POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO"

Transkrypt

1 STAROSTWO POWIATOWE w DRAWSKU POMORSKIM Wydział Zarządzania Kryzysowego ZK ZM POWIATOWY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód Drawsko Pomorskie, wrzesień 2014

2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD ORGANIZACJA OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ I MAJĄTKU POWIATU DRAWSKIEGO 6 4. PRZYDZIAŁ ZADAŃ W ZAKRESIE OCENY I DOKUMENTOWANIA SZKÓD PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O POMOC PRZEZ GOSPODARSTWA ROLNE I DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ 7 6. PODSTAWY PRAWNE ZASAD ORAZ TRYBU OCENIANIA I DOKUMENTO- WANIA SZKÓD 8 Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 2

3 1. INFORMACJE OGÓLNE ZAŁĄCZNIK FUNKCJONALNY Nr 9 określa zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód (strat) powstałych w wyniku zaistniałego zagrożenia lub klęski żywiołowej. Zasady ocenianie i dokumentowanie szkód opisane w załączniku obowiązują w przypadku powstania strat i szkód na obszarze powiatu spowodowanych : a) klęskami żywiołowymi; b) zdarzeniami - zagrożeniami mających znamiona klęski żywiołowej (klęską powodzi, nadmiernych opadów atmosferycznych, huraganów silnych wiatrów, pożarów spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi, osuwisk ziemi, klęsk suszy, gradobicia, wymarznięcia). 1. Dokumentowanie strat (szkód) obejmuje ustalenie i wycenę strat powstałych przede wszystkim : a) w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego i obejmuje : drogi, mosty, przepusty; urządzenia i sieci wodno kanalizacyjne; obiekty użyteczności publicznej (placówki oświatowo wychowawcze, obiekty sportowe, obiekty kulturalne itp.), b) w obiektach gospodarstw rolnych i działach produkcji rolnych, tym : powierzchnię użytków rolnych dotkniętych klęską; rodzaj upraw i % ich zniszczenia; zniszczone i uszkodzone budynki inwentarskie, szklarnie, budynki służące do produkcji, budynki mieszkalne; ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze. 2. Ustalanie i wycenę strat (szkód) dokonują komisje powołane przez : a) Starostę Drawskiego w odniesieniu do infrastruktury komunalnej i mienia samorządu powiatowego, b) burmistrzów i wójtów w odniesieniu do infrastruktury komunalnej i mienia samorządu gminnego. 3. W ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych wyróżnia się następujące formy pomocy poszkodowanym w związku z klęskami żywiołowymi : 1) udzielanie kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR /Dz.U. Nr 22, poz.121/; 2) wydłużenie okresu spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej poszkodowanych w wyniku klęski oraz w prolongowaniu spłat rat kredytów i odsetek preferencyjnych kredytów klęskowych i inwestycyjnych w ramach okresu kredytowania ustalonego dla danej linii kredytowej; Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

4 3) wypłacie części odszkodowań dla producentów rolnych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich /Dz. U. Nr 150, poz. 1249, ze zm./; 4) stosowanie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy, na indywidualny wniosek poszkodowanego rolnika, w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty. Poszkodowani rolnicy mogą także ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe jest także umarzanie w całości lub w części bieżących składek; 5) stosowanie przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez rolników poszkodowanych suszą w uprawach rolnych, na podstawie art. 700 Kodeksu cywilnego; 6) przyspieszenie wypłat płatności bezpośrednich przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 7) stosowanie przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg i zwolnień w opłatach podatku rolnego za dany rok., na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./. 2. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD W MIENIU KOMUNALNYM JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DZIAŁANIE BURMISTRZA / WÓJTA ZARZĄDU POWIATU niezwłoczne powiadomienie wojewody o zdarzeniu powołanie komisji do szacowania strat wystąpienie do wojewody o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję DZIAŁANIE KOMISJI SZCZEBLA SAMORZĄDOWEGO sporządzenie protokołu zawierającego wyliczenie szkód w mieniu komunalnym sporządzenie Planu usuwania skutków klęsk żywiołowych zawierającego harmonogram likwidacji szkód wraz z wykazem zadań podlegających odbudowie i remontowi DZIAŁANIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI dokonuje podziału rezerw celowych budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydaje promesy informujące o przyznanej kwocie dofinansowania dla poszczególnych samorządów DZIAŁANIE WOJEWODY weryfikacja przez komisję wojewódzką rozmiaru zniszczeń podanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przekazanie do ministra właściwego ds. administracji publicznej wykazu jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych klęską żywiołową w wykazie powinny zostać umieszczone te jednostki, w których straty spowodowane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 3

5 SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA SZKÓD W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH ROLNYCH DZIAŁANIE ROLNIKA / PRODUCENTA ROLNEGO zgłoszenie do urzędu gminy szkody mającej znamiona klęski wnioskowanie o skorzystanie z kredytu preferencyjnego DZIAŁANIE BURMISTRZA / WÓJTA niezwłoczne powiadomienie wojewody o zdarzeniu wnioskuje o uznanie obszaru dotkniętego klęską żywiołową (jeżeli straty dotyczą co najmniej sołectwa) wnioskuje o powołanie komisji wojewódzkiej (zgłasza imiennie swoich przedstawicieli) DZIAŁANIE WOJEWODY w ciągu 90 dnia od dnia stwierdzenia skutków klęski występuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o uruchomienie preferencyjnych kredytów klęskowych dla poszkodowanych rolników informuje zainteresowane gminy o uruchomieniu procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej DZIAŁANIE KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ w ciągu 60 dnia od dnia stwierdzenia skutków klęski komisja na wniosek rolników ubiegających się o preferencyjne kredyty klęskowe na odtworzenie zniszczonych środków trwałych (kredyt inwestycyjny) określa : liczbę i wielkość strat (uproszczony kosztorys) zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, szklarni, budynków służących do produkcji, a także budynków mieszkalnych liczbę i wielkość strat zniszczonych lub uszkodzonych ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych liczbę gospodarstw ubiegających się o kredyt na odtworzenie zniszczonych środków trwałych opracowuje zbiorcze zestawienia ocen zakresu i wysokości strat na obszarze województwa DZIAŁANIE KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ w ciągu 60 dnia od dnia stwierdzenia skutków klęski komisja na wniosek rolników ubiegających się o preferencyjne kredyty klęskowe na wznowienie produkcji (kredyt obrotowy) określa : szacunek strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej o stopniu zniszczenia nie mniejszym niż 30% liczbę gospodarstw dotkniętych klęską powierzchnię użytków rolnych dotkniętych klęską wielkość strat w tych gospodarstwach rodzaj upraw i % ich zniszczenia liczbę gospodarstw ubiegających się o kredyt na wznowienie produkcji Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 4

6 3. ORGANIZACJA OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD W INFRASTRUK- TURZE KOMUNALNEJ I MAJĄTKU POWIATU DRAWSKIEGO 1. Ocenę szkód (strat) w infrastrukturze komunalnej powiatu drawskiego przeprowadza komisja ds. szacowania szkód powołana zarządzeniem Starosty Drawskiego. 2. Wysokość strat ustala się z zastosowaniem cen podanych w Biuletynie cen Sekocenbud (zestaw zagregowanych cen jednostkowych) lub z wykorzystaniem wytycznych zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389), albo innych przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.). 3. Komisja ds. szacowania szkód sporządza protokół wg zasad ustalonych w Wytycznych w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzonych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 15 października 2012 r. oraz zmiany ww. wytycznych określone w wytycznych z dnia 21 grudnia 2012 r. 4. Na podstawnie wyników prac komisji ds. szacowania szkód sporządza się harmonogram likwidacji szkód wynikłych w skutek klęski żywiołowej lub zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 5. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód w majątku ruchomym powiatu drawskiego, w tym jednostek organizacyjnych Powiatu, spowodowane przez klęskę żywiołową lub zagrożenie ustala zarządzeniem Starosta Drawski. 6. Wysokość strat ustala się na podstawie cen ewidencyjnych majątku ruchomego. 7. Na podstawie wyników prac komisji ds. szacowania strat w mieniu ruchomym Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim opracowuje zestawienie zbiorcze strat w majątku ruchomym powiatu drawskiego. 4. PRZYDZIAŁ ZADAŃ W ZAKRESIE OCENY I DOKUMENTOWANIA SZKÓD ZADANIE Niezwłoczne powiadomienie Wojewody Zachodniopomorskiego o zdarzeniu. Przygotowanie projektu zarządzenia Starosty Drawskiego w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu drawskiego. Przygotowanie projektu zarządzenia Starosty Drawskiego w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód w majątku ruchomym powiatu drawskiego. Sporządzenie protokołu zawierającego wyliczenie szkód w mieniu komunalnym. Wystąpienie do Wojewody Zachodniopomorskiego o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych przez komisję ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu drawskiego. ODPOWIEDZIALNI Starosta Drawski Naczelnik Wydziału Remontów i Inwestycji Naczelnik Wydziału Finansowego Komisja ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej powiatu drawskiego Starosta Drawski Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 5

7 ZADANIE Sporządzenie Planu usuwania skutków klęsk żywiołowych zawierającego harmonogram likwidacji szkód wraz z wykazem zadań podlegających odbudowie i remontowi. Sporządzenie protokołu zawierającego wyliczenie szkód w majątku ruchomym. Sporządzenie zestawienia szkód w majątku ruchomym. ODPOWIEDZIALNI Naczelnik Wydziału Remontów i Inwestycji Komisja ds. szacowania szkód w majątku ruchomym powiatu drawskiego Naczelnik Wydziału Finansowego 5. PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O POMOC PRZEZ GOSPODARSTWA ROLNE I DZIAŁY SPECJALNE PRODUKCJI ROLNEJ PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT OBROTOWY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ 1 Pobranie przez poszkodowanego z banku formularza wniosku o kredyt. 2 Uzyskanie opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. 4 Opinia wojewody nie zwalnia banku od własnej oceny inwestycji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy ARiMR, a bankiem, 3 Złożenie przez wnioskodawcę w banku wniosku o kredyt wraz z oświadczeniem sporządzonym wg określonych wzorów, opinią wojewody oraz kompletem dokumentów wymaganych przez bank. Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 6

8 PROCEDURA UBIEGANIA SIĘ O KREDYT INWESTYCYJNY NA WZNOWIENIE PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH I DZIAŁACH SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ 1 Pobranie przez poszkodowanego z banku formularza wniosku o kredyt. 2 Uzyskanie opinii wojewody zawierającej określenie zakresu i wysokości szkód oszacowanych przez komisję powołaną przez wojewodę. 4 Opinia wojewody nie zwalnia banku od własnej oceny inwestycji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi i postanowieniami umowy zawartej pomiędzy ARiMR, a bankiem. 3 Przygotowanie planu inwestycji, a w tym podani : celu i struktury finansowania inwestycji, okresu realizacji inwestycji, okresu kredytowania i karencji w spłacie. 6. PODSTAWY PRAWNE ZASAD ORAZ TRYBU OCENIANIA I DOKUMENTO- WANIA SZKÓD 1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); 3. Ustawa budżetowa obowiązująca w danym roku; 4. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84 poz. 906 z późn. zm.); 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 i Nr 171, poz. 1056); 6. Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1385); 7. Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela (Dz. U. Nr 233, poz 1955); 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz. U. Nr 22, poz.121); 9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawi określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczanie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. Nr130, poz. 1389). Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 7

9 10. Zarządzenie Nr 121/2010 Prezesa ARiMR z dnia 19 listopada 2010 r. w sprawie wprowadzenia Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz "Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez ARiMR w postaci dopłat do oprocentowania kredytów" oraz "Zasad udzielani przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych. 11. Informacja dla komisji powoływanych przez wojewodów, dotycząca ogólnych zasad szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, znajdujących się na obszarze, gdzie szkody powstałe w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganu, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi, opracowana przez MRiRW; 12. Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 15 października 2012 r. oraz zmiany ww. wytycznych określone w wytycznych z dnia 21 grudnia 2012 r.; 13. Wytyczne w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub erozji brzegu morskiego lub przeciwdziałaniem tym zdarzeniom, zatwierdzone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji dnia 21 grudnia 2012 r. 14. Zarządzenia wojewodów w sprawie powoływania wojewódzkich i gminnych komisji do weryfikacji szkód; 15. Doraźnie wydane przez Radę Ministrów akty prawne minimalizujące szkody spowodowane klęską suszy, huraganu itp., (np. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku (Dz. U. Nr 173, poz. 1070). Opracował: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego - Zbigniew Marek 8

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020.

Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015 2020. Od początku 2015 roku przepisy krajowe, na podstawie których udzielana jest pomoc publiczna w rolnictwie muszą być dostosowane do zasad udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2015/Z Prezesa ARR z dnia 13 stycznia 2015 r. Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015

Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr 20/142/2014 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 29.09.2014 r. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków WFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1)

USTAWA. z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Dziennik Ustaw Nr 229 15732 Poz. 1496 1496 USTAWA z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Załącznik nr 1 do Umowy Pożyczki do Uchwały Zarządu Nr 03/03/2015 z dnia 16.03.2015r REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI POŻYCZKOWEJ Kaszubskiego Funduszu Przedsiębiorczości S.A. do Umowy Operacyjnej Pożyczka Globalna

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia...

załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania oraz Wykaz działalności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach 32 Rolnictwo, 33 Rozwój wsi, 35 Rynki rolne, 62 Rybołówstwo N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ROLNICTWA I ROZWOJU WSI KRR-4100-01-01/2014 Nr ewid. 113/2014/P/14/001/KRR Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w częściach

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS

Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS Publikacja bezpłatna Poradnik JAK OTRZYMAĆ ULGĘ W SPŁACIE LUB UMORZENIE NALEŻNOŚCI WOBEC ZUS dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników dla płatników składek 1 9 3 4 2 0 1 4 spis treści 1 Co znajdziesz

Bardziej szczegółowo

9.4 Standardowe procedury operacyjne

9.4 Standardowe procedury operacyjne 9.4 Standardowe procedury operacyjne WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNO-OBYWATELSKICH I OBRONNYCH 214 WYKAZ standardowych procedur operacyjnych (SPO) Numer procedury Nazwa procedury Strona SPO 1 Organizowanie punktu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA I GMINY NAROL Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Narol Strona 1 z 30 Zarządzenie nr 89/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Narol z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 982 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ PRZEZ ORGANY ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO MARZEC 2 01 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775,

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo