Nowe sale w MZS nr 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe sale w MZS nr 2"

Transkrypt

1 nr 11/14listopad Miasto / inwestycje 1-6, 8-10, 16 Będzin Euro-Miastem i Liderem Rozwoju Regionalnego kolejne nagrody dla miasta 2 Nie zmarnowaliśmy szansy rozmowa z Prezydentem Miasta Łukaszem Komoniewskim 4-5 nr 11/2014 listopad (1255) miesięcznik egz. bezpłatny nakład: egz. ISSN W Będzinie przybywa par małżeńskich z długoletnim stażem fotogaleria ostatnio uhonorowanych jubilatów 16 kultura / rozrywka turystyka / sport / ekologia 7, Nowe sale w MZS nr 2 Zakończył się remont sal gimnastycznych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie. W ramach zadania położono w dwu salach gimnastycznych w miejscu starego zużytego parkietu nowoczesną wykładzinę sportową, wymieniono oświetlenie, instalację elektryczną i wentylacyjną, wyremontowano ciągi komunikacyjne, ściany pomalowano zgodnie z ciekawym projektem kolorystycznym, zainstalowano nowy sprzęt sportowy. Koszt kapitalnego remontu wyniósł zł, miasto Będzin uzyskało reklama na ten cel dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ,00 zł. 7 listopada obiekt został udostępniony uczniom. Oficjalne otwarcie połączono z pasowaniem pierwszoklasistów, którzy jako pierwsi wystąpili na nowym parkiecie. Część sportową otwarcia rozpoczął trening uczestników z zawodnikami PlusLigi MKS BANIMEX Będzin, następnie wystąpiły będzińskie szablistki z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w specjalnym pokazie szermierki, na dużej sali gimnastycznej reklama odbył się mecz towarzyski w piłkę siatkową pomiędzy drużyną chłopców Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 2, a na małej sali gimnastycznej mecz towarzyski w piłkę koszykowa pomiędzy drużyną dziewcząt z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz mecz towarzyski drużyn Gimnazjum nr 6 SOS Będzin i MKS WINNER Czechowice-Dziedzice. Uczniowie szkoły, wchodząc na nowe sale, zgodnie wyrażali swoją radość, że od dziś będą mogli ćwiczyć na tak nowoczesnych obiektach.

2 2 MIASTO Lider Rozwoju Regionalnego drodzy czytelnicy Trafiamy do Państwa w szczególnym tygodniu. Już w tę niedzielę wybory samorządowe. Wielu twierdzi, że najważniejsze. To 16 listopada zadecydujemy, kto zasiądzie w sejmikach, radach powiatów, radach miejskich, wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów, a tak bardziej po ludzku zadecydujemy kto zadba o oświatę, służbę zdrowia, infrastrukturę drogową czy bezpieczeństwo oraz pomoże w rozwiązaniu indywidualnych problemów. Skoro już mamy takie prawo warto pójść, zagłosować. Jak głosi hasło kampanii, której organizatorem jest koalicja organizacji pozarządowych Masz Głos, Masz Wybór Każdy powód jest ważny! Obecna kadencja trwać będzie jeszcze do 21 listopada. Podczas II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości Będzin otrzymał kolejne wyróżnienie tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 27 paź dzier ni ka w Fil har mo nii Ślą skiej w Ka to wi cach od by ła się Ga la, pod czas któ rej Dy rek - tor Pro gra mo wy II Pol skie go Kon gre su Przed się bior czo - ści Woj ciech Po ma rań ski oraz Re dak tor Na czel ny Fo rum Przed się bior czo ści Krzysz tof Dy ła, wrę czy li na gro dy naj lep - szym fir mom, przed się bior - stwom oraz spół dziel niom w Pol sce. Na gro dy zo sta ły wrę - czo ne w czte rech ka te go riach: Pol ska Na gro da In no wa cyj no ści, Li der Roz wo ju Re gio nal ne go, Fi lar Spół dziel czo ści oraz Best Qu ali ty. Do ce nio no te pod mio ty, któ re wy róż nia ły się na tle in - Będzińska Akademia Małego Odkrywcy nych ja ko ścią za rzą dza nia, zre - ali zo wa ny mi in we sty cja mi, a tak że wpro wa dzo ny mi in no - Od kry wa nie ta jem nic ludz kie go mó zgu, pu ła pek, któ re two rzą zmy - sły, oce na moż li wo ści ludz kie go cia ła o tym wszyst kim do wie dzie li się uczest ni cy za jęć Bę dziń skiej Aka de mii Ma łe go Od kryw cy, któ - re od by ły się w so bo tę 18 października w urzę dzie miej skim. Na za ję ciach Jak po zna ję świat ta jem ni ce zmy słu słu chu, sma - ku i wę chu naj młod si wzię li udział w eks pe ry men cie słu cha nia przez za ję cze uszy oraz do świad cze niu gdzie po dział się mój za pach?. Ma li od kryw cy spraw dzi li czy aby na pew no cu kier za wsze jest słod - ki. Zo bra zo wa ne zo sta ło wie le cie ka wo stek ludz kiej na tu ry. Dzie ci uzy ska ły od - po wie dzi na py ta nia dla cze go się prze wra ca my, po co nam pa ra oczu oraz dla cze go mózg nas cza sem oszu ku je. Red BĘDZIŃSKA AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY wa cja mi, świad czą cy mi o wy so - kiej po zy cji wśród in nych. Wśród na gro dzo nych znaj do wa - ła się eli ta pol skich in sty tu tów ba daw czych, szkol nic twa wyż - sze go, spół dziel ni oraz firm, któ - re swo imi dzia ła nia mi dba ły o roz wój pol skiej go spo dar ki. Li der Roz wo ju Re gio nal ne go to pro gram wi ze run ko wy, któ re - go ce lem jest na gro dze nie firm dzia ła ją cych na ryn kach re gio - nal nych, któ rych głów nym wy - znacz ni kiem dzia łal no ści jest dba nie o do bro miesz kań ców i pra ca nad roz wo jem w swo ich re gio nach. Uczest nic two w pro gra mie to tak że do sko na ła moż li wość pro - mo wa nia in we sty cji z wy ko rzy - sta niem fun du szy unij nych, a ce - Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku lem or ga ni za to rów jest za pre - zen to wa nie tych firm w tym wy pad ku sa mo rzą dów, któ re pręż nie dzia ła ją, in we stu ją, roz - wi ja ją się i są Li de ra mi za rów no na swo im ob sza rze dzia łal no ści jak i wśród firm z ca łe go kra ju. Jak pod kre śla ją or ga ni za to - rzy, po ka zu ją co dzien ne dzia ła - nia i cięż ką pra cę, któ ra ma nie - ba ga tel ny wpływ na ży cie spo łe - czeń stwa oraz wy dat nie przy - czy nia się do roz wo ju cy wi li za - cyj ne go. Tek sty dzien ni kar skie po świę co ne po szcze gól nym fir - mom mo gą cym stać się Li de ra - mi Roz wo ju Re gio nal ne go uka - zu ją się w co mie sięcz nych pu bli - ka cjach na ła mach Fo rum Przed - się bior czo ści w Dzien ni ku Ga - ze cie Praw nej. Red Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna Wybory samorządowe urząd Miejski w Będzinie działa w godzinach: poniedziałki piątki pozostałe dni robocze aktualności Będzińskie Adres redakcji: Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, Sosnowiec Milowice Nakład: egz. ISSN Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. LokaL do wynajęcia Pomieszczenie w budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 wielkości około 30 m 2 Telefon kontaktowy w godz. 8:00-14:00: , (32) reklama PORADY PRAWNE NA KTÓRE CIĘ STAĆ! Tel: Będzin, ul. Bursztynowa 7 Będzin Euro-Miasto 24 paź dzier ni ka w Stu dio kon cer to wym Ra dia Ka to wi ce od by ła się ga la II Ślą skie go Ple bi scy tu Go spo dar cze go or ga ni zo wa ne go przez Fun - da cję Go spo dar czą Eu ro Part ner pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni ster stwa Go spo dar ki. Bę dzin zo stał wy róż nio ny cer ty fi ka tem po twier dza ją cym, że jest mia stem speł nia ją cym wy - ma ga nia naj lep szych Miast Unii Eu - ro pej skiej. Na gro da Go spo dar cza Eu - ro -Mia sto przy zna wa na jest na pod sta - wie oce ny Ka pi tu ły Ple bi scy tu Eu ro -Mia - sto w opar ciu o do tych cza so we dzia ła nia sa - mo rzą du. Na gro dę ode brał Pre zy dent Bę dzi na Łu kasz Ko mo niew ski. Przy łą czam się do gra tu la cji dla wszyst kich na gro dzo nych ko le ża nek i ko le gów sa mo rzą dow ców i mam na - dzie ję, że bę dzie my się w tak za - cnym gro nie spo ty kać jesz cze wie - le ra zy przy oka zji róż ne go ro dza ju ple bi scy tów, w tym rów nież te go dzi siej sze go po wie dział. Red Na jed nym z paź dzier ni ko wych wy kła dów Oste - opo ro za ma ło ko ści w ko ści stu den ci Bę dziń skie - go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku mo gli do wie dzieć się, jak ustrzec się oste opo ro zy. Na spo tka niu z le ka rzem, spe cja li stą w tej dzie dzi nie, słu - cha cze do wie dzie li się nie tyl ko, ja kie są pierw sze ob ja wy cho ro by, jak jej za - po bie gać i ją le czyć, ale tak że po zna li pod sta wy bu do wy ko ści i funk cjo no - wa nia ukła du kost no -szkie le to we go. Red

3 MIASTO AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr 11 3 Najzdolniejsi będzinianie StypeNdiuM MiaSta BędZiNa Za osiągnięcia w Roku SZkoLNyM LuB akademickim 2013/2014 otrzymało podczas SeSji Rady MiejSkiej BędZiNa 22 października 2014 Roku 26 Młodych MieSZkańców BędZiNa Ko mi sja sty pen dial na powni - kli wej ana li zie zgło szo nych wnio sków, uwzględ nia jąc wy ma - ga nia re gu la mi no we, za pro po no - wa ła przy zna nie sty pen diów 5 uczniom za osią gnię cia w na - uce, 9 uczniom i stu den - tom za osią gnię cia ar ty stycz - ne, 12 uczniom i stu den tom za osią gnię cia spor to we. Kadencja obecnej Rady Miejskiej kończy się 21 listopada, więc jeszcze 19 listopada radni spotkają się na ostatniej sesji. Natomiast październikowa sesja była ostatnią przed wyborami. Stała się więc też okazją do podziękowań W jej po rząd ku ob rad zna la zła się po - za opi sa nym powyżej przy zna niem sty - pen diów bar dzo roz bu do wa na in for ma - cja o re ali za cji za dań oświa to wych w ro - ku szkol nym 2013/2014 przed sta wio - na przez na czel ni ka Ro ma na Go czo ła, za - opi nio wa na na stęp nie po zy tyw nie przez Ko mi sję Po li ty ki Spo łecz nej Mia sta Ra dy Miej skiej. Przed sta wio no też in for ma cję Pre zy den ta Mia sta Bę dzi na o re ali za cji Ak tu ali za cji Pro gra mu Re wi ta li za cji Mia - sta Bę dzi na, rów nież po zy tyw nie za opi - nio wa ną przez Ko mi sję Bu dże tu i Roz wo - ju Mia sta Ra dy Miej skiej. Prze ka za no też in for ma cje: Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Sła - wo mi ra Bro dziń skie go o oświad cze niach ma jąt ko wych Rad nych Ra dy Miej skiej, Pre zy den ta Mia sta Łu ka sza Ko mo niew - skie go o oświad cze niach ma jąt ko wych pra - cow ni ków sa mo rzą do wych, Wo je wo dy Ślą skie go o oświad cze niach ma jąt ko wych Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej - skiej i Pre zy den ta Mia sta. POD ję TO TEż uchwa ły W SPRA WACh: 1/ przy ję cia Pro gra mu współ pra cy mia sta Bę dzi na z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi i pod mio ta mi wy mie nio ny mi w art. 3 Sty pen dy ści Mia sta Bę dzi - na mo gą się po chwa lić wy so ki - mi śred ni mi ocen, a jed no cze - śnie licz ny mi suk ce sa mi na uko - wy mi, ar ty stycz ny mi i spor to - wy mi w ska li wo je wódz twa, kra ju, a na wet na are nie mię dzy - na ro do wej. Suk ce sy mło dych lu dzi są z ca łą pew no ścią po wo dem do ra - Paź dzier ni ko wa se sja do ści i du my nie tyl ko ro dzi ców, na uczy cie li, tre ne rów, ale rów nież dla władz sa mo rzą do wych na sze - go mia sta. Swo ją pra co wi to ścią, zdol no ścia mi, ak tyw ną i kre - atyw ną po sta wą te go rocz ni sty - pen dy ści Mia sta Bę dzi na bu du ją po zy tyw ny wi ze ru nek mło dej lo - kal nej spo łecz no ści, przy czy nia ją się tym sa mym do pro mo wa nia ust. 3 usta wy o dzia łal no ści po żyt ku pu - blicz ne go i o wo lon ta ria cie na 2015 rok, 2/ zmia ny uchwa ły Nr V/38/2011 Ra dy Miej skiej Bę dzi na z dnia 1 lu te go 2011 ro - ku w spra wie try bu i spo so bu po wo ły wa - nia i od wo ły wa nia człon ków Miej skie go Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go do spraw prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie oraz szcze gó ło wych wa run ków je go funk - cjo no wa nia, 3/ szcze gó ło wych za sad po no sze nia od płat - no ści za po byt w Dzien nym Do mu Po mo - cy Spo łecz nej w Bę dzi nie przy uli cy Ar - mii Lu do wej 1 wraz z Fi lią przy uli cy 35- le cia PRL 7 Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Bę dzi nie, 4/ wy ra że nia zgo dy na od stą pie nie od pro ce - du ry prze tar go wej i za war cie na okres 10 lat umo wy naj mu lo ka lu użyt ko we go, po - ło żo ne go przy ul. Po toc kie go 3 w Bę dzi - nie ze sto wa rzy sze niem RO AD RUN - NERS MC PO LAND z sie dzi bą w Bę dzi - nie, 5/ wy ra że nia zgo dy na od stą pie nie od pro ce - du ry prze tar go wej i za war cie na okres 10 lat umo wy naj mu lo ka lu użyt ko we go, po - ło żo ne go przy ul. Ma ła chow skie go 14 w Bę dzi nie z fir mą ŻAB KA POL - SKA Sp. z o. o. z sie dzi bą w Po zna niu, 6/ zmian bu dże tu mia sta Bę dzi na na 2014 rok, 7/ zmia ny uchwa ły Nr XLV/431/2013 Ra dy Miej skiej Bę dzi na z dnia 18 grud nia 2013 ro ku w spra wie Wie lo let niej Pro gno zy Fi - nan so wej Mia sta Bę dzi na na la ta , Bę dzi na, wy sta wia jąc jak naj lep - sze świa dec two so bie i mia stu, w któ rym miesz ka ją. Naj wyż szą na gro dą dla wy - róż nio nych mło dych lu dzi jest sa tys fak cja ze zre ali zo wa nych za mie rzeń. Jed nak do brze się dzie je, że moż li we jest też uho - no ro wa nie osią gnięć w for mie przy zna nia sty pen dium. Z pew - no ścią przy czy ni się to do dal - sze go roz wo ju za in te re so wań i zdo by wa nia ko lej nych lau rów w na stęp nych la tach. Pre zy dent Mia sta Łu kasz Ko mo niew ski te go rocz nym sty - pen dy stom wrę czył oko licz no - ścio we dy plo my po twier dza ją ce wy róż nie nie, a ich ro dzi com li - sty gra tu la cyj ne. Zwró cił się też do naj zdol niej szych. Mam na - dzie je, że to sty pen dium bę dzie ma łym ele men tem wspar cia dla was, któ ry po zwo li w dal szym stop niu roz wi jać wa sze pa sje i za in te re so wa nia. Tak jak ży czy - łem każ de mu z was i wa szym bli skim, mam na dzie ję, że ta sa - la bę dzie mo gła was go ścić jesz - cze przez wie le ko lej nych lat, a na sze ser ca dzię ki wam bę dą mo gły ro snąć z du my, że ma my tak uta len to wa nych mło dych lu - dzi. Ży czę wam wszyst kie go naj - lep sze go. Uro czy stość za koń czył wy - stęp sty pen dy stek Mag da le ny Bąk i Ju lii Dróżdż skrzy pa czek z PSM im. Fry de ry ka Cho pi - na w Bę dzi nie. Red 8/ wpro wa dze nia zmia ny do uchwa ły Nr XVI/162/2011 Ra dy Miej skiej Bę dzi - na z dnia 28 li sto pa da 2011 ro ku w spra - wie usta le nia wy so ko ści sta wek, za sad usta la nia i po bo ru opła ty tar go wej obo - wią zu ją cych na te re nie mia sta Bę dzi - na od 1 stycz nia 2012 ro ku. Na ko niec se sji do rad nych i po zo sta łych osób zgro ma dzo nych na sa li pre zy dent zwró cił się ta ki mi sło wy. Chciał bym pań - stwu po dzię ko wać za czte ry la ta. Czte ry la - ta jak my ślę cięż kiej pra cy na rzecz Bę - dzi na i je go miesz kań ców, na rzecz mia sta, któ re je stem głę bo ko prze ko na ny, ale też po wta rza jąc gło sy miesz kań ców, z któ ry mi się spo ty kam ru szy ło z miej sca. Za to chciał bym pań stwu bar dzo ser decz nie po - dzię ko wać. ( ) Tym z was, któ rzy star tu ją w naj bliż szych wy bo rach, przede wszyst - kim ży czę suk ce sów. To bę dzie ni by ta ka sa ma ra da, a jed nak odro bi nę in na, po nie - waż bę dą pań stwo Ci, któ rzy uzy ska ją man dat spo łecz ny rad ny mi w jed no man - da to wych okrę gach wy bor czych, więc to bez wąt pie nia w Bę dzi nie bę dzie odro bi nę zmie niać sy tu ację. Jed no cze śnie chciał bym po dzię ko wać wszyst kim mo im współ pra - cow ni kom, któ rzy dziel nie, twar do przez te czte ry la ta pra co wa li i ma ją bar dzo du ży udział w tych po zy tyw nych zmia nach. Za to wam bar dzo ser decz nie dzię ku - ję. I po wiem, że mam na dzie ję, że 16 li sto - pa da ten trud zo sta nie do strze żo ny przez wy bor ców i bę dzie my mie li moż li wość kon ty nu owa nia tej dro gi, któ rą roz po czę li - śmy. ( ) Red StypeNdiuM MiaSta BędZiNa Za osiągnięcia w Roku SZkoLNyM LuB akademickim 2013/2014 NAuKOWE: 1) Paulina Bałdys 2) Beata Koprowska 3) Hubert Sitko 4) Alicja Słowik 5) Maja Swoboda ARTYSTYCzNE 6) Magdalena Bąk 7) Julia Dróżdż 8) Agnieszka Gorgoń 9) Agata Krajewska 10) Dawid Płaniak 11) Zuzanna Spyrka 12) Urszula Śliwka reklama Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 20 (budynek Urzędu Miasta, II piętro) TEL , 0/ Zapraszamy do naszego biura: pon czw od 8 do 15 pt od 8 do 14 Oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń: Komunikacyjne (OC, AC, NW, ASSISTANCE, AUTO SZYBY) Domów i mieszkań Turystyczne Majątkowe dla firm SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ PROPONUJEMY KONKURENCYNJE CENY Do ubezpieczenia OC otrzymasz za darmo: holowanie w razie wypadku, ochronę zniżki po jednej szkodzie, pakiet szybka wypłata (likwidacja szkody na rzecz naszych klientów poszkodowanych przez kierowców ubezpieczonych w innych firmach) Udzielamy dodatkowych zniżek OC AC! Teraz 40% zniżki na nowe ubezpieczenia domów i mieszkań! reklama 13) Jacek Wojtasiewicz 14) Zuzanna Wolska SPORTOWE 15) Kamila Ciba 16) Joanna Chwał 17) Julia Cieślar 18) Zuzanna Cieślar 19) Joanna Gryma 20) Aleksandra Jaźwińska 21) Małgorzata Nowicka 22) Emilia Patyna 23) Emilia Popczyk 24) Filip Siński 25) Izabela Soja 26) Joanna Wątor

4 4 MIASTO Nie zmar no wa li śmy szan sy dzisiejszy BędZiN to ZupełNie inne MiejSce Niż to SpRZed 4 Lat. każdy, kto odwiedza BędZiN w ostatnim czasie, Nie Może oprzeć Się takiemu wrażeniu. ZaNiedBaNy BędZiN Stał Się teraz prawdziwym centrum turystyczno-rekreacyjnym Na Mapie ZagłęBia. jak to Się dzieje, że MiaSto tak diametralnie ZMieNiło Swój wygląd pytamy łukasza komoniewskiego, prezydenta BędZiNa Czte ry la ta te mu obie ca łem miesz kań com, że wspól nie mo - że my zmie nić ob li cze na sze go mia sta. I sło wa do trzy ma łem. Bę dzin za słu gi wał na zmia ny. Wie le lat zmar no wa nych szans trze ba by ło nad ro bić w krót kim okre sie, bo miesz kań cy cze ka li na to, by w ich mie ście wresz cie za czę ły się dziać rze czy nie ba - nal ne i po wsta wać cie ka we miej sca. W chwi li obec nej praw dzi wą per łą na ma pie mia - sta jest od no wio ne wzgó rze zam ko we. Do tej po ry gó ru ją cy nad mia stem za mek był wi zy - tów ką Bę dzi na, ale ota cza ją ce go te re ny nie na le ża ły do naj cie - kaw szych. Dziś od no wio ne wzgó rze zam ko we to bez piecz - ne miej sce wy po czyn ku i re kre - acji dla ca łych ro dzin. Ko lej nym miej scem są udo stęp nio ne zwie dza ją cym bę dziń skie pod - zie mia. Za adop to wa ne do ce lów kul tu ral nych są nie wąt pli wie ogrom ną atrak cją tu ry stycz ną Bę dzi na ze wzglę du na swo je wa lo ry geo lo gicz ne i hi sto rycz - ne. W przy szło ści w pod zie - miach po wsta nie no wo cze sna tra sa tu ry stycz na Ka lej do - skop hi sto rii, któ ra bę dzie pierw szą te go ty pu atrak cją w Pol sce. To naprawdę rzucające się w oczy zmiany. Ale wiele jeszcze zmieniło się w mieście, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Skąd wiadomo było, co należy zrobić w pierwszej kolejności? Wszyst kie pla no wa ne w mie - ście in we sty cje i przed się wzię - cia re ali zo wa ne by ły w opar ciu o szcze gó ło wą ana li zę moż li - wo ści fi nan so wych gmi ny oraz po trze by zgła sza ne przez bę dzi nian, tak aby za spo ko ić naj bar dziej pa lą ce ocze ki wa nia. Ja ko oso ba od po wie dzial - na zda ję so bie spra wę z za ufa - nia, ja kim zo sta łem ob da rzo ny. Chcąc rze tel nie wy wią zać się ze skła da nych obiet nic, wy ko - rzy sty wa łem każ dą spo sob ność, aby wsłu chać się w gło sy miesz kań ców Bę dzi na. Sta ra - łem się brać pod uwa gę wszyst - kie su ge stie i po my sły, ma jąc na uwa dze do bro za rów no star - szych, jak i naj młod szych miesz kań ców na sze go mia sta. Stąd na przy kład po mysł stwo - rze nia tu taj miejsc do ak tyw ne - go spę dza nia cza su przez ca łe ro dzi ny. W mie ście po wsta ły 4 wy jąt ko we Stre fy Ak tyw no ści Ro dzin nej, któ re cie szą się nie - słab ną cym po wo dze niem wśród miesz kań ców w każ dym wie ku. Cie szę się, że sta ra nia władz do ce nia ją nie tyl ko miesz kań cy, ale i ob ser wa to rzy z ze wnątrz. W li sto pa dzie 2013 ro ku Bę dzin otrzy mał za Bę - dziń ską Stre fę Ak tyw no ści Ro - dzin nej wy róż nie nie Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go w kon - kur sie Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz na Wo je wódz twa Ślą - skie go 2013 w ka te go rii: prze - strzeń pu blicz na. Ale stre fy to nie je dy ne in we sty cje spor to wo - -re kre acyj ne ostat nich lat. Bę - dzin wzbo ga cił się rów nież o ska te park z praw dzi we go zda - rze nia, peł no wy mia ro we bo iska do pla żo wej pił ki siat ko wej oraz lo do wi sko. Te go ty pu obiek tów tak że bra ko wa ło na spor to wej ma pie Bę dzi na. Będzin zyskał nie tylko ciekawe obiekty rekreacyjne. Na bieżąco prowadzone były także prace remontowo-modernizacyjne infrastruktury drogowej. Roz sąd ne go spo da ro wa nie środ - ka mi spo wo do wa ło, że dzi siej szy Bę dzin to nie tyl ko miej sce cie - ka we pod wzglę dem tu ry stycz - nym. Miesz kań cy przy zwy cza ili się już do licz nych prac bu dow la - nych, któ re w efek cie koń co wym da ją no wy wi ze ru nek mia sta. To co naj bar dziej rzu ca się w oczy, to wy re mon to wa ne dro gi, chod - ni ki, zre wi ta li zo wa ne pla ce i par - ki, no wo po wsta łe miej sca par - kin go we. Każ da bo lącz ka i każ - dy pro blem zgła sza ny przez miesz kań ców, na wet ten wy da - wa ło by się bła hy, bra ny jest pod uwa gę w pla no wa niu przed - się wzięć. Pra ce re mon to wo -mo - der ni za cyj ne pro wa dzo ne są za - Kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 Jedna z dwóch sal gimnastycznych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 rów no w sa mym cen trum mia sta, jak i w na obrze żach Bę dzi na. Wy re mon to wa ne zo sta ły już m. in. uli ce: Be ma, Zwy cię stwa, Sie moń ska, Mo drze jow ska, Ma - ła chow skie go, 9 Ma ja, 11 Li sto - pa da. Za koń czo na zo sta ła prze - bu do wa skrzy żo wa nia przy ul. Sta szi ca, trwa ją pra ce przy ul. Żwir ki i Wi gu ry. Na ukoń cze niu jest re mont ul. Są czew skie go, kon ty nu owa ne są pra ce przy ul. Wol no ści i Bar lic kie go. Za - koń czył się re mont ul. Bursz ty - no wej na osie dlu Zam ko wym, aw dziel ni cy Ła gi sza trwa ją pra - ce zwią za ne z wy mia ną sie ci wo - do cią go wej przy ul. Od kryw ko - wej. W paź dzier ni ku roz po czął się rów nież de mon taż płyt żel be - to wych w re jo nie uli cy 11 Li sto - pa da i uli cy Pił sud skie go sta no - wią cych przy kry cie na rze ce Czar na Prze msza. Po upo rząd ko - wa niu te re nu po pra cach roz biór - ko wych oraz te re nu przy le głe go nad brzeż ne bul wa ry w cen trum mia sta zy ska ją zu peł nie no wy wy gląd. Obserwując Będzin, widać, że w mieście dużą dbałość wykazuje się także, jeśli chodzi o placówki oświatowe. Przeprowadzono remonty i termomodernizacje licznych szkół i przedszkoli, a dodatkowo inwestowano w infrastrukturę sportową przy placówkach. Za wsze by łem zda nia, że w pa - rze mu si iść dba łość o roz wój in te lek tu al ny i fi zycz ny dzie ci Ro bi my więc wszyst ko, aby za - pew nić uczniom od po wied nie wa run ki na uki, rów no cze śnie dba jąc o ich kon dy cję. Przy szko łach po wsta ją więc no we kom plek sy bo isk czy bez - piecz ne i no wo cze sne pla ce za - baw. O ta kie no wo cze sne kom - Wejścia do będzińskich podziemi

5 MIASTO AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr 11 5 Miejsca postojowe przy ulicy Skalskiego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna po termomodernizacji plek sy spor to we wzbo ga ci ły się już Szko ła Pod sta wo wa nr 1 i Szko ła Pod sta wo wa nr 11. W sierp niu te go ro ku za koń czo - no bu do wę kom plek su spor to - we go przy Szko le Pod sta wo wej nr 4 w dziel ni cy Ksa we ra, któ ry słu ży nie tyl ko dzie ciom i mło - dzie ży, ale tak że po zwa la star - szym miesz kań com dziel ni cy dbać o ak tyw ność fi zycz ną. Za - koń czy ły się tak że pra ce przy mo der ni za cji sa li gim na - stycz nej w Szko le Pod sta wo wej nr 11 oraz w Miej skim Ze spo le Szkół nr 2. Re mont w MZS nr 2 obej mo wał m. in. wy mia nę na - wierzch ni sa li, wy mia nę in sta - la cji elek trycz nej oraz za mon to - wa nie osprzę tu spor to we go. licz ba się po więk szy, bo na sze dzia ła nia są za kro jo ne na praw - dę na bar dzo sze ro ką ska lę. Te - re ny bę dą suk ce syw nie uzbra ja - ne i pro mo wa ne, co w przy szło - ści bę dzie pro cen to wa ło no wy - mi miej sca mi pra cy. Wszystko, co w ostatnich latach powstało w mieście, może być więc dowodem, że dobry gospodarz potrafi stworzyć przysłowiowe coś z niczego. kam pa nia pro mo cyj no -wi ze run - ko wa Bę dzin tu mi się po do - ba! ma ją ca na ce lu uka za nie mia sta ja ko miej sca, któ re prze - szło ol brzy mią me ta mor fo zę. Miesz kań cy Bę dzi na z chę cią de kla ro wa li swo je wspar cie i udział w tej kam pa nii, co nie - wąt pli wie jest do wo dem na to, że do ce nia ją to, co dzie je się w mie - ście. To praw da, że do pro wa dze - nie do sta nu obec ne go wy ma ga - ło wie le za an ga żo wa nia i nie ma - To praw da, zwłasz cza w ostat - nim cza sie go rą cym okre sie przed wy bor czym co raz czę - ściej do cie ra ją do mnie nie po - ko ją ce in for ma cje ma ją ce na ce lu zdys kre dy to wa nie mo - jej oso by w oczach miesz kań - ców Bę dzi na. In for ma cje te do - ty czą róż nych sfer funk cjo no - wa nia mia sta, jak rów nież pro - wa dzo nej kam pa nii wy bor czej. Dla te go też chciał bym wy ja - śnić kil ka naj waż niej szych je dy nie wów czas, gdy spra wa ze spół ką Tau ron za koń czy się suk ce sem dla Bę dzi na, a do ka - sy mia sta wpły nie kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych. Tyl ko w ta - kim przy pad ku kan ce la ria ma pra wo do pro cen to we go wy na - gro dze nia li czo ne go od wy so - ko ści od zy ska nej kwo ty, jed - nak że nie prze kra cza ją ce go war to ści wspo mnia nej po wy - żej. Czy w ta kim ra zie wpływ do bu dże ty gmi ny kil ku dzie się - w nich mul ti me dial ny Ka lej - do skop hi sto rii, zaś Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu - blicz na zy ska no wo cze sną me - dia te kę. Po za tym pla nu je my dal szą roz bu do wę in fra struk tu - ry spor to wo -re kre acyj nej, suk - ce syw ne re mon to wa nie ko lej - nych ulic oraz mo der ni za cję oświe tle nia i bu do wę miejsc par kin go wych. Bę dzi nian cze - ka ją też ko lej ne in we sty cje w pla ców kach oświa to wych Dużo mówi się też o tym, że Będzin stał się miastem przyjaznym inwestorom. Tak, Bę dzin jest dziś miej scem do sko na łym do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. W ra mach pro jek tu Go spo dar - cza Bra ma ślą ska przy go to wa - no dla przed się bior ców po - nad 8 ha te re nów in we sty cyj - nych. Te re ny te pro mu je my na róż nych płasz czy znach: po - przez pro wa dze nie kam pa nii in - ter ne to wej, wy ko na nie map in - we sty cyj nych, udział w tar gach i wy da rze niach go spo dar czych, a tak że kam pa nię pra so wą. W Bę dzi nie in we stu ją już licz ni ze wnętrz ni in we sto rzy, ta cy jak np. Ahold Pol ska Sp. z o.o., Black Red Whi te S.A. czy Kre - isel Sp. z o.o., któ rych przy cią - gnę ła i przy cią ga bo ga ta ofer ta te re nów in we sty cyj nych. Li czę jed nak na to, że wkrót ce ich Miejsca postojowe przy ulicy Stalickiego Jedna ze Stref Aktywności Rodzinnej Za czy na li śmy prak tycz nie od ze - ra. Stwo rze nie no wej mar ki pro - mo cyj nej mia sta by ło pod sta wą. A po tem na stą pi ły żmud ne dzia - ła nia pro mo cyj ne i in we sty cyj ne, aby o Bę dzi nie zro bi ło się gło - śno, aby lo go Bę dzin gó rą! by - ło roz po zna wal ne na are nie re - gio nal nej i ogól no pol skiej. Uwień cze niem tych dzia łań jest ło tru du, ale te raz, kie dy sły szę za do wo le nie i du mę w gło sie miesz kań ców, mo gę bez wa ha nia po wie dzieć, że by ło war to. Mimo tych wszystkich dostrzegalnych gołym okiem osiągnięć, zdarzają się słowa krytyki i to, jak się wydaje, często krytyki nieuzasadnionej. spraw. Pra gnę pod kre ślić mo - im ce lem na naj bliż sze czte ry la ta jest dal szy roz wój Bę dzi na. Chcę kon ty nu ować za po cząt ko - wa ne in we sty cje, dzia łać lo kal - nie i speł niać ocze ki wa nia miesz kań ców. W ko re spon den - cji kie ro wa nej do Pań stwa chcia łem na kre ślić kie run ki dal sze go roz wo ju Bę dzi na, wska zać in we sty cje, któ re pla - nu ję zre ali zo wać w naj bliż szym cza sie. Li sty sta no wi ły pod su - mo wa nie te go, co wspól nie uda ło się nam przez czte ry la ta osią gnąć i zro bić. W do bie oszczerstw rzu ca nych na mo ją oso bę ta ki spo sób ko mu ni ka cji umoż li wił mi bez po śred nie do - tar cie do Pań stwa i prze ka za nie rze tel nych oraz kom plet nych in for ma cji. Nie jed no krot nie rów nież moi kontr kan dy da ci w nad cho dzą cych wy bo rach sa mo rzą do wych po wo łu ją się na nie praw dzi we in for ma cje do ty czą ce pod pi sa nej przez Gmi nę umo wy na ob słu gę praw ną. Dla te go też po raz ko - lej ny za zna czam kan ce la ria praw na nie ma za gwa ran to wa - ne go wy na gro dze nia w wy so - ko ści pół to ra mi lio na zło tych! Sy tu acja ta ka bę dzie moż li wa ciu mi lio nów zło tych mo że być uzna ny za nie go spo dar - ność z ca łą pew no ścią nie! Raz jesz cze chcę pod kre ślić, że szcze gól ną wa gę przy wią zu ję do uczci we go trak to wa nia miesz kań ców Bę dzi na, z na leż - nym im sza cun kiem oraz po wa - gą. I bę dę za wsze kie ro wał się tą za sa dą, nie za leż nie od gło - sów prze ciw ni ków, któ rzy pró - bu ją bu do wać swo ją po zy cję mo im kosz tem. Jak moż na się do my ślić, ma Pan jesz cze wie le pla nów. Czy mo że my do wie dzieć się, co cze ka bę dzi nian w na stęp nych la tach? W Bę dzi nie w naj bliż szym cza - sie pla nu je my bu do wę ha li wi - do wi sko wo -spor to wej, prze bu - do wę bu dyn ku Te atru Dzie ci Za głę bia, mo der ni za cję bę dziń - skiej ner ki oraz Al. Koł łą ta ja. W pla nach jest tak że stwo rze - nie miej skiej pla ży oraz no - wych miejsc re kre acji i wy po - czyn ku w dziel ni cy Brzo zo wi - ca, w Mał pim Ga ju i Par ku Roz ków ka i re wi ta li za cja bul - wa rów nad Czar ną Prze mszą. Udo stęp nio ne tu ry stom bę dziń - skie pod zie mia zo sta ną za go - spo da ro wa ne i po wsta nie (m. in. re mon ty i ter mo mo der - ni za cje Przed szko la Miej skie go nr 12 w Ła gi szy, nr 4 i 13 na Sy ber ce, nr 1 w Śród mie ściu i nr 14 w Grodź cu, Szko ły Pod - sta wo wej nr 1 na Ma ło bą dzu, nr 6 w Grodź cu, nr 8 na War piu i nr 11 w Śród mie ściu, Miej - skie go Ze spo łu Szkół nr 3 w Grodź cu i Miej skie go Ze spo - łu Szkół nr 4 w Ła gi szy, a tak że dal sze re mon ty sal gim na stycz - nych). Je stem prze ko na ny, że wszyst kie te in we sty cje bę dą słu żyć nie tyl ko po lep sze niu es - te ty ki mia sta, ale przede wszyst kim pod nie sie niu kom - for tu ży cia miesz kań ców. A na tym naj bar dziej mi za le ży. Czte ry la ta te mu wy su wa jąc ha sło Czas na zmia ny, by łem pe wien, że zmia ny po trzeb ne są na sze mu mia stu i mam na dzie - ję, że to co zro bi li śmy w tym cza sie, spodo ba ło się miesz - kań com. O tym akurat jesteśmy przekonani, obserwując pokłosie zaledwie czteroletnich działań. Bo to co wydarzyło się w mieście w tym czasie to naprawdę milowy krok dla Będzina. Dzię ku je my za roz mo wę!

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo