Nowe sale w MZS nr 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe sale w MZS nr 2"

Transkrypt

1 nr 11/14listopad Miasto / inwestycje 1-6, 8-10, 16 Będzin Euro-Miastem i Liderem Rozwoju Regionalnego kolejne nagrody dla miasta 2 Nie zmarnowaliśmy szansy rozmowa z Prezydentem Miasta Łukaszem Komoniewskim 4-5 nr 11/2014 listopad (1255) miesięcznik egz. bezpłatny nakład: egz. ISSN W Będzinie przybywa par małżeńskich z długoletnim stażem fotogaleria ostatnio uhonorowanych jubilatów 16 kultura / rozrywka turystyka / sport / ekologia 7, Nowe sale w MZS nr 2 Zakończył się remont sal gimnastycznych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 im. Huberta Wagnera w Będzinie. W ramach zadania położono w dwu salach gimnastycznych w miejscu starego zużytego parkietu nowoczesną wykładzinę sportową, wymieniono oświetlenie, instalację elektryczną i wentylacyjną, wyremontowano ciągi komunikacyjne, ściany pomalowano zgodnie z ciekawym projektem kolorystycznym, zainstalowano nowy sprzęt sportowy. Koszt kapitalnego remontu wyniósł zł, miasto Będzin uzyskało reklama na ten cel dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości ,00 zł. 7 listopada obiekt został udostępniony uczniom. Oficjalne otwarcie połączono z pasowaniem pierwszoklasistów, którzy jako pierwsi wystąpili na nowym parkiecie. Część sportową otwarcia rozpoczął trening uczestników z zawodnikami PlusLigi MKS BANIMEX Będzin, następnie wystąpiły będzińskie szablistki z Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w specjalnym pokazie szermierki, na dużej sali gimnastycznej reklama odbył się mecz towarzyski w piłkę siatkową pomiędzy drużyną chłopców Gimnazjum nr 6 i Gimnazjum nr 2, a na małej sali gimnastycznej mecz towarzyski w piłkę koszykowa pomiędzy drużyną dziewcząt z Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 oraz mecz towarzyski drużyn Gimnazjum nr 6 SOS Będzin i MKS WINNER Czechowice-Dziedzice. Uczniowie szkoły, wchodząc na nowe sale, zgodnie wyrażali swoją radość, że od dziś będą mogli ćwiczyć na tak nowoczesnych obiektach.

2 2 MIASTO Lider Rozwoju Regionalnego drodzy czytelnicy Trafiamy do Państwa w szczególnym tygodniu. Już w tę niedzielę wybory samorządowe. Wielu twierdzi, że najważniejsze. To 16 listopada zadecydujemy, kto zasiądzie w sejmikach, radach powiatów, radach miejskich, wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów, a tak bardziej po ludzku zadecydujemy kto zadba o oświatę, służbę zdrowia, infrastrukturę drogową czy bezpieczeństwo oraz pomoże w rozwiązaniu indywidualnych problemów. Skoro już mamy takie prawo warto pójść, zagłosować. Jak głosi hasło kampanii, której organizatorem jest koalicja organizacji pozarządowych Masz Głos, Masz Wybór Każdy powód jest ważny! Obecna kadencja trwać będzie jeszcze do 21 listopada. Podczas II Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości Będzin otrzymał kolejne wyróżnienie tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 27 paź dzier ni ka w Fil har mo nii Ślą skiej w Ka to wi cach od by ła się Ga la, pod czas któ rej Dy rek - tor Pro gra mo wy II Pol skie go Kon gre su Przed się bior czo - ści Woj ciech Po ma rań ski oraz Re dak tor Na czel ny Fo rum Przed się bior czo ści Krzysz tof Dy ła, wrę czy li na gro dy naj lep - szym fir mom, przed się bior - stwom oraz spół dziel niom w Pol sce. Na gro dy zo sta ły wrę - czo ne w czte rech ka te go riach: Pol ska Na gro da In no wa cyj no ści, Li der Roz wo ju Re gio nal ne go, Fi lar Spół dziel czo ści oraz Best Qu ali ty. Do ce nio no te pod mio ty, któ re wy róż nia ły się na tle in - Będzińska Akademia Małego Odkrywcy nych ja ko ścią za rzą dza nia, zre - ali zo wa ny mi in we sty cja mi, a tak że wpro wa dzo ny mi in no - Od kry wa nie ta jem nic ludz kie go mó zgu, pu ła pek, któ re two rzą zmy - sły, oce na moż li wo ści ludz kie go cia ła o tym wszyst kim do wie dzie li się uczest ni cy za jęć Bę dziń skiej Aka de mii Ma łe go Od kryw cy, któ - re od by ły się w so bo tę 18 października w urzę dzie miej skim. Na za ję ciach Jak po zna ję świat ta jem ni ce zmy słu słu chu, sma - ku i wę chu naj młod si wzię li udział w eks pe ry men cie słu cha nia przez za ję cze uszy oraz do świad cze niu gdzie po dział się mój za pach?. Ma li od kryw cy spraw dzi li czy aby na pew no cu kier za wsze jest słod - ki. Zo bra zo wa ne zo sta ło wie le cie ka wo stek ludz kiej na tu ry. Dzie ci uzy ska ły od - po wie dzi na py ta nia dla cze go się prze wra ca my, po co nam pa ra oczu oraz dla cze go mózg nas cza sem oszu ku je. Red BĘDZIŃSKA AKADEMIA MAŁEGO ODKRYWCY wa cja mi, świad czą cy mi o wy so - kiej po zy cji wśród in nych. Wśród na gro dzo nych znaj do wa - ła się eli ta pol skich in sty tu tów ba daw czych, szkol nic twa wyż - sze go, spół dziel ni oraz firm, któ - re swo imi dzia ła nia mi dba ły o roz wój pol skiej go spo dar ki. Li der Roz wo ju Re gio nal ne go to pro gram wi ze run ko wy, któ re - go ce lem jest na gro dze nie firm dzia ła ją cych na ryn kach re gio - nal nych, któ rych głów nym wy - znacz ni kiem dzia łal no ści jest dba nie o do bro miesz kań ców i pra ca nad roz wo jem w swo ich re gio nach. Uczest nic two w pro gra mie to tak że do sko na ła moż li wość pro - mo wa nia in we sty cji z wy ko rzy - sta niem fun du szy unij nych, a ce - Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku lem or ga ni za to rów jest za pre - zen to wa nie tych firm w tym wy pad ku sa mo rzą dów, któ re pręż nie dzia ła ją, in we stu ją, roz - wi ja ją się i są Li de ra mi za rów no na swo im ob sza rze dzia łal no ści jak i wśród firm z ca łe go kra ju. Jak pod kre śla ją or ga ni za to - rzy, po ka zu ją co dzien ne dzia ła - nia i cięż ką pra cę, któ ra ma nie - ba ga tel ny wpływ na ży cie spo łe - czeń stwa oraz wy dat nie przy - czy nia się do roz wo ju cy wi li za - cyj ne go. Tek sty dzien ni kar skie po świę co ne po szcze gól nym fir - mom mo gą cym stać się Li de ra - mi Roz wo ju Re gio nal ne go uka - zu ją się w co mie sięcz nych pu bli - ka cjach na ła mach Fo rum Przed - się bior czo ści w Dzien ni ku Ga - ze cie Praw nej. Red Marta Sowińska-Kłosowska redaktor naczelna Wybory samorządowe urząd Miejski w Będzinie działa w godzinach: poniedziałki piątki pozostałe dni robocze aktualności Będzińskie Adres redakcji: Będzin, ul. Małachowskiego 43 tel Redaktor naczelna: Marta Sowińska-Kłosowska, Redaguje zespół. Wydawca: Ośrodek Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 Skład: emildesign Korekta: Wioletta Bagnicka Druk: POLSKAPRESSE Sp. z o.o. ul. Baczyńskiego 25A, Sosnowiec Milowice Nakład: egz. ISSN Redakcja zastrzega sobie prawo do poprawek i skrótów nadesłanych tekstów oraz nie zwraca materiałów nie zamówionych. Za treść reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności. LokaL do wynajęcia Pomieszczenie w budynku Ośrodka Kultury w Będzinie, ul. Małachowskiego 43 wielkości około 30 m 2 Telefon kontaktowy w godz. 8:00-14:00: , (32) reklama PORADY PRAWNE NA KTÓRE CIĘ STAĆ! Tel: Będzin, ul. Bursztynowa 7 Będzin Euro-Miasto 24 paź dzier ni ka w Stu dio kon cer to wym Ra dia Ka to wi ce od by ła się ga la II Ślą skie go Ple bi scy tu Go spo dar cze go or ga ni zo wa ne go przez Fun - da cję Go spo dar czą Eu ro Part ner pod ho no ro wym pa tro na tem Mi ni ster stwa Go spo dar ki. Bę dzin zo stał wy róż nio ny cer ty fi ka tem po twier dza ją cym, że jest mia stem speł nia ją cym wy - ma ga nia naj lep szych Miast Unii Eu - ro pej skiej. Na gro da Go spo dar cza Eu - ro -Mia sto przy zna wa na jest na pod sta - wie oce ny Ka pi tu ły Ple bi scy tu Eu ro -Mia - sto w opar ciu o do tych cza so we dzia ła nia sa - mo rzą du. Na gro dę ode brał Pre zy dent Bę dzi na Łu kasz Ko mo niew ski. Przy łą czam się do gra tu la cji dla wszyst kich na gro dzo nych ko le ża nek i ko le gów sa mo rzą dow ców i mam na - dzie ję, że bę dzie my się w tak za - cnym gro nie spo ty kać jesz cze wie - le ra zy przy oka zji róż ne go ro dza ju ple bi scy tów, w tym rów nież te go dzi siej sze go po wie dział. Red Na jed nym z paź dzier ni ko wych wy kła dów Oste - opo ro za ma ło ko ści w ko ści stu den ci Bę dziń skie - go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku mo gli do wie dzieć się, jak ustrzec się oste opo ro zy. Na spo tka niu z le ka rzem, spe cja li stą w tej dzie dzi nie, słu - cha cze do wie dzie li się nie tyl ko, ja kie są pierw sze ob ja wy cho ro by, jak jej za - po bie gać i ją le czyć, ale tak że po zna li pod sta wy bu do wy ko ści i funk cjo no - wa nia ukła du kost no -szkie le to we go. Red

3 MIASTO AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr 11 3 Najzdolniejsi będzinianie StypeNdiuM MiaSta BędZiNa Za osiągnięcia w Roku SZkoLNyM LuB akademickim 2013/2014 otrzymało podczas SeSji Rady MiejSkiej BędZiNa 22 października 2014 Roku 26 Młodych MieSZkańców BędZiNa Ko mi sja sty pen dial na powni - kli wej ana li zie zgło szo nych wnio sków, uwzględ nia jąc wy ma - ga nia re gu la mi no we, za pro po no - wa ła przy zna nie sty pen diów 5 uczniom za osią gnię cia w na - uce, 9 uczniom i stu den - tom za osią gnię cia ar ty stycz - ne, 12 uczniom i stu den tom za osią gnię cia spor to we. Kadencja obecnej Rady Miejskiej kończy się 21 listopada, więc jeszcze 19 listopada radni spotkają się na ostatniej sesji. Natomiast październikowa sesja była ostatnią przed wyborami. Stała się więc też okazją do podziękowań W jej po rząd ku ob rad zna la zła się po - za opi sa nym powyżej przy zna niem sty - pen diów bar dzo roz bu do wa na in for ma - cja o re ali za cji za dań oświa to wych w ro - ku szkol nym 2013/2014 przed sta wio - na przez na czel ni ka Ro ma na Go czo ła, za - opi nio wa na na stęp nie po zy tyw nie przez Ko mi sję Po li ty ki Spo łecz nej Mia sta Ra dy Miej skiej. Przed sta wio no też in for ma cję Pre zy den ta Mia sta Bę dzi na o re ali za cji Ak tu ali za cji Pro gra mu Re wi ta li za cji Mia - sta Bę dzi na, rów nież po zy tyw nie za opi - nio wa ną przez Ko mi sję Bu dże tu i Roz wo - ju Mia sta Ra dy Miej skiej. Prze ka za no też in for ma cje: Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej Sła - wo mi ra Bro dziń skie go o oświad cze niach ma jąt ko wych Rad nych Ra dy Miej skiej, Pre zy den ta Mia sta Łu ka sza Ko mo niew - skie go o oświad cze niach ma jąt ko wych pra - cow ni ków sa mo rzą do wych, Wo je wo dy Ślą skie go o oświad cze niach ma jąt ko wych Prze wod ni czą ce go Ra dy Miej - skiej i Pre zy den ta Mia sta. POD ję TO TEż uchwa ły W SPRA WACh: 1/ przy ję cia Pro gra mu współ pra cy mia sta Bę dzi na z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi i pod mio ta mi wy mie nio ny mi w art. 3 Sty pen dy ści Mia sta Bę dzi - na mo gą się po chwa lić wy so ki - mi śred ni mi ocen, a jed no cze - śnie licz ny mi suk ce sa mi na uko - wy mi, ar ty stycz ny mi i spor to - wy mi w ska li wo je wódz twa, kra ju, a na wet na are nie mię dzy - na ro do wej. Suk ce sy mło dych lu dzi są z ca łą pew no ścią po wo dem do ra - Paź dzier ni ko wa se sja do ści i du my nie tyl ko ro dzi ców, na uczy cie li, tre ne rów, ale rów nież dla władz sa mo rzą do wych na sze - go mia sta. Swo ją pra co wi to ścią, zdol no ścia mi, ak tyw ną i kre - atyw ną po sta wą te go rocz ni sty - pen dy ści Mia sta Bę dzi na bu du ją po zy tyw ny wi ze ru nek mło dej lo - kal nej spo łecz no ści, przy czy nia ją się tym sa mym do pro mo wa nia ust. 3 usta wy o dzia łal no ści po żyt ku pu - blicz ne go i o wo lon ta ria cie na 2015 rok, 2/ zmia ny uchwa ły Nr V/38/2011 Ra dy Miej skiej Bę dzi na z dnia 1 lu te go 2011 ro - ku w spra wie try bu i spo so bu po wo ły wa - nia i od wo ły wa nia człon ków Miej skie go Ze spo łu In ter dy scy pli nar ne go do spraw prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie oraz szcze gó ło wych wa run ków je go funk - cjo no wa nia, 3/ szcze gó ło wych za sad po no sze nia od płat - no ści za po byt w Dzien nym Do mu Po mo - cy Spo łecz nej w Bę dzi nie przy uli cy Ar - mii Lu do wej 1 wraz z Fi lią przy uli cy 35- le cia PRL 7 Miej skie go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Bę dzi nie, 4/ wy ra że nia zgo dy na od stą pie nie od pro ce - du ry prze tar go wej i za war cie na okres 10 lat umo wy naj mu lo ka lu użyt ko we go, po - ło żo ne go przy ul. Po toc kie go 3 w Bę dzi - nie ze sto wa rzy sze niem RO AD RUN - NERS MC PO LAND z sie dzi bą w Bę dzi - nie, 5/ wy ra że nia zgo dy na od stą pie nie od pro ce - du ry prze tar go wej i za war cie na okres 10 lat umo wy naj mu lo ka lu użyt ko we go, po - ło żo ne go przy ul. Ma ła chow skie go 14 w Bę dzi nie z fir mą ŻAB KA POL - SKA Sp. z o. o. z sie dzi bą w Po zna niu, 6/ zmian bu dże tu mia sta Bę dzi na na 2014 rok, 7/ zmia ny uchwa ły Nr XLV/431/2013 Ra dy Miej skiej Bę dzi na z dnia 18 grud nia 2013 ro ku w spra wie Wie lo let niej Pro gno zy Fi - nan so wej Mia sta Bę dzi na na la ta , Bę dzi na, wy sta wia jąc jak naj lep - sze świa dec two so bie i mia stu, w któ rym miesz ka ją. Naj wyż szą na gro dą dla wy - róż nio nych mło dych lu dzi jest sa tys fak cja ze zre ali zo wa nych za mie rzeń. Jed nak do brze się dzie je, że moż li we jest też uho - no ro wa nie osią gnięć w for mie przy zna nia sty pen dium. Z pew - no ścią przy czy ni się to do dal - sze go roz wo ju za in te re so wań i zdo by wa nia ko lej nych lau rów w na stęp nych la tach. Pre zy dent Mia sta Łu kasz Ko mo niew ski te go rocz nym sty - pen dy stom wrę czył oko licz no - ścio we dy plo my po twier dza ją ce wy róż nie nie, a ich ro dzi com li - sty gra tu la cyj ne. Zwró cił się też do naj zdol niej szych. Mam na - dzie je, że to sty pen dium bę dzie ma łym ele men tem wspar cia dla was, któ ry po zwo li w dal szym stop niu roz wi jać wa sze pa sje i za in te re so wa nia. Tak jak ży czy - łem każ de mu z was i wa szym bli skim, mam na dzie ję, że ta sa - la bę dzie mo gła was go ścić jesz - cze przez wie le ko lej nych lat, a na sze ser ca dzię ki wam bę dą mo gły ro snąć z du my, że ma my tak uta len to wa nych mło dych lu - dzi. Ży czę wam wszyst kie go naj - lep sze go. Uro czy stość za koń czył wy - stęp sty pen dy stek Mag da le ny Bąk i Ju lii Dróżdż skrzy pa czek z PSM im. Fry de ry ka Cho pi - na w Bę dzi nie. Red 8/ wpro wa dze nia zmia ny do uchwa ły Nr XVI/162/2011 Ra dy Miej skiej Bę dzi - na z dnia 28 li sto pa da 2011 ro ku w spra - wie usta le nia wy so ko ści sta wek, za sad usta la nia i po bo ru opła ty tar go wej obo - wią zu ją cych na te re nie mia sta Bę dzi - na od 1 stycz nia 2012 ro ku. Na ko niec se sji do rad nych i po zo sta łych osób zgro ma dzo nych na sa li pre zy dent zwró cił się ta ki mi sło wy. Chciał bym pań - stwu po dzię ko wać za czte ry la ta. Czte ry la - ta jak my ślę cięż kiej pra cy na rzecz Bę - dzi na i je go miesz kań ców, na rzecz mia sta, któ re je stem głę bo ko prze ko na ny, ale też po wta rza jąc gło sy miesz kań ców, z któ ry mi się spo ty kam ru szy ło z miej sca. Za to chciał bym pań stwu bar dzo ser decz nie po - dzię ko wać. ( ) Tym z was, któ rzy star tu ją w naj bliż szych wy bo rach, przede wszyst - kim ży czę suk ce sów. To bę dzie ni by ta ka sa ma ra da, a jed nak odro bi nę in na, po nie - waż bę dą pań stwo Ci, któ rzy uzy ska ją man dat spo łecz ny rad ny mi w jed no man - da to wych okrę gach wy bor czych, więc to bez wąt pie nia w Bę dzi nie bę dzie odro bi nę zmie niać sy tu ację. Jed no cze śnie chciał bym po dzię ko wać wszyst kim mo im współ pra - cow ni kom, któ rzy dziel nie, twar do przez te czte ry la ta pra co wa li i ma ją bar dzo du ży udział w tych po zy tyw nych zmia nach. Za to wam bar dzo ser decz nie dzię ku - ję. I po wiem, że mam na dzie ję, że 16 li sto - pa da ten trud zo sta nie do strze żo ny przez wy bor ców i bę dzie my mie li moż li wość kon ty nu owa nia tej dro gi, któ rą roz po czę li - śmy. ( ) Red StypeNdiuM MiaSta BędZiNa Za osiągnięcia w Roku SZkoLNyM LuB akademickim 2013/2014 NAuKOWE: 1) Paulina Bałdys 2) Beata Koprowska 3) Hubert Sitko 4) Alicja Słowik 5) Maja Swoboda ARTYSTYCzNE 6) Magdalena Bąk 7) Julia Dróżdż 8) Agnieszka Gorgoń 9) Agata Krajewska 10) Dawid Płaniak 11) Zuzanna Spyrka 12) Urszula Śliwka reklama Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A BĘDZIN UL. 11 LISTOPADA 20 (budynek Urzędu Miasta, II piętro) TEL , 0/ Zapraszamy do naszego biura: pon czw od 8 do 15 pt od 8 do 14 Oferujemy szeroki zakres ubezpieczeń: Komunikacyjne (OC, AC, NW, ASSISTANCE, AUTO SZYBY) Domów i mieszkań Turystyczne Majątkowe dla firm SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ PROPONUJEMY KONKURENCYNJE CENY Do ubezpieczenia OC otrzymasz za darmo: holowanie w razie wypadku, ochronę zniżki po jednej szkodzie, pakiet szybka wypłata (likwidacja szkody na rzecz naszych klientów poszkodowanych przez kierowców ubezpieczonych w innych firmach) Udzielamy dodatkowych zniżek OC AC! Teraz 40% zniżki na nowe ubezpieczenia domów i mieszkań! reklama 13) Jacek Wojtasiewicz 14) Zuzanna Wolska SPORTOWE 15) Kamila Ciba 16) Joanna Chwał 17) Julia Cieślar 18) Zuzanna Cieślar 19) Joanna Gryma 20) Aleksandra Jaźwińska 21) Małgorzata Nowicka 22) Emilia Patyna 23) Emilia Popczyk 24) Filip Siński 25) Izabela Soja 26) Joanna Wątor

4 4 MIASTO Nie zmar no wa li śmy szan sy dzisiejszy BędZiN to ZupełNie inne MiejSce Niż to SpRZed 4 Lat. każdy, kto odwiedza BędZiN w ostatnim czasie, Nie Może oprzeć Się takiemu wrażeniu. ZaNiedBaNy BędZiN Stał Się teraz prawdziwym centrum turystyczno-rekreacyjnym Na Mapie ZagłęBia. jak to Się dzieje, że MiaSto tak diametralnie ZMieNiło Swój wygląd pytamy łukasza komoniewskiego, prezydenta BędZiNa Czte ry la ta te mu obie ca łem miesz kań com, że wspól nie mo - że my zmie nić ob li cze na sze go mia sta. I sło wa do trzy ma łem. Bę dzin za słu gi wał na zmia ny. Wie le lat zmar no wa nych szans trze ba by ło nad ro bić w krót kim okre sie, bo miesz kań cy cze ka li na to, by w ich mie ście wresz cie za czę ły się dziać rze czy nie ba - nal ne i po wsta wać cie ka we miej sca. W chwi li obec nej praw dzi wą per łą na ma pie mia - sta jest od no wio ne wzgó rze zam ko we. Do tej po ry gó ru ją cy nad mia stem za mek był wi zy - tów ką Bę dzi na, ale ota cza ją ce go te re ny nie na le ża ły do naj cie - kaw szych. Dziś od no wio ne wzgó rze zam ko we to bez piecz - ne miej sce wy po czyn ku i re kre - acji dla ca łych ro dzin. Ko lej nym miej scem są udo stęp nio ne zwie dza ją cym bę dziń skie pod - zie mia. Za adop to wa ne do ce lów kul tu ral nych są nie wąt pli wie ogrom ną atrak cją tu ry stycz ną Bę dzi na ze wzglę du na swo je wa lo ry geo lo gicz ne i hi sto rycz - ne. W przy szło ści w pod zie - miach po wsta nie no wo cze sna tra sa tu ry stycz na Ka lej do - skop hi sto rii, któ ra bę dzie pierw szą te go ty pu atrak cją w Pol sce. To naprawdę rzucające się w oczy zmiany. Ale wiele jeszcze zmieniło się w mieście, zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Skąd wiadomo było, co należy zrobić w pierwszej kolejności? Wszyst kie pla no wa ne w mie - ście in we sty cje i przed się wzię - cia re ali zo wa ne by ły w opar ciu o szcze gó ło wą ana li zę moż li - wo ści fi nan so wych gmi ny oraz po trze by zgła sza ne przez bę dzi nian, tak aby za spo ko ić naj bar dziej pa lą ce ocze ki wa nia. Ja ko oso ba od po wie dzial - na zda ję so bie spra wę z za ufa - nia, ja kim zo sta łem ob da rzo ny. Chcąc rze tel nie wy wią zać się ze skła da nych obiet nic, wy ko - rzy sty wa łem każ dą spo sob ność, aby wsłu chać się w gło sy miesz kań ców Bę dzi na. Sta ra - łem się brać pod uwa gę wszyst - kie su ge stie i po my sły, ma jąc na uwa dze do bro za rów no star - szych, jak i naj młod szych miesz kań ców na sze go mia sta. Stąd na przy kład po mysł stwo - rze nia tu taj miejsc do ak tyw ne - go spę dza nia cza su przez ca łe ro dzi ny. W mie ście po wsta ły 4 wy jąt ko we Stre fy Ak tyw no ści Ro dzin nej, któ re cie szą się nie - słab ną cym po wo dze niem wśród miesz kań ców w każ dym wie ku. Cie szę się, że sta ra nia władz do ce nia ją nie tyl ko miesz kań cy, ale i ob ser wa to rzy z ze wnątrz. W li sto pa dzie 2013 ro ku Bę dzin otrzy mał za Bę - dziń ską Stre fę Ak tyw no ści Ro - dzin nej wy róż nie nie Mar szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go w kon - kur sie Naj lep sza Prze strzeń Pu blicz na Wo je wódz twa Ślą - skie go 2013 w ka te go rii: prze - strzeń pu blicz na. Ale stre fy to nie je dy ne in we sty cje spor to wo - -re kre acyj ne ostat nich lat. Bę - dzin wzbo ga cił się rów nież o ska te park z praw dzi we go zda - rze nia, peł no wy mia ro we bo iska do pla żo wej pił ki siat ko wej oraz lo do wi sko. Te go ty pu obiek tów tak że bra ko wa ło na spor to wej ma pie Bę dzi na. Będzin zyskał nie tylko ciekawe obiekty rekreacyjne. Na bieżąco prowadzone były także prace remontowo-modernizacyjne infrastruktury drogowej. Roz sąd ne go spo da ro wa nie środ - ka mi spo wo do wa ło, że dzi siej szy Bę dzin to nie tyl ko miej sce cie - ka we pod wzglę dem tu ry stycz - nym. Miesz kań cy przy zwy cza ili się już do licz nych prac bu dow la - nych, któ re w efek cie koń co wym da ją no wy wi ze ru nek mia sta. To co naj bar dziej rzu ca się w oczy, to wy re mon to wa ne dro gi, chod - ni ki, zre wi ta li zo wa ne pla ce i par - ki, no wo po wsta łe miej sca par - kin go we. Każ da bo lącz ka i każ - dy pro blem zgła sza ny przez miesz kań ców, na wet ten wy da - wa ło by się bła hy, bra ny jest pod uwa gę w pla no wa niu przed - się wzięć. Pra ce re mon to wo -mo - der ni za cyj ne pro wa dzo ne są za - Kompleks boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 Jedna z dwóch sal gimnastycznych w Miejskim Zespole Szkół nr 2 rów no w sa mym cen trum mia sta, jak i w na obrze żach Bę dzi na. Wy re mon to wa ne zo sta ły już m. in. uli ce: Be ma, Zwy cię stwa, Sie moń ska, Mo drze jow ska, Ma - ła chow skie go, 9 Ma ja, 11 Li sto - pa da. Za koń czo na zo sta ła prze - bu do wa skrzy żo wa nia przy ul. Sta szi ca, trwa ją pra ce przy ul. Żwir ki i Wi gu ry. Na ukoń cze niu jest re mont ul. Są czew skie go, kon ty nu owa ne są pra ce przy ul. Wol no ści i Bar lic kie go. Za - koń czył się re mont ul. Bursz ty - no wej na osie dlu Zam ko wym, aw dziel ni cy Ła gi sza trwa ją pra - ce zwią za ne z wy mia ną sie ci wo - do cią go wej przy ul. Od kryw ko - wej. W paź dzier ni ku roz po czął się rów nież de mon taż płyt żel be - to wych w re jo nie uli cy 11 Li sto - pa da i uli cy Pił sud skie go sta no - wią cych przy kry cie na rze ce Czar na Prze msza. Po upo rząd ko - wa niu te re nu po pra cach roz biór - ko wych oraz te re nu przy le głe go nad brzeż ne bul wa ry w cen trum mia sta zy ska ją zu peł nie no wy wy gląd. Obserwując Będzin, widać, że w mieście dużą dbałość wykazuje się także, jeśli chodzi o placówki oświatowe. Przeprowadzono remonty i termomodernizacje licznych szkół i przedszkoli, a dodatkowo inwestowano w infrastrukturę sportową przy placówkach. Za wsze by łem zda nia, że w pa - rze mu si iść dba łość o roz wój in te lek tu al ny i fi zycz ny dzie ci Ro bi my więc wszyst ko, aby za - pew nić uczniom od po wied nie wa run ki na uki, rów no cze śnie dba jąc o ich kon dy cję. Przy szko łach po wsta ją więc no we kom plek sy bo isk czy bez - piecz ne i no wo cze sne pla ce za - baw. O ta kie no wo cze sne kom - Wejścia do będzińskich podziemi

5 MIASTO AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr 11 5 Miejsca postojowe przy ulicy Skalskiego Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna po termomodernizacji plek sy spor to we wzbo ga ci ły się już Szko ła Pod sta wo wa nr 1 i Szko ła Pod sta wo wa nr 11. W sierp niu te go ro ku za koń czo - no bu do wę kom plek su spor to - we go przy Szko le Pod sta wo wej nr 4 w dziel ni cy Ksa we ra, któ ry słu ży nie tyl ko dzie ciom i mło - dzie ży, ale tak że po zwa la star - szym miesz kań com dziel ni cy dbać o ak tyw ność fi zycz ną. Za - koń czy ły się tak że pra ce przy mo der ni za cji sa li gim na - stycz nej w Szko le Pod sta wo wej nr 11 oraz w Miej skim Ze spo le Szkół nr 2. Re mont w MZS nr 2 obej mo wał m. in. wy mia nę na - wierzch ni sa li, wy mia nę in sta - la cji elek trycz nej oraz za mon to - wa nie osprzę tu spor to we go. licz ba się po więk szy, bo na sze dzia ła nia są za kro jo ne na praw - dę na bar dzo sze ro ką ska lę. Te - re ny bę dą suk ce syw nie uzbra ja - ne i pro mo wa ne, co w przy szło - ści bę dzie pro cen to wa ło no wy - mi miej sca mi pra cy. Wszystko, co w ostatnich latach powstało w mieście, może być więc dowodem, że dobry gospodarz potrafi stworzyć przysłowiowe coś z niczego. kam pa nia pro mo cyj no -wi ze run - ko wa Bę dzin tu mi się po do - ba! ma ją ca na ce lu uka za nie mia sta ja ko miej sca, któ re prze - szło ol brzy mią me ta mor fo zę. Miesz kań cy Bę dzi na z chę cią de kla ro wa li swo je wspar cie i udział w tej kam pa nii, co nie - wąt pli wie jest do wo dem na to, że do ce nia ją to, co dzie je się w mie - ście. To praw da, że do pro wa dze - nie do sta nu obec ne go wy ma ga - ło wie le za an ga żo wa nia i nie ma - To praw da, zwłasz cza w ostat - nim cza sie go rą cym okre sie przed wy bor czym co raz czę - ściej do cie ra ją do mnie nie po - ko ją ce in for ma cje ma ją ce na ce lu zdys kre dy to wa nie mo - jej oso by w oczach miesz kań - ców Bę dzi na. In for ma cje te do - ty czą róż nych sfer funk cjo no - wa nia mia sta, jak rów nież pro - wa dzo nej kam pa nii wy bor czej. Dla te go też chciał bym wy ja - śnić kil ka naj waż niej szych je dy nie wów czas, gdy spra wa ze spół ką Tau ron za koń czy się suk ce sem dla Bę dzi na, a do ka - sy mia sta wpły nie kil ka dzie siąt mi lio nów zło tych. Tyl ko w ta - kim przy pad ku kan ce la ria ma pra wo do pro cen to we go wy na - gro dze nia li czo ne go od wy so - ko ści od zy ska nej kwo ty, jed - nak że nie prze kra cza ją ce go war to ści wspo mnia nej po wy - żej. Czy w ta kim ra zie wpływ do bu dże ty gmi ny kil ku dzie się - w nich mul ti me dial ny Ka lej - do skop hi sto rii, zaś Miej ska i Po wia to wa Bi blio te ka Pu - blicz na zy ska no wo cze sną me - dia te kę. Po za tym pla nu je my dal szą roz bu do wę in fra struk tu - ry spor to wo -re kre acyj nej, suk - ce syw ne re mon to wa nie ko lej - nych ulic oraz mo der ni za cję oświe tle nia i bu do wę miejsc par kin go wych. Bę dzi nian cze - ka ją też ko lej ne in we sty cje w pla ców kach oświa to wych Dużo mówi się też o tym, że Będzin stał się miastem przyjaznym inwestorom. Tak, Bę dzin jest dziś miej scem do sko na łym do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej. W ra mach pro jek tu Go spo dar - cza Bra ma ślą ska przy go to wa - no dla przed się bior ców po - nad 8 ha te re nów in we sty cyj - nych. Te re ny te pro mu je my na róż nych płasz czy znach: po - przez pro wa dze nie kam pa nii in - ter ne to wej, wy ko na nie map in - we sty cyj nych, udział w tar gach i wy da rze niach go spo dar czych, a tak że kam pa nię pra so wą. W Bę dzi nie in we stu ją już licz ni ze wnętrz ni in we sto rzy, ta cy jak np. Ahold Pol ska Sp. z o.o., Black Red Whi te S.A. czy Kre - isel Sp. z o.o., któ rych przy cią - gnę ła i przy cią ga bo ga ta ofer ta te re nów in we sty cyj nych. Li czę jed nak na to, że wkrót ce ich Miejsca postojowe przy ulicy Stalickiego Jedna ze Stref Aktywności Rodzinnej Za czy na li śmy prak tycz nie od ze - ra. Stwo rze nie no wej mar ki pro - mo cyj nej mia sta by ło pod sta wą. A po tem na stą pi ły żmud ne dzia - ła nia pro mo cyj ne i in we sty cyj ne, aby o Bę dzi nie zro bi ło się gło - śno, aby lo go Bę dzin gó rą! by - ło roz po zna wal ne na are nie re - gio nal nej i ogól no pol skiej. Uwień cze niem tych dzia łań jest ło tru du, ale te raz, kie dy sły szę za do wo le nie i du mę w gło sie miesz kań ców, mo gę bez wa ha nia po wie dzieć, że by ło war to. Mimo tych wszystkich dostrzegalnych gołym okiem osiągnięć, zdarzają się słowa krytyki i to, jak się wydaje, często krytyki nieuzasadnionej. spraw. Pra gnę pod kre ślić mo - im ce lem na naj bliż sze czte ry la ta jest dal szy roz wój Bę dzi na. Chcę kon ty nu ować za po cząt ko - wa ne in we sty cje, dzia łać lo kal - nie i speł niać ocze ki wa nia miesz kań ców. W ko re spon den - cji kie ro wa nej do Pań stwa chcia łem na kre ślić kie run ki dal sze go roz wo ju Bę dzi na, wska zać in we sty cje, któ re pla - nu ję zre ali zo wać w naj bliż szym cza sie. Li sty sta no wi ły pod su - mo wa nie te go, co wspól nie uda ło się nam przez czte ry la ta osią gnąć i zro bić. W do bie oszczerstw rzu ca nych na mo ją oso bę ta ki spo sób ko mu ni ka cji umoż li wił mi bez po śred nie do - tar cie do Pań stwa i prze ka za nie rze tel nych oraz kom plet nych in for ma cji. Nie jed no krot nie rów nież moi kontr kan dy da ci w nad cho dzą cych wy bo rach sa mo rzą do wych po wo łu ją się na nie praw dzi we in for ma cje do ty czą ce pod pi sa nej przez Gmi nę umo wy na ob słu gę praw ną. Dla te go też po raz ko - lej ny za zna czam kan ce la ria praw na nie ma za gwa ran to wa - ne go wy na gro dze nia w wy so - ko ści pół to ra mi lio na zło tych! Sy tu acja ta ka bę dzie moż li wa ciu mi lio nów zło tych mo że być uzna ny za nie go spo dar - ność z ca łą pew no ścią nie! Raz jesz cze chcę pod kre ślić, że szcze gól ną wa gę przy wią zu ję do uczci we go trak to wa nia miesz kań ców Bę dzi na, z na leż - nym im sza cun kiem oraz po wa - gą. I bę dę za wsze kie ro wał się tą za sa dą, nie za leż nie od gło - sów prze ciw ni ków, któ rzy pró - bu ją bu do wać swo ją po zy cję mo im kosz tem. Jak moż na się do my ślić, ma Pan jesz cze wie le pla nów. Czy mo że my do wie dzieć się, co cze ka bę dzi nian w na stęp nych la tach? W Bę dzi nie w naj bliż szym cza - sie pla nu je my bu do wę ha li wi - do wi sko wo -spor to wej, prze bu - do wę bu dyn ku Te atru Dzie ci Za głę bia, mo der ni za cję bę dziń - skiej ner ki oraz Al. Koł łą ta ja. W pla nach jest tak że stwo rze - nie miej skiej pla ży oraz no - wych miejsc re kre acji i wy po - czyn ku w dziel ni cy Brzo zo wi - ca, w Mał pim Ga ju i Par ku Roz ków ka i re wi ta li za cja bul - wa rów nad Czar ną Prze mszą. Udo stęp nio ne tu ry stom bę dziń - skie pod zie mia zo sta ną za go - spo da ro wa ne i po wsta nie (m. in. re mon ty i ter mo mo der - ni za cje Przed szko la Miej skie go nr 12 w Ła gi szy, nr 4 i 13 na Sy ber ce, nr 1 w Śród mie ściu i nr 14 w Grodź cu, Szko ły Pod - sta wo wej nr 1 na Ma ło bą dzu, nr 6 w Grodź cu, nr 8 na War piu i nr 11 w Śród mie ściu, Miej - skie go Ze spo łu Szkół nr 3 w Grodź cu i Miej skie go Ze spo - łu Szkół nr 4 w Ła gi szy, a tak że dal sze re mon ty sal gim na stycz - nych). Je stem prze ko na ny, że wszyst kie te in we sty cje bę dą słu żyć nie tyl ko po lep sze niu es - te ty ki mia sta, ale przede wszyst kim pod nie sie niu kom - for tu ży cia miesz kań ców. A na tym naj bar dziej mi za le ży. Czte ry la ta te mu wy su wa jąc ha sło Czas na zmia ny, by łem pe wien, że zmia ny po trzeb ne są na sze mu mia stu i mam na dzie - ję, że to co zro bi li śmy w tym cza sie, spodo ba ło się miesz - kań com. O tym akurat jesteśmy przekonani, obserwując pokłosie zaledwie czteroletnich działań. Bo to co wydarzyło się w mieście w tym czasie to naprawdę milowy krok dla Będzina. Dzię ku je my za roz mo wę!

6 6 MIASTO Europejskie szanse Pa so wa ni na ry ce rzy ksią żek w będzińskiej książnicy My czy tel ni cy bi blio te ki to bie książ ko przy rze ka my, że sza no wać cię bę dzie my, krzyw dy ro bić ci nie da my. Od kry wa my na sze pa sje, na - sze miej sca uko cha ne, bo ha te rów i przy ja ciół, w książ kach, któ re nam są da ne ta ką obiet ni cę zło ży li no wo pa so wa ni ry ce rze ksią żek pod - czas uro czy ste go Pa so wa nia naczy - tel ni ka wbę dziń skiej Miej skiej ipo - wia to wej Bi blio te ce Pu blicz nej. Pa - so wa nych zo sta ło po nadstu sied mio - lat ków. Dzie ci otrzy ma ły dy plo my oraz książ ki sym bo li zu ją ce czy tel ni - cze za in te re so wa nia. Ma li czy tel ni cy zo bo wią za li się rów nież do sza no wa nia wy po ży - cza nych ksią że czek i nie prze trzy - my wa nia ich w do mu po za ter mi - nem od da nia. Oczy wi ście dzie ci by ły pa so wa ne na ry ce rzy wo lu - mi nów nie mie czem, a książ ką, jak ka że bi blio tecz na tra dy cja. Bę - dziń ska książ ni ca or ga ni zu je ce re - mo nie pa so wa nia na czy tel ni ka od 29 lat. To for ma na gro dy i za - ra zem jed no z naj waż niej szych wy da rzeń w ży ciu na szej bi blio te - ki. Pod kre śla ro lę czy ta nia, któ re sty mu lu je roz wój dziec ka, wzbo - ga ca je go wie dzę, kształ ci wraż li - wość oraz in spi ru je do za ba wy. Cie szy nas, że co raz wię cej ro dzi - ców i opie ku nów przy pro wa dza do nas swo je po cie chy, do ce nia jąc tym sa mym ro lę bi blio tecz nej pla - ców ki w kształ to wa niu za in te re so - wań i po sze rza niu wie dzy dziec ka. Ma my w gro nie na szych czy tel ni - ków na wet ma lusz ki li czą ce rok, któ rym ro dzi ce czy ta ją ksią żecz ki w bi blio te ce. Waż ne jest, że bi blio - te ka sta je się pla ców ką, gdzie prócz czy ta nia, dzie je się wie le fan ta stycz nych rze czy. Dziec ko nie tyl ko zdo by wa tu taj in for ma cje o ota cza ją cym go świe cie, ale też do sko na le ba wi się, roz wi ja jąc mię dzy in ny mi swo je za in te re so - wa nia za zna czy ła Be ata War dę - ga z bę dziń skiej MiPBP. Bę dziń ska bi blio te ka or ga ni zu je wie le twór czych ini cja tyw edu ka cyj - no -kul tu ral nych dla dzie ci. Zresz tą pa so wa nie na czy tel ni ka rów nież mia ło nie stan dar do wą opra wę, wy - ko rzy sta no bo wiem kli ma ty je sie ni, obok ksią żek do mi no wa ły jabł ka, a bi blio te kar ki pro wa dzą ce im pre zę wy stą pi ły w je sien nych prze bra - niach. Po nad to ze bra nych na wie dzi - ła lal ka z bę dziń skie go Te atru Dzie - ci Za głę bia, czy li Mysz ze spek ta klu Ca li necz ka. Jo an na Rząp, ak tor ka TDZ, któ ra przy wio zła lal kę, za po - zna ła obec nych z pra cą ak to ra nadtek stem, prze pro wa dza jąc wśród pa so wa nych iich opie ku nów szyb ką roz grzew kę apa ra tu mo wy, przyoka - zji ode gra nia z ochot ni ka mi kil ku sce nek z Brzyd kie go ka cząt ka H. CH. An der se na. Dzie ci par ska ły więc jak ko nie, krę ci ły szczę ka mi, wy su wa ły ję zyk. Lal ka po zo sta ła już wbi blio te ce nasta łe, ja ko re kla ma te - atru i in spi ra cja do twór czych dzia - łań. Sy no wi bar dzo po do ba ła się ce re mo nia pa so wa nia. Alan bar dzo lu bi czy tać, a w bi blio te ce go ści my śred nio raz w ty go dniu. Syn lu bi wier sze Tu wi ma, po do ba ją mu się przy go dy Ko zioł ka Ma toł ka pod - kre śla Alek san dra Szlę zak, ma ma Ala na. AP bieżące inwestycje Po my sło we i efek tyw ne po zy ski wa nie fun du szy unij nych spra - wia, że nasz re gion wkro czył na ścież kę szyb kie go roz wo ju go - spo dar cze go, ale rów nież spo łecz ne go i oby wa tel skie go. Sa mo - rząd Wo je wódz twa Ślą skie go, pro wa dzi pro jek ty szko le nio - we Re gio nal ne Stra te gie In no wa cji, a tak że Dok to RIS pro - gram sty pen dial ny narzecz in no wa cyj ne go Ślą ska. Aby nasz re - gion mógł jesz cze szyb ciej się roz wi jać, był bar dziej in no wa cyj - ny, ale rów nież przy ja zny dla miesz kań ców, w Ka to wi cach po - wstał Głów ny Punkt In for ma cji Fun du szy Eu ro pej skich. Ce lem je go funk cjo no wa nia bę dzie udzie la nie wspar cia pod mio tom, któ re bę dą sta rać się o po zy ska nie do ta cji unij nych. War to rów - nież wspo mnieć o ini cja ty wach skie ro wa nych bez po śred nio do miesz kań ców Wo je wódz twa Ślą skie go, a przede wszyst kim pro jek cie Ślą skie dla ro dzi ny Kar ta Du żej Ro dzi ny. Ini cja ty - wa ta wy cho dząc na prze ciw zmia nom de mo gra ficz nym za cho - dzą cym w na szym wo je wódz twie jest wspar ciem dla ro dzin wie - lo dziet nych po przez przy zna nie spe cjal nych ulg i upraw nień w in sty tu cjach kul tu ry, edu ka cji, re kre acji, ochro ny zdro wia i ko - mu ni ka cji miej skiej. Pro jekt ten zo stał za pre zen to wa ny pod czas ple ne ro wej uro czy sto ści EFS Fe sti wal z oka zji 10. rocz ni cy Eu - ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go przy czy nia ją ce go się do roz - wo ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Fun du sze unij ne to szan sa na roz wój dla na sze go re gio nu i kra ju, a tak że je go miesz kań ców. Wo je wódz two Ślą skie jest mo de lo wym przy kła dem jak sku tecz - nie tę szan sę wy ko rzy sty wać. zi mierz ka rol czak.pl reklama Ka zi mierz Ka rol czak, Wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go Modernizacja ulicy Bursztynowej na osiedlu Zamkowe reklama Od sło nię to frag ment Prze mszy na od cin ku od te re nów OSiR -u do mo stu obok Miej skiej i Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej opieka dietetyka plan żywieniowy naturalna suplementacja BEzSKuTECzNIE WALCzYSz z NADWAgą? Czujesz się źle w swoim ciele? Złe nawyki żywieniowe mogą być przyczyną Twoich dolegliwości zdrowotnych. Najwyższy czas udać SIĘ DO SPECjALISTY!!! Skorzystaj i zgłoś się do dietetyka. Dopasujemy skuteczną metodę walki z nadwagą. zapytaj DIETETYKA jak NADWAgA znika! Serdecznie zapraszamy Centrum Dietetyczne Naturhouse, ul. Piłsudskiego 4, Będzin, tel godziny Otwarcia: Poniedziałek, środa, Piątek , Wtorek, Czwartek

7 EKOLOGIA AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr 11 7 Naj pięk niej sze ogro dy krzyżówka ekologiczna Konkurs na najpiękniejszy ogród i najpiękniejszy balkon w naszym mieście został rozstrzygnięty. Wzięły w nim udział 52 podmioty. Komisja oglądała, fotografowała i podziwiała ogrody, tarasy i balkony w różnych zakątkach naszego miasta I miej sce za ję li Ma rze na, Grze gorz i Do mi nik Sza leń co wie z ogro du dział - ko we go Zam ko wa, II miej sca ex aequo Ga brie la Są kol oraz Ma ria Sta szow ska, a III miej sce Iwo na Dwo jew ska. Wy róż nie nia w ka te go rii ogro dy wy wal czy li: Kry sty na Ce luch, Ali - na Jusz czyk, Zbi gniew Za wi ślak, Te re - sa Karcz, An drzej So bie raj i Ste fan Bar wiń ski. Za naj pięk niej szy bal kon wy róż nio - na zo sta ła Wan da Ja skó ła. Wy róż nie nie spe cjal ne otrzy ma ło Bę dziń skie Sto wa rzy sze nie Wła ści cie li Nie ru cho mo ści Osie dla Pod skar pie za wzo ro we za go spo da ro wa nie i utrzy - ma nie ca łe go obiek tu. Ogrod ni cy ama to rzy jak zwy kle nie za wie dli. Obok no wi nek ro ślin nych co - raz czę ściej in we stu ją al bo sa mo dziel - nie wy ko nu ją tzw. ma łą ar chi tek tu rę ogro do wą, któ ra w zna czą cy spo sób wpły wa na efekt ca ło ści. Wró ci ły do mo dy zio ła lecz ni cze, wa rzy wa przy pra wo we i kwia ty ta kie jak flok sy, pi wo nie, mar cin ki, mal wy, rud be kie. Na de szła mo da na tra wy ozdob ne, któ - re nie ma ją wy so kich wy ma gań gle bo - wych i są efek tow ne ca ły rok. Do ce nia - ne jest świa tło, wo da, ogień w róż nych kon fi gu ra cjach. Ko mi sja do ce ni ła wła sny wkład pra cy, in wen cję i cier pli wość. Lau re aci otrzy ma li na gro dy rze czo we, po zo sta li uczest ni cy zo sta li ob da ro wa ni dy plo - ma mi i li te ra tu rą fa cho wą. Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się w sa li se syj nej Urzę du Miej skie go 3 li sto pa da. Red Będzin gra eko Naj pięk niej szy bal kon Jeden z wyróżnionych ogrodów Mo bil ne Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz nej W ra mach kam pa nii in for ma cyj no -edu ka cyj nej Bę dzin Gra Eko współ fi nan so wa nej przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi - ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach ogło szo no kon kurs na sce - na riusz in ter ne to wej gry eko lo gicz nej. Po my sły lau re atów zo sta ną wy ko rzy sta ne w grze Bę dzin Gra Eko, któ ra uka że się nie ba wem na stro nie in ter ne to wej - dzin.pl Na gro dę głów ną otrzy mał Ka mil Ku zior, a wy róż nie nie przy pa - dło Ad ria no wi No wal skie mu. Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się w Urzę dzie Miej skim. Ser decz nie gra tu lu je my zwy cięz com! W ra mach kam pa nii in for ma - cyj no -edu ka cyj nej współ fi - nan so wa nej przez Wo je wódz - ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi - ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach od by ły się warsz ta ty eko lo gicz ne dla uczniów szkół pod sta wo wych. 1 paź dzier ni ka na bo isku szkol nym przy Szko le Pod sta - wo wej nr 10 Fun da cja Eko lo - gicz na Ar ka w za aran żo wa - nym mia stecz ku eko lo gicz - nym przed sta wi ła dzie ciom za gad nie nia z eko lo gii i go - spo dar ki od pa da mi. Wszyst kie za ję cia w tym nie co dzien nym Mo bil nym Cen trum Edu ka cji Eko lo gicz - nej zor ga ni zo wa ne by ły tak, aby po przez za ba wę uczest ni - cy mo gli uczyć się pra wi dło - wych za sad go spo dar ki od pa - da mi. Po jazd miał za mon to wa ne wia tra ki i sys te my so lar ne, dzię ki któ rym dzie ci do wie - dzia ły się o od na wial nych źró - dłach ener gii, a Zie lo ne Ki no za si la ne przez sys tem prąd nic pre zen to wa ło wa lo ry przy rod - ni cze naj bliż szych oko lic ijed - no cze śnie po ka zy wa ło dzia ła - nie ener gii od na wial nych. W ra mach warsz ta tów dzie ci gra ły w gry kom pu te ro - we zwią za ne z ochro ną przy - ro dy, zmia na mi kli ma tycz ny - mi oraz go spo dar ką od pa da mi i re cy klin giem. Po zio mo: 3. uczniow ski przy bor nik. 8. ką pie lo wy w ła zien ce. 9. jed na dru gą my je. 10. wy buch wul ka - nu. 11. ma sa ma te rii or ga nicz nej ja ko od na wial ne źró dło ener gii. 14. le śny chrust. 15. ob le wa kon ty - nen ty. 16. roz pa la ne na bi wa ku. 18. nie chęć. 19. ku zyn hie ny i ko jo ta. 21. po go da du cha, we so - łość. 22. wzgó rek po lo dow co wy. 23. spe cja li sta od rol nic twa. 24. mło de zy sa. 27. me tal z po ta sow - ców. 29. gnieź dzi się w ko mi nie. 30. mi tycz ny wła ści ciel brud nej staj ni. 34. za ba wa. 35. ska za na szkle. 37. pi wo nia. 38. wi si przy stud ni. 39. na miast ka że la ty ny. 40. prze ci nek. 41. ży zne gle by z na - mu łów rzecz nych. 43. kra jo bra zo wy lub Roz ków ka i Ko sze lew. 45. Ba ba od czter dzie stu roz bój ni - ków. 47. efekt pra cy. 48. na sza ży wi ciel ka. 50. de ser ga la re to wa ty. 51. jest nim Ośro dek Kul tu ry w Bę - dzi nie dla Ak tu al no ści Bę dziń skich. 52. pier sio wa lub scho do wa. 53. przy jem ny za pach. Pio no wo: 1. pod mo kłe łą ki. 2. głos wia tru. 3. mer da ogo nem na po wi ta nie. 4. ry bie ja ja. 5. chro nio ny płaz bez ogo no wy. 6. ba śnio wy lu dzik. 7. jed no z pod sta wo wych po jęć w eko lo gii. 11. ze spół róż nych ga tun ków ro ślin i zwie rząt ży ją cych w jed nym śro do wi sku. 12. wie pra wie wszyst ko o pta kach. 13. ro śli na kwiet ni ko wa. 17. błon ków ka ką śli wa. 20. bia ła na brzo zie. 22. ro śli na z dzwo necz ka mi. 25. zwier cia dło du szy. 26. ście ko we lub wen ty la cyj ne. 28. uczu cie pie cze nia w prze - ły ku. 29. klat ka fil mo wa. 31. Sto kro tek, Ja śmi no wa lub Ró ża na w Bę dzi nie. 32. ptak gul go czą cy. 33. pta sia klep to man ka. 36. lą du ją w po bli skich Py rzo wi cach. 41. jest nim Bę dzin. 42. zie le nią się w ma - ju a te raz opa da ją z nich li ście. 43. po tocz nie: Punkt Se lek tyw ne go Zbie ra nia Od pa dów Ko mu nal nych w Bę dzi nie. 44. Czar na Prze msza w na szym mie ście. 45. klam ra wzmac nia ją ca mu ry. 46. rzecz ka lub po tok. 49. w pio sen ce jej nie wy pa da. Litery z pól dodatkowo ponumerowanych od 1 do 10 dadzą rozwiązanie krzyżówki Na rozwiązania krzyżówki czekamy do 20 listopada pod adresem: W tytule maila prosimy wpisać: Krzyżówka ekologiczna listopad. Wśród wszystkich nadesłanych odpowiedzi wyłonimy laureata zgodnie z regulaminem dostępnym w Referacie gospodarki Odpadami. O wygranej poinformujemy, odpisując na adres mailowy z którego rozwiązanie zostało wysłane. jedna osoba może przysłać jedno rozwiązanie. Krzyżówka ekologiczna jest częścią kampanii informacyjno-edukacyjnej, projekt współfinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i gospodarki Wodnej w Katowicach. Oddaj elektrośmieci! Od paź dzier ni ka miesz kań cy aglo me ra cji ślą skiej mo gą po zby wać się zu ży te go sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go wy god nie, bez płat nie i w każ dej ilo ści. Naj więk sza or ga ni za cja od zy sku sprzę tu elek trycz ne go i elek tro nicz ne go w kra - ju Elek tro Eko S.A. uru cha mia punk ty zbie ra nia w 19 lo ka li za cjach przy naj po pu - lar niej szych cen trach han dlo wych aglo me ra cji ślą skiej. Pierw sza zbiór ka elek tro śmie ci od by ła się w so bo tę 4 paź dzier ni ka, w godz na parkingu przy Kauflandzie. Do dat ko wo miesz kań cy mo gą ko rzy stać z usłu gi bez płat ne go od bio ru du żych elek tro śmie ci bez po śred nio z do mu. Wy star czy za dzwo nić na in fo li nię o nu me - rze bądź wy peł nić zgło sze nie na tro smie ci.pl. Elek tro Eko w ra mach kom plek so we go sys te mu zbie ra nia wdra ża ne go w aglo - me ra cji ślą skiej za pew nia miesz kań com wła śnie ta ką usłu gę. Od po wied nio przy go - to wa ny sprzęt (a więc np. odłą czo ny od prą du, wo do cią gów) od bie ra ny jest ze wska - za nej lo ka li za cji w usta lo nym ter mi nie. Wiel ko ga ba ry to we elek tro śmie ci bę dą od - bie ra ne z pra wie ca łe go ob sza ru aglo me ra cji ślą skiej.

8 pasowanie pierw 8 MIASTO już wszyscy BędZińScy pierwszoklasiści Są pełnoprawnymi uczniami. podczas uroczystości NajMłodSi uczniowie preze SP 4 SP 4 Klasa I a, wychowawca: Ewa Lacek, uczniowie: Bartuszek Barbara, Berlińska Małgorzata, Cichoń Filip, Dąbek Michał, Jałowski Grzegorz, Karwalski Kevin, Kiciak Paweł, Kin Łukasz, Konderak Nadia, Kowalczyk Natalia, Kozłowska Oliwia, Mastaliński Dawid, Nowak Dominik, Pieda Fabian, Tyborska Zuzanna, Więcek Iga, Wieczorek Wiktor, Wojtal Krzysztof, Worobiej Wiktoria, Zawada Adam, Zdanowski Dominik Klasa I b, wychowawca: Dorota Skrzypczyk, uczniowie: Adamek Amelia, Gromadzki Kacper, Hałgas Marcel, Jabłoński Jakub, Karcz Jakub, Kępińska Paulina, Kisińska Nikola, Kobierski Krzysztof, Kowalewski Konrad, Książek Oliwia, Langier Wiktoria, Machoń Daniel, Morański Marcel, Paciej Igor, Piątek Szymon, Przybylska Marytna, Ślęzak Miłosz, Urbański Oliwier, Wojańczyk Amelia, Wycisk Dominik, Zgłobicka Maja, Rychlik Angelika SP 4 mzs 3 Klasa I c, wychowawca: Iwona Zakrzewska, uczniowie: Brzeziński Tomasz, Czupryna Oliwia, Fila Jan, Gawron Natalia, Grenczak Julia, Horała Żaneta, Juszczyk Piotr, Kowal Jan, Kowalczyk Brunon, Krawiec Robert, Kwiatkowski Julian, Oberski Filip, Pęciak Szymon, Pluszyński Jakub, Przyłucki Aleksander, Sierpiński Łukasz, Sonik Robert, Zbroszczyk Piotr, Żak Igor Klasa I a, wychowawca: Beata Tondos, uczniowie: Dawid Biela, Maja Bronkowska, Julia Celmer, Nataniel Imielski, Tomasz Knapik, Michał Leszek, Emil Maciejczyk, Sergiusz Maj, Jakub Malinowski, Dawid Nowak, Kacper Olkuski, Dominik Omasta, Wojciech Owczarczyk, Piotr Piłat, Szymon Polak, Marcin Rubin, Maja Stępień, Maja Strzemp, Michał Szulc, Mikołaj Szymański, Weronika Włodarska, Lena Zajdlicz, Wojciech Zarychta, Miłosz Zmuda mzs 3 SP 6 Klasa 1 b, wychowawca: Marzena Hope, uczniowie: Natalia Adamska, Mateusz Błaszczyk, Łukasz Bocianiak, Ewelina Bocianiak, Oliwia Bury, Julia Cytarzyńska, Julia Hyla, Maja Juszyńska, Nadia Kania, Kajetan Kłys, Jakub Majewski, Wiktoria Sabaj, Alicja Samborska, Nicola Sawicka, Oskar Sitko, Łukasz Stawiarz, Dawid Ścisło, Patrycja Turek, Bartosz Wójcik, Dawid Wójcik klasa I a, wychowawca: Anna Klimczyk- Chrzanowska, uczniowie: Boryczko Szymon, Chrzan Wiktoria, Ciapała Zuzanna, Czajer Natalia, Dusza Karolina, Frańczak Natalia, Gątkowski Patryk, Jaskólski Paweł, Maciejewski Dawid, Maćkowiak Kacper, Miśkiewicz Wiktor, Napora Jakub, Opiłka Nadia, Polewiak Julia, Soboczyńska Sara, Styrcz Weronika, Wach Julia Bożena, Wiśniewski Krystian, Wrona Gabriela, Zaborowska Julia, Żak Natalia, Żytniewska Marta

9 Nicco Formacja Trojak KULTURA MIASTO Roy Or bi son Re vi val Band AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr 11 9 SZokLaSiStów NtowaLi programy artystyczne, a potem odbierali ufundowane przez prezydenta Słodkie upominki Rogi obfitości SP 6 SP 8 Klasa I b, wychowawca: Iwona Szczygieł, uczniowie: Galara Adrian, Imiołek Maciej, Jeska Katarzyna, Jędrysik Konstancja, Kaczor Marcel, Kaleta Filip, Kamiński Jakub, Katolik Wiktor, Kosiorek Wiktoria, Kurek Daniel, Nogas Julia, Opielak Oliwia, Pietrzyk Natalia, Płatek Oliwia, Rajski Oliwier, Sekuła Sara, Swoboda Magdalena, Szczęsna Emilia, Tytko Krystian, Warcholińska Amelia, Winiarz Marta, Wojciechowska Nadia Klasa Ia, wychowawca: Elżbieta Winkler, uczniowie: Balcer Jessica, Cupiał Bartosz, Dratwa Maksymilian, Gogoła Wiktor, Hetmańczyk Igor, Krupa Bartosz, Labus Paulina, Marzec Paulina, Pattke Gabriela, Piksa Jakub, Przeniosło Kinga, Rogowska Emilia, Salamon Dawid, Skabara Olaf, Spadek Jakub, Ślusarczyk Wiktoria, Waluska Alicja SP 8 SP 8 Klasa I b, wychowawca: Ewa Gacka, uczniowie: Chruściel Natalia, Grochowska Maria, Jurkiewicz Maja, Kopycka Roksana, Kubacki Oliwier, Majcher Igor, Mańka Natalia, Olko Oskar, Płoszaj Krzysztof, Rykała Oskar, Stachera Lena, Surdy Zofia, Szatkowska Angelika, Szul Jakub, Szumiał Szymon, Wierzbicki Dawid, Wilk Maria, Witkowski Adam Klasa I c, wychowawca: Aleksandra Kołodziejak, uczniowie: Cieślak Borys, Gębska Wanessa, Jaskuła Szymon, Krzykawski Adrian, Matyja Oliwier, Mysłek Krzysztof, Nowak Wiktoria, Olczak Oskar, Piwowar Bartosz, Potyralski Szymon, Rojek Dominik, Smutek Milena, Syta Wanesa, Trusz Izabela, Tutaj Sebastian, Wasiel Robert mzs 2 Klasa I a, wychowawca: Mariola Góralska, uczniowie: Balzam Natalia, Barczyk Oliwia, Bargieł Lena, Biesek Kacper, Bobrowska Julia, Ceś Emilia, Chlebowska Julia, Grabowska Emilia, Grzelak Maksymilian, Klimiuk Zuzanna, Kopeć Dawid, Kościukiewicz Zofia, Kozera Judyta, Kruczyński Natan, Nocoń Tomasz, Przewieźlik Bartosz, Starzyńska Kamila, Szczęsna Hanna, Szczukocka Nicola, Trzcionka Nikola, Tyrakowski Kacper, Wiewiórowski Adam, Więczkowski Błażej, Zarychta Oskar mzs 2 Klasa I b, wychowawca: Leonarda Grzebinoga, uczniowie: Adamczyk Mateusz, Barański Dawid, Drzazga Bartosz, Dworecka Sonia, Dzwonek Wojciech, Galwas Marta, Grabowski Oskar, Grudzień Amelia, Hyski Miłosz, Kut Nikola, Kwapień Adrian, Lachendro Kajetan, Legawiec Amelia, Lubas Amelia, Morański Jakub, Obrusik Nadia, Pantak Oliwia, Pawliszyn Marcin, Popiołek Mateusz, Radaczyńska Zofia, Ramus Julia, Sikorski Bartosz, Trzepietowski Jakub, Wójcik Kinga, Ziemska Zuzanna

