP? Jakie? Jak P. ocenia wysokość kwoty wsparcia finansowego uzyskanego z Ministerstwa Gospodarki? Czy jest/było wystarczające? Moduł 2 - OCENA STOPNIA SAMODZIELNOŚCI/ AUTONOMII Czy P. zdaniem, kierowany przez P. AIP jest w stanie prowadzić swoją statutową działalność bez finansowego wsparcia z zewnątrz? [jeśli nie] Czy w przyszłości będzie to moŝliwe? [jeśli tak] Jak P. sądzą, kiedy? Moduł 3 - OCZEKIEWANIA DOTYCZĄCE OPTYMALNYCH, NAJBARDZIEJ SKUTECZNYCH FORM WSPARCIA AIP Jakiego typu wsparcie i w jakich formach jest dzisiaj P. zdaniem najbardziej potrzebne kierowanemu przez P. AIP? Dlaczego? Prosimy krótko uzasadnić tę opinię. Kto P. zdaniem powinien udzielać tego wsparcia? Na jakich zasadach powinno być udzielane to wsparcie? [reguły dostępowe, kryteria] Jak AIP-y powinny być rozliczane ze sposobów wykorzystania udzielonego im wsparcia [jakie kryteria ewaluacyjne są najsprawiedliwsze i najbardziej uzasadnione merytorycznie z punktu widzenia osób kierujących AIP-ami?] Moduł 4. - OCENA PERSPEKTYW AIP Co stanowi dziś największe zagroŝenie dla kierowanego przez P. AIP-u? Co stanowi największy atut kierowanego przez P. AIP-u? Czy spodziewacie się P. w niedalekiej przeszłości jakichś nowych zagroŝeń i wyzwań, w obliczu których stanąć moŝe kierowany przez P. AIP? [jeśli tak] Jakie to zagroŝenia, wyzwania? W jaki sposób zamierzacie P. stawić im czoła? Moduł 5 - ELASTYCZNOŚĆ ADAPTACYJNA AIP Czy zamierzacie P. wprowadzić w najbliŝszym czasie jakieś zmiany w zasadach funkcjonowania kierowanego przez P. AIP-u? Jakie to zmiany? Dlaczego zamierzacie je P. wprowadzić? 5

6 Moduł 6 - PERSPEKTYWA TEMPORALNA Jaką perspektywę czasową obejmują P. plany i zamierzenia związane z kierowanym przez P. AIP-em? W zrealizowanym badaniu ewaluacyjnym posłuŝono się następującymi narzędziami badawczymi. Zbierając dane na potrzeby 4 wymienionych wyŝej wskaźników zbiorczych (Zbiorczego Wskaźnika Potencjału Organizacyjno-infrastrukturowego, Zbiorczego Wskaźnika Efektywności Inkubacyjnej, Zbiorczego Wskaźnika Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej i Zbiorczego Wskaźnika Współpracy z Rynkiem Kapitałowym) posłuŝyliśmy się kwestionariuszem statystycznoobserwacyjnym. W badaniu uzupełniającym posłuŝyliśmy się scenariuszem wywiadu pogłębionego. Funkcje poszczególnych wskaźników Wskaźniki ilościowe Wskaźniki oparte na danych opisowojakościowych Rodzaj wskaźnika/ rodzaj danych opisowych Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnoinfrastrukturowego Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Współpracy z Rynkiem Kapitałowym Funkcja Ranking AIP Analiza track record kaŝdego AIP Ranking AIP Analiza track record kaŝdego AIP Ranking AIP Podstawa analizy opisowej Ranking AIP Podstawa analizy opisowej 1.2. Podstawowe informacje o przeprowadzonym badaniu Zebrane do analizy informacje miały dwojaki, acz komplementarny charakter. Po pierwsze, zgodnie z przygotowaną bazą rekordów, do 38 z 43 (pięciu z respondentów okazało się nieosiągalnych wyjaśnienie w Raporcie z realizacji badania) potencjalnych respondentów - dyrektorów, prowadzących lub opiekunów AIP, przesłano narzędzie ankietowe wraz z listem zapowiednim, prezentującym załoŝenia, charakter oraz cele badania, będącym jednocześnie prośbą o jego realizację oraz list polecający przygotowany przez Zleceniodawcę. Po drugie, na podstawie bazy ankietowej wyłoniona została grupa 11 rozmówców do pogłębionej części analizy działania instytucji w formie wywiadu telefonicznego. Czas badania. Pierwsza faza badania objęła dwa robocze tygodnie przełomu listopada i grudnia. By zniwelować ryzyko niedostarczenia ankiety w formie elektronicznej, z kaŝdym z 38 respondentów, bądź z ich merytorycznymi pomocnikami, nawiązany został kontakt telefoniczny (1), w razie niedotrzymania deklarowanego terminu odesłania wypełnionego dokumentu, równieŝ faksowy (2), a w razie dalszego nieporozumienia, ponowny elektroniczny (3), przy ciągłym towarzyszeniu wsparcia telefonu. Ze względu na zróŝnicowany charakter oraz jakość odzewu, przewidywany czas realizacji pierwszej fazy badania nieco się wydłuŝył. Badania terenowe pozwoliły uzyskać 22 wartościowe responsy, z czego jeden został wycofany z toku badania, na wyraźne Ŝądanie Badanego (patrz: Raport z realizacji badań). 6

7 Pierwsza faza badania objęła merytorycznie opis działalności poszczególnych AIP od momentu załoŝenia poszczególnych instytucji po dziś dzień oraz pozwoliła zaprojektować część z potencjalnych potrzeb, planów oraz moŝliwości ośrodków na lata następne. Druga faza, zbudowana z rozmów 11 telefonicznych z wybranymi respondentami nie dostarczyła większych problemów w realizacji. Umówione wywiady odbyły się w przeciągu trzech dni roboczych z wybranymi przedstawicielami kadry zarządzającej AIP. W dwóch przypadkach, ze względu na trudności w umówieniu wywiadu (nieobecność pracowników AIP/ okres przedświąteczny) dobrano kolejne inkubatory z listy rankingowej. KaŜdy z respondentów zadeklarował chęć dalszego kontaktu, w razie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań za strony badacza. Tutaj główny nacisk połoŝony został na prezentację swego rodzaju intuicji przewodników AIP, dotyczących zarówno przeszłych działań oraz działań w przyszłości, jak i opinii jakie, z perspektywy zebranego doświadczenia, jako praktycy, zdolni są wygłosić. Wyjaśniono równieŝ kwestie wynikające z wypełnionego kwestionariusza statystyczno-obserwacyjnego. Okres uwzględniony w zestawieniu: ostatnie 12 miesięcy, oraz inne wynikające z charakteru pytań Raport z realizacji badania Faza realizacyjna badania odbyła się na przełomie listopada i grudnia 2008 roku. Objęła swym zasięgiem wszystkie wskazane do badania jednostki AIP oraz wybrany przez zespół badawczy rekord dodatkowy. Ze względu na skomplikowany proces realizacyjny warto precyzyjnie zapoznać się z przeszkodami, problemami oraz efektami działań, jakie zostały podjęte dla osiągnięcia celu badania. PoniŜej przedstawione zostały efekty ponad trzytygodniowych starań o uzyskanie materiału badawczego. Z 44 rekordów, w pełni zrealizowane zostały 22, reprezentujące: 1. Akademię Ekonomiczną w Poznaniu; 2. Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie; 3. Górnośląską WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie; 4. Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Elblągu; 5. Politechnikę Gdańską; 6. Politechnikę Krakowską; 7. Politechnikę Lubelską; 8. Politechnikę Opolską; 9. Politechnikę Poznańską; 10. Politechnikę Radomską; 11. Politechnikę Śląską w Gliwicach; 12. Politechnikę Wrocławską; 13. Szkołę Główną Handlową w Warszawie; 14. Uniwersytet Jagielloński; 15. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; 16. Uniwersytet Szczeciński; 17. Uniwersytet Zielonogórski; 18. WyŜszą Szkołę Biznesu w Ostrowcu Świętokrzyskim; 19. WyŜszą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 20. WyŜszą Szkołę im. B. Jańskiego w Warszawie; 21. WyŜszą Szkołę Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu; 22. WyŜszą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu oraz WyŜsza Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu reprezentowane są przez jeden Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, z tego powodu kwestionariusz został wypełniony wspólnie. Grupa respondentów, która nie odpowiedziała na realizacyjną prośbę, zasługuje na szczególną uwagę. Powody, dla których nie spotkaliśmy się z odzewem ze strony niŝej wymienionych Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości mają silnie zróŝnicowane podłoŝe i przyczyny, które warto przybliŝyć. Instytucje te reprezentują: 7

8 Nazwa AIP Przyczyny niezrealizowania badania 1. Akademia Ekonomiczna w Krakowie AIP nie powstał ze względu na trzykrotną odmowę finansowania inicjatywy przez Ministerstwo Gospodarki. 2. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 3. Akademia Polonijna w Częstochowie Działalność instytucji została zawieszona z powodu nieaktywnej strony www oraz nieaktualnych danych teleadresowych nie udało się zebrać dokładnych informacji na temat rekordu. 4. Akademia Rolnicza w Szczecinie Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 5. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Nie udało się nawiązać kontaktu z ostatnim Innowatik Kraków przedstawicielem inkubator był inicjatywą studentów Akademii Ekonomicznej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. 6. Akcelerator Technologii Uniwersytetu Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę Łódzkiego 7. Inkubator Technologiczny Polsko- Japońskiej WyŜszej Szkoły Technik Komputerowych 8. Kaszubsko-Pomorska WyŜsza Szkoła w Wejherowie 9. Kujawsko-Pomorska Szkoła WyŜsza w Bydgoszczy 10. Polsko-Japońska Szkoła Technik Komputerowych Ośrodek Zamiejscowy w Bytomiu 11. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie badawczą została niedotrzymana. Wypełniony kwestionariusz statystycznoobserwacyjny został przesłany do Public Profits po terminie przedstawienia raportu Zamawiającemu. Z przyczyn losowych jedyna merytorycznie przygotowana do udziału w badaniu respondentka, nie była w stanie w bieŝącym roku kalendarzowym dokonać analizy instytucji. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. Rekord dodatkowy, dobrany do bazy podstawowej. Poznański AIP nie wyraził woli współpracy, ze względu na napięty plan działań, związany ze zbliŝającym się końcem roku kalendarzowego. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 13. Śląska WyŜsza Szkoła Zarządzania Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 14. Uniwersytet Gdański Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 15. Uniwersytet w Białymstoku Kwestionariusz na Ŝądanie dyrektora AIP został wycofany z procesu badawczego. Przyczyną wycofania kwestionariusza był fakt niepoinformowania Fundacji Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości o realizowanych badaniach. 16. Uniwersytet Warszawski Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 17. Uniwersytet Wrocławski Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 18. WyŜsza InŜynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji 19. WyŜsza Szkoła Gospodarki Ośrodek Zamiejscowy w Inowrocławiu Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana, ze względu na brak zgody Kanclerza uczelni. Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 8

9 20. WyŜsza Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Monitowana deklaracja odpowiedzi na prośbę badawczą została niedotrzymana. 21. WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Inkubator przestał działać w 2006 roku, kiedy prowadzący go studenci ukończyli studia od tego czasu działalność instytucji nie była wznawiana. Obecnie planowany jest rozruch Centrum Transferu Innowacji i Technologii. Warto zauwaŝyć, Ŝe na badanie nie odpowiedziały silnie i pręŝnie działające inkubatory zlokalizowane w duŝych miastach, takie jak AIP Uniwersytetu Gdańskiego, AIP Uniwersytetu Warszawskiego czy np. Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości. 9

10 2. Prezentacja wyników badań 2.1. Stopień spełniania przez poszczególne Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości podstawowych wymogów funkcjonalnych składających się na misję funkcjonalną AIP Wspominaliśmy w innym miejscu niniejszego raportu, Ŝe w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego napotkaliśmy na rozliczne problemy i trudności związane z pozyskaniem interesujących nas danych. W rezultacie, niepokojąco duŝa liczba kwestionariuszy statystyczno-obserwacyjnych zawiera liczne braki danych. Jeszcze bardziej niepokojąca (ale zarazem diagnostyczna) wydała nam (równie niestety częsta) okoliczność: otóŝ w przypadku stosunkowo wielu AIP braki danych wyniknęły z powodu nie realizowania przez nie podstawowych zadań wyznaczonych inkubatorom. Mówiąc innymi słowy, badaliśmy najprawdopodobniej (równieŝ) instytucje, które tylko po części, tylko w jakimś fragmencie były/ są inkubatorami i które de facto powinny być inaczej sklasyfikowane (np. jako biura karier, jako punkty informacyjne dla akademickich przedsiębiorców itp.). SpostrzeŜenie to skłoniło nas do sporządzenia dodatkowego zestawienia, które oparte jest na następującym, prostym załoŝeniu. OtóŜ przyjęliśmy, Ŝe podstawą rankingu/ klasyfikacji poszczególnych podmiotów objętych badaniem ewaluacyjnym moŝe być równieŝ procent braków w danych. Owe braki danych moŝna bowiem traktować jako wprawdzie pośredni, lecz jednak miarodajny wskaźnik pokazujący rzeczywistą sprawność organizacyjną inkubatorów, poziom ich rzeczywistej aktywności oraz ich faktyczne przygotowanie do wypełniania statutowych zadań. Oczywiście, wspomniana perspektywa spojrzenia moŝe być dla części AIP (np. dla inkubatorów znajdujących się w fazie organizacji lub reorganizacji) krzywdząca. Mamy teŝ świadomość, Ŝe przynajmniej część szefów badanych AIP skłonnych będzie twierdzić, Ŝe szereg pytań, które znalazły się w kwestionariuszu w zasadzie nie odnosi się przedmiotowo do kierowanych przez nich jednostek organizacyjnych (ale raczej do tzw. parków naukowo-technologicznych). Jeśli chodzi o pierwszą kwestię wszędzie tam, gdzie braki w danych wynikają z jakichś konkretnych powodów (z reorganizacji, z krótkiej historii AIP, ze zmian personalnych, w wyniku których zmienił się profil działania AIP itp.) odnotowujemy ten fakt. Jeśli natomiast chodzi o drugą wątpliwość istotnie, moŝna powiedzieć, Ŝe opracowany przez nas kwestionariusz ewaluacyjny został skrojony bardziej pod parki naukowo-technolgiczne, niŝ pod typowe inkubatory przedsiębiorczości akademickiej. Rzecz w tym, Ŝe dzięki temu (celowemu) zabiegowi moŝliwa będzie odpowiedź na dość zasadnicze, naszym zdaniem pytanie, czy i do jakiego stopnia mamy do czynienia ze swoistym zamieszaniem pojęciowym, które zaciemnia prawdziwy obraz polskiej przedsiębiorczości akademickiej. Sformułować moŝna bowiem następującą hipotezę roboczą: część AIP (pytanie, jak duŝa) pełni raczej funkcję punktów informacyjnych i (lub) funkcję struktur pośredniczących, nie zaś funkcję inkubacyjną (którą starają się pełnić w polskich warunkach dopiero parki naukowo technologiczne). Ale jeśli faktycznie tak jest, naleŝałoby zastanowić się nad pewnym uporządkowaniem pojęciowym, pozwalającym w przyszłości bardziej precyzyjnie definiować zadania poszczególnych rodzajów ośrodków przedsiębiorczości akademickiej (i bardziej precyzyjnie, a zarazem realistycznie określać dla kaŝdego ich rodzaju optymalne formy pomocy oraz wsparcia). PoniŜej przedstawiamy dwa zestawienia tabelaryczne. Tabela pierwsza prezentuje ranking AIP biorących udział w badaniu ze względu na liczbę braków danych. W opracowanym przez nas kwestionariuszu statystyczno-obserwacyjnym znalazły się łącznie 23 obszary problemowe. Dla kaŝdego inkubatora podajemy w tabeli liczbę pominiętych obszarów i procent braków. 10

11 Tabela 1. Ranking AIP ze względu na kryterium pustych obszarów analizy. Suma pustych Lp. Nazwa AIP obszarów % braków analizy 1 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Radomskiej 18 78,3% 2 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości "Skuteczna firma" Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego 15 65,2% 3 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechnika Śląska 14 60,9% 4 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Gdańskiej 14 60,9% 5 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 12 52,2% 6 Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej 12 52,2% 7 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 11 47,8% 8 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości im ,8% Karola Goduli w Chorzowie 9 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 10 43,5% 10 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w 10 43,5% Lublinie 11 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 8 34,8% 12 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej 7 30,4% 13 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej 7 30,4% 14 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej 6 26,1% 15 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego 5 21,7% 16 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej 5 21,7% 17 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego 4 17,4% 18 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. 4 17,4% 19 Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 3 13,0% 20 Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego 3 13,0% 21 Centrum Transferu i Technologii Politechnika Krakowska 3 13,0% Jak widać, tylko 6 objętych badaniem ewaluacyjnym inkubatorów dostarczyło więcej niŝ 50% danych, o które zostały poproszone. śaden (!) AIP nie dostarczył kompletu danych. Niemal połowa inkubatorów wypełniła kwestionariusz mniej więcej w jednej trzeciej. O czym to świadczy? Naszym zdaniem przede wszystkim o tym, Ŝe gros uczestniczących w ewaluacji inkubatorów jest stosunkowo pasywna. Po wtóre, tak liczne braki danych wydają się potwierdzać naszą hipotezę, iŝ większość inkubatorów funkcjonuje raczej w formule punktów konsultacyjno-informacyjnych, pełni rolę pośredników między przedsiębiorcami akademickimi a określonymi wyspecjalizowanymi podmiotami świadczącymi dla nich usługi, zajmuje się pozyskiwaniem/ organizowaniem zasobów niezbędnych do ich dalszego trwania itd. Po trzecie, sądzimy, Ŝe duŝa ilość braków danych świadczy o tym, iŝ badane inkubatory znajdują się dziś (dopiero) na etapie szukania optymalnej dla siebie formuły organizacyjno-funkcjonalnej. Drugie zestawienie tabelaryczne pokazuje, które obszary problemowe były najczęściej pomijane przy wypełnianiu kwestionariusza. 11

12 Tabela 2. Frekwencja obszarów wskaźnikowych ze względu na braki danych Obszary wskaźnikowe Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które uzyskały finansowanie zewnętrzne (bank, fundusz venture capital, anioły biznesu, zamknięty fundusz inwestycyjny itp.) Liczba zmian/ innowacji organizacyjnych wprowadzonych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Liczba regionalnych, ogólnopolskich, europejskich i innych programów i projektów, w których uczestniczył/ uczestniczy AIP. Liczba umów/ porozumień instytucjami rynku kapitałowego wyspecjalizowanymi w projektach inwestycyjnych. N braków danych % braków danych 15 65,2% 14 60,9% 13 56,5% 13 56,5% Łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia ,5% Formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej) ,8% Cena najmu 1 metra kwadratowego powierzchni biurowej 11 47,8% Liczba złoŝonych wniosków (bez znaczenia, czy rozpatrzonych pozytywnie, czy negatywnie) dotyczących przedmiotowo uczestnictwa AIP w programach/ projektach (krajowych, zagranicznych) związanych z szeroko pojętym wspieraniem przedsiębiorczości akademickiej. Liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej). Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność ,8% 11 47,8% 9 39,1% 9 39,1% Liczba źródeł finansowania. 8 34,8% Liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów. 8 34,8% Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP. 6 26,1% Liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. 5 21,7% Formy i zakres bieŝącego doradztwa oferowanego przedsiębiorcom akademickim. 5 21,7% Liczba partnerów instytucjonalnych AIP. 5 21,7% Proporcja między pracownikami merytorycznymi a techniczno-administracyjnymi. 5 21,7% Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out). 4 17,4% Łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia. 4 17,4% Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim. 3 13,0% Warunki dostępowe do Internetu. 3 13,0% Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. 2 8,7% Nasuwają się następujące ogólniejsze spostrzeŝenia. Po pierwsze, struktura wyników prezentowanych w powyŝszej tabeli prowadzi do wniosku, iŝ większość AIP odznacza się znaczną defensywnością (nie dąŝy do wprowadzania zmian i innowacji organizacyjnych, nie szuka partnerów i kooperantów we własnym otoczeniu instytucjonalnym, nie dąŝy do uczestnictwa w programach i projektach adresowanych do ośrodków przedsiębiorczości akademickiej itd.). Być moŝe, wspomniana defensywność wynika w duŝej mierze z braków kadrowych inkubatorów. Niewykluczone jednak, Ŝe ma ona głębsze, bardziej strukturalne podstawy (nie dość wyrazista misja funkcjonalna połączona z niedostateczną ilością zasobów wewnętrznych kompetencyjnych, organizacyjnych, finansowych itd.). Po drugie, widać wyraźnie, Ŝe przysłowiową piętą achillesową badanych inkubatorów jest brak powiązań z instytucjami inwestycyjnymi. Świadczy on o niskim poziomie praktycznej wiedzy o biznesie, o braku autentycznych doświadczeń biznesowych pracowników i współpracowników inkubatorów oraz o tym, Ŝe nie mają oni wystarczającej wiedzy na temat rynku inwestycyjnego. Świadczy to takŝe, prawdopodobnie, i o tym, Ŝe inkubatory nie mają dostatecznego autorytetu wśród inwestorów. W rezultacie jednak, nawet pomyślnie inkubowane projekty i przedsiębiorstwa skazywane są na dalsze funkcjonowanie w mikroskali (bez dostępu do kapitału, do know-how organizacyjnego nie mają one szansy ani na organiczny, ani tym bardziej na skokowy wzrost). Jest 12

13 to tym smutniejsze, Ŝe nigdzie nie jest powiedziane, iŝ owe inkubowane projekty i przedsiębiorstwa nie mają duŝego potencjału rozwojowego. Prawdopodobnie część z nich go posiada, tyle, Ŝe bez strategicznego inwestora będą się one dusić jako mikroprzedsiębiorstwa. Po trzecie, liczne braki danych i równie liczne sytuacje nieciągłości uzyskanych przez nas danych wynikają po części ze znacznej fluktuacji w zespołach kierujących inkubatorami, patrząc zaś bardziej generalnie są rezultatem niestabilności i instytucjonalnego niewkorzenienia większości AIP Ranking Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych pomiarem ewaluacyjnym Tak jak zaznaczyliśmy w Uwagach wstępnych do niniejszego raportu, jednym z zadań zrealizowanego badania ewaluacyjnego było stworzenie rankingu inkubatorów uczestniczących w badaniu. Ranking ten oparty jest co było juŝ sygnalizowane - na 4 wskaźnikach zbiorczych (na Zbiorczym Wskaźniku Potencjału Organizacyjno-infrastrukturowego, na Zbiorczym Wskaźniku Efektywności Inkubacyjnej, na Zbiorczym Wskaźniku Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej oraz na Zbiorczym Wskaźniku Współpracy z Rynkiem Kapitałowym. Dodatkowo wspomniane wskaźniki zostały zsyntetyzowane. Ów piąty, syntetyczny wskaźnik nazwany tu przez nas Zbiorczym Wskaźnikiem Potencjału AIP traktować moŝna wskaźnik informujący o aktualnym potencjale poszczególnych AIP. Wszystkie wskaźniki zbiorcze są prezentowane w poniŝszym zestawieniu tabelarycznym - jako stopień procentowego odchylenia od wartości 100 (wyraŝającej średnią dla wszystkich badanych AIP branych pod uwagę parametrów). Taki sposób prezentacji wskaźników moŝe budzić pewien niedosyt z uwagi na fakt, iŝ nie pozwala on zorientować się Czytelnikowi w liczebnościach bezwzględnych (traktowanych tu jako dane surowe ), lecz mimo to biorąc pod uwagę cele i zadania niniejszego badania- wydaje się on merytorycznie uzasadniony. Przede wszystkim, ułatwia on porównywanie ze sobą poszczególnych ośrodków AIP. Ale pomagając uchwycić wszystkie odchylenia w górę i w dół od średniej wszystkich ośrodków AIP pozwala równieŝ wychwycić wszystkie najwaŝniejsze zaleŝności i uwarunkowania. Inna zaleta proponowanego tu sposobu prezentowania wskaźników wiąŝe się z samą ich naturą (wskaźników syntetycznych). Posługiwanie się jako wartością-punktem odniesienia - średnią arytmetyczną wyraŝaną liczbą 100 pozwala we w miarę prosty sposób porównywać i agregować wskaźniki cząstkowe posługujące się róŝnymi miarami. Na pytania kwestionariusza statystyczno-obserwacyjnego odpowiedziało 21 ośrodków przedsiębiorczości akademickiej, przy czym jeden AIP wycofał kwestionariusz z badania, juŝ po jego wypełnieniu. Wszystkie odmowy udziału w badaniach oraz przyczyny niemoŝności wypełnienia kwestionariusza zostały opisane w rozdziale 1.3 Raport z realizacji badania. 13

14 Tabela 3. Ranking Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w oparciu o analizę wskaźnikową. (Stan funkcjonowania w okresie po uzyskania wsparcia finansowego do grudnia 2008). lp. AIP 2008 Rok załoŝenia AIP Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnoinfrastrukturowego Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Innowacyjności i Elastyczności Adaptacyjnej Zbiorczy Wskaźnik Współpracy z Rynkiem Kapitałowym Zbiorczy wskaźnik Potencjału AIP Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Jagiellońskiego Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej Centrum Transferu i Technologii Politechnika Krakowska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Opolskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechnika Śląska Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości "Skuteczna firma" Szkoły WyŜszej im. Bogdana Jańskiego w Krakowie Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości 2004/ ,83% 184,85% 229,65% 178,57% 176,97% ,98% 227,80% 193,65% 142,86% 161,32% ,11% 165,16% 142,21% 85,71% 131,80% ,60% 82,16% 95,45% 142,86% 118,02% ,09% 0,00% 271,87% 0,00% 94,49% ,02% 173,93% 126,99% 0,00% 93,74% ,32% 30,79% 140,11% 150,00% 92,81% ,98% 229,19% 24,35% 0,00% 79,63% ,38% 0,00% 109,04% 150,00% 72,11% ,46% 44,99% 19,15% 0,00% 62,65% ,97% 17,30% 103,50% 0,00% 61,19% ,42% 0,00% 142,14% 0,00% 56,89% ,04% 0,00% 87,56% 0,00% 41,15% ,96% 17,76% 24,35% 0,00% 34,02% ,43% 8,41% 67,04% 0,00% 31,72% ,85% 2,22% 38,71% 0,00% 20,45% ,80% 0,00% 48,89% 0,00% 20,17% ,58% 0,00% 21,75% 0,00% 18,83% Politechniki Radomskiej ,46% 0,00% 36,62% 0,00% 14,02% Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej ,37% 0,00% 12,17% 0,00% 6,88% Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Gdańskiej ,00% 0,00% 4,79% 0,00% 1,20% 1 W pierwszym kwartale 2009 roku powołana zostanie Rada Nadzorująca AIP składająca się z 3 przedstawicieli Politechniki radomskiej i 2 przedstawicieli desygnowanych przez organizacje partnerskie. Działalnością AIP będzie kierował Dyrektor powołany przez Rektora po zasięgnięciu opinii senatu, który zostanie wybrany spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorującą. 2 Inkubator jest w fazie organizacyjnej. 3 Aktualnie inkubator nie ma swojej siedziby, w latach posiadał jedno pomieszczenie przy Parku Naukowo- Technologicznym. Ze względu na zmiany kierownicze w strukturze Politechniki, inkubator jest w fazie uśpienia, na której czas trwania wyznaczono pełnomocnika, który nie posiada pełnych danych dotyczących historii ośrodka. Działania AIP będą kontynuowane od początku 2009 roku. 14

15 Jak zatem widać, róŝnice w potencjale badanych AIP są kolosalne. Lider rankingu dysponuje grubo ponad stukrotnie większym potencjałem, niŝ jego outsider (!), tylko 4 AIP dysponują potencjałem przekraczającym średnią dla całej objętej badaniem grupy 20 inkubatorów, co świadczy o silnej koncentracji wszystkich kluczowych zasobów przesądzających o potencjale w niewielkiej liczbie podmiotów. Uderzać musi równieŝ fakt, Ŝe inkubatory, które wypadły w rankingu najlepiej usytuowane są w większości w miastach metropolitarnych (choć, co moŝe zastanawiać nie w Warszawie). Potwierdza się więc opinia, iŝ moŝna z duŝą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, Ŝe potencjał przedsiębiorczości akademickiej jest wprost proporcjonalnie skorelowany (1) z potencjałem akademickim województwa i (2) z metropolitarnym charakterem miasta-siedziby 4. Liderzy rankingu 1. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu 2. Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie 3. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Szczecińskiego 4. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego 5. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie 2.3. Analiza track record wszystkich Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości objętych badaniem ewaluacyjnym W niniejszym rozdziale prezentujemy wyniki analizy wskaźnikowej badanych Akademickich Inkubatorów przedsiębiorczości na przestrzeni lat ich funkcjonowania, biorąc pod uwagę dane składające się na: Zbiorczy Wskaźnik Potencjału Organizacyjnego, obejmujący 6 analizowanych obszarów, Zbiorczy Wskaźnik Efektywności Inkubacyjnej, obejmujący 7 analizowanych obszarów. Tabela kaŝdorazowo zawiera dane dotyczące roku utworzenia AIP, roku uzyskania wsparcia finansowego ze środków Ministerstwa Gospodarki oraz wartości wskaźnikowe. Trzy obszary Wskaźnika Potencjału Organizacyjnego, tj. formy i zakres bieŝącego doradztwa oferowanego przedsiębiorcom; formy, zakres i warunki dostępowe do bieŝącego serwisowania przedsiębiorców akademickich (w zakresie obsługi prawno-księgowej) oraz warunki dostępowe do Internetu zostały wyłączone z niniejszej analizy z powodu innego charakteru uzyskanych danych. Te bowiem dotyczą 12-miesięcznego okresu przed uzyskaniem wsparcia oraz okresu po uzyskaniu wsparcia do dziś. Pozostałe obszary składające się na powyŝsze dwa wskaźniki informują o stanie analizowanych danych w latach. Obydwa wskaźniki zbiorcze są prezentowane w poniŝszych zestawieniach tabelarycznych - jako stopień procentowego odchylenia od wartości 100 (czyli od najwyŝszej w historii AIP wartości w danym obszarze). Taki sposób prezentacji danych umoŝliwia porównywanie efektywności wyraŝanej w róŝnych miarach/ jednostkach. Ze względu na liczne braki danych (występowanie tzw. pustych obszarów) niniejsza analiza obejmuje tylko te obszary, które zostały wskazane przez respondentów. Pod kaŝdą tabelą analizowanego AIP wskazano liczbę ocenionych obszarów wraz z ich opisem. Dodatkowo, do oceny wykorzystania wsparcia finansowego uzyskanego ze środków Ministerstwa Gospodarki posłuŝono się skalą trzygwiazdkową: - optymalnie wykorzystane środki finansowe na działalność AIP, 4 Zob. Drozdowski R., Potencjał regionów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, Ekspertyza wykonana w ramach Programu Wieloletniego PW-004 pn. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach , Temat SP Ekspertyzy: analizy na potrzeby resortu Ministerstwa Gospodarki dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej, Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2007, dostęp: lub Portal Innowacji, 15

16 - wsparcie nie przyczyniło się do rozwoju AIP, a nawet zostało zmarnowane. Na tę ocenę składają się wartości wskaźników i ich odchylenie od wartości 100, a takŝe liczba ocenianych obszarów, te bowiem pośrednio świadczą o aktywności kaŝdego badanego inkubatora. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 50,0% 25,0% ,0% 50,0% 75,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 2 Liczba: 7 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji Wszystkie obszary wskaźnika przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Szkole Głównej Handlowej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,2% 16,0% 26,1% ,0% 34,7% 48,8% ,0% 80,0% 77,5% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 5 Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim, łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia, liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi, Oprócz: liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się, ale upadły, liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,1% 35,3% 54,2% ,4% 42,9% 64,1% ,0% 71,4% 85,7% 16

17 Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 5 Liczba: 7 Oprócz: łączna powierzchnia produkcyjna do Wszystkie obszary wskaźnika wynajęcia. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Radomskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% brak 100,0% 2008 inkubator uśpiony 0,0% brak 0,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 1 Liczba: 0 Oprócz: liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom Brak obszarów poddanych ocenie akademickim. Akademicki inkubator Przedsiębiorczości Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,3% 20,0% 16,6% ,2% 31,9% 65,6% ,0% 94,0% 96,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 5 Liczba: 5 Oprócz: Łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia. Oprócz: Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność, liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 0,0% 50,0% ,0% 100,0% 100,0% ,0% 100,0% 100,0% 17

18 Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 2 Liczba: 2 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Oprócz: Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out), liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu rok utworzenia 5 dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II ,0% 20,0% ,0% 20,0% Średnia wskaźników ,0% 20,0% 10,0% ,0% 45,9% 61,0% ,0% 80,0% 90,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 5 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich, proporcja między pracownikami merytorycznymi a technicznoadministracyjnymi. Oprócz: liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów, liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Centrum Transferu i Technologii Politechnika Krakowska rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 28,6% 39,3% ,0% 50,0% 2008 Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 6 Liczba: 7 Wszystkie obszary wskaźnika Wszystkie obszary wskaźnika Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 0,0% 50,0% 5 Na historię inkubatora, która trwa od 2004 roku składają się doświadczenia dwóch AIP: WyŜszej Szkoły Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu oraz Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, które połączyły się w 2007 roku. 18

19 ,0% 100,0% 100,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 3 Liczba: 2 Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim, łączna powierzchnia biurowa do wynajęcia, liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP, liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Politechnice Gdańskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 100,0% 100,0% ,6% 14,3% 21,4% ,3% 0,0% 7,1% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 1 Liczba: 3 Liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. Liczba inkubowanych przedsiębiorstw (z podziałem na branŝe, z uwzględnieniem odsetka podmiotów typu spin-off i spin-out), liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP, liczba inkubowanych przedsiębiorców prowadzonych przez kobiety. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości przy Górnośląskiej WyŜszej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 75,0% ,0% 75,0% ,0% 75,0% ,0% 100,0% ,7% brak 91,7% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 0 Oprócz: Łączna powierzchnia produkcyjna do Brak obszarów poddanych ocenie wynajęcia, proporcja między pracownikami merytorycznymi a techniczno-administracyjnymi. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu 2004 rok załoŝenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,5% 54,2% 37,5% ,5% 45,1% 37,5% 19

20 ,0% 87,5% 75,0% ,0% 61,8% 75,0% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 2 Liczba: 4 Oprócz: Liczba szkoleń oferowanych przedsiębiorcom akademickim, liczba pracowników merytorycznych do dyspozycji przedsiębiorców akademickich. Oprócz: Liczba inkubowanych przedsiębiorstw, które usamodzielniły się, jednak po wyjściu z AIP zasadniczo zmieniły profil działalności lub zawiesiły działalność, liczba inkubowanych przedsiębiorstw prowadzonych przez doktorantów, liczba patentów i licencji uzyskanych przez inkubowanych przedsiębiorców w poszczególnych AIP. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Poznańskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,7% 33,3% 48,0% ,8% 33,3% 51,6% ,1% 50,0% 63,6% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 6 Liczba: 6 Wszystkie obszary wskaźnika Liczba inkubowanych przedsiębiorców, które usamodzielniły się i działają poza AIP Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości WyŜszej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,0% 100,0% ,9% brak 92,9% Ocena wykorzystania wsparcia uzyskanego ze środków resortu gospodarki Oceniane obszary Wskaźnik 1 Wskaźnik 2 Liczba: 4 Liczba: 0 Oprócz: cena najmu 1 metra kwadratowego Brak obszarów poddanych ocenie powierzchni biurowej, łączna powierzchnia produkcyjna do wynajęcia. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Wrocławskiej rok utworzenia dofinansowanie z MG wskaźnika I wskaźnika II Średnia wskaźników ,7% 50,0% 33,3% 20

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego

RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE. Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego RZĄDOWY PROGRAM KIERUNKI ZAMAWIANE Studiuj kierunki strategiczne dla Polski! prof. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego Sukces KIERUNKÓW ZAMAWIANYCH 2008 pilotaŝ programu: wpłynęło 51

Bardziej szczegółowo

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Obecna sytuacja zawodowa studentów PWSZ 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to inicjatywa akademicka, mająca na celu rozwój przedsiębiorczości wśród młodych Polaków. W Inkubatorach funkcjonuje ponad 1300 rozwijających się firm. Zrzeszają

Bardziej szczegółowo

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH

BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH BADANIE FIRM START-UP wśród STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UCZELNI WYśSZYCH w ramach projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb Regionalnej Strategii Innowacji Projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2015/2016 semestr letni 1 1. Opis ankietyzacji Celem ankietyzacji kandydata

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/

Ruda Śląska. Źródło: http://mapy.google.pl/ Współpraca Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej z podmiotami ekonomii społecznej Lokalizacja Miasta Ruda Śląska Ruda Śląska Źródło: http://mapy.google.pl/ Miasto Ruda Śląska na tle Aglomeracji Śląska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU 1 Miasto stołeczne Warszawa oraz Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie rozpoczynają rekrutację do projektu Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu, dofinansowanego z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 Ul. AKADEMICKA 5; 44-100, GLIWICE; T/F: +48 32 237 1985 www.aip.polsl.pl aip@polsl.pl REGULAMIN WEWNĘTRZNY AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości -

Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości - O AIP Działająca od 2004 roku Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości to największe w Europie przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie młodych ludzi w dążeniu do założenia i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta

Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Małopolski Park Technologii Informacyjnych środowisko dla rozwoju technologii inteligentnego miasta Konferencja Inteligentne Miasto rekomendacje dla Polski Kraków, 11 października 2010 r. Krakowski Park

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej

Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008. Centrum Karier, Ośrodek Monitorowania Kadry Zawodowej Losy zawodowe absolwentów Akademii Górniczo Hutniczej Rocznik 2008 Centrum Karier Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie jest działem w Pionie Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju, który

Bardziej szczegółowo

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora

INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW. Idea Inkubatora i projekty UE. Misja Inkubatora INKUBATOR TECHNOLOGICZNY KPT JAKO MIEJSCEWSPIERANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW Kraków, 12 marca 2008 r. Łukasz Frydrych Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. Idea Inkubatora i projekty UE Siećwspółpracy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY INDYWIDUALNE

PROJEKTY INDYWIDUALNE Dr Jagoda Jezior Wydział Filozofii i Socjologii Instytut Socjologii Zakład Metod Badań Społecznych GRANTY Grant Komitetu Badań Naukowych nr PBZ-059-01 Euroregion Bug temat projektu Kapitał ludzki czynnikiem

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009

Zewnętrzne źródła finansowania. Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Zewnętrzne źródła Raport dla PMG Consulting MŚP w województwie lubelskim INQUIRY, 31 sierpnia 2009 Spis treści 1. Tło projektu 2. Cele projektu 3. Struktura projektu 4. Struktura próby 5. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej

Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Fundusze Unii Europejskiej wspierające zakładanie i rozwój własnej działalności gospodarczej Iwona Czaplikowska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała, 22 października 2009 r. Program

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH.

Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH. Uchwała nr 2/2016 Senatu AGH z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości AGH Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademicki Przedsiębiorca REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademicki Przedsiębiorca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim

Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Budowa i wsparcie sieci organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie mazowieckim POKL.05.04.02-00-I16/14 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE EKSPERTYZY: Wpływ wdroŝenia Inicjatywy JEREMIE na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na sytuację gospodarczą regionu ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki

ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Tomasz Strojecki ROLA AKADEMICKICH INKUBATORÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ROZWOJU I PROMOCJI IDEI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Tomasz Strojecki Fundacja AIP powstała w 2004 roku w Warszawie Powołanie sieci Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec

Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Regulamin udziału w projekcie SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec Projekt SPiN Skuteczny Przedsiębiorca i Naukowiec realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r.

Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. Uchwała Nr XXIII/399/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie: utworzenia jednostki budŝetowej pod nazwą Regionalne Centrum Naukowo- Technologiczne w Podzamczu i nadania

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Lp. Rodzaj programu Nr umowy Tytuł projektu Nazwa Wykonawcy Data rozpoczęcia projektu Data zakończenia projektu Całkowita wartość projektu w zł Wartość dofinansowania projektu

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne

Rozdział I Informacje ogólne Regulamin rekrutacji na warsztaty w ramach projektu innowacyjnego testującego Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski wdrażanego w trybie systemowym

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego

Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego www.sse.krakow.pl Współpraca nauki z biznesem Małopolsce - doświadczenia Krakowskiego Parku Technologicznego Kraków, 17 września 2010 r. KPT - misja Wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

System mobilności studentów MOSTECH

System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH System mobilności studentów MOSTECH ma na celu: wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia, ułatwienie krajowej wymiany studentów. I. Założenia

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE

WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE WIEDZA I PRAKTYKA KLUCZ DO SUKCESU W BIZNESIE Konferencja pt.: Pracownik naukowy na rynku pracy perspektywy współpracy z mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami Kraków, 21 kwietnia 2010 r. Wiedza i

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego. Bohdan Rożnowski (KUL) Dorota Bryk (KUL) Europejski Uniwersytet Wschodni Raport z badań satysfakcji ze studiowania w Lublinie studentów z krajów Partnerstwa Wschodniego Abstrakt W ramach projektu Europejski

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości

IX Świętokrzyska Giełda Kooperacyjna Nowych Technologii Energii Odnawialnej Technologia Przyszłości W imieniu Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. oraz Targów Kielce pragnę Państwa serdecznie zaprosić do bezpłatnego udziału w IX Świętokrzyskiej Giełdzie Kooperacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jan Kosmol Technopark Gliwice

Jan Kosmol Technopark Gliwice Jan Kosmol Technopark Gliwice Przedsiębiorczość akademicka. Transfer innowacyjnych technologii Technopark Gliwice Spółka z o.o. Udziałowcy: Miasto Gliwice, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowicka SSE,

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy

Ankieta. Wielkość zatrudnienia 51-250 powyżej 251 Zasięg działalności regionalny ogólnopolski międzynarodowy Usługi Ankieta Wstępna ocena poziomu innowacyjności przedsiębiorstw usługowych (ankieta dotyczy stanu przedsiębiorstwa w 2010r.) Nazwa firmy Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę Stanowisko osoby

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Jak poprawnie przygotować projekt czyli najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie projektu Kielce, luty 2012 Sposób opisu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU

MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU KONFERENCJA GOSPODARCZA Nowe wyzwania dla MŚP w obliczu kryzysu gospodarczego MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH PRZEZ MŚP W 2012 ROKU Marcin Kowalski Human Partner Sp. z o.o Wałbrzych, 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020

ELME PRIMUS www.elme.pl info@elme.pl tel. 602 433 228 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Nowe zasady przyznawania dotacji unijnych perspektywa 2014-2020 Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II

Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH w ramach Projektu Nauka i biznes razem dobry staż szansą innowacji II Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Projekcie należy przez to rozumieć projekt p.n. Nauka i biznes

Bardziej szczegółowo

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ

Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Natalia Gorynia-Pfeffer STRESZCZENIE PRACY DOKTORSKIEJ Instytucjonalne uwarunkowania narodowego systemu innowacji w Niemczech i w Polsce wnioski dla Polski Frankfurt am Main 2012 1 Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Mapa białych plam w województwie łódzkim

Mapa białych plam w województwie łódzkim Mapa białych plam w województwie łódzkim Badanie ankietowe Wydziału Informacji i Promocji POKL nt. aplikowania o środki z EFS Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole.

Politechnika Opolska ul. Mikołajczyka 5, Opole. Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole. ul. Mikołajczyka 5, Opole Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji ul. Waryńskiego 4, Opole Raport Końcowy Ocena systemu kryteriów w wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia

Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia Regulamin rekrutacji fazy wdrożenia projektu innowacyjnego Pomosty. Budowanie kapitału społecznego młodzieży ze środowisk wiejskich Warmii i Mazur I. Definicje Wnioskodawca Instytut Badawczo-Szkoleniowy

Bardziej szczegółowo