RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Technikum Nr 3 w Olkuszu 2/29

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Mariusz Maziarz, Aniela Kamińska. Badaniem objęto 155 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 65 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 42 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły lub placówki. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień" AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale Technikum Nr 3 w Olkuszu 3/29

4 Obraz szkoły Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. A. Kocjana w Olkuszu kształci młodzież w zawodzie technik obsługi turystycznej, technik ekonomista i technik organizacji reklamy. W Szkole podejmuje się działania, które wynikają z bieżących analiz osiągnięć uczniów. W ich wyniku stworzono bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wyrównawcze dla przedmiotów maturalnych (języki obce, j. polski, matematyka, geografia), do kwalifikacji zawodowej (pracownia ekonomiczna, prac, techniki komputerowej), zwiększono liczby godzin na zajęcia rozszerzone (fizyka i matematyka). Dokonano zmiany podręczników do nauki j. obcych. Po klasyfikacji śródrocznej jako szczególne wsparcie dla uczniów z ocenami niedostatecznymi proponowane są zajęcia wyrównawcze. W Szkole prowadzone są analizy wyników egzaminów i ewaluacji wewnętrznych, formułuje się na ich podstawie wnioski, które są wdrażane przez nauczycieli w bieżącej pracy Szkoły. Na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w ostatnich latach dokonywane są zmiany w organizacji pracy Szkoły, przepisach i procedurach wewnątrzszkolnych. Przykładem są działania zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas ich przebywania w Szkole. Z powodu dużej ilości uczniów dojeżdżających do Szkoły z okolicznych miejscowości uruchomiono dla nich specjalne zajęcia, które rozpoczynają się na godzinę przed pierwszą lekcją. Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia oraz podjęcia pracy, dlatego też rozwija u uczniów umiejętność korzystania z technologii informacyjnej, komunikowania w języku polskim i w językach obcych, pracy zespołowej, współdziałania, sumienności, odpowiedzialności, empatii, wyszukiwania informacji, poruszania się po rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z opracowanymi zasadami obowiązującymi w Szkole. Priorytety, jakie bierze się pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej, to: zapotrzebowanie środowiska i lokalnego rynku pracy, zainteresowania uczniów, ich preferencje zawodowe, baza szkoły, wyniki badań o losach absolwentów, kierunki polityki oświatowej rozwój szkolnictwa zawodowego, opinie rodziców, opinia organu prowadzącego, współpraca z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. Priorytety brane pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej zajęć pozalekcyjnych: propozycje uczniów i rodziców, baza szkoły, kwalifikacje nauczycieli. Technikum Nr 3 w Olkuszu 4/29

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 32 Technikum Nr 3 w Olkuszu Technikum Olkusz Kod pocztowy Urząd pocztowy Francesco Nullo Olkusz Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 264 Oddziały 10 Nauczyciele pełnozatrudnieni 0.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 0.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 0.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 26.4 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki MAŁOPOLSKIE olkuski Olkusz gmina miejsko-wiejska Technikum Nr 3 w Olkuszu 5/29

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) B W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) Technikum Nr 3 w Olkuszu 6/29

7 Wnioski Szkoła prowadzi systemowe rozpoznanie możliwości i potrzeb uczniów. Nauczyciele podejmują działania dydaktyczne i wychowawcze wynikające z monitorowania i diagnozowania osiągnięć uczniów, co sprzyja doskonaleniu procesów dydaktycznych i przekłada się na wzrost wyników kształcenia. Szkoła dostosowuje zajęcia dodatkowe do możliwości uczniów dojeżdżających, realizując te zajęcia również przed zajęciami szkolnymi. Zweryfikowany szkolny system usprawiedliwiania nieobecności wpłynął na poprawę frekwencji w Szkole. Szkoła rekrutuje młodzież zróżnicowaną pod względem poziomu osiąganych wyników i dzięki wspólnej pracy większość z nich osiąga sukcesy w technikum, zdaje maturę oraz egzamin z przygotowania zawodowego. Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami i partnerami, rozpoznaje możliwości psychofizyczne uczniów, ich potrzeby rozwojowe i społeczne oraz udziela im wsparcia. W Szkole nie zaobserwowano przejawów dyskryminacji, dlatego podejmowane działania mają charakter profilaktyczny i informacyjny. Technikum Nr 3 w Olkuszu 7/29

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Stan oczekiwany: Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego. Podstawa programowa jet realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji. W Szkole monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz. Wdrażane wnioski przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analiz osiągnięć uczniów potwierdzają skuteczność podejmowanych działań. Uczniowie są przygotowani do odniesienia sukcesu na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego W Szkole prowadzona jest diagnoza wstępna z języków obcych, matematyki i języka polskiego oparta na wynikach egzaminu gimnazjalnego. Prowadzone są również w klasach pierwszej tzw. testy na wejściu dla wszystkich uczniów z języka polskiego i matematyki oraz z wybranych przedmiotów np. z geografii. Nauczyciele formułują wnioski, które są omawiane na zespołach przedmiotowych, a następnie przedstawiane na zebraniu rady pedagogicznej. W dokumentach szkolnych znajdują się zapisy wniosków wynikających ze wstępnych diagnoz, dotyczące np. j.polskiego iż konieczne jest zwiększenie ilości ćwiczeń i innych form prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych, oraz że należy zwracać uwagę na uważne czytanie poleceń, formułowanie argumentów oraz zasady kompozycji pracy pisemnej. Technikum Nr 3 w Olkuszu 8/29

9 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Nauczyciele bardzo często na swoich lekcjach dają możliwość kształtowania umiejętności czytania - rozumienia, wykorzystania i przetwarzania tekstów (wykres 1j), myślenia naukowego - formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (wykres 2j), myślenia matematycznego - wykorzystanie narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowanie sądów na rozumowaniu matematycznym (wykres 3j), pracy zespołowej (wykres 4j), odkrywania swoich zainteresowań i/lub przygotowania do dalszej edukacji (wykres 5j), uczenia się (wykres 6j), posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (wykres 7j), komunikowania się w języku ojczystym (wykres 8j). Nauczyciele systematycznie wykorzystują zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy programowej. Na obserwowanych lekcjach nauczyciele kształtowali u uczniów umiejętność uczenia się, pracy zespołowej, posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, myślenia matematycznego i naukowego, komunikowania się w języku ojczystym i języku obcym oraz czytania. Nauczyciele korzystali z komputerów, programów komputerowych oraz programów do nauczania zawodu, odtwarzaczy płyt, rzutników, prezentacji własnych oraz podręczników, pracowali różnymi metodami nauczania, korzystali z różnych źródeł informacji. Indywidualizowali pracę z uczniem zdolnym i wymagającym pomocy, zwracali uwagę na czytanie ze zrozumieniem, logiczne myślenie, wykorzystywali wiedzę z innych przedmiotów oraz wiedzę pozaszkolną uczniów, rozwijali również umiejętności wypowiadania się. Wykres 1j Wykres 2j Technikum Nr 3 w Olkuszu 9/29

10 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Wykres 6j Technikum Nr 3 w Olkuszu 10/29

11 Wykres 7j Wykres 8j Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów najczęściej poprzez ocenianie bieżące, okresowe, wyniki konkursów czy stwarzanie uczniom możliwości zadawania pytań (wykres 1w). Wnioski z tych analiz wykorzystują najczęściej do modyfikacji warsztatu pracy i zakresu wprowadzanego materiału, indywidualizacji nauczania czy analizy popełnianych błędów (wykres 1o). Wnioski z analizy osiągnięć uczniów wykorzystywane są przez nauczycieli do zmiany metod i form pracy, modyfikowania wymagań edukacyjnych oraz proponowania uczniom zajęć dodatkowych lub wyrównawczych. W czasie obserwowanych zajęć nauczyciele monitorowali nabywanie wiedzy i umiejętności każdego ucznia poprzez zadawanie pytań, sprawdzanie czy uczniowie właściwie zrozumieli polecenia i w jaki sposób wykonują zadania. Nauczyciele stwarzali uczniom możliwości zadawania pytań oraz prosili uczniów o podsumowanie. Technikum Nr 3 w Olkuszu 11/29

12 Wykres 1o Technikum Nr 3 w Olkuszu 12/29

13 Wykres 1w Technikum Nr 3 w Olkuszu 13/29

14 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Uczniowie są szczególnie zadowoleni z wyników w nauce, osiągnięć sportowych oraz sukcesów plastycznych, osiągnięć w konkursach i olimpiadach. Zadowolenie sprawia im również, poszerzanie wiadomości z jakiegoś przedmiotu, realizacja własnych pomysłów i zamierzeń w Szkole oraz zdobycie lub podniesienie umiejętności. W Szkole podejmuje się działania, które wynikają z bieżących analiz osiągnięć uczniów. W ich wyniku stworzono bogatszą ofertę zajęć pozalekcyjnych, zajęć wyrównawczych dla przedmiotów maturalnych (języki obce, j. polski, matematyka, geografia), do kwalifikacji zawodowej (pracownia ekonomiczna, prac. techniki komputerowej), zwiększono liczby godzin na zajęcia rozszerzone (fizyka i matematyka). Dokonano zmiany podręczników do nauki j. obcych. Po klasyfikacji śródrocznej jako szczególne wsparcie dla uczniów z ocenami niedostatecznymi proponowane są zajęcia wyrównawcze. Zmniejsza się liczba ocen niedostatecznych. W celu zwiększenia frekwencji na zajęciach określono druk usprawiedliwienia, który wydaje wychowawca; uczniowie o niskiej frekwencji uczestniczą w spotkaniu z rodzicami, pedagogiem i psychologiem. W wyniku podjętych działań widoczny jest spadek nieobecności (do 7%). Stosowanie metod aktywizujących uczniów na wszystkich przedmiotach miało wpływ na sukcesy np. w konkursach i olimpiadach. W ubiegłym roku wzrosła liczba konkursów, w których uczniowie brali udział i osiągniętych sukcesów. Wnioski dotyczące oceniania mają wpływ na racjonalne wykorzystanie czasu, systematyczność, dokumentowanie ocen w dzienniku lekcyjnym, podsumowanie lekcji przez nauczyciela oraz informowanie na co będzie zwracać uwagę. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach technik ekonomista i technik obsługi turystycznej wskazują na tendencję wzrostową, od 47% w 2011 r. do 83,3% w 2013 r. w zawodzie technik ekonomista oraz od 59,1% w 2012 r, do 61,9% w 2013 r. w zawodzie technik obsługi turystycznej. Obserwowalny jest wzrost liczby uczniów przystępujących do egzaminu maturalnego z 97% w roku 2011/12 do 97,8 w 2013/14, wzrost zdanych egzaminów ogółem z 87% w roku 2011/12 do 88,9 % w 2013/14. Zdawalność z poszczególnych przedmiotów ma również tendencję wzrostową z: j.polskiego z 98,65 do 100%, matematyki z 82,4 do 86,4%, j angielskiego z 90,2 do 95,2%. Wynik średni z matematyki wzrost z 43 do 51,2%, j. polski z 54,8 do 56%, matematyki rozszerzonej z 21 do 25,6%, j. angielskiego z 55,6 do 57,8%. Trzyletnie wskaźniki EWD wskazują na wysokie wyniki egzaminów i wysoką efektywność nauczania. Technikum Nr 3 w Olkuszu 14/29

15 Wykres 1o Technikum Nr 3 w Olkuszu 15/29

16 Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła przygotowuje uczniów do podjęcia dalszego kształcenia oraz podjęcia pracy, dlatego też rozwija u uczniów umiejętność korzystania z technologii informacyjnej, komunikowania w języku polskim i w językach obcych, pracy zespołowej, współdziałania, sumienności, odpowiedzialności, empatii, wyszukiwania informacji, poruszania się po rynku pracy, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych. Nauczyciele przygotowują uczniów do samoprezentacji, samooceny, walki ze stresem oraz prowadzeniem zdrowego stylu życia. Działania w tym zakresie podejmują na lekcjach z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych oraz zajęciach pozalekcyjnych i wycieczkach szkolnych, wykorzystując pokazy, ćwiczenia, warsztaty, gry symulacyjne, scenki i projekty. Technikum Nr 3 w Olkuszu 16/29

17 Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Stan oczekiwany: W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia. Szkoła współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom zgodnie z ich potrzebami. W Szkole realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkolną. Prowadzone są działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia. W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w Szkole odpowiada ich potrzebom. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia W bieżącym roku szkolnym rozpoznano 49 uczniów, jako potrzebujących wsparcia. Główne powody, z jakich uczniowie wymagają wsparcia, to: duża ilość ocen niedostatecznych, dysortografia, dysleksja, dysgrafia, wolne tempo pracy, problemy z nauką, problemy w rodzinie, słabszy rozwój intelektualny, zaległości z gimnazjum, długotrwała choroba, nauczanie indywidualne, niepowodzenia edukacyjne, inteligencja poniżej przeciętnej, szczególne uzdolnienia. W bieżącym roku szkolnym dla 28 uczniów uruchomiono program wspierania uczniów ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. W ubiegłym roku z programu korzystało 56 uczniów. Nauczyciele rozmawiają z rodzicami o możliwościach i/lub potrzebach ich dzieci (wykres 1j). Nauczyciele i inni pracownicy szkoły rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów zgodnie z opracowanymi zasadami obowiązującymi w Szkole. W klasie pierwszej przeprowadzana jest ankieta dotycząca potrzeb uczniów, prowadzone są rozmowy z uczniami, rodzicami oraz pedagogiem szkolnym. Analizowane są wyniki egzaminu, opinie i orzeczenia PPP. Prowadzone są obserwacje, analizowane prace uczniów, oceny bieżące, śródroczne i roczne. Nauczyciele wskazują, że najważniejsze potrzeby poznawcze uczniów to: komunikowanie się w języku polskim i językach obcych, korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych, zdobywanie umiejętności zawodowych oraz posługiwanie się słownictwem zawodowym. Potrzeby społeczne to: kontakt z rówieśnikami Technikum Nr 3 w Olkuszu 17/29

18 i innymi ludźmi, prezentowanie swoich umiejętności, autoprezentacja, praca zespołowa oraz potrzeba zarabiania pieniędzy. Jako potrzeby emocjonalne wskazano: potrzeba bezpieczeństwa, wiara we własne możliwości, umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz poruszanie się po rynku pracy. Na obserwowanych lekcjach nauczyciele rozwijali świadomość językową. Zwracano uwagę na wypowiedzi uczniów, aby wyrażali się pełnym zdaniem, uzasadniali wypowiedzi. Nauczyciele prowadzili dyskusje, oceniali, chwalili, udzielali wskazówek, dobierali uczniów do pracy w parach (zdolni ze słabszymi - uczenie się od siebie). Umożliwiano uczniom zdolniejszym formułowanie wniosków. Działania nauczycieli były skierowane do wszystkich uczniów, a dotyczyły komunikacji oraz jej zaburzeń, zachęcania do swobodnego wypowiadania się uczniów, dawanie możliwości uczniom, odwoływania się do wiedzy uczniów i wdrażania do systematycznej pracy. Wykres 1j Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia Priorytety jakie bierze się pod uwagę przy tworzeniu oferty edukacyjnej to: zapotrzebowanie środowiska i lokalnego rynku pracy, zainteresowania uczniów, ich preferencje zawodowe, baza Szkoły, wyniki badań o losach absolwentów, kierunki polityki oświatowej rozwój szkolnictwa zawodowego, opinie rodziców, opinie organu prowadzącego, współpraca z rodzicami i instytucjami pozaszkolnymi. Priorytety brane są pod uwagę przy tworzeniu oferty zajęć pozalekcyjnych to: propozycje uczniów i rodziców, baza szkoły, kwalifikacje nauczycieli. Rodzice są informowani na pierwszym spotkaniu w roku szkolnym o możliwościach wyboru zajęć dodatkowych. Są również proszeni o wyrażenie swoich uwag i sugestii co do proponowanych zajęć. W Szkole aktywnie działa samorząd szkolny, klub wolontariatu, Towarzystwo Kultury Teatralnej oraz inne grupy, które Technikum Nr 3 w Olkuszu 18/29

19 zachęcają młodzież do działania w ich szeregach. Prowadzi się monitoring uczniów zdolnych wg ich zainteresowań i zdolności. Na tej podstawie następuje tworzenie zajęć konsultacyjnych przygotowujących do wszelkiego rodzaju konkursów. Uczniowie mają możliwość dobrowolnego wyboru zajęć. W technikum ok. 40% uczniów nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych. Są to uczniowie z różnych klas, przede wszystkim z okolicznych miejscowości. Jako przyczynę nieuczestniczenia w zajęciach podają przede wszystkim: problem z dojazdem, brak zainteresowania zajęciami, dużą ilość zajęć lekcyjnych w tygodniu, brak czasu. Połowa uczniów uczęszczająca na zajęcia pozalekcyjne realizuje dwie formy zajęć pozalekcyjnych. Uczniów mieszkających poza miejscowością, w której znajduje się szkoła jest ponad 65%. Działania podejmowane w ramach wspierania uczniów ze szczególnymi potrzebami to: prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, indywidualne spotkania, podział materiału na mniejsze części, dodatkowe zadania, pomoc koleżeńska, pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem, nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne, dodatkowe terminy poprawy ocen, przygotowanie do konkursów. Rodzice uznają, że zajęcia pozalekcyjne są dostosowane do potrzeb ich dziecka (wykres 1j). Połowa uczniów deklaruje, że w Szkole są zajęcia pozalekcyjne, które ich interesują (wykres 2j). Zdecydowana większość uczniów uważa, że są w Szkole zajęcia pozalekcyjne, które pomagają im w nauce (wykres 3j). Wykres 1j Wykres 2j Technikum Nr 3 w Olkuszu 19/29

20 Wykres 3j Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki Nauczyciele udzielają pomocy uczniom w trudnej sytuacji materialnej w zakresie dostępu do podręczników, uzyskania dofinansowania do wycieczek szkolnych; Rada Rodziców wspiera uczniów poprzez sfinansowanie udziału w balu studniówkowym. W zakresie działań antydyskryminacyjnych o charakterze profilaktycznym realizuje się zajęcia integracyjne zarówno w obrębie poszczególnych klas, jak i całej Szkoły, są to: rajd integracyjny klas pierwszych, rajdy i wycieczki klasowe i łączone, imprezy szkolne cykliczne koncerty charytatywne Scena dla każdego, z których dochód przekazywany jest na rzecz uczniów potrzebujących wsparcia w związku z chorobą i rehabilitacją, cykliczny turniej Fair play w ramach projektu Szkoła bez przemocy, Szkolny Turniej Piłki Nożnej, działania o charakterze charytatywnym zbiórki żywości, zakrętek, udział uczniów w akcji Świąteczna paczka, udział uczniów w spektaklach i spotkaniach profilaktycznych poświęconych problematyce agresji, coroczna wymiana młodzieży Polska Niemcy Izrael, włączanie uczniów niepełnosprawnych, nauczanych indywidualnie, w życie Szkoły poprzez udział w imprezach szkolnych, udział młodzieży z Klubu Ośmiu młodzieżowego wolontariatu w organizacji imprez środowiskowych, w tym dla osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie. Powyższe działania wpisują się w Program Wychowawczy i Profilaktyczny Szkoły. Nauczyciele podejmowali działania antydyskryminacyjne, uwzględniając między innymi: niepełnosprawność, status ekonomiczny, religię (wykres 1w). Działania podejmowane są na lekcjach wychowawczych, w czasie przygotowania akcji charytatywnych, uczestniczenia w wykładach i projektach oraz w czasie rozmów z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym. W Szkole nie występowały do tej pory przypadki dyskryminacji. Podejmowane są jedynie działania profilaktyczne. Szkolny Program Wychowawczy zawiera zapisy dotyczące prowadzonych działań profilaktycznych, są one prowadzone systemowo i systematycznie. Wychowawcy przeprowadzają w swoich klasach lekcje wychowawcze poświęcone Technikum Nr 3 w Olkuszu 20/29

21 antydyskryminacji w Szkole i życiu. Uczniowie nie zauważają, żeby były jakiekolwiek formy innego traktowania uczniów, wiedzą, który z uczniów ma inne wymagania i jest inaczej oceniany. Wykres 1w Technikum Nr 3 w Olkuszu 21/29

22 Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Szkoła współpracuje z licznymi instytucjami, które są odpowiedzialne za wspomaganie dzieci i młodzieży. Należą do nich: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olkuszu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Pełnomocnik Burmistrza ds. alkoholizmu, SANEPID, Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser", PTTK, Izba Regionalna, Policja i Miejski Dom Kultury. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna uważa Szkołę za strategicznego partnera w realizacji wielu projektów np. "Czytanie w podróży Herberta", "Narodowe czytanie". Młodzież uczestniczy w konkursach, warsztatach i wykładach np. "Od jaskini do galerii". Planowany jest udział uczniów w cyfryzacji Biblioteki w ramach praktyk uczniowskich. PPP pomaga Szkole w rozpoznawaniu problemów uczniowskich, opiniuje i orzeka. W klasie I prowadzi prelekcje i warsztaty na temat ryzykownych zachowań wieku dorastania. Wspomagani są nauczyciele poprzez szkolenia dot. emisji głosu oraz czytania opinii. Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" współpracuje w zakresie wolontariatu. Organizowane są zbiórki żywności oraz przekazywanie ich w środowisku lokalnym, prowadzona jet walka z wykluczeniami, organizowane są targi wolontariatu. Prowadzi "Olkuską Szkołę Liderów" - szkoli liderów, którzy zajmują się wolontariatem. Stowarzyszenie "Wszyscy dla Wszystkich" obejmuje współpracę w zakresie wolontariatu, uczniowie prowadzą kącik komputerowy dla seniorów, opiekują się niepełnosprawnymi, pomagają w ustawianiu dekoracji i świateł w teatrze niepełnosprawnych. Uczniowie są nominowani i otrzymują tytuły "Szlachetne serce " i "Wolontariusz Roku". Współpraca Sanepidu to realizacja programów dotyczących profilaktyki i oświaty zdrowotnej. Nadleśnictwo Olkusz wspiera działania Szkoły w zakresie turystyki regionalnej oraz działań proekologicznych. PTTK i Izba Regionalna umożliwia uczniom zapoznanie z historią regionu, organizuje odczyty i wycieczki edukacyjne. Urząd Pracy organizuje tydzień kariery zawodowej, przygotowuje prezentacje zawodów, spotkania z absolwentami, uczniowie korzystają z Mobilnego Centrum. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że może uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być (wykres 1j). Na obserwowanych lekcjach nauczyciele motywowali wszystkich uczniów do angażowania się w proces uczenia się, starali się indywidualizować pracę, zostawiali wybór uczniom, określali trudność zadań a uczniowie wybierali wg. swoich możliwości. Nauczyciele uwzględniali różne sposoby uczenie się uczniów, pozwalali na wybór metod oraz sposobów np. rozwiązywania problemów matematycznych. Uczniowie otrzymywali do pracy materiał o różnym stopniu trudności, nauczyciele udzielali wskazówek uczniom, np. przypominali podstawowe zasady korzystania z programu (wprowadzanie danych, automatyzacja obliczeń, tworzenie formuł). Uczniowie rozwiązywali różne wersje ćwiczenia. Zadanie domowe było do wyboru. Nauczyciele motywowali uczniów do aktywnego uczenia się poprzez: zachęty, chwalenie, pomoc w rozwiązaniu zadania, naprowadzanie, przekazywanie dodatkowych informacji, podawanie jako przykład, zapraszanie do publicznego przedstawienia problemu. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania poprzez zróżnicowane ćwiczenia, zróżnicowane zadania domowe, dodatkowe zadania dla zdolnych, przygotowanie do konkursów i olimpiad, stosowanie pytań naprowadzających oraz pochwały. Technikum Nr 3 w Olkuszu 22/29

23 Wykres 1j Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom W opinii rodziców nauczyciele (wykres 1j) i wychowawcy (wykres 2j) służą dzieciom radą i wsparciem w sytuacjach trudnych. Większość uczniów deklaruje, że nauczyciele wierzą w ich możliwości (3 j). Zdecydowanie większa liczba uczniów deklaruje, że nauczyciele mówią im, że mogą się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres 4j). Technikum Nr 3 w Olkuszu 23/29

24 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Technikum Nr 3 w Olkuszu 24/29

25 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Stan oczekiwany: Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W Szkole analizuje się wyniki egzaminów oraz wyniki ewaluacji wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których nauczyciele planują i podejmują działania. Działania te są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeb modyfikowane. W Szkole wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych oraz prowadzi wewnętrzne badania odpowiednio do potrzeb. Badane są osiągnięcia uczniów oraz losy absolwentów. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania W Szkole prowadzone są analizy wyników egzaminów i ewaluacji wewnętrznych oraz formułowane na ich podstawie wnioski, które są wdrażane przez nauczycieli do bieżącej pracy Szkoły. Wnioski z analiz lub rekomendacje przedstawia zespół nauczycieli lub nauczyciel na zebraniu rady pedagogicznej. Wyniki egzaminów oraz wynikające z nich proponowane działania przedstawia się na zebraniach rady pedagogicznej. Rada pedagogiczna formułuje na tej podstawie wnioski do dalszej realizacji dla nauczycieli, komisji przedmiotowych lub całej Szkoły. Komisje przedmiotowe lub nauczyciele w planach pracy uwzględniają wnioski, planują sposób ich realizacji, a na zajęciach edukacyjnych realizują zadania wynikające z analizy egzaminu zewnętrznego, poprzez m. in.: modyfikacje metod i form pracy, sprawdzanie skuteczności nauczania poprzez ewaluację własnych działań oraz próbne egzaminy, doskonalenie wiadomości i umiejętności, które wypadły najsłabiej. Nauczyciele na zebraniach z rodzicami promują wartość edukacji, a o wynikach informują na bieżąco rodziców w celu osiągnięcia sukcesu edukacyjnego ucznia. Na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznych przeprowadzonych w ostatnich latach dokonywane są zmiany w organizacji pracy Szkoły, przepisach i procedurach wewnątrzszkolnych. Przykładem są działania zapewniające bezpieczeństwo uczniów podczas ich Technikum Nr 3 w Olkuszu 25/29

26 przebywania w Szkole. Z powodu dużej ilości uczniów dojeżdżających do Szkoły z okolicznych miejscowości uruchomiono dla nich specjalne zajęcia, które rozpoczynają się na godzinę przed pierwszą lekcją. Dla zapewnienia bezpieczeństwa powstały odpowiednie procedury. Zmieniono system przydzielania dyżurów dla nauczycieli w celu zminimalizowania czasu dotarcia nauczyciela w miejsce pełnienia dyżuru. Dokonano również modyfikacji systemu usprawiedliwiania nieobecności. W wyniku monitorowania stwierdzono, że do egzaminów zewnętrznych w Szkole przystępują prawie wszyscy uczniowie, przez szereg ostatnich lat Szkoła zajmuje bardzo dobrą pozycję w porównaniu do średniej powiatu/województwa - zwłaszcza jeśli chodzi o egzamin zawodowy; w ostatnich latach zwiększa się frekwencji w Szkole, zwiększyła się ilość uczniów na zajęciach dodatkowych oraz zainteresowanie uczniów zajęciami dodatkowymi (wielu uczniów bierze udział w co najmniej jednej formie zajęć pozalekcyjnych), poprawiła się systematyczność oceniania przez nauczycieli. W Szkole działają różne koła zainteresowań, wolontariat szkolny, kluby i stowarzyszenia, które skutecznie angażują uczniów do działań na forum Szkoły i lokalnego środowiska. Nauczyciele coraz lepiej wykorzystują technologie informacyjne na zajęciach wychowawczo-dydaktycznych. Spadła liczba osób niećwiczących na lekcjach wychowania fizycznego oraz liczba ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego w porównaniu z półroczem i końcem poprzedniego roku szkolnego. Wykorzystanie wyników monitorowania polega na określeniu mocnych i słabych stron pacy Szkoły oraz określeniu obszarów, które należy poprawić i udoskonalić. W dokumentach szkolnych dotyczących analiz wyników egzaminów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej znajdują się sformułowane wnioski dotyczące: utrzymania wysokich wskaźników związanych z egzaminami maturalnymi i potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe poprzez pomoc w przygotowaniu każdego ucznia do nich, kontynuowania działań prowadzonych przez nauczycieli j. polskiego, j. angielskiego i matematyki w celu utrzymania bardzo wysokich wyników zdawalności tych przedmiotów, wzmocnienia działań w zakresie nauczania matematyki na poziomie rozszerzonym i geografii w celu podniesienia wyników egzaminów z tych przedmiotów, ograniczenia liczby wycieczek, które opóźniają realizację podstawy programowej, braku wiedzy i umiejętności uczniów po gimnazjum, bieżącej kontroli realizacji podstawy programowej w klasach, w których jest praktyka zawodowa. Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane W oparciu o wyniki monitorowania przeprowadzono modyfikacje metod i form nauczania poprzez prace z zadaniami i arkuszami egzaminacyjnymi z przedmiotów egzaminacyjnych (maturalnych i zawodowych), rozwinięto współpracę nauczycieli w celu tworzenia próbnych arkuszy egzaminacyjnych, modyfikacje rozkładów treści nauczania z naciskiem na realizację podstawy programowej, dodatkowe ćwiczenie tych zadań, z którymi uczniowie mają najwięcej problemów. Nauczyciele wspólnie w zespołach przedmiotowych ustalają korelacje międzyprzedmiotowe w celu lepszego dopasowania treści podstawy programowej do swoich zadań. Wprowadzono nowe procedury: np. Przebywania uczniów w szkole, Procedury bezpieczeństwa prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Uwzględniono opinie rodziców i uczniów w zakresie modyfikacji i dostosowania zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych do ich potrzeb. Wprowadzono tzw. plany naprawcze z matematyki, geografii oraz objęto uczniów z trzema lub więcej ocenami niedostatecznymi dodatkowym wsparciem. Wzmocniono współpracę ze środowiskami organizującymi staże i praktyki zawodowe. Wprowadzono systematyczną kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania i realizacji podstawy programowej, oceniania,` współpracy w zespołach przedmiotowych. Wszyscy nauczyciele wprowadzali zmiany w swojej pracy, realizując wnioski wynikające z monitorowania podejmowanych działań. Zmiany te dotyczyły przede wszystkim metod i form pracy oraz urozmaicania zajęć (wykres 1o). Nauczyciele, planując realizację treści programowych, biorą Technikum Nr 3 w Olkuszu 26/29

27 pod uwagę diagnozy wstępne dotyczące wiadomości i umiejętności nowych uczniów poprzez wprowadzanie do pracy bieżącej zmian, modyfikowanie metod i formy pracy, przygotowywanie różnych ćwiczenia na zajęcia, dokonywanie zmian w planach realizacji treści nauczania oraz w formach sprawdzania osiągnięć. Wykres 1o Obszar badania: W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych Nauczyciele podczas planowania pracy wykorzystują zewnętrzne badania edukacyjne, takie jak: wyniki egzaminu maturalnego, egzaminu gimnazjalnego, EWD. Raporty OKE, CKE z przeprowadzonych egzaminów zewnętrznych maturalnych i z przygotowania zawodowego służą do analizy egzaminów i wdrażania odpowiednich wniosków i działań doskonalących przygotowanie do egzaminów. Pokazują miejsce Szkoły na tle innych placówek edukacyjnych, miejsce ucznia wśród zdających w tym samy roku (staniny). Wskazują na tendencje rozwojowe i na to, czy następuje postęp. Wykorzystywane są wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych, które pokazują m.in. edukacyjną wartość dodaną i wyniki starań Szkoły w 4-letnim toku nauki. Daje to dodatkową mobilizację do pracy, gdyż na podstawie badania wyników egzaminów gimnazjalnych i porównywania świadectw Szkoła dowiaduje się, że rekrutuje młodzież zróżnicowaną pod względem poziomu osiąganych wyników i dzięki wspólnej pracy większość z nich osiąga sukcesy podczas procesu edukacyjnego w technikum, zdaje maturę i egzamin z przygotowania zawodowego. Szkoła korzysta także z materiałów szkoleniowych zamieszczonych na stronie internetowej ORE. Wszelkie wykorzystywane badania zewnętrzne Technikum Nr 3 w Olkuszu 27/29

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Świnoujście Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna NR 40 Zabrze Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Miejskie Przedszkole nr 16 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole nr 86 Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NIEPUBLICZNE CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH "KISS" Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Miejskie nr 10 Gorzów Wielkopolski Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Samorządowe w Będzinie Będzino Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" w Hrubieszowie Hrubieszów Kuratorium Oświaty w Lublinie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo