Zakooczenie okresu obrachunkowego w księgowości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakooczenie okresu obrachunkowego w księgowości"

Transkrypt

1 Zakooczenie okresu obrachunkowego w księgowości (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B Kraków tel./fax +48 (12)

2 Zawartość 1 Uzgodnienie sald rozrachunków z kontrahentami Rozliczenie zapłat z należnościami i zobowiązaniami Naliczenie ewentualnych kompensat Naliczenie różnic kursowych w przypadku występowania rozrachunków w walutach obcych Różnice kursowe od rozrachunków Różnice kursowe magazynu walut Wyksięgowanie zaokrągleo Sprawdzenie zgodności sald rozrachunków z saldami na kontach księgowych Wygenerowanie potwierdzeo sald Uzgodnienie sald rozrachunków z ZUS i US z deklaracjami utworzonymi w module Kadry i płace Uzgodnienie ewidencji środków trwałych z kontami Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych Sprawdzenie czy zostały naliczone i zaksięgowane dokumenty amortyzacji Uzgodnienie sald kont środków trwałych, WNiP i umorzenia z wartościami z Księgi inwentarzowej. 8 4 Inwentaryzacja magazynów Przeprowadzenie spisu z natury Zarejestrowanie, rozliczenie i zaksięgowanie efektów spisu z natury Sprawdzenie zgodności stanów magazynów z kontami księgowymi Wycena bilansowa aktywów i pasywów Wycena nieuregulowanych należności i zobowiązao Naliczenie odsetek statystycznych Naliczenie różnic kursowych statystycznych Wycena środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Ustalenie struktury wiekowej rozrachunków do bilansu Przeksięgowanie przychodów i kosztów na konto wyniku finansowego Zamknięcie ksiąg rachunkowych Uporządkowanie bufora księgowao Zaksięgowanie dokumentów Zamknięcie okresu obrachunkowego Wydruki dziennika i Zestawienia obrotów i sald Przeniesienie bilansu otwarcia do nowego okresu obrachunkowego Bilans otwarcia kont zwykłych Bilans otwarcia kont rozrachunkowych Wystornowanie wyceny bilansowej Wykaz załączników

3 1 Uzgodnienie sald rozrachunków z kontrahentami. 1.1 Rozliczenie zapłat z należnościami i zobowiązaniami Jeśli w ciągu okresu obrachunkowego rozrachunki nie były na bieżąco rozliczane należy to zrobid przed zamknięciem okresu księgowego. Proces rozliczania można w dużej części zautomatyzowad korzystając z czynności Rozliczenie dokumentów dostępnej na liście EŚP > Rozrachunki > Wg dokumentów Podczas wykonywania automatycznych rozliczeo program próbuje do należności i zobowiązao dopasowad dokumenty je rozliczające. Analiza odbywa się najpierw z podziałem na kontrahentów, następnie z podziałem na konta i dalej według wybranych parametrów. Jeśli wybór będzie tak jak na rysunku powyżej najpierw zostanie przeprowadzona próba dopasowania zapłat według wskazanych w nich numerów dokumentów (numery w polu Zapłata za na zapłacie), następnie według zgodności kwot, a na koniec rozliczone zostaną pozostałe dokumenty kolejno od najstarszych. Po wykonaniu tej czynności przedstawiona zostanie lista wykonanych automatycznych rozliczeo, którą operator będzie mógł zweryfikowad i ewentualnie zmodyfikowad. Automatyczne rozliczenia według kolejnych kryteriów mogą byd wykonywane kolejno w odrębnych krokach. W tym celu należy wykonad kolejno rozliczenia wybierając za każdym razem jedno z kryteriów parowania. 1.2 Naliczenie ewentualnych kompensat 3

4 1.3 Naliczenie różnic kursowych w przypadku występowania rozrachunków w walutach obcych Różnice kursowe od rozrachunków W ewidencji dokumentów należy utworzyd dokument typu Różnice kursowe wykonad w nim naliczenie różnic kursowych poprzez naciśnięcie przycisku Różnice kursowe. Wskazując okres naliczenia najlepiej jest wskazad okres jednostronnie otwarty np Naliczone różnice kursowe należy zaksięgowad na konta rozrachunków (najlepiej za pomocą schematu księgowego) Różnice kursowe magazynu walut W podobny sposób należy postąpid w sytuacji jeśli firma posiada EŚP w walutach obcych z włączoną obsługa magazynu walut i w ciągu roku nie były rozliczane różnice kursowe magazynu walut. Ewidencji dokumentów należy utworzyd i zaksięgowad dokument typu Różnice kursowe MW. Wykonując czynnośd Generuj różnice kursowe MW należy podad okres jednostronnie otwarty np

5 Wygenerowane różnice kursowe należy zaksięgowad na konta związane z EŚP, z których te różnice zostały obliczone. 1.4 Wyksięgowanie zaokrągleń Jeśli w rozrachunkach występują jakieś drobne kwoty pozostałe w wyniku niezgodności zapłat z należnościami i zobowiązaniami należy po uzgodnieniu z kontrahentami wyksięgowad je z kont rozrachunków. W tym przypadku pomocna może byd czynnośd dostępna na liście EŚP > Rozrachunki Wg dokumentów. Szczegółowa instrukcja wykonania czynności dostępna w załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 1). 1.5 Sprawdzenie zgodności sald rozrachunków z saldami na kontach księgowych W celu uzgodnienia sald rozrachunków z saldami odpowiednich kont najlepiej posłużyd się wydrukiem Struktura wiekowa kontrahenci dostępnym na liście Rozrachunki > Wg dokumentów. Na podstawie zestawieo uzyskanych za pomocą tego wydruku można sprawdzid salda należności i zobowiązao rozrachunków z kontrahentami z odpowiadającymi im saldami na kontach w księgowości. Wykonując wydruk analizę można wykonad w powiązaniu z kontami księgowymi i ograniczyd do wybranego konta syntetycznego. W parametrach wydruku należy podad odpowiednią datę aktualności oraz odpowiednie okresy powstania rozrachunków i ich księgowania. Parametry te najlepiej wprowadzid takiej jak na rysunku poniżej. 5

6 W przypadku rozrachunków w walutach obcych w parametrach wydruku należy zaznaczyd Wg wartości PLNHist. oraz usunąd określenie waluty. Szczegóły na rysunku poniżej. 6

7 1.6 Wygenerowanie potwierdzeń sald Potwierdzenia salda generuje się poprzez wykonanie czynności Naliczanie > Potwierdzeo sald na liście Rozrachunki > Wg dokumentów. Po uruchomieniu czynności naliczania potwierdzeo sald wykonywana jest analiza nierozliczonych rozrachunków na dany dzieo i tworzone są dokumenty potwierdzeo sald. W parametrach naliczania potwierdzeo sald istnieje możliwośd włączenia generowania zerowych potwierdzeo sald. Aby salda zerowe nie były generowane dla wszystkich kontrahentów należy w polu Weryfikuj od dnia wskazad datę ograniczającą wstecz sprawdzenie czy z danym kontrahentem były jakieś rozrachunki (czy był aktywny w danym okresie). Istnieje możliwośd wygenerowania potwierdzeo sald tylko dla należności. W tym celu należy zmienid odpowiednie parametry w konfiguracji programu Opcje > Ewidencje ŚP > Dokumenty rozliczeniowe. 2 Uzgodnienie sald rozrachunków z ZUS i US z deklaracjami utworzonymi w module Kadry i płace Należy posłużyd się wydrukami deklaracji PIT-4R i DRA. Kwoty z tych deklaracji należy porównad z saldami odpowiednich kont w księgowości. 7

8 3 Uzgodnienie ewidencji środków trwałych z kontami 3.1 Przeprowadzenie inwentaryzacji środków trwałych Poza programem należy dokonad spisu z natury wykorzystując w tym celu arkusze spisowe lub kolektory danych (jeśli wykorzystywane są kody kreskowe) W Księdze inwentarzowej na liście dokumentów środków trwałych należy utworzyd dokument prezentujący porównanie rzeczywistych ilości środków trwałych z ilościami odczytanymi z ewidencji. Na dokumencie inwentaryzacji istnieje możliwośd zaimportowania ilości rzeczywistych uzyskanych za pomocą kolektorów danych. 3.2 Sprawdzenie czy zostały naliczone i zaksięgowane dokumenty amortyzacji. W Księdze inwentarzowej należy sprawdzid, czy zostały naliczone dokumenty amortyzacji za wszystkie miesiące. Można też sprawdzid czy wszystkie wartości wszystkich naliczonych odpisów amortyzacyjnych zgodne są z aktualnymi planami amortyzacji dla każdego środka trwałego i WNiP. W tym celu należy na liście Ewidencja środków trwałych wykonad wydruk Umorzenia środków trwałych. Wydruk prezentuje porównanie rzeczywistych odpisów amortyzacyjnych z planowanymi. 3.3 Uzgodnienie sald kont środków trwałych, WNiP i umorzenia z wartościami z Księgi inwentarzowej Podstawą do porównania wartości z Ewidencji środków trwałych z saldami kont może byd wydruk Wartości środków trwałych. 8

9 Wydruk ten prezentuje zmiany wartośd brutto i umorzenia środków trwałych. Wartości te mogą byd podstawą do porównania z odpowiednimi kontami księgowymi. Zaznaczając w parametrach wydruku Wg grup można uzyskad wydruk prezentujący wartości zagregowane dla grup. 4 Inwentaryzacja magazynów 4.1 Przeprowadzenie spisu z natury Czynności spisu z natury wykonywane są poza programem. 4.2 Zarejestrowanie, rozliczenie i zaksięgowanie efektów spisu z natury W module Handel za pomocą dokumentu inwentaryzacji należy dokonad porównania rzeczywistych ilości z ilościami wynikającymi z ewidencji magazynowej. Jeśli wystąpią rozbieżności w module Handle powstaną dokumenty różnic inwentaryzacyjnych. Dokumenty te należy zaksięgowad w księgowości na odpowiednie konta. 4.3 Sprawdzenie zgodności stanów magazynów z kontami księgowymi W przypadku niezgodności sald kont z wartościami stanów magazynów przydatnym narzędziem, pomagającym ustalid gdzie tkwi źródło rozbieżności, jest wydruk Raport księgowo-magazynowy dostępny na liście Ewidencja dokumentów > Dokumenty. Wydruk działa dla dokumentów magazynowych i porównuje zgodnośd ich obrotów magazynowych z zapisami na konto wskazane jako właściwe dla analizowanego magazynu. Szczegółowe informacje na temat możliwości tego wydruku znajdują się w załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 2). 5 Wycena bilansowa aktywów i pasywów Przepisy ustawy o rachunkowości wymagają aby aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych na dzieo bilansowy zostały wycenione według średnich kursów NBP ogłoszonych w dniu, w którym przypada dzieo zakooczenia okresu obrachunkowego (dzieo bilansowy). 9

10 Według tych przepisów wycenie podlegają należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych oraz środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w kasie. Efektem wyceny bilansowej są różnice kursowe statystyczne obliczone pomiędzy kursami historycznymi składników aktywów i pasywów, a kursami średnimi NBP ogłoszonymi na dzieo bilansowy. Wycena bilansowa obejmuje również aspekt urealnienia wartości rozrachunków przeterminowanych. Wszystkie przeterminowane rozrachunki na dzieo bilansowy powinny byd powiększone kwoty odsetek obliczone za okres zwłoki od terminu płatności do dnia bilansowego. W przypadku rozrachunków w walutach obcych najpierw należy doksięgowad do rozrachunków odsetki obliczone na dzieo wyceny bilansowej, a następnie należy wykonad obliczenie i zaksięgowanie różnic kursowych. Zarówno obliczenie odsetek na dzieo bilansowy jak i obliczenie różnic kursowych wyceny jest zautomatyzowane w programie enova. Na formularzu dokutemu PK są dostępne odpowiednie czynności. 5.1 Wycena nieuregulowanych należności i zobowiązań Przed przystąpieniem do wykonywania czynności wspomagających obliczenie odsetek statystycznych i różnic kursowych statystycznych należy zadbad o to, aby w tabeli kursów średnich NBP były kursy walut na dzieo wyceny. Kursy walut można zaimportowad z serwisu NBP wybierając z menu Narzędzia > Import kursów średnich NBP. Kursy walut można też wpisad ręcznie wybierając z menu Narzędzia > Kursy walut Naliczenie odsetek statystycznych Obliczenie odsetek statystycznych odbywa się poprzez wykonanie czynności Odsetki statystyczne > Generuj na formularzu dokumentu Polecenia Księgowania. 10

11 Szczegóły w tym zakresie przedstawia załącznik umieszczony na koocu dokumentu ( 11

12 Załącznik 3) Naliczenie różnic kursowych statystycznych Kolejnym etapem wyceny bilansowej jest wycena nierozliczonych rozrachunków w walutach obcych i zaksięgowanie różnic kursowych. Można to zrobid automatycznie poprzez wykonanie na formularzu dokumentu PK czynności Różnie kursowe statystyczne > Generuj różnice. Szczegóły wykonania tej czynności opisane są w załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 4). 5.2 Wycena środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych Stan środków pieniężnych w walutach obcych na dzień bilansowy dla poszczególnych EŚP odzwierciedlają zasoby w Magazynie walut. Zasoby te wycenić na ostatni dzień roku obrachunkowego. W tym celu należy w Magazynie walut / Zasoby, wybrać Czynności / Wycena środków ewidencji walutowej. Pojawi się formatka z sumą różnic kursowych obliczonych na dzień wyceny pomiędzy kursami historycznymi i kursem średnim NBP na dzień wyceny. Różnicę tę należy zaksięgować ręcznie na odpowiednie konto dokumentem polecenie księgowania. 12

13 5.3 Ustalenie struktury wiekowej rozrachunków do bilansu Aby można było automatycznie wygenerowad Bilans firmy korzystając z zestawienia księgowego automatycznie pobierającego dane z kont księgowych należy wykonad księgowanie na konto pozabilansowe kwot prezentujących strukturę wiekową należności i zobowiązao. W tym celu należy utworzyd dokument PK i w nim posłużyd się czynnością PK Struktury wiekowej > Generuj. W wyniku wykonania tej czynności zostanie przeprowadzona analiza nierozliczonych na dzieo bilansowy zapisów na kontach rozrachunkowych i na podstawie tej analizy odpowiednie kwoty zostaną zaksięgowane na wskazane konto pozabilansowe o dynamicznie utworzonej odpowiedniej strukturze analityk. Szczegółowe dostępne parametry czynności przedstawia rysunek poniżej. 13

14 Szczegółowy opis wykonania przeksięgowania znajduje się w załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 5). 6 Przeksięgowanie przychodów i kosztów na konto wyniku finansowego Po wykonaniu wszystkich księgowao wynikających z różnego rodzaju dokumentów jednym z ostatnich księgowao jest przeksięgowanie przychodów i kosztów na konto wyniku finansowego, a przy ewidencjonowaniu kosztów w dwóch układach przeksięgowanie sald kont zespołu 4 na konto 490. Takie przeksięgowania można wykonad automatycznie za pomocą czynności Generuj dekrety zamknięcia kont dostępnej w Ewidencji dokumentów. 14

15 Uwaga!!! Wykonanie tej czynności nie zamyka kont i nie blokuje księgowao. Czynnośd ta pozwala jedynie na automatyczne wygenerowanie polecenia księgowania. Szczegółowy opis wygenerowania przeksięgowao znajduje się załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 6). 7 Zamknięcie ksiąg rachunkowych Jeśli zapisy w księgach rachunkowych nie były prowadzone chronologicznie i po kolejnych miesiącach okresu obrachunkowego zapisy bufora księgowao nie były porządkowane należy to zrobid na koniec okresu obrachunkowego. 7.1 Uporządkowanie bufora księgowań W trakcie pracy w ciągu okresu obrachunkowego dokumenty po utworzeniu do nich dekretu otrzymują stan predekretowany. Jeśli dokument jest w stanie predekretowany, to dekret (lub dekrety) tego dokumentu mają oznaczenie bufor. Jest to tzw. bufor księgowy. Dekrety pozostające w tym stanie traktowane są jako księgowania na brudno. Aby księgowanie dokumentów w dzienniku księgowao było zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości dokumenty powinny zostad zaksięgowane na czysto tzn. dekrety nie powinny mied oznaczenia bufor i powinna byd zablokowana ich edycja. Jeśli dekrety w buforze księgowao są nieuporządkowane chronologicznie należy przed zaksięgowaniem dokumentów wykonad renumerację bufora dziennika księgowao. W tym celu należy wykonad czynnośd Renumeruj dziennik dostępną na liście Dziennik > Dekrety. Jeśli w kolejnych miesiącach okresu obrachunkowego bufor księgowao nie był porządkowany renumerację należy wykonad od daty początku okresu obrachunkowego. Parametry renumeracji należy ustawid tak, jak na rysunku poniżej. 15

16 Po wykonaniu renumeracji dziennika można zaksięgowad dokumenty na czysto. 7.2 Zaksięgowanie dokumentów Jeśli dokumenty z całego okresu obrachunkowego nie były wcześniej zaksięgowane procedurę księgowania najlepiej przeprowadzid odrębnie dla każdego miesiąca (jest to istotne w sytuacji gdy dokumentów jest bardzo dużo). Należy przejśd do Ewidencji dokumentów na listę dokumentów i najpierw należy odpowiednio ustawid filtry dla listy tak, aby na liście pozostały wszystkie dokumenty do zaksięgowania z danego okresu. W polu Zakres należy ustawid zakres dat pierwszego miesiąca okresu obrachunkowego, a w polu Typ należy wybrad Niezdefiniowany. Następnie należy zaznaczyd wszystkie dokumenty na liście (Ctrl+A) i wykonad czynnośd Księguj dostępną w menu Czynności. Procedurę księgowania dokumentów należy wykonad kolejno dla dokumentów z kolejnych miesięcy okresu obrachunkowego. Uwaga!!! Zaksięgowanie dokumentu równoznaczne jest z zablokowaniem możliwości jakichkolwiek poprawek na dekretach tego dokumentu (dekrety tracą oznaczenie Bufor). Po zaksięgowaniu wszystkich dokumentów należy zamknąd okres oraz zrobid wydruki dziennika i zestawiania obrotów i sald. 7.3 Zamknięcie okresu obrachunkowego Zamknięcie okresu obrachunkowego równoznaczne jest z zablokowaniem możliwości jakichkolwiek zmian dotychczasowych księgowao oraz zablokowaniem możliwości dodawania nowych dekretów. Aby zamknąd okres należy wejśd w Narzędzia > Opcje > Księgowośd > Okresy obrachunkowe i tam należy otworzyd wybrany okres obrachunkowy i w nim wykonad czynnośd Zamknij okres podając datę zamknięcia. 16

17 Uwaga!!! Zamkniecie okresu jest równoznaczne z zablokowaniem możliwości poprawiania, kasowania i dodawania dekretów w zamkniętej części okresu obrachunkowego. Zamknięcie okresu można wykonywad w trakcie roku po uporządkowaniu i zaksięgowaniu kolejnych miesięcy okresu obrachunkowego. Wówczas jako datę zamknięcia należy podawad ostatni dzieo zamykanego miesiąca. 7.4 Wydruki dziennika i Zestawienia obrotów i sald. Po zaksięgowaniu dokumentów można wykonad wydruki dziennika i wydruki Zestawienia obrotów i sald. Wówczas przy wykonywaniu wydruków dziennika przy użyciu wzorca wydruku Dziennik za miesiąc należy w parametrach tego wydruku odznaczyd parametr Uwzględniaj bufor. 17

18 Podobnie przed wykonaniem wydruków Zestawienia obrotów i sald pośród filtrów ponad listą Obroty i salda należy odszukad i odznaczyd filtr Uwzględniad bufor. 8 Przeniesienie bilansu otwarcia do nowego okresu obrachunkowego Bilans otwarcia w nowym okresie obrachunkowym tworzony jest automatycznie na podstawie sald lub zapisów nierozliczonych z poprzedniego okresu. Automatyczne przeniesienie BO odbywa się niezależnie dla kont zwykłych i kont rozliczeniowych. Dla kont zwykłych przenoszone są salda kont z poprzedniego okresu, a dla kont rozliczeniowych przenoszone są nierozliczone zapisy, które składają się na salda kont. Aby wygenerowad BO dla nowego okresu trzeba wykonad odpowiednie czynności na liście w Ewidencji dokumentów. Przed wykonaniem czynności przenoszenia BO na liście należy ustawid ten okres obrachunkowy, dla którego generowane będzie BO. 8.1 Bilans otwarcia kont zwykłych Aby automatycznie przenieśd bilans otwarcia kont zwykłych należy na liście Ewidencja dokumentów > Dokumenty wykonad czynnośd Generuj BO z poprzedniego okresu > Salda 18

19 Szczegółowa instrukcja generowania BO z poprzedniego okresu zawarta jest w załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 7). 8.2 Bilans otwarcia kont rozrachunkowych Podobną operację należy wykonad aby wygenerowad bilans otwarcia dla kont rozliczeniowych. Na liście w Ewidencji dokumentów należy wykonad czynnośd Generuj BO z poprzedniego okresu > Zapisy nierozliczone. Szczegółowa instrukcja zawarta jest w załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 7). 8.3 Wystornowanie wyceny bilansowej Na dzieo bilansowy była wykonana wycena bilansowa rozrachunków. Na początku kolejnego okresu obrachunkowego należy wystornowad księgowania wykonane na potrzeby wyceny bilansowej. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w załączniku na koocu dokumentu (Załącznik 7). 19

20 9 Wykaz załączników Załącznik 1 Generuj PK zaokrągleo Załącznik 2 Raport księgowo-magazynowy Załącznik 3 Naliczanie odsetek statystycznych Załącznik 4 Naliczanie różnic kursowych statystycznych Załącznik 5 PK struktury wiekowej rozrachunków Załącznik 6 Przeksięgowania na konto wyniku finansowego czynnośd Generuj dekrety zamknięcia kont Załącznik 7 Czynności związane z przeniesieniem bilansu otwarcia do nowego okresu obrachunkowego

21 Załącznik 1 Generuj PK zaokrągleo EŚP/Rozrachunki wg dokumentów. Czynność Generuj PK zaokrągleń. Mechanizm umożliwia automatyczne stworzenie dokumentu PK z płatnościami rozliczającymi kwoty nierozliczonych rozrachunków (np. niewielkich nadpłat lub niedopłaconych części rozrachunków). W tym celu należy zaznaczyć płatność na liście rozrachunków wg dokumentów i z czynności wybrać Generuj PK zaokrągleń Numer: należy nadać numer dla dokumentu PK Opis: należy nadać opis dla dokumentu PK, taki opis można dodać do listy opisów klikając prawym klawiszem myszki: Dołącz opis roz.: zaznaczenie tego parametru powoduje przeniesienie opisu z płatności źródłowej na opis płatności wygenerowanej: 21

22 Maks. zaokrąg.: podana w tym miejscu kwota jest górną granicą wartości płatności, dla których zostaną wygenerowane płatności rozliczające w PK (na przykład na liście znajdują się trzy płatności o wartościach 1,50 zł, 2,5 zł oraz 25 zł, jeśli w tym polu wpiszemy 2,5 to w PK zostaną wygenerowane płatności rozliczające 1,50 zł oraz 2,5 zł, płatność na 25 zł nadal pozostanie do rozliczenia) Zaznacz jako zwrot: parametr ten decyduje o tym, czy płatność rozliczająca będzie oznaczona jako zwrot; oznaczenie to można później wykorzystywać w schematach księgowych. 22

23 Załącznik 2 Raport księgowo-magazynowy. Raport dostępny jest w Ewidencji dokumentów -> Dokumenty -> strzałka obok drukarki-> Dodatkowe -> raport księgowo-magazynowy. Stosuje się go w przypadku porównywania stanów magazynowych z zapisami księgowymi. Umożliwia wychwycenie niezgodności między dokumentami magazynowymi a dokumentami w ewidencji dokumentów i zapisami na koncie magazynu. Na formatce przed zrealizowaniem wydruku można określić specyficzne parametry analizy. Domyślnie wszystkie parametry zaznaczone są na tak Analizuj zapisy bez ewid. po zaznaczeniu tego parametru poddawane są analizie zapisy na wskazane konto na wydruku prezentowane są zapisy na konto dokumentów innych niż magazynowe tj. wszystko co nie jest związane z dokumentem magazynowym np. PZ, WZ itp. a zostało zaksięgowane na wskazane konto magazynu. Analizuj ewidencje mag. po zaznaczeniu tego parametru analizowane są dokumenty magazynowe które są we wskazanym magazynie bądź zostały zaksięgowane na dane konto a na wydruku prezentowane są tylko te w których jest różnica między zaksięgowaną kwotą a wartością CZ (cena zakupu). Jeżeli algorytm napotyka na jakiś problem np. z uzyskaniem CZ wyświetla się konkretny komunikat. Analizuj dokumenty - analizowane są dokumenty magazynowe (można wskazać konkretną definicję handlową, jeżeli to pole zostanie puste, analizowane są wszystkie definicje), które są wygenerowane w Handlu i są zatwierdzone (generują obroty w magazynie) a nie są zaksięgowane. Magazyn można wskazać jeden magazyn lista wyboru rozwijalna Magazyny - można wpisać także kilka magazynów- wpisujemy je oddzielając przecinkami Definicje handlowe pole istotne tylko w przypadku kiedy analizowane są dokumenty magazynowe, można wpisać tylko jedną definicję. Konto magazynu należy wpisać konto analityczne wskazanego magazynu. Za okres wskazujemy okres - odnosi się do daty zaewidencjonowania i zaksięgowania, jeżeli wpiszemy (wielokropek), zostaną uwzględnione wszystkie dokumenty. 23

24 Załącznik 3 Naliczanie odsetek statystycznych W przypadku gdy firma na dzień bilansowy posiada nierozliczone należności i zobowiązań. Należy naliczyć teoretyczne odsetki za zwłokę. Aby naliczyć odsetki od nierozliczonych rozrachunków należy na dzień bi8lanowy dodać nowe polecenie księgowania. W PK wybieramy odpowiednio daty, numer oraz opis, następnie wybieramy z Czynności > Odsetki statystyczne> Generuj Odsetki 24

25 Na formatce odsetki statystyczne należy uzupełnić odpowiednio pola: Na dzień: data wyceny Wg tabeli kurs: tabela kursowa Uwzględniaj bufor: możliwość uwzględniania zapisów w buforze księgowań. Liczba zapisów na:: liczba zapisów księgowych w jednym dekrecie. Filtr kont: filtr kont wg, których mają powstać zapisy (np.202*). Wyjątki kont: uzupełniamy w przypadku, gdy chcemy wykluczyć konkretne konta. Konto docelowe: Wg zapisu Konto zysku konto strat Generuj analityki: Daje możliwość generowania analityki słownikowej dla konta budowanego za pomocą słowników. Odsetki wg kartotek: Po zaznaczeniu odsetki naliczane wg ustawień z kartotek kontrahentów, jeśli parametr odznaczony pobierane są ustawienia z ogólnej konfiguracji. 25

26 Po zatwierdzeniu formatki zostanie wygenerowany dekret z kwotą odsetek. Taką wycenę należy wystornować na początku kolejnego okresu, tworząc nowy dokument PK w którym z Czynności wybierzemy Odsetki statystyczne > Stornuj Odsetki. Na formatce należy wskazać PK wygenerowane no koniec poprzedniego okresu. 26

27 Zostanie wygenerowany dekret ze stornem wcześniej naliczonych odsetek. 27

28 Załącznik 4 Naliczanie różnic kursowych statystycznych W przypadku gdy firma prowadzi rozliczenia walutowe, na koniec roku należy wygenerowad statystyczne różnice kursowe. W tym celu należy uzupełnid kurs waluty na dzieo wyceny w Narzędzia / Kursy walut. Lub Import kursów średnich NBP. Następnie dodajemy nowe polecenie księgowania, i wewnątrz wybieramy z Czynności / Różnice kursowe statystyczne / Generuj. Po uzupełnieniu wszystkich niezbędnych pól pojawi się okienko z rezultatem, w którym pojawią się wszystkie rozrachunki walutowe wycenione wg kursu z dnia wyceny. Dodatkowo przy predekretowaniu pojawi się zapis (taki jak poniżej), związany z brakiem powiązana konta z elementem rozrachunki, nie jest on w tym przypadku błędem. Parametr liczba zapisów na dla dekretów zamknięcia kont, mówi o tym ile będzie zapisów w dekrecie dokumentu PK. 28

29 29

30 Załącznik 5 PK struktury wiekowej rozrachunków. 1. Aby utworzyć zapisy księgujące kwoty rozrachunków na kontach pozabilansowych należy otworzyć dokument PK, uzupełnić daty oraz pola Dokument, Opis. 2. Z menu Czynności należy wybrać > PK struktury wiekowej > Generuj zapisy. 3. Następnie należy uzupełnić pola na zakładce PK struktury wiekowej: 30

31 Filtr kont: filtr kont wg, których mają powstad zapisy (np.202*). Wyjątki kont: uzupełniamy w przypadku, gdy chcemy wykluczyd konkretne konta. Struktura wiekowa: struktura wg, której utworzą się zapisy. Konto docelowe: konto pozabilansowe, na którym mają tworzyd się zapisy. Struktura kont: Tylko okresy (syntetyka + przedział czasowy). Odtwarzaj hierarchie kont źródłowych (syntetyka+ przedział czasowy +analityki z konta źródłowego (bez słowników). Odtwarzaj słowniki: Daje możliwośd generowania analityki słownikowej dla konta budowanego za pomocą słowników. Odtwarzaj hierarchie kont źródłowych (syntetyka +przedział czasowy + analityki z konta źródłowego + słowniki, jeśli były na koncie źródłowym). Zapisów na dekret: Liczba zapisów księgowych w jednym dekrecie. Po wskazaniu odpowiednich parametrów i potwierdzeniu przyciskiem OK w poleceniu księgowania utworzy się dekret zawierający zapisy na konto pozabilansowe podzielone wg struktury wiekowej. 31

32 32

33 Załącznik 6 Przeksięgowania na konto wyniku finansowego czynnośd Generuj dekrety zamknięcia kont Kolejnym etapem związanym z zamknięciem roku jest wygenerowanie dekretów zamknięcia kont. Aby wygenerować dokumenty PK zawierające przeksięgowania przychodów i kosztów na konto wyniku finansowego należy, stojąc w Ewidencji Dokumentów, wybrać Czynności / Generuj dekrety zamknięcia kont. Można to zrobić np. dla wszystkich czwórek razem. Lub dla wszystkich kont kosztowych, pamiętając o wpisaniu, jako wyjątki kont, konta, którego saldo nie ma pojawić się na wyniku finansowym. 33

34 34

35 Załącznik 7 Czynności związane z przeniesieniem bilansu otwarcia do nowego okresu obrachunkowego Na początku roku należy wygenerować salda dla kont z poprzedniego okresu, w tym celu stojąc w Ewidencji dokumentów należy wybrać Czynności / Generuj BO z poprzedniego okresu / Salda (dla kont nie rozrachunkowych), jeśli zostawimy pole Filtr kont puste, zostanie wygenerowane BO dla wszystkich kont (nie rozrachunkowych). Pole liczba zapisów na BO mówi o maksymalnej liczbie dekretów jakie zostaną wygenerowane. Pole Filtr kont daje możliwość wpisania określonego filtra dla kont wpisując np. 3*, zostanie wygenerowany BO dla wszystkich kont zespołu 3. 35

36 Jeśli generujemy, BO dla kont rozrachunkowych należy wybrać Czynności / Generuj BO z poprzedniego okresu / Zapisy nierozliczone, jeśli zostawimy pole wybrane konto puste, program wygeneruje nam BO dla wszystkich kont. Najlepiej generować BO osobno dla poszczególnych kont rozrachunkowych np. 200,201,202 itp. Komunikat mówiący o tym, że kwoty zapisów na konta bilansowe Wn i Ma powinny być równe w obrębie dekretu pojawiające się w rezultacie w tym przypadku nie są błędem. (WAŻNE! Dla kont rozrachunkowych BO powstaje poprzez ponowne zaksięgowanie wszystkich zapisów nierozliczonych z poprzedniego okresu obrachunkowego. Należy przed generowaniem BO sprawdzić w poprzednim okresie obrachunkowym czy nie ma zapisów nierozliczonych na kontach księgowych (Księgowość > Rozliczenia księgowe) 36

37 (Uwaga! Dla kont rozrachunkowych, BO powstaje poprzez ponowne zaksięgowanie wszystkich zapisów nierozliczonych z poprzedniego okresu obrachunkowego. Należy przed generowaniem, BO sprawdzić w poprzednim okresie obrachunkowym czy nie ma zapisów nierozliczonych na kontach księgowych (Księgowość > Rozliczenia księgowe, a rozliczonych na poziomie EŚP) Jeśli zapisy nie były powiązane z płatnościami lub zapłatami z EŚP, to rozliczenie na poziomie EŚP nie zostało przeniesione na rozlicznie zapisów. Błędy tego typu mogą się pojawiać, dlatego że schemat księgowym w poprzednim okresie był nie poprawnie stworzony i dla pozycji rozrachunkowych brakowało powiąż z 37

38 Jeśli rozliczenia były księgowane ręcznie to należało w zapisie księgowym wskazać powiąż z) Jeżeli w poprzednim roku wykonaliśmy czynności związane z wygenerowaniem różnic kursowych statystycznych, oraz zaksięgowaliśmy różnice pochodzącą z wyceny zasobów magazynu walut, należy teraz te różnice od księgować na pierwszy dzień okresu obrachunkowego. Różnicę wynikającą z wyceny Magazynu Walut, należy wyksięgować tworząc ręcznie dokumentem PK. 38

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie transakcji unijnych

Ewidencjonowanie transakcji unijnych Ewidencjonowanie transakcji unijnych - WNT, WDT, świadczenie usług w UE (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

enova365 Preliminarz EŚP

enova365 Preliminarz EŚP enova365 Preliminarz EŚP Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Preliminarz EŚP Konfiguracja Preliminarz EŚP Ogólne Algorytm cech Definicje dokumentu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Transakcje walutowe Spis treści Waluty... 2 Konto czyszczące... 2 Przykłady operacji walutowych... 2 Przykład 1. Faktura sprzedaży w walucie USD, płatność otrzymana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i specyfika kont księgowych wybrane zagadnienia

Rodzaje i specyfika kont księgowych wybrane zagadnienia Rodzaje i specyfika kont księgowych wybrane zagadnienia Strona 1 z 16 Spis treści Wstęp... 3 1. Konta analityczne słownikowe... 3 1.2 Konta analityczne słownikowe... 3 1.2.1 Słownik... 3 1.2.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

RMK. Strona 1 z 11 RMK

RMK. Strona 1 z 11 RMK Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami

enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami enova KSIĘGOVOŚĆ różnice między wersjami Strona 1 z 6 Funkcjonalność Srebro Złoto Platyna Ewidencja ryczałtowa Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów Rozliczenia podatku VAT Ewidencja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY.

I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Nr 973/Fn/2016 z dnia 19 lipca 2016 r. I. WYKAZ I OPIS KONT SYNTETYCZNYCH ZAKŁADOWEGO PLANU KONT DLA BUDŻETU GMINY. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134 -

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości

Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości ZSzMS2/0161/54/10 Zarządzenie Nr 6 /2010/2011 1 stycznia 2011 r. dot. zasad polityki prowadzenia rachunkowości Postanowienie wstępne: Celem wprowadzenia zasad polityki rachunkowości jest zapewnienie rzetelnej

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Opis reguł obliczeniowych, ewidencji, kontroli oraz wydruku danych. Autor: Sage sp. z o.o.

Opis reguł obliczeniowych, ewidencji, kontroli oraz wydruku danych. Autor: Sage sp. z o.o. Opis reguł obliczeniowych, ewidencji, kontroli oraz wydruku danych Autor: Sage sp. z o.o. Opis reguł obliczeniowych, ewidencji, kontroli oraz wydruku danych Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Wyliczanie różnic

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów księgowania wg filtrów kont

Rozliczanie kosztów księgowania wg filtrów kont Rozliczanie kosztów księgowania wg filtrów kont (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini.

Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Jak wykonać inwentaryzację (spis z natury) w rc sklep lub rc sklep mini. Inwentaryzację wykonujemy wtedy, kiedy chcemy dokładnie poznać fizyczny stan towarów na sklepie. Najczęściej jest to spowodowane

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Biuro projektu pn. Bierny dziś aktywny jutro informuję, o terminach rozpoczęcia kursów/szkoleń wg. potrzeb. HARMONOGRAM ZAJĘĆ W RAMACH KURSU KSIĘGOWOŚĆ Ilość uczestników: 4 Czas trwania kursu: 120 h Data

Bardziej szczegółowo

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę

2. Sporządzanie zestawień wymaganych przez ustawę (wersja dla DOS) Producent: Macrologic S.A. Dokument ten zawiera skrócony opis algorytmów, niektórych funkcji i procedur systemu FIKS, istotnych z punktu widzenia ustawy o rachunkowości. Poniżej wymienione

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego 2 Międzynarodowy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak

Rozliczenie zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych. Wpisany przez Marcin Michalak Jak wykazać w rachunku wyników ujemną wartość przychodów finansowych, wynikającą z wyksięgowania różnic kursowych z przeszacowania z ubiegłego roku i zaksięgowania nowych przeszacowań? Pytanie Jak wykazać

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.68.0. Spis treści

Wersja 1.68.0. Spis treści Wersja 1.68.0 Spis treści 1. Konfiguracja automatycznej wymiany pomiędzy SaldeoSMART a programem Ramzes PKPiR/ KH...2 1.1. Ustawienie Konfiguracji...2 1.2. Utworzenie Firm w SaldeoSMART...7 1.3. Import

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych przeprowadzanie, rozliczanie i dokumentowanie WSTĘP... 13 1. Inwentaryzacja definicja i rola w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.6.5156 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany wersji 9.6.5156... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2016 Moduł finansowo-księgowy lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Jak zamknąć rok obrachunkowy?

Jak zamknąć rok obrachunkowy? Finanse Jak zamknąć rok obrachunkowy? W poradzie opisano czynności, które należy wykonać w aplikacji Finanse, aby możliwe było zamknięcie roku obrachunkowego. Opisane operacje może wykonać użytkownik,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA Strona 1 z 20 1. Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do Symfonia ERP (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do Symfonia ERP przeznaczone jest dla użytkowników programu Symfonia ERP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Zasady ogólne Przygotowanie inwentaryzacji Przeprowadzenie inwentaryzacji Rozliczenie inwentaryzacji Zasady ogólne 1. Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes)

emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) emszmal 3: Eksport wyciągów do WF-FaKir (plugin dostępny wraz z dodatkiem Biznes) Zastosowanie Rozszerzenie Eksport wyciągów do WF-FaKir przeznaczone jest dla użytkowników programu WAPRO WF-FaKir dla Windows,

Bardziej szczegółowo

[INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA] 24 lutego Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF) Instalacja i konfigurowanie aplikacji...

[INWENTARYZACJA - DOKUMENTACJA] 24 lutego Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF) Instalacja i konfigurowanie aplikacji... Spis treści 1. Przygotowanie symfonii ( tworzenie plików DDF)... 2 2. Instalacja i konfigurowanie aplikacji... 5 3. Wykonywanie inwentaryzacji wg. dostaw... 6 4. Opisy komunikatów... 8 4.1. Ostrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO. Program Symfonia. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Symfonia Strona0 Strona1 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienid, klikając w ustawienia. Strona2

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 310 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu Zarządzanie produkcją Kanban transportowy: W definicji kanbana transportowego uzupełniono akcję pobrania

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi

I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi I. Wykaz ksiąg rachunkowych. 1. Załącznik numer 1. zawiera wykaz zbioru danych składający się na księgi rachunkowe oraz opis powiązań miedzy nimi II. System przetwarzania danych 1. Do programu KolFK dołączona

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH

PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH PRELIMINARZ EŚP PO ZMIANACH Strona 1 z 18 Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 2. Nowe elementy w systemie... 4 2.2 Odrębny folder Preliminarz... 4 2.3 Dokumenty preliminarza i pozycje preliminarza...

Bardziej szczegółowo

Pan kont w programie Madar 7

Pan kont w programie Madar 7 Pan kont w programie Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20

Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 Zmiany w programie VinCent Office v.1.20 1) Moduł FK a)wydruki sprawozdań - Bilans i Rachunek wyników. Dodano możliwość generowania wydruku w uproszczonej formie graficznej. Pozwala to na proste przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość

LeftHand Pełna Księgowość LeftHand Pełna Księgowość Opis reguł obliczeniowych, algorytmów przetwarzania danych, ewidencji, kontroli oraz wydruku danych Spis treści: 1. Wprowadzanie dokumentów księgowych 2. Zatwierdzanie dokumentów

Bardziej szczegółowo