5. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI"

Transkrypt

1 5. ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Dlaczego utrzymujemy zapasy? Jak duże utrzymywać? Procesom gospodarczym w przedsiębiorstwie w sferze zaopatrzenia, produkcji i zbytu nieustannie towarzyszy tworzenie zapasów materialnych, wśród których znajdują się dobra produkcyjne i konsumpcyjne. W zależności od charakteru branży i obsługiwanych rynków mogą to być zapasy towarów w sieciach dystrybucji, zapasy wyrobów gotowych w magazynie, zapasy zespołów i podzespołów do montażu, zapasy surowców i części do produkcji (utrzymywane u producenta lub dostawców) itp. Przez zapasy rozumie się zatem wszelkie zasoby materialne znajdujące się w różnych fazach procesu gospodarczego Przyczyny utrzymywania zapasów Zapasy uczestniczą w procesach gospodarczych na skutek istniejących rozbieżności między popytem a podażą. Stąd ogólną przyczyną gromadzenia zapasów w kolejnych ogniwach łańcuchów logistycznych (zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych) jest występowanie różnic w intensywności (tempie) dopływu strumieni materialnych (dostaw) i tempie odpływu (zużycia zapasu), co zobrazowano na rys Tempo dopływu (dostaw) Zapas rotujący Tempo odpływu (popytu) Zapas nierotujący Rys Przepływowy model powstawania zapasów. 1 Warto w tym miejscu przytoczyć jedną z uproszczonych definicji logistyki w aspekcie zapasów: logistyka to zarządzanie zapasami w spoczynku lub w ruchu. PWr / IOZ 5-1

2 O wielkości tempa dopływu strumieni materialnych do punktu tworzenia zapasów decyduje stosowana w przedsiębiorstwie polityka dostaw zarówno zewnętrznych (zamawiania) jak i wewnętrznych (zlecania produkcji). Tempo odpływu regulowane jest natomiast intensywnością zużycia zapasu, kształtowaną przez wielkość okresowego zapotrzebowania (popytu) na zapas od strony odbiorców. Współczesne logistyczne koncepcje zarządzania produkcją i zapasami ukierunkowane są na maksymalne zniwelowanie różnic między intensywnością zużycia zapasu (popytem) a tempem dostaw (podażą), celem uzyskania ciągłości przepływów materiałowych przy minimalnym poziomie zapasów. Niemniej zapasy spełniają kilka istotnych funkcji stanowiących przyczynę ich tworzenia i utrzymywania, które można sklasyfikować w trzy podstawowe grupy: funkcje antycypacyjne, ekonomiczne i zabezpieczające. 1. Funkcje antycypacyjne wyprzedzające zaspokajanie potrzeb w relacji dostawca-odbiorca. Antycypacyjne tworzenie i regularne uzupełnianie zapasów zapewnia dostępność produktów i wysoki poziom obsługi klienta w zaspokajaniu jego zmiennych (często sezonowych) potrzeb w pełny i szybki sposób, zmniejszając jednocześnie koszty utraconej sprzedaży. 2. Funkcje ekonomiczne przejawiające się w wykorzystaniu: efektu ekonomii skali produkcji i zakupów (możliwość produkcji i zakupów w partiach ekonomicznych), oszczędności w produkcji na zapas przy sezonowości popytu i podaży, oszczędności w zakupach przy ofertach rabatowych i upustach cenowych, możliwości tworzenia zapasów spekulacyjnych przy fluktuacji cen i inflacji. 3. Funkcje zabezpieczające (izolujące) ochrona przed niepewnością popytu i skutkami opóźnień w dostawach poprzez tworzenie buforów bezpieczeństwa niwelujących niebezpieczeństwo wyczerpania zapasu. Jak widzimy, wymienione funkcje zapasów odgrywają istotną rolę w skutecznym i efektywnym funkcjonowaniu systemu logistycznego przedsiębiorstwa wskazując na, często uzasadnioną, potrzebę ich tworzenia. Stąd tradycyjnie zapasy traktuje się jako konieczne zło, dążąc do maksymalnej ich redukcji przy założonym poziomie obsługi odbiorców. 5.2 Rodzaje zapasów w przedsiębiorstwie Zapasy gromadzone w procesach gospodarczych, od miejsca pozyskania surowców poprzez procesy produkcyjne aż po klienta końcowego, są wielkością bardzo złożoną. Wynika to z ich PWr / IOZ 5-2

3 zróżnicowania pod względem miejsca składowania, postaci rzeczowej, stopnia przetworzenia, sposobu tworzenia itp. W związku z tym wyróżnia się wiele kryteriów podziału zapasów wśród których można wymienić przede wszystkim: strukturę ilościową (wartościową) zapasów, stopień przetworzenia zapasów, sposób tworzenia zapasów STRUKTURA ILOŚCIOWA (WARTOŚCIOWA) ZAPASÓW Zgodnie z zasadami rachunkowości zapasy są składnikiem majątku obrotowego, tworząc wraz z majątkiem trwałym aktywa przedsiębiorstwa. Efektywne angażowanie środków obrotowych w zapasach ma istotny wpływ na zwiększanie szybkości rotacji, a tym samym na szybkość obrotu kapitałem związanym w zapasach i tempo zwrotu nakładów inwestycyjnych. Niemniej nie wszystkie kategorie zapasów w przedsiębiorstwie biorą udział w omawianej zależności, stąd dla omawianych zależności istotne jest kształtowanie się struktury ilościowej (wartościowej) zapasów. Struktura ta w najprostszym ujęciu dzieli zapasy na część rotującą i nierotującą (rys. 5-2). Ilość (wartość) Zużycie zapasu Odnowienie zapasu Zapas średni ZAPAS ROTUJĄCY (część obrotowa zapasów) Zapas bezpieczeństwa Zapas nadmierny (martwy) ZAPAS NIEROTUJĄCY (część nieobrotowa zapasów) Czas Rys Typowa struktura ilościowa (wartościowa) zapasu. Część rotująca (obrotowa) zapasów, to zapasy systematycznie zużywane i cyklicznie uzupełniane w toku zaspokajania bieżących potrzeb produkcji i odbiorców. Cechą szczególną zapasów rotujących jest zużywanie się ich w jednym cyklu gospodarczym. Zapasy te są odnawiane według określonych zasad, a ich poziom (równy połowie wielkości dostaw w rozpatrywanym okresie) wynika z wielkości dostaw i okresowego zużycia. Część nierotującą (nieobrotową) stanowi zazwyczaj zapas zabezpieczający. Niemniej, z różnych przyczyn, część ta może obejmować również zapas nadmierny, zwany również zapasem PWr / IOZ 5-3

4 martwym (Dead Stock), zwiększający koszty utrzymania zapasu, a nie wnoszący żadnej wartości dodanej w procesie produkcji. Do tej kategorii zalicza się zapasy trudnozbywalne (niechodliwe, posezonowe, niemodne, przestarzałe) i niepełnowartościowe (uszkodzone, zepsute i nieużyteczne). STOPIEŃ PRZETWORZENIA ZAPASÓW Ogół zapasów materialnych gromadzonych w przedsiębiorstwie wytwórczym w ujęciu przepływowym (logistycznym) można sklasyfikować w trzy podstawowe kategorie: zapasy kupowane, przetwarzane i sprzedawane (rys. 5-3). Dwie pierwsze grupy, ściśle związane z realizacją procesów wytwórczych, określa się jako zapasy produkcyjne. Pozostałe jako zapasy handlowe 2. Faza zaopatrzenia Faza produkcji Faza dystrybucji D O S T A W C Y Zaopatrzenie ZAPASY KUPOWANE surowce materiały elementy z zakupu Produkcja Montaż elementów wyrobów ZAPASY PRZETWARZANE (produkcji niezakończonej) produkcja w toku (elementy w magazynach) roboty w toku (elementy w trakcie realizacji) Dystrybucja ZAPASY SPRZEDAWANE wyroby towary części zamienne (serwisowe) K L I E N C I Rys Klasyfikacja zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie wytwórczym (stopień przetworzenia). Do zapasów kupowanych (faza zaopatrzenia) zalicza się zapasy surowców i elementów z zakupu, stanowiących materiały wyjściowe do przetwarzania w wyroby gotowe. Zapasy przetwarzane (faza produkcji) obejmują zapasy materiałów w trakcie wytwarzania (produkcja niezakończona), do których zalicza się zapasy produkcji w toku (półfabrykaty w magazynach) oraz robót w toku (półfabrykaty w trakcie realizacji). Do zapasów sprzedawanych (faza dystrybucji) zalicza się zapasy wyrobów gotowych i elementów serwisowych stanowiących przedmiot sprzedaży. Do grupy zapasów sprzedawanych zalicza się również zapasy towarów (nabytych celem dalszej odsprzedaży). Zapasy takie stanowią oczywiście jedyną kategorię w jednostkach handlowych. 2 Szczegółowe omówienie podziału zapasów na produkcyjne i handlowe zawarto w temacie 7. PWr / IOZ 5-4

5 SPOSÓB TWORZENIA ZAPASÓW Tworzenie zapasów w jednostkach gospodarczych może odbywać się na dwa sposoby. Potrzebne dobra materialne przedsiębiorstwo może nabyć z zewnątrz od dostawców zewnętrznych (zapas kupowany) bądź wytworzyć we własnym zakresie (zapas produkowany). Pierwszy sposób wykorzystywany jest działalności handlowej i usługowej oraz w działach zaopatrzenia przedsiębiorstw wytwórczych. Drugi z nich jest charakterystyczny dla procesów produkcyjnych w działalności wytwórczej (produkcja na magazyn). W działalności takiej omawiany podział przedstawiono na rys D O S T A W C Y Faza zaopatrzenia Zaopatrzenie Zapas kupowany Faza produkcji Produkcja Montaż elementów wyrobów Zapas produkowany Faza dystrybucji Dystrybucja K L I E N C I Rys Klasyfikacja zapasów materiałowych w przedsiębiorstwie wytwórczym (sposób tworzenia). Czynnikiem wyróżniającym sposoby tworzenia zapasów jest forma ich uzupełniania (rys.5-5). W przypadku zapasu nabywanego z zewnątrz zapas w magazynie automatycznie powiększa się o dostarczoną ilość w momencie przyjęcia dostawy (uzupełnianie natychmiastowe). Natomiast w przypadku zapasu wytwarzanego na magazyn, uzupełnianie zapasu jest zazwyczaj realizowane sukcesywnie w określonym przedziale czasu cyklu produkcyjnego (uzupełnianie stopniowe). Zapas kupowany Zapas produkowany Ilość Odnawianie zapasu Ilość Odnawianie zapasu Czas Czas Rys Różnice w dynamice zapasów kupowanych i produkowanych. PWr / IOZ 5-5

6 5.3 Cele i zadania zarządzania zapasami Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie stanowi funkcję składową zarządzania produkcją, co zobrazowano na rys Faza zaopatrzenia Faza produkcji Faza dystrybucji D O S T A W C Y Zarządzanie produkcją (zapasami i zdolnością produkcyjną) Zarządzanie zapasami K L I E N C I Zaopatrzenie Produkcja elementów Montaż wyrobów Dystrybucja Rys Zakres zarządzania produkcją i zapasami w procesie logistycznego przepływu materiałów w przedsiębiorstwie wytwórczym. Zakres funkcji i zadań zarządzania produkcją jest szerszy od zarządzania zapasami. Przedmiotem zarządzającego produkcją jest racjonalne gospodarowanie zarówno zasobami obiektowymi (zdolnością produkcyjną) jak i zasileniowymi (zapasami materiałowymi), natomiast uwaga zarządzającego zapasami skoncentrowana jest zasobach zasileniowych. W warunkach działalności produkcyjnej zarządzanie zapasami nie może być realizowane oddzielnie od zarządzania produkcją. Zapasy umożliwiają produkcję, a jednocześnie są jej rezultatem. Stąd cele i zadania zarządzania zapasami wynikają wprost z celów zarządzania produkcją. Poznana już w tym zakresie przeciwstawność rynkowej i efektywnościowej orientacji przedsiębiorstw rzutuje również na sprzeczność celów zarządzania zapasami (rys. 5-7). CELE ZARZĄDZANIA ZAPASAMI ORIENTACJA RYNKOWA MAKSYMALIZACJA POZIOMU OBSŁUGI Dostępność właściwych materiałów, w wystarczających ilościach, we właściwym miejscu i czasie Sprzeczność celów ORIENTACJA EFEKTYWNOŚCIOWA MINIMALIZACJA KOSZTÓW Redukcja kosztów poprzez minimalizację stanów zapasów materiałowych Rys Cele zarządzania zapasami w orientacji rynkowej i efektywnościowej. PWr / IOZ 5-6

7 Decyzje dotyczące zapasów muszą uwzględniać zarówno kwestie związane z poziomem obsługi klienta jak i związanymi z tym kosztami. W pierwszym przypadku cele zarządzania zapasami przejawiają się w zapewnieniu wysokiej ich dostępności poprzez zminimalizowanie ryzyka wystąpienia niedoboru co wymaga dużych buforów zabezpieczających. Z drugiej strony, zorientowanie na redukcję kosztów pociąga za sobą konieczność minimalizacji kapitału związanego w zapasach drogą minimalizacji stanów zapasów. Podejmowane więc przez zarządzającego zapasami decyzje powinny zmierzać do osiągnięcia równowagi (trade-off) między pożądanym poziomem obsługi odbiorców a poziomem tworzonych i utrzymywanych zapasów bezpieczeństwa, kompensujących przypadki wzrostu popytu bądź opóźnień w dostawach (rys. 5-8). Poziom dostępności zapasu Poziom obsługi odbiorcy Poziom zapasu bezpieczeństwa Ryzyko niedoboru 100 % Rys Równowaga w rozwiązaniach kompromisowych w zarządzaniu zapasami. W ustalaniu poziomu obsługi i związanego z tym zapasu bezpieczeństwa wykorzystywany jest powszechnie rachunek prawdopodobieństwa 3. Poziom obsługi klienta definiowany jest wówczas jako prawdopodobieństwo niewystąpienia niedoboru zapasu w cyklu jego uzupełniania (np. poziom obsługi = 95% oznacza, że prawdopodobieństwo zaspokojenia potrzeb odbiorców w danym cyklu wynosi 95%, a ryzyko wystąpienia niedoboru zapasu = 5%). Rezultatem zarządzania zapasami jest kształtowanie ilościowo-czasowych parametrów przepływów materiałowych. Podejmowane w tym zakresie decyzje zmierzają do ustalenia: kiedy i w jakim wymiarze należy uruchamiać mechanizmy ich tworzenia? Stąd podstawowym zadaniem stojącym przed zarządzającym zapasami jest znalezienie w odniesieniu do każdej pozycji zapasu odpowiedzi na dwa elementarne pytania. Dla zapasu kupowanego 1. Ile zamawiać? Jaka powinna być wielkość zamówień (partii zakupu)? 2. Kiedy zamawiać? W jakim terminach składać zamówienia? 3 Najczęściej wykorzystywanym w tym celu rozkładem prawdopodobieństwa jest rozkład normalny (jak również rozkład wykładniczy i Poissona w przypadku materiałów wolno rotujących). Stosowanymi w praktyce miarami poziomu obsługi w zakresie niezawodności dostaw są również takie wskaźniki, jak: ilościowy udział zamówień zrealizowanych z zapasu, udział okresów bez niedoborów i in. PWr / IOZ 5-7

8 Dla zapasu produkowanego 1. Ile zlecać? Jaka powinna być wielkość zleceń produkcyjnych (serii/partii produkcyjnej)? 2. Kiedy zlecać? W jakich terminach uruchamiać produkcję? Realizacja przedstawionych zadań wymaga operowania zbiorem różnorodnych informacji. Charakter tych danych oraz metody ich ustalania wpływają w znacznej mierze na dobór rozwiązań w zakresie samego procesu zarządzania. Do podstawowych zalicza się: informacje o popycie na zapas i jego zmienności (wahaniach), informacje o stanach zapasów, informacje o czasie realizacji zamówień/zleceń (czasie dostawy), informacje o kosztach zapasów, informacje o wartości zapasów i regularności ich zużycia (analiza ABC i XYZ) i szereg innych (często specyficznych) danych szczegółowych kształtujących problematykę zapasów. W dalszej części skupimy uwagę na sposobach określania popytu i podaży zapasów oraz kosztach zapasów. 5.4 Określanie popytu i podaży zapasów METODY OKREŚLANIA POPYTU (ZAPOTRZEBOWANIA) NA ZAPAS Metody określania zapotrzebowania na zapas różnią się stosowaną w nich bazą danych i dokładnością ustaleń. W tym zakresie wyróżnia się określanie deterministyczne, stochastyczne i subiektywne. A. Określanie deterministyczne (dokładne) obliczanie zapotrzebowania materiałowego na surowce i elementy składowe wyrobów na podstawie planów (harmonogramów) produkcji wyrobów oraz specyfikacji (zestawień) materiałowych obrazujących strukturę wyrobu. B. Określanie stochastyczne (przybliżone) prognozowanie zapotrzebowania na zapas na podstawie statystyki zużycia w porównywalnych okresach w przeszłości i przewidywanych trendów zmian w przyszłości. W oparciu o gromadzone dane przewidywane zapotrzebowanie określa się za pomocą wybranych metod prognozowania 4. C. Szacowanie subiektywne (najmniej dokładne) stosowane przy braku możliwości wykorzystania deterministycznych i stochastycznych metod określania potrzeb. Najczęściej przyjmuje formę szacowania intuicyjnego opartego na wiedzy, doświadczeniu i osobistej ocenie jednej lub kilku osób. 4 Najczęściej stosuje się metody określania wartości średniej, wygładzania (wyrównywania) wykładniczego i analizę regresji. PWr / IOZ 5-8

9 SYSTEMY KONTROLI (REJESTRACJI) STANÓW ZAPASÓW Ilościowe stany zapasów ustala się wykorzystując odpowiedni system kontroli (rejestracji) ich poziomu (Inventory Monitoring System). W praktyce kontrola zapasów może się odbywać okresowo lub ciągle. A. System kontroli okresowej (Periodic Inventory Monitoring System). W systemie kontroli okresowej, zwanym również systemem okresowym (Periodic System) bądź przeglądów okresowych (Periodic Review), fizyczne ustalenie stanu zapasu i podejmowanie odpowiednich decyzji odbywa się cyklicznie co pewien ustalony przedział czasu T (tydzień, miesiąc, kwartał). Zaletami systemu są: prostota i brak konieczności ciągłego śledzenia stanów zapasów, brak konieczności informatyzacji systemu (mniejsze koszty inwestycyjne). Do wad należy zaliczyć: brak bieżącej informacji o stanie zapasu, większe koszty eksploatacji systemu wynikające z konieczności utrzymywania większych zapasów bezpieczeństwa niwelujących niebezpieczeństwo wyczerpania zapasu w okresie międzykontrolnym. B. System kontroli ciągłej (Continuous Inventory Monitoring System). W systemie kontroli ciągłej, zwanym również systemem nieustającym (Perpetual System) bądź przeglądów ciągłych (Continuous Review), monitorowanie stanu zapasu i podejmowanie odpowiednich decyzji odbywa się na bieżąco w trybie on-line (on-line system). Oczywistymi zaletami systemu są: bieżąca informacja o stanie zapasu, mniejsze koszty eksploatacyjne (mniejsze zapasy bezpieczeństwa). Do wad zalicza się: większe koszty inwestycyjne wynikające z konieczności informatyzacji w systemie niezbędnych procedur transakcyjnych i magazynowych (przychodów, rozchodów), konieczność okresowej inwentaryzacji rzeczywistych stanów zapasów (weryfikacja z tytułu błędów, braków, odpadów, kradzieży itp.). System kontroli okresowej był jedynym systemem możliwym do stosowania w praktyce przed pojawieniem się możliwości jego informatyzacji. Obecnie z wielu względów kontrolę ciągłą uważa się za korzystniejszą od tradycyjnej inwentaryzacji okresowej, co znajduje wyraz w powszechnym jej stosowaniu w zarządzaniu zapasami. PWr / IOZ 5-9

10 5.5 Koszty zapasów Celem podejmowania efektywnych decyzji związanych z przyjmowaną polityką uzupełniania zapasów niezbędna jest znajomość kosztów zapasów. Wśród kosztów związanych z gospodarką zapasami wyróżnia się koszty stałe i zmienne. KOSZTY STAŁE Do kategorii kosztów stałych zalicza się wszystkie składniki kosztów związanych z gospodarką zapasami, których wielkość nie jest zależna oraz wielkości zamówień lub zleceń produkcyjnych uzupełniających stany zapasów (a tym samym od poziomu utrzymywanych zapasów). Należą do nich przede wszystkim: jednostkowe koszty zakupu lub wytworzenia pozycji zapasu, koszty utrzymania pomieszczeń i urządzeń magazynowych oraz środków transportowych, koszty osobowe (utrzymania służb magazynowych i zaopatrzenia). Niejednokrotnie kwalifikacja niektórych z wymienionych składników do kosztów stałych nie jest w pełni jednoznaczna. Na przykład w przypadku oferty rabatów cenowych koszty zakupu zostaną zaliczone do kategorii kosztów zmiennych. Podobna sytuacja może wystąpić w odniesieniu do kosztów powierzchni magazynowej lub ubezpieczeń (rosnących bądź malejących w miarę wzrostu lub spadku poziomu utrzymywanych zapasów). KOSZTY ZMIENNE Do kategorii kosztów zmiennych zalicza się wszystkie składniki kosztów związanych z gospodarką zapasami, których wielkość jest zależna od wielkości zamówień lub zleceń uzupełniających. Główne rodzaje kosztów zmiennych zapasów obejmują koszty: utrzymania zapasów, zamawiania/zlecania, niedoborów oraz nadmiarów zapasów. 1. Koszt zamawiania/zlecania (Ordering Cost). Koszt zamawiania/zlecania, nazywany zamiennie kosztem tworzenia zapasów, związany jest z zakupem lub uruchomieniem produkcji określonej ilości produktów celem uzupełnienia zapasu. Dla określonych zamówień/zleceń będą to koszty: zamówienie zewnętrzne (zakupu) koszt realizacji zamówienia przez dział zaopatrzenia (Purchase Cost), zlecenie wewnętrzne (produkcyjne) koszt uruchamiania (przezbrajania) produkcji (Setup Cost). PWr / IOZ 5-10

11 2. Koszt utrzymania zapasu (Holding Cost). Koszt utrzymania zapasu, nazywany zamiennie kosztem oprocentowania 5 (Interest Cost), jest kosztem zamrożenia kapitału obrotowego. Stanowi zatem odpowiedź na pytanie, ile kosztuje przedsiębiorstwo zamrożenie kapitału w zapasach, w przeciwieństwie do możliwości jego wykorzystania w inny bardziej ekonomiczny sposób (koszt utraconych możliwości). Koszt ten może być ustalony jako wartość kwotowa (stała) lub częściej jako wartość procentowa (roczna stopa procentowa wartości pieniężnej utrzymywanego zapasu). 3. Koszt niedoboru zapasu (Shortage Cost). Koszt niedoboru, nazywany zamiennie kosztem wyczerpania zapasu (Stockout Cost), jest kosztem związanym z brakiem dostępności zapasu w okresie, kiedy jest on potrzebny odbiorcy. Skutki kosztowe wyczerpania zapasu mogą przyjąć dwie formy: niedobory są przenoszone na następne okresy (zaległe zamówienia) koszt obsługi zaległych zamówień, opóźnionych zysków, obniżenia poziomu obsługi; niedobory nie są przenoszone na następne okresy (utracona sprzedaż) koszt utraconej sprzedaży (potencjalnych zysków), obniżenia poziomu obsługi; 4. Koszt nadmiaru zapasu (Excess Cost). Ostatnim rodzajem kosztu zmiennego, jakkolwiek będący w rzeczywistości kosztem związanym z utrzymaniem zapasu, jest koszt zapasu nadmiernego. Z uwagi jednak na dodatkowe (w odróżnieniu od zapasu rotującego) skutki kosztowe zapasów nadmiernych, można uznać je za odrębną grupę kosztów. W tym zakresie, podobnie jak w przypadku niedoboru zapasu, wyróżnia się dwie opcje: nadmiar jest przenoszony na następne okresy koszt przedłużonego utrzymania zapasu oraz obniżenia zysków (np. w przypadku wyprzedaży po niższych cenach); nadmiar nie jest przenoszony na następne okresy koszt straconych nakładów oraz dodatkowy koszt likwidacji zapasów w sposób zgodny z normami firmy i ochrony środowiska naturalnego. 5.6 Typologia systemów zarządzania zapasami Dobór właściwego systemu zarządzania zapasami zależy od wielu różnorodnych czynników, np. charakteru popytu, wartości pozycji zapasu, stopnia regularności jego zużywania, opcji z niedoborami i nadmiarami zapasu, ofert rabatowych, czynnika inflacji itp. Każde z nich wymagają doboru odpowiednich zasad i systemów zarządzania. Ogólną typologię tych 5 Inne zamienne nazwy to koszt związania kapitału (Capital Cost) lub utraconych możliwości (Opportunity Cost) PWr / IOZ 5-11

12 systemów, uwzględniającą zakres realizacji funkcji (faz) zarządzania oraz sposoby ustalania zapotrzebowania na zapas, przedstawiono w tabeli 5-1. Tabela 5-1. Ogólna typologia systemów zarządzania zapasami. METODY OKREŚLANIA POTRZEB Stochastyczne (prognozowanie) ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Faza planowania Faza sterowania Systemy sterowania zapasami SCS Stock Control Systems System produkcji dokładnie na czas JIT Just in Time System (KANBAN) Deterministyczne (obliczanie) System planowania potrzeb materiałowych MRP Material Requirements Planning System planowania potrzeb dystrybucji DRP Distribution Requirements Planning System zarządzania wąskimi przekrojami OPT Optimized Production Technology Analiza przedstawionej w tabeli klasyfikacji systemów zarządzania zapasami pozwala na ich charakterystykę odniesioną do samego procesu zarządzania (obejmującego fazę planowania i sterowania zapasami). Wynika z niej, że w miarę rozwoju tych systemów i możliwości elektronicznego przetwarzania danych, rozwiązania te zmierzały w kierunku wykorzystania koncepcji logistycznych (właściwe materiały, we właściwej ilości, we właściwym czasie), poprzez rozszerzanie procedur zarządzania zapasami o fazę planowania i coraz ściślejsze ustalanie ilościowo-czasowych parametrów przepływów materiałowych. Od klasycznych systemów sterowania zapasami opartych na prognozach potrzeb (których podstawowe zasady i formuły są nadal, mimo rozwoju nowych koncepcji, powszechnie stosowane), do systemu dostaw na czas JIT, planowania potrzeb materiałowych MRP lub zarządzania wąskimi przekrojami OPT umożliwiających planowanie potrzeb i stanów zapasów w czasie z dokładnością wymaganą przez użytkownika. PWr / IOZ 5-12

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji

1. Podstawy wskaźników stosowanych dla mierzenia działalności organizacji Jak ocenić Twój łańcuch dostaw? Artykuł Joanny Palowskiej przybliża tematykę wskaźników, które pozwalają ocenić łańcuch dostaw pod kątem różnych potrzeb. Autorka pokazuje też konkretny przykład firmy X

Bardziej szczegółowo

2.2. Zarządzanie zapasami

2.2. Zarządzanie zapasami Podstawy teoretyczne zarządzania majątkiem obrotowym 85 2.2. Zarządzanie zapasami 2.2.1. Zapasy jako składnik aktywów przedsiębiorstwa Utrzymywanie zapasów jest bardzo często nieodzownym warunkiem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką

REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką Roman Pietroń, Zarządzanie logistyką. Repetytorium do wykładu 2006/2007. REPETYTORIUM Zarządzanie logistyką 1. Co to jest logistyka? Istnieje wiele znaczeń i interpretacji słowa "logistyka". Hipotezy dotyczące

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

LOGISTYKA. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi LOGISTYKA Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Podstawowe treści przedmiotu definicje logistyki procesy i procedury logistyczne, rodzaje logistyki (mikro, mezo,

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Joanna Dyczkowska Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI WPŁYW NA LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI

Bardziej szczegółowo

LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI

LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI Groenewout Consultants & Engineers LOGISTYCZNE STEROWANIE ZAPASAMI KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI Zapasy w zarządzaniu logistycznym W zarządzaniu logistycznym kontrola kosztów ma istotne znaczenie z dwóch

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03

Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Urbańska-Sobczak Finansowanie działalności przedsiębiorstwa 412[01].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych

Jerzy Korczak. Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Jerzy Korczak Inżynieria procesów logistycznych Publikacja współfinansowana z EFS w ramach projektu POKL Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

11111 \lm~li ~ i11111

11111 \lm~li ~ i11111 :i.~&jp~ow~o Wyższej i Zarządzania NTERNATONAL @ Sy iemy ~mt~jr(jatyi;-.:a:~ej identyf!kair;ji >;, d~ntyfikai:;;jzi! ~H::wnure!ka~.::]a w systemie >;, PlaUi;.n'rny f: katalogi elektroniczne Spał. Wyższa

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI

SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: Przedsiębiorstwo na rynku finansowym (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALIZACYJNY) Łódź Spis treści Moduł 1 PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI

STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI STUDIUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU RACHUNEK KOSZTÓW DR TOMASZ WNUK-PEL KATEDRA RACHUNKOWOŚCI, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA, UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYKŁAD 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 1 (C) Tomasz Wnuk-Pel 2 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie

MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie MBA Międzynarodowy Zarząd MBA Zarządzanie w Agrobiznesie BIZNES PLAN Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Kurs zarządzania Biznes Plan Andras Nabradi, Edward Majewski, George Robertson Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05

Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Przeprowadzanie analizy ekonomiczno-finansowej 343[01].Z2.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI

WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Jarosław Lesinski* WYKORZYSTANIE CEN TRANSFEROWYCH W RACHUNKU EFEKTYWNOŚCI JEDNOSTEK BANKU ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZYSKI Wstęp Ceny transferowe są wykorzystywane w przedsiębiorstwach posiadających złożoną

Bardziej szczegółowo

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof.

Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof. Zasady sprawnego i efektywnego sterowania przepływami materiałów i wyrobów prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www. gen-prof.pl Łódź 2015 Zagadnienia: 1. Pojęcie sterowania i regulacji 2. Sterowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo