Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw"

Transkrypt

1 2015 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja Wykorzystaj unijną szansę, czyli finansowanie UE dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Wsparcie PARP dla Małych i Średnich przedsiębiorstw Lublin, 22 czerwca 2015 r.

2 Nowa Perspektywa UE nowe możliwości Lublin, 22 czerwca 2015 r. dofinansowania dla przedsiębiorstw w Polsce 18 mld EUR Budżet PARP w programach operacyjnych: PO Inteligentny Rozwój 1,94 mld EUR PO Polska Wschodnia 1,64 mld EUR PO Wiedza Edukacja Rozwój 9O mln EUR Źródło grafik: Designed by Freepik.com

3 Obszary aktywności PARP w latach Start upy / VC Działalność rozwojowa i innowacyjna Usługi proinnowacyjne dla biznesu Infrastruktura drogowa i transportowa PARP Rozwój kadr przedsiębiorstw Klastry Umiędzynarodowienie firm

4 Działania PARP w PO Inteligentny Rozwój Lublin, 22 czerwca 2015 r. Budżet PO IR 1O,1 Prace rozwojowe, wdrożenia innowacji mld EUR 8 w tym 8, 614 mld EUR z EFRR Inkubacja i akceleracja, inwestycje kapitałowe przedsiębiorstw Usługi proinnowacyjne Animacja współpracy, testowanie instrumentów Internacjonalizacja przedsiębiorstw Finansowanie rozwoju firm START Źródło grafik: Designed by Freepik.com

5 PARP w PO IR Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I przedsiębiorcy dotacja działania Wsparcie ochrony własności przemysłowej beneficjenci ostateczni forma pomocy alokacja w mln EUR 47,62 Bony na innowacje 80,67 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (KKK) inno_lab 43,58 33,25 100,00

6 PARP w PO IR Oś priorytetowa III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie beneficjenci ostateczni forma pomocy alokacja w mln EUR Badania na rynek 1047,89 Polskie mosty technologiczne Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw MSP dotacja 10,00 90,00 4 Stock 6,35 Fundusz Innowacji 129,74 STARTER akceleracja nowopowstałych przedsiębiorstw Fundusze kapitału zalążkowego, pośrednio przedsiębiorcy instrument finansowy 180,64 Biznest syndykaty Sieci aniołów biznesu, pośrednio przedsiębiorcy 58,20

7 BADANIA NA RYNEK Na co? Dla kogo? Wdrożenie wyników prac b+r (własnych lub wykonanych na własne zlecenie) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Wielkość dotacji Podstawowe koszty kwalifikowane Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł, w tym: prace rozwojowe max. 450 tys. zł wsparcia, do 1 mln kosztów kwalifikowanych (max. 45% intensywności wsparcia) doradztwo: max. 500 tys. zł wsparcia, do 1 mln kosztów kwalifikowanych (max. 50 % intensywności wsparcia) inwestycje zgodnie z mapą pomocy regionalnej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł. eksperymentalne prace rozwojowe (personel, koszty badań, koszty operacyjne, materiały), doradztwo zewnętrzne na rzecz wdrożenia prac b+r, koszty inwestycyjne (rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości do 10% wartości dotacji na inwestycje) Planowana data naboru Ogłoszenie konkursu: lipiec 2015 Nabór wniosków: sierpień wrzesień 2015

8 WSPARCIE MŚP W DOSTĘPIE DO RYNKU KAPITAŁOWEGO 4 STOCK Na co? Wsparcie projektów mających na celu przygotowanie dokumentacji do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym. Komponent 1. GPW/NewConnect/zagraniczne rynki regulowane (charakter udziałowy) Komponent 2. Emisja obligacji (charakter dłużny) Dla kogo? Wielkość dotacji Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Zróżnicowana w zależności od komponentu i rynku (od 30 tys. do 200 tys. EUR, do 50% intensywności wsparcia) Podstawowe koszty kwalifikowane zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym lub dłużnym. Planowana data naboru Ogłoszenie konkursu: grudzień 2015 Nabór wniosków: styczeń marzec 2016

9 BONY NA INNOWACJE DLA MŚP Na co? Dla kogo? Finansowanie usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw polegających na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, projektu wzorniczego lub usługi) Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Wielkość wydatków kwalifikowalnych/dotacji Podstawowe koszty kwalifikowane Wydatki kwalifikowalne - min. 60 tys. zł, max., 400 tys. zł Intensywność wsparcia: mikro/mały - 80%, średni - 70% Zakup usługi od jednostki naukowej (w tym zakup materiałów niezbędnych do jej realizacji - maksymalnie 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych projektu) Planowana data naboru Ogłoszenie konkursu: 31 lipca 2015 Nabór: od 31 sierpnia do 30 grudnia 2015

10 PROINNOWACYJNE USŁUGI IOB DLA MŚP Na co? Dla kogo? Wielkość dotacji Podstawowe koszty kwalifikowane Usługi proinnowacyjne świadczone przez akredytowane instytucje otoczenia biznesu, których zadaniem będzie wspierać procesy w firmie prowadzące do wdrożenia innowacji Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Szacunek wartości usługi: 50 tys. 420 tys. zł, Intensywność wsparcia: 70% Koszty usług doradczych w zakresie innowacji lub usług wsparcia innowacji Planowana data naboru Ogłoszenie konkursu: październik 2015 Nabór wniosków: listopad grudzień 2015

11 Na co? UMIĘDZYNARODOWIENIE KKK dofinansowanie usług doradczych świadczonych przez koordynatora klastra na rzecz jego członków (przedsiębiorców): służących wprowadzeniu na zagraniczne rynki oferty klastra na rzecz internacjonalizacji członków klastra, wymiany wiedzy, współpracy międzynarodowej, zwiększenia widoczności na rynkach międzynarodowych Dla kogo? Wielkość dotacji Podstawowe koszty kwalifikowane koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych Wydatki kwalifikowane: od 500 tys. zł do 5 mln zł Intensywność wsparcia: max. 85% bezpośrednich kosztów usług doradczych max. 50% kosztów ogólnych koordynatora (max. 10% wydatków kwalifikowalnych) dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej; usługi doradcze dot. umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy; usługi niezbędne do aktywizacji przedsiębiorcy na arenie międzynarodowej koszty związane z udziałem w targach i misjach gospodarczych koszty wynagrodzeń i koszty administracyjne koordynatora (aktywizacja, marketing i zarządzanie zapleczem klastra) Planowana data naboru Ogłoszenie konkursu: październik 2015 r. Nabór wniosków: listopad 2015 r. - grudzień 2016 r.

12 inno_lab cele projektu Tworzenie innowacyjnego podejścia do wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce Tworzenie kultury akceptującej ryzyko, przyzwolenia na porażkę Łączenie twórczego i analitycznego podejścia, nauka przez działanie Kreowanie kultury współpracy Źródło grafik: Designed by Freepik.com

13 DUŻY BON WSPARCIE KRAJOWE Beneficjenci Całkowity budżet (2015) Mikro i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność produkcyjną zł Wartość dofinansowania Maksymalnie 50 tys. PLN; intensywność: 80% wydatków kwalifikowanych Cel Programu Utrwalanie i kontynuowanie współpracy mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi Przedmiot wsparcia Termin naboru Opracowanie przez jednostkę naukową dla przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego dla firmy wyrobu lub technologii produkcji, podnoszących jego potencjał i konkurencyjność na rynku. Wsparcie może dotyczyć także wdrożenia (w tym wykonanie prototypów, testowanie) opracowanego wyrobu, technologii produkcji lub projektu wzorniczego. 14 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa,

14 WSPARCIE NA UZYSKANIE GRANTU WSPARCIE KRAJOWE Beneficjenci Dla małych i średnich dla przedsiębiorców samodzielnie przygotowujących wnioski albo zlecających przygotowanie wniosków osobom fizycznym, przedsiębiorcom lub jednostkom naukowym. Wartość dofinansowania Cel działania Przedmiot wsparcia max zł w przypadku koordynatora projektu max zł w przypadku partnera Zwiększenie innowacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych programach innowacyjnych Pokrycie kosztów przygotowania i złożenia wniosku projektowego, w odpowiedzi na jedno wezwanie konkursowe, w ramach międzynarodowego programu innowacyjnego (np. H2020) Termin naboru 22 kwietnia 2015 r. do 22 czerwca 2015 r. Więcej informacji Monika Antonowicz, Departament Programów Pilotażowych PARP tel. (22)

15 PO PW PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW ROZWÓJ START-UP ÓW W POLSCE WSCHODNIEJ Beneficjenci Całkowity budżet (PILOTAŻ 2015) Animatorzy Platform - ośrodki innowacji typu parki naukowo - technologiczne inkubatory technologiczne z makroregionu Polski Wschodniej Przedsiębiorstwa typu start-up 20 mln EUR Wartość dofinansowania Dofinansowanie do 100% wydatków kwalifikowanych związanych z inkubacją przedsiębiorstw typu start-up prowadzoną przez Platform Dotacja na rozwój przedsiębiorstwa do 800 tys. PLN, intensywność wsparcia do 85% wydatków kwalifikowanych Cel działania Terminy naboru (PILOTAŻ 2015) Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi nowych, innowacyjnych pomysłów biznesowych i ich realizacji w makroregionie Polski Wschodniej w formie przedsiębiorstw typu start-up Październik 2015 r. rozpoczęcie naboru wniosków na wybór Platform startowych II kwartał 2016 r. rozpoczęcie naboru wniosków na dotacje dla przedsiębiorstw

16 1.3.1 PO PW z budżetem 80 mln zł. Wdrożenia innowacji przez MSP. PO PW WDROŻENIA INNOWACJI PRZEZ MŚP Beneficjenci MŚP (wchodzący w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego) Całkowity budżet (2015) 80 mln PLN (2015) Wartość dofinansowania Cel działania Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu od 1 do 7 mln PLN Celem interwencji skierowanej do MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych jest zwiększenie ich potencjału w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych. Przedmiot wsparcia W ramach poddziałania wspierane będą projekty, prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R, mające na celu wdrożenie innowacyjnego produktu, poprzez: -przygotowanie do wdrożenia (usługi doradcze w zakresie innowacji i usług i wsparcia innowacji), -zakup praw patentowych, technologii, know-how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac B+R, oraz -etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Terminy naboru Lipiec 2015

17 PO PW WSPARCIE INTERNACJONALIZACJI MŚP Beneficjenci Beneficjenci: mikro-, mali i średni przedsiębiorcy z makroregionu Polski Wschodniej i ich konsorcja (w tym klastry). Całkowity budżet (2015) Wartość dofinansowania 93 mln EUR Kwota wsparcia do PLN, po zrealizowaniu III etapów działania. Cel działania Zachęcenie przedsiębiorstw z PW do wyjścia na rynki międzynarodowe Przedmiot wsparcia Wsparcie zostanie skierowane na rzecz wzrostu internacjonalizacji MŚP z obszaru Polski Wschodniej, w szczególności w ramach rozwoju działań eksportowych w zakresie kluczowych ponadregionalnych specjalizacji gospodarczych określonych w Strategii rozwoju społecznogospodarczego Polski Wschodniej do roku Terminy naboru I kwartał 2016 r.

18 PO PW WZÓR NA KONKURENCJĘ Beneficjenci Całkowity budżet (2015) Wartość dofinansowania MŚP 144,2 mln EUR Etap I (audyty wzornicze w firmach) 100 tys. PLN Etapu II (wdrożenie w firmie strategii wzorniczej ) 3 mln PLN Cel działania Wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów i usług na rynek. Przedmiot wsparcia Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja. Terminy naboru ogłoszenie konkursu w sierpniu, nabór od października do grudnia 2015

19 Pozostałe działania PARP w ramach PO PW 1. Wsparcie tworzenia sieciowych produktów turystycznych przez MŚP 2. Wsparcie zrównoważonego transportu miejskiego 3. Infrastruktura drogowa Źródło grafik: Designed by Freepik.com

20 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę PARP ul. Pańska 81/83 Warszawa Szczegółowe informacje na temat harmonogramu konkursów PARP:

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP

Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP 2015 Marek Szczepanik Zastępca Prezesa PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Obszary Przedsiębiorcy wsparcia w perspektywie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 2015 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Wsparcie na innowacje dla przedsiębiorców - PARP perspektywie finansowej 2014-2020 Józefów, 17 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA 2014-2020 Warszawa, 31 marca 2015 r. 2 Spis treści I. OGÓLNY OPIS PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA ORAZ GŁÓWNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP

Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Fundusze europejskie na lata 2014-2020 wyniki negocjacji programów operacyjnych w zakresie działań skierowanych do MŚP Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne na innowacyjne projekty

Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotacje unijne na innowacyjne projekty Dotychczas głównym źródłem finansowania działalności B+R były środki własne przedsiębiorców. Jednak z upływem czasu potencjał innowacyjnych projektów badawczych został

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Przewodnik po działaniach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki Dotacje na

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020

ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 ZAŁOŻENIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA MAŁOPOLSKI 2014-2020 Jakub Szymaoski Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Integracja społeczna Europa

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla przedsiębiorców

Środa z funduszami dla przedsiębiorców Spotkanie informacyjne Środa z funduszami dla przedsiębiorców Kraków, 4 luty 2015 r. Plan spotkania - czas: 12:00 15:30 Wprowadzenie do tematyki spotkania Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 podstawowe

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r.

Fundusze Europejskie 2014-2020. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wrocław, 30.01.2014 r. Rafał Kocemba Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław, 30.01.2014 r. Fundusze Europejskie 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego (2007 2013) Działanie 1.1

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 OD POMYSŁU DO RYNKU broszura programu Inteligentny Rozwój Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 1027 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020

DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 DOFINANSOWANIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA LATA 2014-2020 Biuletyn Podkarpackiego Centrum Doradztwa Biznesowego Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem nowego okresu programowania funduszy europejskich przypadającego

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo