Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia"

Transkrypt

1 Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B Kraków tel./fax +48 (12)

2 Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja dokumentu ZNS... 3 Definicja zgłoszenia... 4 Wprowadzanie danych do programu... 5 Dodawanie rodzaju szkolenia... 5 Dodawanie kartoteki usługowej... 5 Dodawanie grupy szkoleniowej... 6 Dodawanie uczestnika szkolenia... 7 Zgłaszanie uczestnika na szkolenie... 8 Rozliczanie uczestnika... 9

3 Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie sposobu konfiguracji modułu szkoleniowego, tak aby możliwa była pełna kontrola nad płatnościami poszczególnych uczestników szkolenia. Omówione zostaną również zagadnienia generowania dokumentów zapotrzebowania na szkolenie oraz rozbicia płatności za szkolenie na więcej niż jednego płatnika. Konfiguracja Definicja dokumentu ZNS Pierwszym elementem, który należy zdefiniowad, jest dokument ZNS (zapotrzebowanie na szkolenie). Dokument ten określa kto i ile płaci za dane szkolenie. Nie ma potrzeby dodawania nowych definicji dokumentu. W standardowej konfiguracji rolę dokumentu ZNS doskonale spełni dokument ZO (Zamówienie od odbiorcy). Konfigurację modułu szkoleniowego rozpoczynamy od wejścia do panelu konfiguracyjnego. W zakładce Szkolenia odszukujemy Ustawienia i tutaj w pierwszym polu wybieramy z listy dostępnych pozycji definicję dokumentu ZO. Na tym formularzu należy wskazad jeszcze domyślny magazyn. Na niego będą wystawiane zarówno dokumenty ZO jak i faktury. (Pozostałe pola mają znaczenie przy przenoszeniu uczestników między grupami, oraz przy seryjnym wystawianiu faktur i zostaną opisane w osobnym artykule). Rys. 1 Wybieranie definicji dokumentu ZNS i ustawianie domyślnego magazynu.

4 Definicja zgłoszenia Kolejną czynnością, którą trzeba wykonad, jest dodanie definicji zgłoszenia. Zgłoszenie jest obiektem, który pozwala przypisad uczestnika do konkretnego szkolenia oraz określid jaki jest koszt szkolenia dla tej konkretnej osoby, a także wskazad płatników, jeśli jest ich więcej niż jeden lub gdy za uczestnika płaci np. jego firma. Definicję zgłoszenia dodajemy w zakładce Definicje zgłoszeo. Przyciskiem Nowy otwieramy prosty formularz, na którym jedynym obowiązkowym polem do wypełnienia jest Symbol. Warto również nadad zgłoszeniu nazwę. Polem wymagającym większego wyjaśnienia jest checkbox Zbiorcza. Zgłoszenie może byd indywidualne lub grupowe. To drugie pozwala na jednej karcie zgłoszeniowej wskazad wielu uczestników. Każdy z nich może byd zgłoszony na inne szkolenie. Jest to przydane w przypadkach, gdy np. firma wysyła grupę ludzi na jedno lub wiele szkoleo. Zaznaczenie pola Zbiorcza spowoduje różnice w wyglądzie formularza zgłoszeniowego. Nie można zapomnied o nadaniu operatorom praw dostępu do definicji zgłoszenia. Rys. 2 Formularz definicji zgłoszenia

5 Wprowadzanie danych do programu Kroki wymienione powyżej to w zasadzie jedyne czynności, które są niezbędne do wykonania w panelu konfiguracyjnym. Rozważmy teraz przykład, w którym moduł Szkolenia wdrożony jest w firmie organizującej kursy na prawo jazdy. Do takiej szkoły przychodzi osoba, która jest zainteresowana zdobyciem uprawnieo kategorii C. Kurs kosztuje 2 tys. zł. z czego uczestnik płaci tylko połowę. Pozostałą częśd kosztów pokrywa jego pracodawca. Kroki które powinniśmy wykonad to : Ad Utworzyd rodzaj szkolenia 2. Dodad odpowiednią pozycję do cennika 3. Utworzyd grupę szkoleniową 4. Założyd kartotekę uczestnika 5. Zgłosid uczestnika na szkolenie 6. Utworzyd dokument ZNS i wystawid faktury. Dodawanie rodzaju szkolenia Nowy rodzaj szkolenia dodajemy na liście Szkolenia/Rodzaje szkoleo. Obowiązkowe pola to tylko te na zakładce Ogólne. Ich szczegółowy opis znajduje się w instrukcji do modułu Szkolenia. Rys. 3 Formularz rodzaju szkolenia Ad. 2 Dodawanie kartoteki usługowej Na cenniku dodajemy usługę, która będzie powiązana z grupą szkoleniową. Usługa będzie figurowad na dokumentach handlowych powiązanych z konkretną grupą szkoleniową. W naszym przypadku ustalimy cenę kursu na 2000 zł.

6 Rys. 4 Dodawanie pozycji do cennika Ad. 3 Dodawanie grupy szkoleniowej Tworzymy grupę szkoleniową. W tym celu wchodzimy na listę Szkolenia/Grupy szkoleniowe i wciskamy przycisk Nowy. Jedyne obowiązkowe pola znajdują się na zakładce Ogólne. Są to Numer, który musi byd unikalny. I Oddział. To drugie pole wypełnia się automatycznie. Lista podpowiedzi pojawia się tam, jeżeli w konfiguracji włączona jest wielooddziałowośd. W przypadku gdy w module szkoleniowym mają byd wystawiane faktury, bardzo istotne jest, aby powiązad ten moduł z modułem Handel. Wiązanie to następuje przez wypełnienie pola Usługa szkoleniowa. Na dostępnej liści wyboru wskazujemy, z którą kartoteką usługowa będzie powiązana dana grupa szkoleniowa. Jeżeli pole to pozostanie puste, wówczas niemożliwe stanie się wygenerowanie dokumentów ZNS, a co za tym idzie proste rozliczanie szkoleo.

7 Rys. 5 Tworzenie grupy szkoleniowej Ad. 4 Dodawanie uczestnika szkolenia Na liście uczestników dodajemy nową pozycję. Obowiązkowe jest tylko pole Nazwisko. Numer i Oddział wypełnią się automatycznie. Rys. 6 Rejestrowanie uczestnika

8 Ad. 5 Zgłaszanie uczestnika na szkolenie Krok piąty to w zasadzie najistotniejszy element całego przykładu. Określamy tutaj kto i w jakim szkoleniu będzie brał udział. Wskazujemy również płatnika lub płatników. Aby zapisad osobę na szkolenie wchodzimy na listę Szkolenia/Zgłoszenia i otwieramy kartę zgłoszeniową, klikając przycisk Nowy. Jeżeli, tak jak ma to miejsce w omawianym przypadku, uczestnik wysyłany jest na kurs przez firmę, wówczas wskazujemy ją w polu Kontrahent. Następnie wybieramy uczestnika, rodzaj kursu na który się zapisał (pole Szkolenie ) i wybieramy konkretną grupę szkoleniową. Pole Tryb zajęd uzupełni się automatycznie na podstawie ustawieo grupy szkoleniowej. W polu płatnik figuruje zawsze uczestnik kursu, chyba, że wypełnione jest pole Kontrahent. Wówczas to on staje się głównym płatnikiem. Rys. 7 Zgłaszanie uczestnika na szkolenie

9 W omawianym przypadku uczestnik pokrywa połowę kosztów kursu. Fakt ten można zarejestrowad przez dodanie kolejnego płatnika do zgłoszenia. Można to zrobid wywołując z menu Czynności pozycję Dodaj płatnika. W oknie, które się pojawi, należy wybrad płatnika oraz wskazad kwotę, którą będzie on płacił. W naszym przypadku dodatkowym płatnikiem będzie kontrahent odpowiadający uczestnikowi szkolenia (przy tworzeniu kartoteki uczestnika automatycznie generowana jest kartoteka kontrahenta). Wskazujemy również kwotę jaką płaci dodatkowy płatnik. Zmiany potwierdzamy przyciskiem OK. Rys. 8 Okienko wyboru dodatkowego płatnika Uwaga! Wpisana kwota w polu wartośd powinna byd uzależniona od sposobu liczenia dokumentu ZO. Jeśli liczony jest od netto, to należy wprowadzid kwotę netto, a jeżeli od brutto, to brutto. Ad. 6 Rozliczanie uczestnika Po wypełnieniu danych można już utworzyd dokument ZNS. Do tego celu służy przycisk Utwórz zapotrzebowanie (cały czas znajdujemy się na formularzu zgłoszenia). Po jego kliknięciu wywołane zostanie okienko z parametrem określającym datę dokumentu. Data może byd dowolna, ale nie późniejsza niż data pierwszej faktury. Po wprowadzeniu daty podniesiony zostanie formularz dokumentu ZO. Na pozycji tego dokumentu będzie widnied kartoteka usługowa, którą dodaliśmy, w drugim kroku, do cennika oraz wybraliśmy na grupie szkoleniowej (krok 3). Tak naprawdę w tym konkretnym przypadku powstają dwa dokumenty ZNS. Na jednym jako kontrahent widnieje firma zgłaszająca, a na drugim uczestnik. Z poziomu zgłoszenia podnosi się jednak tylko dokument dla głównego płatnika (czyli tego, który na formularzu zgłoszenia widnieje w polu Płatnik ). Jeżeli dane na dokumencie ZO są poprawne, wówczas można zatwierdzid dokumenty i zapisad zmiany na zgłoszeniu. Oba dokumenty ZNS znajdziemy na liście Szkolenia/Dokumenty handlowe. Tutaj można zatwierdzid drugi dokument i wystawid faktury. W naszym przypadku będą to co najmniej dwa dokumenty. Jeden na firmę, a drugi na uczestnika szkolenia. Wystawmy zwykłą fakturę na pełną kwotę 1000 zł. dla firmy zgłaszającej. Ustawmy na niej jakiś termin płatności, tak aby faktur nie była rozliczona. Dla uczestnika szkolenia wystawmy fakturę zaliczkową na kwotę 500zł. płatną gotówką (czyli rozliczoną). Lista dokumentów handlowych powinna wyglądad podobnie do tej na Rys. 9

10 Rys. 9 Lista Szkolenia/Dokumenty handlowe Ostatnie dwie kolumny to workery. Pierwszy to Workers.PłatnościDokumentu.StanRozliczenia, a drugi Workers.DokumentZgłoszenieInfo.NumeryGrup. Teraz można już zobaczyd rozliczenie tego uczestnika na grupie szkoleniowej. Wystarczy otworzyd formularz grupy szkoleniowej i wejśd na zakładkę szkolenia. Odpowiednio skonfigurowana lista wyświetli wszystkie niezbędne informacje np. tak jak ma to miejsce na Rys. 10 Rys. 10 Informacje o rozliczeniach uczestnika widoczne na grupie szkoleniowej Wszystkie informacje zwracające kwoty dostępne są w workerze ZgłoszenieUczestnikInfo. W przedstawionym przykładzie są to kolejno: Wartośd zapotrzebowao [Workers.ZgłoszenieUczestnikInfo.WartośdZapotrzebowan] zwraca sumę wartości wszystkich dokumentów zapotrzebowania na szkolenie, wygenerowanych dla tego uczestnika. Mamy dwa zapotrzebowania, każde na kwotę 1000 zł. Zafakturowano [Workers.ZgłoszenieUczestnikInfo.KwotaPłatności] - zwraca ogólną sumę płatności z dokumentów wygenerowanymi dla tego uczestnika. Wystawiono dwie faktury. Dla firmy na kwotę 1000 zł i dla uczestnika na kwotę 500 zł. Do zafakturowania [Workers.ZgłoszenieUczestnikInfo.DoZafakturowania] różnica między wartością zapotrzebowania a kwotą płatności. Pokazuje na jaką kwotę należy jeszcze wystawid faktury. Dla uczestnika należy jeszcze wystawid fakturę na kwotę 500 zł. Zapłacono [Workers.ZgłoszenieUczestnikInfo.Rozliczono] pokazuje jaka kwota płatności została rozliczona. W kasie jest tylko 500 zł. zapłacone gotówką przez uczestnika szkolenia. Firma dostała fakturę przelewową z terminem płatności. Zafakturowane do zapłaty [Workers.ZgłoszenieUczestnikInfo.DoRozliczenia] pokazuje sumę kwot płatności, które nie zostały rozliczone. Oczekujemy na wpłatę 1000 zł. od firmy, której wystawiono już fakturę.

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja cen w enova

Konfiguracja cen w enova Konfiguracja cen w enova Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Ceny na kartotece

Bardziej szczegółowo

enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Członkowie Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Członkowie Uruchamianie programu Okno główne programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika W Windows Itelix ischool 2 System ischool jest zaawansowanym systemem obsługi firm zajmujących się prowadzeniem kursów i szeroko pojętą działalnością szkoleniową. Pozwala centralnie

Bardziej szczegółowo

MMSoft s.c. System Lokale Szybki start

MMSoft s.c. System Lokale Szybki start MMSoft s.c. System Lokale Szybki start Opracowanie i skład: MMSoft s.c Copyright MMSoft s.c. Wszelkie prawa zastrzeżone. All Rights Reserved Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Handel pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010

Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Forte Handel 1 / 9 Nowe funkcje w module Handel w wersji 2010 Nowa, elastyczniejsza obsługa faktur zaliczkowych Uwzględniając szereg sugestii spływających z rynku odnośnie obsługi transakcji zaliczkowych

Bardziej szczegółowo

enova Projekty 9.3 podręcznik Użytkownika

enova Projekty 9.3 podręcznik Użytkownika 2 Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl crm@enova.pl enova Projekty 9.3 podręcznik Użytkownika 3 1 BUDŻETOWANIE... 4 2 WPROWADZANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14)

Podręcznik użytkownika. (wersja 1.14) Podręcznik użytkownika (wersja 1.14) Spis treści Podstawowa obsługa systemu...4 Logowanie do systemu...4 Interfejs graficzny...4 Strona główna...6 Zmiana hasła...6 Zgłaszanie uwag...7 Zakładki użytkownika...7

Bardziej szczegółowo

Samochody konfiguracja

Samochody konfiguracja Samochody konfiguracja W tym rozdziale została opisana konfiguracja i przygotowanie wszystkich elementów niezbędnych do rozpoczęcia pracy z modułem CRM Samochody. Słownik samochodów Pierwszym krokiem w

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/Bank pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki

Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki System Comarch OPT!MA v. 2012 Moduł Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus pierwsze kroki Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Forte Handel 1 / 14 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Handel pierwsze kroki Wersja 2013.5.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu ELEMIS - HANDEL

Instrukcja do programu ELEMIS - HANDEL Instrukcja do programu ELEMIS - HANDEL Spis treści: 1.Instalacja drukarki Elemis str. 2 2. Widok ogólny.str. 5 3. Wystawianie dokumentów sprzedaży.str. 12 4. Okno dokumenty sprzedaży.str. 21 5. Okno zakup

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności wersji 3.11

Opis funkcjonalności wersji 3.11 Opis funkcjonalności wersji 3.11 systemu humansoft HermesSQL Radom, październik 2008 Humansoft Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Wernera 29/31 http://www.humansoft.pl tel./fax (048) 360 89 58, 360 89 09 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. esale Android. Wersja: 1.0.14.3

Instrukcja obsługi. esale Android. Wersja: 1.0.14.3 Instrukcja obsługi esale Android Wersja: 1.0.14.3 X 2012 Spis treści 1 Okno główne programu esale...3 2 Menu główne...5 2.1 Ustawienia...6 2.1.1 Ustawienia ogólne...7 2.1.1.1 Resetowanie numeracji dokumentów...8

Bardziej szczegółowo

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych

enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych enova365 Ewidencja Środków Pieniężnych Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Ewidencji środków pieniężnych Integralnym elementem systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Kasa/Bank pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Księga Podatkowa 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo