Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Maria Michalak Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Teresa Jerzykowska-Słupska mgr Krystyna Kielan Opracowanie redakcyjne: mgr Małgorzata Sienna Konsultacja: dr Bożena Zając Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[03].Z4.01 Prowadzenie ksiąg rachunkowych zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik handlowiec. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 5 3. Cele kształcenia 6 4. Materiał nauczania Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Ewidencjonowanie zmian w składnikach aktywów i pasywów Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzanie postępów Zasady poprawiania błędów księgowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzanie postępów Dzielenie i łączenie kont Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzanie postępów Dowody księgowe Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzanie postępów Kategorie wynikowe i zasady ich ewidencji Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzanie postępów Techniczne formy rachunkowości Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzanie postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 60 2

4 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu zasad i metod prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. Celem działalności gospodarczej jest osiąganie zysku, jednostka musi zatem efektywnie gospodarować swoimi zasobami. Rachunkowość jest systemem, który pozwala czuwać nad efektywnością gospodarowania, sprawować kontrolę nad posiadanymi zasobami oraz ułatwiać podejmowanie decyzji gospodarczych. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, obejmujący niezbędne umiejętności i wiadomości, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia, czyli wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem. 3. Materiał nauczania (rozdział 4), który umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianu. 4. Pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia. 5. Ćwiczenia, które pomogą Ci wykorzystać wiadomości i ukształtować umiejętności praktyczne. 6. Sprawdzian postępów, zawierający zestaw pytań sprawdzających Twoje wiadomości i umiejętności po wykonaniu ćwiczeń. Na pytania sprawdzianu postępów, odpowiadaj tak lub nie. Sam możesz ocenić, czy i w jakim stopniu opanowałeś materiał jednostki modułowej. 7. Sprawdzian osiągnięć w formie testu, którego zaliczenie potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej. 8. Literaturę uzupełniającą. Jeżeli udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania lub wykonanie niektórych ćwiczeń sprawi Ci trudność zawsze możesz zwrócić się o pomoc do nauczyciela. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 3

5 341[03].Z4 Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.01 Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[03].Z4.02 Gospodarowanie zasobami finansowymi 341[03].Z4.03 Ewidencja majątku przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z4.04 Ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych 341[03].Z4.05 Obsługa systemu finansowo-księgowego Schemat układu jednostek modułowych 4

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: korzystać z różnych źródeł informacji, określić uregulowania prawne dotyczące rachunkowości, posługiwać się podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii i rachunkowości, rozróżnić podstawowe typy operacji gospodarczych, określić podstawowe zasady sporządzania dokumentów księgowych, sporządzić podstawowe dowody księgowe. 5

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posłużyć się podstawową terminologią z zakresu rachunkowości, rozróżnić jednostki gospodarcze, będące podmiotem ustawy o rachunkowości, rozróżnić rachunkowość finansową i zarządczą, określić funkcje i znaczenie rachunkowości, określić nadrzędne zasady rachunkowości, określić podstawowe zespoły planu kont, rozróżnić i sklasyfikować składniki aktywów i pasywów przedsiębiorstwa handlowego, rozróżnić typy operacji gospodarczych, określić wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu i sumę bilansową, sporządzić uproszczony bilans przedsiębiorstwa handlowego, rozróżnić rodzaje kont księgowych, określić zasady funkcjonowania kont bilansowych, powiązać konto z bilansem, otworzyć i zamknąć konta, posłużyć się zapisem podwójnym, odczytać treść zapisów księgowych na kontach bilansowych, sporządzić oraz zinterpretować zestawienie obrotów i sald, poprawić błędy księgowe w urządzeniach księgowych, sporządzić ewidencję analityczną do różnych kont syntetycznych, posłużyć się zapisem pojedynczym powtarzalnym, uzgodnić ewidencję analityczną z ewidencją syntetyczną, sporządzić, skontrolować i zadekretować dowody księgowe, przechowywać dowody księgowe, określić zasady funkcjonowania kont wynikowych, zaewidencjonować operacje gospodarcze na kontach wynikowych, zastosować zasady rozliczania kosztów w podstawowych przekrojach, ustalić wynik finansowy metodą księgową i statystyczną, dokonać ewidencji chronologicznej i systematycznej, posłużyć się technicznymi formami ewidencji księgowej. 6

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej Materiał nauczania Podstawy prawne prowadzenia ksiąg rachunkowych Podstawowym aktem prawnym, który reguluje zagadnienia rachunkowości jednostek gospodarczych w Polsce jest Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 76 poz. 694 z późn. zm.). W art. 2 ustawy określono jednostki podlegające jej przepisom. Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości w gospodarce rynkowej Rachunkowość jest systemem ewidencjonowania (rejestracji) zdarzeń gospodarczych wyrażonych w pieniądzu, prowadzonym w sposób systematyczny i ciągły. Rachunkowość pełni następujące funkcje: informacyjną, kontrolną, analityczną. Funkcja informacyjna realizowana jest przez dostarczanie informacji, dotyczących np.: stanu środków pieniężnych, będących w dyspozycji jednostki, stanu zobowiązań, wielkości ponoszonych kosztów i osiąganych przychodów, wyników działalności. Odbiorcami informacji są: kierownictwo jednostki, otoczenie zewnętrzne. Zbiory informacji dostarczane kierownictwu jednostki są niezbędne do podejmowania decyzji związanych z jej działalnością. Informacje dostępne otoczeniu zewnętrznemu w postaci sprawozdań finansowych, stanowią podstawę do oceny jednostki przez potencjalnych kontrahentów, banki, jednostki nadrzędne, wykorzystywane są także do celów statystycznych. Funkcja kontrolna realizowana jest poprzez zabezpieczenie majątku przed przywłaszczeniem i zniszczeniem oraz czuwanie nad racjonalnym wykorzystaniem posiadanych zasobów. Realizowanie tej funkcji wynika z istoty rachunkowości ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych ujętych wartościowo, wprowadzenia obowiązku dokumentowania każdego zdarzenia gospodarczego, porównywania stanów ewidencyjnych zasobów majątkowych ze stanem rzeczywistym. Funkcja analityczna realizowana jest przez analizę i interpretację danych liczbowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jednostki i porównanie ich np.: ze sprawozdaniami z lat poprzednich lub sprawozdaniami innych podobnych jednostek. Rachunkowość ma zatem ogromne znaczenie dla efektywnego gospodarowania zasobami jednostki i całej gospodarki. Rachunkowość finansowa i zarządcza Rachunkowość finansowa dostarcza informacji otoczeniu zewnętrznemu (kontrahentom, bankom, inwestorom) o efektach działalności gospodarczej, które dotyczą zdarzeń przeszłych. 7

9 Zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczenie kierownictwu jednostki informacji, potrzebnych do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania, dotyczących okresów przyszłych, np.: działań inwestycyjnych, zaciągania kredytów. W rachunkowości finansowej można wyodrębnić następujące składowe: księgowość zajmującą się bieżącą rejestracją zdarzeń gospodarczych, ujętych wartościowo w księgach rachunkowych, kalkulacja zajmującą się ustalaniem koszu jednostkowego produktu, ustalaniem ceny sprzedaży towaru na podstawie danych z księgowości z uwzględnieniem strategii marketingowej jednostki, sprawozdawczość finansową polegającą na sporządzaniu zbiorów liczbowych ilustrujących sytuację majątkową i finansową jednostki. Ogólne zasady prowadzenia rachunkowości Ustawa o rachunkowości określiła nadrzędne zasady, na podstawie których jednostki obowiązane są prowadzić ewidencję księgową, (art. 4 do 6). Są to: zasada wiernego obrazu, zasada ciągłości działania, zasada kontynuacji, zasada memoriału, zasada współmierności, zasada ostrożności, zasada istotności. Wzorcowy i zakładowy plan kont Podstawowym dokumentem, określającym zasady prowadzenia rachunkowości w jednostce, jest zakładowy plan kont, który powinien obejmować: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, np.: sposób amortyzowania środków trwałych, sposób ewidencji i rozliczania kosztów, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, zasady wyceny aktywów i pasywów. Zakładowy plan kont ustala i aktualizuje w formie pisemnej kierownik jednostki. Zakładowy plan kont obowiązuje przez cały rok obrotowy. Opracowując wykaz kont księgi głównej, kierownik jednostki może przyjąć do ich oznaczenia symbole dwucyfrowe, takie jak we wzorcowym planie kont opracowanym przez wydawnictwa specjalistyczne lub rozszerzyć je do trzycyfrowych, dostosowując do potrzeb jednostki. Plan kont zawiera 9 zespołów kont, oznaczonych numerami od 0 do 8. Zespół 0 Aktywa trwałe Zespół 1 Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia Zespół 3 Materiały i towary Zespół 4 Koszty według rodzaju i ich rozliczenie Zespół 5 Koszty według typów działalności i ich rozliczanie Zespół 6 Produkty (wyroby gotowe, półprodukty) i rozliczenia międzyokresowe Zespół 7 Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Zespół 8 Kapitały (fundusze) własne 8

10 Przykład oznaczenia Konta księgi głównej numerem trzycyfrowym 331 Towary w hurcie, poszczególne cyfry oznaczają: Pytania sprawdzające Zespół Materiały i towary Konto główne zbiorcze Towary Konto główne syntetyczne Towary w hurcie Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jaka jest podstawa prawna prowadzenia rachunkowości? 2. Jakie są funkcje i znaczenie rachunkowości? 3. Jakie są różnice między rachunkowością finansową a zarządczą? 4. Jakie są nadrzędne zasady rachunkowości 5. Jakie są podstawowe zespoły w planie kont? 6. W jaki sposób oznacza się konta księgi głównej? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Wymień jednostki gospodarcze, które mają obowiązek stosować zasady określone w ustawie o rachunkowości. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się artykułem 2 ustawy o rachunkowości, 2) zapisać, jakie kryteria decydują o obowiązku stosowania przez jednostkę zasad określonych ustawie. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, arkusz papieru A 3, masa mocująca, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 2 Określ, czym wyrażają się nadrzędne zasady rachunkowości. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, 9

11 2) zapoznać się z artykułami 4-6 ustawy o rachunkowości, 3) zapisać zasady rachunkowości i ich interpretację w formie tabelarycznej, 4) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: ustawa o rachunkowości, arkusze papieru formatu A3, masa mocująca, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 3 Scharakteryzuj funkcje i znaczenie rachunkowości dla jednostki gospodarczej. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami w materiale nauczania o funkcjach i znaczeniu rachunkowości, 2) zapisać istotne określenia na arkuszu papieru, 3) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru formatu A3, masa mocująca, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 4 Wskaż różnice między rachunkowością finansową a zarządczą. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z informacjami charakteryzującymi rachunkowość finansową a zarządczą, 2) określić różnice między nimi, 3) zapisać je w formie tabelarycznej na arkuszu papieru formatu A3, 4) zaprezentować wyniki pracy, Wyposażenie stanowiska pracy: arkusze papieru formatu A3, masa mocująca, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. Ćwiczenie 5 Zaproponuj numery kont księgi głównej dla jednostki handlowej na podstawie podanych założeń: jednostka prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną, 10

12 zakupione towary ewidencjonuje na oddzielnych kontach dla hurtu i detalu, przychody ze sprzedaży ewidencjonuje na odrębnych kontach dla hurtu i detalu, środki pieniężne gromadzi na rachunku bankowym, prowadzi rozliczenia kasowe. Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z materiałem nauczania, dotyczącym zakładowego planu kont, 2) zapoznać się z wzorcowym planem kont z komentarzem, 3) zaproponować numery kont na podstawie podanych założeń, 4) zaprezentować wyniki pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: plan kont z komentarzem, ustawa o rachunkowości, arkusze papieru formatu A3, masa mocująca, przybory do pisania, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie rachunkowości? 2) wymienić jednostki, mające obowiązek stosowania zasad rachunkowości określonych w ustawie? 3) scharakteryzować funkcje i znaczenie rachunkowości? 4) odróżnić rachunkowość finansową od zarządczej? 5) podać nadrzędne zasady rachunkowości? 6) wymienić podstawowe zespoły planu kont? 11

13 4.2. Aktywa i pasywa jednostki gospodarczej Materiał nauczania Klasyfikacja aktywów Każda jednostka gospodarcza wykonuje określone zadania. W przypadku przedsiębiorstwa handlowego jest to udział w obrocie towarowym. Do wykonywania tych zadań konieczne jest posiadanie środków gospodarczych, określanych jako aktywa. Ustawa o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt. 12) definiuje aktywa jako: kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. W aktywach wyodrębnia się dwie grupy: aktywa trwałe, aktywa obrotowe. Aktywa trwałe mają charakter trwały, niezmienny w dłuższym okresie. Strukturę aktywów trwałych pokazano na rys. 1. AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne, np.: autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, wartość firmy. Rzeczowe aktywa trwałe, tj. środki trwałe i środki trwałe w budowie, np.: budynki, maszyny, urządzenia, środki transportu. Inwestycje długoterminowe, np.: długoterminowe aktywa finansowe (udziały w innych jednostkach, akcje, udzielone pożyczki). Należności długoterminowe, tj. należne kwoty, dla których termin zapłaty (wymagalności) jest dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe, tj. rozliczenia, które trwają dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Rys. 1. Struktura aktywów trwałych [opracowanie własne] Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe uczestniczą w realizacji zadań gospodarczych, są w ciągłym ruchu zmieniając swą postać z jednej formy na drugą. W przedsiębiorstwie handlowym ruch ten ma przebieg następujący: Faza zaopatrzenia Faza przechowywania i przygotowania do sprzedaży Faza zbytu Środki pieniężne Towary Środki pieniężne 12

14 W grupie aktywów obrotowych wyróżnia się: AKTYWA OBROTOWE Rzeczowe aktywa obrotowe, to: zapasy: materiałów, towarów, półproduktów, wyrobów gotowych. Należności krótkoterminowe, tj. kwoty należne, np. z tytułu dostaw i usług wymagalne w okresie do 12 miesięcy. Inwestycje krótkoterminowe (aktywa finansowe), np.: udziały, akcje lub inne papiery wartościowe przeznaczone do zbycia, środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, obejmują te rozliczenia, które trwają nie dłużej niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Rys. 2. Struktura aktywów obrotowych [opracowanie własne] Klasyfikacja pasywów Aktywa jednostki gospodarczej mają źródło finansowania w posiadanych kapitałach własnych lub obcych, zwanych pasywami. Zgodnie z ustawą o rachunkowości wyodrębnia się dwie grupy pasywów. Kapitał własny PASYWA Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rys. 3. Podział pasywów [opracowanie własne] Kapitał własny Kapitał własny tworzony jest zgodnie z przepisami prawa, na podstawie których jednostki powstają, np. Kodeks Spółek Handlowych, Prawo spółdzielcze, umowa lub statut spółki. Kapitał (fundusz) własny można podzielić na: kapitał (fundusz) powierzony, kapitał (fundusz) samofinansowania. Kapitał (fundusz) powierzony powstaje: z wkładów właściciela, wpłat wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, w zależności od formy prawnej jednostki gospodarczej. W spółce z o.o. i akcyjnej kapitał (fundusz) powierzony to kapitał zakładowy, w spółdzielni - fundusz udziałowy, kapitał właścicieli w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej, kapitał właściciela - w jednoosobowej działalności gospodarczej. Kapitał (fundusz) samofinansowania tworzony jest z zysku wypracowanego przez jednostkę. 13

15 KAPITAŁY (FUNDUSZE) WŁASNE Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Kapitał (fundusz) rezerwowy Zysk lub strata Rys. 4. Struktura kapitałów własnych [opracowanie własne] Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązania są kapitałem obcym, którym jednostka dysponuje do momentu wymagalności (zwrotu). Wynikają one ze zdarzeń przeszłych, mają wiarygodnie określoną wartość i powodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Zobowiązania dzieli się na długoterminowe termin ich wymagalności jest dłuższy niż 12 miesięcy i krótkoterminowe o terminie wymagalności do 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Rezerwy są wyodrębnioną grupą zobowiązań, ponieważ kwota i termin ich wymagalności nie są pewne. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA Rezerwy na zobowiązania, np. z tytułu odroczonego podatku dochodowego, na świadczenia emerytalne i podobne, pozostałe rezerwy. Zobowiązania długoterminowe, np. z tytułu pożyczek i kredytów. Zobowiązania krótkoterminowe, np. z tytułu dostaw i usług, podatków, wynagrodzeń. Rozliczenia międzyokresowe obejmują rozliczenia międzyokresowe kosztów (bierne) i rozliczenia międzyokresowe przychodów. Rys. 5. Struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania [opracowanie własne] Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wynikają z zarachowania w koszty bieżącego okresu prawdopodobnych zobowiązań wynikających ze świadczeń na rzecz jednostki, a kwotę tych zobowiązań można oszacować w sposób wiarygodny, np. na przewidywane koszty remontu budynków. Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują między innymi środki pieniężne otrzymane na świadczenia, których wykonanie nastąpi w przyszłości, np.: przedpłata na dostawę towarów, na wykonanie usługi. 14

16 Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jak są definiowane aktywa? 2. Jakie są podstawowe grupy aktywów? 3. Jaka jest struktura aktywów trwałych? 4. Jaka jest struktura aktywów obrotowych? 5. Jakie są podstawowe grupy pasywów? 6. Jaka jest struktura kapitałów (funduszy) własnych? 7. Jaka jest struktura zobowiązań i rezerw na zobowiązania? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Zidentyfikuj, a następnie zaklasyfikuj podane składniki, którymi dysponuje jednostka gospodarcza, do odpowiedniej grupy aktywów lub pasywów: gotówka w kasie, wyroby gotowe, samochód ciężarowy, należność za sprzedane towary termin płatności 30 dni, obligacje z czteroletnim terminem wykupu, towary, budynki, kapitał zakładowy, zobowiązanie wobec dostawcy towarów termin płatności 21 dni, udzielona pożyczka na okres 3-letni, zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń, kredyt bankowy okres spłaty 6 miesięcy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się ze strukturą aktywów i pasywów (rys. 1, 2, 3, 4, 5), 2) zidentyfikować składniki aktywów, 3) zidentyfikować składniki pasywów, 4) zakwalifikować składniki aktywów do odpowiedniej grupy, 5) zakwalifikować składniki pasywów do odpowiedniej grupy, 6) zapisać sklasyfikowane składniki aktywów i pasywów w formie tabelarycznej 7) zaprezentować swoją pracę. Wyposażenie stanowiska pracy: zeszyt przedmiotowy lub komputer wyposażony w program do prezentacji PowerPoint, projektor i ekran, przybory do pisania, literatura z rozdziału 6. 15

17 Ćwiczenie 2 Zidentyfikuj, a następnie zaklasyfikuj poszczególne składniki, którymi dysponuje jednostka gospodarcza do odpowiedniej grupy aktywów lub pasywów, następnie ustal wartość poszczególnych grup. środki pieniężne w banku ,- kredyt bankowy okres spłaty 4 lata ,- niewypłacone wynagrodzenia pracowników 8 100,- towary w magazynie ,- niezapłacony podatek dochodowy 2 500,- budynki produkcyjne ,- kapitał podstawowy ,- czeki obce 2 000,- weksle obce ,- maszyny produkcyjne ,- kapitał rezerwowy ,- wartość zakupionej licencji ,- udziały w innych jednostkach ,- zestawy komputerowe (10 szt.) ,- Sposób wykonania ćwiczenia: Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się ze strukturą aktywów i pasywów rys. 1, 2, 3, 4, 5, 2) zidentyfikować składniki aktywów, 3) zidentyfikować składniki pasywów, 4) zakwalifikować składniki aktywów do odpowiedniej grupy, 5) zakwalifikować składniki pasywów do odpowiedniej grupy, 6) zapisać sklasyfikowane składniki aktywów i pasywów w formie tabelarycznej, 7) ustalić wartość poszczególnych grup, 8) zaprezentować wyniki swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: zeszyt przedmiotowy lub komputer wyposażony w program do prezentacji PowerPoint, projektor podłączony do komputera i ekran, kalkulator, przybory do pisania, literatura z rozdziału Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) zdefiniować pojęcie aktywów trwałych i obrotowych? 2) zdefiniować pojęcie kapitałów własnych? 3) zdefiniować pojęcie zobowiązań i rezerw na zobowiązania? 4) zidentyfikować i sklasyfikować składniki aktywów? 5) zidentyfikować i sklasyfikować składniki pasywów? 16

18 4.3. Ewidencjonowanie zmian w składnikach aktywów i pasywów Materiał nauczania Ogólna charakterystyka bilansu Bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów ujętych wartościowo, sporządzonym na określony dzień (zwany dniem bilansowym) i w określonej formie. Bilans jest częścią sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostkę gospodarczą. Ustawa o rachunkowości określa formę i zasady sporządzenia bilansu dla jednostek innych niż banki i zakłady ubezpieczeń (patrz załącznik Nr 1 Ustawy), dla banków (patrz załącznik Nr 2 Ustawy) oraz zakładów ubezpieczeń (patrz załącznik Nr 3 Ustawy). Prawidłowo sporządzony bilans powinien zawierać: dokładne określenie jednostki sporządzającej bilans nazwa, siedziba, przedmiot działności, słowo bilans, dzień bilansowy, wyszczególnione (nazwy i wartości) składniki aktywów i pasywów, ogólną sumę aktywów i pasywów, spełniającą zasadę równowagi bilansowej, czyli równość ΣA = ΣP, podpisy: osoby sporządzającej bilans oraz osób zarządzających, zgodnie z forma prawną jednostki, datę i miejsce sporządzenia bilansu. Dzień bilansowy to dzień, na który jednostka sporządza sprawozdanie finansowe. Bilans sporządzony na dzień rozpoczęcia działalności lub pierwszy dzień roku obrotowego, jest bilansem otwarcia. Bilansem zamknięcia, to bilans sporządzony na ostatni dzień roku obrotowego lub ostatni dzień działalności. Jeżeli jednostka kontynuuje działalność, to bilans zamknięcia jest równocześnie bilansem otwarcia. Szeregowanie aktywów i pasywów w bilansie odbywa się według zasad okazanych na rys. 6. AKTYWA Aktywa, które trudno zamienić na gotówkę, np. środki trwałe PASYWA Pasywa niepodlegające zwrotowi, np. kapitały własne Zasada wzrastającej płynności Zasada wzrastającej wymagalności w spłacie Aktywa, które łatwo spieniężyć lub są gotówką Ogólna suma aktywów = Ogólna suma pasywów 17 Pasywa, o największej wymagalności w spłacie - zobowiązania bieżące Rys. 6. Zasada szeregowania aktywów i pasywów w bilansie [opracowanie własne] Przykład bilansu uproszczonego przedstawia rysunek 7.

19 Przedsiębiorstwo Handlowe Alex spółka z o.o. ul. Rycerska Katowice NIP Bilans sporządzony na x r. AKTYWA PASYWA Kwota w zł Kwota w zł A. Aktywa trwałe ,- A. Kapitał własny ,- 1. Środki trwałe ,- 1. Kapitał zakładowy ,- 2. Długoterminowe papiery ,- 2. Kapitał zapasowy 4 000,- wartościowe B. Aktywa obrotowe ,- 3. Zysk ,- 1. Towary ,- B. Zobowiązania i rezerwy na ,- zobowiązania 2. Należności krótkoterminowe ,- 1. Kredyty bankowe ,- długoterminowe 3. Krótkoterminowe aktywa ,- 2. Zobowiązania z tytułu dostaw 8 000,- finansowe 4. Środki pieniężne w banku ,- 3. Zobowiązania z tytułu 1 500,- podatków Aktywa razem: ,- Pasywa razem: ,- Katowice, x r. Główny księgowy Prezes.. Rys. 7. Bilans uproszczony [opracowanie własne] Operacje gospodarcze i ich wpływ na składniki bilansu W wyniku realizacji zadań gospodarczych przez jednostkę gospodarczą zachodzą różnorodne zdarzenia gospodarcze, np.: zakup towarów handlowych, zatrudnienie pracownika, sprzedaż towarów handlowych, podpisanie umowy z kontrahentem, spłata zobowiązań itp. Wśród tych zdarzeń są takie, które wpływają na zmiany aktywów lub pasywów ujętych w bilansie. Zdarzenie gospodarcze udokumentowane, wyrażone wartościowo, powodują zmiany w aktywach lub pasywach bądź wpływają na wynik finansowy jednostki to operacja gospodarcza. Operacje gospodarcze dzieli się na bilansowe i wynikowe, biorąc pod uwagę ich wpływ na zmiany w składnikach aktywów lub pasywów bądź na kształtowanie wyniku finansowego. Cechy operacji gospodarczej to: ścisły związek z działalnością jednostki gospodarczej, jednoznacznie określony termin wystąpienia, obowiązek udokumentowania i wartościowe ujęcie, masowość i powtarzalność występowania, wywoływanie zmian w aktywach lub pasywach jednostki. Zasadnicze grupy operacji gospodarczych-bilansowych Z uwagi na wpływ na składniki aktywów lub pasywów, operacje gospodarcze dzieli się na: aktywne powodują zmiany w składnikach aktywów, suma bilansowa nie ulega zmianie. Jeden ze składników aktywów wzrasta drugi maleje, np. utarg z kasy wpłacono na rachunek bankowy. 18

20 pasywne powodują zmiany w składnikach pasywów, suma bilansowa nie ulega zmianie. Jeden ze składników pasywów wzrasta drugi maleje, np.: przekazano część zysku na kapitał zapasowy. aktywno-pasywne zwiększające sumę bilansową, powodują zwiększenie składnika aktywów i składnika pasywów, np. zakupiono towary z odroczonym terminem płatności. aktywno-pasywne zmniejszające sumę bilansową, powodują zmniejszenie składnika aktywów i składnika pasywów, np. zapłacono z rachunku bankowego ratę kredytu. Klasyfikacja kont księgowych Konto księgowe to podstawowe urządzenie księgowe, służące do ewidencji operacji gospodarczych. W praktyce spotyka się różne formy i układy graficzne kont. Konto może mieć układ paginowy jednostronicowy lub foliowany dwustronicowy. Poniżej przedstawione są przykłady stosowanych kont. Nazwa konta i symbol cyfrowy, np. Towary 330 Kwota Data Nr dokumentu Treść operacji Debet (Wn) Credit (Ma) księgowego Stan początkowy (Sp.) Kolejne zapisy Rys. 8. Paginowy układ konta [opracowanie własne] Nazwa konta i symbol cyfrowy, np. Wyroby gotowe w magazynie 601 Debet (Wn) Credit (Ma) Data Nr dokumentu księgowego Treść zapisu Kwota Data Nr dokumentu księgowego Treść zapisu Kwota Stan początkowy Kolejne zapisy Rys. 9. Foliowany układ konta [opracowanie własne] 19 Kolejne zapisy Konto stosowane do celów dydaktycznych ma kształt litery T, stąd jego nazwa-konto teowe. Podstawowe elementy konta to: Dt Ct Symbol cyfrowy i nazwa konta (Wn) (Ma) zapisywanie operacji po stronie Dt określa się jako: zapisywanie operacji po stronie Ct określa się jako: obciążenie konta uznanie konta lub lub zapisywanie w ciężar konta zapisywanie na dobro konta Obrót Dt czyli suma zapisów po stronie Dt Obrót Ct czyli suma zapisów po stronie Ct Saldo Ct lub saldo Dt Suma kontrolna Suma kontrolna Rys. 10. Zasada funkcjonowania konta księgowego [opracowanie własne]

21 nazwa i symbol cyfrowy z planu kont, strona Debet (Wn) i Credit (Ma), obroty konta, saldo konta (Sk.), suma kontrolna. Saldo konta to różnica między obrotami strony Dt i Ct, są zatem dwie możliwości: - saldo Dt (debetowe), jeżeli obroty strony Dt > od obrotów strony Ct, - saldo Ct (kredytowe), jeżeli obroty strony Dt < od obrotów strony Ct. Suma kontrolna służy do sprawdzenia, czy kwoty po obu stronach zamkniętego konta są jednakowe. Funkcjonowanie kont bilansowych Na kontach bilansowych ewidencjonowane są zmiany w składnikach aktywów i pasywów. Zasady funkcjonowania kont bilansowych przedstawiają poniższe rysunki. Konta aktywów Konta pasywów Dt Składnik aktywów Ct Sp. (-) (+) Obrót Dt > Obrót Ct Sk. Suma kontrolna Suma kontrolna Rys Funkcjonowanie kont aktywów [opracowanie własne] Dt Składnik pasywów Ct (-) Sp. (+) Obrót Dt Sk. < Obrót Ct Suma kontrolna Suma kontrolna Rys.12. Funkcjonowanie kont pasywów [opracowanie własne] Otwieranie konta bilansowego polega na: wpisaniu jego nazwy i symbolu cyfrowego z zakładowego planu kont oraz stanu początkowego z bilansu. Na kontach aktywów Stan początkowy zapisywany jest po stronie Debet, a na kontach pasywów Stan początkowy zapisywany jest po stronie Credit. Konto można także otworzyć zapisaniem kwoty pierwszej operacji, jeżeli nie występował stan początkowy. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych polega na ewidencjonowaniu: zwiększeń składnika (+) zawsze po stronie Stanu początkowego, zmniejszeń składnika (-) po stronie przeciwnej do Stanu początkowego. Zamykanie kont bilansowych polega na: ustaleniu obrotów konta, strony Dt i Ct, ustaleniu salda konta (Sk.), zapisywaniu salda konta (Sk.) po stronie przeciwnej niż występuje w celu obliczenia sumy kontrolnej i zamknięcia konta. 20

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł

Operacje gospodarcze. Bilans spółki akcyjnej, prowadzącej działalność handlową, zawiera następujące składniki aktywów i pasywów: Wartość w zł SPIS TREŚCI Wstęp................................................................ 5 Rozdział 1 Ogólne zagadnienia rachunkowości.............................. 7 Rozdział 2 Aktywa i pasywa jednostek gospodarujących......................

Bardziej szczegółowo

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3)

ZASADA UDOKUMENTOWANIA OPERACJE GOSPODARCZE ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 29.10.2008 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 29.10.2008

Bardziej szczegółowo

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm

Dorota Kuchta. Rachunkowość finansowa. www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm Dorota Kuchta Rachunkowość finansowa www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Literatura podstawowa K. Czubakowska (red.), Rachunkowość w biznesie, PWE, Warszawa 2006 J. Matuszkiewicz, P.

Bardziej szczegółowo

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2

Lista nr 2. zad. 1. zad. 2 Lista nr 2 zad. 1 Spółka X posiada następujące składniki majątkowe: 1. towary 4000 zł 2. materiały produkcyjne 8000 zł 3. samochód ciężarowy 45000 zł 4. należności od odbiorców 8000 zł5. samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni...

Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni... w cukrowni... Rachunkowość finansowa przykładowy egzamin 1 Część opisowa (20 pkt) Część zadaniowa (40 pkt) Zadanie 1 (1 pkt) Wskaż do jakich pozycji bilansowych należy zaliczyć cukier: w sklepie spożywczym... w cukierni...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Informacje podstawowe Konsultacje: W semestrze letnim 2016/2017: I tydzień - wtorek 17.00-18.00 II tydzień - poniedziałek 14.00-15:00

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych.

Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacje gospodarcze. Funkcjonowanie kont bilansowych. Operacja gospodarcza Udokumentowany fakt, zdarzenie gospodarcze, dające się wyrazić wartościowo, powodując zmiany w stanie aktywów i pasywów jednostki

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka

Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej. Zajęcia I Małgorzata Jarocka Systemy informacyjne sprawozdawczości finansowej Zajęcia I Małgorzata Jarocka Rachunkowość Rachunkowość to uniwersalny, elastyczny system informacyjno - kontrolny, który odzwierciedla przebieg i rezultaty

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct)

Wn (Dt) Nazwa (symbol) konta Ma (Ct) Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn

Konto księgowe. Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Konto księgowe Winien (Wn) Debet (Dt) Przeznaczenie pieniędzy, obciążenie konta, księgowanie w ciężar konta, księgowanie po stronie Wn Ma Credit (Ct) Źródło pieniędzy, zapisanie na dobro konta, księgowanie

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 4 2 Majątek i kapitały jednostek gospodarczych 2.1 Majątek jednostki gospodarczej Przez aktywa rozumie się

Bardziej szczegółowo

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości

2010-01-12 ORGANIZACJA ZAJĘD RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości Uniwersytet Szczecioski Instytut Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości dr Stanisław Hooko RACHUNKOWOŚD (WYKŁAD 3) Szczecin, 3.11.2009 r. ORGANIZACJA ZAJĘD Lp. Data Realizowane zagadnienia 3. 3.11.2009

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości

Podstawy rachunkowości Podstawy rachunkowości Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe w rachunkowości jednostki gospodarczej mgr Paulina Bzymek-Iwanowicz Zdarzenia w jednostce operacje gospodarcze zdarzenia gospodarcze 2 31

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA WSTĘP RACHUNKOWOŚĆ Przedmiot - majątek przedsiębiorstwa i źródła jego finansowania, koszty, przychody i wynik finansowy działalności gospodarczej w określonym czasie; Rachunkowość dzieli się na finansową

Bardziej szczegółowo

Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe - dziennik KSIĘGI RACHUNKOWE

Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe. Księgi rachunkowe - dziennik KSIĘGI RACHUNKOWE Księgi rachunkowe KSIĘGI RACHUNKOWE Autor: mgr inż. Agata Łuczak Księgi rachunkowe prowadzi się w języku i w walucie polskiej Księgi rachunkowe należy prowadzić w siedzibie jednostki(lub oddziału jednostki

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości

Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający - potrafi podać definicję rachunkowości - Zna zakres rachunkowości - zna funkcje rachunkowości Struktura. Wiadomości wstępne. Zasady. Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT: RACHUNKOWKOŚĆ KLASA: I TECHNIKUM EKONOMICZNE NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 341[02]MEN/2008.05.03 - potrafi podać definicję - Zna zakres

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i inwentaryzacja

Dokumenty i inwentaryzacja Dokumenty i inwentaryzacja Zapisy w księgach Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się: 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 3 Dr Marcin Jędrzejczyk ZADANIE KSIĘGOWE 1. Otworzyć konta ze stanami początkowymi wynikającymi z bilansu otwarcia (należy otworzyć WSZYSTKIE KONTA znajdujące się w bilansie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA

RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI ~ ~ RACHUNKOWOSC TEORIA OGÓLNA I ZADANIA Z ROZWIĄZANIAMI MARIA NIEWIADOMA wydanie 2 zmienione Spis treści Wstęp 11 Wykaz kont według zespołów - I wariant, wersja podstawowa (minimum)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów:

Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Zadanie 1. Bilans spółki GALA SA w Warszawie na dzień 31 grudnia 20XX r. wykazywał następujące składniki aktywów i pasywów: Bilans na dzień 31.12.20XX r. Suma Suma A. trwałe 680 000 A. Kapitał własny 694

Bardziej szczegółowo

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych

Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Test z działu: Majątek i kapitały jednostek gospodarczych Sprawdzian z przedmiotu Zasady rachunkowości Autor: Dorota Zielińska Imię i nazwisko:... Klasa:... Grupa I I. W poniższych pytaniach zaznacz prawidłową

Bardziej szczegółowo

Operacje gospodarcze

Operacje gospodarcze Operacje gospodarcze Rachunkowość Operacje gospodarcze Operacja gospodarcza Każde udokumentowane i podlegające ewidencji księgowej zdarzenie gospodarcze, które wywiera wpływ na aktywa, pasywa, przychody

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe:

Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: AKTYWA TRWAŁE Ćwiczenie 1: Hurtowanie artykułów spożywczych na dzień 01.01.0Xr. posiada następujące aktywa trwałe: 1. Rozpoczęta budowa magazynu, 2. Oprogramowanie komputera, 3. Udziały nabyte w innych

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści

Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, Spis treści Podstawy rachunkowości. T. 1, Wykład / Irena Olchowicz. wyd. 8. Warszawa, 2016 Spis treści Od autora 9 Część I Istota rachunkowości 13 1. Pojęcie rachunkowości 13 2. Zakres rachunkowości 15 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą

Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Aktywa w bilansie sporządzanym przez jednostkę gospodarczą Każda spółka na koniec roku obrotowego po zamknięciu ksiąg rachunkowy zobowiązana jest do zrobienia bilansu sprawozdawczego i na jego bazie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna

Strona Winien Nazwa konta Strona Ma. Saldo końcowe Wn Suma kontrolna 7.000,00 7.000,00 Suma kontrolna Konto księgowe jest specyficznym, znanym tylko rachunkowości urządzeniem ewidencyjnym, służącym do bieżącego rejestrowania zdarzeń i operacji gospodarczych wyrażonych wartościowo. Każde konto księgowe

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Zadanie 1 Zadanie 1 Spółka akcyjna W w Warszawie produkująca odzież wykazywała w dniu 31 grudnia 2010 roku następujące składniki aktywów i pasywów: Lp. Wartość 1. Gotówka w kasie 1.300 2. Budynki produkcyjne 76.000

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. A. Aktywa trwałe 391.471,18 396.473,51 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie prowadzone są w siedzibie w Urzędzie Miejskim w Sędziszowie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Biuro rachunkowe Klasa: III TE Tematyka Dokumentacja księgowa WYMAGANIA EDUKACYJNE Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający -potrafi scharakteryzować podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA:

dr Bartłomiej Marona Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: POWTÓRKA ZE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - PYTANIA: SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1. Które podmioty gospodarcze mają obowiązek prowadzenia pełnej rachunkowości i jaki akt prawny to określa? 2. Z jakich elementów składa się

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/08 Burmistrza Myszyńca z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu, w jednostkach budżetowych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum)

Wykaz kont według zespołów I wariant, wersja podstawowa (minimum) Wykaz kont według zespołów II wariant, wersja poszerzona (maksimum) Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami. Maria Niewiadoma Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie.

Bardziej szczegółowo

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty:

Założenia powinny być napisane przejrzyście z podziałem na podpunkty: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej Temat jest zawarty w pracy egzaminacyjnej. Można go odnaleźć po słowach "Opracuj..." np.: "Opracuj projekt realizacji prac obejmujących sporządzenie dokumentów dotyczących

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Test wiadomości z rachunkowości. Wersja A

Test wiadomości z rachunkowości. Wersja A Grażyna Wojtas-Szewerniak nauczyciel Zespół Szkół Ekonomicznych w Przemyślu Test wiadomości z rachunkowości Sprawdzanie wiadomości z rachunkowości za pomocą testów pozwala postawić nauczycielowi diagnozę,

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego

BILANS. Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr) Wiersz. Roku bieżącego w ó j t g m in y d ą b r ó w k a 05-252 DĄBRÓWKA T. Kościuszki 14 pow. wołomiński. woj. mazowieckie 0050.27.2015 ZARZĄDZENIE NR 27/2015 WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający

Poziom wymagań uczeń potrafi zna: Konieczny Podstawowy Rozszerzony Dopełniający Rachunek zysków i strat. Konta wynikowe. WYMAGANIA EDUKACYJNE RACHUNKOWOŚĆ HANDLOWA KLASA: II TECHNIKUM HANDLOWE PROGRAM NAUCZANIA NUMER: 341[02]MEN/2009.02.03 Tematyka Poziom wymagań uczeń potrafi zna:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny

Rachunkowość finansowa wprowadzenie do rachunkowości. Rachunkowość jako system informacyjny 1 Rachunkowość jako system informacyjny w Poznaniu, Poznań, s. 8. 2 Zakres rachunkowości w ujęciu czynnościowo-przedmiotowym Źródło: Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2002, s. 17.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2

ZAŁĄCZNIK 1 ZAŁĄCZNIK 2 Hurtownia ZOŚKA Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach zajmuje się sprzedażą okien. W lutym 2011 roku w hurtowni miały miejsce następujące zdarzenia gospodarcze: 02.02.11 r. zakupiono okna w Zakładach Produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18

5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 29 5 Organizacja rachunkowości zagadnienia wstępne 18 5.1 Istota i zakres Do zasadniczych atrybutów wyróżniających

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE:

RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOT: RACHUNKOWOŚĆ kl. I TE WYMAGANIA NA OCENY SZKOLNE: OCENA: dopuszczający - określić formy organizacyjne rachunkowości, - określić podstawowe

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29

Wykaz kont dla jednostek stosujących ustawę o rachunkowości str. 29 Spis treści Wprowadzenie str. 15 Układ i treść opracowania str. 15 Problemy do rozstrzygnięcia przy opracowywaniu lub aktualizowaniu dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości str.

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej

Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej Wstęp Wykaz aktów prawnych Wykaz zastosowanych skrótów Wykaz kont księgi głównej 1.Rachunkowość finansowa w systemie informacji ekonomicznej (Zbigniew Messnei) 1.1.Pojęcie i istota systemu informacji ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93

STAN NA r ,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY , , , ,93 BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12. 2010 ROKU AKTYWA 31.12.2009 r. 31.12.2010 r. PASYWA 31.12.2009 r 31.12.2010 r. 1 2 3 4 5 6 A. AKTYWA TRWAŁE 20.429.897,55 A. 18.060.115,62 KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY 21.231.955,93

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo