Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW"

Transkrypt

1 Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 11 grudnia 2009 r. Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych zajmujących się szeroko rozumianą problematyką zdrowia zawodowego i ochrony pracy wydanie 23. EURONEWS NR 23 EUROPEJSKA AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA W PRACY Zakończenie kampanii Zdrowe miejsca pracy na rzecz oceny ryzyka zawodowego W czasach kryzysu nie moŝna postrzegać zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy jako luksusu, zwłaszcza gdy kaŝdego dnia 450 Europejczyków umiera z przyczyn związanych z pracą. Takie było przesłanie Jukki Takali, dyrektora Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) podczas zamknięcia ostatniego etapu największej na świecie kampanii BHP w dniu 17 listopada. Do Jukki Takali podczas imprezy zamykającej kampanię w Bilbao w Hiszpanii dołączyli: Sven Otto Littorin, szwedzki minister pracy (reprezentujący szwedzką prezydencję UE), Celestino Corbacho, hiszpański minister pracy i imigracji oraz Gemma Zabaleta, minister zatrudnienia w rządzie baskijskim. Szwedzki minister Otto Littorin stwierdził, Ŝe pieniądze wydane na zapewnianie zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników są inwestycją, a nie kosztem, tym bardziej Ŝe 6% europejskiego PKB jest tracone z powodu wypadków w miejscu pracy i problemów zdrowotnych. Powiedział on równieŝ, Ŝe programy BHP mogą nas lepiej przygotować na przyszłe wyzwania związane z rozwojem demograficznym i coraz bardziej zglobalizowaną gospodarką światową. Zorganizowana przez EU-OSHA kampania Zdrowe miejsca pracy na rzecz oceny ryzyka zawodowego pomogła w zwiększeniu powszechnej świadomości na temat oceny ryzyka jako kluczowego elementu właściwego zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w miejscu pracy oraz w określaniu dobrych praktyk w tym zakresie. W Kampanii podkreślano, Ŝe wszelkie przedsiębiorstwa, niezaleŝnie od wielkości, mogą szybko i skutecznie przeprowadzać dokładne i regularne oceny zagroŝeń w miejscu pracy. Prawidłowe zarządzanie bezpieczeństwem w pracy powinno być postrzegane jako inwestycja, a nie koszt, gdyŝ przynosi korzyści w postaci zwiększonej wydajności, więc ma sens z punktu widzenia przedsiębiorstwa. Ogłoszono wstępne wyniki europejskiego badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagroŝeń (ang. European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks ESENER), w których analizowano w szczególności dane liczbowe pochodzące od przedsiębiorstw róŝnej wielkości, które przeprowadzają ocenę ryzyka. Z badania wynika, Ŝe pomimo prawnego obowiązku przeprowadzania regularnych ocen ryzyka, 10 15% przedsiębiorstw zatrudniających pracowników wciąŝ nie przeprowadza ocen ryzyka ani nawet nieoficjalnej oceny stanowiska pracy. W badaniu podkreślono równieŝ, Ŝe im mniejsze przedsiębiorstwo, tym częściej zleca ono ocenę ryzyka na zewnątrz jakiemuś dostawcy takich usług. Okazuje się, Ŝe 40% małych przedsiębiorstw (10 19 pracowników) zatrudnia zewnętrznego dostawcę usług, w porównaniu z jedynie 17% większych przedsiębiorstw ( pracowników). W UE-27 ponad jedna trzecia przedsiębiorstw (36%) zleca na zewnątrz przeprowadzanie oceny ryzyka, przy czym między krajami istnieją duŝe róŝnice. 1

2 Ponadto EU-OSHA dokonała wstępnej prezentacji bezpłatnego narzędzia on-line do oceny ryzyka (ang. Online Risk Assessment ORA), które ułatwi małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) przeprowadzanie oceny ryzyka. Pracowicie jak pszczoły promują lepsze warunki pracy w Europie. Nagrodę główną w europejskim konkursie fotograficznym na temat poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy przyznano za portret pszczelarza. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) ogłosiła zwycięzcę konkursu fotograficznego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy: Christopher Azzopardi z Malty odebrał w czasie Szczytu Europejskiego na temat oceny ryzyka zawodowego oraz MŚP w Bilbao główną nagrodę za swoje zdjęcie zatytułowane Pszczelarz. Było to wydarzenie wieńczące kampanię na rzecz zdrowego miejsca pracy. Zwycięzca edycji 2009, Christopher Azzopardi, entuzjastycznie wypowiadał się na temat swojego sukcesu: Jestem zaszczycony, Ŝe nagrodę przyznano właśnie mnie. Zrobienie tego zdjęcia było największym wyzwaniem w mojej karierze. Miałem na sobie strój ochronny, gdy fotografowałem pszczelarza pracującego w pasiece na Malcie. Mimo to kilka pszczół zdołało mnie uŝądlić. Na tym zdjęciu chciałem pokazać, jak waŝne jest noszenie ubrań ochronnych przy pracy w niebezpiecznym środowisku. Drugą i trzecią nagrodę otrzymali Eric Despujols z Francji ( Spawacz ) oraz Rodrigo Cabrita z Portugalii ( Trudne i skomplikowane Ŝycie ). Ogólnoeuropejski konkurs fotograficzny pobudził wyobraźnię amatorów fotografii w całej Unii Europejskiej. Do konkursu zgłoszonych zostało prac. KaŜde kolejne zdjęcie wnosiło nowy aspekt do interpretacji tematu BHP wśród obywateli europejskich. Jukka Takala, dyrektor EU-OSHA, podkreślał w czasie ceremonii rozdania nagród w Bilbao, Ŝe konkurs okazał się wielkim sukcesem: Zainteresowanie, jakie wzbudził konkurs, oraz talent twórczy, jakim wykazali się uczestnicy, dodaje nam otuchy. Z duŝą satysfakcją nagradzam najlepsze i najbardziej oryginalne zdjęcia odpowiadające na pytanie: Jaki jest twój obraz bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy?. Często w pracach dostrzegamy humor, prostotę i niewinność; czasami towarzyszy im lekkie napięcie, a nawet nuta prowokacji, tak jakby twórcy chcieli przypomnieć nam, jak waŝne jest bezpieczeństwo i higiena pracy w codziennym Ŝyciu. Konkurs fotograficzny został zorganizowany w ramach kampanii Agencji Zdrowe miejsca pracy na rzecz oceny ryzyka zawodowego. Wszyscy fotografowie zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie i do przedłoŝenia swoich prac w okresie od 9 maja do 15 sierpnia 2009 r. Uznane międzynarodowe jury zajęło się wyborem najlepszych zgłoszeń. Fotografowie światowej sławy, tacy jak Mertxe Alarcón, Clemente Bernad, Miguel Ángel Gaüeca i Ambroise Tézenas, zasiadali w jury wraz z Peterem Rimmerem, ekspertem ds. komunikacji w dziedzinie BHP oraz byłym członkiem brytyjskiej instytucji Health and Safety Executive. thier_workplaces_ / 2

3 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy przyznała nagrodę za najlepszy film dokumentalny poruszający problematykę pracy. Po raz pierwszy Europejska Agencja Bezpieczeństwa I Zdrowia w Pracy nagrodziła twórcę najlepszego filmu dokumentalnego, którego tematyka dotyczy się problemów zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy. Twórcą nagrodzonego podczas 52. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku ( DOK Liepzig) jest pochodzący z Holandii Ton Van Zantvoort. Film Kwitnący biznes (Blooming Business) porusza problematykę cięŝkich warunków pracy, które panują na plantacjach kwiatów w Kenii. Jukka Takala, dyrektor Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) wskazał na wysoki poziom filmów ukazujących problemy miejsc pracy, które zostały zgłoszone do festiwalu: Nagroda za najlepszy film dokumentalny poruszający problem warunków pracy okazała się doskonałym pomysłem, który zainspirował reŝyserów do poruszenia problemów koncentrujących się na funkcjonowaniu człowieka w zmieniającym się pod wpływem globalizacji środowisku pracy. Nagrodzony film Kwitnący biznes (Blooming Business) w niezwykle kreatywny i uderzający sposób zilustrował waŝny problem Ŝycia społecznego przestrzeganie prawa pracy oraz zapewnienie godnych warunków pray. Cieszę się, Ŝe film, którego autorem jest Ton Van Zantvoort zdobył główną nagrodę Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy powiedział dyrektor Festiwalu Claas Danielsen. Spośród 2,578 filmów nadesłanych na 52. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych i Animowanych w Lipsku ( DOK Liepzig) aŝ 10 zostało nominowanych do nagrody Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa I Zdrowia w Pracy. EU-OSHA wkracza w blogosferę Agencja zaczęła prowadzić blog jest to nowy sposób pozwalający na wymianę informacji o kwestiach związanych z bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy z osobami obecnymi w sieci internetowej. W pierwszym wpisie na blogu dyrektor EU-OSHA Jukka Takala wyjaśnia, Ŝe Agencja planuje wykorzystać blog i inne środki społecznego przekazu jako bardziej bezpośrednie narzędzie komunikacji pozwalające zagwarantować, Ŝe praca Agencji odpowiada na zapotrzebowanie informacyjne społeczeństwa. Kluczowa będzie rola uŝytkowników Internetu: Te narzędzia mogą stać się przydatne tylko dzięki Wam, więc mamy nadzieję, Ŝe będziecie z nich aktywnie korzystali! EUROPEJSKA FUNDACJA NA RZECZ POPRAWY WARUNKÓW śycia I PRACY (EUROFOUND) Austria Wprowadzenie nowego programu opieki społecznej przeniesiono na 2010 rok Latem 2009 r. obecna koalicja rządowa w Austrii ogłosiła, Ŝe wprowadzenie nowego "ukierunkowanego na potrzeby" programu opieki socjalnej przeciągnie się do września Ponadto ustalono, Ŝe minimalne wynagrodzenie w wysokości 772,49 euro, podlegające corocznej waloryzacji, wypłacane będzie 12, a nie jak planowano wcześniej, 14 razy w roku. 3

4 PowyŜsze "zmiany na gorsze" w programie opieki społecznej wywołały falę ostrego sprzeciwu ze strony związków zawodowych i organizacji prospołecznych. Cypr Trójstronna deklaracja nt. ograniczenia liczby wypadków w sektorze budowlanym Na Cyprze zakończyły się trójstronne konsultacje dotyczące wzrostu wskaźnika wypadków przy pracy, szczególnie w sektorze budownictwa. We wrześniu 2009 w ramach powyŝszych konsultacji partnerzy społeczni opublikowali wspólną deklarację o działaniach, jakie naleŝy podjąć w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych w budownictwie. Wśród propozycji wymieniono szkolenia oraz zaostrzenie kryteriów związanych z uzyskiwaniem kwalifikacji zawodowych i pozwoleń na pracę. Wielka Brytania Odwołano strajk Poczty Królewskiej, podczas gdy negocjacje nadal trwają W październiku 2009 pracownicy Poczty Królewskiej podjęli decyzję o zorganizowaniu ogólnokrajowej akcji protestacyjnej, która zaostrzyła trwającą debatę na temat warunków pracy i modernizacji urzędu. W sumie zorganizowano 4 całodobowe strajki ostrzegawcze zanim w ramach rozmów ze Związkiem Pracowników Łączności nie osiągnięto porozumienia tymczasowego. Zgodnie z jego postanowieniami nie będzie Ŝadnych strajków czasie negocjacji mających na celu implementację procesu modernizacji poczty brytyjskiej od 2010 roku. Irlandia Nowe badanie na temat uporczywych róŝnic w wynagrodzeniach kobiet i męŝczyzn We wrześniu 2009 Urząd ds. Równości oraz Instytut Badań Społeczno-Gospodarczych opublikował raport na temat róŝnic w wynagrodzeniach kobiet i męŝczyzn w Irlandii w roku Raport ujawnia istnienie 22% dysproporcji stawek godzinowych obojga płci, co wynika z róŝnic w wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, zakresach obowiązków słuŝbowych itp. Jednak nawet po wzięciu powyŝszych róŝnic pod uwagę pomiędzy płciami nadal istnieje 8% niczym nieuzasadniona rozbieŝność w wynagrodzeniu na korzyść męŝczyzn. Francja Nowe przepisy promują większą mobilność zawodową urzędników cywilnych Ustawa, która weszła w Ŝycie w lipcu 2009 promuje mobilność zawodową w słuŝbie cywilnej poprzez konsolidację moŝliwości oddelegowania pracowników, reorientację zawodową dla zwalnianych osób i integrację w prace nie mające nic wspólnego z poprzednim zatrudnieniem. Nowa ustawa zwiększa równieŝ moŝliwości związane z łączeniem kilku prac na niepełny etat, korzystaniem z pracowników tymczasowych oraz rekrutacją pracowników na postawie zwykłych umów o pracę z pominięciem zasad obowiązujących słuŝbę publiczną. Związki zawodowe skrytykowały ten proces uelastycznienia stosunków pracy w administracji publicznej. Szwecja Szwedzki rząd wprowadza środki przeciwdziałające bezrobociu W sierpniu 2009 rząd szwedzki ogłosił swój program działania na lata Przewiduje on inwestycję w wysokości 810 milionów euro w programy edukacyjne, kursy szkolenia zawodowego i działania aktywizujące dla osób bezrobotnych. Związki zawodowe skrytykowały powyŝsze środki, jako niewystarczające w walce z wysokim wskaźnikiem bezrobocia przewidywanym na najbliŝsze lata z powodu recesji. 4

5 Cypr Związki zawodowe szukają rozwiązań na rzecz walki z bezrobociem w sektorze budownictwa W okresie od kwietnia do września 2009 bezrobocie w sektorze budownictwa na Cyprze gwałtownie wzrosło. Związki zawodowe działające w tym sektorze uwaŝają, Ŝe dalszy wzrost bezrobocia moŝliwy jest w miesiącach zimowych. W tych okolicznościach pracownicy za niezbędne uwaŝają wprowadzenie ukierunkowanych rozwiązań krótko i długofalowych, które sprzyjać będą walce z bezrobociem. Związki zawodowe zgadzają się co do konieczności przyspieszenia prac nad budŝetem rozwojowym oraz walki z pracą nielegalną i niezadeklarowaną. Francja Bezpłatna opieka lekarska i ochrona socjalna dla bezrobotnych W lipcu 2009 r. do międzysektorowego porozumienia zbiorowego dot. modernizacji ryku pracy wprowadzono nowy zapis, który przewiduje, Ŝe osoby zwolnione z pracy jeszcze przez 9 miesięcy będą miały prawo do otrzymywania świadczeń socjalnych i bezpłatnej opieki lekarskiej według zasad obowiązujących w ich ostatnim miejscu zatrudnienia. Partnerzy społeczni z zadowoleniem przyjęli to nowe rozwiązanie. Bułgaria Porozumienie o współpracy pomiędzy inspekcją pracy i związkami zawodowymi 7 października 2009 z okazji Międzynarodowego Dnia Godnej Pracy przedstawiciele central związkowych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Generalnego Inspektoratu Pracy omawiali podczas spotkania nowe wyzwania, jakie stawia kryzys gospodarczy. W świetle wciąŝ rozwijającej się "szarej strefy" i nagminnie łamanych przepisów prawa pracy, związki zawodowe i inspekcja bułgarska podpisały porozumienie, które ma na celu lepszą ochronę praw pracowniczych. WIELKA BRYTANIA Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) W związku z wypadkiem przy pracy z lipca 2006 roku, w którym zginął 53-letni robotnik uderzony przez cofającą ładowarkę teleskopową, brytyjska inspekcja pracy (HSE) podała do sądu firmę P J Carey (Contractors) Ltd z Wembley, Middlesex. 2 grudnia br. sąd koronny at Aylesbury wydał wyrok, uznając wspomnianą firmę winną naruszenia przepisów artykułu 15(2) Rozporządzenia o bhp w budownictwie z 1996 r. Firmę ukarano grzywną w wysokości 54 tys. funtów i nakazano zwrot kosztów w wysokości 100 tys. funtów. Ofiara wypadku była pracownikiem podwykonawcy, wynajętego przez P J Carey (Contractors) Ltd, który jak główny wykonawca odpowiadał za przygotowanie i stosowanie skutecznego planu zarządzania ruchem na budowie. Jak powiedziano w sądzie, do wypadku doszło z powodu niebezpiecznych warunków panujących na budowie, poniewaŝ trasy ruchu pieszych były zagrodzone stertami śmieci, materiałów budowlanych i parkującymi cięŝarówkami. Ponadto, skrzyŝowania tras ruchu pieszych i pojazdów nie były wyraźnie wydzielone ani oznaczone. 5

6 Waxport Limited winna naruszenia przepisów o kontroli azbestu W informacji prasowej z 8 grudnia 2009 Urząd ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Pracy (HSE) podał, Ŝe firmę Waxport Ltd. z Londynu uznano winną naruszenia przepisów artykułów 4(8) i 4(9) Rozporządzenia o kontroli azbestu z 2006 r. Wspomniana firma jest właścicielem biurowca, który wymagał generalnego remontu. Jeszcze przed jego rozpoczęciem, w kwietniu 2007 roku, firma licencjonowana do prowadzenia prac z azbestem poradziła Waxport Ltd. (jako właścicielowi obiektu) przeprowadzenie pełnej analizy pod kątem obecności azbestu w budynku. Waxport Ltd. zleciła remont zewnętrznemu wykonawcy, informując przy tym, Ŝe w budynku nie ma juŝ azbestu. Rozpoczęto prace i wstrzymano je dopiero wtedy, gdy jeden z robotników rozpoznał azbest, który został juŝ naruszony. Sąd wydając wspomniany wyrok uznał więc, Ŝe Waxport jako firma zlecająca remont, nie przeprowadziła odpowiedniej oceny ryzyka z uwzględnieniem obecności azbestu i w ten sposób naraziła wykonawców i ich pracowników na kontakt z tą niebezpieczną substancją. Firmę ukarano grzywną w wysokości 1 tys. funtów i nakazano zwrot kosztów postępowania na kwotę niemal 8,5 tys. funtów. Brońmy się przed dyskryminacją Coraz więcej Polaków staje się ofiarami dyskryminacji rasowej w miejscu pracy. Często teŝ nawet nie zdają sobie z tego sprawy, ze względu na barierę językową. Aby właściwie rozpoznać ten problem i móc z nim walczyć, warto zadać sobie pytanie: co to jest dyskryminacja rasowa? Dyskryminacja rasowa pojawia się, gdy jedna osoba traktowana jest mniej przychylnie od innej z powodu odmiennego koloru skóry, narodowości lub pochodzenia etnicznego. Ustawa o Zapobieganiu Dyskryminacji z 1976 roku (Race Relations Act, zawierająca poprawkę z 2000 roku) podaje, Ŝe dyskryminacja pracownika przez pracodawcę na tle rasowym jest niezgodna z prawem. Do rasowej zaliczamy: kolor skóry, obywatelstwo, pochodzenie etniczne i narodowe. Nie dotyczy to jedynie osób czarnych lub innego pochodzenia etnicznego, ale wszystkich narodowości i grup rasowych. Ponadto dyskryminacja nie musi być celowa i nawet nie musi być adresowana do osoby, wnoszącej skargę o dyskryminację wystarczy sam fakt, Ŝe coś takiego miało miejsce. Oprócz rozwiązywania poszczególnych spraw, dotyczących dyskryminacji, Ustawa nakłada na pewne instytucje publiczne (np. szpitale, samorządy lokalne, policję) obowiązek aktywnej promocji równości rasowej i zapobiegania dyskryminacji w miejscu pracy. Przepisy prawne, dotyczące dyskryminacji rasowej, obowiązują niemal wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z pracą: zatrudnienie, awans, wypowiedzenie pracy (dismissal), likwidacja stanowiska pracy (redundancy), warunki zatrudnienia i sposób traktowania pracownika w czasie pracy. W związku z tym, niezgodna z prawem jest zarówno dyskryminacja na tle rasowym w procesie rekrutacji, jak równieŝ w trakcie podejmowania decyzji, którego pracownika trzeba będzie zwolnić. Rodzaje dyskryminacji rasowej Istnieją cztery rodzaje dyskryminacji, przy czym czasem mogą się one ze sobą łączyć: 1. direct discrimination (dyskryminacja bezpośrednia) zachodzi wtedy, gdy jedna osoba celowo dyskryminuje drugą osobę, np. nie bierze pod uwagę jej kandydatury na dane stanowisko pracy lub nie daje awansu z powodu uprzedzeń rasowych; 2. indirect discrimination (dyskryminacja pośrednia) zachodzi wtedy, gdy zasady w miejscu pracy, obowiązujące wszystkich pracowników, stawiają niektóre osoby w niekorzystnej sytuacji, np. kiedy pracodawca wymaga, aby wszyscy pracownicy ubierali się w ten sam sposób, co moŝe być nie do zaakceptowania przez niektóre grupy etniczne; 3. harassment (nękanie, molestowanie, prześladowanie, dokuczanie, szykanowanie) pojawia się, kiedy jedna osoba zmusza kogoś innego do zachowania, jakiego ten ktoś sobie nie Ŝyczy i jednocześnie stwarza to wrogą i poniŝającą atmosferę pracy. Intencje osoby 6

7 nękającej nie mają tu znaczenia wystarczy sam fakt, Ŝe ktoś czuje się nękany, pod warunkiem, Ŝe padły słowa lub wydarzyło się coś, co spowodowało takie uczucie; 4. victimisation (wiktymizacja) dla celów dziedziny prawa, zajmującej się dyskryminacją, pojęcie to ma specyficzne znaczenie, które jest nieco węŝsze, niŝ uŝywane powszechnie. W kontekście prawnym wiktymizacja pojawia się wtedy, kiedy dana osoba traktowana jest mniej przychylnie z powodu tego, Ŝe broniła swojego prawa do bycia traktowanym na równi z innymi, kiedy odczuła, Ŝe była dyskryminowana lub pomogła komuś innemu upomnieć się o równe traktowanie, bądź teŝ zeznawała w trybunale czy sądzie, jako świadek w sprawie o dyskryminację. Co moŝe zrobić pracownik? JeŜeli jesteś zatrudniony i czujesz się dyskryminowany (np. przez kolegę lub menadŝera), porozmawiaj o tym najpierw z bezpośrednim menadŝerem i przedstaw problem. JeŜeli to jednak menadŝer cię dyskryminuje, naleŝy porozmawiać z jego przełoŝonym lub działem kadr (HR Department), jeśli taki jest w firmie. JeŜeli pracodawca stosuje politykę równych szans (equal opportunities), powinien stosować się do procedur, jakie obowiązują w przypadku zaistnienia dyskryminacji. JeŜeli nie otrzymałeś kopii dokumentu na temat polityki równych szans, poproś o to pracodawcę. W przypadku, gdy pracodawca nie potraktował powaŝnie twojej sprawy lub nie chce pomóc, moŝna sprawę pociągnąć dalej i złoŝyć zaŝalenie (grievance). Dopiero wtedy, jeśli nie osiągnie to zadowalającego skutku (nie wcześniej), moŝemy oddać sprawę do sądu pracy (employment tribunal). Cartwright Adams Solicitors; tłum. i oprac. Monika Rudzińska MIĘDZYNARODOWA ORGANIZACJA PRACY Poszanowanie praw człowieka to kluczowy element odbudowy gospodarczej opartej na godziwych warunkach pracy napisał Dyrektor Generalny MOP Juan Somavia w oświadczeniu wydanym z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, obchodzonego 10 grudnia. W okresie obecnego kryzysu ekonomicznego, nie moŝemy tracić z oczu celu, jakim jest eliminowanie dyskryminacji, poniewaŝ istnieje ryzyko, Ŝe dyskryminacja i wykluczenie będą się obecnie nasilać. Tegoroczne obchody Dnia Praw Człowieka poświęcone są promocji zasad niedyskryminacji w społeczeństwach i zasad równego traktowania wszystkich ludzi. Widzimy postęp w prawnym zakazywaniu dyskryminacji w miejscu pracy. Potrzebne są jednak proaktywne działania i lepsze egzekwowanie istniejących przepisów, aby te zasady równości urzeczywistnić. Musimy prowadzić taką politykę w sferze edukacji, szkoleń i zatrudnienia, aby wspomagać grupy stale naraŝone na róŝne formy dyskryminacji i wykluczenia. en/wcms_119190/index.htm HISZPANIA Ministerstwo Pracy i Imigracji Pracownicy z upośledzeniem, które skraca ich oczekiwaną długość trwania Ŝycia, będą mogli przejść na emeryturę w wieku 58 lat. Na wniosek Ministra Pracy i Imigracji, w dniu 4 grudnia, Rada Ministrów zatwierdziła Dekret Królewski, który mówi o skróceniu wieku emerytalnego do 58 lat w odniesieniu do pracowników ze stopniem niepełnosprawności równym lub przekraczającym 45%. Mowa 7

8 tutaj o upośledzeniach określonych w przepisach, w wyniku których stwierdzone zostanie obniŝenie oczekiwanej dalszej długości trwania Ŝycia u osób nimi dotkniętych. Rodzaje upośledzeń przewidziane w Dekrecie Królewskim, które mogą spowodować wcześniejsze przejście na emeryturę odnoszą się do: niesprawności intelektualnej; poraŝenia mózgowego; anomalii genetycznych typu syndrom Down a, achondroplazja czy mukowiscydoza; zaburzeń ze spektrum autystycznym; wad wrodzonych wywołanych stosowaniem talidomidu; choroby Heinego-Medina; urazów mózgu; chorób psychicznych np.: schizofrenii lub zaburzeń maniakalno-depresyjnych; chorób neurologicznych, takich jak: stwardnienie zanikowe boczne, stwardnienie rozsiane, leukodystrofie, zespół Tourette a czy uszkodzenie rdzenia kręgowego. Zatwierdzony Dekret Królewski rozszerza treść artykułu 161 bis Ustawy Ogólnej 40/2007 o Ubezpieczeniach Społecznych i będzie miał zastosowanie do wszystkich grup pracowników wchodzących w skład Systemu Ubezpieczeń Społecznych. Aby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury warunkiem nieodzownym jest pozostawanie zarejestrowanym w systemie ubezpieczeń. W listopadzie zanotowano kolejnych bezrobotnych Dane Publicznych SłuŜb Zatrudnienia ze wszystkich wspólnot autonomicznych w Hiszpanii za listopad br. wskazują ogólny wzrost liczby bezrobotnych o osoby (1,6% w stosunku do poprzedniego miesiąca). W ten sposób, zarejestrowane bezrobocie w Hiszpanii sięgnęło liczby osób. Dla porównania, w listopadzie zeszłego roku liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o Tym samym, tegoroczny, listopadowy wzrost jest zdecydowanie mniej drastyczny. Nie mniej jednak, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2008, całkowita liczba osób bez pracy podniosła się o (29,4%). Jeśli chodzi o zawieranie umów o pracę, w listopadzie tego roku zarejestrowano zatrudnień, co stanowi wzrost o (3,6%) w odniesieniu do tego samego okresu w roku ubiegłym. Pomimo to, ogólna liczba tegorocznych zatrudnień, zsumowana na koniec listopada 2009 r., osiągnęła poziom , co świadczy o tendencji spadkowej (-16,7%) w stosunku do zeszłego roku, kiedy to zarejestrowano ich o więcej. W przedostatnim miesiącu obecnego roku zanotowano zawarcie umów na czas nieokreślony. W roku ubiegłym (równieŝ w listopadzie) podpisano ich o więcej. PORTUGALIA Urząd ds. Warunków Pracy (ACT) Seminarium zamykające Europejską Kampanię w Portugalii. 11 grudnia br., w portugalskim mieście Chaves, odbędzie się seminarium zamykające Europejską Kampanię 2008/09 na temat oceny ryzyka. Wydarzenie to uświetnią swoją obecnością Minister Pracy i Solidarności Społecznej, Helena André oraz Prezydent Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Jukka Takala. 8

9 Celem wspomnianej inicjatywy - promowanej przez Urząd Miasta Chaves wspólnie z Urzędem ds. Warunków Pracy (ACT), pełniącym funkcję Krajowego Punktu Centralnego reprezentującego Europejską Agencję BHP jest dokonanie wstępnego bilansu przedmiotowej kampanii w Portugalii, przedstawienie dobrych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców w odniesieniu do oceny ryzyka oraz wyznaczenie przyszłych torów działania. Oprócz wymienionych wyŝej osób, w seminarium udział wezmą liczni partnerzy społeczni, a takŝe Główny Inspektor Pracy w Portugalii, Paolo Morgado de Carvalho, Prezydent miasta Chaves, João Baptista oraz Koordynator Wykonawczy ds. Promocji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Luís Lopes. PT)/Itens/Noticias/Paginas/CampanhaEuropeiaencerraemChaves.aspx BELGIA Dodatkowe świadczenia dla cięŝarnych pracownic Ustawodawstwo belgijskie przewiduje pewną liczbę przepisów mających na celu ochronę pracownic oczekujących dziecka, przede wszystkim przed naraŝeniem kobiet (i płodu) na róŝnego rodzaju czynniki szkodliwe. Zgodnie ze zmianami naniesionymi do obowiązującej dotychczas ustawy (Ustawa w zakresie pracy z dnia 30 marca 1971 roku), pracodawca musi dokonać oceny ryzyka na stanowisku pracy, na którym zatrudnia kobietę cięŝarną lub karmiącą. Ponadto wyraźnie określono czynniki fizyczne i chemiczne, na których działanie w Ŝadnym przypadku nie mogą być naraŝone kobiety cięŝarne. Wskazano równieŝ listę stanowisk pracy zakazanych. W celu ochrony pracownic, pracodawca zobowiązany jest zastosować wskazane przez ustawodawcę środki (zmiana systemu pracy, czasowa zmiana stanowiska pracy itd.). Jeśli w praktyce niemoŝliwe jest zastosowanie proponowanych rozwiązań, kobieta cięŝarna powinna zostać odsunięta od stanowiska pracy, ale nie moŝe być pozostawiona samej sobie. Dlatego od 2010 roku wejdą w Ŝycie nowe przepisy w zakresie wynagrodzeń dla kobiet cięŝarnych i karmiących. Jeśli kobieta nie moŝe wykonywać pracy na stanowisku objętym ryzykiem zawodowym wskazanym na liście chorób zawodowych, Fundusz chorób zawodowych wypłaca pracownicy zasiłek w wysokości 78,237% jej wynagrodzenia netto. Jeśli natomiast czynnik ryzyka (np. wysokie temperatury, agresja, itd.) nie figuruje na liście chorób zawodowych, wówczas zasiłek w wysokości 60% wynagrodzenia netto wypłaca INAMI (Państwowy Instytut ds. Wypadków i Chorób Zawodowych). Belgijski rynek pracy wobec kryzysu Raport, opublikowany niedawno przez NajwyŜszą Radę ds. Zatrudnienia podkreśla następujące tendencje zaobserwowane na rynku pracy w Belgii: Wzrost działalności gospodarczej o 0,5% w III kwartale 2009 roku (po czterech kwartałach systematycznego spadku wskaźników), Spadek zatrudnienia w pierwszym i drugim kwartale br. o miejsc pracy Obserwowany od 2008 roku wzrost liczby upadających przedsiębiorstw odnotowano równieŝ w 2009 roku: 7787 nowych upadłości w okresie od stycznia do października 2009 (+13% w stosunku do 2008) 9

10 Liczba godzin pracy wykonanej przez pracowników tymczasowych jest, od drugiego kwartału 2008, niŝsza od osiągniętego w tym samym okresie poprzedniego roku. W drugim kwartale 2009 odnotowano spadek liczby godzin o 29%. =tcm: a1 WŁOCHY Azbest - Proces w sprawie śmierci osób Największy proces, jaki kiedykolwiek miał miejsce w związku z dramatem wywołanym szkodliwym działaniem azbestu toczy się od kilku dni we Włoszech. OskarŜeni były właściciel szwajcarskiej grupy Eternit i były zarządca spółki Eternit Italie, przesłuchiwani są w związku ze śmiercią osób pracujących lub mieszkających w kilku włoskich miejscowościach (Casale Monferrato, Cavagnolo, Rubiera, Bagnoli), w których grupa Eternit miała swoje fabryki. Spółka Eternit Italie ogłosiła upadłość i zamknęła fabryki w 1986 roku, czyli sześć lat przez wejściem w Ŝycie zakazu uŝywania azbestu. Italia 2020 Program działania w zakresie szerszego dostępu dla kobiet do rynku pracy Program ten ma za zadanie pomóc kobietom podjąć aktywną działalność zawodową nie zaniedbując przy tym Ŝycia rodzinnego. BudŜet, w wysokości 40 milionów euro, zostanie rozdysponowany w następujący sposób: 10 milionów euro na zasiłki rodzinne przeznaczone na zapewnienie opieki dla dziecka w czasie pracy matki (praktyka sprawdzona w północnych regionach Włoch); 4 miliony euro na utworzenie ośrodków "baby-sitter", w których znalazłyby odpowiednie szkolenia i pracę zarówno opiekunki z Włoch, jak i z zagranicy, 12 milionów na vouchery przeznaczone na opłaty za opiekę medyczną i pobyt w ośrodkach wypoczynkowych, 6 milionów na podtrzymanie działalności ośrodków pomocy społecznej, 4 miliony na rozwój systemu telepracy, 4 miliony na programy doszkalające przeznaczone dla kobiet pragnących powrócić na rynek pracy po dłuŝszej przerwie. SZWAJCARIA Wzrost bezrobocia i brak wystarczających środków w funduszach zabezpieczających pracowników Liczba osób pozostających bez pracy wzrosła w październiku do 4% ( osób). Liczba osób poszukujących pracy wynosi Nie przewiduje się niestety szybkiej poprawy sytuacji. Szacuje się natomiast, Ŝe w przyszłym roku liczba bezrobotnych osiągnie osób. Aktualnie prowadzone są rozmowy na temat projektu dotyczącego ewentualnego wzrostu składek na fundusz zabezpieczający pracowników na wypadek utraty pracy (o 0,5%) i 10

11 wprowadzenie dodatkowego tzw. solidarnego procenta. Jednak organizacje związkowe protestują przeciwko pośpiesznemu wprowadzeniu w Ŝycie tych zapisów, które ich zdaniem nie odzwierciedlają potrzeb szwajcarskiego rynku pracy, borykającego się z coraz większym bezrobociem. IRLANDIA Postępuj bezpiecznie - pokaz dla dzieci w wieku szkolnym Setka dzieci z czterech państwowych szkół w miejscowości Ballina wzięła udział w szkoleniu w zakresie bezpiecznych zachowań organizowanym w Społecznym Centrum Sportu. Jedenaście państwowych agencji i organizacji wspólnie opracowało program wydarzenia skierowanego do uczniów klas piątych i szóstych. Jego celem jest propagowanie bezpieczeństwa i zwiększanie świadomości społecznej poprzez angaŝowanie dzieci w liczne interaktywne imprezy poświęcone sprawom bezpieczeństwa. Gospodarzem imprezy była irlandzka inspekcja pracy. Wiceminister w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia, p. Dara Calleary, uczestniczący w wydarzeniu powiedział: Celem tej inicjatywy jest zwiększanie świadomości i zapobieganie wypadkom. ZaangaŜowanie wielu instytucji we wspólne działania na rzecz ogółu lokalnej społeczności spotkało się z duŝą aprobatą. Celem jednodniowego szkolenia dla dzieci jest: uświadomienie im, jak waŝne jest bezpieczeństwo w trakcie wykonywania czynności w domu pokazanie im, jak mają się zachować w sytuacji niebezpiecznej propagowanie dobrych postaw obywatelskich pokazanie im, w jaki sposób rozpoznawać zagroŝenia i jak z nimi postępować uczyć bezpiecznych zachowań w przypadku wystąpienia poŝaru, w rolnictwie itp. Przedstawiciel kierownictwa HSA, p. Jim Lyons stwierdził, Nasze doświadczenia w prewencji wypadkowej utwierdziły nas w przekonaniu, Ŝe ukierunkowanie działań na przyszłe pokolenia pracowników pozwoli nam stworzyć kulturę pracy, w której bezpieczne środowisko pracy stanowić będzie priorytet. Martin O Halloran, szef irlandzkiej Inspekcji Pracy dodał, Ŝe inicjatywa była realizowana z myślą o dzieciach w wieku szkolnym z uwzględnieniem interakcji i potrzeby uczenia się o sprawach powaŝnych poprzez zabawę. Keep_Safe _Roadshow_comes _to_ballina_school_children.html FRANCJA Zaburzenia mięśniowo szkieletowe Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, znane równieŝ jako ZMS, to najczęściej występująca we Francji choroba zawodowa. Liczba zachorowań na ZMS znacząco wzrosła w przeciągu ostatnich lat, równieŝ ze względu na wzrost ich wykrywalności. Obecnie jeden na pięciu 11

12 pracowników cierpi na zaburzenia mięśniowo-szkieletowe. W równym stopniu dotyczą one bólów karku, ramion czy teŝ kończyn górnych. W 2007 r. liczba utraconych dni pracy z tytułu ZMS wyniosła prawie 7 mln, a ich koszt całkowity dla społeczeństwa wyniósł 736 mln euro. Zgodnie z raportem nt. chorób przewlekłych w środowisku pracy tendencja ta będzie w krajach uprzemysłowionych narastać. Zdaniem ekspertów zjawisko to powinno prowadzić do dostosowywania zlecanej pracy do moŝliwości chorego, a nie usuwania go z rynku pracy. 12

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl

RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU. Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl RYNEK PRACY W II KWARTALE 2009 ROKU Dane za raportu opracowanego przez konsultantów portalu pracuj.pl W II kwartale 2009 w portalu Pracuj.pl pracodawcy opublikowali 38261 ofert o 3% więcej niŝ minionym

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

EURONEWS NR 29. Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW

EURONEWS NR 29. Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Warszawa, 2 kwietnia 2010 r. Opracowanie: Sekcja Współpracy z Zagranicą, GPW Przegląd informacji zamieszczonych na stronach internetowych i w biuletynach informacyjnych urzędów inspekcji pracy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Stan prawny

UZASADNIENIE. Stan prawny UZASADNIENIE Stan prawny Zasady funkcjonowania systemu prewencji wypadkowej w ramach systemu ubezpieczeń społecznych reguluje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków

Bardziej szczegółowo

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Europejska Strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dr inż. Zofia Pawłowska kierownik Zakładu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy CIOP-PIB Informacja przygotowana na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec listopada 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA W chrzanowskim urzędzie pracy w końcu listopada 2010 roku liczba zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia

Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia Rehabilitacja potrzeby i gotowość uczestniczenia (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704)

z dnia 2 września 1997 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie słuŝby bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 109, poz. 704) Na podstawie art. 237 11 5 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: 1.

Bardziej szczegółowo

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania);

1) dane identyfikacyjne straŝaka (imię i nazwisko, imię ojca, datę i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji1) z dnia...2005 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania okresowych profilaktycznych badań lekarskich oraz okresowej oceny

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1.

USTAWA z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Art. 1. PROJEKT USTAWA z dnia... 2010 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy

Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Zalecenie nr 197 dotyczące struktur promujących bezpieczeństwo i higienę pracy Konferencja Ogólna Międzynarodowej Organizacji Pracy, zwołana do Genewy przez Radę Administracyjną Międzynarodowego Biura

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Konieczność wdrożenia T/N TABELA ZGODNOŚCI w zakresie objętym przedmiotem projektu o zmianie - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw TYTUŁ PROJEKTU: TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/ WDRAŻANYCH AKTÓW

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w lipcu 2008 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Tendencja spadkowa w kształtowaniu się poziomu bezrobocia w powiecie chrzanowskim jest zauwaŝalna

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski

Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie. dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski Rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami w Europie dr Marcin Garbat Uniwersytet Zielonogórski NIEPEŁNOSPRAWNI W EUROPIE Około 83,2 mln ogółu ludności Europy to osoby z niepełnosprawnością (11,7%

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI

KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI KONSULTACJE NA TEMAT RÓŻNORODNOŚCI W MIEJSCU PRACY ORAZ ANTYDYSKRYMINACJI 14.06.2005-15.07.2005 Znaleziono 803 odpowiedzi z 803 odpowiadających wybranym kryteriom Proszę wskazać główny sektor działalności

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy

Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej. Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Zatrudnienie i kształcenie młodzieży w Europie Środkowo-Wschodniej Sytuacja polskich młodych pracowników na rynku pracy Od 2004 roku Polska jest członkiem Unii Europejskiej, w wyniku możliwości podjęcia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r.

Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Zawiercie, 23.01.2009 r. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim w okresie: styczeń 2008r. - grudzień 2008r. Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu odnotowuje w ciągu kilku ostatnich lat systematyczny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET. Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET Mgr Bianka Godlewska Dzioboń Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE SOLIDARNIE NA RZECZ WARUNKÓW PRACY W DOBIE KRYSYSU

ZWIĄZKI ZAWODOWE DZIAŁAJĄCE SOLIDARNIE NA RZECZ WARUNKÓW PRACY W DOBIE KRYSYSU Konferencja projektowa: Londyn, 13-14 maja 2013 r. Podczas konferencji odbyły się dyskusje na temat obecnej sytuacji nauczycieli, ich kondycji zdrowotnej oraz warunków pracy. Przedstawiono wstępne wyniki

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH USTAWA O ZATRUDNIANIU PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH Dz.U. 2003r nr 166, 1608/95 Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawcę będącego agencją

Bardziej szczegółowo

Aktualne działania, plany i projekty EU-OSHA na lata

Aktualne działania, plany i projekty EU-OSHA na lata Aktualne działania, plany i projekty EU-OSHA na lata 2017-2019 Dorota Pięta Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Warszawa, 7 grudnia 2016 r. 1 Nowa struktura wewnętrza EU-OSHA Dział Profilaktyki i Badań

Bardziej szczegółowo

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017

Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Karolina Farin Spotkanie uczestników KSP KPC EU-OSHA Kraków, 22 czerwca 2015 r. Kampania informacyjna EU-OSHA 2016-2017 Wyzwania:

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec maj 2011 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W maju sytuacja na

Bardziej szczegółowo

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93

WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 WYPADKI PRZY PRACY JAK JE STWIERDZIĆ I UDOKUMENTOWAĆ Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 93 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uwaŝa

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2004 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 2 grudnia 2004 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁCZYGŁOWCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2013 r. - Lublin, wrzesień 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku Zał 1 UCHWAŁA Nr 198/XXXVI/2002 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie: Ramowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych dła Powiatu Bydgoskiego na rok 2002 i na lata

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY

INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY INFORMACJA O WARUNKACH ŚWIADCZENIA PRACY UMOWA O PRACĘ Umowa o pracę stanowi dokument stwierdzający zatrudnienie w ramach stosunku pracy. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014

Raport Przedsiębiorczość w Polsce Edycja 2014 Raport Edycja 2014 2 CHARAKTER I CELE RAPORTU Raport ma charakter informacyjny i dotyczy szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Cele raportu: Ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno finansowej przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik

GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO. Roland Budnik GENEZA PROJEKTU ZNACZENIE BADAŃ DLA MIASTA GDAŃSKA I POWIATU GDAŃSKIEGO Roland Budnik Główny problem NISKI WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Co wiemy? Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

Bardziej szczegółowo

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA

PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA PORADNIK RODZICA PRAWA I OBOWIĄZKI PRACUJĄCEGO RODZICA SPIS TREŚCI I. PRZED NARODZINAMI DZIECKA... 4 PRAWA RODZICÓW... 4 OBOWIĄZKI RODZICÓW... 4 II. NARODZINY DZIECKA... 7 PRAWA RODZICÓW... 7 OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW

KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW KODEKS POSTĘPOWANIA DOSTAWCÓW Kwiecień 2011 WPROWADZENIE Prowadzenie biznesu z zachowaniem wysokich standardów etycznych jest podstawą działalności Sodexo. W związku z tym, sformułowaliśmy kodeks postępowania,

Bardziej szczegółowo

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE

Dagmara Walada. Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Dagmara Walada Bezrobocie w UE na przykładzie Polski i wybranego kraju UE Plan prezentacji 1. Pojęcie bezrobocia 2. Stopa Bezrobocia i bezrobotni 3. Przyczyny bezrobocia 4. Bezrobocie w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

brak umiejętności poruszania się na rynku pracy Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku 15 24 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, 4.04.2013

Bardziej szczegółowo

Plany dezaktywizacji zawodowej

Plany dezaktywizacji zawodowej Plany dezaktywizacji zawodowej (wstępne wyniki badań) dr Piotr Szukalski Uniwersytet Łódzki, ekspert Instytutu Spraw Publicznych Pełne wyniki badań zostaną zamieszczone w raporcie Instytutu Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest:

S T A T U T. Środowiskowego Domu Samopomocy w Sandomierzu. Podstawą prawną działania jest: Tekst ujednolicony przez Kierownika ŚDS po zmianach na podstawie - Uchwały Nr XXXIV/303/2009 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 maja 2009 roku o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu

Bardziej szczegółowo

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl

Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013. www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Europejski i regionalny rynek pracy - mobilności geograficzna i zawodowa 9.04.2013 www.eures.europa.eu www.eures.praca.gov.pl Mobilność pracowników Mobilność zawodowa zmiany w ramach zawodu lub danej grupy

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2009 z dnia 27 października2009 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE.

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH. I NADWYśKOWYCH. W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU. Część II RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE SKARśYSKIM W 2008 ROKU Część II POWIATOWY URZĄD PRACY W SKARśYSKU-KAMIENNEJ ul. 1 MAJA 105 26-110 SKARśYSKO-KAMIENNA SkarŜysko-Kamienna, sierpień

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Styczeń 2016 Data wydania INFORMACJA MIESIĘCZNA STYCZEŃ 2016 Tczew, luty 2016 Str. 2 Monitoring Rynku Pracy Uwagi metodyczne Podstawę

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

Działalność polskiego Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów EU-OSHA w 2015 r. oraz przedsięwzięcia realizowane w 2016 r.

Działalność polskiego Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów EU-OSHA w 2015 r. oraz przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. Działalność polskiego Krajowego Punktu Centralnego i Krajowej Sieci Partnerów EU-OSHA w 2015 r. oraz przedsięwzięcia realizowane w 2016 r. dr hab. inż. Wiktor M. Zawieska, prof. CIOP-PIB Dyrektor Krajowego

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec sierpień 2013r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) Nadal spada bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL

WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL WYNAGRODZENIA POLAKÓW ZA GRANICĄ W 2016 ROKU RAPORT EURO-TAX.PL LIPIEC 2017 W 2016 ROKU ZAROBKI POLAKÓW ZA GRANICĄ WYNIOSŁY PONAD 119 MLD ZŁ Rok 2016 w porównaniu z rokiem poprzednim przyniósł nieznaczny

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Powiatowy Urząd Pracy w Opolu OCENA RACJONALNOŚCI WYDATKOWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJĘ

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 14 listopada 2008 r. (19.11) (OR. fr) 15740/08 LIMITE DEVGEN 227 RELEX 912 ACP 235 SAN 263 NOTA DO PUNKTU I/A Od: Grupa Robocza ds. Współpracy Rozwojowej Data: 13 listopada

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Etycznego

Kodeks Postępowania Etycznego Kodeks Postępowania Etycznego Zasady ogólne 1. Kodeks reguluje zasady świadczenia usług przez Agencje Pracy Tymczasowej zrzeszone w Związku Agencji Pracy Tymczasowej Związku Pracodawców (zwanym dalej Związkiem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć prawa pacjenta

Zrozumieć prawa pacjenta Zrozumieć prawa pacjenta Historia praw dziecka w pigułce 1819 r. - Wielka Brytania, Robert Owen proponuje prawem zagwarantowany zakaz zatrudnienia małych dzieci w kopalniach i fabrykach; 1908 r. zakaz

Bardziej szczegółowo

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Załącznik nr 1 do Programu działania PIP na rok 2014 ZADANIA STAŁE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY Realizacja: cały rok przez wszystkie Okręgowe Inspektoraty Pracy 001. Wypadki przy pracy 001A. Pracowników

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy

USTAWA. z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy Kancelaria Sejmu s. 1/9 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 567 USTAWA z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zamierzasz pracować w Danii?

Zamierzasz pracować w Danii? Zamierzasz pracować w Danii? Duńska Inspekcja Pracy Telefon +45 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk Kraje Unii Europejskiej/Europejskiej Strefy Gospodarczej (UE/EEA) Azory Baleary (Majorka, Ibiza) Belgia

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec maja 2013 r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W maju nastąpił dalszy

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej

Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Powiatowy Urząd Pracy w Zgorzelcu Informacja o sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy oraz zrealizowanych w 2008 roku programach aktywizacji zawodowej Zgorzelec, luty 2009 r. Wstęp. Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r.

Instytut Badawczy Randstad. Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Instytut Badawczy Randstad 1 Prezentacja wyników badań Instytutu Badawczego Randstad i TNS OBOP Data: 14 maja 2012 r. Agenda spotkania Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 14 fali badania sytuacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K

... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa) W N I O S E K ...... (nazwa i pieczęć pracodawcy bądź pieczątka firmowa)..., dnia... (miejscowość) STAROSTA KOSZALIŃSKI za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie W N I O S E K o skierowanie osób/y/ bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH

WNIOSEK O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH WNIOSEK Data. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH A) Informacja dotycząca pracodawcy 1. Pełna nazwa pracodawcy... 2. Adres siedziby pracodawcy... 3. Miejsce prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE

AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE AKTUALNA SYTUACJA NA RYNKU PRACY MAŁOPOLSKI INFORMACJE SPRAWOZDAWCZE stan na koniec czerwca 2014r. (na podstawie miesięcznej sprawozdawczości statystycznej z Powiatowych Urzędów Pracy) W czerwcu nadal

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Lipiec 2015 Informacja miesięczna LIPIEC 2015 r. Tczew, lipiec 2015 Lipiec 2015 Uwagi metodyczne Str. 2 Podstawę prawną do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne

Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz jednoosobowe spółki akcyjne Konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług Uwaga wstępna:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Patrycja Zwiech ROZDZIAŁ 21 AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA KOBIET I MĘŻCZYZN W POLSCE NA TLE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wstęp Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stoi przed rozwiązaniem wielu problemów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi monitoringu mediów drukowanych (ogólnopolskich i regionalnych gazet

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo dla prewencji

Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu Europejska Agencja Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

USTAWA. z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych USTAWA z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z 22 września 2003 r., zmiany: Dz.U. z 2004r., Nr 96, poz. 959) Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ -

Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Konferencja Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pt.: Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń, Warszawa 27-28 czerwca 2012 1. Kierunki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GARWOLINIE Pomoc społeczna jest instytucją wspierania osób ubogich i zagroŝonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Celem pomocy społecznej jest umoŝliwienie osobom

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne Uwagi wstępne Z dniem 1 czerwca 2004 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252), zwana dalej ustawą z 30

Bardziej szczegółowo

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA

Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA Anna Wicha Członek Zarządu EUROCIETT DROGA DO ZATRUDNIENIA: PRACA DLA KAŻDEJ OSOBY, OSOBA DO KAŻDEGO ZADANIA A JOB FOR EVERY PERSON A PERSON FOR EVERY JOB Anna Wicha, Członek Zarządu Eurociett O Eurociett

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo