Architektura sterowana zgłoszeniami i zdarzeniami w systemach klasy CRM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Architektura sterowana zgłoszeniami i zdarzeniami w systemach klasy CRM"

Transkrypt

1 Rozdział 11 Architektura sterowana zgłoszeniami i zdarzeniami w systemach klasy CRM Streszczenie. Systemy klasy CRM zyskują coraz większe znaczenie dla przedsiębiorstw chcących zwiększyć swoją konkurencyjność. Tradycyjna metoda pozyskiwania klientów dzieli się na trzy fazy: wymiany informacji, umowy oraz sprzedaży. Nowsze podejścia proponują ciągły proces, który łączy kilka oddalonych od siebie w czasie transakcji w jedną. Z punktu widzenia marketingu, pierwszy model jest odzwierciedleniem zasady marketing-mix. Drugie podejście jest określanie mianem utrzymywania relacji z klientem. W większości przypadków, systemy informacyjne pozwalają na analizę pozyskanych klientów opartą na koncepcji marketing-mix. Utrzymanie relacji z klientem jest raczej traktowane jako procedury świadczenia usług. Przedstawiona architektura systemu klasy CRM sterowanego zgłoszeniami i zdarzeniami pozwala na segmentację grup docelowych klientów przy jednoczesnym wsparciu indywidualnej analizy cech i zachowań klienta oraz spersonalizowanego podejmowania decyzji opartego na koncepcji żądań i zdarzeń biznesowych. Krótko opisano również sposób generowania spersonalizowanych informacji dla klienta z wykorzystaniem prostej aplikacji XML. 1 Wstęp Uniwersytety na świecie i w Polsce przykładają coraz większą uwagę na sposób komunikacji i zarządzania swoimi klientami: studentami i pracownikami. Fox i Kotler [1] stwierdzili, że najlepsza organizacja na świecie nie będzie efektywna, jeżeli straci kontakt z klientem. W ciągu kilku ostatnich lat, wiele uniwersytetów w Polsce przechodzi rekonstrukcje swoich procesów biznesowych. Główną przyczyną jest konieczność redukcji kosztów i zwiększenie efektywności pracy. Możliwości oferowane przez nowe technologie i zintegrowane systemy zarządzania powodują, że zastosowanie ich jest coraz częściej rozważane. Obecnie, systemy te wspierają pracę księgowości, gospodarki magazynowej i stanów środków trwałych, pracę dziekanatów, itp. Poza systemami wspomagającymi zarządzanie uczelnią, które można zaliczyć do klasy Enterprise Resource Planning (ERP), wydaje się konieczne wdrożenie rozwiązań o innych przeznaczeniu zarządzania relacjami z klientem (CRM). Grzegorz Futa Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Instytut Informatyki, ul. M. Curie Skłodowskiej 5, Lublin, Polska

2 G. Futa Fickel [2] podaje prostą definicję systemu CRM jako rozwiązania umożliwiającego połączenie systemu sprzedaży lub obsługi klienta z innymi systemami działającymi w firmie (np. finansowo-księgowy), gdzie punktem styku jest klient. Punkt ten może być związany z różnym kanałem dostępowym: Internet, poczta elektroniczna, call center, itd. Głównym zadaniem CRM jest integracja tych kanałów i umożliwienie przedstawienia ogólnej, zbiorczej informacji o kliencie [3]. W niektórych organizacjach CRM jest prostym oprogramowaniem, które zbiera informacje z różnych baz danych. Rozszerza funkcjonalności niezależnych programów działów sprzedaży i marketingu, umożliwiając lepsze wyznaczanie docelowych grup klientów. Funkcja ta jest wsparciem dla tradycyjnego modelu marketingu: marketing-mix. Połączenie danych różnych systemów, umożliwia łatwiejszą analizę potencjalnych grup docelowych. Inne rozwiązania pozwalają na indywidualne podejście do klienta [4]. Dodatkowo Goldenberg [5] stwierdza, że CRM to nie tylko aplikacja wspomagająca sprzedaż, pracę marketingu czy obsługę klienta. Powinien być traktowany jako wielofunkcyjna, zorientowana na klienta strategia zarządzania wspierana przez odpowiednie oprogramowanie. Z punktu widzenia klienta, powinno ono oferować łatwe wykorzystanie bez względu na kanał komunikacyjny z jakiego się korzysta [6]. Bazując na literaturze (np.: [7-10]) można stwierdzić, że systemy klasy CRM to rozwiązania (organizacyjne i technologiczne), które można rozważać na płaszczyznach: skupienia uwagi na kluczowych klientach, organizacji struktury CRM, mechanizmach zarządzania wiedzą i aspektów technologicznych. Romano i Fjermestad [11] zaproponowali pięć obszarów badawczych: aspekty technologiczne, zarządzanie wiedzą, czynnik ludzki, rynki i modele biznesowe. Pokazali również, że aspekty technologiczne są jednym ważniejszych obszarów badawczych [12]. W dalszej części opisane zostaną technologiczne rozwiązania, jakie zostały zaimplementowane w systemie zarządzania klientami dla uczelni nauczającej z wykorzystaniem Internetu. W następnej sekcji zarysowana jest problematyka, którą szerzej przedstawiono w [13]. Podrozdział 3 wprowadza pojęcia zgłoszenia i zdarzenia biznesowego oraz przedstawia celowość wprowadzenia proponowanego modelu zarządzania klientami. Podrozdział 4 pokazuje w jaki sposób można wykorzystać zaprojektowany i zaimplementowany system do realizacji koncepcji marketingu relacji. Ostatecznie podsumowano efekty powdrożeniowe i jak one wpłynęły na jakość świadczonych usług, co według Parasuraman a i Grewal a [14] jest istotnym czynnikiem sukcesu wdrożenia. 2 Zarys problematyki Ogólne założenia systemu przedstawione zostały w [13]. System, który był początkowo rozwijany jako system do obsługi rekrutacji studentów, został zmodyfikowany i przeprojektowany. Docelowo integruje kilka baz danych różnych systemów (rys. 1) wykorzystywanych na uczelni, oferując funkcje specyficzne na CRM. Zaimplementowany system steruje przepływem pomiędzy danymi dwóch platform zdalnego nauczania oraz systemem dziekanatowym. Z danych przechowywanych w głównej bazie danych korzystają systemy rejestracji na studia i inne produkty oferowane przez uczelnię, system wsparcia technicznego, system dystrybucji informacji marketingowej, i inne. 116

3 Architektura sterowana zgłoszeniami i zdarzeniami dla systemu klasy CRM R5Generation System dziekanatowy CRM NetG {vendor: MySQL} Rys. 1. Bazy danych i przepływ informacji pomiędzy nimi. 3 Koncepcja systemu klasy CRM Dostępne na rynku produkty Commercial Of The Shelf klasy CRM są często dodatkowymi modułami do istniejącego oprogramowania. Systemy takie są z reguły odpowiedzialne za zarządzanie kontaktami z klientami. Sprzężenie z systemem sprzedaży jest bardzo rzadko spotykana. W większości przypadków, integracja polega na opracowaniu mechanizmów umożliwiających wymianę danych pomiędzy bazami wykorzystywanymi przez różne moduły systemów wspomagających procesy biznesowe przedsiębiorstwa. Przedstawiany tutaj system nie ma wspomnianej wady. System zamówień i wszystkich rodzajów zgłoszeń jest integralną częścią rozwiązania. 3.1 Zgłoszenia biznesowe Zaproponowany model obsługi klienta zakłada, że zgłoszeniem (żądaniem) biznesowym jest każde żądanie klienta przesłane do właściwego pracownika. Zgłoszeniem biznesowym jest zarówno chęć zakupu towaru lub usługi, jak i przesłanie informacji o problemie, reklamacji, a nawet prośba o udzielenie informacji. Z punktu widzenia zaimplementowanego systemu, kandydat rejestrujący się na studia lub kurs ma do wyboru jeden z typów zgłoszenia: Zgłoszenie na studia; Zgłoszenie na kurs otwarty; Zgłoszenie na kurs studyjny; Zgłoszenie na studia podyplomowe. Konieczność podziału zgłoszeń rekrutacyjnych wynika z procesów biznesowych ograniczanych wymogami prawnymi i wewnętrznymi procedurami obsługi klientów. Proces obsługi zgłoszenia na studia przebiega w diametralnie inny sposób od zgłoszeń na kursy otwarte. Osobom rejestrującym się na poszczególne produkty stawia się inne wymagania prawne. Osoba zgłaszająca się na studia musi posiadać wykształcenie średnie. Wymóg ten nie dotyczy osób zgłaszających się na kursy otwarte. Uczestnikiem może być dowolna oso- 117

4 G. Futa ba wyrażająca chęć uczestniczenia w nim. Również procedury obsługi klienta zapisującego się na kurs otwarty różnią się od procedur obowiązujących przy rekrutacji na studia. Podział zgłoszeń rekrutacyjnych umożliwił w elastyczny sposób wprowadzenie dwóch nowych produktów szkoleniowych: studiów podyplomowych oraz kursów studyjnych. Podobnie jak w poprzednich rodzajach zgłoszeń, znacznie różnią się one procedurami obsługi klienta oraz wymogami prawnymi. W przypadku studiów podyplomowych, uczestnikiem mogą być osoby, które ukończyły już studia wyższe. Z kolei kursy studyjne są specyficznym rodzajem kursów otwartych. Przedmioty realizowane w formie kursów studyjnych, są przedmiotami wchodzącymi w skład programu studiów. Jednakże uczestnicy kursów studyjnych mogą mieć dodatkowe korzyści w przypadku kontynuacji nauki na studiach wyższych prowadzonych przez uczelnię. Przedstawione powyżej różnice pomiędzy poszczególnymi typami produktów szkoleniowych nie są wszystkimi różnicami wymuszającymi podział zgłoszeń rekrutacyjnych. Obsługa każdego z typów zgłoszeń przebiegał w odmienny sposób. W trakcie rocznej pracy nad systemami, stwierdzono również konieczność rekrutacji osób prowadzących poszczególne grupy zajęciowe. Duża liczba zgłoszeń na trenerów oraz konieczność indywidualnego podejścia i analizy każdego zgłoszenia spowodowało konieczność opracowania oprogramowania zarządzającego tymi zgłoszeniami. Z drugiej strony, nauczyciel i kandydat na to stanowisko jest klientem, o którym informacje muszą być przekazywane do innych systemów informatycznych uczelni: platformy zdalnego nauczania oraz systemu dziekanatowego. Prowadzący jest również osobą silnie powiązaną z wcześniej opisaną grupą klientów, jakimi są studenci. Z powyższych powodów, trener jest kolejnym istotnym elementem, który musi być uwzględniony w systemie CRM. Podobnie jak student posiada on własny, unikalny identyfikator, umożliwiający autoryzację jego osoby w udostępnianych systemach informatycznych. Osoba chcąca podjąć pracę jako trener wypełnia formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronach WWW, co przypisuje do niej nowy typ zgłoszenia zgłoszenie na prowadzącego. Analiza procesów biznesowych związanych z obsługą klienta uwidacznia potrzebę wprowadzenia kolejnego rodzaju zgłoszeń. Są to zgłoszenia problemów technicznych. Systemy informatyczne, są narzędziami wymagającymi pewnego rodzaju oprogramowania zainstalowanego na komputerze użytkownika końcowego. Platforma zdalnego nauczania wymaga zainstalowanej odpowiedniej wersji środowiska uruchomieniowego Java. Materiały multimedialne i filmy, w celu zmniejszenia ich rozmiaru, kompresowane są za pomocą najnowszych kodeków. Często występującymi problemami są te związane z obsługą oprogramowania oraz problemy z logowaniem do systemów. Dla większości studentów zadania związane z konfiguracją oprogramowania są czynnościami skomplikowanymi, dlatego też oddelegowano osobę, której zadaniem jest obsługa problemów technicznych i funkcjonalnych systemów udostępnianych klientom. Zgłoszenie problemu technicznego traktowane jest w systemie CRM jako kolejny rodzaj zgłoszenia. Dzięki systemowi CRM pracownik obsługi technicznej ma możliwość śledzenia zmian w rozwiązywanym problemie oraz ma pełny przekrój profilu wybranej osoby. Często do rozwiązania konkretnego problemu niezbędna jest pełna informacja o wybranym użytkowniku, np. na jakim kierunku się uczy, czy podobne problemy występowały już wcześniej na jego komputerze, do jakiej grupy zajęciowej student powinien mieć dostęp. Centralna baza informacji o użytkownikach, zarówno o studentach jak i prowadzących znacznie przyspiesza czas rozwiązywania problemów, redukując jednocześnie ilość kontaktów, jakie musi wykonać pracownik obsługi technicznej w celu zebrania pełnej informacji o kliencie. 118

5 Architektura sterowana zgłoszeniami i zdarzeniami dla systemu klasy CRM Reasumując, zgłoszenie biznesowe jest uogólnieniem faktu rozpoczęcia tradycyjnej transakcji. Dodatkowo, model zakłada, że żądanie takie nie musi być związane z faktem sprzedaży usługi lub towaru. 3.2 Status żądania biznesowego Z każdym rodzajem zgłoszenia powiązany jest odpowiedni model biznesowy obsługi. Jak już wcześniej wspomniano, inne wymagania stawiane są osobom kandydującym na studia inne wymagania stawiane są osobom kandydującym na kursy otwarte. Zupełnie inny jest też model obsługi klienta w przypadku zgłoszenia problemu technicznego. Niezależnie od modelu biznesowego obsługi zgłoszenia, każde z nich może znajdować się w stanach specyficznych dla danego procesu biznesowego (np. Nowe zgłoszenie, Zaakceptowane przez komisję rekrutacyjną, Odrzucone przez komisję rekrutacyjną, Przesunięte na koleją edycję dla zgłoszeń rekrutacyjnych, Nowe zgłoszenie, Problem rozwiązany, Problem nie rozwiązany w przypadku zgłoszeń problemów technicznych). Każdemu z typów zgłoszenia, można przypisać listę stanów, w jakim może znajdować się zgłoszenie. Stany te są związane bezpośrednio z etapami obsługi przewidzianymi przez procesy biznesowe. Umożliwia to między innymi szybką kategoryzację i przeszukiwanie zgłoszeń. 3.3 Zdarzenia biznesowe Klasyfikacja zgłoszeń ze względu na stan, w jakim się ono znajduje, nie wyczerpuje wszystkich możliwych sytuacji, jakie mogą się wydarzyć podczas obsługi klienta. Przypisanie poszczególnym typom zgłoszeń poszczególnych statusów niejako zarysowuje pewien model biznesowy obsługi. Opierając się tylko i wyłącznie o zmiany statusów, nie jest możliwe rozwiązanie wszystkich problemów związanych z obsługą klienta. W trakcie obsługi mogą zajść pewne istotne zdarzenia. Z punktu widzenia obsługi nauczycieli, zdarzeniem takim jest konieczność uczestnictwa w szkoleniu z obsługi platformy zdalnego nauczania. Tylko osoby, które przejdą tego typu szkolenie mogą być dopuszczone do prowadzenia grup zajęciowych. Przypisywanie zdarzeń zachodzących w procesie obsługi zgłoszenia, uzupełnia opis transakcji o dodatkowe informacje. Jednocześnie każdemu zdarzeniu przypisywana jest data jego wystąpienia, co umożliwia śledzenie historii obsługi klienta. Zdarzenia, w przeciwności do statusów, są przypisywane do osób. Opcjonalnie mogą być przypisane również do zgłoszenia (np. Przesłano materiały szkoleniowe ). Na rysunku 2 przedstawiono przykładową listę zdarzeń, jakie wystąpiły podczas procesów obsługi klienta oraz predefiniowane drzewko zdarzeń (rys. 3). 119

6 G. Futa Rys. 2. Zdarzenia, jakie wystąpiły podczas obsługi użytkownika Rys. 3. Predefiniowana lista zdarzeń biznesowych dostępnych we wdrożonym systemie Na rysunku 4 przedstawiono uproszczony schemat powiązań pomiędzy obiektami omawianymi w podrozdziale

7 Architektura sterowana zgłoszeniami i zdarzeniami dla systemu klasy CRM product getrequirements() : void 0..1 user 0..* request 1 gettype() : void getstatus() : void getmetrequirements() : void 0..* event 0..* 1..* event_catalog 1 Rys. 4. Uproszczony schemat powiązań pomiędzy głównymi obiektami architektury 4 Realizacja koncepcji marketingu relacji za pomocą aplikacji XML Przechowywanie danych o transakcjach użytkownika w systemie jest funkcjonalnością dostępna w większości zintegrowanych systemów informacyjnych. Dają one również możliwość podglądu stanu transakcji. Architektura przedstawianego tu systemu rozszerza dodatkowo opis klienta za pomocą zdarzeń biznesowych. Jak zasygnalizowano wyżej, każdy z operatorów systemu ma możliwość podglądu historii zgłoszeń i zdarzeń biznesowych. Manualna analiza i podejmowanie na jej podstawie decyzji lub czynności jest czasochłonna, a co za tym idzie kosztowna. System został wzbogacany o mechanizm reguł, opisanych za pomocą języka XML, umożliwiający podejmowanie zindywidualizowanych czynności wobec klienta. Działanie tego mechanizmu jest opisane na podstawie modułu systemu przygotowującego pocztę elektroniczną. Treści przygotowanych listów oraz ich adresaci są generowane na podstawie mechanizmu reguł opisanych w pliku aplikacji XML. Na rysunku 5 przedstawiono graficznie strukturę XSchema pliku reguł. Na podstawie informacji zapisanych w bazie danych CRM oraz pliku reguł, aplikacja wybiera indywidualne rekordy klientów oraz inne niezbędne informacje potrzebne w podjęciu decyzji (informacje o zgłoszeniach lub zdarzeniach biznesowych) lub potrzebane do 121

8 G. Futa uzupełnienia szablonu z treścią wysyłanego listu. Aplikacja uruchamiana jest cyklicznie, bez konieczności aktywności operatora. Rys. 5. Struktura graficzna schematu XSchema plików reguł Plik reguł wykorzystywany przez aplikację zawiera klika sekcji messagerule. Każda z sekcji zawiera treść listu (message) oraz sekcję reguł (rules) określających adresata wiadomości. Każda reguła (rule) może być łączona operatorem logicznym AND lub OR. W przypadku konstrukcji bardziej skomplikowanych reguł możliwe jest również grupowanie reguł w większe, które można łączyć za pomocą operatorów logicznych. Pojedyncza reguła określa adresatów wiadomości na podstawie zarejestrowanych w systemie żądań biznesowych (requests) oraz opcjonalnie zdarzeń (events), jakie wystąpiły przy obsłudze zgłoszenia. Dodatkowo, regułę można określać za pomocą zdarzeń, bez uwzględniania zgłoszeń, z którymi są powiązane. Mechanizm daje również możliwość określania częstości wysyłania poczty (atrybuty lastoccurance i lastoccuranceperiod). Wykorzystanie tych atrybutów umożliwia ograniczenie ilości poczty kierowanej do użytkownika w wybranym okresie czasu. W celu spersonalizowania treści listu, szablon treści listu umieszczany w sekcji message można wzbogacać informacjami zawartymi w bazie danych (np. dane osobowe, nazwa kierunku studiów, itp.). Dokonywane jest to za pomocą elementu database- Field z odpowiednio opisanymi atrybutami. 122

9 Architektura sterowana zgłoszeniami i zdarzeniami dla systemu klasy CRM Ponieważ aplikacja uruchamiana jest cyklicznie w stosunkowo krótkich odstępach czasu, opracowanie listu do wysłania za pomocą tego mechanizmu musi być oznaczone jako wystąpienie zdarzenia biznesowego (element markevent). Na podstawie takiej informacji, następne zastosowanie mechanizmu reguł nie wygeneruje identycznego listu skierowanego do tej osoby (jeżeli reguła jest opisana w odpowiedni sposób). Poprawne skonfigurowanie mechanizmu reguł jest wykorzystywane do wysyłania standardowej korespondencji seryjnej drogą elektroniczną. Ogromnym atutem tego modułu jest bardzo precyzyjne definiowanie odbiorców wiadomości, co jest głównym założeniem koncepcji marketingu relacji. Sam mechanizm reguł selekcji klientów jest niezależny od czynności realizowanych przez system. W omawianym tutaj przykładzie, reguły zostały zastosowane do przygotowywania treści korespondencji elektronicznej. Łatwo można sobie wyobrazić, że element message może być jednak zastąpiony innym elementem, powodującym np. uruchomienie aplikacji z pewnymi parametrami. Aplikacja taka może automatycznie przypisywać osoby do grup na platformach zdalnego nauczania lub włączać/wyłączać dostęp do określonych materiałów edukacyjnych. 5 Wnioski Zaproponowana architektura przyniosła wiele korzyści po zaimplementowaniu i wdrożeniu systemu. Korzyści, w głównej mierze, miały bezpośredni związek z ułatwieniem obsługi klienta (studenta i trenera). Zgeneralizowanie obsługi żądań biznesowych pozwoliło również na szybszą implementację nowych typów zgłoszeń i funkcjonalności związanych ze wspomaganiem nowych usług. Niestety, w dalszym ciągu wymaga to opracowania graficznego interfejsu użytkownika. Rozwiązanie w chwili obecnej umożliwia tylko określanie reguł biznesowych i procesów z nimi związanych. Wprowadzenie systemu CRM, integrującego kilka innych niezależnych baz danych, spowodowało odciążenie tych systemów. Nie przechowywały już one informacji zbędnych, tymczasowych w granicach wybranych systemów (np. informacje o kandydatach nie zakwalifikowanych na studia były usuwane z systemu dziekanatowego). Jednakże posiadanie takich danych jest cenną informacją, która może być poddawana dalszej analizie. Również ilość błędnie wprowadzanych danych została znacznie zredukowana. Dotychczasowa wymiana danych wymuszała ręczne wprowadzanie danych na podstawie informacji posiadanych innym systemie. CRM przejął rolę pośrednika synchronizującego informacje przechowywane w wielu systemach. Dane są regularnie aktualizowane, a sama aktualizacja nie wymaga dodatkowego nakładu pracy. Informacje, które są zbędne w innych systemach pozostają w bazie danych CRM. Generalizacja procesów obsługi klienta za pomocą wprowadzonej koncepcji żądania biznesowego pozwoliła na zbudowanie systemu otwartego. System taki może być łatwo rozbudowywany o nowe funkcjonalności związane z obsługa klienta, o nowe rodzaje świadczonych usług i sprzedawanych towarów. W przypadku prezentowanego tutaj systemu, były to nowe usługi szkoleniowe oraz sposoby wsparcia i obsługi studentów oraz nauczycieli. Ponieważ z każdym rodzajem zgłoszenia biznesowego związane są inne procedury, zaimplementowano prosty mechanizm opisu stanu obsługi zgłoszenia. Mechanizm ten jest wspomagany przez koncepcję zdarzeń biznesowych, które mogą dodatkowo być powiązane z serwisem konkretnego zgłoszenia biznesowego. Wystąpienie zdarzenia bardzo silnie wspomaga procedury obsługi. Istotnym faktem jest możliwość indywidualnej analizy zachowań osoby oraz podejmowania decyzji dotyczących wybranej jednostki, na podstawie 123

10 G. Futa faktów, które miały miejsce podczas obsługi. Funkcję to realizuje się za pomocą mechanizmu zdarzeń biznesowych. Kolejna zaletą wykorzystania zdarzeń biznesowych jest możliwość zautomatyzowania procesów podejmowania tych decyzji oraz podejmowania zadań uwzględniających indywidualne cechy oraz historię zamówień i obsługi klienta. Automatyzacja została przedstawiona na przykładzie modułu pozwalającego na rozsyłanie poczty elektronicznej. W porównaniu do powszechnie używanych metod segmentacji (np. [15]), pozwala precyzyjnie określać odbiorcę listu w oparciu o ściśle określone w pliku XML parametry. Na podstawie przedstawionego zbioru reguł można opracować mechanizm, który umożliwi zautomatyzowanie innych czasochłonnych czynności wymagających dokonania wielu operacji na danych klienta. Przedstawiona tutaj architektura systemu CRM została zaimplementowana na potrzeby szkolnictwa wyższego. Uogólnienie przedstawionych założeń systemu pozwala jednak na wykorzystanie jej w innych środowiskach biznesowych, zwłaszcza tam, gdzie obsługa klienta i transakcji jest procesem długoterminowym. Dodatkowo przewiduje ona występowanie żądań biznesowych, które nie generują przychodu (np. zgłoszenie problemu technicznego). Daje to możliwość wstępnego oszacowana wartości klienta oraz kosztów jego posiadania informacji istotnych z punktu widzenia osób zarządzających. Literatura 1. Kotler P., Fox K.: Strategic Marketing for Educational Institutions. Prentice Hall, New York, Fickel L.: Know your customer. CIO Magazine, (12) pp , Eckerson W., Watson H.: Harnessing Customer Information for Strategic Advantage: Technical Challenges and Business Solutions. The DataWarehousing Institute, Chatsworth, Peppers D., Rogers M.: The One to One Manager:Real-World Lessons in Customer Relationship Management. Doubleday, New York, Goldenberg B.: What is CRM? What is an ecustomer? Why you need them now? In Proceedings of DCI Customer Relationship Management Conference, pp , Boston, Gulati R., Garino J.: Get the right mix of bricks and clicks. Harvard Business Review, (78) pp , Crosby L., Johnson S.: High performance marketing in the CRM era. Marketing management, pp , O Halloran J., Wagner T.: The next frontier. Journal of Business Strategy, (22) 28 33, Paracha B., Bulusu A.: Effectively integrating the components of CRM. Customer Interaction Solutions, pp. 34 6, Ryals L., Knox S.: Cross-functional issues in the implementation of relationship marketing through customer relationship management. European Management Journal, (10) pp , Romano N., Fjermestad J.: Electronic Commerce Relationship Management: A research Agenda. Information Technology and Management, (4) pp , Romano N., Fjermestad J.: Customer relationship management research: An assessment of research. International Journal of Electronic Commerce, (6) , Futa G.: Customer Relationship Management system models application in higher education. Annales UMCS, sectio: Acta Informatica, (2) pp , Parasuraman A., Grewal D.: The impact of technology on the quality-value-loyalty chain: A research agenda. Journal of the Academy of Marketing Science, (28) , Shina H., Sohn S.: Segmentation of stock trading customers according to potential value, Expert Systems with Applications, (27) 27 33,

Wspomaganie procesu rekrutacji w szkolnictwie wyższym

Wspomaganie procesu rekrutacji w szkolnictwie wyższym Wspomaganie procesu rekrutacji w szkolnictwie wyższym Grzegorz Futa * Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie pl. M.C. Skłodowskiej 5 20-031 Lublin 1. Streszczenie Artykuł jest opisem systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

CRM funkcjonalność

CRM funkcjonalność CRM 9000 funkcjonalność Logotec CRM9000 Web Edition jest systemem klasy CRM (Zarządzanie Relacjami z Klientem) autorstwa Logotec Engineering Group producenta znanego systemu zarządzania dokumentami i przepływem

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

System automatycznego rozsyłania wiadomości

System automatycznego rozsyłania wiadomości System automatycznego rozsyłania wiadomości Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Informacja to proces, bez którego trudno sobie wyobrazić istnienie we współczesnym życiu gospodarczym. Uzyskanie bądź

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas

Korzyści z integracji danych klienta. Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Korzyści z integracji danych klienta Seminarium PIU Jakość danych w systemach informatycznych ZU Warszawa 25.03.2009 Przygotowała Ewa Galas Definicje CDI ( Customer Data Integration) koncepcja integracji

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK

Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Problemy optymalizacji, rozbudowy i integracji systemu Edu wspomagającego e-nauczanie i e-uczenie się w PJWSTK Paweł Lenkiewicz Polsko Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych Plan prezentacji PJWSTK

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24

Dokumentacja Użytkownika Systemu. Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 2016 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Okazje.info, Skąpiec, Sklepy24 Wersja 7.9 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 OKAZJE.INFO... 4 2.2 SKĄPIEC... 4 2.3 SKLEPY24.PL... 4 3 KONFIGURACJA...

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR

bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR bo od menedżera wymaga się perfekcji ANKIETY ONLINE W SYSTEMIE BUSINESS NAVIGATOR SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. CHARAKTERYSTYKA PLATFORMY BUSINESS NAVIGATOR... 4 3. WYKORZYSTANIE USŁUGI ANKIETY

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa

Prezentacja programu. Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki. Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa Prezentacja programu Parentis Sp. z o.o. Dział Informatyki Kartoszyno, ul. Przemysłowa 5, 84-110 Krokowa OPIS PROGRAMU I ZASADY UŻYTKOWANIA System CRM współpracuje z programami do obsługi magazynowej,

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r.

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna portalu internetowego Łódź, 15.10.2012 r. Stworzenie platformy internetowej na potrzeby projektu. 1 Wykonanie portalu internetowego na potrzeby e-usługi, obejmującego

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Nokaut i Radar Wersja 2016.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA... 4 2.1 NOKAUT... 4 2.2 RADAR.PL... 4 3 KONFIGURACJA... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B.

Specyfikacja usług. 1. Zakup usług informatycznych dla realizacji dostępu do systemu dla obsługi relacji B2B. W zawiązku z otrzymaniem dofinansowania na projekt: Zautomatyzowany system B2B elektronicznej wymiany dokumentów i danych, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2:Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10)

Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o. (Oparte na OTRS 3.1.10) 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641, 061 66 90 642 061 66 90 643, 061 66 90 644 Fax. 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Ulotka informacyjna HelpDesk SoftwareStudio Sp. Z o.o.

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami.

Celem wdrożenia systemu jest zwiększenie efektywności kilku podstawowych procesów biznesowych realizowanych między Wnioskodawcą a jego Partnerami. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 17.07.2013, Wystosowanego w ramach realizacji przez firmę Fabryka Sprzedaży Piotr Nowocień projektu Wdrożenie nowego systemu ERP wraz z automatyzacją procesów

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

OfficeObjects e-forms

OfficeObjects e-forms OfficeObjects e-forms Rodan Development Sp. z o.o. 02-820 Warszawa, ul. Wyczółki 89, tel.: (+48-22) 643 92 08, fax: (+48-22) 643 92 10, http://www.rodan.pl Spis treści Wstęp... 3 Łatwość tworzenia i publikacji

Bardziej szczegółowo

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac

ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac ASAP Akademicki System Archiwizacji Prac Plan prezentacji 1. Charakterystyka ASAP 2. Typy kont użytkowników 2. Schemat obiegu pracy w aplikacji 3. Moduł edycji pracy 4. Archiwum prac dyplomowych 5. Integracja

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu

Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Aplikacja serwerowa Platformy Prezentacyjnej Opis produktu Polska Organizacja Turystyczna ul. Chałubińskiego 8 00-613 Warszawa Spis treści 1 Założenia wstępne... 1 1.1 Informacje wstępne... 1 1.2 Cel projektu...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line!

Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Firmowe rachunki w Banku BPH można już integrować z systemami SAP w trybie On-Line! Bank BPH i firma Business Partners excellence zakończyły prace nad projektem, dzięki któremu narzędzie BankConnect Banku

Bardziej szczegółowo

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1

IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 IMPLEMENTATION WDROŻENIE W UNIWERSYTECIE OF MEDYCZNYM COMARCHW LUBLINIE M2M COMARCH PLATFORM ERP EGERIA ERP KADRY PŁACE RAPORTY CASE STUDY 1 UNIWERSYTET MEDYCZNY Uniwersytet Medyczny w Lublinie to uczelnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu

Dokumentacja Użytkownika Systemu Dokumentacja Użytkownika Systemu Integracja z Ceneo.pl Wersja 2016.3.2 Spis treści 1 INTEGRACJA... 3 2 REJESTRACJA NA CENEO.PL... 4 3 KONFIGURACJA Z SERWISEM CENEO.PL... 5 4 PRZYGOTOWANIE ASORTYMENTU...

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Wydziału Gospodarczego II instancji Sądu Okręgowego pod kątem integracji z systemem

Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Wydziału Gospodarczego II instancji Sądu Okręgowego pod kątem integracji z systemem Materiały szkoleniowe dotyczące modyfikacji w oprogramowaniu Wydziału Gospodarczego II instancji Sądu Okręgowego pod kątem integracji z systemem Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru (EPO) Spis treści

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu studiów podyplomowych

Karta przedmiotu studiów podyplomowych Karta przedmiotu studiów podyplomowych Nazwa studiów podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku studiów, z którym jest związany zakres studiów

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych

Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych Nowoczesne aplikacje mobilne i ich rola w podnoszeniu jakości danych www.ascen.pl 1 Agenda O firmie Zarządzanie jakością danych Aplikacje mobilne i ich rola w zarządzaniu jakością danych 2 O firmie Data

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.

Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA. Copyright by Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. Platforma elektronicznego obiegu dokumentów dla klientów KBA Spis treści I. Wprowadzenie...2 II. O co chodzi? Jak to działa?...3 A. System obiegu dokumentów...3 B. Zasady obiegu dokumentów...4 C. Administracja

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60

FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 FUNKCJONALNOŚ C PORTAL B2B KAMELEON.ŚQL 7.5.60 W KAMELEON.SQL 7.5.60 została dodana funkcjonalność klasy B2B (na tą funkcjonalność wymagana jest dodatkowa licencja, którą można wykupić w naszej firmie)

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania

EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych. Prezentacja rozwiązania EasyLoad BI zarządzanie wczytywaniem danych do hurtowni przez użytkowników biznesowych Prezentacja rozwiązania BCC EXTRA EasyLoad BI jest jednym z produktów w ofercie BCC EXTRA. BCC EXTRA to unikalne produkty,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania.

Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Szczegółowa specyfikacja funkcjonalności zamawianego oprogramowania. Założenia projektowe systemu NETDOC. część 1: założenia ogólne i funkcjonalność rdzenia systemu Założenia ogólne Celem projektu jest

Bardziej szczegółowo

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel

Kluczowe zasoby do realizacji e-usługi Warszawa, 16 października 2012. Maciej Nikiel 2012 Zasoby wiedzy w e-projekcie. Technologie informatyczne, oprogramowanie - zdefiniowanie potrzeb, identyfikacja źródeł pozyskania. Preferencje odnośnie technologii informatycznych. Maciej Nikiel Kluczowe

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation

Marketing Automation Zarządzanie kontaktami Monitoring kontaktów Ocena kontaktów Programy i algorytmy marketingowe Integracja z Social Media, epr i monitoringiem internetu Najbardziej kompleksowe, intuicyjne i skuteczne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Rejestracja bazy danych w GIODO. Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch

Rejestracja bazy danych w GIODO. Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch Rejestracja bazy danych w GIODO Poradnik dla administratorów sklepów w Chmurze Comarch Spis treści 1 OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA SKLEPU INTERNETOWEGO WOBEC GIODO... 3 1.1 ZBIÓR DANYCH OSOBOWYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM...

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce

Kielce, dnia 27.02.2012 roku. HB Technology Hubert Szczukiewicz. ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Kielce, dnia 27.02.2012 roku HB Technology Hubert Szczukiewicz ul. Kujawska 26 / 39 25-344 Kielce Tytuł Projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji usług cyfrowych, poszerzenie kanałów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie

Comarch ERP e-sklep. Skuteczna sprzedaż w Internecie Comarch ERP e-sklep Skuteczna sprzedaż w Internecie www.icomarch24.pl www.comarch.pl Zarabiaj wraz z rynkiem e-commerce Handel elektroniczny jest prężnie rozwijającym się kanałem sprzedaży i dystrybucji,

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne. Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa kierunku Logistyka Tryb studiów stacjonarne/niestacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Opis kierunku Celem kształcenia studentów pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Odkryj w danych to, co najważniejsze

Odkryj w danych to, co najważniejsze Odkryj w danych to, co najważniejsze W erze data lake ów posiadanie bazy danych jest absolutnym minimum dla efektywnego prowadzenia biznesu, szczególnie w Sieci. Każda dobrze zarządzana, nowo utworzona

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo