brak umiejętności poruszania się na rynku pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "brak umiejętności poruszania się na rynku pracy"

Transkrypt

1 Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena wsparcia adresowanego do osób w wieku lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, Bariery których doświadczają osoby młode w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy brak doświadczenia zawodowego brak umiejętności poruszania się na rynku pracy niedostosowanie wykształcenia/kwalifikacji do potrzeb regionalnego rynku pracy wysokie oczekiwania osób młodych (głównie finansowe)

2 Najbardziej efektywne formy wsparcia: środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej staŝe szkolenia i kursy 94% osób samozatrudnionych 65,4% osób zatrudnionych 59,7% osób zatrudnionych Zalecenia dotyczące organizacji staży czas trwania czas trwania staŝu naleŝy dopasować do charakteru pracy wykonywanej przez staŝystę i do zakresu obowiązków zlecanych staŝyście (np. staŝe realizowane na stanowisku biurowym nie powinny trwać dłuŝej niŝ 6 miesięcy) łączenie form wsparcia w celu lepszego przygotowania do zdobywania doświadczenia zawodowego staŝysta, przed rozpoczęciem realizacji tej formy wsparcia, powinien odbyć szkolenie lub kurs z podobnego zakresu (w uzasadnionych przypadkach określenie potrzeb podczas diagnozy IPD)

3 Zalecenia dotyczące organizacji szkoleń, kursów, warsztatów wybór formy szkolenia, kursy i warsztaty skierowane są przede wszystkim do osób, które wymagają podniesienia lub nabycia nowych kwalifikacji zawodowych planowanie tematyka szkoleń powinna zostać ustalona w oparciu o potrzeby uczestników projektu (diagnoza) oraz zapotrzebowanie regionalnego rynku pracy łączenie form szkolenia w połączeniu ze staŝami podczas diagnozy uczestnika projektu naleŝy zwrócić uwagę czy przed rozpoczęciem staŝu uczestnik projektu powinien uzyskać wsparcie w postaci szkolenia lub kursu z podobnego zakresu Zalecenia dotyczące doradztwa zawodowego oraz indywidualnego planu działania (IPD) celowość usługi doradcze oraz IPD pomagają rozpoznać predyspozycje zawodowe oraz określić moŝliwe ścieŝki rozwoju zawodowego potrzeby usługi doradcze powinny stanowić kluczową formę wsparcia dla osób młodych, które w duŝej mierze dopiero stawiają pierwsze kroki w swoim Ŝyciu zawodowym (szczególnie osoby które nie mają jasno sprecyzowanych oczekiwań / nie zdobyły wykształcenia / pozostają przez długi czas bez zatrudnienia) sposób realizacji usługi te muszą być świadczone w sposób rzetelny oraz profesjonalny

4 Wybrane wnioski i rekomendacje sformułowane w ramach badania ewaluacyjnego Ocena jakości wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Gdańsk, Bariery których doświadczają osoby niepełnosprawne oraz w wieku lata na rynku pracy syndrom wyuczonej bezradności na rynku pracy subiektywna ocena swojego zdrowia / subiektywna ocena ograniczeń związanych z wiekiem bariera rentowoemerytalna bierność

5 Bariery po stronie pracodawców dot. zatrudnienia osób niepełnosprawnych niestabilność i złoŝoność przepisów dotyczących odpowiedzialności pracodawców brak wiedzy na temat korzyści wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych stereotypy uprzedzenia Bariery po stronie pracodawców dot. zatrudnienia osób w wieku lata obawa o częste zachorowania, obniŝona sprawność niechęć do zmian mniejsza mobilność i trudności z uczeniem się nowych umiejętności obciąŝenia związane z długim okresem ochronnym przed emeryturą i odprawy emerytalne

6 Przy planowaniu wsparcia naleŝy uwzględnić współpracę fundamentem utrwalania efektów wsparcia jest jego wzmocnienie poprzez zaangaŝowanie do współpracy lokalnych liderów i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych lub starszych (instytucje te posiadają doświadczenie w pracy z tymi osobami, mogą równieŝ pomóc przy rekrutacji) współpraca z pracodawcami, informowanie o korzyściach związanych z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych oraz lata sytuację na rynku pracy uczestnicy projektów ocenili, Ŝe wsparcie było średnio dostosowane do potrzeb pracodawców (w skali 5-cio punktowej: os. niepełnosprawne 3,32; osoby w wieku lata 3,44) najczęściej wskazywanymi powodami udziału w określonym typie szkolenia była własna ocena potrzeb i kwalifikacji uczestników. efektywność form wsparcia przy planowaniu wsparcia naleŝy uwzględnić efektywność form wsparcia dla poszczególnych grup brakuje praktycznego wykorzystania wiedzy zdobytej podczas szkoleń, w związku z tym wsparcie naleŝy uzupełnić o zajęcia praktyczne umoŝliwiające wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności Najbardziej efektywne formy wsparcia osób w wieku lata Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zatrudnienie subsydiowane Szkolenia / warsztaty / kursy prowadzące do podniesienia lub zmiany sytuacji StaŜe / praktyki / przygotowanie zawodowe Szkolenia i warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji Doradztwo i poradnictwo zawodowe Pomoc i wsparcie psychologiczne 75,8% zmiana sytuacji zawodowej 40,0% zmiana sytuacji zawodowej 30,2% zmiana sytuacji zawodowej 28,0% zmiana sytuacji zawodowej 25,0%zmiana sytuacji zawodowej 24,3% zmiana sytuacji zawodowej 18,4% zmiana sytuacji zawodowej Badani z grupy 50+ najwyżej oceniali przydatność form prowadzących do zmiany lub podniesienia kwalifikacji oraz szkolenia i warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji.

7 Najbardziej efektywne formy wsparcia osób niepełnosprawnych Szkolenia i warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania pracy i autoprezentacji Szkolenia / warsztaty / kursy prowadzące do podniesienia lub zmiany sytuacji Doradztwo i poradnictwo zawodowe Pomoc i wsparcie psychologiczne 22,2% zmiana sytuacji zawodowej 14,5% zmiana sytuacji zawodowej 10,0% zmiana sytuacji zawodowej 7,8% zmiana sytuacji zawodowej Osoby niepełnosprawne za najbardziej przydatne uznały pomoc i wsparcie psychologiczne oraz formy związane z podnoszeniem lub zmianą kwalifikacji Przy planowaniu wsparcia naleŝy uwzględnić postawę postawę wobec aktywizacji zawodowej oczekiwany efekt oraz poczucie własnej skuteczności. Oczekiwany efekt to bilans finansowych, psychicznych i społecznych zysków i strat wynikających z podjęcia aktywności zawodowej. Poczucie własnej skuteczności to przekonanie, Ŝe jest się w stanie podjąć pracę, jeśli tylko podejmie się odpowiednie kroki. potrzeby uczestników wsparcie psychologiczne - wzmacnianie motywacji wewnętrznej; działania powinny bazować na pracy psychologicznej dot. wzmacniania poczucia własnej skuteczności, wewnętrznym poczuciu kontroli oraz dodatnim wartościowaniem efektów zatrudnienia Wsparcie doradcze, IPD - badani mieli problem aby ocenić wartość swoich umiejętności sposób organizacji W zaleŝności od postawy uczestników projektu naleŝy dobrać odpowiednią formę wsparcia oraz długość jej trwania Szkolenia dla osób niepełnospranych powinny być dłuŝsze i ukierunkowane przede wszystkim na utrwalenie uzyskiwanych umiejętności

8 Powody przystąpienia do projektu osób z niepełnosprawnością w ramach Poddziałania ,2% 24,6% 8,7% 8,3% Przypadek, namowa innych osób Potrzeba przekwalifikowania się, zdobycia nowych umiejętności zawodowych Potrzeba poŝytecznego wypełnienia wolnego czasu, spotkania z ludźmi Potrzeba doszkolenia się, podniesienia kwalifikacji w swoim zawodzie Powody przystąpienia do projektu osób w wieku lata w ramach Poddziałania ,3% 28,0% 9,6% 6,4% Potrzeba doszkolenia się, podniesienia kwalifikacji w swoim zawodzie Potrzeba przekwalifikowania się, zdobycia nowych umiejętności zawodowych Przypadek, namowa innych osób Potrzeba poŝytecznego wypełnienia wolnego czasu, spotkania z ludźmi

9 Dziękuję za uwagę Joanna Bogdziewicz-Wróblewska Starszy inspektor wojewódzki Wydział Wdrażania Funduszy Zespół Informacji i Konkursów EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku