Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie"

Transkrypt

1 ZIELONE INWESTYCJE PRZEZ PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE Termomodernizacja placówek oświatowych w Radzionkowie dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków opracował: Marcin Szczygieł Warszawa, 20 listopad 2014 r.

2 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych USTAWA z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi

3 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Art. 1. ust 2. Przedmiotem partnerstwa publicznoprywatnego jest wspólnarealizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Art.4. (1) 1. Jeżeli wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do pobierania pożytków z przedmiotu partnerstwa publiczno-prywatnego, albo przede wszystkim to prawo wraz z zapłatą sumy pieniężnej, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz i Nr 223, poz. 1778), w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie. 2.W przypadkach innych niż określone w ust. 1, do wyboru partnera prywatnego i umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), w zakresie nieregulowanym w niniejszej ustawie.

4 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym Art.60b.1.Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli zachodzą łącznie następujące okoliczności: 1) nie jest możliwe udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego, ponieważ ze względu na szczególnie złożony charakter zamówienia nie można opisać przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 30 i 31 lub obiektywnie określić uwarunkowań prawnych lub finansowych wykonania zamówienia; 2) cena nie jest jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

5 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym PODZIAŁ RYZYK MIASTO RADZIONKÓW SIEMENS SP. Z O. O. Ryzyka popytu Ryzyka związane z budową Ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów

6 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym MIASTO RADZIONKÓW PODZIAŁ RYZYK Ryzyka popytu 1. Ryzyka makroekonomiczne, w szczególności ryzyko zmiany stawek VAT dla czynności utrzymywania obiektów oraz zmiany cen gazu i energii elektrycznej, 2. Ryzyko związane ze zmianą sposobu użytkowania obiektów budowlanych objętych przedmiotem umowy lub ich części, 3. Ryzyko polityczne oraz ryzyko wystąpienia klęsk żywiołowych.

7 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym SIEMENS SP. Z O. O. PODZIAŁ RYZYK Ryzyka związane z budową ryzyka powodujące zmiany kosztów i terminów związanych z realizacją przedmiotu umowy, w szczególności ryzyko: 1. opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych 2. niezgodności z warunkami dotyczącymi ustalonych standardów wykonania robót 3. wzrostu kosztów związane z wpływem czynników zewnętrznych 4. wystąpienia nieadekwatnych do celu przedsięwzięcia rozwiązań w dokumentacji projektowej 5. udziału podwykonawców 6. pojawienia się lub zastosowania do realizacji nowych technologii nie osiągnięcia gwarantowanych oszczędności dla energii cieplnej i energii elektrycznej 7. warunki atmosferyczne.

8 USTAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym PODZIAŁ RYZYK SIEMENS SP. Z O. O. Ryzyka rynkowe związane z dostępnością nakładów na realizację przedsięwzięcia -ryzyka wpływające na koszt, ilość, jakość i terminy dostarczenia nakładów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia

9 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków oświatowych w Gminie Radzionków takich jak: 1. Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka (1986) 2. Zespół Szkół Podstawowo Gimnazjalnych (1965) 3. Liceum Ogólnokształcące (1952) 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 (przed 1939) 5. Przedszkole Nr 3 (1970) oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej (gazu) i mediów (tj. energii elektrycznej)

10 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Zakres termomodernizacji i modernizacji obejmował wszystkie działania efektywne ekonomicznie, z zapewnieniem wymaganych parametrów użytkowych w modernizowanych obiektach. Zamówienie miało na celu wyłonienie partnera prywatnego, który wykona i sfinansuje dokumentację projektową i roboty budowlane oraz wdroży i sfinansuje zintegrowany system zarządzania gospodarką energetyczną i mediami oraz utrzyma inwestycję w okresie umownym, czyli będzie świadczyć usługi zarządzania energią, mediami i wykonanymi ulepszeniami w celu realizacji gwarancji uzyskania efektów energetycznych i przedłużenia wartości użytkowych wykonanych ulepszeń.

11 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Wykonawca udzieli pełnej gwarancji osiągnięcia efektu ekonomicznego będącego wynikiem zrealizowanej inwestycji, a Zamawiający spłaci koszty realizacji inwestycji w okresie umownym, w którym nastąpi zwrot poniesionych przez Wykonawcę nakładów.

12 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia zostanie doprecyzowany i uzupełniony na etapie prowadzenia negocjacji/ dialogu z Wykonawcami. Zamawiający oczekuje, że w trakcie negocjacji Wykonawcy -w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie -zaproponują najbardziej optymalnerozwiązania służące realizacji przedmiotu zamówienia w sposób najbardziej efektywnyoraz ustalą wspólnie z Zamawiającym podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem.

13 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z SIWZ Zamówienie należy wykonać w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 roku z tym, że wykonanie dokumentacji projektowych i robót budowlanych dla wszystkich budynków zrealizowane ma zostać do 15 października 2010r., natomiast usługa utrzymania budynków realizowana będzie do 31 grudnia 2020 roku.

14 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DIALOG KONKURENCYJNY Wnioski Wykonawców do udziału w postępowaniu Negocjacje sierpień grudzień 2009 Zaproszenie do składania ofert i Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Składanie ofert Rozstrzygnięcie postępowania Podpisanie umowy Kryteria wyboru: Cena 70 % Gwarantowane oszczędności ciepła 20 % Gwarantowane oszczędności energii elektrycznej 3 % Termin i wysokość płatności 7 %

15 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z SIWZ KRYTERIA: Gwarantowane oszczędności zużycia energii cieplnej Metoda obliczania W celu porównania roku do roku stosuje się współczynnik korelacji, który koryguje wpływ liczby stopniodni w danym roku na zużycie ciepła.

16 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z SIWZ KRYTERIA: Gwarantowane oszczędności zużycia energii cieplnej Metoda obliczania Liczba stopniodni -iloczyn liczby dni ogrzewania i różnicy pomiędzy średnią temperaturą zewnętrzną a średnia temperaturą ogrzewanego pomieszczenia. Dniami grzewczymi są te dni, w których średnia dzienna temperatura zewnętrzna wynosi poniżej 15 o C. Średnia temperatura wewnętrzna temperatura w czasie godzin użytkowania obiektu w pomieszczeniach dydaktycznych lub biurowych. Średnia temperatura zewnętrzna temperatura zewnętrzna podana przez IMiGWdla najbliższego punktu pomiarowego.

17 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z SIWZ KRYTERIA: Gwarantowane oszczędności zużycia energii cieplnej Metoda obliczania

18 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z SIWZ KRYTERIA: Gwarantowane oszczędności zużycia energii cieplnej Metoda obliczania

19 PARTNERSTWO PUBLICZNO PRYWATNE ZAKRES PROJEKTU Z SIWZ KRYTERIA: Gwarantowane oszczędności zużycia energii elektrycznej Metoda obliczania

20 Zakres rzeczowy inwestycji Docieplenieścian m 2, wraz z: nowymi obróbkami blacharskimi, nowe rynny i rury spustowe, nowe instalacje odgromowe, cokoły i opaski wokół budynków Dociepleniestropodachów 5500 m 2, Wymiana okien 2851 m 2 (762 szt.), Wymiana drzwi 66 m 2 (18 szt.), Wymiana 3 kotłowni gazowych (nowe piece kondensacyjne), Wymiana 2 węzłów cieplnych wraz z przyłączami do budynków, Wymiana i regulacja instalacji CO wraz z automatyką + zawory termostatyczne z instalacje przeciwkradzieżową, Modernizacja oświetlenia wymiana 1179 opraw, INNE prace-projekty budowlane, system zarządzania energią, ocieplenie tarasu przy SP 2, Sali gimnastyczne ZSPG

21 GWARANTOWANE OSZCZĘDNOŚCI NA ENERGII CIEPLNEJ SP GJ na 222 dni ogrzewania/872,6 GJ = 752,4 GJ (54%) ZSPG 1191,4 GJ 442,9 GJ = 748,10 GJ = (37%) GIMNAZJUM 2716 GJ 1581,9 GJ = 1134,1 GJ (58%) LO 2313 GJ GJ = 994,20 GJ (57%) Przedszkole nr 3 559,3 GJ 325,6 GJ = 233,70 GJ (58%) Oszczędność globalna 3 862,5 GJ (54,03 % )

22 GWARANTOWANE OSZCZĘDNOŚCI NA ENERGII ELEKTRYCZNEJ (zainstalowanej mocy oświetlenia) SP 2 36% ZSPG 32% GIMNAZJUM 48% LO 36% Przedszkole nr 3 41% Oszczędność globalna 51,7 kw (39,77 % )

23 Oferta Koszt inwestycji ,00 zł Koszt utrzymania zł/rok Okresowy przegląd budynków sprawność techniczna budynku i jego elementów, Badanie instalacji elektrycznej i odgromowej, instalacji centralnego ogrzewania, gazowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Naprawy wynikające z przeglądów związane bezpośrednio i pośrednio z termomodernizacją, Bieżące utrzymanie i usuwanie usterek związanych z termomodernizacją, Rewizja coroczna umów na energię cieplną i gaz, Inne przeglądy spoczywające na zarządcy budynku wg obowiązujących przepisów, Program edukacji wraz ze szkoleniem dla zarządcy budynku, Zarządzanie systemem informatycznym, Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, tak aby były ważne przez cały czas obowiązywania umowy, Badanie kamerami termowizyjnymi.

24 PROCES INWESTYCYJNY Projektowanie i roboty budowlane: marzec październik 2010 Odbiór końcowy: 25 listopad 2010 Eksploatacja i zarządzanie przez SIEMENS:

25 OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII CIEPLNEJ GWARANTOWANA W LATACH Oszczędność w zużyciu ciepła 3 862,5 GJ (54,03 % ) OSIĄGNIĘTA ,22 % ,89 % ,99 %

26 OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE (obliczone prognozowane w 2010 rokuw cenach stałych w latach r.) Ogrzewanie PEC zł + zmiana abonamentu zł Ogrzewanie GAZ zł Energia elektryczna zł RAZEM zł/rok GWARANTOWANE Inne oszczędności zł źródła światła rzadsza wymiana, zł koszty napraw wyeksploatowanych kotłów, inne naprawy RAZEM OSZCZĘDNOŚCI zł

27 OSZCZĘDNOŚCI FINANSOWE obliczone prognozowane w 2014 roku r. jako średnia za wg zużycia rzeczywistego Ogrzewanie PEC + Ogrzewanie GAZ zł Energia elektryczna zł RAZEM zł/rok osiągnięte Inne oszczędności zł źródła światła rzadsza wymiana, zł koszty napraw wyeksploatowanych kotłów, inne naprawy RAZEM OSZCZĘDNOŚCI zł

28 Rozliczanie oszczędności Okres rozliczeniowy 1 XI 31 X Coroczny raport do 20 XII Weryfikacja i prezentacja raportu Kroki na przyszłość

29 Raport z uzyskanych oszczędności

30 Raport z uzyskanych oszczędności na energii cieplnej 2011, 2012, 2013 Zalecenia WYKONAWCY w raporcie za 2012 rok:

31 Raport z uzyskanych oszczędności na energii cieplnej 2011, 2012, 2013 Zalecenia WYKONAWCY w raporcie za 2012 rok:

32 Raport z uzyskanych oszczędności na energii cieplnej 2011, 2012, 2013 Zalecenia WYKONAWCY w raporcie za 2013 rok:

33 Dziękuję za uwagę Kontakt roboczy: Marcin Szczygieł Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji tel dr Gabriel Tobor Burmistrz Miasta Radzionków tel

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej

3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej 3.2. Partnerstwo publiczno-prywatne w sektorze efektywności energetycznej Europejska polityka energetyczna dr Rafał Cieślak Radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak&Kordasiewicz1

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 2 do Umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi pilotażowej w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw (24 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna

Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna Grupowe zakupy energii elektrycznej i efektywność energetyczna doświadczenia miasta Częstochowy BOŻENA HERBUŚ NACZELNIK WYDZIAŁU U KOMUNALNEGO INŻYNIER MIEJSKI Przewodnicząca ca Komisji ds. Lokalnej Polityki

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Źródła: FEWE, projekt CombinES (WP2,4i5) Objęty honorowym patronatem przez: Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Jan Twardowski j.twardowski@fewe.

Źródła: FEWE, projekt CombinES (WP2,4i5) Objęty honorowym patronatem przez: Szymon Liszka s.liszka@fewe.pl Jan Twardowski j.twardowski@fewe. combining energy services with subsidy schemes to finance energy efficiency in Central Europe Objęty honorowym patronatem przez: Projekt CombinES: Partnerstwo publiczno-prywatne: polskie samorządowe wdroŝenia

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej

Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Raport z doświadczeń w drogowym projekcie ppp w Dąbrowie Górniczej Etap III obejmuje okres od przesłania przez Dąbrowę Górniczą zaproszenia do składania ofert w sierpniu 2012 r. do unieważnienia postępowania

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do współpracy

Zaproszenie do współpracy Zaproszenie do współpracy Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przeprowadzonej rozmowy telefonicznej, pragnę Państwu przedstawić ofertę współpracy przy realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON

PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON ZATWIERDZAM... płk lek Piotr DZIĘGIELEWSKI Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Szef Służby Zdrowia WP PROGRAM INWESTYCJI BUDOWLANEJ DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO DOTOWANEGO Z BUDŻETU MON Modernizacja

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych. 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DEFINICJE Umowa / Kontrakt oznacza podpisaną Umowę zawartą między Stronami na realizację Usług, łącznie z załącznikami stanowiącymi jej integralną część, a także wszelkie

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org.

PROGRAM. gospodarczą. zróżnicowane. Program ten jest. działalnością. wzmacniający. www.esos.org. PROGRAM BEZPIECZNI DLA ŚRODOWISKA Europejskiego Stowarzyszenia Ochrony Środowiska Na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjęto działania zmierzające do stworzenia s i wprowadzenia w praktyce programu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych.

Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Modelowe studia wykonalności inwestycji ograniczających Kompleksowa poprawa stanu powietrza na terenie Gminy X poprzez montaż instalacji kolektorów słonecznych. Zamawiający Gmina X Przeznaczenie Regionalny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM (zwana dalej Umową )

UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM (zwana dalej Umową ) Załącznik 8 do Opisu Warunków UMOWA O PARTNERSTWIE PUBLICZNO-PRYWATNYM (zwana dalej Umową ) zawarta w dniu.., pomiędzy: 1) Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie, będącym samorządową osobą prawną

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo