Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ćwiczenie 4 moduły KSIĘGA HANDLOWA"

Transkrypt

1 Strona 1 z Moduł Księga Handlowa informacje ogólne i cel zajęć Moduł Księga Handlowa to system komputerowy pozwalający na prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, sporządzanie obligatoryjnych sprawozdań finansowych oraz zestawień informacyjnych tzw. raportów wewnętrznych dla potrzeb kierownictwa. Za jego pośrednictwem jednostka ma możliwość realizowania celów związanych z podejmowaniem decyzji ekonomicznych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych związanych z kierunkiem inwestowania, optymalnym wykorzystaniem zasobów itp., rozliczanie się z fiskusem z podatku VAT oraz z podatku dochodowego od osób prawnych CIT. Ćwiczenie1. Zakładanie nowego okresu obrachunkowego. Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Księgowość/ Okresy obrachunkowe i tworzymy nowy okres obrachunkowy (ewentualnie sprawdzić poprawność, gdy po założeniu bazy korzystano z kreatora dla firmy): Symbol: 2012, Data otwarcia: r., Długość (w miesiącach): 12, Ćwiczenie2. Ustalanie parametrów firmy moduł księgowy Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Księgowość/ Parametry i zaznaczamy: - Rodzaj księgowości: Księgowość kontowa, - Numeracja rejestrów VAT w ciągu roku, - Księgowanie dokumentów z datą: Operacji. Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Księgowość/ Księgowość kontowa i zaznaczamy: - Bieżący okres obrachunkowy: 2012, - Księgowanie faktur VAT przez rejestr VAT, - Automatyczne zakładanie kont słownikowych dla Kontrahentów, pracowników, wspólników wg Identyfikatora. 1.1 Plan kont Do bardzo istotnych elementów organizacji rachunkowości w firmie oraz dla prawidłowej pracy w programie należy ustalenie planu kont. Przy opracowywaniu zakładowego planu kont trzeba uwzględnić, że przyjęte przez jednostkę zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych powinny zapewniać:

2 Strona 2 z 20 ujęcie operacji w sposób rzetelny i sprawdzalny tak, aby właściwie został przedstawiony stan majątkowy i finansowy oraz wynik finansowy jednostki, a zwłaszcza ujęte w odpowiednich przekrojach stany aktywów i pasywów, koszty i straty oraz przychody i zyski, dane niezbędne do wszelkich rozliczeń z tytułu podatków oraz rozrachunków z kontrahentami i pracownikami, skuteczną kontrolę wewnętrzną operacji gospodarczych i stanu składników majątku, będących w posiadaniu i decyzji jednostki, możliwości sporządzania sprawozdania finansowego i innych sprawozdań, deklaracji podatkowych lub informacji wymaganych odrębnymi przepisami Konta księgowe Obrót pieniężny związany ze zjawiskami gospodarczymi wymaga ich rejestracji. Do rejestracji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych przeznaczone są konta księgowe. Konto księgowe posiada swój numer, nazwę i dwie strony do zapisywania wartości liczbowych. Użytkownik w programie OPT!MA ma możliwość zdefiniowania kilku podstawowych typów kont. TYP: Konta syntetyczne i analityczne Jednym z podstawowych kryteriów podziału kont jest zasada zapisu na koncie w powiązaniu ze stopniem szczegółowości konta. Według tego podziału w programie funkcjonują konta: konta syntetyczne - konta nadrzędne, konta analityczne - konta podrzędne. TYP: Konta bilansowe Konta bilansowe pozwalają na ewidencję składników aktywów i pasywów. Konta aktywów funkcjonują następująco: po stronie debetowej wpisuje się stan początkowy danego składnika oraz zwiększenia tego stanu, po stronie kredytowej zmniejszenia. Obrót debetowy konta aktywnego jest większy lub równy obrotowi kredytowemu, w związku z czym saldo konta jest zawsze debetowe (lub = 0). Konta pasywów funkcjonują w następujący sposób: po stronie kredytowej zapisuje się stan początkowy (saldo początkowe) danego składnika oraz wszystkie zwiększenia tego stanu, po stronie debetowej rejestrowane są wszystkie zmniejszenia. Obrót kredytowy konta pasywnego jest większy lub równy od obrotu debetowego, w związku z czym saldo konta jest zawsze kredytowe (lub = 0). Konta aktywno pasywne mogą występować zarówno w aktywach, jak i w pasywach bilansu. Konto o takim charakterze może wykazywać jednocześnie dwa salda i w tym samym bilansie występuje jako składnik aktywów jak i pasywów. TYP: Konta pozabilansowe Konta pozabilansowe nie występują w bilansie. Konta te służą do ewidencji zjawisk i procesów gospodarczych, które nie są przedmiotem ewidencji na kontach bilansowych. TYP: Konta wynikowe Konta wynikowe pozwalają na ewidencję w ciągu okresu sprawozdawczego bieżących kosztów i przychodów z działalności, przy czym na koniec roku w ramach zamknięć rocznych (okresowych) wartości przenoszone są na odpowiednie konto bilansowe Wynik finansowy. Konta wynikowe nie mają ani sald początkowych ani sald końcowych i funkcjonują tylko miedzy dwoma okresami sprawozdawczymi. Konta wynikowe możemy podzielić na konta kosztów i konta przychodów. TYP: Konta rozrachunkowe Konto rozrachunkowe pozwala na prowadzenie rozliczeń dla kont, do których dołączono kartoteki kontrahentów, urzędów, banków, wspólników lub pracowników (w OPT!MIE tzw. Słowniki) Plan kont Plan kont w OPT!MIE jest dostępny w menu Księgowość - przycisk Plan kont. Lista kont w programie jest generalnie podzielona na dwie zakładki: Lista kont wg numerów, Lista kont wg nazwy.

3 Strona 3 z 20 Ćwiczenie3. Tworzenie planu kont generowanie planu kont Z menu Księgowość wybieramy Plan kont. Aby wygenerować wzorcowy plan kont należy nacisnąć ikonę (która jest dostępna tylko wtedy, gdy w planie kont nie ma jeszcze wprowadzonych kont) lub dodać swój plan kont ręcznie. W niniejszym ćwiczeniu dodamy konta do wzorcowego planu kont. Ćwiczenie4. Tworzenie planu kont dodawanie kont księgowych Z menu Księgowość wybieramy Plan kont. A. Dodawanie konta syntetycznego Ustawiamy kursor na dowolnym koncie syntetycznym i ikoną dodajemy konto syntetyczne: - Numer konta: 233, - Nazwa: Rozrachunki ze zleceniobiorcami, - zaznaczamy parametr: Konto rozrachunkowe, - Typ konta: Aktywa-Pasywa, - Kontrola salda: brak, - Kontrola budżetu: brak, - Zaznaczamy opcję Słownikowe i wybieramy: Pracownicy i wspólnicy. Zapisz zmiany. B. Dodawanie konta analitycznego Dodajemy konto analityczne do konta syntetycznego 330-Towary handlowe: - aby dodać analitykę do konta 330, w pierwszej kolejności ustawiamy kursor na danym koncie i klikamy w przycisk obok ikony, - z otwartego menu opcji wybieramy Dodaj konto analityczne. Różnica pomiędzy definiowaniem konta syntetycznego a analitycznego polega na tym, iż w drugim przypadku podajemy tylko kolejną część numeru konta, - Numer konta: początek jest dziedziczony z konta syntetycznego, więc dodajemy tylko końcówkę 1 (pełny

4 Strona 4 z 20 numer konta to 330-1), - Nazwa konta: AKCESORIA, - Typ konta: Aktywa, - Kontrola salda: brak. Do konta dodajemy konto na tym samym poziomie: - ustawiamy kursor na koncie a następnie ikoną obok ikony rozwijamy dostępne opcje wybierając Dodaj konto na tym samym poziomie, - Numer konta: początek jest dziedziczony z konta syntetycznego, więc dodajemy tylko końcówkę 2 (pełny numer konta to 330-2), - Nazwa konta: ROŚLINY, - Typ konta: Aktywa, - Kontrola salda: Brak. W taki sam sposób dodajemy pozostałe konta wymienione w tabeli poniżej. Będą one potrzebne w kolejnych ćwiczeniach. Dodajemy tylko konta wypisane pogrubioną czcionką, pozostałe powinny już być w planie kont. Zaznacz w oknie Planu kont parametr Pokazuj konta słownikowe. Symbol konta Nazwa konta Syntetyczne Analityczne I poziom Analityczne II poziom Analityczne III poziom ZESPÓŁ 1 Środki pieniężne 131 Rachunek bieżący (konto już jest) 131-BS Rachunek bieżący w BS (Typ konta Aktywa, Opcja - słownikowe: Banki) 131-NBP Rachunek bieżący w NBP ( Typ konta

5 Strona 5 z Bilans otwarcia Aktywa, Opcja -słownikowe: Banki) ZESPÓŁ 2 Rozrachunki 201 Rozrachunki z odbiorcami Pozostałe jednostki Do 12 miesięcy GALERIA Rozrachunki z: wybrać kontrahenta ze słownika GALERIA - Typ konta Aktywa 202 Rozrachunki z dostawcami Pozostałe jednostki Do 12 miesięcy GALERIA Rozrachunki z: wybrać kontrahenta ze słownika GALERIA - Typ konta Pasywa W Słowniku Kontrahenci (w menu Ogólne) otwórz do edycji kartę kontrahenta GALERIA i na zakładce Księgowe uzupełnij konta księgowe dla niego: przychód GALERIA, rozchód GALERIA Bilans jest dwustronnym zestawieniem wartości środków gospodarczych aktywów oraz źródeł ich finansowania (pasywów) sporządzonym na określony dzień i w określonej formie. Jedną z zasad przy sporządzaniu bilansu jest zasada ciągłości bilansowej, która mówi, że bilans zamykający jeden rok podatkowy jest jednocześnie bilansem otwarcia roku następnego. Rozpoczynając pracę z programem OPT!MA użytkownik powinien wprowadzić bilans otwarcia. Jeżeli jest to początek danego roku obrachunkowego należy wprowadzić salda kont lub, jeśli rozpoczynamy pracę w trakcie roku dane rejestrowane wcześniej w postaci obrotów rozpoczęcia (oczywiście użytkownik może również wprowadzić do programu wszystkie dokumenty od początku roku). Użytkownik programu OPT!MA ma możliwość wprowadzania bilansu otwarcia poszczególnymi dokumentami na liście Dokumenty bilansu otwarcia (lista jest dostępna z poziomu Księgowość/ Księgowość/ Dokumenty BO). Ćwiczenie5. Wprowadzanie bilansu otwarcia Uruchomić funkcję Księgowość/ Inne/ Dokumenty BO, - dodać nowy dokument bilansu otwarcia, - wprowadzamy datę księgowania dokumentu bilansu otwarcia , - pozostawiamy zaznaczony bufor, - następnie przystępujemy do wprowadzania kolejnych pozycji bilansu otwarcia. Każdą pozycję dodajemy po ustawieniu się na liście i naciskając przycisk Dodaj, - wprowadzamy bilans otwarcia na poszczególnych kontach wg tabeli, - numery kont wpisujemy ręcznie lub odwołujemy się do planu kont symbol. Numer konta Nazwa konta Strona Wn Strona Ma Grunty 52, Budynki i lokale 570, Urządzenia techniczne i 156, maszyny Środki transportu 32, Inne środki trwałe 111,

6 Strona 6 z 20 Inne wartości niemat. i , prawne 100 Kasa 52, Długoterminowe kredyty - 202, GALERIA Rozrachunki z odbiorcami 29, GALERIA Rozrachunki z dostawcami - 29, Remonty rozliczane w czasie - 10, długoterminowe Kapitał właścicieli - 765, ZFŚS - 27, RAZEM , ,70 Zapisz zmiany 1.3 Zapisy księgowe Zgodnie z art. 13 ustawy o rachunkowości system komputerowy musi zapewnić uzyskanie następujących rodzajów urządzeń księgowych składających się na księgi rachunkowe. Urządzeniami tymi są: Dziennik, Konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna), Konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna), Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) Dziennik (Zapisy księgowe) Dziennik to chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, tj. zgodnie z sekwencyjną rejestracją operacji księgowych, dzień po dniu. Zbiory tych danych mają dostarczyć sprawdzianu kompletności ujęcia w księgach rachunkowych operacji dokonanych w każdym kolejnym miesiącu i w sposób ciągły w każdym roku obrotowym. Sprawdzian liczności operacji stanowi numeracja porządkowa pozycji dziennika i łączna wartość ich sumy (obroty dziennika), ustalana narastająco w miesiącach i w roku obrotowym. Można prowadzić kilka odrębnych dzienników, z których każdy grupuje operacje jednego typu, pod warunkiem zestawiania ich obrotów w dzienniku zbiorczym, zawierającym ich łączne obroty narastająco w miesiącach i w roku obrotowym.

7 Strona 7 z 20 Do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie. Przez zapis księgowy rozumie się zapis dokonywany na podstawie dowodu księgowego. Każdy zapis księgowy powinien zawierać: datę dokonania operacji gospodarczej, określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu księgowego stanowiącego podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty dokonania operacji, zrozumiały tekst, skrót lub kod opisu operacji, z tym że należy posiadać pisemne objaśnienia treści skrótów lub kodów, kwotę i datę zapisu, oznaczenie kont, których dotyczy. Lista zapisów księgowych pozwala użytkownikowi programu OPT!MA na dodawanie nowych zapisów księgowych jak również na przeglądanie już istniejących. Wszystkie zapisy księgowe w programie OPT!MA będą grupowane w dziennikach cząstkowych, które składają się na księgę główną. Każdy dziennik jest identyfikowany przez swoją nazwę. Jako przykład dzienników księgowych możemy podać: KASA, BANK, ZAKUP, SPRZEDAŻ. Każdy dziennik może być przeglądany za pomocą listy dziennej, miesięcznej czy rocznej. Poza dziennikami cząstkowymi możliwe jest przeglądanie całej księgi, zawartości wszystkich dzienników. Do dziennika zapisy księgowe mogą być wprowadzane ręcznie. Istnieje także możliwość generowania zapisów z ewidencji pomocniczych za pomocą wzorców księgowań. Automatycznemu księgowaniu podlegają faktury z rejestrów VAT, dokumenty kasowe oraz bankowe z modułu Kasa/Bank, lista płac z modułu Płace i Kadry. Ćwiczenie6. Tworzenie dzienników Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Księgowość/ Dzienniki i dodajemy Dziennik: KOSZTY: Zamknij okno konfiguracji. Ćwiczenie7. Bezpośrednie zapisy księgowe Otwórz listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki - wybierz, że dany zapis ma trafić do bufora: Zapisy - bufor, - następnie wybierz dziennik, w którym zapis ma być umieszczony: INNE, - zaznaczyć datę na dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu , - następnie nacisnąć przycisk Dodaj, co spowoduje otwarcie formularza zapisu księgowego, - wprowadzić numer dokumentu: PK 01/2012,

8 Strona 8 z 20 - wprowadzić datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: , - pole kontrahenta zostawić puste, - uzupełnić kategorię: KOSZTY INNE, - następnie wprowadzić pozycje na formularzu przez naciśnięcie Dodaj, - wprowadzić dekret na konto po stronie Wn i po stronie Ma w wysokości 2000,00 zł, - po wprowadzeniu pozycji zatwierdzić formularz. - Ćwiczenie 7b. Bezpośrednie zapisy księgowe Otwórz listę zapisów księgowych z menu głównego przez wybór Księgowość/ Dzienniki, - wybierz, że dany zapis ma trafić do bufora: Zapisy - bufor, - następnie wybierz dziennik, w którym zapis ma być umieszczony: KASA, - zaznaczyć datę na dzień i miesiąc zgodnie z datą zapisu , - następnie nacisnąć przycisk Dodaj, co spowoduje otwarcie formularza zapisu księgowego, - wprowadzić numer dokumentu: KP 01/2012, - wprowadzić datę księgowania, datę operacji, datę wystawienia: , - pole kontrahenta wybierz GALERIA, - pole kategoria pozostaw puste, - następnie wprowadzić pozycje na formularzu przez naciśnięcie Dodaj, - wprowadzić dekret na konto 100 po stronie Wn i GALERIA po stronie Ma w wysokości 500,00 zł, opis: wpłata gotówkowa od GALERII, - po wprowadzeniu pozycji zatwierdzić formularz Ewidencja VAT Ewidencja VAT dzieli się na dwa podstawowe rejestry: Rejestr zakupu VAT, Rejestr sprzedaży VAT. Zapisy wprowadzone do rejestrów są w pełni modyfikowalne, można je również całkowicie usuwać. Po zaksięgowaniu, zapis nie podlega już edycji. Aby obliczyć deklarację VAT-7 nie jest konieczne wcześniejsze zaksięgowanie faktur do księgowości kontowej ponieważ deklaracja VAT-7 jest liczona na podstawie rejestrów VAT, a nie zapisów na kontach. Niezależnie od wyboru zakładki pionowej (oznaczającej rejestr zakupów lub sprzedaży) na oknie listy zapisów w rejestrze VAT znajdują się między innymi zakładki poziome: Wybrany rejestr, Wszystkie rejestry. Ćwiczenie8. Tworzenie rejestrów VAT A. Tworzenie rejestru sprzedaży VAT Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Księgowość/ Rejestry sprzedaży VAT i sprawdzamy, czy istnieje rejestr o nazwie SPRZEDAŻ i opisie Rejestr sprzedaży VAT. Jeśli nie, to należy go utworzyć

9 Strona 9 z 20 B. Tworzenie rejestrów zakupów VAT Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Księgowość/ Rejestry zakupów VAT. Następnie usuwamy istniejący rejestr ZAKUP i dodajemy następujące rejestry: KOSZT, TOWAR, TRWAŁE: Na formularzu dokumentu (faktury zakupu lub sprzedaży VAT) dostępny jest przycisk Kwoty dodatkowe. Po jego naciśnięciu pojawia się formatka, w której można dodać kwoty dodatkowe dokumentu oraz podać konta, na które te kwoty mają być zaksięgowane. Kwoty dodatkowe mogą być wykorzystywane np. do rozksięgowania faktury na konta zespołu 5. Ćwiczenie9. Faktura sprzedaży bezpośrednio do rejestru VAT Z menu wybieramy Rejestr VAT/ Rejesty VAT. Wybieramy zakładkę pionową: Rejestr spr. Dodajemy fakturę sprzedaży na wartość netto 8000,00 zł do rejestru SPRZEDAŻ dla dowolnego kontrahenta znajdującego się w Słownikach : - wybieramy rodzaj rejestru Sprzedaż (zakładka pionowa), - wybieramy zakładkę poziomą Rejest VAT, - wskazujemy miesiąc i rok: marzec 2012, - dodajemy nowy zapis : o Kontrahent: dowolny, np. GALERIA, o Dokument: FA 9/2012, o Data sprzedaży i wystawienia: r., o Forma płatności: przelew, o Termin płatności: r., - w elementach fakturę należy dokonać dwóch wpisów: o netto 23%=6000,00 zł, VAT 23%=1380,00 zł, brutto 23%=7380,00 zł, o netto 7%=2000,00 zł, VAT 7%=140,00 zł, brutto 7%=2140,00 zł, - zatwierdzamy formularz, - w module Kasa/Bank (Preliminarz płatności) pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną

10 Strona 10 z 20 fakturą sprzedaży. Zdarzenie powstaje w rejestrze powiązanym z formą płatności przelew po stronie przychodu. Ćwiczenie10. Faktura kosztowa bezpośrednio do rejestru VAT Dodajemy fakturę, gdzie mamy dwa rodzaje kosztów od dowolnego kontrahenta znajdującego się w Słownikach na wartość netto 250,00 zł, zakup całkowicie związany ze sprzedażą opodatkowaną do rejestru KOSZT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pionowa), - wybieramy zakładkę poziomą Rejest VAT, - wybieramy Rejestr KOSZT, - wskazujemy miesiąc i rok: marzec 2012, - dodajemy nowy zapis : o Kontrahent: dowolny, o Numer dokumentu: FZ 2/2012, o Data wystawienia, wpływu i zakupu: r., o Forma płatności: przelew_bs, o Termin płatności: r., - Dodaj element faktury: o Opis: Koszty wynajmu, Kategoria: INNE, VAT: 23%, wartość netto 250,00 zł, Rodzaj: Inne, Odliczenia VAT: TAK, - zatwierdzamy formularz, - w module Kasa/Bank (Preliminarz płatności) pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą kosztową. Zdarzenie powstaje w rejestrze powiązanym z formą płatności po stronie rozchodu.

11 Strona 11 z 20 Ćwiczenie11. Faktura na zakup samochodu bezpośrednio do rejestru VAT Dodajemy fakturę za zakup samochodu osobowego Ford na wartość netto 52000,00 zł do rejestru TRWAŁE. Otwieramy menu Rejestry VAT/ Rejestry VAT: - wybieramy Rejest zak. (zakładka pionowa), - wybieramy zakładkę poziomą Rejestr VAT, - wybieramy Rejestr TRWAŁE, - wskazujemy miesiąc i rok: marzec 2012, - dodajemy zapis : o Kontrahent: dowolny, o Numer dokumentu: FZ 15/2012, o Data wpływu: r., o Data zakupu i Data wystawienia: r., o Forma płatności: przelew, o Termin płatności: r., - wprowadzamy wartości z faktury : o Kategoria: Samochody: utworzyć kategorię Kod/Opis: Samochody, Stawka: 23%, Odliczenia: Tak, Rodzaj: Środki Trwałe, o VAT: 23%, o o o Wartość netto: zł, Rodzaj: Środek trwały, Odliczenia VAT: TAK, - zatwierdzamy formularz, - w module Kasa/Bank (Preliminarz płatności) pojawia się planowana płatność powiązana z wprowadzoną fakturą zakupu. Zdarzenie powstaje w rejestrze NBP (powiązanym z formą płatności przelew) po stronie rozchodu.

12 Strona 12 z Deklaracja VAT-7 Na podstawie zawartych w rejestrach VAT zapisów program pozwala na wyliczenie danych do deklaracji VAT-7. Deklaracja VAT-7 posiada wydruk identyczny z oryginalnym formularzem, wydruk w wersji czarno-białej oraz nadruk na oryginalny formularz. Ćwiczenie12. Wyliczenie deklaracji VAT Przed wykonaniem polecenia należy z menu System wybrać Konfiguracja/ Dane firmy/ Deklaracje i wybrać Urząd Skarbowy wprowadzony wcześniej do Słowników 1. Następnie otwieramy menu Rejestry VAT: Deklaracje VAT Na Liście deklaracji VAT-7 dodajemy deklarację: wprowadzamy miesiąc marzec, przeliczamy deklarację. Na poszczególnych zakładkach deklaracji przedstawione są kwoty wyliczone na podstawie wpisów w rejestrach VAT. (Zakladka E Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy: 11878,00zł) 3. Aby zablokować deklarację przed zmianami należy zaznaczyć parametr na pierwszej zakładce Dane ogólne: Zablokuj deklarację przed zmianami. Odblokowanie deklaracji jest możliwe z poziomu listy deklaracji po kliknięciu prawym klawiszem myszy na daną deklarację i wybraniu opcji Odblokuj deklarację. 4. Aby wydrukować deklarację należy kliknąć przycisk strzałki obok ikony z drukarką i wybrać wydruk pełny lub nadruk na oryginalny formularz. 5. Należy zwrócić uwagę czy, że na deklaracji VAT-7 wyliczona została nadwyżka podatku naliczonego nad należnym (Zakładka E Kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy: 11878,00zł), w związku z czym w Preliminarzu nie powstanie żadne zdarzenie planujące zapłatę. W innym przypadku w module Kasa/Bank powstaje zdarzenie związane z wyliczoną deklaracją. Rejestr, do którego ma trafić płatność związana z deklaracją określane jest w Konfiguracji firmy/ Księgowość/ Deklaracje: Forma płatności dla deklaracji (forma powiązana jest z rejestrem). 1.4 Ewidencja środków trwałych Program OPT!MA pozwala na prowadzanie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Na podstawie wprowadzonych informacji o poszczególnych środkach użytkownik automatycznie generuje odpisy amortyzacyjne oraz plan amortyzacji. Wygenerowane odpisy amortyzacyjne są automatycznie przenoszone na odpowiednie konta księgowe za pomocą schematów księgowań. Dodatkowo program pozwala na prowadzenie ewidencji wyposażenia. Ćwiczenie13. Tworzenie grup środków trwałych Z menu System otwieramy Konfiguracja, wybieramy Firma/ Środki trwałe/ Grupy środków trwałych. Usuwamy istniejącą grupę środków trwałych, a następnie tworzymy grupy: SAMOCHODY i KOMPUTERY.

13 Strona 13 z 20 Ćwiczenie14. Wprowadzanie środka trwałego Dodajemy środek trwały do ewidencji środków trwałych - komputer: - aby wprowadzić do bazy danych nowy środek do ewidencji, należy otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Księgowość - z poziomu dowolnej zakładki wybieramy grupę środków trwałych: KOMPUTERY, - dodajemy nowy środek trwały. Wypełniamy kolejno dane środka trwałego: o Zakładka Ogólne: Numer inwentarzowy: K1/2012, Nazwa: Komputer core i7, Osoba odpowiedzialna (Pracownik): Nowak Jan, Data zakupu: r., o Zakładka Amortyzacja: Metoda amortyzacji: liniowa, Stawka amortyzacji: 30%, Współczynnik: 1, Data rozpoczęcia amortyzacji: 01 marzec 2012, Wartość netto (początkowa): 5000,00 zł, - program wymaga, aby na formularzu dodania nowego środka bezwzględnie wypełnione były pola Numer inwentarzowy i Nazwa. Jeżeli którekolwiek z tych pól jest niewypełnione, wówczas program nie pozwoli zatwierdzić formularza, - zatwierdzamy formularz. Dodajemy środek trwały do ewidencji środków trwałych na podstawie faktury z rejestru zakupów VAT: - wprowadzamy samochód Ford na podstawie faktury wprowadzonej wcześniej do rejestru VAT (faktura numer: FZ 15/2012), - aby wprowadzić do bazy danych nowy środek do ewidencji, należy otworzyć listę Ewidencja środków trwałych z menu głównego: Środki trwałe/ Ewidencja środków trwałych,

14 Strona 14 z 20 - z poziomu dowolnej zakładki wybieramy grupę środków trwałych: SAMOCHODY, - Dodajemy nowy środek trwały. Wypełniamy kolejno dane środka trwałego: o Zakładka Ogólne : Numer inwentarzowy: S1/2012, Nazwa: Ford Focus, Pracownik (osoba odpowiedzialna): Nowak Jan, Na zakładce dokumenty dodajemy dokument powiązany : wybieramy z listy faktur z rejestru VAT FZ 15/2012, Data zakupu, początek amortyzacji, wartość początkowa: wypełniają się automatycznie, o Zakładka Amortyzacja: Stawka amortyzacji: 20%, Współczynnik: 1, metoda: liniowa, zaznaczamy: Różna amortyzacja bilansowa i kosztowa, Wartość netto kosztowa: 40000,00 zł, Wartość netto bilansowa 52000,00 zł, - program wymaga, aby na formularzu dodania nowego środka bezwzględnie wypełnione były pola Numer inwentarzowy i Nazwa. Jeżeli którekolwiek z tych pól jest niewypełnione, wówczas program nie pozwoli zatwierdzić formularza, - zatwierdzamy formularz. Ćwiczenie15. Generowanie planu amortyzacji Wygenerowanie na ekran planu amortyzacji za 2012 r. dla wszystkich środków trwałych wygląda następująco: - na liście środków trwałych wybieramy Grupa: wszystkie i zaznaczamy obydwie pozycje na liście, - generowanie planu amortyzacji uruchamiamy przyciskiem Generacja planu amortyzacji (z prawej strony), podaj miesiąc kwiecień 2012 w oknie Parametrów generacji odpisów po wygenerowaniu planu amortyzacji program wyświetli informację oraz plan amortyzacji. Ćwiczenie16. Generowanie odpisów amortyzacyjnych Wygenerowanie odpisów amortyzacyjnych za miesiąc marzec 2012 na liście środków trwałych wygląda następująco: - wybieramy Grupa: wszystkie, - zaznaczamy obydwie pozycje na liście, - generujemy amortyzację za pomocą przycisku Generacja amortyzacji (z lewej strony), - amortyzacja będzie widoczna z menu Środki trwałe/ Dokumenty środków trwałych: o miesiąc: marzec 2012,

15 Strona 15 z 20 o typ dokumentów: amortyzacja. 1.5 Schematy księgowe Program OPT!MA wyposażono w mechanizmy pozwalające na automatyczne księgowanie w odpowiednich dziennikach księgowych dokumentów z Rejestrów VAT, Ewidencji dodatkowej, modułu Faktury, modułu Kasowo/Bankowego, oraz modułu Płace i Kadry. Mechanizmy te nazwano Schematami księgowymi, ponieważ ich konstrukcja opiera się na dekretach księgowych. Schemat księgowy posiada strukturę analogiczną do budowy zapisów księgowych; nagłówek zapisu księgowego odpowiada nagłówkowi schematu, pozycja dekretu pozycji schematu. Ćwiczenie17. wzorzec księgowania sprzedaży A. Wzorzec księgowania sprzedaży. 1. Załóżmy, że w naszej firmie księgowanie wszystkich transakcji sprzedaży odbywa się w następujący sposób: kwota brutto jest księgowana na stronę Debet konta służącego do prowadzenia rozrachunków z określonym odbiorcą, kwota netto jest księgowana na stronę Kredyt konta SPRZEDAŻ TOWARÓW, kwota należnego podatku VAT jest księgowana po stronie Kredyt konta VAT NALEŻNY. 2. Z poziomu menu głównego otwieramy Księgowość/Inne/Schematy księgowań i wybieramy typy schematów: Rejestr sprzedaży VAT. Przyciskiem księgowy. dodajemy schemat. Pojawia się formatka Schemat 3. Definiujemy podstawowe informacje nagłówka schematu księgowego. Wprowadzamy w polach: Symbol SPRZEDAŻ TOWARÓW Nazwa Sprzedaż towarów handlowych Dziennik - SPRZEDAŻ Parametr Księgowanie przez bufor pozostawiamy zaznaczony Opis wybieramy za pomocą przycisku opis Nr dokumentu. Wybranie tej pozycji spowodowało pojawienie się w polu obok Definiujemy elementy schematu księgowego 4. W celu dodania pierwszego elementu wybieramy przycisk Dodaj. Pojawia się formatka Element schematu księgowego. I. Klikamy na przycisku konta księgowego Konto Winien, z listy wybieramy konto syntetyczne Konto odbiorcy, w polu Podział na słowniki wybieramy Podmioty

16 Strona 16 z 20 II. Przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Brutto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok III. Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu. IV. Nie będziemy uzależniać księgowania na konto od żadnego warunku. V. Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu. 5. Dodajemy kolejną pozycję schematu. Klikamy na ikonie Dodaj. I. W oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne (Przychody ze sprzedaży towarów jednostki powiązane), Podział na słowniki: Brak II. Przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Netto/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok III. IV. Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu. Nie będziemy uzależniać księgowania na konto od żadnego warunku. V. Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu. 6. Dodajemy ostatnią pozycję schematu: I. W oknie Konta księgowego klikamy na przycisku Konto Ma, z listy wybieramy konto analityczne (Należny podatek VAT), Podział na słowniki: Brak II. III. IV. Przechodzimy do definicji kwoty. Klikamy na przycisku Kwota/Vat/Razem co skutkuje pojawieniem się w okienku obok Klikamy na przycisku Opis i wybieramy Nr dokumentu. Nie będziemy uzależniać księgowania na konto od żadnego warunku. V. Przyciskiem Zapisz akceptujemy daną pozycję schematu. 7. Po zdefiniowaniu wszystkich pozycji schematu, przyciskiem zapisujemy cały schemat Księgowanie wzorcem faktur z rejestru sprzedaży VAT: Aby zaksięgować fakturę wprowadzoną w rejestrze VAT należy wejść do menu Rejestry VAT, wybrać Rejestry VAT, zakładkę Rejestr spr. i miesiąc marzec, a następnie zaznaczyć fakturę i przyciskiem uruchomić księgowanie. Pojawi się formatka Księgowanie dokumentów schematem księgowym, wybieramy nasz schemat SPRZEDAŻ TOWARÓW i akceptujemy przyciskiem informację o jego przebiegu.. Po zakończeniu procesu księgowania program poda Zaksięgowany dokument można zobaczyć z poziomu faktury pod przyciskiem obok pola Zapis księgowy lub z poziomu Księgowość/Księgowość/Dzienniki po wybraniu bufora, dziennika SPRZEDAŻ i miesiąca marzec. 2 Ewidencja samochodów - lista pojazdów W programie Optima możliwe jest prowadzenie rozliczeń wykorzystywanych w przedsiębiorstwie pojazdów niebędących własnością firmy. Potrzebne ewidencje znajdują się w menu Księgowość/Ewidencja samochodów

17 Strona 17 z 20 W Ewidencji samochodów znajduje się lista zawierająca informacje o samochodach wykorzystywanych w firmie do celów służbowych. Na liście umieszczono następujące informacje: numer rejestracyjny pojazdu, marka, pojemność silnika, dane dysponenta pojazdu oraz uwagi. Zapisy na liście są szeregowane według numeru rejestracyjnego samochodu. Na liście działają następujące klawisze: - wyświetla listę tras - wyświetla listę rozliczeń przejazdów dla samochodu, który aktualnie jest podświetlony na liście. - filtr i konstruktor filtra, umożliwiają filtrowanie zawartości listy według parametrów zadanych przez użytkownika 2.1 Formularz samochodu Formularz samochodu zawiera wszelkie informacje dotyczące samochodu używanego w firmie: Nr rejestracyjny numer rejestracyjny, unikalnie identyfikuje samochód w programie Marka samochodu pole opisowe, pozwalające na wpisanie marki pojazdu Typ pojazdu pole określające typ pojazdu w rozumieniu klasy, do jakiej pojazd należy pod względem stawek za kilometr przebiegu. Typ pojazdu jest wybierany ze rozwijalnej listy pomocniczej. Pojemność pojemność silnika w centymetrach sześciennych (ccm). Stawka za kilometr pobierana z Konfiguracji programu na podstawie zaklasyfikowania odpowiedniego Typu pojazdu. Samochód będący własnością określa, czy samochód jest własnością właściciela czy pracownika. Jeżeli samochód jest własnością właściciela firmy, wówczas program prowadzi dla takiego samochodu zarówno ewidencję kosztów jak i ewidencje przejazdów. Dla samochodu będącego własnością pracownika, prowadzona jest wyłącznie ewidencja przejazdów. Limit przejazdów miejskich limit przejazdów w granicach miasta, podlegający zwrotowi kosztów dla pracownika (określany w przypadku samochodu będącego własnością pracownika). Dysponent samochodu pobierany z listy pracowników wywołanej w trybie wyboru przez przycisk Kod lub wprowadzany bezpośrednio na kartotece samochodu Uwagi dodatkowe uwagi dotyczące pojazdu Wprowadził, zmodyfikował kod operatora, który wprowadził i zmodyfikował zapis jak również daty tych operacji.

18 Strona 18 z Lista tras Program umożliwia wprowadzenie listy tras przejazdów, dla których można określić trasę przejazdu, jej długość i cel wyjazdu. Określenie listy typowych tras przejazdu, znacznie przyspiesza wprowadzanie pozycji do ewidencji przebiegu pojazdu. Lista tras jest otwierana z menu Księgowość/Ewidencja samochodów/lista tras lub po naciśnięciu przycisku Lista tras. Na liście widoczne są następujące informacje: Kod trasy, Cel wyjazdu, Trasa oraz Odległość. Na liście działają typowe przyciski obsługi listy: Dodaj, Zmień, Usuń. Po naciśnięciu przycisku Dodaj dodania nowej trasy. lub klawisza <Insert> na liście tras otwiera się formatka dla 2.3 Rozliczenia przejazdów Zakładka Przejazdy - zawiera ewidencje przejazdów samochodem prywatnym właściciela firmy lub pracownika. Na zakładce tej widoczne są następujące informacje: Lp., Data przejazdu, Odległość, Cel wyjazdu, Trasa oraz Wartość. Zakładka Koszty - zawiera ewidencje kosztów związanych z używaniem samochodu. Zakładka ta jest aktywna wyłącznie w przypadku samochodu będącego własnością właściciela firmy. Na zakładce tej widoczne są następujące informacje: Lp., Data dokumentu, Numer dokumentu, Wartość, Opis. Zakładka Rozliczenie - zawiera wyniki rozliczenia kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych, tzn. obejmuje kwoty wynikające z porównania poniesionych kosztów z kwotą będącą wynikiem pomnożenia faktycznie przejechanej odległości przez stawkę za kilometr. Na liście tej aktywne są następujące przyciski i pola pozwalające na przeglądanie i dokonywanie operacji na liście: Numer rejestracyjny pozwala na wybranie samochodu z listy pojazdów. Samochód można wybrać przez wpisanie numeru rejestracyjnego lub przez wybór z listy pomocniczej samochodów, która jest otwierana przyciskiem Nr rejestracyjny. Dzień, miesiąc, rok lista przejazdów może być wyświetlana za wybrany dzień, miesiąc i rok, przy czym opcja za rok pozwala jedynie na przeglądanie zapisów. Na liście w obrębie dnia lub miesiąca można również dodawać zapisy.

19 Strona 19 z 20 Dodaj przycisk ten służy do dodania nowego przejazdu do ewidencji. Procedura dodawania nowego przejazdu może być również uruchomiona klawiszem <Insert>. Dodawanie nowego przejazdu może odbywać się również w trybie kopiowania jeżeli przycisk Dodaj lub klawisz <Insert> wciśniemy wraz z klawiszem <Ctrl>, wówczas dla nowo dodawanego przejazdu zostaną zaproponowane identyczne dane jak dane aktualnie podświetlonego na liście wiersza. Funkcje Dodaj, Zmień, Usuń są również dostępne w menu kontekstowym. Uwaga! Jeżeli zostało dokonane rozliczenie kosztów dla samochodu za dany miesiąc, to w tym miesiącu nie ma możliwości dodawania, usuwania ani zmiany zapisów w ewidencji przejazdów. Filtr pozwala na ograniczanie zawartości listy (filtrowanie) do pozycji spełniających określone kryteria. Mechanizm filtra posiada pole do umożliwiające wprowadzanie szukanego ciągu znaków bądź wybór jednego z ostatnio używanych filtrów oraz przyciski Konstruktor filtra. Włącz filtrowanie i Renumeracja Funkcja renumeracji służy do chronologicznego uporządkowania zapisów na liście. Renumerację należy przeprowadzić w przypadku, gdy zapisy nie były wprowadzane w porządku chronologicznym lub było wykonywane usuwanie zapisów z listy. Przycisk aktywny tylko w przypadku wybrania listy zapisów za miesiąc. - Włącz / Wyłącz sumowanie przycisk służy do włączania i wyłączania podsumowania kolumn Odległość oraz Wartość. Sumy kolumn pojawiają się w pierwszym wierszu danej kolumny. Ćwiczenie18. Ewidencja samochodów a) Dodanie nowego pojazdu W Ewidencji samochodów dodaj nowy dowolny pojazd, będą własnością właściciela firmy. Zapisz zmiany. Nr rejestracyjny: KR12345 Typ pojazdu: pow. 900ccm Pojemność: 1200 (automatycznie wpisana zostanie Stawka za kilometr) Marka samochodu: Nissan Almera b) Dodanie tras przejazdów Otwórz listę tras (z menu Księgowość/Samochody/Trasy lub po naciśnięciu przycisku Ewidencji samochodów). Lista tras w Dodaj Dodaj nową trasę na liście tras. Uzupełnij dane pierwszej trasy: Kod trasy: Warszawa1 Cel wyjazdu: spotkanie z kontrahentem Trasa : Kraków Warszawa - Kraków Odległość : 700 Zapisz zmiany nową trasę na liście tras. Uzupełnij dane drugiej trasy: Kod trasy: Katowice Cel wyjazdu: spotkanie z kontrahentem Trasa : Kraków Katowice - Kraków

20 Strona 20 z 20 Odległość : 200 Zapisz zmiany c) Dodanie przejazdów pojazdu Otwórz Rozliczenia samochodu (z menu Księgowość/Samochody/ Rozliczenia samochodu lub po naciśnięciu przycisku w Ewidencji samochodów). Użyj przycisku Nr rejestracyjny i wybierz wpisany wcześniej samochód. Następnie wpisz po jednej trasie przejazd do Warszawy i do Katowic dla tego samochodu w kwietniu oraz dwukrotny przejazd do Warszawy w maju. d) Dodanie kosztów używania pojazdu Na zakładce Koszty dodaj rachunki : Dokument RA 1/2012, Data zapisu , Opis Przegląd, Kwota 200zł Dokument RA 2/2012, Data zapisu , Opis Paliwo, Kwota 600zł Dokument RA 3/2012, Data zapisu , Opis Paliwo, Kwota 800zł e) Rozliczenie używania pojazdu Dokonaj rozliczenia przejazdów najpierw za miesiąc kwiecień, a następnie za miesiąc maj. Na zakładce Rozliczenia dodaj nowy zapis. Podaj miesiąc, wybierz kategorię INNE, Korektę VAT umieść w rejestrze KOSZT. Przelicz wartości. Porównaj rozliczenia.

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Księga Handlowa pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Handlowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab6 Strona 1 Plan zajęć 1 Utworzenie kartoteki środka trwałego... 3 2 Zakup środka trwałego... 4 3 Amortyzacja środka

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki?

Księgowość Optivum. Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? Księgowość Optivum Jak sporządzić zestawienie zmian w funduszu jednostki? W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wykazuje się zmiany funduszu w danym okresie sprawozdawczym, jakie nastąpiły w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki

Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Księga Podatkowa i Środki Trwałe pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w Comarch ERP Optima Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 17.04.2014 Spis treści 1 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH... 3 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA WALUTOWYCH RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT

Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT 11.1.1. Ewidencja podatku VAT na koncie 220 Rozliczenie podatku VAT Analityka do konta 220 Rozliczenie podatku VAT Do konta 220 Rozliczenie podatku VAT wprowadzono odpowiednio analitykę, która umożliwia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA

KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA KSIĘGI HANDLOWE KSIĘGOWOŚĆ BILANSOWA Grupy kont Ponieważ grupowanie kont według symboli nie zawsze odzwierciedla ich miejsce w strukturze bilansu, dla zwiększenia przejrzystości zestawień możemy segregować

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów

Księgowość Optivum. Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Definiowanie grup paragrafów obejmujących konkretne rodzaje kosztów Księgowość Optivum Jak sporządzić rachunek zysków i strat? Utworzenie zestawienia Rachunek zysków i strat w programie Księgowość Optivum polega na wygenerowaniu zestawienia zgodnie z wprowadzoną przez

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Podatkowa pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI...1 CEL...2

SPIS TREŚCI...1 CEL...2 strona 1/20 Holding Spis treści SPIS TREŚCI...1 CEL...2 KONFIGURACJA...2 SŁOWNIK JEDNOSTEK ZALEŻNYCH...2 KONTA KSIĘGOWE...3 SUBANALITYKA...4 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE...5 Rejestr kontrahentów...5 Rejestr

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja

Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja Środki Trwałe Ewidencja i amortyzacja MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne.

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0152-57/10 Burmistrza Miasta Nowego Targu z dnia 15 grudnia 2010 r.. I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. I. Podstawy prawne. 1 1. Zasady prowadzenia rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

1. Opis modułu KASA/BANK

1. Opis modułu KASA/BANK Ćwiczenie 2 moduł KASA/BANK Strona 1 z 12 1. Opis modułu KASA/BANK Funkcjonalność modułu Kasa/Bank obejmuje: - rejestrację przepływu środków pieniężnych w firmie zarówno w przeszłości (raporty z dokonanych

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy z programem księgowym 360 Księgowość 360 Księgowość to nowoczesny, łatwy w obsłudze program księgowy przeznaczony dla kierowników i księgowych małych firm. Rozpoczęcie pracy z 360 Księgowość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Podatkowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r.

Zarządzenie Nr 26/00 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Zarządzenie Nr 26/2000 Starosty Lubańskiego z dnia 26 czerwca 2000 r. Aneks Nr 1/2000 do Zarządzenia Nr 39/99 z dnia 31 grudnia 1999 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów księgowych przy prowadzeniu ksiąg

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Wiedza i kompetencje najlepszą inwestycją w przyszłość Kurs na Samodzielnego Księgowego w Białymstoku Miejsce prowadzenia szkolenia: BIATEL SA ul. Ciołkowskiego 2/2, 15-25 Białystok Budynek A,

Bardziej szczegółowo

RMK. Strona 1 z 11 RMK

RMK. Strona 1 z 11 RMK Strona 1 z 11 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Ewidencjonowanie dokumentu kosztowego (np. polisy samochodowej).... 4 2. Definiowanie kartoteki kosztu.... 5 3. Naliczanie kosztu... 7 4. Generowanie

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab2 Strona 1 Plan zajęć 1 2 Bilans otwarcia... 3 1.1 Otwarcie raportu kasowego... 3 1.2 Zaksięgowanie wpłaty 50 000PLN...

Bardziej szczegółowo

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne.

Karty pracy. Ustawienia. W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Karty pracy W tym rozdziale została opisana konfiguracja modułu CRM Karty pracy oraz widoki i funkcje w nim dostępne. Ustawienia Pierwszym krokiem w rozpoczęciu pracy z modułem Karty Pracy jest definicja

Bardziej szczegółowo

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych)

(Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 326/12 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 31 lipca 2012 r. 1. (Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.0. Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.0. Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.0 Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Microsoft Dynamics NAV 2013 Moduł finansowo-księgowy lab3 Strona 1 Plan zajęć 1 Definiowanie Arkuszy kont... 3 1.1 Definiowanie arkusza BILANS... 3 1.2 Zdefiniowanie arkusza

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej

Wersja 22.0 Księgi Podatkowej Wersja 22.0 Księgi Podatkowej 1. Instalacja programu u Użytkowników KP2011 Użytkownicy programu KP2011 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu dyskietkę

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA CDN OPT!MA 13.0. Copyright 2006 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 13.0 Przykłady schematów księgowych w CDN OPT!MA Copyright 2006 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 PROSTY SCHEMAT DLA KSIĘGOWANIA RAPORTÓW KASOWYCH/BANKOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Symfonia Finanse i Księgowość została wzbogacona o możliwość obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks )

Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Upgrade 2010 do programu THB Księgowość Wspólnot ( Sfinks ) Opis zmian. Upgrade 2010 do THB Księgowość Wspólnot stanowi uzupełnienie aktualizacji 2010 programów podstawowych THB (Opłaty/Czynsze, Zasoby,

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa wersja 3.30

Księga Handlowa wersja 3.30 Księga Handlowa wersja 3.30 1. Instalacja programu u użytkowników KH2012 Użytkownicy programu KH2012 otrzymują płytę CD na dany rok. W celu zainstalowania programu należy: włożyć do napędu płytę z programem,

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Księga Podatkowa 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono

Wersja 3.21a Księgi Handlowej. Wersja 3.21 Księgi Handlowej. Wersja 3.20 Księgi Handlowej. 1. Poprawiono Wersja 3.21a Księgi Handlowej 1. Poprawiono 1. Rejestry VAT. Wzorce księgowań makro V23. We wzorcach księgowych do rejestru sprzedaży i zakupu VAT przywrócone zostało makro dla stawki VAT 23% (V23). Wersja

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Księga Podatkowa pierwsze kroki. Wersja

Instrukcja użytkownika. Księga Podatkowa pierwsze kroki. Wersja Instrukcja użytkownika Wersja UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.0

System Comarch OPT!MA v. 17.0 System Comarch OPT!MA v. 17.0 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki

Biuletyn techniczny. Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Biuletyn techniczny Automatyczne rozliczenia i rozrachunki Data ostatniej aktualizacji: 15.07.2015 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 OD CZEGO ZACZĄĆ?... 4 2.1 DEFINIOWANIE SCHEMATÓW KSIĘGOWYCH...

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić dokument kasowy?

Jak wprowadzić dokument kasowy? Kasa Optivum Jak wprowadzić dokument kasowy? Aby możliwe było rejestrowanie operacji kasowych w programie Kasa Optivum, konieczne jest zdefiniowanie jednostek (Słowniki/ Jednostki), utworzenie kas dla

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji

Inwentarz Optivum. Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? Utworzenie dokumentu inwentaryzacji Inwentarz Optivum Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 2. Przypisanie

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0

Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Nowości w module: Księgowość, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Archiwalność danych słownikowych... 3 Zmiany w rozliczeniach... 4 1. Umożliwienie dokonywanie kompensat

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość

Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Rozpoczęcie pracy w 360 Księgowość Oprogramowanie 360 Księgowość to nowoczesne, ale przede wszystkim proste w użyciu narzędzie dla przeznaczone dla księgowych i przedsiębiorców. Prowadzić księgowość można

Bardziej szczegółowo

FK - Deklaracje CIT-8

FK - Deklaracje CIT-8 FK - Deklaracje CIT-8 1. Wstęp. Moduł FK umoŝliwia przygotowanie i wydruk formularza deklaracji podatkowej CIT-8. W skład dostępnych formularzy wchodzą deklaracje CIT-8(21) oraz CIT- 8/O(8). Dane do formularza

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików

LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików LeftHand Pełna Księgowość Zautomatyzowany import transakcji bankowych z plików Program LeftHand Pełna Księgowość pozwala na importowanie transakcji z wyciągów bankowych. Importowanie tych transakcji odbywa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo