Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007"

Transkrypt

1 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

2 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

3 Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje członkowskie EOG Norwegię, Islandię i Lichtenstein Bezzwrotna pomoc dla mniej zamoŝnych krajów UE 10 nowych członków Unii oraz Grecji, Portugalii i Hiszpanii

4 Fundusz dla organizacji pozarządowych jest częścią Norweskich mechanizmów Finansowych. Cele: Zmniejszenie dysproporcji społecznych i ekonomicznych. Zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zacieśnienie współpracy pomiędzy Polską a partnerami darczyńcami.

5 BudŜet FOP 37,8 mln euro Jest to 7% z kwoty przeznaczonej dla Polski z Funduszy Norweskich Środki dystrybuowane w otwartych konkursach w latach

6 Komponenty FOP 1. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie 2. Ochrona środowiska i zrównowaŝony rozwój 3. Równe szanse i integracja społeczna

7 Komponent 1 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Operator Fundusz Współpracy Środki 12,6 mln euro

8 Komponent 1 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Cele: propagowanie poszanowania rządów prawa i rozwoju postaw obywatelskich, upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli, równouprawnienia płci.

9 Komponent 1 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Obszary wsparcia Obszar A Poszanowanie zasad demokracji - ochrona praw człowieka, - zwiększenie równouprawnienia i praw obu płci, - dopuszczenie kobiet do stanowisk kierowniczych, - zapobieganie handlowi kobietami i dziećmi, - walka z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi formami dyskryminacji, - poprawa sytuacji grup dyskryminowanych, - walka z wszelkimi formami dyskryminacji w stosunku do osób niepełnosprawnych.

10 Komponent 1 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Obszary wsparcia Obszar B Podniesienie stanu wiedzy nt społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych, w tym: - zapewnienie powszechnego dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości, - rozwój poradnictwa obywatelskiego, - zapobieganie korupcji, - współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi a innymi sektorami - diagnozowanie problemów lokalnych, - rozwój mechanizmu konsultacji społecznych, - szkolenia i doradztwo na rzecz organizacji pozarządowych.

11 Komponent 1 Demokracja i społeczeństwo obywatelskie Obszary wsparcia Obszar C Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego: - inwestowanie w zasoby ludzkie organizacji Wnioskodawcy, - inwestowanie w infrastrukturę i aktywa organizacji Wnioskodawcy, - poprawa jakości usług księgowych, ewaluacji oraz efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi i finansowymi w instytucji Wnioskodawcy, - rozwój długookresowych strategii działania. TYLKO PROJEKTY MIKRO.

12 Typy projektów 1. Projekty MIKRO - od do euro, okres realizacji do 12 miesięcy. Przeznaczone jedynie dla podmiotów, które rozpoczynają swoją działalność, tj, takich które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym właściwym rejestrzenie nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy przed złoŝeniem wniosku w danej edycji konkursu w ramach FOP. 2. Projekty MAŁE - od euro, okres realizacji do 12 miesięcy. 3. Projekty ŚREDNIE - od euro, okres realizacji do 18 miesięcy. 4. Projekty DUśE - od euro, okres realizacji do 24 miesięcy. Wymóg realizacji projektów z udziałem partnera lub partnerów.

13 Harmonogram naboru wniosków Numer edycji Typ projektu Termin naboru wniosków Planowany budŝet w euro III Małe Średnie DuŜe II kw IV Mikro Średnie IV kw V Mikro Małe II kw

14 Komponent 2 Ochrona środowiska i zrównowaŝony rozwój Operator Fundusz Współpracy Środki 12,6 mln euro

15 Komponent 2 Ochrona środowiska i zrównowaŝony rozwój Cele: zwrócenie społeczeństwu uwagi na potrzebę zachowania zrównowaŝonego środowiska, tworzenie moŝliwości działania i zaangaŝowania obywatelskiego, promocja partnerstwa miedzy organizacjami pozarządowymi w sektorze ochrony środowiska a władzami lokalnymi.

16 Komponent 2 Ochrona środowiska i zrównowaŝony rozwój Obszary wsparcia Obszar A Działania edukacyjne i informacyjne na rzecz ochrony środowiska - promowanie zdrowego stylu Ŝycia, - propagowanie konsumpcji przyjaznej środowisku, - uŝywanie przyjaznych dla środowiska środków transportu, - zmniejszenie ruchu drogowego w miastach, - biznes przyjazny środowisku, - ograniczanie zuŝycia wody i energii.

17 Komponent 2 Ochrona środowiska i zrównowaŝony rozwój Obszary wsparcia Obszar B Ochrona dziedzictwa naturalnego - ułatwienie dialogu nt ochrony środowiska - ochrona dzikich zwierząt, - ochrona ptaków, itp. Obszar C WdraŜanie przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska Obszar D Działania na rzecz partnerstwa dla efektywności ekologicznej

18 Komponent 2 Ochrona środowiska i zrównowaŝony rozwój Obszary wsparcia Obszar E Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej (dotyczącej ekologii) Obszar F Finansowe i instytucjonalne aspekty zrównowaŝonego rozwoju Obszar G Proekologiczna restrukturyzacja rynku turystycznego w Polsce

19 Zasady i wysokość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% Minimalna wartość dotacji wynosi euro Maksymalna wartość dotacji wynosi euro Nie występuje podział na projekty ze względu na czas ich realizacji i wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania Zawarcie partnerstwa nie jest warunkiem koniecznym do złoŝenia projektu, jednak będzie premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków

20 Harmonogram naboru wniosków Numer naboru Okres naboru BudŜet w euro II II kw III I kw

21 Komponent 3 Równe szanse i integracja społeczna Operator Ecorys Polska Środki 12,6 mln euro

22 Komponent 3 Równe szanse i integracja społeczna Cele: rozwiązywanie problemów społeczności lokalnych, wspieranie inicjatyw zwiększających udział społeczny grup marginalizowanych i mniej uprzywilejowanych, wymiana doświadczeń w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

23 Komponent 3 Równe szanse i integracja społeczna Cele: tworzenie równych szans dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych, wsparcie organizacji pozarządowych działających w obszarach, w których państwo odgrywa niewielką rolę, wspieranie inicjatyw kulturowych, promocja rozwoju lokalnego i regionalnego.

24 Komponent 3 Równe szanse i integracja społeczna Obszary wsparcia Obszar A Pomoc i wzmocnienie pozycji osób pokrzywdzonych i dyskryminowanych Obszar B Wsparcie zrównowaŝonego rozwoju regionalnego i lokalnego Obszar C Łączenie ochrony dziedzictwa kulturowego z rozwojem lokalnych społeczności Obszar D Aktywizacja zawodowa grup wykluczonych społecznie Obszar E Działania na rzecz poprawy świadomości społecznej

25 Zasady i wysokość dofinansowania Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 90% Minimalna wartość dotacji wynosi euro Maksymalna wartość dotacji wynosi euro Nie występuje podział na projekty ze względu na czas ich realizacji i wysokość wnioskowanej kwoty dofinansowania Zawarcie partnerstwa nie jest warunkiem koniecznym do złoŝenia projektu, jednak będzie premiowane dodatkowymi punktami przy ocenie wniosków

26 Harmonogram naboru wniosków Numer naboru Okres naboru BudŜet w euro II I kw III I kw

27 BudŜet projektu Dofinansowanie - 90% wartości projektu Wkład własny: - rzeczowy 8 % - finansowy 2 % Koszty biurowe limit 1000 zł miesięcznie

28 Dziękuje za uwagę

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH

6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH 6. WSKAZANIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW Z UWZGLĘDNIENIEM MOśLIWOŚCI POZYSKANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH I KRAJOWYCH Najbezpieczniejszym źródłem finansowania w całości lub części gospodarki

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Gospodarki Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Departament Funduszy Europejskich Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania.

Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. DEPARTAMENT ŚRODOWISKA I GEOLOGII URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ BRODNICA 22.III.2007r. Odnawialne Źródła Energii OZE - źródła finansowania. Zapotrzebowanie na energię, perspektywy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym

Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym Ankieta współpracy organów samorządów z sektorem pozarządowym DANE ADRESOWE URZĘDU A. Zlecanie zadań w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. I. Proszę podać dane odnośnie zlecania zadań w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy

Wprowadzenie. Rozdział 1. Cele współpracy Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)

Bardziej szczegółowo

ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne

ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne ZrównowaŜony rozwój - polityka i wytyczne Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2004-2009 Dokument przyjęto: 5 kwietnia 2006 r. strona 1 z 8 1. Wstęp 1.1. Określenie załoŝeń polityki

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne 2014-2020

Fundusze strukturalne 2014-2020 Fundusze strukturalne 2014-2020 ELŻBIETA NOWOROL- LUFT 23 STYCZNIA 2015 R. WYDZIAŁ EKONOMICZNY Fundusze strukturalne 2014-2020 Z budżetu polityki spójności na lata 2014-2020 Polska otrzyma 82,5 mld euro.

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Milanówka z dnia. listopada 2014 r. Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo