Rozwijanie współpracy dla innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwijanie współpracy dla innowacji"

Transkrypt

1 Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r.

2 Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie celowości współpracy dla innowacji w regionie Jak jest naprawdę? zebranie opinii i doświadczeń w zakresie współpracy dla innowacji w gminach Jak można to zmierzyć? przedstawienie koncepcji badań pomiaru kapitału społecznego i analizy sieci społecznych, zebranie opinii

3 Ujęcie modelowe WŁADZA podsystem regulacyjny INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU NAUKA podsystem tworzenia wiedzy BIZNES podsystem wykorzystania wiedzy

4 Tradycyjne działania dla innowacji w regionie Biznes wdrażanie innowacji na rynek wypracowanie korzyści (zysku, korzyści dla klientów, dobrobytu obywateli) Nauka tworzenie wiedzy kształcenie kadr Władza zabezpieczenie interesów obydwu stron (m.in. prawo ochrony własności intelektualnej) kierunkowanie prac dla rozwoju i zwiększania dobrobytu ogółu (regionu, gminy) a nie tylko pojedynczych podmiotów

5 Współpraca dla innowacji w regionie Nauka Biznes przekształcanie wiedzy naukowej w praktyczne rozwiązania (prace rozwojowe, uczestnictwo w konsorcjach naukowo-przemysłowych) Nauka Władza doradztwo w procesach tworzenia strategii i programów rozwojowych

6 Współpraca dla innowacji w regionie Biznes Nauka ukierunkowanie badań naukowych na problemy praktyczne (staże przemysłowe naukowców, prace promocyjne realizowane na rzecz przedsiębiorstw, uczestnictwo w konsorcjach naukowoprzemysłowych) Biznes Władza udział w konsultacjach społecznych, działalność lobbingowa (w tym z udziałem izb gospodarczych lub rzemieślniczych, stowarzyszeń)

7 Współpraca dla innowacji w regionie Władza Biznes pobudzanie lokalnej przedsiębiorczości (ulgi podatkowe, inwestycje infrastrukturalne, poszukiwanie inwestorów zewnętrznych) Władza Biznes, Nauka animowanie (inicjowanie i stymulowanie) współpracy nauka-biznes (m.in. przez programy finansowania zewnętrznego) zastępowanie procesów rynkowych (np. przez określenie priorytetowych branż czy technologii rozwijanych w regionie) udział kapitałowy w nowych przedsięwzięciach (parki technologiczne, agencje rozwoju)

8 Zacieranie się tradycyjnych ról Biznes prowadzenie własnych prac B+R finansowanie działalności naukowej (venture capital, aniołowie biznesu) partnerstwo publiczno-prywatne Nauka komercjalizacja wiedzy (w tym tworzenie spółek spin-off) Władza promocja innowacji powstałych w regionie, gminie działalność edukacyjna (szkolenia, seminaria) świadczenie usług publicznych

9 Bariery we współpracy aktorów systemu innowacji Dlaczego nie ufamy? Dlaczego nie współpracujemy? skomplikowany i wydłużony proces podejmowania decyzji przez partnera niskie kompetencje i wiedza partnera odmienne cele partnerów (np. odmienna perspektywa czasowa) brak partnera o odpowiednim profilu działalności brak zaufania co do zachowania przez partnera informacji poufnych brak zaufania do partnera co do dotrzymania zobowiązań (również finansowych) brak zaufania co do sprawiedliwego podziału korzyści ze współpracy brak potrzeb i motywacji nawiązywania współpracy obawa przed podejmowaniem ryzyka związanego z działalnością innowacyjną (wysokie koszty) postrzeganie przedstawicieli sektora nauki jako partnera nieprzystosowanego do rzeczywistości biznesowej

10 Podmioty wspomagające system innowacji Przedsiębiorstwa infrastruktury dla innowacji : firmy konsultingowe instytucje finansowe (w tym fundusze ryzyka) instytucje ubezpieczeniowe portale internetowe organizatorzy imprez targowych laboratoria (np. kontroli jakości) instytucje certyfikujące

11 Podmioty wspomagające system innowacji Instytucje naukowe: uczelnie wyższe jednostki badawczo-rozwojowe fundacje naukowe centra transferu technologii

12 Podmioty wspomagające system innowacji Instytucje publiczne: ośrodki informacji gospodarczej centra informacji europejskiej ośrodki informacji patentowej inne specjalistyczne komórki urzędu gminy

13 Podmioty wspomagające system innowacji Instytucje otoczenia biznesu: ośrodki szkoleniowo-doradcze (ośrodki wspierania przedsiębiorczości, centra biznesu, kluby przedsiębiorczości, punkty konsultacyjno-doradcze) inkubatory przedsiębiorczości agencje rozwoju lokalnego i regionalnego centra transferu technologii inkubatory technologiczne parki technologiczne i naukowo-technologiczne parabankowe instytucje finansowe (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe)

14 Formy współpracy wspomagające system innowacji Związki ludzi i organizacji: stowarzyszenia obywatelskie stowarzyszenia zawodowe (izby rzemieślnicze) stowarzyszenia gospodarcze (izby gospodarcze) sieci współpracy przedsiębiorstw konsorcja naukowo-badawcze konsorcja naukowo-przemysłowe związki międzygminne partnerstwo publiczno-prywatne klastry

15 Działania jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania i promowania przedsiębiorczości Spotkania z przedsiębiorcami Akcje promowania przedsiębiorczości Budowa lokalnego PPP Spotkania z organizacjami wspierania przedsiębiorczości i innowacji Szkolenia/kursy dla liderów działań innowacyjnych Promocja rozwiązań innowacyjnych Wsparcie dla organizacji non-profit i oddolnych inicjatyw Konkursy dla innowacyjnych przedsiębiorstw w gminie Spotkania poświęcone wymianom doświadczeń Inne działania

16 Koncepcja mapy innowacji Mapa innowacji - graficzna prezentacja usytuowania i wzajemnej relacji ośrodków innowacji na terenie województwa śląskiego: ilustracja położenia geograficznego ośrodków kluczowych jako jednego z czynników tworzenia i/lub rozwijania innowacji w regionie, zidentyfikowanie i zobrazowanie relacji pomiędzy kluczowymi ośrodkami innowacji i ich kluczowymi interesariuszami w regionie, charakterystyka i ocena struktury tych relacji w odniesieniu do procesów innowacyjnych zachodzących w regionie.

17 Proponowana metoda Analiza sieci społecznych (SNA Social Network Analysis) metoda wykrywania, opisywania i analizy związków wśród grup ludzi i organizacji. Podstawową strukturą w analizie SNA jest sieć relacji zilustrowana w postaci wierzchołków (węzły) oraz ich połączeń (grafy).

18 Założenia konstrukcji map innowacji Jaki charakter ma podjęta (formalna) współpraca w zakresie tworzenia i rozwoju innowacji? wspólne projekty w zakresie opracowywania (od pomysłu do prototypu) nowych technologii, produktów i usług (uczestnictwo we wspólnych konsorcjach projektowych, podzlecanie lub podwykonawstwo kluczowych zadań w ramach projektu) współpraca w zakresie przepływu wiedzy, technologii i produktów na zasadach komercyjnych (zakup technologii lub produktów, licencjonowanie gotowych rozwiązań) współpraca w zakresie testowania i wdrożenia (zarówno w ramach wspólnych projektów, jak i zlecanych usług) wsparcie finansowe innowacyjnych projektów pośrednictwo i doradztwo (kluczowe na wszystkich etapach procesów innowacyjnych) inne (?)

19 Charakterystyka metody brak anonimowości respondentów identyfikacja powiązań wymaga wskazania konkretnych podmiotów, z którymi dana organizacja współpracuje w zakresie działalności innowacyjnej możliwość włączenia do analizy podmiotów, które nie brały udziału w badaniu (lecz zostały wskazane przez innych respondentów) możliwość powiązania udzielonych odpowiedzi z konkretnym respondentem i identyfikacji jego pozycji w sieci

20 Rezultaty analizy map innowacji Wskazanie podmiotów centralnych w sieci działań innowacyjnych w województwie śląskim Określenie struktury współpracy podmiotów (zarówno pod względem geograficznym, jak i wg rodzaju relacji) Identyfikacja kompetencji podmiotów kluczowych (wskazywanych często jako partner do współpracy) w zależności od rodzaju relacji, w których najczęściej uczestniczą (tworzenie, rozwój, wdrożenie, pośrednictwo, doradztwo, finansowanie innowacji) Identyfikacja grup podmiotów o szczególnie silnej i powtarzającej się współpracy ( bieguny kompetencji )

21 Dziękuję za uwagę Anna Sworowska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE CENTRUM INOWACJI I TECHNOLOGII KONCEPCJA

RADOMSKIE CENTRUM INOWACJI I TECHNOLOGII KONCEPCJA RADOMSKIE CENTRUM INOWACJI I TECHNOLOGII KONCEPCJA Warszawa, 28.09.2012 r. UWARUNKOWANIA siły motoryczne i bariery Siły motoryczne transferu technologii Zapowiedzi na nowy okres programowania Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4

Instytucje otoczenia biznesu. Przedsiębiorczość Wykład 4 Instytucje otoczenia biznesu Przedsiębiorczość Wykład 4 Otoczenie Źródło: Koszarek M, Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój, PARP 2011 2 Instytucje regulujące Instytucje Otoczenia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020

Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020 Strategia Funkcjonowania Powiatowych Punktów Kontaktowych tworzących Regionalny System Wspierania Innowacji do roku 2020 Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje

dotacje na innowacje Dotacje na innowacje dotacje na innowacje Dotacje na innowacje Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, (PO IG) to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE

SPIS TREŚCI: str. 10 A. DEFINICJE S t r o n a 1 SPIS TREŚCI: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim

Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulujący proinnowacyjną współpracę przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. PI-PWP Współpraca na rzecz budowania zdolności innowacyjnych przedsiębiorstw w województwie kujawsko-pomorskim Model działania Instytucji Otoczenia Biznesu stymulujący

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

2007-20132013 i 2014-20202020

2007-20132013 i 2014-20202020 Inwestujemy w przedsiębiorcze pomysły! Wsparcie rozwoju biznesu w ramach perspektywy finansowej 2007-20132013 i 2014-20202020 Katarzyna Podraza Zespół Informacji i Promocji Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS

DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH. Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS DOSTĘPNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W FIRMACH Dr inż. ANNA LIS Dr ADRIAN LIS Plan prezentacji Etapy finansowania firmy innowacyjnej Wewnętrzne źródła finansowania innowacji Zewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4

2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 Spis treści 1. Wstęp...3 2. OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ORAZ KONSORCJA NAUKOWO-PRZEMYSŁOWE...4 3. OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH...4

Bardziej szczegółowo

2008-2013. innowacyjna wielkopolska. www.innowacyjna-wielkopolska.pl

2008-2013. innowacyjna wielkopolska. www.innowacyjna-wielkopolska.pl Regionalne Regionalne Sieci sieci Innowacji i promocja innowacji innowacji i promocja w regionie innowacji w regionie 2008-2013 innowacyjna wielkopolska Rozwój gospodarczy regionu Wsparcie dla transferu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020

Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Wsparcie społeczeństwa informacyjnego w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo