Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE"

Transkrypt

1 Odbudowa po powodzi. Kracik czeka na 40 milionów złotych z UE Kategoria: Gospodarka Przeczytano: 91 Opublikowany: :09:53, Małopolska przygotowuje się do podziału środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Polska otrzyma ponad 100 mln euro, z czego nasz region chciałby otrzymać jedną czwartą. Nic dziwnego, nasz region bardzo ucierpiał w wyniku ubiegłorocznych powodzi. Przypomnijmy, pięciu wojewodów (lubelski, małopolski, podkarpacki, śląski, i świętokrzyski), wystąpiło w styczniu tego roku do ministra spraw wewnętrznych i administracji z wnioskiem o przekazanie Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Krakowie większych środków na usuwanie szkód powodziowych. Liczymy na to, Ŝe województwo małopolskie otrzyma ok. 40 mln zł na zadania realizowane przez RZGW. - Trzeba pamiętać, Ŝe nie tylko staramy się usunąć skutki Ŝywiołu, ale musimy teŝ poprawić bezpieczeństwo. W tym roku kontynuujemy odbudowę przede wszystkim domów dla osób, które straciły dach nad głową w wyniku powodzią lub osuwiska mówi Stanisław Kracik, wojewoda małopolski. Koszty odbudowy są większe niŝ szacunki strat, bowiem staramy się budować drogi, mosty, czy inne obiekty w wyŝszym standardzie. Warto wiedzieć: *** 1. ŚRODKI PRZEKAZANE W 2010 ROKU W CZASIE I PO POWODZI w sumie ponad 450 mln zł, w tym m.in.: - na sfinansowanie wydatków na akcję przeciwpowodziową 22,2 mln zł - zadania realizowane przez straŝ poŝarną w związku z akcją ratowniczą 10,4 mln zł, - ekwiwalenty dla straŝaków ochotników biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią 1,6 mln zł. - odbudowa infrastruktury komunalnej samorządu terytorialnego zniszczonej w wyniku klęsk Ŝywiołowych, czyli promesy na odbudowę dróg, mostów itp. 217 mln zł, - likwidację szkód na urządzeniach melioracji wodnych 78,4 mln zł, 1

2 - koszty eksploatacji przepompowni melioracyjnych 453 tys. zł. - pokrycie kosztów związanych z wynajmem i kontenerów i mieszkań dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwisk 728 tys. zł, - pokrycie wydatków poniesionych przez organy nadzoru budowlanego na ocenę stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk ziemnych 211 tys. zł, - wykonanie 566 opinii geologicznych dla 73 samorządów, z których wynika, iŝ w związku z oddziaływaniem procesów osuwiskowych w 2010 roku uszkodzeniu i zagroŝeniu uległo 3216 budynków 2 mln zł, - sfinansowanie kosztów opracowania ekspertyz stanu technicznego budynków mieszkalnych uszkodzonych w wyniku powodzi i osuwisk 814 tys. zł, - sfinansowanie kosztów prac rzeczoznawców majątkowych 0,5 mln zł, - zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego (m.in. odkomarzanie) 2.8 mln zł, - prowadzenie akcji informacyjnej dla powodzian oraz wykonanie badań w celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego 453,5 tys. zł, - na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi przez gminy 97,7 mln zł, - wypłatę zasiłków powodziowych na cele edukacyjne dla poszkodowanych uczniów 8,8 mln zł, - pokrycie rządowej akcji organizacji letniego wypoczynku dla dzieci do lat siedmiu i ich opiekunów z rodzin 385 tys. zł, - wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi zasiłków celowych 12,5 mln zł, - zakup zboŝa dla poszkodowanych rolników i sprzętu AGD dla poszkodowanych przez osuwisko w Kłodnem 451,5 tys. zł. 2. ODBUDOWA DOMÓW Trwa odbudowa domów zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk. W ubiegłym roku w Kłodnem zbudowano 15 domów dla osób, które straciły swoje mieszkania w wyniku osuwisk (8,6 mln zł). W tym roku za 1,4 mln zł zbudowane zostaną drogi dojazdowe do osiedla. Przygotowano takŝe podobną inwestycję w Lanckoronie, gdzie powstanie osiedle domów jednorodzinnych. W sumie w Małopolsce odbudowanych zostanie ponad 300 domów dzięki rządowej pomocy do 300 tys. zł. Odbudowa domów prowadzona jest w trzech trybach: 2

3 1. gmina buduje domy, które są potem przekazywane poszkodowanym w zamian za nieruchomość, na której stał zniszczony dom 2. zasiłki otrzymują bezpośrednio poszkodowani w trybie pomocy społecznej 3. gmina buduje budynki komunalne W końcu ubiegłego roku zakupiono 3 mieszkania (w trybie pierwszym) w Trzcianie, Łapanowie i Pleśnej (471 tys. zł). W 2010 i 2011 roku wypłacono środki na pomoc do 300 tys. zł (w trybie drugim) dla 74 rodzin i wkrótce ruszy wypłata dla kolejnych 10 rodzin. W sumie wypłacono juŝ ponad 6,33 mln. złotych na zasiłki do 300 tys. w ramach trybu II (1,12 mln rok 2010, 5,21 mln rok 2011 ) 3. OSŁONA PRZECIWOSUWISKOWA W 2010 roku w ramach Projekt "Osłona Przeciwosuwiskowa" wydano 12 mln zł na zabezpieczanie osuwisk w 11 gminach, 3 powiatach oraz województwie małopolskim (26 zadań). dróg. W 2011 roku Wojewódzki Zespół Nadzorujący Projekt "Osłona Przeciwosuwiskowa" wydał opinie dotyczące projektów zabezpieczenia osuwisk, które przesłało 15 samorządów (łącznie chodzi o 24 zadania) i przekazał je do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zadecyduje o przyznaniu środków. Do zaopiniowania jest jeszcze 26 zadań zgłoszonych przez samorządy i zarządców 4. DLA STRAśAKÓW Na działania związane z ubiegłoroczną powodzią StraŜ PoŜarna województwa małopolskiego z rezerw celowych budŝetu państwa otrzymała środki w łącznej wysokości 10,38 mln zł na: doposaŝenie techniczne oraz wymiana wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych PSP, zakup tratw ratowniczych (sań wodno - lodowych) dla jednostek organizacyjnych PSP, zakup sprzętu i wyposaŝenia związanego z działaniami na rzecz usuwania skutków powodzi w dla Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej oraz na odtworzenie infrastruktury zniszczonej w czasie powodzi, budowę straŝnicy Komendy Powiatowej PSP wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą w Oświęcimiu. 5. ODBUDOWA PO POWODZI Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie (podległy samorządowi województwa) W 2010 roku na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych z budŝetu państwa wykorzystał środki finansowe w wysokości 122,1 mln zł, w tym: 3

4 na likwidację szkód tegorocznej powodzi na urządzeniach melioracyjnych: 78,4 mln zł. Za tę kwotę zrealizowano 226 zadań. na likwidację szkód powodziowych powstałych w latach ubiegłych: 12,0 mln zł na wykupy terenów pod inwestycje: 203 tys. zł na bieŝące utrzymanie urządzeń melioracyjnych: 5,6 mln zł, na zadania inwestycyjne realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi : 5,9 mln zł z zaplanowanej kwoty 14,5 mln zł. oraz w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły : 19 mln zł, z tego: 2,0 mln zł z przeznaczeniem na wykupy pod inwestycje, 14,5 mln zł na budowę nowych obwałowań na rzece Poprad, 2,5 mln zł na opracowanie dokumentacji technicznej, 453 tys. zł dodatkowe środki na prowadzenie akcji powodziowej. Ponadto w ramach środków w wysokości 3,8 mln zł pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zostały współfinansowane cztery zadania dotyczące naprawy wałów przeciwpowodziowych. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (instytucja centralna, podlega Krajowemu Zarządowi Gospodarki Wodnej) W 2010 roku zrealizowano zadania na łączną wartość ok. 22,7 mln zł. 6. PIENIĄDZE JUś PRZYZNANE W ROKU Na infrastrukturę komunalną dla samorządów: Małopolska otrzymała promesy na 183 mln złotych na odbudowę dróg, mostów i budynków komunalnych zniszczonych podczas powodzi, które wystąpiły w Małopolsce w ubiegłych latach. To jak do tej pory największa transza środków na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych, jaką kiedykolwiek dostało nasze województwo. Pieniądze trafią do 170 samorządów (153 gmin, 16 powiatów oraz do samorządu wojewódzkiego). 2. Na wały i urządzenia melioracyjne: równieŝ w lutym tego roku wojewoda uzyskał przydział środków z rezerwy celowej budŝetu państwa będącej w dyspozycji MSWiA w wysokości 70,5 mln zł, w tym: 40 mln zł na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych i 30,5 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. Pieniądze te trafią do dyspozycji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. 7. STARANIA FINANSOWE NA ROK 2011 Na wały i urządzenia melioracyjne: wojewoda wystąpił do MSWiA o zabezpieczenie na 2011 rok środków finansowych w wysokości 116,23 mln zł w tym: - na realizację zadań w ramach Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły 33,9 mln zł, - 58,13 mln zł na usuwanie szkód powodziowych z 2010 roku i lat poprzednich, 4

5 - 10,2 mln zł na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach, - 5 mln zł na wykup terenów pod planowane inwestycje, - 9 mln na badanie stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych Z tego Małopolska otrzymała, jak na razie 70,5 mln zł (BOS) 5

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1)

USTAWA. z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Dziennik Ustaw Nr 123 10374 Poz. 835 835 USTAWA z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWR-4101-02-01/2012 P/12/184 Warszawa, dnia 4 stycznia 2013r. Pan gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz Komendant Główny Państwowej StraŜy PoŜarnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025

Program będzie wdrażany w latach 2010-2025 Alokacja (okres zawierania umów): 2010-2015 Wydatkowanie środków: do 31.12.2025 Gospodarka ściekowa w ramach Oczyszczania Ścieków Komunalnych Krajowego Przedsięwzięcia dofinansowywane ze środków krajowych i zagranicznych, z wyjątkiem przedsięwzięć uzyskujących wsparcie w ramach POIiŚ

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE Jednorazowy zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. zł: udzielany jest w ramach pomocy społecznej i przysługuje wyłącznie rodzinom i osobom,

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-01-01/2013 P/13/150 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/150 - Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym:

Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę 2 184 125 zł, w tym: UCHWAŁA NR XVI/251/11 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2011 rok w działach 010, 050, 150, 600, 630, 700, 710, 720, 750,

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

Raport. Raport. Nr 117. Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH

Raport. Raport. Nr 117. Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Zasilanie gmin z pozagminnych środków publicznych Raport Listopad 1997 Teresa Augustyniak-Górna Raport Nr 117 W opracowaniu przedstawiono

Bardziej szczegółowo

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza

- dotację na wybory do rady miejskiej i burmistrza Dziennik Urzędowy - 8026 - poz. 2072 Budżet Miasta Gozdnica wykonanie za 2006r. Część opisowa Budżet na rok 2006 uchwalony został przez Radę Miejską w Gozdnicy w dniu 28 grudnia 2005r. Przedłożony został

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014

INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 INFORMACJA ZARZĄDU O FUNKCJONOWANIU POWIATU TORUŃSKIEGO W IV KADENCJI RADY 2010-2014 ZARZĄD POWIATU TORUŃSKIEGO Toruń, październik 2014 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 5 1. Ludność powiatu... 6 2. Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK.5532.1.2014.ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU

DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU DOCHODY BUDŻETU POWIATU CHEŁMSKIEGO W 2011 ROKU Dochody budżetu powiatu chełmskiego na rok 2011 zaplanowane zostały w łącznej kwocie 69 326 308 zł, tj. w wysokości stanowiącej 138,6% przewidywanego wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK Załącznik do uchwały Nr / /III/2010 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia marca 2010 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZA 2009 ROK KATOWICE, MARZEC 2010

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: Powódź na ziemi staszowskiej, maj - czerwiec 2010 r. Foto: Andrzej Kruzel wicestarosta staszowski

W NUMERZE: Powódź na ziemi staszowskiej, maj - czerwiec 2010 r. Foto: Andrzej Kruzel wicestarosta staszowski W NUMERZE: 1 Powódź w nadwiślańskich gminach Miliony na odbudowę zniszczeń Z obrad sesji Rady Powiatu Kolejne inwestycje rozpoczęte Mamy Orła Agrobiznesu Uczniowskie ślubowanie 30 lat Solidarności Szklarki

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery

SPIS TREŚCI: Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi Ochrona atmosfery SPIS TREŚCI: Wstęp... 3 Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach... 6 1.2. Budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych... 8 Racjonalne

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE

POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE POMOC DLA ROLNIKÓW DOTKNIĘTYCH SKUTKAMI WICHURY 1. ZASIŁKI CELOWE Jednorazowy zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. zł: udzielany jest w ramach pomocy społecznej i przysługuje wyłącznie rodzinom i osobom,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH W ROKU 2007 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MYŚLENICACH 32-400 Myślenice, ul. Kazimierza Wielkiego 5. Tel./fax (0-12) 274-37-80, 372-12-00, 372-12-02, e-mail: pcpr@powiat-myslenice.pl SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela

Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami przypomina budżet każdego gospodarstwa domowego. Dochody i przychody to wpływy do portfela Celem niniejszego informatora jest przybliżenie Państwu podstawowych zagadnień z zakresu budżetu oraz zasad prowadzenia gospodarki finansowej Naszego Powiatu. Budżet Powiatu swoją konstrukcją i zasadami

Bardziej szczegółowo

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada

Rozdział VIII 8.1. Współfinansowanie zada Rozdział VIII Charakterystyka w ybranych funduszy krajow ych i zagranicznych, w tym strukturalnych, spójności i w spólnotow ych U E i E O G dostępnych na w spółfinansow anie zadań pow iatu bełchatow skiego

Bardziej szczegółowo

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

BUDŻET POWIATU. Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? 2011 BUDŻET POWIATU Starostwo Powiatowe w Kielcach AL. IX WIEKÓW KIELC 3 25-516 KIELCE SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? KIELCE 2011 Szanowni Państwo, Broszura ta jest kontynuacją cyklu rozpoczętego

Bardziej szczegółowo