RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Technikum Nr 3 w Olkuszu 2/29

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Mariusz Maziarz, Aniela Kamińska. Badaniem objęto 155 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 65 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 42 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień" AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale Technikum Nr 3 w Olkuszu 3/29

4 Obraz szkoły Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu kształci młodzież w zawodzie technik obsługi turystycznej, technik ekonomista i technik organizacji reklamy. W Szkole podejmuje się działania, które wynikają z bieżących analiz osiągnięć uczniów. W ich wyniku stworzono bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wyrównawcze dla przedmiotów maturalnych (języki obce, j. polski, matematyka, geografia), do kwalifikacji zawodowej (pracownia ekonomiczna, prac, techniki komputerowej), zwiększono liczby godzin na zajęcia rozszerzone (fizyka i matematyka). Dokonano zmiany podręczników do nauki j. obcych. Po klasyfikacji śródrocznej jako szczególne wsparcie dla uczniów z ocenami niedostatecznymi proponowane są zajęcia wyrównawcze. W Szkole prowadzone są analizy wyników egzaminów i ewaluacji wewnętrznych, formułuje się na ich podstawie wnioski, które są wdrażane przez nauczycieli w bieżącej pracy Szkoły. Na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w ostatnich latach dokonywane są zmiany w organizacji pracy Szkoły, przepisach i procedurach wewnątrzszkolnych. Przykładem są działania zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas ich przebywania w Szkole. Z powodu dużej ilości uczniów dojeżdżających do Szkoły z okolicznych miejscowości uruchomiono dla nich specjalne zajęcia, które rozpoczynają się na godzinę przed pierwszą lekcją. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia oraz podjęcia pracy, dlatego też rozwija u uczniów umiejętność korzystania z technologii informacyjnej, komunikowania w języku polskim i w językach obcych, pracy zespołowej, współdziałania, sumienności, odpowiedzialności, empatii, wyszukiwania informacji, poruszania się po rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z opracowanymi zasadami obowiązującymi w Szkole. Priorytety, jakie bierze się pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej, to: zapotrzebowanie środowiska i lokalnego rynku pracy, zainteresowania uczniów, ich preferencje zawodowe, baza szkoły, wyniki badań o losach absolwentów, kierunki polityki oświatowej rozwój szkolnictwa zawodowego, opinie rodziców, opinia organu prowadzącego, współpraca z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. Priorytety brane pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych: propozycje uczniów i rodziców, baza szkoły, kwalifikacje nauczycieli. Technikum Nr 3 w Olkuszu 4/29

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 32 Technikum Nr 3 w Olkuszu Technikum Olkusz Kod pocztowy Urząd pocztowy Francesco Nullo Olkusz Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 264 Oddziały 10 Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 26.4 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE olkuski Olkusz gmina miejsko-wiejska Technikum Nr 3 w Olkuszu 5/29

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) B W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) Technikum Nr 3 w Olkuszu 6/29

7 Wnioski Szkoła prowadzi systemowe rozpoznanie możliwości i potrzeb uczniów. Nauczyciele podejmują działania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów, co sprzyja doskonaleniu procesów dydaktycznych i przekłada się na wzrost wyników kształcenia. Szkoła dostosowuje zajęcia dodatkowe do możliwości uczniów dojeżdżających, realizując te zajęcia również przed zajęciami szkolnymi. Zweryfikowany szkolny system usprawiedliwiania nieobecności wpłynął na poprawę frekwencji w Szkole. Szkoła rekrutuje młodzież zróżnicowaną pod względem poziomu osiąganych wyników i dzięki wspólnej pracy większość z nich osiąga sukcesy w technikum, zdaje maturę oraz egzamin z przygotowania zawodowego. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami i partnerami, rozpoznaje możliwości psychofizyczne uczniów, ich potrzeby rozwojowe i społeczne oraz udziela im wsparcia. W Szkole nie zaobserwowano przejawów dyskryminacji, dlatego podejmowane działania mają charakter profilaktyczny i informacyjny. Technikum Nr 3 w Olkuszu 7/29

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Stan oczekiwany: Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jet realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W Szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analiz osiągnięć uczniów potwierdzają skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie są przygotowani do odniesienia sukcesu na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W Szkole prowadzona jest diagnoza wstępna z języków obcych, matematyki i języka polskiego oparta na wynikach egzaminu gimnazjalnego. Prowadzone są również w klasach pierwszej tzw. testy na wejściu dla wszystkich uczniów z języka polskiego i matematyki oraz z wybranych przedmiotów np. z geografii. Nauczyciele formułują wnioski, które są omawiane na zespołach przedmiotowych, a następnie przedstawiane na zebraniu rady pedagogicznej. W dokumentach szkolnych znajdują się zapisy wniosków wynikających ze wstępnych diagnoz, dotyczące np. j.polskiego iż konieczne jest zwiększenie ilości ćwiczeń i innych form prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych, oraz że należy zwracać uwagę na uważne czytanie poleceń, formułowanie argumentów oraz zasady kompozycji pracy pisemnej. Technikum Nr 3 w Olkuszu 8/29

9 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Nauczyciele bardzo często na swoich lekcjach dają możliwość kształtowania umiejętności czytania - rozumienia, wykorzystania i przetwarzania tekstów (wykres 1j), myślenia naukowego - formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (wykres 2j), myślenia matematycznego - wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowanie sądów na rozumowaniu matematycznym (wykres 3j), pracy zespołowej (wykres 4j), odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji (wykres 5j), uczenia się (wykres 6j), posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 7j), komunikowania się w języku ojczystym (wykres 8j). Nauczyciele systematycznie wykorzystują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej. Na obserwowanych lekcjach nauczyciele kształtowali u uczniów umiejętność uczenia się, pracy zespołowej, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, myślenia matematycznego i naukowego, komunikowania się w języku ojczystym i języku obcym oraz czytania. Nauczyciele korzystali z komputerów, programów komputerowych oraz programów do nauczania zawodu, odtwarzaczy płyt, rzutników, prezentacji własnych oraz podręczników, pracowali różnymi metodami nauczania, korzystali z różnych źródeł informacji. Indywidualizowali pracę z uczniem zdolnym i wymagającym pomocy, zwracali uwagę na czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, wykorzystywali wiedzę z innych przedmiotów oraz wiedzę pozaszkolną uczniów, rozwijali również umiejętności wypowiadania się. Wykres 1j Wykres 2j Technikum Nr 3 w Olkuszu 9/29

10 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j Technikum Nr 3 w Olkuszu 10/29

11 Wykres 7j Wykres 8j Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów najczęściej poprzez ocenianie bieżące, okresowe, wyniki konkursów czy stwarzanie uczniom możliwości zadawania pytań (wykres 1w). Wnioski z tych analiz wykorzystują najczęściej do modyfikacji warsztatu pracy i zakresu wprowadzanego materiału, indywidualizacji nauczania czy analizy popełnianych błędów (wykres 1o). Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są przez nauczycieli do zmiany metod i form pracy, modyfikowania wymagań edukacyjnych oraz proponowania uczniom zajęć dodatkowych lub wyrównawczych. W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele monitorowali nabywanie wiedzy i umiejętności każdego ucznia poprzez zadawanie pytań, sprawdzanie czy uczniowie właściwie zrozumieli polecenia i w jaki sposób wykonują zadania. Nauczyciele stwarzali uczniom możliwości zadawania pytań oraz prosili uczniów o podsumowanie. Technikum Nr 3 w Olkuszu 11/29

12 Wykres 1o Technikum Nr 3 w Olkuszu 12/29

13 Wykres 1w Technikum Nr 3 w Olkuszu 13/29

14 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Uczniowie są szczególnie zadowoleni z wyników w nauce, osiągnięć sportowych oraz sukcesów plastycznych, osiągnięć w konkursach i olimpiadach. Zadowolenie sprawia im również, poszerzanie wiadomości z jakiegoś przedmiotu, realizacja własnych pomysłów i zamierzeń w Szkole oraz zdobycie lub podniesienie umiejętności. W Szkole podejmuje się działania, które wynikają z bieżących analiz osiągnięć uczniów. W ich wyniku stworzono bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych dla przedmiotów maturalnych (języki obce, j. polski, matematyka, geografia), do kwalifikacji zawodowej (pracownia ekonomiczna, prac. techniki komputerowej), zwiększono liczby godzin na zajęcia rozszerzone (fizyka i matematyka). Dokonano zmiany podręczników do nauki j. obcych. Po klasyfikacji śródrocznej jako szczególne wsparcie dla uczniów z ocenami niedostatecznymi proponowane są zajęcia wyrównawcze. Zmniejsza się liczba ocen niedostatecznych. W celu zwiększenia frekwencji na zajęciach określono druk usprawiedliwienia, który wydaje wychowawca; uczniowie o niskiej frekwencji uczestniczą w spotkaniu z rodzicami, pedagogiem i psychologiem. W wyniku podjętych działań widoczny jest spadek nieobecności (do 7%). Stosowanie metod aktywizujących uczniów na wszystkich przedmiotach miało wpływ na sukcesy np. w konkursach i olimpiadach. W ubiegłym roku wzrosła liczba konkursów, w których uczniowie brali udział i osiągniętych sukcesów. Wnioski dotyczące oceniania mają wpływ na racjonalne wykorzystanie czasu, systematyczność, dokumentowanie ocen w dzienniku lekcyjnym, podsumowanie lekcji przez nauczyciela oraz informowanie na co będzie zwracać uwagę. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik ekonomista i technik obsługi turystycznej wskazują na tendencję wzrostową, od 47% w 2011 r. do 83,3% w 2013 r. w zawodzie technik ekonomista oraz od 59,1% w 2012 r, do 61,9% w 2013 r. w zawodzie technik obsługi turystycznej. Obserwowalny jest wzrost liczby uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z 97% w roku 2011/12 do 97,8 w 2013/14, wzrost zdanych egzaminów ogółem z 87% w roku 2011/12 do 88,9 % w 2013/14. Zdawalność z poszczególnych przedmiotów ma również tendencję wzrostową z: j.polskiego z 98,65 do 100%, matematyki z 82,4 do 86,4%, j angielskiego z 90,2 do 95,2%. Wynik średni z matematyki wzrost z 43 do 51,2%, j. polski z 54,8 do 56%, matematyki rozszerzonej z 21 do 25,6%, j. angielskiego z 55,6 do 57,8%. Trzyletnie wskaźniki EWD wskazują na wysokie wyniki egzaminów i wysoką efektywność nauczania. Technikum Nr 3 w Olkuszu 14/29

15 Wykres 1o Technikum Nr 3 w Olkuszu 15/29

16 Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia oraz podjęcia pracy, dlatego też rozwija u uczniów umiejętność korzystania z technologii informacyjnej, komunikowania w języku polskim i w językach obcych, pracy zespołowej, współdziałania, sumienności, odpowiedzialności, empatii, wyszukiwania informacji, poruszania się po rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Nauczyciele przygotowują uczniów do samoprezentacji, samooceny, walki ze stresem oraz prowadzeniem zdrowego stylu życia. Działania w tym zakresie podejmują na lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach szkolnych, wykorzystując pokazy, ćwiczenia, warsztaty, gry symulacyjne, scenki i projekty. Technikum Nr 3 w Olkuszu 16/29

17 Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Stan oczekiwany: W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom zgodnie z ich potrzebami. W Szkole realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkolną. Prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada ich potrzebom. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia W bieżącym roku szkolnym rozpoznano 49 uczniów, jako potrzebujących wsparcia. Główne powody, z jakich uczniowie wymagają wsparcia, to: duża ilość ocen niedostatecznych, dysortografia, dysleksja, dysgrafia, wolne tempo pracy, problemy z nauką, problemy w rodzinie, słabszy rozwój intelektualny, zaległości z gimnazjum, długotrwała choroba, nauczanie indywidualne, niepowodzenia edukacyjne, inteligencja poniżej przeciętnej, szczególne uzdolnienia. W bieżącym roku szkolnym dla 28 uczniów uruchomiono program wspierania uczniów ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. W ubiegłym roku z programu korzystało 56 uczniów. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i/lub potrzebach ich dzieci (wykres 1j). Nauczyciele i inni pracownicy szkoły rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z opracowanymi zasadami obowiązującymi w Szkole. W klasie pierwszej przeprowadzana jest ankieta dotycząca potrzeb uczniów, prowadzone są rozmowy z uczniami, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. Analizowane są wyniki egzaminu, opinie i orzeczenia PPP. Prowadzone są obserwacje, analizowane prace uczniów, oceny bieżące, śródroczne i roczne. Nauczyciele wskazują, że najważniejsze potrzeby poznawcze uczniów to: komunikowanie się w języku polskim i językach obcych, korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych, zdobywanie umiejętności zawodowych oraz posługiwanie się słownictwem zawodowym. Potrzeby społeczne to: kontakt z rówieśnikami Technikum Nr 3 w Olkuszu 17/29

18 i innymi ludźmi, prezentowanie swoich umiejętności, autoprezentacja, praca zespołowa oraz potrzeba zarabiania pieniędzy. Jako potrzeby emocjonalne wskazano: potrzeba bezpieczeństwa, wiara we własne możliwości, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz poruszanie się po rynku pracy. Na obserwowanych lekcjach nauczyciele rozwijali świadomość językową. Zwracano uwagę na wypowiedzi uczniów, aby wyrażali się pełnym zdaniem, uzasadniali wypowiedzi. Nauczyciele prowadzili dyskusje, oceniali, chwalili, udzielali wskazówek, dobierali uczniów do pracy w parach (zdolni ze słabszymi - uczenie się od siebie). Umożliwiano uczniom zdolniejszym formułowanie wniosków. Działania nauczycieli były skierowane do wszystkich uczniów, a dotyczyły komunikacji oraz jej zaburzeń, zachęcania do swobodnego wypowiadania się uczniów, dawanie możliwości uczniom, odwoływania się do wiedzy uczniów i wdrażania do systematycznej pracy. Wykres 1j Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia Priorytety jakie bierze się pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej to: zapotrzebowanie środowiska i lokalnego rynku pracy, zainteresowania uczniów, ich preferencje zawodowe, baza Szkoły, wyniki badań o losach absolwentów, kierunki polityki oświatowej rozwój szkolnictwa zawodowego, opinie rodziców, opinie organu prowadzącego, współpraca z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. Priorytety brane są pod uwagę przy tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych to: propozycje uczniów i rodziców, baza szkoły, kwalifikacje nauczycieli. Rodzice są informowani na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym o możliwościach wyboru zajęć dodatkowych. Są również proszeni o wyrażenie swoich uwag i sugestii co do proponowanych zajęć. W Szkole aktywnie działa samorząd szkolny, klub wolontariatu, Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz inne grupy, które Technikum Nr 3 w Olkuszu 18/29

19 zachęcają młodzież do działania w ich szeregach. Prowadzi się monitoring uczniów zdolnych wg ich zainteresowań i zdolności. Na tej podstawie następuje tworzenie zajęć konsultacyjnych przygotowujących do wszelkiego rodzaju konkursów. Uczniowie mają możliwość dobrowolnego wyboru zajęć. W technikum ok. 40% uczniów nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Są to uczniowie z różnych klas, przede wszystkim z okolicznych miejscowości. Jako przyczynę nieuczestniczenia w zajęciach podają przede wszystkim: problem z dojazdem, brak zainteresowania zajęciami, dużą ilość zajęć lekcyjnych w tygodniu, brak czasu. Połowa uczniów uczęszczająca na zajęcia pozalekcyjne realizuje dwie formy zajęć pozalekcyjnych. Uczniów mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się szkoła jest ponad 65%. Działania podejmowane w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami to: prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualne spotkania, podział materiału na mniejsze części, dodatkowe zadania, pomoc koleżeńska, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, dodatkowe terminy poprawy ocen, przygotowanie do konkursów. Rodzice uznają, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dziecka (wykres 1j). Połowa uczniów deklaruje, że w Szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich interesują (wykres 2j). Zdecydowana większość uczniów uważa, że są w Szkole zajęcia pozalekcyjne, które pomagają im w nauce (wykres 3j). Wykres 1j Wykres 2j Technikum Nr 3 w Olkuszu 19/29

20 Wykres 3j Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki Nauczyciele udzielają pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie dostępu do podręczników, uzyskania dofinansowania do wycieczek szkolnych; Rada Rodziców wspiera uczniów poprzez sfinansowanie udziału w balu studniówkowym. W zakresie działań antydyskryminacyjnych o charakterze profilaktycznym realizuje się zajęcia integracyjne zarówno w obrębie poszczególnych klas, jak i całej Szkoły, są to: rajd integracyjny klas pierwszych, rajdy i wycieczki klasowe i łączone, imprezy szkolne cykliczne koncerty charytatywne Scena dla każdego, z których dochód przekazywany jest na rzecz uczniów potrzebujących wsparcia w związku z chorobą i rehabilitacją, cykliczny turniej Fair play w ramach projektu Szkoła bez przemocy, Szkolny Turniej Piłki Nożnej, działania o charakterze charytatywnym zbiórki żywości, zakrętek, udział uczniów w akcji Świąteczna paczka, udział uczniów w spektaklach i spotkaniach profilaktycznych poświęconych problematyce agresji, coroczna wymiana młodzieży Polska Niemcy Izrael, włączanie uczniów niepełnosprawnych, nauczanych indywidualnie, w życie Szkoły poprzez udział w imprezach szkolnych, udział młodzieży z Klubu Ośmiu młodzieżowego wolontariatu w organizacji imprez środowiskowych, w tym dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Powyższe działania wpisują się w Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły. Nauczyciele podejmowali działania antydyskryminacyjne, uwzględniając między innymi: niepełnosprawność, status ekonomiczny, religię (wykres 1w). Działania podejmowane są na lekcjach wychowawczych, w czasie przygotowania akcji charytatywnych, uczestniczenia w wykładach i projektach oraz w czasie rozmów z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym. W Szkole nie występowały do tej pory przypadki dyskryminacji. Podejmowane są jedynie działania profilaktyczne. Szkolny Program Wychowawczy zawiera zapisy dotyczące prowadzonych działań profilaktycznych, są one prowadzone systemowo i systematycznie. Wychowawcy przeprowadzają w swoich klasach lekcje wychowawcze poświęcone Technikum Nr 3 w Olkuszu 20/29

21 antydyskryminacji w Szkole i życiu. Uczniowie nie zauważają, żeby były jakiekolwiek formy innego traktowania uczniów, wiedzą, który z uczniów ma inne wymagania i jest inaczej oceniany. Wykres 1w Technikum Nr 3 w Olkuszu 21/29

22 Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami, które są odpowiedzialne za wspomaganie dzieci i młodzieży. Należą do nich: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Pełnomocnik Burmistrza ds. alkoholizmu, SANEPID, Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser", PTTK, Izba Regionalna, Policja i Miejski Dom Kultury. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna uważa Szkołę za strategicznego partnera w realizacji wielu projektów np. "Czytanie w podróży Herberta", "Narodowe czytanie". Młodzież uczestniczy w konkursach, warsztatach i wykładach np. "Od jaskini do galerii". Planowany jest udział uczniów w cyfryzacji Biblioteki w ramach praktyk uczniowskich. PPP pomaga Szkole w rozpoznawaniu problemów uczniowskich, opiniuje i orzeka. W klasie I prowadzi prelekcje i warsztaty na temat ryzykownych zachowań wieku dorastania. Wspomagani są nauczyciele poprzez szkolenia dot. emisji głosu oraz czytania opinii. Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" współpracuje w zakresie wolontariatu. Organizowane są zbiórki żywności oraz przekazywanie ich w środowisku lokalnym, prowadzona jet walka z wykluczeniami, organizowane są targi wolontariatu. Prowadzi "Olkuską Szkołę Liderów" - szkoli liderów, którzy zajmują się wolontariatem. Stowarzyszenie "Wszyscy dla Wszystkich" obejmuje współpracę w zakresie wolontariatu, uczniowie prowadzą kącik komputerowy dla seniorów, opiekują się niepełnosprawnymi, pomagają w ustawianiu dekoracji i świateł w teatrze niepełnosprawnych. Uczniowie są nominowani i otrzymują tytuły "Szlachetne serce " i "Wolontariusz Roku". Współpraca Sanepidu to realizacja programów dotyczących profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Nadleśnictwo Olkusz wspiera działania Szkoły w zakresie turystyki regionalnej oraz działań proekologicznych. PTTK i Izba Regionalna umożliwia uczniom zapoznanie z historią regionu, organizuje odczyty i wycieczki edukacyjne. Urząd Pracy organizuje tydzień kariery zawodowej, przygotowuje prezentacje zawodów, spotkania z absolwentami, uczniowie korzystają z Mobilnego Centrum. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być (wykres 1j). Na obserwowanych lekcjach nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się, starali się indywidualizować pracę, zostawiali wybór uczniom, określali trudność zadań a uczniowie wybierali wg. swoich możliwości. Nauczyciele uwzględniali różne sposoby uczenie się uczniów, pozwalali na wybór metod oraz sposobów np. rozwiązywania problemów matematycznych. Uczniowie otrzymywali do pracy materiał o różnym stopniu trudności, nauczyciele udzielali wskazówek uczniom, np. przypominali podstawowe zasady korzystania z programu (wprowadzanie danych, automatyzacja obliczeń, tworzenie formuł). Uczniowie rozwiązywali różne wersje ćwiczenia. Zadanie domowe było do wyboru. Nauczyciele motywowali uczniów do aktywnego uczenia się poprzez: zachęty, chwalenie, pomoc w rozwiązaniu zadania, naprowadzanie, przekazywanie dodatkowych informacji, podawanie jako przykład, zapraszanie do publicznego przedstawienia problemu. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania poprzez zróżnicowane ćwiczenia, zróżnicowane zadania domowe, dodatkowe zadania dla zdolnych, przygotowanie do konkursów i olimpiad, stosowanie pytań naprowadzających oraz pochwały. Technikum Nr 3 w Olkuszu 22/29

23 Wykres 1j Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom W opinii rodziców nauczyciele (wykres 1j) i wychowawcy (wykres 2j) służą dzieciom radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. Większość uczniów deklaruje, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (3 j). Zdecydowanie większa liczba uczniów deklaruje, że nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres 4j). Technikum Nr 3 w Olkuszu 23/29

24 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Technikum Nr 3 w Olkuszu 24/29

25 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Stan oczekiwany: Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole analizuje się wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania. Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane. W Szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych oraz prowadzi wewnętrzne badania odpowiednio do potrzeb. Badane są osiągnięcia uczniów oraz losy absolwentów. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania W Szkole prowadzone są analizy wyników egzaminów i ewaluacji wewnętrznych oraz formułowane na ich podstawie wnioski, które są wdrażane przez nauczycieli do bieżącej pracy Szkoły. Wnioski z analiz lub rekomendacje przedstawia zespół nauczycieli lub nauczyciel na zebraniu rady pedagogicznej. Wyniki egzaminów oraz wynikające z nich proponowane działania przedstawia się na zebraniach rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna formułuje na tej podstawie wnioski do dalszej realizacji dla nauczycieli, komisji przedmiotowych lub całej Szkoły. Komisje przedmiotowe lub nauczyciele w planach pracy uwzględniają wnioski, planują sposób ich realizacji, a na zajęciach edukacyjnych realizują zadania wynikające z analizy egzaminu zewnętrznego, poprzez m. in.: modyfikacje metod i form pracy, sprawdzanie skuteczności nauczania poprzez ewaluację własnych działań oraz próbne egzaminy, doskonalenie wiadomości i umiejętności, które wypadły najsłabiej. Nauczyciele na zebraniach z rodzicami promują wartość edukacji, a o wynikach informują na bieżąco rodziców w celu osiągnięcia sukcesu edukacyjnego ucznia. Na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w ostatnich latach dokonywane są zmiany w organizacji pracy Szkoły, przepisach i procedurach wewnątrzszkolnych. Przykładem są działania zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas ich Technikum Nr 3 w Olkuszu 25/29

26 przebywania w Szkole. Z powodu dużej ilości uczniów dojeżdżających do Szkoły z okolicznych miejscowości uruchomiono dla nich specjalne zajęcia, które rozpoczynają się na godzinę przed pierwszą lekcją. Dla zapewnienia bezpieczeństwa powstały odpowiednie procedury. Zmieniono system przydzielania dyżurów dla nauczycieli w celu zminimalizowania czasu dotarcia nauczyciela w miejsce pełnienia dyżuru. Dokonano również modyfikacji systemu usprawiedliwiania nieobecności. W wyniku monitorowania stwierdzono, że do egzaminów zewnętrznych w Szkole przystępują prawie wszyscy uczniowie, przez szereg ostatnich lat Szkoła zajmuje bardzo dobrą pozycję w porównaniu do średniej powiatu/województwa - zwłaszcza jeśli chodzi o egzamin zawodowy; w ostatnich latach zwiększa się frekwencji w Szkole, zwiększyła się ilość uczniów na zajęciach dodatkowych oraz zainteresowanie uczniów zajęciami dodatkowymi (wielu uczniów bierze udział w co najmniej jednej formie zajęć pozalekcyjnych), poprawiła się systematyczność oceniania przez nauczycieli. W Szkole działają różne koła zainteresowań, wolontariat szkolny, kluby i stowarzyszenia, które skutecznie angażują uczniów do działań na forum Szkoły i lokalnego środowiska. Nauczyciele coraz lepiej wykorzystują technologie informacyjne na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych. Spadła liczba osób niećwiczących na lekcjach wychowania fizycznego oraz liczba ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego w porównaniu z półroczem i końcem poprzedniego roku szkolnego. Wykorzystanie wyników monitorowania polega na określeniu mocnych i słabych stron pacy Szkoły oraz określeniu obszarów, które należy poprawić i udoskonalić. W dokumentach szkolnych dotyczących analiz wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej znajdują się sformułowane wnioski dotyczące: utrzymania wysokich wskaźników związanych z egzaminami maturalnymi i potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe poprzez pomoc w przygotowaniu każdego ucznia do nich, kontynuowania działań prowadzonych przez nauczycieli j. polskiego, j. angielskiego i matematyki w celu utrzymania bardzo wysokich wyników zdawalności tych przedmiotów, wzmocnienia działań w zakresie nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym i geografii w celu podniesienia wyników egzaminów z tych przedmiotów, ograniczenia liczby wycieczek, które opóźniają realizację podstawy programowej, braku wiedzy i umiejętności uczniów po gimnazjum, bieżącej kontroli realizacji podstawy programowej w klasach, w których jest praktyka zawodowa. Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane W oparciu o wyniki monitorowania przeprowadzono modyfikacje metod i form nauczania poprzez prace z zadaniami i arkuszami egzaminacyjnymi z przedmiotów egzaminacyjnych (maturalnych i zawodowych), rozwinięto współpracę nauczycieli w celu tworzenia próbnych arkuszy egzaminacyjnych, modyfikacje rozkładów treści nauczania z naciskiem na realizację podstawy programowej, dodatkowe ćwiczenie tych zadań, z którymi uczniowie mają najwięcej problemów. Nauczyciele wspólnie w zespołach przedmiotowych ustalają korelacje międzyprzedmiotowe w celu lepszego dopasowania treści podstawy programowej do swoich zadań. Wprowadzono nowe procedury: np. Przebywania uczniów w szkole, Procedury bezpieczeństwa prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Uwzględniono opinie rodziców i uczniów w zakresie modyfikacji i dostosowania zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych do ich potrzeb. Wprowadzono tzw. plany naprawcze z matematyki, geografii oraz objęto uczniów z trzema lub więcej ocenami niedostatecznymi dodatkowym wsparciem. Wzmocniono współpracę ze środowiskami organizującymi staże i praktyki zawodowe. Wprowadzono systematyczną kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania i realizacji podstawy programowej, oceniania,` współpracy w zespołach przedmiotowych. Wszyscy nauczyciele wprowadzali zmiany w swojej pracy, realizując wnioski wynikające z monitorowania podejmowanych działań. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim metod i form pracy oraz urozmaicania zajęć (wykres 1o). Nauczyciele, planując realizację treści programowych, biorą Technikum Nr 3 w Olkuszu 26/29

27 pod uwagę diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów poprzez wprowadzanie do pracy bieżącej zmian, modyfikowanie metod i formy pracy, przygotowywanie różnych ćwiczenia na zajęcia, dokonywanie zmian w planach realizacji treści nauczania oraz w formach sprawdzania osiągnięć. Wykres 1o Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych Nauczyciele podczas planowania pracy wykorzystują zewnętrzne badania edukacyjne, takie jak: wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu gimnazjalnego, EWD. Raporty OKE, CKE z przeprowadzonych egzaminów zewnętrznych maturalnych i z przygotowania zawodowego służą do analizy egzaminów i wdrażania odpowiednich wniosków i działań doskonalących przygotowanie do egzaminów. Pokazują miejsce Szkoły na tle innych placówek edukacyjnych, miejsce ucznia wśród zdających w tym samy roku (staniny). Wskazują na tendencje rozwojowe i na to, czy następuje postęp. Wykorzystywane są wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych, które pokazują m.in. edukacyjną wartość dodaną i wyniki starań Szkoły w 4-letnim toku nauki. Daje to dodatkową mobilizację do pracy, gdyż na podstawie badania wyników egzaminów gimnazjalnych i porównywania świadectw Szkoła dowiaduje się, że rekrutuje młodzież zróżnicowaną pod względem poziomu osiąganych wyników i dzięki wspólnej pracy większość z nich osiąga sukcesy podczas procesu edukacyjnego w technikum, zdaje maturę i egzamin z przygotowania zawodowego. Szkoła korzysta także z materiałów szkoleniowych zamieszczonych na stronie internetowej ORE. Wszelkie wykorzystywane badania zewnętrzne Technikum Nr 3 w Olkuszu 27/29

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ III Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 9 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPNICY WIELKIEJ Lipnica Wielka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Nr 1 w Bieczu Biecz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 3 Stryszawa Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W SZCZECINKU Szczecinek Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy

Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Nie dla szkoły lecz dla życia się uczymy Seneka Młodszy Program wspierania uczniów z trudnościami w nauce w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Strzelinie Strzelin 2016 PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy szkoły na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy szkoły na szkolny /2014 Zadanie 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła działa zgodnie z przyjętą koncepcją pracy szkoły. 2. Realizacja

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY Na rok szkolny 2014/2015 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE

Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1 Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o działalności przedszkola w roku szkolnym 2014/2015 PRZEDSZKOLE IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE 1. Ewaluacja Przedmiot ewaluacji: 1. Ocena stopnia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum w Dziaduszycach Dziaduszyce Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym Gliczarów Górny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 5 Wadowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Stępowo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010

Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 Raport z ewaluacji wewnętrznej: rok szkolny 2009/ 2010 ANALIZUJE SIĘ WYNIKI SPRAWDZIANU I Informacje ogólne Obszar ewaluacji: (1.) Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Ryglice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum dla Dorosłych Trzebinia Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO 2015/2016. str. 1. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2015/2016 w Publicznym Gimnazjum nr 38 w Łodzi PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO GIMNAZJUM NR 38 W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 str. 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 2 W ŁOMŻY IM. JANA PAWŁA II ROK SZKOLNY 2013/2014 DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA Stosowanie nowoczesnych, aktywizujących metod nauczania na wszystkich przedmiotach;

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych Zakładu Doskonalenia Zawodowego Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZARZYCACH WIELKICH Zarzyce Wielkie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. NOBLISTÓW POLSKICH w Rydułtowach w roku szkolnym 2011/2012 I OBSZAR: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ Wymaganie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Bulowicach Bulowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GI MN AZJ UM IM. JANA P AWŁ A II W DOB CZYC AC H ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. mjr Józefa Ryłko Czerna Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. I 1. Analizować wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych i wewnętrznych. PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W SZUMOWIE ROK SZKOLNY 2012/2013 Załącznik nr 2 do protokołu Zadanie Forma realizacji Odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Owczarach Owczary Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło

NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY. Opracowanie Stefan Wlazło NOWY NADZÓR PEDAGOGICZNY Opracowanie Stefan Wlazło Podstawę prawną nowego nadzoru stanowi Ustawa Nadzór pedagogiczny polega na: ART.. 33 - ocenianiu stanu i warunków działalności edukacyjnej -analizowaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej Kalwaria Zebrzydowska Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 DIAGNOZOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 Obszar I. Programy nauczania Standard: W szkole nauczanie powiązane jest z wychowaniem, kształceniem umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BIERTOWICACH Biertowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Kopance Kopanka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016

Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Ewaluacja wewnętrzna 2015/2016 Cele ewaluacji: Sprawdzenie czy nauczyciele, zespoły przedmiotowe i rada pedagogiczna organizując procesy edukacyjne uwzględniają wnioski z analizy wyników egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum w Porabce Uszewskiej Porąbka Uszewska Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach; Bąków 1 RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. ks. dr. Jana Dzierżona w ogdańczowicach; 46-233 ąków PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIKU Jastrzębik Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 13 czerwca 2014r. Nadzór pedagogiczny 2014/2015 ewaluacje Delegatura

Bardziej szczegółowo

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej

Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej Raport z częściowej ewaluacji wewnętrznej I. Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej: Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy w szkole analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego i czy wdraża

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014

PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SZAFERA W ŻARKACH W ROKU SZKOLNYM 2013 / 2014 I. Wstęp Program poprawy efektywności kształcenia został stworzony na podstawie

Bardziej szczegółowo