Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach:"

Transkrypt

1 Realizacja i wdrażanie zasady partnerstwa w województwach: -łódzkim -podlaskim - warmińsko-mazurskim 1

2 Województwo Łódzkie: 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do poszczególnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz społecznoekonomicznych? (1) Komitet Monitorujący RPO liczy 32 członków, z czego: 13 reprezentuje stronę samorządową (40%); 4 reprezentuje stronę rządową (13%); 15 reprezentuje partnerów społecznych i gospodarczych (47%). Komitet Monitorujący RPO liczy 30 członków, z czego: 1 reprezentuje organizacje pracowników (3%); 2 reprezentuje organizacje pracodawców (7%); 5 reprezentuje organizacje pozarządowe (17%); 4 reprezentuje środowiska akademickie (13%); 1 przedstawiciel inny, niŝ wymienieni wyŝej, ze względu na rodzaj działalności objętej programem (1%) 2

3 1. Jaki jest skład liczbowy i procentowy Komitetu Monitorującego w stosunku do poszczególnych partnerów społeczno-gospodarczych oraz społecznoekonomicznych? (2) Komitet Monitorujący RPO liczy 26 członków, z czego: 11 reprezentuje stronę samorządową (42%); 5 reprezentuje stronę rządową (19%); 10 reprezentuje partnerów społeczno-gospodarczych (39%), w tym: - dwoje reprezentantów organizacji pracowników i pracodawców - dwoje reprezentantów środowiska akademickiego - czworo reprezentantów organizacji pozarządowych - dwoje reprezentantów izb gospodarczych 3

4 2. Czy przy KM powołane zostały grupy robocze? Jeśli tak, to czym się zajmują i z czyjej inicjatywy zostały powołane? Jakie są efekty ich prac? Czy ew. planuje się powołanie grup roboczych? Województwo Łódzkie: - w ramach KM RPO nie powołano grup roboczych, w najbliŝszym czasie nie planuje się działań zmierzających do ich utworzenia - przy komitecie nie powstały grupy robocze - przy Komitecie Monitorującym RPO nie powstały grupy robocze i nie planuje się ich powołania 4

5 3. Jak IZ ocenia realny wpływ partnerów na decyzje dot. wdrażania RPO, w tym decyzje Komitetu Monitorującego? Województwo Łódzkie: - IZ w duŝym stopniu wykorzystuje uwagi zgłaszane przez partnerów społecznych w komitecie, szczególnie w zakresie opiniowania dokumentów, w tym Szczegółowego opisu kryteriów wyboru projektów na lata członkowie KM zgłaszają uwagi do materiałów prezentowanych na posiedzeniach, uwagi te są dyskutowane, znacząca większość w nich zostaje uwzględniona w dokumentacji - partnerzy społeczno-gospodarczy, jako członkowie KM, mają prawo głosowania, w związku z tym mają bezpośredni wpływ na decyzje/uchwały komitetu 5

6 4. Jak IZ ocenia zaangażowanie partnerów we współpracę dot. wdrażania RPO na poziomie KM (obecność na posiedzeniach, stopień przygotowania do dyskusji, aktywność w procesie ewaluacji)? (1) Województwo Łódzkie: - partnerzy społeczni z duŝym zaangaŝowaniem działają w KM. Ich liczebność decyduje o moŝliwości uzyskania kworum. Aktywność partnerów jest coraz większa. Członkowie KM przychodzą na posiedzenia bardzo dobrze przygotowani. Proces ewaluacji wzbudza umiarkowane zainteresowanie ze względu na wczesny etap wdraŝania. Dotychczas nikt nie proponował konkretnego obszaru badań. - partnerzy wykazują duŝe zaangaŝowanie w proces wdraŝania RPO, systematycznie uczestniczą w posiedzeniach, zgłaszają uwagi, uczestniczą w wywiadach podczas badań ewaluacyjnych. - partnerzy społeczno-gospodarczy, jako członkowie KM, mają prawo głosowania, w związku z tym mają bezpośredni wpływ na decyzje/uchwały komitetu 6

7 4. Jak IZ ocenia zaangażowanie partnerów we współpracę dot. wdrażania RPO na poziomie KM (obecność na posiedzeniach, stopień przygotowania do dyskusji, aktywność w procesie ewaluacji)? (2) Partnerzy społeczno-gospodarczy z zaangaŝowaniem uczestniczą w pracach KM RPO WiM na lata , o czym świadczy min.: aktywność przy ustalaniu kryteriów wyboru projektów o dofinansowanie w ramach RPO WiM na lata , wysoka frekwencja na posiedzeniach KM (średnio 8 przedstawicieli na posiedzeniu), czynny udział w dyskusjach prowadzonych podczas posiedzeń KM. Przedstawicielami partnerów społeczno-gospodarczych są osoby posiadające rozległą wiedzę nt. funkcjonowania funduszy strukturalnych i działań podejmowanych w ramach RPO. IZ zorganizowała równieŝ szkolenie dla członków KM RPO z zakresu funduszy unijnych, funkcjonowania i zadań KM na podstawie aktów prawnych, dokumentów strategicznych, programowych oraz wytycznych horyzontalnych. 7

8 5. Czy IZ prowadzi działania w kierunku szerokiego konsultowania sys. wdrażania RPO, np. zmian dokumentacji, przesunięć alokacji między osiami itp.? Jeśli tak, jakie są to działania? (1) Województwo Łódzkie: - konsultacje są prowadzone na bieŝąco jako stały element partnerstwa, są waŝnym etapem tworzenia dokumentów/wprowadzania zmian w dokumentacji. Konsultacje społeczne przybierają niekiedy postać konferencji w podregionach. - IZ wraz z rozpoczęciem procesu zmiany zasad wyboru projektów uruchomiła system konsultacji społecznych. Na stronie rpowp.wrotapodlasia.pl moŝna na bieŝąco zgłaszać uwagi do proponowanych rozwiązań. Opinie uznane za zasadnie były przedstawiane członkom KM RPO podczas omawiania kryteriów. Niektóre opinie zostały zaakceptowane i uwzględnione w dokumentacji. 8

9 5. Czy IZ prowadzi działania w kierunku szerokiego konsultowania sys. wdrażania RPO, np. zmian dokumentacji, przesunięć alokacji między osiami itp.? Jeśli tak, jakie są to działania? (2) Instytucja Zarządzająca przeprowadza konsultacje społeczne w zakresie: wytycznych do studiów wykonalności; rozszerzenia Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych RPO Warmia i Mazury na lata o nowe projekty. Projekty dokumentów zostają umieszczone na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WiM przez okres, co najmniej 30 dni celem zebrania uwag. IZ rozpatruje zgłoszone podczas konsultacji uwagi i podejmuje decyzję o ich zasadności. 9

10 6. Jaki przebiega wdrażanie RPO w projektach partnerskich? Czy partnerstwo projektowe jest premiowane (ew. w jaki sposób, w jakich obszarach)? (1) Województwo Łódzkie: -partnerstwo projektowe premiowane jest na etapie oceny projektu poprzez zastosowanie kryterium merytorycznego ogólnego: Stopień komplementarności i kompleksowości z innymi przedsięwzięciami. Punkty za realizację projektu w partnerstwie mogą uzyskać równieŝ projekty spełniające odpowiednie kryteria szczegółowe oceny, takie jak: Działanie I.2. Kolej Kryterium: Spójność projektu z istniejącym, realizowanym lub przewidywanym do realizacji układem dróg kolejowych Działanie III.2. Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Kryterium: Obecność w projekcie powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstwa Działanie III.3. Rozwój B+R w przedsiębiorstwach Kryterium: Realizacja projektu prowadzi do koncentracji potencjału badawczego Działanie III.4. Rozwój otoczenia biznesu Kryterium: Projekt zakłada zaangaŝowanie partnerów (np. społecznych, jednostek naukowo badawczych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych) 10

11 6. Jaki przebiega wdrażanie RPO w projektach partnerskich? Czy partnerstwo projektowe jest premiowane (ew. w jaki sposób, w jakich obszarach)? (2) -IZ wprowadziła premiowanie projektów w określonych dziedzinach poprzez zwiększoną punktację w kryteriach wyboru projektów. -w sferach, w których celem jest objęcie jak największej grupy odbiorców (tj. Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne, Osi V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, działania 2.3 Rozwój transportu publicznego) IZ we współpracy z Komitetem Monitorującym RPO ustanowiła kryteria, które premiują wspólne projekty kilku samorządów. - w działaniu 1.2 Region atrakcyjny inwestycjom wręcz wymagany jest udział w projekcie kilku partnerów, co zostało określone juŝ na etapie kryteriów dopuszczających 11

12 6. Jaki przebiega wdrażanie RPO w projektach partnerskich? Czy partnerstwo projektowe jest premiowane (ew. w jaki sposób, w jakich obszarach)? (3) W ramach Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata realizowane są dwa projekty partnerskie, tj. Rozbudowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu i sieci PIAP-ów w Województwie Warmińsko-Mazurskim ; Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego wchodzącego w skład Programu Rozwoju Turystyki Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na lata z perspektywą lat Oba projekty są obecnie na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu. Partnerstwo projektowe w RPO Warmia i Mazury na lata jest premiowane na etapie oceny merytorycznej w ramach kryterium Komplementarność i spójność z innymi przedsięwzięciami w ramach róŝnych programów operacyjnych i pomocy zewnętrznej 12

13 7. Jakie identyfikujecie Państwo główne obszary problemów we wdrażaniu zasady partnerstwa? Województwo Łódzkie: - Największym problemem we wdraŝaniu zasady partnerstwa moŝe być fakt, iŝ niektórzy Beneficjenci chcieliby być liczniej reprezentowani w Komitecie Monitorującym. Skład Komitetu został tak ustalony, aby dać moŝliwość partnerom społecznym kształtowania procesu wdraŝania i monitorowania RPO WŁ. Zwiększenie liczebności którejkolwiek z grup reprezentowanych w Komitecie mogłoby negatywnie wpłynąć na dalszą realizację Programu. - IZ do chwili obecnej nie zaobserwowała problemów we wdraŝaniu zasady partnerstwa -Głównym problemem są uzgodnienia dot. obowiązków, jakie nakładane są na uczestników porozumienia przez Instytucje Zarządzającą ( m.in. kto odpowiada za - realizacje projektu, kto składa wnioski o płatność, kto składa sprawozdania, kto odpowiada za zabezpieczenie realizacji projektu). 13

Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Realizacja zasady partnerstwa w Województwie Małopolskim Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Partnerstwo Współpraca władz regionalnych z samorządami lokalnymi oraz parterami społeczno-gospodarczymi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r.

Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020. Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. Regulamin Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa 2014-2020 Komitet Monitorujący Program Polska Cyfrowa, 22 grudnia 2014 r. podstawa prawna skład komitetu grupy robocze uwagi do regulaminu Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04

IUS OECONOMICUM. Spis treści. 1. Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz. I 04 IX 2009 Zeszyt 2 (3) Zeszyty Naukowe Zakładu Prawa Handlowego i Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego W NUMERZE m.in.: Zasady prowadzenia i ewolucja polityki rozwoju cz.

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 12 Dokument

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 41 Dokument

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2008 Załącznik do uchwały Nr 19/VI/9 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 27-213 z dnia 15 czerwca 29 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 I posiedzenie, 27 marca 2015 r. I. Otwarcie obrad II. Przyjęcie porządku obrad III. Wręczenie aktów powołania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt.

RAPORT. z oceny uzupełniającej pt. RAPORT z oceny uzupełniającej pt. Funkcjonowanie systemu wdraŝania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004-2006 identyfikacja barier i problemów organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK 1/2015

BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK 1/2015 BIULETYN INFORMACYJNY MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU DLA CZŁONK ONKÓW KOMITETU DS. UMOWY PARTNERSTWA 1/2015 1 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu informacyjnego dla

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZA ROK 2009 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007 2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Polityka regionalna

AGENDA. Polityka regionalna FUNDUSZE STRUKTURALNE W POLSCE AGENDA Okres programowania 2004 2006 podstawy prawne i programy operacyjne finansowanie beneficjenci system wyboru (wniosek aplikacyjny, załączniki, najczęściej popełnianie

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08

USZCZEGÓŁOWIENIE. Zarząd Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013. Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Załącznik do Uchwały Nr 204/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 13 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 938/07 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Uszczegółowienia Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Załącznik nr 2 do uchwały nr 364/35/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2015 r. USZCZEGÓŁOWIENIE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 (z dnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje

Fundusze Unijne. Inwestujemy w relacje Fundusze Unijne Pomysłów na biznes może być wiele. Tak samo dotacji unijnych. W Banku BPH pomożemy znaleźć odpowiedni fundusz unijny, przygotować niezbędną dokumentację i udzielimy kredytu na planowaną

Bardziej szczegółowo