10 MIASTO 10 mzs 2 Klasa I c, wychowawca: Dorota Sioła, uczniowie: Banasik Maja, Boryń Marek, Czech Marta, Dębowska Maria, Dymek Agata, Feit Oliwia, Górka Mateusz, Grabowska Magdalena, Jaczkowski Nikolas, Janik Jakub, Janowski Filip, Kondzielnik Oliwia, Kruk Kacper, Miśta Małgorzata, Olbryś Oskar, Pogonowski Jakub, Rosik Barbara, Sasak Aleksandra, Sobczak Julia, Spytkowski Igor, Szałkowski Oskar, Szczerba Martyna, Szymczyk Krzysztof, Ząbek Giulia, Żołna Milena mzs 2 Klasa I d, wychowawca: Barbara Marchelak, uczniowie: Banduch Paulina, Bilnik Izabela, Buczek Jakub, Dragan Michał, Dyszy Jagoda, Dyszy Judyta, Garbień Oliwia, Gruca Zuzanna, Hope Emilia, Kłak Bartosz, Kubat Julia, Kudrys Ewa, Łukasik Amelia, Mąka Artur, Mędrzyk Kuba, Nowak Szymon, Potrawa Maciej, Rudnik Magda, Siegmund Jagoda, Szewczyk Krzysztof, Wagner Zuzanna, Warczak Jagoda, Wysokińska Laura, Zawali Katarzyna, Zięba Maria mzs 2 Klasa I e, wychowawca: Agnieszka Kozieł, uczniowie: Bałdys Emilia, Bobrowski Marcin, Filas Hubert, Jarosz Wiktor, Kania Amelia, Kropidłowska Nicola, Kulczyński Norbert, Lisowska Alicja, Lisowski Ignacy, Mańka Wiktoria, Micek Nina, Nowak Krzysztof, Omelan Aleksandra, Pizon Mikołaj, Potęga Anna, Segda Natalia, Siewior Miłosz, Sobala Daniel, Tasak Jakub, Tomasik Emilia, Wańkowicz Martyna, Wójcik Piotr, Zatorska Aleksandra, Zegan Bartosz Skwer Skarbińskich przed filią Ośrodka Kultury SKARBIńSCY I CIEChANOWSCY TE DWA RODY ODEgRAłY ISTOTNą ROLĘ W PRzEMYSłOWEj historii BĘDzIńSKIEgO grodźca, SzCzEgÓLNIE DzIAłALNOśĆ SKARBIńSKICh SPRAWIłA, że WIOSKA grodziec znacząco zmieniła SWÓj WYgLąD, ROzWIjAjąC SIĘ WÓWCzAS W KIERuNKu NOWOCzESNEgO PRzEMYSłu Pa mięć o ro dzie Skar biń skich w Grodź cu nie wy ga śnie. Od po nad mie sią ca skwer przed fi lią Ośrod ka Kul tu ry w Grodź cu no si na zwę pla cu im. Skar biń skich. Z ini cja ty wy Da riu sza Maj chrza ka, hi sto ry ka oraz miesz kań ca Grodź ca, przy po par ciu To wa rzy stwa Przy ja ciół Grodź ca oraz Do ro ty Sta ro ściak, pra wnucz ki Sta ni sła - wa Skar biń skie go se nio ra, rad ni Mia sta Bę dzi na pod ję li dnia 18 grud nia 2013 ro ku uchwa łę o na zwa niu skwe ru przed bu - dyn kiem fi lii OK pla cem im. Skar biń skich. Te go rocz na, paź dzier ni ko wa uro czy stość nada nia imie nia Skar biń skich wspo mnia ne mu skwe ro wi sta ła się wiel kim wy - da rze niem dla lo kal nej spo łecz - no ści. Ten po mysł doj rze wał od trzech lat. Nasz hi sto ryk Da - riusz Maj chrzak za in te re so wał nas pro po zy cją upa mięt nie nia te go ro du za słu żo ne go dla dziel - ni cy, re gio nu oraz kra ju. Za czę - li śmy po szu ki wać miej sca god - ne go ro dzi ny Skar biń skich. Osta tecz nie sta nę ło na tym, by skwer przed ośrod kiem no sił mia no pla cu Skar biń skich. My - ślę, że jest to sym bo licz ne upa - mięt nie nie za sług tej ro dzi ny na - le żą cej do eli ty prze my słow ców Za głę bia przy znał Mie czy sław Urgacz, pre zes To wa rzy stwa Przy ja ciół Grodź ca. Sam ini cja - tor uho no ro wa nia Skar biń skich, hi sto ryk Da riusz Maj chrzak uwa ża, że do ko nał się pe wien etap bu do wa nia lo kal nej toż sa - mo ści miesz kań ców dziel ni cy i re gio nu, któ rzy po win ni zna jo - mość dzie jów na sze go kra ju roz - po czy nać od przy swo je nie so bie hi sto rii swo jej ma łej oj czy zny i lu dzi, któ rzy ją two rzy li Plac im. Skar biń skich bę dzie już za - wsze przy po mi nał au to chto - nom, jak i tym, któ rzy osie dli li się w tej dziel ni cy, o dzia łal no ści ro du Skar biń skich, któ rej na ma - cal ne efek ty mo że my oglą dać do dzi siaj. Do wo dem są cho - ciaż by do my przy uli cy Ko nop - nic kiej i Bar lic kie go. To prze - cież przy udzia le Sta ni sła wa Skar biń skie go se nio ra, wie lo let - nie go dy rek to ra ko pal ni Gro - dziec II, po wsta ła ko lo nia ro bot - ni cza ze szko łą, szpi ta lem, bi - blio te ką, par kiem. Nie któ rych bu dyn ków już nie ma (m. in. bu - dyn ku szpi ta la przyp. red.), ale ko lo nia stoi na dal mó wi hi sto - ryk Da riusz Maj chrzak. Plac im. Skar biń skich ma upa mięt nić czte rech przed sta wi - cie li słyn ne go ro du: Sta ni sła wa Ma ria na Skar biń skie go (se nio - ra), je go młod sze go bra ta Ja ku - ba Ma ria na oraz ich sy - nów Sta ni sła wa Ma ria na (ju- nio ra) i Mi cha ła Ada ma. Wszy scy oni by li prze my słow - ca mi i spo łecz ni ka mi za słu żo ny - mi dla in du stria li za cji Grodź ca w dzie więt na stym i dwu dzie - stym wie ku. Po nad to chęt nie wspie ra li lo kal ną dzia łal ność spo łecz ną i edu ka cyj ną, an ga żo - wa li się w dzia łal ność sto wa rzy - szeń za wo do wych, za sia da li w ra dach nad zor czych oko licz - nych ko palń i hut wy li cza Da - riusz Maj chrzak. Sta ni sław Ma rian Skar biń ski (se nior), uro dzo ny w Kra ko wie, w 1880 ro ku zo stał dy rek to rem gro dziec kiej Ce men tow ni (pierw szej w Pol sce, a pią tej na świe cie) ów cze snej Fa bry ki Por t land Ce men tu (na le żą cej do Sta ni sła wa Cie cha now skie - go), a w 1886 ro ku ob jął rów - nież kie row nic two ko pal ni Ma - ria, po tem prze mia no wa nej na Gro dziec I. Funk cję tę peł - nił do 1914 ro ku. Wspo mógł Sta ni sła wa Cie cha now skie go w pra cach przy po wo ła niu spół - ki ak cyj nej Gro dziec kie To wa - rzy stwo Ko palń Wę gla i Za kła - dów Prze my sło wych i zbu do wa - niu no wo cze snej ko pal ni wę gla ka mien ne go Gro dziec II. War to do dać, że ko pal nia po sia da ła naj no wo cze śniej sze im por to wa - ne urzą dze nia szy bów, chod ni - ków, ścian i przod ków, ze lek try - fi ko wa ny trans port do ło wy, me - cha nicz ną płucz kę i sor tow nię wę gla. Za spra wą Skar biń skie go Gro dziec prze żył praw dzi wy roz kwit, bo wiem za raz po wy - bu do wa niu ko pal ni po wsta ły: ko lo nia ro bot ni cza Pe kin, (23 do my), ko lo nia urzęd ni cza (12 ka mie nic), gmach sie dzi by za - rzą du, park, szko ła, szpi tal, bi - blio te ka, sa la gim na stycz na. W okre sie mię dzy wo jen nym po - wstał ho tel ro bot ni czy z cen tral - nym ogrze wa niem oraz in sta la - cją wod no -ka na li za cyj ną. W 1903 ro ku Skar biń ski za ło żył rów nież Ochot ni czą Straż Po - żar ną w Grodź cu. War to rów - nież do dać, że Sta ni sław Skar - biń ski był rów nież współ za ło ży - cie lem Aka de mii Gór ni czej w Kra ko wie, a tak że ini cja to rem i czę ścio wo fun da to rem bur sy stu denc kiej w Kra ko wie. Zmarł 2 ma ja w 1925 ro ku. Uro - czy sto ści po grze bo we od by ły się w Grodź cu i War sza wie. Po cho - wa no go w War sza wie na Cmen ta rzu Po wąz kow skim. Po śmier ci Skar biń skie go se nio - ra funk cję dy rek to ra Gro dziec - kie go To wa rzy stwa Ko palń Wę - gla i Za kła dów Prze my sło wych ob jął syn Sta ni sław Ma rian. Z ko lei młod szy brat Sta ni sła wa Skar biń skie go, Ja kub Ma rian Skar biń ski po odej ściu bra ta z ce men tow ni peł nił funk cję jej dy rek to ra, aż do swo jej przed - wcze snej śmier ci w 1908 ro ku. Nie bez zna cze nia po zo sta je rów nież do ro bek na uko wy Mi - cha ła Ada ma Skar biń skie - go wy bit ne go spe cja li sty w dzie dzi nie tech no lo gii wy - twa rza nia ma szyn oraz me cha - ni za cji od lew nic twa. Na uro czy sto ściach w Grodź cu nie mo gło za brak nąć pra wnucz ki Sta ni sła wa Ma ria - na Skar biń skie go (se nio ra), Do - ro ty Sta ro ściak, któ ra wraz z peł no moc ni kiem pre zy den ta Bę dzi na Łu ka sza Ko mo niew - skie go do ko na ła od sło nię cia pa - miąt ko wej ta bli cy. Do ro ta Sta ro - ściak jest au tor ką książ ki W dzie łach swo ich... Prze my - słow cy i spo łecz ni cy Za głę bia Dą brow skie go w XIX i XX wie - ku. Od wie lu lat zaj mu je się hi - sto rią swo je go ro du. Po rząd ku je li sty, do ku men ty oraz zdję cia, prze glą da ar chi wa. Ma ma pa ni Do ro ty by ła je dy ną wnucz ką Sta ni sła wa Skar biń skie - go. Ma ma spę dzi ła w Grodź cu dzie ciń stwo i za wsze mia ła mgieł kę w oczach, kie dy wspo - mi na ła Gro dziec. Z ko lei ja czę - sto wspo mi nam Wiel ka noc w do mu wu ja (Sta ni sła wa Skar - biń skie go ju nio ra przyp.), gdzie ba wi łam ja ko ma ła dziew - czyn ka. Każ dy przy jazd do Grodź ca to po wrót do wzru - sza ją cych wspo mnień. Cie szę się, że miesz kań cy Grodź ca uho no ro wa li pa mięć ro dzi ny Skar biń skich mó wi Do ro ta Sta ro ściak. Pra wnucz ka Sta ni - sła wa se nio ra w swo jej książ ce rów nież po ru sza dzie je swo je go ro du, choć nie sku pia się tyl ko na nich. Mo ja opo wieść, któ ra w po cząt ko wym za my śle mia ła być opo wie ścią o Skar biń skich, z cza sem sta ła się hi sto rią kil ku za słu żo nych za głę biow skich ro - dzin, spo krew nio nych, spo wi no - wa co nych, bądź sil nie za przy - jaź nio nych ze so bą. Nie jest to jed nak wy łącz nie opo wieść oso - bi sta, wspo mnie nio wa i aneg do - tycz na. Od pew ne go cza su sta - ram się gro ma dzić wszyst ko, co zwią za ne jest z Grodź cem i Za - głę biem Dą brow skim. Dys po - nu jąc spo rą ilo ścią do ku men tów, pu bli ka cji i ma te ria łów źró dło - wych po sta no wi łam po ka zać lo - sy bo ha te rów mo jej opo wie ści na tle rze czy wi sto ści go spo dar - czo -po li tycz nej, w ja kiej przy - szło im żyć i pra co wać do da ła Do ro ta Sta ro ściak. An na Po le wiak arc BeCe

11 KULTURA AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr harmonogram wydarzeń kulturalno-sportowych LiStopad 2014 R w godz. otwarcia placówki W cyklu POLECAMY wystawa książek pt. Misie i niedźwiadki w literaturze dziecięcej. MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera Wystawa z cyklu Obrazy Mistrzów wstęp wolny. Galeria na parterze, Ośrodek Kultury w Będzinie Komputerowa Szkoła Seniora warsztaty dla seniorów z zakresu obsługi komputera i wyszukiwania informacji w internecie. MiPBP, czytelnia naukowa Wilki i Koźlęta. TDZ Konferencja Zagłębiowskie Forum Erasmus. TDZ Działalność statutowa Klubu Seniora. Siedziba Klubu Seniora, ul. Stalickiego Trzy świnki. TDZ Galeria Młodego Artysty wystawa prac plastycznych dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 9 w Będzinie. MiPBP, dolny hol biblioteki Rozmowy na nie całkiem łatwe tematy: historyjki terapeutyczne o wielkich problemach małych dzieci cykl zajęć literackich dla dzieci. MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera Wystawa modelarska z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury Militaria w miniaturze. Pałac Mieroszewskich Trzy świnki. TDZ Jaś i Małgosia. TDZ Pstryk! I wszystko jasne..! spektakl z udogodnieniem dla osób niesłyszących tłumaczony na język migowy. TDZ Trzy świnki spektakl z udogodnieniem dla osób niesłyszących tłumaczony na język migowy. TDZ Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość przy pomniku Poległym za Wolną Polskę, Plac 3 Maja Msza św. Parafia pw. św. Barbary, ul. Koszelew Odsłonięcie tablicy upamiętniającej mieszkańców Będzina i Powiatu Będzińskiego zamordowanych podczas II wojny światowej Koncert zespołu Mały Śląsk, wstęp wolny. Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu Trzy świnki. TDZ Dzień Niepodległości w oczach młodego pokolenia zajęcia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych. MiPBP Rozmowy na nie całkiem łatwe tematy: historyjki terapeutyczne o wielkich problemach małych dzieci cykl zajęć literackich dla dzieci. MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera Piękne jabłuszko w sadzie się rumieni, a czy wiecie, co to za skarby jesieni? zajęcia literackie dla najmłodszych. MiPBP, Filia Nr 7 ul. Rycerska 2, Zamkowe Spotkanie członków Stowarzyszenia Autorów Polskich o/będzin. Ośrodek Kultury w Będzinie Biblioteka otwarta na zmiany jubileuszowe X Forum Bibliotekarzy Samorządowych Powiatu Będzińskiego. MiPBP Jaś i Małgosia. TDZ Rozmowy na nie całkiem łatwe tematy: historyjki terapeutyczne o wielkich problemach małych dzieci cykl zajęć literackich dla dzieci. MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera Koncert umuzykalniający comiesięczne audycje szkolne w wykonaniu artystów Filharmonii Śląskiej. TDZ Jubileuszowe interdyscyplinarne warsztaty artystyczne 2014 wernisaż wystawy z okazji 30-lecia Stowarzyszenia Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego w Będzinie. MiPBP, Galeria klubu Pod Sową O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej. TDZ Obraz Zagłębia Dąbrowskiego w legendach i bajkach zajęcia z edukacji regionalnej dla uczniów szkół podstawowych. MiPBP Obraz Zagłębia Dąbrowskiego w legendach i bajkach zajęcia z edukacji regionalnej dla uczniów szkół podstawowych. MiPBP Rozmowy na nie całkiem łatwe tematy: historyjki terapeutyczne o wielkich problemach małych dzieci cykl zajęć literackich dla dzieci. MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera Dyskusyjny Klub Książki spotkanie literackie dla osób dorosłych. MiPBP w Będzinie, klub Pod Sową Prezentacja oferty oddziału dla dzieci i młodzieży MiPBP w Będzinie w ramach XI Katowickich Prezentacji Bibliotecznych. Biblioteka Śląska w Katowicach Koncert IX Muz II LO Będzin. TDZ O dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem zwanej. TDZ Dyskusyjny Klub Książki spotkanie literackie dla młodzieży. MiPBP Zagłębiowskie Spotkania Górnicze Po latach pracy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa koło Zagłębie. MiPBP, klub Pod Sową Wernisaż wystawy fotografii Stowarzyszenia Wspierania Działań Twórczych Via Arte. Pałac Mieroszewskich Z cyklu piątkowe wieczory filmowe projekcja filmu na dużym ekranie; wstęp wolny. Ośrodek Kultury, filia w Grodźcu Rodzinny Turniej Unihokeja. MZS 2, Syberka Bajka o Stworku bez Kolorku. TDZ W dolinie Muminków. TDZ Mistrzostwa w piłce siatkowej. Hala Łagisza Festiwal Tańca. TDZ Komputerowa Szkoła Seniora warsztaty dla seniorów z zakresu obsługi komputera i wyszukiwania informacji w internecie. MiPBP Trzy świnki. TDZ Misiolandia zajęcia edukacyjne dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. MiPBP W stumilowym lesie pluszowy miś ma święto dziś historia pluszowego misia, przegląd znanych i mniej znanych książek o niedźwiadkach i czytanie misiowych bajeczek. MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera Miś choć mały, choć nieśmiały, wielkie serce w sobie ma zajęcia literackoplastyczne dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. MiPBP, Filia Nr 2 ul lecia PRL 1 Warpie Misiolandia zajęcia edukacyjne dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. MiPBP W stumilowym lesie pluszowy miś ma święto dziś historia pluszowego misia, przegląd znanych i mniej znanych książek o niedźwiadkach i czytanie misiowych bajeczek. MiPBP, Filia Nr 1 ul. Stalickiego 2, Ksawera Trzy świnki. TDZ Misie lubią dzieci, dzieci lubią misie misie w wierszu i piosence zajęcia edukacyjne dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. MiPBP, Filia Nr 5 ul. Słowackiego 2, Grodziec Przygody Misia Uszatka czytanie fragmentów opowiadania Czesława Janczarskiego zajęcia literackie dla dzieci z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. MiPBP, Filia Nr 4 ul. Pokoju 44, Łagisza Galeria Młodego Artysty: Inspirowane komiksem wernisaż wystawy prac plastycznych Krzysztofa Niewiadomskiego ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Będzinie. MiPBP Wilki i Koźleta. TDZ Pstryk! I wszystko jasne..!tdz Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. TDZ Wieczór poezji ELI GALOCH, laureatki VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Władysława Stefana Sebyły. MiPBP, klub Pod Sową Będziński Klub Filmowy projekcja filmu W ciemności, wstęp wolny. Kino NOWOŚĆ Kot w butach. TDZ Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Fryderyka Chopina ul. Sportowa 5, tel. 32/ , serdecznie zaprasza na koncert pt.: Muzykujące rodziny który odbędzie się 21 listopada o godz w sali koncertowej Teatr Preventorium na podium Du żym suk ce sem oka zał się dla Te atru Pre ven to - rium udział w VI Ogól no pol skim Fe sti wa lu Te - atral nym w Sce nie i w Kra ko wie. Ju ry w skła - dzie: Zbi gniew Ko złow ski, An drzej Sa dow ski, Piotr Urba niak przy zna ło mu pierw sze miej sce za spek takl Dra ma wer sja be ta pa mię ci Da - nie la, au tor stwa i re ży se rii An drze ja Ci szew skie - go. Rów no rzęd ną na gro dę otrzy mał Te atr Na Chwi lę z Gry fi na za spek takl Pa na ke ia. Ogól no pol ski Fe sti wal Te atral ny w Sce nie i re ali zo wa ny od 2004 ro ku w dwu let nim cy klu ad - re so wa ny jest do ama tor skich grup te atral nych z ca łej Pol ski. Kwa li fi ka cja ze spo łów od by wa się na pod sta wie prze sła nych ma te ria łów z za re je - stro wa nym spek ta klem, a kry te rium to wy so ka war tość ar ty stycz na pre zen ta cji. W pro gra mie Fe sti wa lu prze wi dzia ne są też warsz ta ty pro wa - dzo ne przez pro fe sjo nal nych, kra kow skich twór - ców, spo tka nia i omó wie nia z ju ro ra mi, w któ - rych uczest ni czy rów nież pu blicz ność, a tak że wi zy ty w zna czą cych in sty tu cjach kul tu ry. Ran - gę Fe sti wa lo wi na da je ko mi sja kon kur so wa, do której za pra sza się wy bit nych twór ców i znaw - ców te atru. Tym bar dziej cie szy więc fakt, że nasz bę dziń ski Te atr Pre ven to rium otrzy mał głów ną na gro dę! Po wsta nie Te atru Pre ven to rium za ini cjo wa ła Ja dwi ga Gu ba ła wraz z An drze jem Ci szew - skim dy rek to rem Ośrod ka Kul tu ry, peł nią ce go od po cząt ku funk cję re ży se ra. Wi dząc po ten cjał i chę ci w gro dziec kiej mło dzie ży po sta no wi li śmy umoż li wić mło dym ar ty stom po zy ska nie wie dzy te atral nej, ak tor skiej i re cy ta tor skiej przez za ło - że nie Te atru Pre ven to rium. Był to strzał w dzie - siąt kę. Dzie cia ki z ogrom nym za pa łem bra ły udział w sce nicz nych przed się wzię ciach mó wi kie row nik fi lii Ośrod ka Kul tu ry i do bry duch te - atru, Ja dwi ga Gu ba ła. MR Mroczne kanały w Będzińskim Klubie Filmowym W Bę dziń skim Klu bie Fil mo wym zo ba czy my dra mat wo jen ny no mi no wa ny w 2012 ro ku do Osca ra w ka te go rii za naj lep szy film nie an glo - ję zycz ny. W ciem no ści Agniesz ki Hol land zo - stał rów nież uho no ro wa ny trze ma sta tu et ka mi Pol - skich Na gród Fil mo wych Or ła mi i Zło tą Ża bą na Fe sti wa lu Plus. Film opo wia da hi sto rię roz gry - wa ją cą się w Pol sce pod czas II woj ny świa to wej. Jej bo ha te rem jest Le opold So cha, w któ re go ro lę wcie lił się Ro ber Więc kie wicz, drob ny zło dzie ja - szek po ma ga ją cy gru pie Ży dów z get ta ukryć się w lwow skich ka na łach. W ciem no ści trzy ma w na pię ciu, któ re two rzą uka za ne ob ra zy: mrocz - ne ka na ły, za dy mio ne uli ce, sce ny tor tur na Ży - dów kach i in ne wstrzą sa ją ce frag men ty. Ak to rzy w fil mie mó wią wie lo ma ję zy ka mi, m.in. pol skim, ukra iń skim, nie miec kim, ro syj skim, ji dysz, czy lwow ską gwa rą. Wszyst ko to spra wia, że dzie ło Agniesz ki Hol land po ru sza i two rzy wy jąt ko wy ob raz, a sa ma au tor ka w wy wia dzie Pio tra Śmia - łow skie go dla mie sięcz ni ka Ki no (nr 1/2012) wy zna ła: Bro ni łam się przed tym fil mem, sta - wia łam wa run ki nie do przy ję cia dla za gra nicz - nych pro du cen tów. Głów nym z nich był ję - zyk że by to nie by ło po an giel sku. An giel ski jest jed nym z ele men tów, któ ry mnie naj bar dziej draż - ni w fil mach o Za gła dzie, an giel ski wszyst ko te - atra li zu je. ( ) To chy ba An drzej Munk mó wił tak że o smro dzie ka na łów, któ re go nie da się wy - ra zić w ki nie. Rze czy wi ście, peł na ilu zja nie jest moż li wa, ale moż na uru cho mić wy obraź nię. Rze czy wi ście mi mo że nie moż li wa jest peł na ilu - zja, film do sko na le uka zu je świat Ho lo cau stu, bez zbęd ne go pa to su za to bar dzo au ten tycz nie. W ciem - no ści bę dzie moż na zo ba czyć w Ki nie No wość 28 li sto pa da o go dzi nie Se ans bez płat ny. Mag da le na Re be ta reklama

12 KULTURA 12 Będzińska scena miejscem dialogu między pokoleniami BędZińSki teatr dzieci ZagłęBia im. jana dormana od września Ma Nowego dyrektora. ZoStał NiM gabriel gietzky, absolwent wydziału LaLkaRSkiego wrocławskiej pwst oraz wydziału ReżySeRii dramatu akademii teatralnej w warszawie, aktor, ReżySeR, współpracujący Z wieloma krajowymi SceNaMi teatralnymi z dyrektorem TDz porozmawiamy o planach spektakli dla dziecięcej sceny, czyli co wspólnego może mieć słynny kompozytor Krzysztof Penderecki z będzińską placówką, czy prócz propozycji dla dzieci znajdzie się też coś ciekawego dla dorosłych, co mogliby robić seniorzy w teatrze, w czym lalka ma przewagę nad aktorem, wreszcie o miganiu i audiodeskrypcji w będzińskiej placówce. Czy w bę dziń skim te atrze mo że my się spo dzie wać ar ty stycz nej re wo - lu cji? Zmia ny są nie odzow ne, ale na - stą pią ra czej dro gą ewo lu cyj ną. Bę dę dą żył do pod no sze nia ja - ko ści ofer ty te atral nej, by re per - tu ar stał na naj wyż szym po zio - mie. Za mie rzam współ pra co wać z uzna ny mi twór ca mi te atral ny - mi. W pla ny do ty czą ce no wych spek ta kli chcę włą czyć mię dzy in ny mi Wi tol da Ju re wi cza, słyn - ne go cho re ogra fa i na uczy cie la tań ca z Aka de mii Mu zycz nej w Ło dzi, Ju sty nę Ła gow ską, sce - no graf kę Na ro do we go Te atru Sta re go w Kra ko wie, czy Bo gu - sła wa Kier ca. Czy lal ki nie odej dą w za po mnie nie? Dzie ci je uwiel bia ją. Tak że uwiel biam lal ki i za le ży mi na jak naj częst szej obec no - ści la lek w spek ta klach, by gra ły one pierw szo pla no we ro - le. Lal ka stwa rza spe cy ficz ne, in ne moż li wo ści niż sam ak tor, w prze ci wień stwie do ak to ra mo że cho ciaż by bez pro ble mu po fru nąć, sta nąć na czub ku gło wy, czy sta wiać sied mio mi - lo we kro ki. Kie dy po zna wa - łem sie dzi bę bę dziń skie go te - atru, pierw szą rze czą, ja ka mnie za uro czy ła, by ła wła śnie pra cow nia pla stycz na i ma ga - zyn la lek. Sko ro lal ki ma ją grać, to za py tam o pla ny do ty czą ce spek ta kli. Czym pan za sko czy ma łych wi dzów? Pla nu ję wy sta wić lal ko wą ope rę Naj dziel niej szy z ry ce rzy Krzysz to fa Pen de rec kie go i Mar ka Sta chow skie go z li bret - tem Ewy Szel burg - Za rem bi ny. My ślę, że ta peł na pro sto ty opo - wieść o przy go dach Stra cha na Wró ble spodo ba się dzie - ciom. Na ja kim eta pie są przy go to wa nia? Trwa ją roz mo wy. Jak wspo - mnia łem, do wy ko na nia sce no - gra fii za pro si łem Ju sty nę Ła - gow ską. Re ży se rią zaj mie się tan dem Mi chał Cho ro siń ski i Prze my sław Paw lic ki. Dy ry go - wać bę dzie Prze my sław Fiu gaj - ski z War szaw skiej Ope ry Ka - me ral nej. W przed sta wie niu pla - no wa ny jest udział in stru men ta - li stów oraz chó ru dzie cię ce go bę dziń skiej Szko ły Mu zycz nej, jak też śpie wa ją cy i gra ją cy se - nio rzy. Jest to no wa tor ska ini cja - ty wa na tych de skach i li czę, że znaj dzie uzna nie wi dow ni. W pla nach na przy szły rok jest jesz cze przed sta wie nie Kop - ciusz ka. Je go re ali za cję po wie - rzę wspo mnia ne mu wcze śniej Wi tol do wi Ju re wi czo wi. Bę dzie to spek takl o cha rak te rze in ter - tek stu al nym. Czy za cho wa pan obec ne ini cja ty - wy te atral ne. Mam na my śli Ba by Sce nę? Ba by Sce na jest fan ta stycz ną pro po zy cją dla ma lu chów. Zresz tą spek takl Baj ka o Stwor ku bez Ko lor ku szcze - gól nie mnie ocza ro wał. Za mie - rzam kon ty nu ować jej dzia łal - ność, po dob nie jak Sce ny Ini - cja tyw Twór czych. W przy - pad ku tej dru giej zmie ni się tyl - ko for mu ła. Za pro po no wa łem ak to rom te atru, by wy stą pi li z po my sła mi ma łych i krót kich form sce nicz nych. Przed sta wie - nia by ły by gra ne zwłasz cza w tych pla ców kach, dla któ rych przy jazd do na sze go te atru jest zbyt kosz tow nym przed się wzię - ciem. Roz ma wia my głów nie o spek ta - klach dla dzie ci. Czy w te atrze znaj - dą się też pro po zy cje dla wi dza do - ro słe go? Mo im za mia rem jest uczy nie nie z te atru plat for my mię dzy po ko - le nio we go dia lo gu, od wi dza naj młod sze go, po przez na sto let - nie go i do ro słe go, aż do od bior - cy sześć dzie siąt plus. Te mu ma - ją słu żyć pro jek ty, któ re chcę za - ini cjo wać rów nież we współ pra - cy z lo kal ny mi śro do wi ska mi. Pierw szy pro jekt Te atr Po Zmierz chu jest skie ro wa ny do wi dza do ro słe go. Roz pocz - nie my od przed sta wień o te ma - ty ce hu mo ry stycz nej au tor stwa Ma rii Czu ba szek, na wią zu ją - cych do słyn nych Ba jek dla do - ro słych, cy klu te le wi zyj nych pro gra mów sa ty rycz nych z lat sie dem dzie sią tych. Ko lej nym pro jek tem był by Kan tor -Do - rman, przed się wzię cie, obej - mu ją ce kon fe ren cję, pu bli ka cję, warsz ta ty, przed sta wie nie, wy - sta wę. Je go głów nym ce lem by - ła by in te gra cja śro do wi sko wa i mię dzy po ko le nio wa. Re ali za - cją te atral ną za jął by się Bo gu - sław Kierc, zna ny po eta, ak tor, re ży ser, pe da gog jed nym sło - wem czło wiek re ne san su. Wspo mniał pan o po trze bie dia lo gu mię dzy po ko le nia mi. Zwłasz cza mło - dzież za gu bio na w świe cie wir tu al - nych pu ła pek po trze bu je roz mo wy. Mło dzi lu dzie czu ją się nie kie - dy osa mot nie ni i nie po tra fią roz ma wiać z do ro sły mi o swo - ich pro ble mach. Z tą te ma ty ką wią że się ko lej ny pro jekt o cha rak te rze ar ty stycz no -edu - ka cyj nym. To Lę ki współ cze - sno ści w świe cie dziec ka, któ ry ma być re ali zo wa ny we współ pra cy z ka to wic ką fi lią Wyż szej Szko ły Psy cho lo gii Spo łecz nej w War sza wie oraz z Wo je wódz kim Ośrod kiem Me to dycz nym w Ka to wi cach. W ra mach te go przed się wzię - cia zo sta nie prze pro wa dzo ny kon kurs dra ma tur gicz ny, od - bę dą się po nad to warsz ta ty z udzia łem na uczy cie li i mło - dzie ży. gabriel gietzky był aktorem Bałtyckiego Teatru Dramatycznego w Koszalinie, gdzie zdobył uznanie krytyki i publiczności. Szlify reżyserskie zdobywał na wydziale Reżyserii Dramatu warszawskiej Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza, zgłębiając jednocześnie tajniki sztuki reżyserskiej w Pradze jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki. W swojej reżyserskiej karierze zaadoptował II część Dziadów debiut reżyserski na deskach Teatru Miejskiego w Gdyni. Reżyserował również dramaty Szekspira, jak Koriolan w warszawskim Teatrze Powszechnym czy Kupca weneckiego we wrocławskim Teatrze Współczesnym. Swoje umiejętności doskonalił pod kierunkiem Macieja Wojtyszki, Jana Englerta, Adama Hanuszkiewicza. Był asystentem Krystiana Lupy. Ma na swoim koncie liczne nagrody m.in. nagrodę publiczności na EURODRAMIE 2004 we Wrocławiu oraz na XI Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE. Lubi podróże i wypoczynek na wsi w rejonie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Sko ro je ste śmy przy ko mu ni ko wa - niu się, to bę dziń ska sce na za pra - sza na spek ta kle rów nież wi dzów nie sły szą cych. Dwa przed sta wie nia zo sta ły prze tłu ma czo ne na ję zyk mi - go wy, Co da lej? Chce my, że by mi ga nie by ło sta - łą pro po zy cją na sze go te atru. Pla - nu ję w przy szło ści rów nież spek ta - kle z au dio de skryp cją, umoż li wia - ją ce dro gą słu cho wą uczest ni cze - nie w nich oso bom nie wi do mym. Roz ma wia ła An na Po le wiak Repertuar Teatru Dzieci Zagłębia Rezerwacja biletów indywidualnych w kasie teatru tel. (32) ; Rezerwacja biletów grupowych w Biurze Organizacji Widowni tel. (32) :00 Trzy Świnki :00 Jaś I Małgosia :00 Pstryk! I Wszystko Jasne..! :00 Trzy Świnki :00 Trzy Świnki :00 Jaś I Małgosia :00 O Dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem Zwanej :00 O Dziewczynce Katarzynce Czerwonym Kapturkiem Zwanej :00 Bajka O Stworku Bez Kolorku :00 W Dolinie Muminków :00 Trzy Świnki :00 Trzy Świnki :00 Wilki I Koźęta :00 Pstyrk! I Wszystko Jasne..! :00 Kot W Butach Niecodzienna promocja Teatru Dzieci Zagłębia Wde le ga cję dobędzińskiej bi blio te ki wy ru szy ła Mysz Ma ka ry na. Lal ka ze spek ta klu Ca li necz ka bę dzie nas pro mo wać przez naj bliż sze dwa mie sią ce. Jej za da niem jest dźwi ga nie ulo tek z re - per tu arem i za chę ca nie do od wie dze nia teatru. Wkrót ce w de le ga cję wy śle my praw dzi wą Ca ry cę Chwa li - sła wę. Ta szla chet na da ma bę dzie nas re pre zen to wać w Bi blio - te ce Miej skiej w Dą bro wie Gór ni czej. Za pra sza my od wie dza ją cych bi blio te kę do ro bie nia zdjęć Ma - ka ry ny w pra cy i prze sy ła nie na ad res se kre ta atr.be dzin.pl Zdję cia zo sta ną umiesz czo ne na na szej stro nie in ter ne to wej. Szlachetna Paczka Pro jekt ma cha rak ter ogól no pol ski i jak żad na in - na ak cja cha ry ta tyw na w Pol sce łą czy dzia ła nia se tek ty się cy osób. W tym ro ku Pacz ka jest or ga - ni zo wa na w 508 lo ka li za cjach w ca łej Pol sce. W Bę dzi nie dzia - ła my od sze ściu lat. Od sa me go po cząt ku nią kie ru ję mó wi To - masz Kwie cień. Prak tycz nie mam już sta łych wo lon ta riu szy, co ro ku przy by wa no wych. Jest ich po nad dwu dzie stu, w tym czte ry oso by w wie ku 17 lat. To dzię ki nim mo że my po móc ro dzi nom w po trze bie a jest ich bar dzo wie le do da je. Otwar cie ba zy na stą pi 22 li sto pa da ozna cza to, że każ dy z nas bę dzie mógł wy brać ro dzi nę, któ rej chce po móc. Wy star czy za lo - go wać się na chet na pacz ka.pl, wy brać woj. ślą skie a na - stęp nie Bę dzin. Ro dzi nę bę dzie moż na wy brać spo śród sied miu ka te go rii, któ re się wy świe tlą na stro nie: cho re nie peł no spraw ne dziec ko ro dzi na wie lo dziet na sta rość i sa mot ność nie szczę ście sa mot ny ro dzic cho ro ba/nie peł no spraw ność w ro dzi nie in ne Pacz kę moż na przy go to wać wspól nie z ro dzi ną, przy ja ciół mi, z ko le ga mi, ko le żan ka mi z pra cy, czy stu diów. Przez te 5 lat są już sta li dar czyń cy in dy wi du al ni, ale rów nież fir my, szko ły z Bę - dzi na. Do pro jek tu włą cza się rów nież ak tyw nie pre zy dent na sze - go mia sta. Oprócz peł nie nia ho no ro we go pa tro na tu przy go to wu - je pacz kę dla jed nej z ro dzin, któ rą potem wrę cza oso bi ście podsumowuje Tomasz Kwiecień.

13 W OSTATNI DzIEń PAźDzIERNIKA W BĘDzIńSKIM KINIE NOWOśĆ ODBYł SIĘ WYjąTKOWY KONCERT WOjTKA gruszczyńskiego ThE STAgE PAMIĘCI RYśKA RIEDLA POłąCzONY z PROjEKCją DOKuMENTu Woj tek Grusz czyń ski jest kom po zy to - rem, wo ka li stą, gi ta rzy stą, au to rem tek - stów, fi na li stą II edy cji pro gra mu The Vo ice of Po land, w któ rej tra fił do gru - py Mar ka Pie kar czy ka z TSA i swo im śpie wem za chwy cił ju ry i wi dzów. Pod - czas piąt ko we go kon cer tu usły sze li śmy kom po zy cje gru py Dżem w zu peł nie in - nych aran ża cjach, zo sta ły też po ka za ne frag men ty do ku ment o le gen dar nym wo ka li ście Ryś ku Rie dlu. Za py ta li śmy Wojt ka Grusz czyń skie go czy mu zy ka Dże mu jest mu bli ska oraz o ten szcze - gól ny kon cert. Dla cze go zde cy do wa łeś się uczcić pa mięć Ryś ka Rie dla? Ten po mysł zro dził się du żo wcze śniej i miał w isto cie dwa ważne im pul sy. Pierw szy, kie dy z gi ta rzy stą Mi cha łem Ko nio rem gra li śmy w du ecie i wie lo - krot nie pro szo no nas o pio sen ki Dże mu, któ rych nie chcia łem grać uwa ża jąc, że ko piu jąc te kom po zy cje na ra ża my się nie ty le na śmiesz ność, co głu po tę. Mi chał jed nak na mó wił mnie bym za aran żo wał utwór Whi sky, tak by kom po zy cja ogni sko wa na bra ła in ne go wy mia ru. Po - sta no wi łem za tem użyć akor dów po - krew nych, aby pio sen ka na bra ła mo lo - we go, no stal gicz ne go cha rak te ru i aby tekst na brał in ne go wy mia ru. Tak też się sta ło... Pio sen ka tak do nas przy lgnę ła, że po sta no wi li śmy umie ścić ją na pierw - szej pły cie The Sta ge. Dru gą spra wą by - ło spo tka nie z nie ży ją cym już Paw łem Ber ge rem, pia ni stą gru py Dżem. By ło to po ru sza ją ce spo tka nie, gdzie na tę że nie emo cji by ło ogrom ne, głów nie zwią za - ne z wy da rze nia mi po śmier ci Rie dla. Czy mu zy ka ze spo łu Dżem jest Ci bli ska, kie dy za czą łeś jej słu chać? Na tu ral nie. Wła ści wie od ro ku 89 słu - cha łem i śle dzi łem ka rie rę te go wy jąt - ko we go ze spo łu. Ty le, że to by ły in ne cza sy, bar dziej mu zycz ne, in te lek tu al ne, in te re su ją ce. Te raz nie śle dzę po czy nań gru py, ale je stem prze ko na ny, że ra dzą so bie do sko na le. Co do mnie, to po sze - dłem w nie co in nym kie run ku mu zycz - nym, nie mniej ów kie ru nek do ty ka po - dob nej es te ty ki. Ze spół The Sta ge po wstał w 1993 ro ku, w tym cza sie Dżem kon cer tu je, na gry wa pły ty. Czy in spi ro wa li ście się ich mu zy ką? KULTURA AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr lat Ho spi cjum On ko lo gicz ne go Fun da cji Pro Sa lu te Jubi le usz 20-le cia dzia łal no ści Ho spi - cjum On ko lo gicz ne go Fun da cji Pro Sa lu te w Bę dzi nie był do sko na łą oka zją do po dzię ko wa nia wszyst kim pra cow ni - kom, wo lon ta riu szom oraz in nym oso - bom nio są cym po moc cho rym i ich ro - dzi nom w trud nym dla nich okre sie ży - cia. Jak co ro ku sa la Te atru Dzie ci Za głę - bia wy peł ni ła się ludź mi do brej wo li, któ - rzy mo gli wes przeć do mo we ho spi cjum oraz wy słu chać kon cer tu ze spo łu Tre bu - nie Tut ki. Pod czas wie czo ru ze bra - no 7209 zło tych. Kon cert Gło sy dla ho spi cjów zwią - za ny jest z przy pa da ją cym na po cząt ku paź dzier ni ka Świa to wym Dniem Opie ki Pa lia tyw nej i Ho spi cjów. W tym cza sie w wie lu mia stach w Pol sce i na świe cie od by wa ją się kam pa nie wspie ra ją ce cho - rych ipo trze bu ją cych. To wy da rze nie cha - ry ta tyw ne na ro dzi ło się w Wiel kiej Bry ta - nii, a je go ce lem jest zbie ra nie fun du szy prze zna czo nych na za spo ko je nie po trzeb pa cjen tów w okre sie za awan so wa nej cho - ro by no wo two ro wej. Na sze mia sto co ro - ku an ga żu je się w po moc oso bom do - tknię ty m cięż ki mi cho ro ba mi. Rów nież i w tym ro ku nie za bra kło chęt nych, któ - rzy hoj nie wrzu ca li swo je dat ki. Wszyst kim lu dziom wiel kie go ser - ca po dzię ko wał dok tor An drzej Jan - kow ski z Pro Sa lu te. Z oka zji 20-le - cia Ho spi cjum On ko lo gicz ne go Fun - da cji Pro Sa lu te pra gnę po dzię ko wać wszyst kim pra cow ni kom, psy cho lo - The Stage wspomina Ryś ka Rie dla gom, wo lon ta riu szom za udzie la ną przez te wszyst kie la ta po moc oso bom cho rym i ich bli skim w tak trud nym dla nich okre sie ży cia. To wszyst ko nie by - ło by oczy wi ście moż li we bez pra cow - ni ków ad mi ni stra cji, któ rych ak tyw - ność na rzecz ho spi cjum nie raz prze - kra cza ru ty no we obo wiąz ki. Dzia łal - ność wspie ra ją rów nież in sty tu cje i fir - my, za któ rych życz li wość pra gnie my też bar dzo ser decz nie po dzię ko wać. Na le ży też po dzię ko wać wo lon ta riu - szom, mło dzie ży i na uczy cie lom uczest ni czą cym w róż nych przed się - wzię ciach w ra mach wo lon ta ria tu ak - cyj ne go, pro pa gu ją cych ideę opie ki pa - lia tyw nej czy li wszech stron nej po mo - cy udzie la nej oso bom w za awan so wa - nym okre sie scho rzeń no wo two ro - wych. Ich za an ga żo wa nie jest do wo - dem zmian ja kie za cho dzą w świa do - mo ści spo łecz nej, że wspar cie jest waż - ne dla cho rych, ich ro dzin, ale rów nież Oj, mo że we wcze snym sta dium ze spo - łu, jak mia łem 15, 16 mo że 17 lat. Póź - niej by ły zu peł nie in ne in spi ra cje, cho - ciaż ja czę sto wra cam do dże mo wej mu - zy ki. Dla te go zro dził się po mysł pły ty Pa mię ci Ry szar da Rie dla. W tym ro - ku jed nak przy pa da dwu dzie sto le cie śmier ci wo ka li sty, za tem na każ dym kro ku ktoś czy ni po dob ne mu zycz ne wy ciecz ki. sa tys fak cjo nu ją ce dla osób, któ rzy tą po moc nio są. Ko or dy na to rem wo lon ta ria tu Fun da - cji Pro Sa lu te jest Teo do zja Ku mór -Or - mia nin, dzię ki któ rej od by wa się tak wie - le ak cji, któ re są rów nież wy da rze nia mi ar ty stycz ny mi pod kre ślił dok tor Jan - kow ski. W imie niu pre zy den ta Łu ka sza Ko - mo niew skie go, za udzie la ną po moc przez ho spi cjum po dzię ko wał Peł no moc - nik Pre zy den ta Mia sta, któ ry wrę czył kwia ty i od czy tał list gra tu la cyj ny. Gwiaz dą wie czo ru był gó ral ski ze - spół Tre bu nie Tut ki kon cer tu ją cy na naj - więk szych fe sti wa lach Mu zy ki Świa ta w Eu ro pie, a tak że w Azji iame ry ce Pół - noc nej. Umi ło wa nie tra dy cji i wier ność gó ralsz czyź nie nie ogra ni cza ich twór - czo ści, któ rą łą czą z in ny mi ga tun ka mi ta ki mi jak: reg gae, rock, jazz. Mag da le na Re be ta W 1994 roku Rysiek Riedel umiera a przyszłość Dżemu jest niepewna. Jednak muzycy grają dalej z nowym wokalistą. Czy Twoim zdaniem była to dobra decyzja, czy też Dżem bez Ryśka powinien zakończyć swoją działalność? A może głos Jacka Dewódzkiego był za bardzo podobny, jak twierdzi wiele osób, do głosu Riedla? Mo im zda niem Dżem nie po wi nien koń czyć dzia łal no ści, uwa żam że to do bra de cy zja, jed nak my ślę że po wi - nien zmie nić nie co mu zycz ne my śle - nie. Ko pio wa nie Ryś ka, co jest już po - wszech ną cho ro bą, jest po pro stu ka - ry ka tu ral ne. Mu zy ka da je ty le moż li - wo ści, że roz wią zań są set ki. Co do Jac ka, to nie daw no po zna li śmy się na wspól nym kon cer cie w Miel nie i nie mam po ję cia czy to cho dzi o po - dob ny głos. Po wta rzam, mie rze nie się z Rie dlem w ta ki spo sób, czy li bez - względ ną chę cią sko pio wa nia, koń czy się za wsze tak sa mo: śmier cią mu - zycz ną. Rozmawiała: Mag da le na Re be ta

14 SPORT 14 Zwycięski mecz w plu sli dze! zdjęcia: arc MkS BaNiMex BędZiN wygrywa Swoje pierwsze SpotkaNie w pluslidze i ZdoBywa komplet punktów Pod opiecz ni tre ne ra Da mia na Da ce wi cza po dej - mo wa li dru ży nę AZS Czę sto cho wa. 8 listopada bę dziń ski be nia mi nek trium fował swo je pierw - sze zwy cię stwo w Plu sli dze. Mecz za koń czył się wy ni kiem 3:1. Wy gra na za pew ni ła na szym siat ka rzom zdo by cie pierw sze go kom ple tu 3 punk tów. Sta tu et kę MVP dla naj lep sze go za wod ni ka me czu otrzy mał bę dziń ski przyj mu ją cy z nu me - rem 8 Mi łosz Heb da. MKS Ba ni mex Bę dzin AzS Czę sto cho wa 3:1 (25:22, 14:25, 25:22, 25:18) IV Liga grupa śląska M Pkt Br 1 Ruch Radzionków Przyszłość Ciochowice Zieloni Żarki Gwarek Tarnowskie Góry Sarmacja Będzin Unia Ząbkowice Polonia Poraj Concordia Knurów MLKS Woźniki Raków II Częstochowa Górnik Piaski Slavia Ruda Śląska Pilica Koniecpol RKS grodziec Fortuna Gliwice Klasa A 1. MCKS Czeladź Łazowianka Łazy Unia Dąbrowa Górnicza Niwy Brudzowice MKS Poręba Orzeł Dąbie Górnik Wojkowice Błękitni Sarnów SKS łagisza Źródło Kromołów Ostoja Żelisławice Skalniak Kroczyce Przemsza Okradzionków Zew Kazimierz Jedność Strzyżowice Promień Strzemieszyce M Ko lej ne ta necz ne suk ce sy Mło dzi tan ce RZe Z uczniow Skie go klu Bu tań ca SpoR to we go per fect Z Bę dzi Na wzię Li udział w kolejnych turniejach 11 paź dzier ni ka na Ogól no pol skim Tur nie ju Tań ca To wa rzy skie go w Tar no wie zdo by li je - den zło ty me dal i dwa brą zo we. w ka te go rii lat kla sa D Ja cek Woj - ta sie wicz i Zu zan na Wol ska za ję li miej - sce 1. w ka te go rii lat kla sa D Ja kub Skór ka i Emi lia Dzią bor za ję li miej sce 3. w ka te go rii14 15 lat kla sa E Kac per Skór - ka iwik to ria Wrze sień za ję li miej sce3. Dwaj za wod ni cy pod sta wo we go skła du opu - ści li KFA Za głę bie Ste elers In ter pro mex. Bar tosz Bed nar czyk (re pre zen tant Pol ski RKS grodziec Concordia Knurów 2-1 RKS Grodziec RKS Grodziec 2-1 Slavia Ruda Śląska Przyszłość Ciochowice 2-2 RKS Grodziec Polonia Poraj 3-2 RKS Grodziec 18 paź dzier ni ka w Ogól no pol skim Tur nie ju Tań ca To wa rzy skie go w Trze bi ni zdobyli je den zło ty me dal, je den srebr ny i je den brą zo wy. w ka te go rii lat kla sa D Ja cek Woj - ta sie wicz i Zu zan na Wol ska -za ję li miej - sce 2. w ka te go rii lat kla sa D Ja kub Skór ka i Emi lia Dzią bor za ję li miej sce 1. w ka te go rii lat kla sa E Da wid Kuś i Ma ja Ter li kow ska za ję li miej sce 3. Osła bie nie Zagłębia Ste elers Interpromex przyp. red) i Ar ka diusz Cie ślok zmie ni li klu - by. Bed nar czyk roz po czął przy go dę z eu ro - pej skim fut bo lem w wy stę pu ją cym w pierw - Październikowe wyniki będzińskich drużyn: BKS Sarmacja Będzin Slavia Ruda Śląska 1-3 BKS Sarmacja BKS Sarmacja 2-2 Przyszłość Ciochowice BKS Sarmacja 1-1 Polonia Poraj Górnik Piaski 3-0 BKS Sarmacja 25 paź dzier ni ka pa ry ry wa li zo wa ły w Ogól - no pol skim Tur nie ju Tań ca To wa rzy skie go w Skrzy szo wie ko ło Tar no wa. Zdo by ły je den srebr ny i je den brą zo wy me dal: w ka te go rii lat kla sa D Ja cek Woj - ta sie wicz i Zu zan na Wol ska za ję li miej - sce 2. w ka te go rii lat kla sa D Ja kub Klecz ko i Wik to ria Wy cho wa łek za ję li miej sce 3. szej li dze fran cu skiej Les Mo usqu eta ires AFT, a Ar ka diusz Cie ślok prze niósł się do Mi strza Pol ski Se ahawks Gdy nia. SKS łagisza Zew Kazimierz 0-1 SKS Łagisza Ostoja Żelisławice 0-1 SKS Łagisza SKS Łagisza 1-1 Jedność Strzyżowice Millenium Wojkowice 1-1 SKS Łagisza SKS Łagisza 1-1 Źródło Kromołów Promień Strzemieszyce Małe 1-2 SKS Łagisza

15 KULTURA SPORT AKTuALNOśCI BĘDzIńSKIE listopad 2014 nr ZdRowy BędZiN Mówi Się, że w ZdRowyM ciele ZdRowy duch. ważny jednak jest Nie tylko Ruch, ale ZMiaNa StyLu życia, SpoSoBu odżywiania. przecież jesteśmy tym, co jemy, więc w dużej MieRZe od SpoSoBu odżywiania ZaLeży Nie tylko NaSZe ZdRowie, ale i SaMopocZucie W har mo no gra mie Ośrod ka Spor - tu i Re kre acji w Bę dzi nie zna leźć moż na nie tyl ko roz ma ite ak tyw - no ści, za ję cia fit ness, ale i na ukę ra cjo nal ne go od ży wia nia. Na szym pla nem jest Zdro wy Bę dzin. Or ga ni zo wa ne za ję cia ma ją na ce lu zak ty wi zo wa nie róż nych grup, dla te go pro gram obej mu je tre - nin gi, któ rych sto pień in ten syw no - ści do sto so wy wa ny jest do kon kret - nych po trzeb i wie ku uczest ni ków. Tu na uwa gę za słu gu ją za ję cia fit - ness od by wa ją ce się w pro jek cie Spor to wa Dziel ni ca, któ re cie szą się nie słab ną cym za in te re so wa niem. Uczest ni cy mo gą wy brać in te re su - ją ce za ję cia imiej sce naj bar dziej do - god ne dla sie bie. Wśród pro po zy cji znaj du ją się za ję cia: BPU brzuch po ślad ki uda, TMT to tal mu sc le tra ining, zum ba, Ak tyw ny Se nior czy pi la tes. Ćwi czy my w dziel ni - cach Bę dzi na: Sy ber ka Cen trum, Osie dle Zam ko we, Ksa we ra War - pie, Gro dziec, Ła gi sza. Obok ak tyw no ści ru cho wej bar - dzo istot ne jest ra cjo nal ne od ży - wia nie, któ re wpły wa nie tyl ko na zgrab ną syl wet kę, ale i na na sze zdro wie. Rów no le gle z tre nin ga mi w Ośrod ku Spor tu i Re kre acji od - by wa się ko lej na już edy cja kur su zdro we go od ży wia nia pod na zwą Aka de mia Po zy tyw nej Syl wet ki. Każ de za ję cia to no wa daw ka in - for ma cji imo ty wa cji. Pa nie uczą się o ro li biał ka i wo dy w die cie oraz do wia du ją się, dla cze go die ty ogra - ni cza ją ce ka lo rycz ność, czy po pu - lar ne die ty gwiazd nie dzia ła ją. Za ję cia w Aka de mii Po zy tyw - nej Syl wet ki to nie tyl ko wy kła dy. Na kur sie uczest nicz ki uczą się prak tycz ne go za sto so wa nia die ty w ży ciu co dzien nym. Pod czas za - jęć prze pro wa dzo no już de gu sta cję szyb kich i zdro wych śnia dań. Ko - lej ne to na uka przy rzą dza nia zdro - wych po traw, spo tka nie z bra fi ter - ka mi, po kaz urzą dzeń sty mu lu ją - cych na pię cie skó ry i wspo ma ga ją - cych w pro ce sie od chu dza nia. Wszyst kie pa nie uczest ni czą ce w za ję ciach już schu dły tra cąc śred nio 1 ki lo gram na ty dzień! Do każ dych za jęć wpro wa dza ne są ele men ty ćwi czeń tak, że by każ - da uczest nicz ka mi mo bra ku po - go dy po tra fi ła ćwi czyć rów nież w do mu w spo sób fa cho wy i do - sto so wa ny do swo ich moż li wo ści. W na uce zdro we go ży wie nia bar dzo waż na jest mo ty wa cja do zmia ny sty lu ca łe go ży cia, złych na wy ków ży wie nio wych. Trze ba też wie dzieć poco, dla cze go iczuć się z tym wszyst kim do brze! Pro jekt Fit Club 24 to ko lej - na pro po zy cja wpi su ją ca się w pro gram Zdro wy Bę dzin. Są to spo tka nia z oso ba mi, któ re chcą być w jak naj lep szej for mie i po - trze bu ją mo ty wa cji do ćwi czeń. Pro jekt obej mu je za rów no teo rię i prak ty kę: To tal nie Fit ness od by wa ją ce się w czwart ki o godz. 19:00 tre - nin gi pro wa dzo ne przez Tre ne ra Per so nal ne go z Aka de mii Po zy - tyw nej Syl wet ki w Stre fie Ak tyw - no ści Ro dzin nej, Klub Po ran ny spo tka nia or - ga ni zo wa ne w piąt ki o godz. 8:00 na Sa li Ka me ral nej w Cen - trum Spor to wo Kon fe ren cyj nym Spor to wa Do li na. Fit Club 24 to nie tyl ko re gu lar - nie ćwi cze nia w zgra nym ze spo le, kształ to wa nie syl wet ki, ale i świet - na za ba wa oraz spo tka nia z in nym ludź mi, któ rzy ma ją ten sam cel. Wszyst kie za ję cia od by wa ją się w klu bo wej at mos fe rze, uczest ni - cy otrzy mu ją co dzien ne wska zów - ki, per so na li za cję pro gra mu i opie - kę oso bi ste go tre ne ra. Ak tu al nie pod okiem tre ne ra ćwi czy oko ło 10 osób. Co ty dzień wpro wa dza ne są no we ele men ty ćwi czeń za rów no na urzą dze niach jak i bez nich. Wszyst kich za in te re so wa nych za ję cia mi za pra sza my na stro nę dzin.pl Red ZaRekLaMuj Się Na terenie osir-u! Jeśli poszukujecie Państwo skutecznej formy promocji firmy docierającej do szerokiego grona odbiorców, zapraszamy do skorzystania z atrakcyjnej oferty wynajęcia powierzchni reklamowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Będzinie. Doskonała lokalizacja w centrum miasta w pobliżu niezwykle ruchliwego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Małobądzkiej i Piłsudskiego daje możliwość dotarcia do większej grupy potencjalnych klientów. Oferujemy Państwu także możliwość reklamy na jednym z kilku obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nasze obiekty są ulubionym miejscem spędzania wolnego czasu, nie tylko mieszkańców Będzina, ale i okolic, co daje spore możliwości utrwalenia wizerunku Państwa Firmy oraz może wpłynąć na lepszą sprzedaż oferowanych produktów czy usług. WYBRANE PROPOzYCjE WSPÓłPRACY: Reklama zewnętrzna: nośnik reklamowy przy głównej arterii komunikacyjnej miasta (ul. Małobądzka i Piłsudskiego) nośnik reklamowy na kortach tenisowych zlokalizowanych przy ul. Zawodzie 2 nośnik reklamowy na skateparku nośnik reklamowy na boisku do piłki siatkowej plażowej w okresie letnim nośnik reklamowy na lodowisku w okresie zimowym Reklama wewnętrzna: nośnik reklamowy na basenie krytym zlokalizowanym przy ul. Siemońskiej 13 W celu uzyskania bliższych informacji oraz ustalenia szczegółów dotyczących dzierżawy prosimy o kontakt pod numerem tel OŚRODEK SPORTU I REKREACJI zaprasza :00 Akademia Pozytywnej Sylwetki kurs zdrowego odżywiania, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina :00 FIT CLUB 24 treningi Totalne i Fitness, Strefa Aktywności Rodzinnej :00 FIT CLUB 24 spotkania w Klubie Porannym, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina :00 Rozbiegajmy Będzin, boiska OSiR :00 Akademia Pozytywnej Sylwetki kurs zdrowego odżywiania, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina :00 FIT CLUB 24 treningi Totalne Fitness, Strefa Aktywności Rodzinnej :00 FIT CLUB 24 spotkania w Klubie Porannym, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina SPORTOWA DzIELNICA SYBERKA, SP NR :00 BPU :30 Aktywny Senior :30 Zumba :30 Kurs samoobrony dla kobiet :00 BPU :30 Kurs samoobrony dla kobiet :00 BPU :30 Aktywny Senior :30 Zumba :30 Kurs samoobrony dla kobiet :00 BPU :30 Aktywny Senior :30 Zumba :30 Kurs samoobrony dla kobiet ŁAGISZA MZS NR :30 Aktywny Senior :30 BPU :00 Zumba :30 Aktywny Senior :30 BPU :00 Zumba :30 Aktywny Senior :30 BPU :00 Zumba :30 Aktywny Senior :30 BPU :00 Zumba KSAWERA-WARPIE, SALKA REKREACYJNA NA BASENIE OSIR, BASEN OSIR :00 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci :00 BPU :00 TMT/GFS :00 Zumba :30 Pilates :30 BPU :00 TMT/GFS :00 Zumba :00 Aqua Zumba :00 Aktywne zajęcia w wodzie :00 Aqua Aerobik :00 Zumba :00 Rozbiegajmy Będzin, boiska OSiR :00 Akademia Pozytywnej Sylwetki kurs zdrowego odżywiania, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina :00 FIT CLUB 24 treningi Totalne i Fitness, Strefa Aktywności Rodzinnej :00 FIT CLUB 24 spotkania w Klubie Porannym, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina :00 Grand w Piłce Siatkowej o Puchar Prezydenta Miasta Będzina, hala Sportowa Łagisza :00 Rozbiegajmy Będzin, boiska OSiR :00 Akademia Pozytywnej Sylwetki kurs zdrowego odżywiania, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina :00 FIT CLUB 24 treningi Totalne Fitness, Strefa Aktywności Rodzinnej :00 FIT CLUB 24 spotkania w Klubie Porannym, Sala Kameralna CSK Sportowa Dolina :30 Pilates :30 BPU :00 TMT/GFS :00 Zumba :00 Aqua Zumba :00 Aktywne zajęcia w wodzie :00 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci :00 BPU :00 TMT/GFS :00 Zumba :30 Pilates :30 BPU :00 TMT/GFS :00 Zumba :00 Aqua Zumba :00 Aktywne zajęcia w wodzie :00 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci :00 BPU :00 TMT/GFS :00 Zumba :30 Pilates :30 BPU :00 TMT/GFS :00 Zumba :00 Aqua Zumba :00 Aktywne zajęcia w wodzie :00 Aktywne zajęcia w wodzie GRODZIEC OSP UL. NOWOTKI :00 BPU :00 Zumba :00 BPU :00 Zumba :00 BPU :00 Zumba :00 BPU :00 Zumba OSIEDLE ZAMKOWE, MZS NR :30 Zumba :00 Aktywny Senior :50 Zumba Gold :30 Zumba :00 Aktywny Senior :50 Zumba Gold :30 Zumba :00 Aktywny Senior :50 Zumba Gold :30 Zumba :00 Aktywny Senior :50 Zumba Gold

16 MIASTO 16 długoletni MałżoNkowie Liczba jubilatów świętujących długie pożycie małżeńskie w Będzinie nie spada. Na przestrzeni ostatnich czterech lat odznaczonych zostało 315 par. Największe jest grono Złotych jubilatów. jednakże swój jubileusz obchodziły również pary świętujące 60. i 65. rocznicę ślubu. w tym roku, by wręczyć medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane decyzją prezydenta Rp do pałacu Mieroszewskich zaproszono 61 par. ostatnia taka uroczystość odbyła się 25 października, a szacowne grono jubilatów złotych godów w ilości 24 par powiększone było o dwie pary świętujące 60. czyli diamentową rocznicę i dwie pary świętujące bagatela 65. tzw. żelazną rocznicę wspólnie spędzonych lat. jak zawsze uroczystościom towarzyszyła radość i łzy wzruszenia. zdjęcia: Wojciech Borkowski I TURA 50-lecie Pożycia Małżeńskiego Halina i Julian Zdybikowie, Maria i Jan Mrozowie, Wiesława i Władysław Maziarzowie (na zdjęciu tylko Wiesława), Henryka i Bartłomiej Ptakowie, Janina i Włodzimierz Smagałowie, Kazimiera i Wiesław Maroszkowie, Jadwiga i Eugeniusz Kapustowie II TURA 50-lecie Pożycia Małżeńskiego Anna i Grzegorz Tchórzewscy, Zofia i Zdzisław Rojkowie, Anna i Roman Imielowie, Jolanta i Zdzisław Piłatowie, Zofia i Jan Świechowie, Irena i Bogdan Piotrowscy, Marianna i Józef Mosurkowie III TURA 50-lecie Pożycia Małżeńskiego Wiesława i Piotr Nowiccy, Janina i Edward Wilkowie, Barbara i Józef Baniowie, Mieczysława i Emilian Kobakowie, Elżbieta i Marian Arasimowiczowie, Barbara i Włodzimierz Lataczowie, Janina i Janusz Zawadzcy IV TURA 50-lecie Pożycia Małżeńskiego Walentyna i Józef Bartosowie, Jadwiga i Andrzej Kwiatkowscy, Barbara Gwiazda-Gajda i Leszek Gajda, Barbara i Wiesław Leszczyńscy, Teresa i Stanisław Karlikowie. 60-lecie Pożycia Małżeńskiego Stanisława i Bolesław Abłażewiczowie, Zenobia i Edward Ringowie. 65-lecie Pożycia Małżeńskiego Janina i Stanisław Piekarczykowie, Kazimiera i Marian Mrozińscy

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Kandydat do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydat do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydat do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera lista nr 27 1 miejsce na liście Jerzy Bełdowski Będzin to nasz dom, za trosz czy my się o je go przy szłość Je rzy Beł dow

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI. Zwykłe i niezwykłe DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne Za ję cia pla stycz ne to ulu bio na dzia łal ność dziec ka wna ucza niu zin te gro wa nym. Są one for mą od re ago wa nia na pięć, roz

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM G d y n i a 2 0 1 1 Spis tre ści Wstęp... 3 I. Za ło że nia i ce le pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem kla sa dru ga... 4 II. Or ga

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków

Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków WOJCIECH SAKŁAK Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków W odbiorze społecznym wychowanie fizyczne zostało sprowadzone do rangi przedmiotu szkolnego. A ponieważ wszyscy

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości

VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości WYDANIE SPECJALNE ISSN 1643-6350 PATRONAT HONOROWY MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WOJEWODA ŚLĄSKI MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO VI Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości Katowice, 24

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3

MOIM ZDANIEM. Forum Budownictwa Śląskiego - 4 (38) 2011 3 MOIM ZDANIEM Zbli ża ją cy się ko niec ro ku skła nia do pierw szych ocen sy - tu acji w sek to rze bu dow nic twa i pro gnoz jej dal sze go roz wo - ju. Bar dzo zna czą cy wzrost in we sty cji pu blicz

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją 2 Doświadczenia i projekty Aneta Ratajek Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją uwagi u dzieci są

Bardziej szczegółowo