Rachunkowość finansowa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość finansowa"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak

2 Program zajęć Zakres tematyczny zajęć wykład II 1) Księgi rachunkowe 2) Istota i zasady funkcjonowania kont księgowych 3) Zakładowy Plan Kont 4) Dzielenie i łączenie kont 5) Poprawianie błędów księgowych 6) Rozrachunki

3 Księgi rachunkowe Księgi rachunkowe tworzą (Art. 13 UoR): 1. dziennik (chronologiczne ujęcie zdarzeń), 2. księga główna (zbiór kont syntetycznych), 3. księgi pomocnicze (zbiór kont analitycznych), 4. zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, 5. inwentarz (wykaz składników aktywów i pasywów).

4 Konto Konto

5 Konto Konto - urządzenie ewidencyjne służące do bieżącego ewidencjonowania jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika bilansowego lub wyniku finansowego.

6 Konto Konto schemat teowy Nazwa konta i jego symbol cyfrowy Debet - Dt Winien - (Wn) Kredyt - Ct Ma Konto układ tabelaryczny w praktyce Zasada podwójnego zapisu

7 Konto schemat teowy Budowa konta Debet (Dt) Winien (Wn) Nazwa konta i jego symbol cyfrowy Credit (Ct) Ma (Ma) Sp./- Sp./- Inaczej: - debetowanie konta - obciążenie konta - zapisanie w ciężar konta - zapisy po stronie Wn (Dt) Zapisy debetowe Zapisy kredytowe Inaczej: - kredytowanie konta - uznanie konta - zapisy na dobro konta - zapisy po stronie Ma (Ct) Ʃ Obroty debetowe Sk (Ct) Obroty debetowe + Sk (Ct) Obroty kredytowe Ʃ Sk (Dt) Obroty kredytowe + Sk (Dt) 7

8 Konto rodzaje Rodzaje kont 1. Podział ogólny kont a) konta syntetyczne b) konta analityczne 2. Podział kont syntetycznych a) bilansowe - aktywne - pasywne b) wynikowe - kosztowe - przychodowe

9 Konto rodzaje a) Bilansowe (Dt) Konto bilansowe AKTYWNE (Ct) (Dt) Konto bilansowe PASYWNE (Ct) Sp. Sp. A A P P

10 Konto rodzaje a) Bilansowe Konto bilansowe Konto bilansowe (Dt) AKTYWNE (Ct) (Dt) PASYWNE (Ct) Sp. Sp. A A P P b) Wynikowe Konto wynikowe Konto wynikowe (Dt) KOSZTOWE (Ct) (Dt) PRZYCHODOWE (Ct) K K Prz Prz

11 Konto funkcjonowanie a) Konta bilansowe zamknięcie ustalenie sald końcowych konto aktywne Dt Nazwa Ct (BO) Sp.... Σ Obr. Dt suma Obr. Ct Σ Sk Dt (BZ) suma Saldo końcowe przyjmuje nazwę większych obrotów.

12 Konto funkcjonowanie a) Konta bilansowe zamknięcie ustalenie sald końcowych z BO konto aktywne konto pasywne Dt Nazwa Ct Dt Nazwa Ct Sp Sp. do BZ Σ Obr. Dt Obr. Ct Σ Σ Obr. Dt Obr. Ct Σ Sk Dt Sk Ct suma suma suma suma z BO b) Konta wynikowe na koniec okresu przeksięgowanie obrotów na konto bilansowe Wynik finansowy, są to konta bezsaldowe

13 Konto - Zakładowy Plan Kont (ZPK) Zakładowy Plan Kont (ZPK) Zakładowy Plan Kont (ZPK) por. zbiór zadań

14 Konto - Zakładowy Plan Kont (ZPK)

15 Zespół 2 ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA Zespół 0 AKTYWA TRWAŁE Zespół 1 ŚRODKI PIENIĘŻNE I RACHUNKI BANKOWE I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Zespół 3 MATERIAŁY I TOWARY

16 Zespół 4 KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW I ICH ROZLICZENIE Zespół 7 PRZYCHODY I KOSZTY Zespół 5 KOSZTY WEDŁUG TYPÓW DZIAŁALNOŚCI I ICH ROZLICZENIE Zespół 8 KAPITAŁY (FUNDUSZE) I WYNIK FINANSOWY Zespół 6 PRODUKTY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

17 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (1) Zakupiono materiały o wartości 500 zł płacąc gotówką (KW, Pz). W kasie było przed zakupem 1000 zł.

18 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (2) Odbiorca uregulował należność w wysokości 400 zł na rachunek bankowy (WB). Stan początkowy konta Rozrachunki z odbiorcami 3300 zł.

19 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (3) Uregulowano zobowiązania wobec dostawców przelewem z rachunku bankowego zł (WB). Stan początkowy konta Rachunek bankowy wynosił 9000 zł, a Rozrachunków z dostawcami zł.

20 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (4) Zaciągnięto krótkoterminowy kredyt bankowy. Przelew nastąpił na rachunek bankowy 3000 zł (WB).

21 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (5) Wydano do produkcji materiały z magazynu o wartości 800 zł (Rw). W magazynie znajdowały się pierwotnie materiały o wartości zł.

22 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (6) Otrzymano fakturę za zużycie energii elektrycznej o wartości 5500 zł. Termin płatności 14 dni.

23 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (7) Otrzymano fakturę za remont maszyny produkcyjnej 700 zł. Płatność gotówką, stan początkowy konta Kasa wynosił 3000 zł.

24 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (8) Za sprzedane towary wystawiono fakturę na kwotę 1400 zł.

25 Konto przykłady Przykłady zapis prosty (9) Otrzymano darowiznę pieniężną w kwocie zł (KP).

26 Konto przykłady Przykłady zapis złożony 1) Zakupiono materiały o wartości 500 zł, płacąc gotówką 200 zł, a pozostałe 300 zł zostanie uregulowane w terminie późniejszym. Stan początkowy konta Kasa wynosił 3000 zł.

27 Konto przykłady Przykłady zapis złożony (2) Zaciągnięto kredyt bankowy o wartości zł (WB), z czego uregulowano zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w wysokości zł, a reszta środków wpłynęła na rachunek bankowy (WB). Stan początkowy konta Rozrachunki z pracownikami wynosił zł

28 Konto przykłady (3) W magazynie znajdują się materiały o wartości 6500 zł. Materiały o wartości 750 zł uznano za nieprzydatne i je sprzedano. Wystawiono fakturę sprzedaży na kwotę 1200 zł z 14-dniowym terminem płatności. Wydano materiały z magazynu (Wz).

29 Konto operacje sprzedaży Operacje sprzedaży (~ batonik ) Dwa momenty: 1. Moment rzeczowy (następuje wydanie składników na zewnątrz => powstaje koszt) 2. Moment prawno-finansowy (powstaje należność lub następuje wpływ środków pieniężnych => powstaje przychód, ) W zależności od rodzajów sprzedawanych składników odmienne tytuły kosztów i przychodów:

30 Konto operacje sprzedaży MOMENT RZECZOWY (wydanie przedmiotu sprzedaży) MOMENT FINANSOWY (wystawienie faktury sprzedaży) Dt Ct Dt Ct wartość sprzedanych materiałów wartość sprzedanych towarów koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów gotowych pozostałe koszty operacyjne materiały towary wyroby gotowe środki trwałe koszty finansowe inwestycje krótkoterminowe Należności od odbiorców/ Kasa/ Rachunek bankowy przychody ze sprzedaży materiałów/ Sprzedaż materiałów przychody ze sprzedaży towarów/ Sprzedaż towarów przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych/sprzedaż WG pozostałe przychody operacyjne przychody finansowe

31 Konto przykłady (3) W magazynie znajdują się materiały o wartości 6500 zł. Materiały o wartości 750 zł uznano za nieprzydatne i je sprzedano. Wystawiono fakturę sprzedaży na kwotę 1200 zł z 14-dniowym terminem płatności. Wydano materiały z magazynu (Wz).

32 Konto Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej

33 Konto Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej (ZoiS) - inaczej bilans próbny, - obowiązkowa księga rachunkowa (zgodnie z art. 13 UoR) sporządzana w celu sprawdzenia poprawności otwarcia kont i zaksięgowania operacji gospodarczych, sporządzana na podstawie zapisów na kontach księgi głównej na koniec każdego okresu sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, - tabelaryczne zestawienie wszystkich kont syntetycznych, zawierające: symbole lub nazwy kont, salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego, sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego.

34 Konto Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej (ZoiS) Nazwa konta Stany początkowe Obroty narastająco Stany końcowe Dt Ct Dt Ct Dt Ct Suma Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ Ʃ

35 Konto od bilansu otwarcia do bilansu zamknięcia Bilans otwarcia (BO) Otwarcie ksiąg rachunkowych, kont księgowych Księgowanie na bieżąco operacji gospodarczych Zestawienie obrotów i sald Bilans zamknięcia (BZ) Dokumenty księgowe

36 Konto podstawy Zadania

37 Konto łączenie i dzielenie Łączenie i dzielenie kont

38 Konto łączenie Łączenie kont: sumowanie kont w jedno, np. A + A - sumowanie stanów początkowych, obrotów i stanów końcowych konto aktywne (saldo końcowe Dt), P + P - sumowanie stanów początkowych, obrotów i stanów końcowych konto pasywne (saldo końcowe Ct), A + P - sumowanie stanów początkowych, obrotów i stanów końcowych konto aktywno-pasywne (konta dwusaldowe)

39 Konto łączenie Konto aktywno-pasywne (Dt) Konto bilansowe AKTYWNO-PASYWNE Sp. A P Sp. A A (Ct) P Obroty debetowe Sk (Ct) Suma P Obroty kredytowe Sk (Dt) Suma

40 Konto - łączenie Przykład funkcjonowania konta aktywno-pasywnego Dt Rozrachunki z odbiorcami i dostaw. Ct (N) Sp Sp. (Z) (Z-) 3) (1 (N-) (N+) 4) (2 (N-) (Z-) 6) (5 (Z+) Obr Obr. (zobowiązania) Sk(Ct) sk(dt) (należności) Należności = = (aktywa) Zobowiązania = = (pasywa)

41 Konto łączenie Zadania

42 Konto dzielenie Dzielenie kont Podzielność kont 1) Pozioma 2) Pionowa

43 Konto dzielenie - konta analityczne i syntetyczne 1) Pozioma podzielność kont a) Konto macierzyste likwidowane => utworzenie bardziej szczegółowych konta syntetycznych, na których obowiązuje zasada podwójnego zapisu a) Konto macierzyste pozostaje => wydzielenie kont analitycznych uszczegółowiających konto syntetyczne - obowiązuje zapis jednostronny, powtarzany Konta syntetyczne zasada podwójnego zapisu Konta analityczne zasad zapisu powtarzanego uszczegółowienie kont syntetycznych

44 Konto dzielenie - konta analityczne i syntetyczne Przykład: Na kredyt kupiecki zakupiono: materiał A u dostawcy Alfa o wartości 400 zł (1) oraz materiał B u dostawcy Beta na kwotę 600 zł (2) konta syntetyczne. 44

45 Konto dzielenie Podzielność kont: 2) Pionowa - podział wartości przedmiotu ewidencji lub wydzielenie niektórych operacji na odrębne konto syntetyczne - powstaje konto podstawowe i korygujące np. środki trwałe i umorzenie środków trwałych, materiały (towary) w cenach ewidencyjnych i odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów (towarów) odpisy aktualizujące wartość aktywów (zapasy, środki trwałe, inwestycje)

46 Konto dzielenie Podzielność kont: 2) Pionowa

47 Konto łączenie i dzielenie Zadania

48 Konto Poprawianie błędów na kontach księgowych

49 Konto Poprawianie błędów księgowych (art. 25 UoR): 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i umieszczenie daty (tzw. korekta); 2) przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi (tzw. storno). W razie ujawnienia błędów po zamknięciu miesiąca lub prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera, dozwolone są tylko korekty dokonane za pomocą storna.

50 Konto Poprawianie błędów księgowych: 1) Korekta błędne zapisy naruszające równowagę bilansową, zastosowanie nie wymaga dodatkowego dowodu księgowego. 2) Storno - techniką poprawiania błędnego zapisu zgodną z zasadą podwójnego zapisu wymaga wystawienia odrębnego dowodu księgowego tzw. polecenia księgowania a) storno czerwone b) storno czarne.

51 Konto - Poprawianie błędów księgowych: Storno czarne - wyksięgowanie zapisu błędnego po przeciwnych stronach kont, a następnie zaksięgowaniu zapisu prawidłowego po stronach właściwych i na prawidłowych kontach, - sztuczne zwiększenie obrotów na kontach księgowych. Storno czerwone - powtórzenie zapisu błędnego po tych samych stronach kont, na których był zapis błędny, ze znakiem ujemnym - w kolorze czerwonym lub w ramce względnie w nawiasie, - prawidłowe określenie obrotów stron konta.

52 Konto - Storno czarne (1) błędny zapis zakupu materiałów Materiały Zobow. wobec dost. 1) (1

53 Konto Storno czerwone (1) błędny zapis zakupu materiałów Materiały Zobow. wobec dost. 1) (1 (2) Storno czerwone

54 Konto Zadania

55 Rozrachunki Rozrachunki

56 Rozrachunki Rozrachunki: 1) obejmują: - należności - zobowiązania 2) najczęściej w zespole drugim zakładowego planu kont (ZPK): 1. rozrachunki z odbiorcami i dostawcami, 2. rozrachunki publicznoprawne, 3. rozrachunki z pracownikami, 4. pozostałe rozrachunki (w tym roszczenia),

57 Rozrachunki 3) W ramach rozrachunków publiczno-prawnych zasadniczo: rozrachunki publiczno-prawne ZUS, rozrachunki publiczno-prawne US, rozliczenie należnego VAT (VAT należny), rozliczenie naliczonego VAT (VAT naliczony), rozrachunki z urzędami celnymi, korekty naliczonego VAT, pozostałe rozrachunki publiczno-prawne. W ramach pozostałych rozrachunków wyróżnia się: rozrachunki z udziałowcami i akcjonariuszami, pożyczki, roszczenia sporne, rozrachunki wewnętrzne, inne rozrachunki.

58 Rozrachunki Rozrachunki: 4) księgi pomocnicze według UoR obowiązek dla: - rozrachunków z kontrahentami; - rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia (art. 17 ust. 1) 5) inwentaryzacja należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic (Art. 26 ust. 1. pkt 1) 6) wycena (art. 28 ust. 7 i 8): - należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności (np. odsetki z tyt. nieterminowej zapłaty) - zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

59 Rozrachunki Rozrachunki 7) wycena rozrachunków w walucie obcej (art. 30 ust. 1 i 2): - na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski - na dzień operacji odpowiednio po kursie: 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań; 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

60 VAT - podatek od towarów i usług Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)

61 VAT - podatek od towarów i usług VAT (in. podatek od wartości dodanej) - faktura VAT - podstawowy dokument w obrocie opodatkowanym podatkiem VAT - w fazie zakupu występuje VAT naliczony: cena zakupu netto + VAT naliczony = cena zakupu brutto (ewidencja na koncie VAT naliczony po stronie debetowej) - w fazie sprzedaży występuje VAT należny: cena sprzedaży netto + VAT należny = cena sprzedaży brutto (ewidencja na koncie VAT należny po stronie kredytowej)

62 VAT - podatek od towarów i usług Ewidencja VAT prowadzona zasadniczo na trzech kontach: - VAT naliczony - naliczony w fakturach dostawców - VAT należny - podatek należny urzędowi skarbowemu z tytułu podatku wyznaczonego w fakturach sprzedaży - Rozrachunki z tytułu VAT - pod datą ostatniego dnia miesiąca przenoszenie sald końcowych konta VAT naliczony i konta VAT należny, Saldo końcowe Dt oznacza należność od US (VAT naliczony > VAT należny) Saldo końcowe Ct oznacza zobowiązanie wobec US (VAT naliczony < VAT należny)

63 VAT Ewidencja zakupu materiałów/towarów na podstawie faktury VAT Rozrachunki z dostawcami F-ra VAT + przyj tow/mat Materiały/ Towary VAT naliczony

64 VAT Ewidencja zakupu materiałów/towarów na podstawie faktury VAT z kontem rozliczeniowym Rozrachunki z dostawcami F-ra VAT "Rozliczenie zakupu mat/tow" Przyj tow./mat. Materiały/ Towary VAT naliczony

65 VAT Ewidencja zakupu materiałów/towarów na podstawie faktury VAT z kontem rozliczeniowym Konto rozliczeniowe Rozliczenie zakupu : - służy ewidencji zakupu składników majątku i umożliwia kontrolę dostaw poprzez porównanie dokumentów zakupu od kontrahentów z danymi wynikającymi z dokumentów potwierdzających przyjęcie dostaw i ustalenie ewentualnych rozbieżności dotyczących np. ilości, cen; - umożliwia wyodrębnienie wartości dostaw w drodze (zafakturowanych, które jeszcze nie dotarły do jednostki) oraz dostaw niefakturowanych; - wspiera prawidłowe rozliczenie VAT naliczonego.

66 VAT - przykład Przykład 1 (zakup) Jednostka zakupiła od dostawcy materiał. Otrzymała go razem z fakturą VAT na łączną kwotę zł (w tym VAT 22%).

67 VAT Ewidencja sprzedaży materiałów/towarów na podstawie faktury VAT

68 VAT Ewidencja sprzedaży materiałów/towarów na podstawie faktury VAT Materiały/ Towary Wartość sprzedanych towarów/ materiałów Wydanie mat/tow z magazynu w celu sprzedaży Przychody ze sprzedaży towarów/mater. F-ra VAT Rozrachunki z odbiorcami VAT należny

69 VAT - przykład Przykład 2 (sprzedaż) Jednostka sprzedała odbiorcy materiał o wartości zł. Wydała go z magazynu wystawiając fakturą VAT na łączną kwotę zł (w tym VAT 23%). Odbiorca fakturę zaakceptował.

70 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE

OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE OPERACJE GOSPODARCZE. KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2013 Zagadka bilansowa 1 OPERACJE GOSPODARCZE Operacje gospodarcze są to takie zdarzenia

Bardziej szczegółowo

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK

KONTO KSIĘGOWE KSIĘGI RACHUNKOWE. dr Marek Masztalerz. chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych DZIENNIK KONTO KSIĘGOWE dr Marek Masztalerz KSIĘGI RACHUNKOWE DZIENNIK KSIĘGA GŁÓWNA KSIĘGI POMOCNICZE ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD INWENTARZ chronologiczne ujęcie operacji gospodarczych na podstawie dowodów księgowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01

Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Grzybowska Prowadzenie pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie 343[01].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych

3 Zasady funkcjonowania kont księgowych Kluge P.D., Kużdowicz D., Kużdowicz P., Materiały do zajęć z przedmiotu Rachunkowość finansowa 10 3 Zasady funkcjonowania kont księgowych 3.1 Pojęcie i cechy konta Konto jest urządzeniem ewidencyjnym służącym

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3

Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Zrozumieć pełną księgowość lekcja 3 Spis treści... 3 Konto księgowe... 3 Elementy konta księgowego... 3 Aktywa i pasywa... 5 Zasada podwójnego zapisu... 9 Konta bilansowe... 11 Plan kont... 11 Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim

ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim ZARZĄDZENIE NR 32 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 12 września 2011 r. w sprawie stosowania zasad rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 289 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz.

2.6 Karty chipowe, o których mowa w pkt.2.1, powinny być odpowiednio zabezpieczone oraz przechowywane w miejscach zamykanych na klucz. Rozdział I - Obsługa bankowa 1. Kompleksową obsługę bankową dla budżetu miasta oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta Mława, zgodnie z zawartą umową z dnia 15 grudnia 2010r. prowadzi Polski Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W FIRMIE POLTYKA RACHUNKOWOŚC W FRME Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont WYDANE UZUPEŁNONE BBLOTEKA FNANSOWO-KSĘGOWA

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT

Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI WRAZ Z KOMEN EKSPERT Elżbieta Gaździk, Ewa Ostapowicz POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2013 WRAZ Z KOMEN EKSPERT Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ

Bardziej szczegółowo

Pan kont w programie Madar 7

Pan kont w programie Madar 7 Pan kont w programie Madar 7 MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 2015 Z KOMENTARZEM DO PLANU KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH WSKAZÓWKI, JAK W PRAKTYCE ZASTOSOWAĆ NOWE ZASADY KSIĘGOWE BIBLIOTEKA JEDNOSTEK PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04

Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej 412[01].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk

ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk ZARZĄDZENIE NR 70 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 02 lipca 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji księgowej. Na podstawie art. 40 ustawy

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY

RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY RACHUNKOWOŚĆ ZARYS OGÓLNY Rachunkowość zajmuje się odzwierciedlaniem zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w podstawowych ogniwach działalności gospodarczej a więc podmiotach typu przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02

Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik-Bartkiewicz Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności 412[01].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 27 kwietnia 2007 roku Zarządzenie Nr 104/07 Prezydenta Miasta Ostrołęka w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miasta w Ostrołęce, w jednostkach budŝetowych i ich gospodarstwach pomocniczych,

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty

Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Załącznik do Zarządzenia Nr 137/2013/K Burmistrza Gminy Kęty z dnia 31 maja 2013 r. Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kęty Rozdział I Szczególne zasady obowiązujące w rachunkowości Budżetu Gminy i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Dziennik Ustaw Nr 191 14136 Poz. 1279 1279 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 8 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie

(polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 14/2014 z dnia 31 marca 2014r. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie ady (polityka) rachunkowości obowiązujące w UR w Krakowie [Kraków 2014 o% SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zakładowego planu kont

Komentarz do zakładowego planu kont Komentarz do zakładowego planu kont Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obowiązujący od dnia 1 stycznia 2013 r. Z e s p ó ł 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 służą do ewidencji majątku trwałego

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05

Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Obsługa systemu finansowo-księgowego 341[03].Z4.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo