Udział w kapitale na 30 czerwca 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Udział w kapitale na 30 czerwca 2006"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w pierwszym półroczu 2006 roku ZASADY SPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. ( Grupa ) obejmujące okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2006 roku sporządzono według następujących zasad: Z dniem 1 stycznia 2005 roku Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami ( Ustawa ) nałożyła na Grupę obowiązek przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. W chwili obecnej, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Grupę działalność, w zakresie stosowanych przez Grupę zasad rachunkowości, nie ma różnicy między standardami MSSF oraz standardami MSSF przyjętymi przez Unię Europejską. Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ( MSSF ) a w szczególności zgodnie z MSR 34, jak również zgodnie ze standardami i interpretacjami zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Niektóre jednostki Grupy prowadzą swoje księgi rachunkowe zgodnie z polityką (zasadami) rachunkowości określonymi przez Ustawę i wydanymi na jej podstawie przepisami ( polskie standardy rachunkowości ). Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych niektórych jednostek Grupy wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych tych jednostek do zgodności z MSSF. Polityka (zasady) rachunkowości zastosowana do sporządzenia niniejszego sprawozdania została przedstawiona w rozdziale Stosowane zasady (polityka) rachunkowości. Przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). 2. Szczegółowy opis zasad rachunkowości zastosowanych przy sporządzeniu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. za pierwsze półrocze 2006 przedstawiono w rozdziale Stosowane zasady rachunkowości tego sprawozdania. 3. W półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zaprezentowano dane porównywalne z analogicznym okresem roku poprzedniego, a w przypadku bilansu na ostatni dzień okresu bezpośrednio poprzedzającego okres objęty półrocznym sprawozdaniem finansowym, w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w Raporcie dla okresów roku poprzedniego, z danymi za okresy bieżącego roku obrotowego. Jednostki Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. Nazwa Spółki Spółki zależne: Udział w kapitale na 30 czerwca 2006 Udział w głosach na 30 czerwca 2006 Udział w kapitale na 31 grudnia 2005 Udział w głosach na 31 grudnia 2005 Softbank S.A. 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% Incenti S.A. 1) 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% Softbank Serwis Sp. z o.o. 1) 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% Koma S.A. 1) 0,00% 0,00% 33,01% 33,01% Koma Nord Sp. z o.o. 1) 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% Sawan Grupa Softbank S.A. 1) 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% Gladstone Consulting Ltd. 1) 17,47% 17,47% 16,84% 16,84% bezpieczeństwo.pl Sp. z o.o. 1) 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% ZUI Novum Sp. z o.o. 1) 17,47% 17,47% 16,84% 16,84% AWiM Mediabank S.A. 1) 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% NetPower S.A. 1) 34,26% 34,26% 33,01% 33,01% Bielpolsoft j.v. 1) 29,12% 29,12% 28,06% 28,06% SPIN S.A. 50,40% 49,99% 50,40% 49,99% Optix Polska Sp. z o.o. 2) 33,51% 35,96% 33,51% 35,96% SK Galkom Sp. z o.o. 2) 44,10% 43,74% 44,10% 43,74% PIW Kom-Pakt Sp. z o.o. 2) 25,37% 25,16% 25,37% 25,16% Softmax Sp. z o.o. 2) 50,40% 49,99% 50,40% 49,99% PIW Postinfo Sp. z o.o. 2) 30,24% 29,99% 30,24% 29,99% WiedzaNet Sp. z o.o. 2) 50,40% 49,99% 50,40% 49,99% 1

2 Serum Software Sp. z o.o. 2) 32,26% 31,99% 32,26% 31,99% Combidata Poland Sp. z o.o. 83,80% 83,80% 83,80% 83,80% Ready Sp. z o.o. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ZETO Sp. z o.o. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Prokom B2B S.A. w likwidacji 58,00% 58,00% 58,00% 58,00% Safe Computing Sp. z o.o. 90,00% 90,00% 51,00% 51,00% PVT, a.s. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% PVT ESO, spol. s.r.o. 3) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% ABG Ster-Projekt S.A. 38,46% 38,22% 34,20% 33,99% DRQ Sp. z o.o. 4) 38,46% 38,22% 34,20% 33,99% DRQ Serwis Sp. z o.o. 4) 38,46% 38,22% 34,20% 33,99% Cryptotech Sp. z o.o. 4) 19,61% 19,49% 17,44% 17,33% Alcyone Sp. z o.o. 4)) 38,46% 38,22% 34,20% 33,99% Spółki współzależne: Soft Technologies Sp. z o.o. 1) 15,42% 15,42% 14,85% 14,85% C2 System Polska S.A. 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% TETRA System Polska S.A. 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% KKI-BCI Sp. z o.o. 4) 19,23% 19,11% 17,10% 17,00% RUM IT S.A. 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Spółki stowarzyszone: Postdata S.A. 49,00% 49,00% 49,00% 49,00% UAB "Informaciniu projektu sistemos" 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% Asseco Poland S.A. 1) 7,51% 7,51% 7,24% 7,24% WA-PRO Sp. z o.o. 1) 5,26% 5,26% 0,00% 0,00% Asseco Slovakia, a.s. 1) 4,13% 4,13% 3,98% 3,98% COMP Soft Sp. z o.o. 1) 4,88% 4,88% 4,70% 4,70% ABAS S.A. 1) 0,00% 0,00% 7,24% 7,24% Softlab Sp. z o.o. 1) 7,23% 7,23% 0,00% 0,00% Softlab Trade Sp. z o.o. 1) 7,21% 7,21% 0,00% 0,00% SNLT, a.s. 1) 2,11% 2,11% 0,00% 0,00% Slovanet, a.s. 1) 2,11% 2,11% 0,00% 0,00% Steren Sp. z o.o. 2) 12,60% 12,50% 12,60% 12,50% Sapen Sp. z o.o. 2) 25,20% 25,00% 25,20% 25,00% D.Trust Certifikačná Autorita, a.s. 3) 45,00% 45,00% 45,00% 45,00% První Ceritifikační Autorita, a.s. 3) 23,25% 23,25% 23,25% 23,25% COMP S.A. 20,11% 20,11% 20,11% 20,11% RADCOMP S.A. 5) 13,46% 15,79% 13,46% 15,79% PACOMP S.A. 5) 16,09% 16,09% 16,09% 16,09% Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. 5) 20,11% 20,11% 20,11% 20,11% TechLab 2000 Sp. z o.o. 5) 6,03% 6,03% 6,03% 6,03% Novitus S.A. 5) 11,75% 11,75% 0,00% 0,00% 1) 2) 3) 4) 5) udział posiadany pośrednio przez Softbank S.A. udział posiadany pośrednio przez SPIN S.A. udział posiadany pośrednio przez PVT, a.s. udział posiadany pośrednio przez ABG Ster-Projekt S.A. udział posiadany pośrednio przez COMP S.A. Wszystkie jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone z wyjątkiem PVT, a.s. (Czechy), PVT Slovakia, spol. s.r.o.; Asseco Slovakia, a.s.; SNLT, a.s.; Slovanet, a.s. (Słowacja), PVT ESO, spol. s.r.o., Soft Technologies Sp. z o.o. (Kazachstan); Bielpolsoft j.v. (Białoruś), Gladstone Consulting Ltd. (Cypr) i UAB "Informaciniu projektu sistemos" (Litwa) mają swoje siedziby w Polsce. 2

3 PODSTAWOWE INFORMACJE O JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ I GRUPIE 1. Przedmiot działalności jednostki dominującej i Grupy Jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Prokom Software S.A. jest Prokom Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Prokom, Jednostka Dominująca ). Od 28 maja 1997 roku Jednostka Dominująca prowadzi działalność w formie Spółki Akcyjnej wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS Podstawowym przedmiotem działalności Jednostki Dominującej, według działów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD-7222), jest działalność w zakresie oprogramowania. Klasa ta obejmuje działalność związaną z analizą, projektowaniem i programowaniem systemów gotowych do użycia. Przedmiotem działalności Jednostki Dominującej według klasyfikacji przyjętej przez Giełdę Papierów Wartościowych Wartościowych Warszawie S.A. jest informatyka. Grupa, oprócz świadczenia kompleksowych usług informatycznych, zajmuje się również sprzedażą towarów obejmujących sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Sprzedaż towarów dokonywana przez Grupę jest w dużej części powiązana ze świadczeniem usług związanych z oprogramowaniem. Grupa Kapitałowa jest to Jednostka Dominująca wraz z jednostkami zależnymi i nie będącymi spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi. 2. Zatrudnienie W dniu 30 czerwca 2006 roku Prokom Software S.A. zatrudniał osób. Siedziba, Oddziały i Filie Siedziba Adres Zatrudnienie Siedziba Warszawa Warszawa, Al. Jerozolimskie 65/79 36 Oddział Gdynia Gdynia, ul. Podolska Oddział Katowice Katowice, Al. W. Korfantego 83A 145 Oddział Bydgoszcz Bydgoszcz, ul. Gdańska Oddział Wrocław Wrocław, ul. Traugutta 1/7 124 Oddział Rzeszów Rzeszów, ul. Hoffmanowej Oddział Szczecin Szczecin, ul. Matejki Oddział Łódź Łódź, Al. J. Piłsudskiego 3 65 Oddział Warszawa Warszawa, ul. Grójecka Filia Lublin Lublin, ul. T. Zana Razem Stan zatrudnienia w Grupie Kapitałowej przedstawiono w poniższej tabeli. Zatrudnienie I półrocze Przeciętne WAŻNIEJSZE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ GRUPY W pierwszym półroczu 2006 roku działalność Grupy skoncentrowana była na następujących obszarach: 1. Realizacja licznych kontraktów zawartych w okresach poprzednich, a także zwiększanie jakości i zakresu oferty w celu rozwoju współpracy z klientami strategicznymi: Kontynuacja prac nad wykonaniem Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS, bieżąca aktualizacja systemu w związku z modyfikacją prawa oraz administrowanie i eksploatacja tego systemu. Przeprowadzenie migracji baz danych systemu Insurer z systemu rozproszonego do centralnej bazy danych. Ponadto, sprawowana była opieka informatyczna, a w ramach niej dostosowywano Insurera do nowych wymagań PZU S.A. Zakończono również modernizację sieci rozległej PZU S.A. Realizacja projektu wdrożenia systemu GraphTalk A.I.A. - obsługa ubezpieczeń na życie, zdrowotnych oraz emerytalnych - w PZU Życie S.A. Współpraca przy utrzymaniu systemów, wspieranie użytkowników oraz dostosowywanie systemów oprogramowania Prokom do kontynuowanego przez TP S.A. procesu zmian organizacyjnych, a także rozszerzanie funkcjonalności tych systemów. Prace dotyczące parametryzacji, wdrożenia oraz serwisowania systemu e-poczta wspierającego świadczenie usług i pracę sieci sprzedaży Poczty Polskiej. Wdrożenie centralnego systemu finansowo księgowego Mrówka. 3

4 Zakończenie sukcesem wdrożenia systemu SAP w spółkach zależnych Grupy LOTOS S.A., między innymi w Petrobaltic S.A., Lotos Oil S.A., Lotos Paliwa S.A., Lotos Asfalty S.A. Powiększenie funkcjonalności wdrożonego systemu informatycznego o hurtownie danych (SAP BW) oraz SAP.SEM (Strategic Enterprise Agrement) moduł umożliwiający konsolidację raportów i bilansów w ramach Grupy LOTOS S.A. Ponadto Prokom przeprowadził prace nad budową nowej infrastruktury dla systemów SAP, opartej o najnowsze technologie IBM. Prokom wygrał i realizuje dwa przetargi - na korporacyjną licencję Microsoft Enterprise oraz sieć LAN najnowszej generacji opartą o technologię CISCO. Wdrożenie systemów SAP w pięciu oddziałach Koncernu Energetycznego Energa S.A. oraz integracja wszystkich aplikacji działających w Koncernie oraz jego oddziałach na bazie jednolitej szyny integracyjnej SAP NetWeaver XI i tym samym rozpoczęcie budowy architektury zorientowanej na usługi - SOA (Service Oriented Architecture). Skonsolidowanie i objęcie jednolitym serwisem całości licencji SAP na terenie Koncernu (ok ). Realizacja prac dotyczących rozszerzenia funkcjonalności Zintegrowanego Systemu Informatycznego TUiR Warta S.A. (ZSI) o zaawansowane mechanizmy rozliczeń finansowych pomiędzy różnymi systemami dziedzinowymi i migracji środowiska bazodanowego systemu ZSI w ramach nowo uruchomionego projektu oraz sprawowanie opieki informatycznej nad systemem ZSI. Realizacja Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Banku PKO BP S.A. (zbudowanie CBK (Centralnej Bazy Klientów przeniesienie danych o klientach banku ze wszystkich instalacji dotychczasowego Systemu ZORBA do Systemu ALNOVA). Ponadto kontynuacja prac nad realizacją systemu informatycznego Wspomagający System Centralny w Banku PKO BP S.A. Realizacja kontraktu na wdrożenie systemu informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA): budowa Portalu Internetowego CEPiK obejmującego między innymi obsługę przekazywania do ewidencji pojazdów danych na temat wykonanych badań technicznych, udostępnianie obywatelom wybranych informacji o zarejestrowanych pojazdach, wykonanie modułu pozwalającego na obsługę wymiany korespondencji elektronicznej pomiędzy użytkownikami systemu informatycznego CEPiK, a także obsługę masowej korespondencji, wykonanie aplikacji dla starostw oraz uruchomienie Tymczasowego Centrum Zapasowego w celu rozszerzenia dostępności SI CEPiK dla użytkowników instytucjonalnych (Policja, PWPW itp.) oraz przeprowadzenie wdrożenia pilotażowego aplikacji dla Stacji Kontroli Pojazdów. Prowadzenie prac kodyfikacyjno-serwisowych na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dotyczących w głównej mierze Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) oraz systemu Identyfikacji Działek Rolnych. 2. Pozyskiwaniu i dywersyfikacji nowych źródeł przychodów poprzez zawieranie i realizowanie nowych umów handlowych z innymi klientami reprezentującymi różne dziedziny i sektory gospodarki, w tym: Tele-Fonika Kable S.A. - Prokom wygrał przetarg i rozpoczął wdrożenie systemu SAP, począwszy od opracowania Koncepcji Biznesowej. Dodatkowo Prokom wygrał przetarg na dostawę kompleksowej infrastruktury dla systemu SAP opartej na najnowszej technologii IBM. Multimedia Polska S.A. - Prokom wygrał przetarg i zrealizował dostawę nowoczesnej infrastruktury CISCO dla potrzeb świadczenia nowej generacji usług szerokopasmowych tego operatora. KGHM S.A. - Prokom podpisał umowę na rozbudowę infrastruktury IBM mainframe dla systemu SAP. ppup Poczta Polska - udział Prokom w konsorcjum budującym Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczego Poczty Polskiej w Pruszczu Gdańskim. 3. Przygotowania operacyjno - inwestycyjne do realizacji nowych projektów oraz prowadzeniu działań związanych z nowymi kontraktami będącymi na etapie przetargu lub negocjacji. Obecnie Grupa prowadzi takie działania wobec kilkunastu swoich klientów, w tym Grupa PZU S.A., ppup Poczta Polska, PKO BP S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Grupa LOTOS S.A., MEN oraz MSWiA. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH SKONSOLIDOWANY BILANS Charakterystyka struktury aktywów i pasywów. Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. na dzień 30 czerwca 2006 roku wynosiła 2.088,2 mln PLN, co w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2005 roku stanowi spadek jej wartości o 6,7%. 1. Na dzień 30 czerwca 2006 roku aktywa trwałe wynosiły 1.123,1 mln PLN (53,8% sumy aktywów); a aktywa obrotowe 947,2 mln PLN (45,4% sumy aktywów). W stosunku do wartości z dnia 31 grudnia 2005 roku aktywa trwałe wzrosły o 3,9%, a aktywa obrotowe zmalały o 17,2%. 2. Po stronie pasywów kapitał własny wynosił 1.127,8 mln PLN (54,0% sumy pasywów); zobowiązania długoterminowe 284,5 mln PLN (13,6% sumy pasywów), a zobowiązania krótkoterminowe 672,8 mln PLN (32,2% sumy pasywów). Oznacza to wzrost wartości kapitałów własnych o 0,1%, spadek wartości zobowiązań długoterminowych o 21,8% oraz spadek wartości zobowiązań krótkoterminowych o 10,1% w stosunku do stanu na 31 grudnia 2005 roku. 4

5 Na wysokość kapitałów własnych Grupy składają się: - kapitał podstawowy 14,2 mln PLN - nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 239,0 mln PLN - różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 0,6 mln PLN - niepodzielony wynik finansowy z lat poprzednich 566,5 mln PLN - udziały mniejszości 307,5 mln PLN Wartość księgowa przypadająca na jedną akcję wzrosła o 0,1% i wynosiła 81,19 PLN. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody i koszty z działalności operacyjnej Poniżej zaprezentowano analizę porównawczą danych finansowych dotyczących pierwszego półrocza 2006 do pierwszego półrocza 2005 roku. Łączne przychody ze sprzedaży Grupy w pierwszym półroczu 2006 roku wyniosły 794,7 mln PLN, co w stosunku do pierwszego półrocza 2005 roku, w którym przychody wynosiły 628,3 mln PLN stanowi ich wzrost o 26,5%. Odpowiednio koszty własne sprzedaży wynosiły 542,9 mln PLN, co oznacza ich wzrost o 29,7% w stosunku do pierwszego półrocza 2005 roku, w którym wynosiły 418,4 mln PLN. W konsekwencji Grupa odnotowała marżę na sprzedaży w wysokości 31,7%, odpowiednio w pierwszym półroczu 2005 roku wynosiła ona 33,4%. Przychody ze sprzedaży produktów i usług stanowiły 72,6% łącznych przychodów ze sprzedaży i wynosiły 577,4 mln PLN. W porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2005 roku, wynoszących 477,2 mln PLN były one wyższe o 21,0%. Odpowiednio koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług wynosiły 352,4 mln PLN, co stanowi ich wzrost o 22,9% w porównaniu do pierwszego półrocza 2005 roku, w którym wynosiły 286,8 mln PLN. W konsekwencji Grupa utrzymała podobny poziom marży na sprzedaży produktów i usług (z 39,9% w pierwszym półroczu 2005 roku do 39,0%) w pierwszym półroczu 2006 roku. Struktura przychodów ze sprzedaży produktów i usług I półrocze 2006 I półrocze 2005 Zmiana [tys. PLN] [%] [tys. PLN] [%] [%] Licencje własne , ,2 164,8 Usługi przekazania do eksploatacji (wdrożeń) , ,9 21,9 Usługi opieki informatycznej , ,4-8,0 Usługi generalnego wykonawstwa , ,7-44,5 Wykonawstwo infrastruktury sieci , ,5 99,6 Usługi wykonania systemów , ,8 25,7 Opieka techniczna i serwis pogwarancyjny , ,5 75,1 Usługi szkoleniowe , ,3 128,7 Urządzenia kryptograficzne ,3 0 0,0 100,0 Pozostałe usługi , ,7-4,2 Razem , ,0 21,0 W pierwszym półroczu 2006 roku struktura sprzedaży produktów i usług, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, uległa dość znacznym zmianom. Większość przychodów ze sprzedaży produktów i usług pochodziło z tytułu sprzedaży usług opieki informatycznej (30,7%), oprogramowania i licencji własnych (29,0%) oraz usług wdrożeniowych (9,0%). W pierwszym półroczu 2005 roku, na pierwszym miejscu uplasowały się przychody z tytułu świadczenia usług opieki informatycznej (40,4%), drugi, co do wielkości udział w tych przychodach miała sprzedaż usług generalnego wykonawstwa (16,7%), a trzeci (13,2%) sprzedaż oprogramowania i licencji własnych. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów stanowiły 27,4% łącznych przychodów ze sprzedaży i wynosiły 217,4 mln PLN. W porównaniu do analogicznych przychodów osiągniętych w pierwszym półroczu 2005 roku, wynoszących 151,1 PLN były one wyższe o 43,8%. Odpowiednio koszty sprzedanych towarów i materiałów wynosiły 190,5 mln PLN, co stanowi ich wzrost o 44,7% w porównaniu do pierwszego półrocza 2005 roku, w którym wynosiły 131,6 mln PLN. Oznacza to zmianę marży na sprzedaży towarów i materiałów z 12,9% w pierwszym półroczu 2005 roku do 12,4% w pierwszym półroczu 2006 roku. 5

6 Struktura przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów I półrocze 2006 I półrocze 2005 Zmiana [tys. PLN] [%] [tys. PLN] [%] [%] Sprzęt komputerowy , ,6 162,4 Oprogramowanie , ,9-44,9 Pozostałe , ,5-21,9 Razem , ,0 43,8 W pierwszym półroczu 2006 roku struktura przychodów ze sprzedaży towarów w stosunku do analogicznego okresu 2005 roku uległa znaczącym zmianom. Większość przychodów ze sprzedaży towarów i materiałów pochodziło z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego (77,8%) oraz oprogramowania innych producentów (21,4%). Znaczący wzrost sprzedaży sprzętu komputerowego (162,4%) w stosunku do pierwszego półrocza 2005 roku wynika z realizacji nowo-podpisanych umów na dostawę sprzętu komputerowego. Sprzedaż Grupy w ujęciu sektorowym Sektor I półrocze 2006 [tys. PLN] [%] Finansowy ,7 Publiczny ,4 Usługowy ,9 Przemysłowy 80,001 10,0 Razem ,0 Koszty sprzedaży i dystrybucji wyniosły 51,6 mln PLN, co oznacza ich wzrost o 3,4% w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Koszty ogólnego zarządu wynosiły 133,9 mln PLN, co oznacza ich wzrost o 5,3% w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Największy udział w kosztach ogólnozakładowych stanowiły koszty wynagrodzeń i narzutów na wynagrodzenia oraz koszty usług obcych. Koszty rodzajowe w pierwszym półroczu 2006 roku wyniosły 541,7 mln PLN i były wyższe od kosztów poniesionych w pierwszym półroczu 2005 o 15,5%. Struktura kosztów rodzajowych I półrocze 2006 I półrocze 2005 Zmiana [tys. PLN] [%] [tys. PLN] [%] [%] Amortyzacja , ,3-18,6 Zużycie materiałów i energii , ,1-25,7 Usługi obce , ,9 33,9 Podatki i opłaty , ,4 40,2 Wynagrodzenia , ,5 9,2 Świadczenia , ,4 11,1 Pozostałe , ,4 79,1 Razem , ,0 15,5 Przychody i koszty z działalności finansowej Przychody finansowe w pierwszym półroczu 2006 roku wyniosły 36,3 mln PLN, co oznacza ich spadek o 31,5% w stosunku do pierwszym półroczu roku ubiegłego, w którym wynosiły one 53,0 mln PLN. Odpowiednio koszty finansowe wyniosły 50,4 mln PLN, co stanowi spadek o 15,4% w stosunku do kosztów pierwszego półrocza roku 2005 wynoszących 59,6 mln PLN. 6

7 Zysk W drugim kwartale 2006 roku zysk brutto ze sprzedaży Grupy wyniósł 251,8 mln PLN, dając tym samym 31,7% rentowność brutto ze sprzedaży, co w stosunku do pierwszego półrocza 2005 roku stanowi spadek tego wskaźnika o 1,7 punktu procentowego. W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 62,8 mln PLN zysku na działalności operacyjnej, co stanowi wzrost o 36,1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Grupa odnotowała zysk przed opodatkowaniem w wysokości 52,0 mln PLN, co oznacza wzrost o 35,4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym Grupa odnotowała zysk w wysokości 38,4 mln PLN. W okresie sprawozdawczym Grupa wypracowała 26,2 mln PLN zysku netto, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego zysk netto wyniósł 17,2 mln PLN, co oznacza jego wzrost o 52,4%. Tym samym, na jedną akcję przypadło 1,89 PLN zysku netto, przy 1,24 PLN zysku w okresie porównawczym. Podstawowe wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. Wyszczególnienie I półrocze 2006 I półrocze Stopa zwrotu z kapitału ROE 1 2,3% 1,8% 8,6% Stopa zwrotu z aktywów ROA 2 1,2% 0,8% 3,7% Marża EBIT 3 7,9% 7,3% 8,1% Marża EBITDA 4 11,4% 12,8% 12,2% Rentowność sprzedaży 31,7% 33,4% 31,0% Rentowność brutto 6,5% 6,1% 8,5% Rentowność netto 3,3% 2,7% 4,3% Wskaźnik płynności bieżącej 9 1,4 1,5 1,5 Wskaźnik płynności szybkiej 10 1,4 1,5 1,4 Wskaźnik ogólnego zadłużenia 11 46,0% 49,7% 58,6% Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych 12 85,2% 98,7% 141,5% zysk netto / (kapitał własny na pocz. okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 zysk netto / aktywa razem na pocz. okresu + aktywa razem na koniec okresu) / 2 zysk operacyjny / przychody netto ze sprzedaży zysk operacyjny + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaży zysk brutto ze sprzedaży / przychody netto ze sprzedaży zysk brutto / przychody netto ze sprzedaży zysk netto / przychody netto ze sprzedaży majątek obrotowy / zobowiązania krótkoterminowe majątek obrotowy zapasy / zobowiązania krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / aktywa razem zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / kapitał własny 7

8 Podstawowe dane dotyczące działalności jednostek objętych półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w roku obrotowym Spółka Udział w kapitale/głosach Prokom Software S.A. Jednostka Dominująca Grupa Softbank S.A. 34,26/34,26 Grupa ABG Ster-Projekt S.A. 38,46/38,22 Grupa SPIN S.A. 50,40/49,99 Grupa Comp S.A. 20,11/20,11 PVT, a.s. 100/100 Safe Computing Sp. z o.o. 90,00/90,00 ZETO Sp. z o.o. 100/100 Combidata Poland Sp. z o.o. 83,8/83,8 Postdata S.A. 49,0/49,0 OptiX Polska Sp. z o.o.**) 57,0/64,0 Koma S.A.**) 75,0/75,0 Incenti S.A.**) 49,0/49,0 *) Dane nie zawierają wyłączeń konsolidacyjnych. Podstawowa działalność Dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych dużym i średnim podmiotom gospodarczym oraz instytucjom publicznym, a także zaspakajanie potrzeb polskiego rynku w dziedzinie zaawansowanych technologicznie usług i rozwiązań informatycznych. Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w obsłudze sektora finansowego i bankowego. Dostarczanie kompleksowych rozwiązań informatycznych głównie dla sektora finansowego i administracji publicznej. Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w obsłudze sektora publicznego. Projektowanie, tworzenie i integracja złożonych systemów informatycznych wraz z infrastrukturą głównie dla sektora administracji publicznej oraz dla służb mundurowych. Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w obsłudze sektora telekomunikacyjnego i utilities. Usługi informatyczne, projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów informatycznych, w szczególności dla sektora telekomunikacyjnego, służby zdrowia oraz energetycznego. Centrum kompetencyjne Grupy Prokom Software S.A. w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dostawca kompleksowych systemów teleinformatycznych, specjalizujący się w złożonych projektach systemów bezpieczeństwa dla wszystkich sektorów gospodarki. Usługi w zakresie tworzenia i integracji systemów informatycznych, budowy sieci LAN i WAN, e-business, a także outsourcingu. Usługi w zakresie dostawy i wykonawstwa kompleksowych zabezpieczeń oraz szyfrowania danych w sieciach komputerowych, jak również polityk bezpieczeństwa. Przychody ze sprzedaży [tys. PLN]*) I półrocze 2006 I półrocze 2005 Zysk/strata netto [tys. PLN] I półrocze 2006 I półrocze (2.152) (862) Przetwarzanie danych, wynajem pomieszczeń (6) Organizacja, przygotowanie i prowadzenie szkoleń tradycyjnych oraz elektronicznych, produkcja oprogramowania do obsługi szkoleń, oraz prowadzenie policealnej niepublicznej szkoły informatycznej. Usługi informatyczne ukierunkowane głównie na potrzeby Poczty Polskiej. Usługi projektowania, wykonywania i wdrażania kompleksowych systemów zarządzania informacją i dokumentami oraz ich przechowywania. Działalność handlowa w zakresie dostaw sprzętu komputerowego, świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz produkcja, sprzedaż i wdrażanie oprogramowania własnego (Koma HR). Usługi outsourcingu informatycznego. (Data Center) **) Na dzień 30 czerwca 2006 wyniki spółki podlegały konsolidacji w ramach grupy kapitałowej spółko zależnej (1.715)

9 Kurs akcji Prokom Software S.A. na tle indeksu WIG 20 PROKOM WIG 20 rel Data OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ Zdaniem Zarządu Prokom Software S.A. obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa nie stwarzają zagrożeń dla dalszego rozwoju Grupy w roku 2006 oraz w latach następnych. Istnieje jednak wiele czynników zarówno o wewnętrznym jak i zewnętrznym charakterze, które bezpośrednio, bądź pośrednio będą miały wpływ na skalę prowadzonej działalności i dynamikę rozwoju Grupy. 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością operacyjną. Ryzyko związane z dynamicznym rozwojem Grupy W ostatnich latach nastąpił wzrost przychodów Grupy oraz rozbudowana została struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej. Ponadto stale zwiększa się zakres i stopień złożoności przedsięwzięć, w które zaangażowane są jednostki z Grupy. Akwizycja nowych podmiotów spowodowała rozszerzenie Grupy, głównie o firmy posiadające ofertę komplementarną względem oferty Prokom Software S.A. Zmiany te spowodowały konieczność wprowadzania coraz bardziej skomplikowanych procedur kontroli finansowej i księgowej, systemów sprawozdawczości oraz złożonych systemów zarządzania, a tym samym znaczny wzrost zakresu obowiązków kadry menedżerskiej Prokom Software S.A. Wymaga to coraz lepszej koordynacji procesów zarządzania jednostkami Grupy Kapitałowej. Uzależnienie od niewielkiej liczby klientów Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. jest dostawcą największych, dedykowanych systemów informatycznych w kraju. Dotychczas przeważającą część przychodów Grupa osiągała z realizacji usług świadczonych stosunkowo niewielkiej liczbie klientów, w ramach wieloletnich kontraktów. Grupa jednak konsekwentnie dąży do dywersyfikacji źródeł przychodów poprzez pozyskiwanie większej liczby średniej wielkości klientów. Ryzyka związane z realizowanymi projektami Wiele kontraktów realizowanych przez Grupę obejmuje projekty o szczególnym znaczeniu dla działalności klientów. Nie wykonanie obowiązków zawartych w umowach zawieranych z klientami, może narazić Grupę na duże ryzyko handlowe, w tym odmowę zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi lub konieczność zapłaty kar umownych. Zauważyć należy jednak, że pomimo stale rosnącej skali i złożoności realizowanych przez Grupę projektów, systematycznie potwierdza ona swoje wysokie kompetencje w realizacji zawartych kontraktów. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w którym Grupa prowadzi działalność. Ryzyka związane z planowanymi inwestycjami Częścią strategii Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. jest poszukiwanie możliwości dywersyfikacji działalności poprzez inwestycje w podmioty operujące w nowych sektorach i oferujące komplementarne usługi w stosunku do usług świadczonych przez Grupę. Inwestycje te mają na celu rozszerzenie zakresu oferowanych usług o rozwiązania dla sektora bankowo-finansowego (Softbank S.A.), sektora telekomunikacyjnego i energetycznego (SPIN S.A.), sektora publicznego (ABG Ster-Projekt S.A.) oraz zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego klientów (Comp S.A. i Safe Computing S.A.). Nie można jednak zapewnić, że działania te doprowadzą do polepszenia lub nie pogorszą wyników finansowych Grupy. Ponadto istnieje prawdopodobieństwo zaangażowania w realizację nowych zamierzeń osób spośród kadry zarządzającej Spółki, co może mieć niekorzystny wpływ na jej rozwój jej podstawowej działalności. 9

Sprawozdanie Zarządu. Grupa Kapitałowa. z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w 2006 roku (SA-RS 2006) INFORMACJE OGÓLNE

Sprawozdanie Zarządu. Grupa Kapitałowa. z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w 2006 roku (SA-RS 2006) INFORMACJE OGÓLNE Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. w 2006 roku (SA-RS 2006) INFORMACJE OGÓLNE Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej Prokom Software S.A. ( Grupa ) jest Prokom Software

Bardziej szczegółowo

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA. (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA)

ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA. (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA) ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA (dawniej SOFTBANK SPÓŁKA AKCYJNA) SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO (dawniej SOFTBANK) ZA IV KWARTAŁ 2006 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 30 listopad 2007 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PRZEJĘCIEM COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. (CSS S.A.) W SPRAWIE DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII J, PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII K SKIEROWANĄ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU 28 kwietnia 2015 roku WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W poniższej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2010 roku Marzec 2011 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2013 r. Tajęcina, dnia 17 marca 2014 roku Spis treści 1. Podstawowe informacje dotyczące Emitenta.... 4 2. Informacje o podstawowych produktach i usługach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY za okres 6 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku #2 Sektor Publiczny Najwięksi dostawcy rozwiązań i usług IT #3 Sektor Energetyczny Najwięksi dostawcy rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa

Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa Sprawozdanie Zarządu z działalności Qumak S.A. w roku zakończonym 31 grudnia 2014 r. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 134 02-305 Warszawa SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Skład organów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności OPTeam S.A. w 2011 r. Tajęcina, dnia 20 marca 2012 roku Spis treści 1. Ogólne informacje o Emitencie.... 4 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe.... 7 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Podstawowe dane i wskaźniki finansowe Skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU

INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU INTERNET GROUP S.A. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2008 ROKU 1. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH, UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ABG S.A. w 2009 roku Warszawa, 12 marca 2010 SPIS TREŚCI 1. WŁADZE SPÓŁKI... 3 1.1. WALNE ZGROMADZENIE... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. ZARZĄD... 4 1.4. UMOWY, W WYNIKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Atende w roku zakończonym 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Komentarz Zarządu do dokonań Grupy Kapitałowej... 3 1.1. Komentarz Zarządu dotyczący wyników

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

PROSPEKT EMISYJNY. Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk PROSPEKT EMISYJNY Grupa LOTOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk Na podstawie Prospektu, Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii C w

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS ZA I KWARTAŁ 2008 ROKU ZA ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 8 MAJA 2008 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE 4 1.1 SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Sprawozdanie Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A. w I półroczu 2008 roku Gliwice, dnia 15 września 2008 roku Strona 1 z 26 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKTACH I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA 4 FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH i DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Warszawa, 29 listopada 2010 roku 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo