W drodze na giełdę Prime Car Management S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W drodze na giełdę Prime Car Management S.A."

Transkrypt

1 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę Prime Car Management S.A. Działalność grupy Działalność Prime Car Management polega na leasingu samochodów i świadczeniu usług CFM. Grupa pod względem liczebności floty pojazdów jest jednym z liderów na rynku usług zarządzania flotą (CFM) w Polsce (źródło: Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów; Keralla Research) oraz jednym z wiodących podmiotów świadczących usługi leasingowe. Grupa, która prowadzi obecnie działalność wyłącznie w Polsce, jest niezależnym podmiotem świadczącym usługi leasingowe i usługi CFM bez żadnych powiązań korporacyjnych z jakimkolwiek producentem samochodów lub z jakąkolwiek instytucją bankową. Dzięki temu może współpracować z producentami i dealerami różnych marek samochodów, a tym samym elastycznie dostosowywać swoją ofertę do potrzeb klientów. Na dzień 31 grudnia 2013 r. flota Grupy obejmująca usługi leasingu i zarządzania flotą liczyła pojazdów. Grupa oferuje pełen zakres produktów leasingowych ( Leasing ) i usług CFM, obejmujących leasing z usługami takimi jak: wszechstronna obsługa i naprawy leasingowanych pojazdów, 24-godzinna pomoc techniczna, ubezpieczenie, samochody zastępcze i karty paliwowe ( Leasing z Usługami ). Grupa świadczy także usługi CFM bez finansowania nabycia na rzecz dużych przedsiębiorstw, które już posiadają własne floty pojazdów (zarządzanie flotą ( FM )). Zarząd uważa, że Grupa posiada największy i najbardziej zróżnicowany portfel klientów w sektorze leasingu i usług CFM w Polsce. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa miała klientów. Dzięki dużej dywersyfikacji portfela klientów, Grupa nie jest w żadnym stopniu uzależniona od żadnej konkretnej branży ani klienta. Źródło: Prospekt emisyjny Na dzień 31 grudnia 2013 r. Grupa prowadziła działalność w Polsce za pośrednictwem krajowej sieci sprzedaży na terenie całego kraju obejmującej centralę w Gdańsku i 16 oddziałów. Dom Maklerski BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wolności 15, Poznań, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , nr NIP , kapitał zakładowy zł w całości wpłacony. Dom Maklerski BZ WBK S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. tel.: (61) , (61) (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora) NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII ANI DO REZYDENTÓW JAPONII.

2 Przewagi konkurencyjne Strategia Grupa Tendencje Zarząd uważa, że przedstawione poniżej przewagi konkurencyjne Grupy będą stanowiły kluczowe czynniki umożliwiające Grupie wykorzystanie przyszłych możliwości rozwoju działalności Grupy oraz osiągnięcie jej celów strategicznych: Wiodąca pozycja na rynku i krajowa sieć sprzedaży; Niezależny podmiot na rynku leasingu oraz na rynku usług CFM; Zdywersyfikowany portfel produktowy; Silna baza kapitałowa; Jeden z najbardziej doświadczonych podmiotów świadczących usługi CFM w Polsce; Korzyści skali zwiększające możliwość zawierania nowych umów, oraz Największa, najbardziej zdywersyfikowana i stała baza klientów. Celami strategicznymi Grupy są: wzrost udziału Grupy w rynku usług CFM zapewniający utrzymanie wiodącej pozycji na rynku w Polsce; wzrost udziału usług CFM w koszyku usług oferowanych przez Grupę; oraz poprawa efektywności operacyjnej. Grupa posiada nowoczesną flotę samochodów, w której średni wiek pojazdu na 31 grudnia 2013 r. wynosił 20,5 miesięcy. Na dzień 31 grudnia 2013 r. flota samochodów Grupy składała się z około 91% samochodów osobowych i 8% lekkich pojazdów dostawczych (LCV), a pozostałą jej część (tj. 1%) stanowiły ciężarówki i ciężkie pojazdy dostawcze. Na Datę Prospektu Grupę tworzy Spółka oraz trzy podmioty zależne bezpośrednio lub pośrednio od Spółki: Futura Leasing, Masterlease oraz Futura Prime. Podmiotem bezpośrednio dominującym w stosunku do Spółki jest Fleet Holdings (tj. Akcjonariusz Sprzedający), który na Datę Prospektu posiada wszystkie Akcje. Fleet Holdings jest bezpośrednio kontrolowany przez Fleet Uno, spółkę posiadającą 100% udziałów w kapitale zakładowym Fleet Holdings, w której głównymi udziałowcami są: Abris CEE Mid-Market Fund (59,84% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Fleet Uno), QIC Private Equity Fund (20,74% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Fleet Uno) oraz Accession Mezzanine Capital (12,00% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Fleet Uno). Pozostali udziałowcy Fleet Uno posiadają 7,42% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na zgromadzeniu wspólników Fleet Uno. W związku z powyższym pośrednia kontrola nad Akcjonariuszem Sprzedającym, a co za tym idzie nad Spółką, należy do Abris-EMP Capital Partners Limited. Zdaniem Zarządu, następujące tendencje wpływają i będą wpływać na działalność Grupy w dłuższym terminie, przekraczającym bieżący rok obrotowy: Zarząd oczekuje dalszego wzrostu znaczenia usług finansowania pojazdów poprzez Leasing z Usługami i spodziewa się kontynuacji trendu w zakresie dostosowania struktury metod finansowania zakupu pojazdów na polskim rynku do typowej struktury metod finansowania na dojrzałych rynkach europejskich. Na rynkach europejskich udział finansowania zakupu pojazdów poprzez Leasing z Usługami w ogólnej strukturze metod finansowania (kredyt bankowy, środki własne, leasing oraz Leasing z Usługami) jest znacznie wyższy niż na polskim rynku. Przykładowo, zgodnie z danymi Corporate Vehicle Observatory w I kwartale 2011 r. (dane dotyczą firm zatrudniających powyżej 100 osób) w Polsce z finansowania Leasingiem z Usługami korzystało 11% podmiotów korzystających z flot samochodowych, podczas, gdy w tym samym okresie w Niemczech powyższy udział wyniósł 56%, w Hiszpanii 59%, a we Francji 61%. Zarząd oczekuje, iż również w Polsce nastąpi wzrost udziału Leasingu z Usługami w strukturze metod finansowania zakupu pojazdów, co będzie, między innymi, skutkiem tendencji do zwiększania outsourcingu usług CFM przez polskie przedsiębiorstwa; Zarząd spodziewa się konsolidacji rynku usług leasingu oraz rynku usług CFM poprzez przejęcia mniejszych portfeli umów o świadczenie usług CFM przez największych uczestników rynku. 2

3 Przykładowo, Grupa w 2013 roku nabyła portfel należności leasingowych poprzez nabycie spółki Bawag (obecnie: Futura Prime) oraz przedmiotów leasingu od spółki Pol-Mot. Tendencje konsolidacyjne można również zaobserwować wśród pozostałych podmiotów działających na polskim rynku. Należy oczekiwać, że konkurencja na rynku usług CFM prowadzić będzie do stopniowego spadku cen usług CFM; Zarząd oczekuje spadku cen usług serwisowania samochodów oferowanych podmiotom działającym w sektorze usług CFM, w związku z rosnącą siłą negocjacyjną tych podmiotów wynikającą ze spodziewanego wzrostu ogólnej liczby pojazdów zarządzanych przez takie podmioty. Czynniki ryzyka Z inwestycją w akcje Prime Car Management S.A., jak z każdą inwestycją w papiery wartościowe związany jest szereg ryzyk. Zwracamy uwagę, iż pełny opis ryzyk dostępny jest w Prospekcie Emisyjnym. Grupa może być narażona na negatywne skutki regionalnej oraz globalnej dekoniunktury; Grupa może być narażona na ryzyko rosnącej konkurencji ze strony podmiotów działających na podobnych rynkach w Polsce; Grupa może być narażona na ryzyko negatywnego wpływu wzrostu prywatnego importu używanych samochodów; Grupa narażona jest na ryzyko spadku wartości rezydualnej; Potencjalne obniżenie jakości portfela umów może negatywnie wpłynąć na Grupę; Grupa może nie wykorzystać przewag wynikających z Programów Private Label Grupy; Niepowodzenie we współpracy z dealerami samochodów może negatywnie wpłynąć na Grupę; Koszty utrzymania pojazdów mogą być wyższe od zakładanych przez Grupę; Grupa może nie zrealizować swojej strategii; Grupa jest narażona na ryzyko zmiany stóp procentowych i ryzyko kursowe; Grupa może nie dokonać refinansowania jej istniejącego zadłużenia lub zapewnić korzystnych warunków tego refinansowania, ani pozyskać finansowania na zakup nowych samochodów na oczekiwanych warunkach, w oczekiwanym terminie lub w ogóle, a koszty obsługi finansowania mogą wzrosnąć; Naruszenie zobowiązań finansowych i innych zobowiązań przewidzianych w umowach finansowania może doprowadzić strony finansujące do odmowy dalszego udzielania finansowania i żądania spłaty udzielonych kredytów lub postawienia ich w stan wymagalności, jak również do skorzystania z ustanowionych zabezpieczeń na majątku Grupy; Ubezpieczenie Grupy może być niewystarczające do pokrycia szkód poniesionych przez Grupę lub do zaspokojenia roszczeń wobec Grupy, a ubezpieczyciel może także, z innych przyczyn, nie pokryć szkód poniesionych przez Grupę lub nie zaspokoić roszczeń wobec Grupy; Grupa może nie być w stanie zatrzymać lub pozyskać nowej wykwalifikowanej kluczowej kadry kierowniczej; Wobec członków kluczowej kadry kierowniczej toczy się przed sądem postępowanie karne i w razie skazania ich prawomocnym wyrokiem nie będą oni mogli zasiadać w organach Spółki; Spółka może nie wypłacać dywidendy w przyszłości lub wypłacać ją w wysokości niższej niż oczekiwana; Systemy informatyczne Grupy mogą ulec awarii lub nie funkcjonować prawidłowo; W stosunku do Grupy może zostać ustalone istnienie zobowiązania podatkowego i może powstać obowiązek zapłaty podatku; Zmiany przepisów prawa podatkowego lub ich interpretacji mogą negatywnie wpłynąć na Grupę; Grupa może rozpoznać dodatkowe zobowiązania podatkowe związane z zawieraniem umów pomiędzy podmiotami powiązanymi; Potencjalne zmiany MSSF dotyczących działalności leasingowej mogą negatywnie wpłynąć na Grupę; W przypadku naruszenia prawa ochrony konkurencji i konsumentów, Grupa może ponieść negatywne konsekwencje. 3

4 Wybrane historyczne informacje finansowe Tabela 1. Wybrane historyczne informacje finansowe Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Pochodne instrumenty finansowe Należności z tytułu leasingu finansowego Pozostałe należności, w tym: należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego Zapasy Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa Rozliczenia międzyokresowe czynne Zobowiązania Obligacje, pożyczki, kredyty i inne zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług Pozostałe zobowiązania, w tym: zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Rezerwy Rozl. międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów Kapitały własne Zysk (strata) za okres Kapitały własne razem Kapitały własne i zobowiązania łącznie Przychody Przychody z tytułu leasingu oraz opłat dodatkowych Przychody z tytułu prowizji i opłat Przychody odsetkowe Pozostałe przychody finansowe Przychody ze zbycia przedmiotów poleasingowych Pozostałe przychody operacyjne Koszty napraw i serwisów przedmiotów leasingu Amortyzacja przedmiotów leasingu operacyjnego Koszty ogólnego zarządu Koszty odsetkowe Pozostałe koszty finansowe Koszty zbycia przedmiotów poleasingowych Pozostałe koszty operacyjne Zysk brutto Obciążenia z tytułu podatku dochodowego (bieżący) Obciążenia z tytułu podatku dochodowego (odroczony) Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej Zysk/(strata) netto za okres Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej Źródło: Prospekt emisyjny 4

5 Struktura akcjonariatu po przeprowadzeniu Oferty Tabela 2. Struktura akcjonariatu Stan na datę prospektu Stan po przeprowadzeniu Oferty Liczba Akcji % głosów na WZ Liczba Akcji % głosów na WZ Fleet Holdings % % Pozostali 0 0% % Razem % % Źródło: Prospekt emisyjny Wykorzystanie wpływów z Oferty Spółka nie otrzyma żadnej części wpływów ze sprzedaży Akcji Oferowanych w Ofercie. Wpływy uzyskane ze sprzedaży Akcji Oferowanych zostaną przekazane Akcjonariuszowi Sprzedającemu. 5

6 Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z prospektu emisyjnego akcji spółki Prime Car Management S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 marca 2014 roku i opublikowanego na stronie internetowej Prime Car Management S.A. (http://www.primecar.pl/) oraz oferującego Banco Espirito Santo de Investimento S.A. (http://www.esinvestment.pl). Patrz również zastrzeżenia prawne umieszczone na końcu niniejszego dokumentu. Podstawowe informacje dotyczące oferty przedmiotem oferty publicznej jest do akcji Spółki (Akcje Oferowane, Akcje) oferowanych przez jedynego Akcjonariusza Sprzedającego, tj. spółkę Fleet Holdings S.A. z siedzibą w Luksemburgu (Spółka nie emituje nowych akcji, więc oferta dotyczy wyłącznie dotychczasowych akcji); Akcje oferowane będą Inwestorom Indywidualnym oraz Inwestorom Instytucjonalnym; zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą po Cenie Maksymalnej, która wynosi 53 zł za 1 Akcję, powiększonej o prowizję maklerską promocyjna stawka prowizji od zleceń zrealizowanych na podstawie zapisów złożonych w DM BZ WBK wynosi 0,25% wartości zlecenia, z uwzględnieniem minimalnej stawki prowizji w wysokości 5 zł od zleceń składanych za pośrednictwem Internetu albo 9 zł od zleceń składanych w pozostałych kanałach komunikacji; Inwestor Indywidualny ma prawo złożyć kilka zapisów na Akcje Oferowane; minimalny zapis Inwestorów Indywidualnych to 20 Akcji Oferowanych, natomiast maksymalna liczba akcji w zapisie nie została określona; ostateczna cena Akcji Oferowanych (Cena Sprzedaży) oraz ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu; Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna, natomiast Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna; przydział Akcji Oferowanych dla Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany za pośrednictwem GPW, dlatego inwestor musi posiadać rachunek maklerski w podmiocie, w którym składa zapis. Wybrane daty dotyczące oferty od 19 marca do 2 kwietnia 2014 r. Proces budowy księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. od 20 marca do 1 kwietnia 2014 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Indywidualnych. 2 kwietnia 2014 r. opublikowanie Ceny Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych oraz ostatecznej liczby Akcji oferowanych w poszczególnych kategoriom klientów. Od 3-7 kwietnia 2014 r. Przyjmowanie zapisów Inwestorów Instytucjonalnych 7 kwietnia 2014 r. Przydział Akcji Oferowanych 15 kwietnia 2014 r. Zakładany pierwszy dzień notowania akcji na GPW. Powyższy harmonogram oferty może ulec zmianie. Miejsca przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych Zapisy Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w DM BZ WBK w pełnozakresowych Punktach Obsługi Klientów, Departamencie Wealth Management, a także wybranych placówkach Banku Zachodniego WBK działającego jako agent DM BZ WBK. Zapisy przyjmowane będą również za pośrednictwem Internetu i telefonu, o ile Inwestor podpisał z DM BZ WBK stosowną umowę. 6

7 Prospekt emisyjny Jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie i Spółce jest prospekt emisyjny. Został on zatwierdzony przez KNF i podany do publicznej wiadomości w formie elektronicznej, na stronie internetowej Oferującego (http://www.esinvestment.pl) i Spółki (http://www.primecar.pl/) Zastrzeżenia prawne Materiał stanowi wyciąg informacji z Prospektu Emisyjnego Spółki Prime Car Management S.A., które zostały uznane przez autora dokumentu za najbardziej interesujące. Źródłem danych są: Prospekt emisyjny dot. oferty publicznej akcji Spółki Prime Car Management S.A. wraz z aneksami. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Prime Car Management S.A. ( Spółka ). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej akcji spółki Prime Car Management S.A. ( Spółka ) oraz o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny wraz z ewentualnymi aneksami do prospektu emisyjnego i komunikatami aktualizującymi ( Prospekt Emisyjny ), który w dniu 17 marca 2014 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Prospekt Emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://www.primecar.pl/), oraz na stronie internetowej Oferującego, tj. Banco Espirito Santo de Investimento S.A.: (http://www.esinvestment.pl). Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych )) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować. Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. W szczególności niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki Prime Car Management S.A. Przyjęte w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. polityki, regulaminy i procedury zapewniają osobom sporządzającym materiał niezależność, a także zachowanie należytej staranności i rzetelności przy jej sporządzaniu. Stosowane w Domu Maklerskim BZ WBK S.A. odpowiednie polityki, regulaminy i procedury mają na celu przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, a w przypadku ich powstania, pozwalają nimi zarządzać w sposób zapewniający ochronę słusznych interesów Klientów. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Emisyjnego, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punktach Prospektu Emisyjnego zatytułowanych Czynniki ryzyka oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Spółki powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Emisyjnego. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. 7

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A.

W drodze na giełdę LIVECHAT Software S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. W drodze na giełdę LIVECHAT Software

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę POLWAX S.A.

W drodze na giełdę POLWAX S.A. 16 WRZEŚNIA 2014 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII W drodze na giełdę

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A.

W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, W drodze na giełdę PKP Cargo S.A. Informacje ogólne Grupa jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r.

Do natychmiastowej publikacji. 10 marca 2014 r. NINIEJSZY DOKUMENT NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI, ROZPOWSZECHNIANIA, BĄDŹ DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę CDRL S.A.

W drodze na giełdę CDRL S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ CDRL S.A. 1 PAŹDZIERNIKA 2014 Działalność Emitenta Czynniki wpływające na wyniki Grupy NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę VIGO System S.A.

W drodze na giełdę VIGO System S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ VIGO SYSTEM S.A. 27 PAŹDZIERNIKA 2014 W drodze na giełdę VIGO System S.A. Działalność VIGO System S.A. jest spółką technologiczną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność badawczo-rozwojową,

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Selvita S.A.

W drodze na giełdę Selvita S.A. W DRODZE NA GIEŁDĘ SELVITA S.A. 28 LISTOPADA 2014 W drodze na giełdę Selvita S.A. Działalność Emitenta Selvita została założona w 2007 r. w Krakowie. Do jej głównych obszarów specjalizacji należą onkologia

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej.

Informacje zawarte w Prospekcie nie stanowią porady prawnej, finansowej lub podatkowej. EUROCASH S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Komornikach k. Poznania w Polsce i adresem przy ul. Wiśniowej 11, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000213765)

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę Tarczyński S.A.

W drodze na giełdę Tarczyński S.A. W drodze na giełdę Tarczyński S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Profil Spółki Działalnośd operacyjna Grupa TARCZYOSKI jest wiodącym podmiotem

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę OT Logistics S.A.

W drodze na giełdę OT Logistics S.A. W drodze na giełdę OT Logistics S.A. Opracowanie na podstawie prospektu emisyjnego: Rafał Kędzierski rafal.kedzierski@bzwbk.pl Działalność operacyjna Grupa Kapitałowa OT Logistics jest dużą i rozpoznawalną

Bardziej szczegółowo

Elemental Holding S.A.

Elemental Holding S.A. Elemental Holding S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, adres: ul. Traugutta 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa

PROSPEKT EMISYJNY. CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa PROSPEKT EMISYJNY CP Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie KRS 0000235405 ul. Gen. Zajączka 28 01-510 Warszawa Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją 50 000 000

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Legnicy, ul. Św. M. Kolbe 18 www.euco.pl niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z Ofertą Publiczną 1.100.000 akcji zwykłych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII K FORTIS BANK POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postę pu 15 www.fortisbank.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu 1.693.480 Akcji Serii K będzie

Bardziej szczegółowo

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA WYŁĄCZNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA JAKICHKOLWIEK

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009

Grupa BRE Banku. Raport Roczny 2009 Grupa BRE Banku Raport Roczny 2009 2009 I RAPORT ROCZNY GRUPY BRE BANKU 2 ZASTRZEŻENIA PRAWNE NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A.

PROSPEKT EMISYJNY NTT SYSTEM S.A. prospekt emisyjny 2007 PROSPEKT EMISYJNY Niniejszy Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z publiczną ofertą 11 042 750 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,5 zł każda

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA

PROSPEKT EMISYJNY. Wola Info SA PROSPEKT EMISYJNY Wola Info SA (spółka prawa handlowego z siedzibą w Warszawie w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000063157) Oferta Publiczna 900.000 akcji zwykłych na

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo